Anda di halaman 1dari 14

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5


SK Sungai Anib 2, Sandakan
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 5
MINGGU TEMA KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
1
Sayangi Diri
Hidup Berdisplin
Peraturan Diri
a) Menjelaskan kepentingan cara mendisplinkan
diri
b) Menguruskan diri dan masa secara
bertanggungjawab
a) Berdisplin dan mempunyai integriti diri
Berkongsi pendapat dan
menyenaraikan peraturan diri
Berkongsi maklumat tentang
disiplin diri dengan sahabat pena.
2
Hidup Berdisplin
Berbudi Pekerti
Beradab
a) Menyenaraikan cirri budi pekerti yang terpuji
b) Mengamalkan budi pekerti yang terpuji
c) Berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan orang
lain
d) Menjelaskan kepentingan budi pekerti dan
adab.
e) Mempunyai keyakinan diri dan menghargai
dengan budi pekerti dan adab yang sederhana.
f) Menggunakan adab yang sesuai dalam
pelbagai situasai semasa berinteraksi
Berkongsi maklumat tentang
perbezaan budipekerti dan adab.
Melakonkan cara memberi
maklumbalas positif secara lisan
dan perlakuan.
Menyenaraikan budipekerti dan
adab dalam kehidupan
seharian.
Menghasilkan buku skrap
3
Pengurusan Masa.
Di rumah
a) Menghuraikan mengenai kepentingan
mengurus masa di rumah dengan berkesan.
b) Menguruskan diri dan masa secara
bertanggungjawab.
c) Menghargai masa.
Mendeklamasikan sajak dan
menjawab soalan kefahaman.
Membuat jadual pengurusan
masa di rumah untuk diri sendiri.

Sayangi
Pengurusan Masa. a) Menghuraikan kepentingan dan menguruskan Memahami situasi jadual waktu
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Diri
Di !ek"#ah masa di sekolah.
b) Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di
sekolah.
c) Menghargai masa senggang di sekolah
d) Mengenalpasti aktiviti yang boleh dijalankan
berdasarkan kesesuaian waktu.
belajar.
Membuat jadual pengurusan
masa di sekolah.
Mempamerkan dan memberi
pendapat tentang jadual yang
dipamerkan.
5
Sayangi
Keluarga
!anggungjawab
!erhadap "eluarga
Peranan dan
tanggungjawab
angg"ta ke#uarga
a!a!
a) Menjelaskan peranan dan tanggungjawab
anggota keluarga asas..
b) Mengamalkan tatasusila dalam hubungan
dengan keluarga asas.
c) Menghormati dan menghargai ibubapa dan
anggota keluarga asas.
Bersoaljawab mengenai keluarga
asas.
Menyatakan ahli anggota
keluarga asas murid di dalam
kelas..
Menyenaraikan peranan setiap
anggota keluarga asas.
Menyatakan senarai aktiviti
harian ibubapa dan anak serta
peranan mereka di dalam
sesebuah keluarga.
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
$
Sayangi
Keluarga
Peranan dan
tanggungjawab
anggota keluarga asas.
%engh"rmati
dan
menghargai
angg"ta ke#uarga.
a) Menghormati dan menghargai anggota
keluarga.
b) Menggunakan kata#kata yang bertatasusila
dengan anggota keluarga asas.
c) Bersopan terhadap anggota keluarga asas
Menyatakan kepentingan
Membincangkan kepentingan
menghormati anggota keluarga
asas.
Menyenaraikan rangkaikata
bersopan yang digunakan oleh
anggota keluarga asas.
Melakonkan watak anggota
keluarga asas dengan intonasi
yang betul.
Membuat kad ucapan untuk ahli
keluarga
&
Hubungan "eluarga
"embangan.
Ke#uarga
Kembangan
a) Menghuraikan kepentingan menjalinkan
hubungan dengan keluarga kembangan.
b) Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga kembangan.
c) Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga
kembangan.
Menunjukkan contoh carta
keluarga kembangan.
Menyatakan anggota keluarga
kembangan murid.
Menyenaraikan aktiviti#aktiviti
sihat yang dapat mempereratkan
hubungan kekeluargaan.
Menyediakan carta keluarga
kembangan sendiri.
'
Sayangi
Hubungan "eluarga
"embangan.
a) Menceritakan keseronokan meluangkan
masa bersama anggota keluarga kembangan.
Berkongsi pengalaman yang
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Keluarga
Berbangga
dengan
ke#uarga
kembangan
b) Mengamalkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga kembangan.
c) Berbangga dengan keluarga kembangan
masing#masing.
d) Menjelaskan cara menyelesaikan masalah
yang timbul di kalangan ahli keluarga
kembangan.
e) Menghargai dan menghormati ahli keluarga
kembangan.
dilalui bersama keluarga
kembangan.
Menyenaraikan aktiviti yang
dapat mempereratkan hubungan
kekeluargaan.
Bercerita mengenai kejayaan
kembangan. yang dikecapi oleh
keluarga kembangan berdasarkan
contoh#contoh keluarga
kembangan yang berjaya di
dalam hidup mereka.
Membuat carta keluarga
kembangan masing#masing.
(
Hidup
Bersaa di
Se!"la# dan
Masyara!a$
$emangat kejiranan
)idu* Berharm"ni
dengan +iran,
%engena#i
Ke#uarga +iran
a) Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan
b) Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga
imej masyarakat
c) Menghormati jiran masyarakat
Melakonkan situasi ketika
mengenali jiran yang baru.
Melengkapkan petikan dialog
perbualan secara spontan dengan
jiran.
Menyenaraikan langkah untuk
mendapatkan bantuan ketika
berlaku kecemasan di kawasan
tempat tinggal.
1-
Hidup
$emangat "ejiranan
memahami cara
a) Menyatakan cara hidup jiran
b) Berinteraksi dengan jiran tetangga secara sopan
Melengkapkan maklumat.
Mencadangkan aktiviti Hari
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Bersaa di
Se!"la# dan
Masyara!a$
hidu* jiran
mengh"rmati
agama dan
buda.a jiran
c) Menghormati cara hidup jiran "eluarga di kawasan tempat
tinggal.
Menghasilkan pelan kawasan
tempat tinggal kejiranan di
kawasan setempat
11
$emangat "ejiranan
%engangga* jiran
!e*erti ah#i
ke#uarga !endiri
a) Menghuraikan
faedah aktiviti kejiranan kepada masyarakat
dan negara
b) Menyertai aktiviti
masyarakat setempat
c) Peka terhadap isu
dan masalah yang boleh menjejaskan
kesejahteraan masyarakat
Murid membaca petikan teks
dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
Menyatakan faedah menyertai
aktiviti kejiranan di kawasan
setempat.
Menyenaraikan aktiviti#aktiviti
lain yang boleh dijalankan
sebagai aktiviti tahunan di
kawasan tempat tinggal masing#
masing.
Menghasilkan buku skrap yang
berkaitan masalah
persekitaranjiran.
/"nt"h 01
1 2!u !ema!a dari*ada !urat khabar
12
Hidup
Bersaa di
Hidup Bermuafakat
Berg"t"ng1 r"."ng
a) Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan kepada
masyarakat dan negara.
b) Menyertai aktiviti masyarakat setempat.
Melibatkan diri dalam gotong
royong
%ontoh &#
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Se!"la# dan
Masyara!a$
c) Peka terhadap isu dan masalah yang boleh
menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
d) Melibatkan diri dalam aktiviti gotong#royong.
1 %ember!ihkan kawa!an !etem*at
1 Kem*en )a*u!kan Aede!
1 Kem*en Kibarkan +a#ur 3emi#ang
'ktiviti kejiranan bergotong#
royong
Menghasilkan pelan kampung
(kawasan setempat)
13
Hidup Bermuafakat
Kunjung1
mengunjung
antara jiran
a) Menyatakan kepentingan kunjung#
mengunjung.
b) Melayan tetamu dengan cara yang sopan.
c) Menghormati tetamu.
$imulasi cara melayan tetamu.
Melakonkan cara menghormati
tetamu.
Membuat kad ucapan hari
perayaan
/"nt"h 01
1 )ari Ra.a Aidi#4itri
1 Tahun Baru /ina
1 Dee*ava#i
1 )ari Da.ak
1 )ari 3awai
1 )ari Kri!ma!
1
Hidup
Bersaa di
Se!"la# dan
Hidup Bermuafakat
Riadah
a) Menerangkan kepentingan beriadah bersama#
sama jiran
b) Melakukan aktiviti riadah bersama# sama jiran
c) Berbangga dengan jalinan hubungan baik
Melibatkan diri dalam projek
goyong# royong di tempat ibadat)
rekreasi dan kawasan tempat
tinggal.
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Masyara!a$
sesama jiran.
d) Menghargai semangat perpaduan dan kekitaan
sesama jiran tetangga.
Mencadangkan aktiviti senam
aerobic di kawasan tempat
tinggal.
Mendeklamasikan sajak.
Membentuk satu jawatankuasa
projek komuniti setempat
15
Kenali
Budaya
Malaysia
"enali dan aspresiasi
kekayaan pelbagai
warisan budaya
Malaysia.
Seni Dan Tari
a) Menyenaraikan alat muzik yang terdapat dalam
masyarakat kita
b) Menunjukkan cara memainkan sejenis alat
muzik yang terdapat di negara kita
c) Berbangga dengan keunikan pelbagai alat
muzik yang terdapat di negara kita
Menghasilkan buku skrap
tentang asal#usul alat muzik
pelbagai kaum.
Mempelajari dan memainkan alat
muzik pelbagai kaum.
1$
"enali dan apresiasi
kekayaan pelbagai
warisan budaya
Malaysia.
%u5ik dan A#atan
a) Mengenalpasti pelbagai warisan budaya
masyarakat.
b) Mengamal adab sosial warisan budaya.
c) Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan
warisan budaya Malaysia
Menghasilkan buku skrap asal
usul seni tari mengikut negeri.
Mempelajari dan mengadakan
persembahan tarian pelbagai
kaum.
1&
Kenali
Budaya
Malaysia
"enali dan apresiasi
kekayaan pelbagai
warisan budaya
Malaysia.
Baha!a dan dia#ek
a) Mengenal pasti pelbagai warisan pelbagai
warisan budaya
b) Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai
kaum
c) Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan
Menyenaraikan dialek yang
terdapat di dalam sesuatu bahasa.
Melakonkan dialek mengikut
situasi.
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
warisan budaya Malaysia
d) Berbangga dengan keunikan pelbagai bahasa
dan dialek yang terdapat di *egara kita.
1'
"enali dan apresiasi
adab sosial warisan
budaya Malaysia.
Adab ber*akaian
a) Menjelaskan adab#adab sosial warisan budaya
dan kepentingannya.
b) Mengamalkan adab sosial warisan budaya.
c) Menerima dan menghormati amalan budaya
kaum lain.
d) Menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan
majlis yang berbeza.
$enaraikan cara berpakaian
mengikut tempat dan situasi+
Pertandingan mereka cipta
pakaian.
Buku skrap pakaian tradisional
Melayu
1(
"enali dan apresiasi
adab sosial warisan
budaya Malaysia.
Adab ber5iarah
a) Menyatakan adab berziarah di dalam
masyarakat Malaysia.
b) Mengamalkan adab berziarah dalam kehidupan
harian
c) Menghormati adab berziarah pelbagai
masyarakat majmuk
Melakonkan adab sosial pelbagai
kaum+
Membuat buku skrap adab
berziarah.
*yanyian.
Menyenaraikan adab#adab
berziarah yang sesuai
2-
Malaysia
Negara!u
$istem Pemerintahan
Malaysia
Kena#i Si!tem
Pemerintahan
a) Menyatakan struktur pentadbiran kerajaan
Persekutuan.
b) Menjalankan tanggungjawab sebagai warga
negara.
c) Menghargai sistem pentadbiran kerajaan
Persekutuan.
,uru menunjukkan gambar
Bangunan Parlimen -ewan
.akyat / -ewan *egeri.
Menyenaraikan nama#nama
pemimpin negeri dan negara.
21 $istem Pemerintahan a) Menyatakan struktur pentadbiran "erajaan Membina carta organisasi
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Malaysia
Kerajaaan Adi#
6egara Stabi#
Persekutuan.
b) Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
c) Menghargai sistem "erajaan Persekutuan
struktur pentadbiran kerajaan.
Memberi pendapat tentang
sistem kerajaan.
Menyenaraikan tanggungjawab
sebagai warganegara
22
$istem Pemerintahan
Malaysia
Pentadbir /eka*
6egara %aju
a) Menerangkan peranan rakyat sebagai
warganegara.
b) Memberi sumbangan terhadap pembangunan
negara
c) Berbangga dengan pembanguan negara
Menulis artikel 0$ekiranya 'ku
$eorang Perdana Menteri1
"ad ucapan terima kasih untuk
pemimpin
Menyenaraikan mercu tanda
melalui permainan
23
$istem Pemerintahan
Malaysia
7k"n"mi %aju
6egara %akmur
a) Menyenaraikan usaha kerajaan untuk
memajukan ekonomi rakyat
b) Memberikan sumbangan dalam bidang
ekonomi
c) Menghargai peranan kerajaan dalam bidang
ekonomi
Menyatakan usaha#usaha
memajukan ekonomi negara.
Mengumpul gambar#gambar
pekerjaan yang menjana
ekonomi.
Mengkategorikan pekerjaan
mengikut bidang tertentu.
2
Malaysia
Negara!u
$istem Pemerintahan
Malaysia
Bijak %emi#ih
Pemim*in
a) Menjelaskan proses pilihanraya
b) Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
c) Menghargai dan menghormati pemimpin
negara
$imulasi proses pilihan raya.
Buku skrap tentang pemimpin
negara.
Membina kad ucapan untuk
pemimpin
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
25
$istem Pemerintahan
Malaysia
Kerajaan Prihatin
Rak.at Terjamin
a) Menyenaraikan usaha kerajaan untuk
memajukan masyarakat
b) Menghasilkan model bangunan dan menjadi
mercu kejayaan kerajaan
c) Menghargai peranan kerajaan dalam
memajukan masyarakat
Perbi
ncangan kumpulan tentang usaha
kerajaan untuk memajukan
masyarakat (pembentangan)
Meng
hasilkan model bangunan
Menara kembar Petronas
(daripada bahan terbuang)
Meny
atakan dan menulis cara#cara
peranan kerajaan dalam
memajukan negara.
2$
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
a) Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan
Malaysia
b) Memberikan sumbangan kepada pembangunan
c) Berbangga dan taat setia kepada raja dan
negara
Membina carta sistem
pentadbiran kerajaan Malaysia.
Menyatakan usaha#usaha yang
dapat dilakukan untuk
pembangunan negara.
2&
Malaysia
Negara!u
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
Raja
Ber*er#embagaan
a) Menyenaraikan peranan 2-P 'gong
b) Mengumpulkan maklumat tentang 2-P 'gong
c) Menghormati dan berbangga dengan sistem
raja berperlembagaan
Pamerkan gambar 2-P 'gong
"ebanggaan "ita
Menyenaraikan nama#nama 2-P
'gong mengikut urutan.
3olio gambar#gambar 2-P
'gong.
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Menyenaraikan peranan dan
tanggungjawab 2-P 'gong.
2'
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
Raja Dijunjung
Pemim*in
Di!anjung
a) Menyatakan acara sambutan Hari "eputeraan
$ultan
b) Mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan
Hari "eputeraan $ultan
c) Menghormati $ultan
Membuat catatan tarikh#tarikh
Hari "eputeraan 2-P 'gong)
$ultan#sultan) 2-P Besar) atau
!2!.
Membuat buku skrap tentang
sambutan hari keputeraan
tertentu
2(
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
Pemim*in
/emer#ang
6egara 3emi#ang
a) Menyatakan sumbangan Perdana Menteri.
b) Menyokong usaha Perdana Menteri dalam
membangunkan negara
c) Menghargai sumbangan Perdana Menteri
Menyenaraikan kesemua Perdana
Menteri Malaysia) tugas#
tugasnya serta latar belakangnya.
Membuat buku skrap kesemua
Perdana Menteri Malaysia 4 5 6.
Menyenaraikan nama gelaran
yang diberikan kepada PM
3-
Malaysia
Negara!u
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
Pemim*in %e!ra
Rak.at /eria
a) Menyenaraikan gelaran pemimpin negeri
b) Menyokong usaha yang dilakukan oleh
pemimpin negeri
c) Menghormati pemimpin negeri
Menyenaraikan darjah. kebesaran
yang diterima oleh pemimpin
negeri.
Menyenaraikan sumbangan yang
telah dibuat di sesuatu tempat.
31 "enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
8aki# Rak.at
a) Menjelaskan tugas sebagai wakil rakyat dan
penghulu
b) Memberikan kerjasama dalam aktiviti
"umpulan murid membina
catatan diari tugas sebagai wakil
rakyat dalam sehari
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
Berja!a
%a!.arakat
Sejahtera
kebajikan yang dijalankan oleh wakil rakyat
dan penghulu
c) Menghargai jasa pemimpin
Membacakan semula hasil
catatan diari tugas.
o $imulasi lawatan wakil rakyat di
dalam satu majlis bersama rakyat
32
"enali dan Hormati
Pemimpin *egara "ita
Pemim*in
Dihargai +a!a
Diingati
a) Menyatakan penghargaan kepada pemimpin
b) Membuat kad ucapan kepada pemimpin
c) Menghargai jasa pemimpin
$imulasi cara menyambut
pemimpin.
Mengibarkan bendera.
Pertandingan membuat kad
ucapan.
Mempamerkan kad ucapan yang
dihasilkan.
33
Sedia
Hadapi
Ca%aran
Peribadi !erpuji
-isanjung !inggi
Agama
%embentuk
Peribadi Mulia
a) Mengenalpasti ciri peribadi terpuji untuk
kejayaan diri
b) Menyatakan kepentingan beragama
c) Mengamalkan sifat mulia seperti yang dituntut
agama
d) Bersyukur dengan anugerah !uhan
Mengenalpasti 78 sifat terpuji
rakyat Malaysia.
Menyenaraikan perkara terpuji
yang pernah dilakukan oleh
rakyat Malaysia tanpa mengira
agama
Menyenaraikan agama anutan
setiap kaum di Malaysia.
Menyenaraikan sambutan
perayaan keagamaan dan
menyatakan aktiviti#aktiviti yang
boleh dilakukan.
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
3olio perayaan keagamaan di
Malaysia
3
Sedia
Hadapi
Ca%aran
Peribadi !erpuji
-isanjung !inggi
Berhemah Tinggi
Ama#an %u#ia
a) Menjelaskan cara berhemah ketika
berkomunikasi
b) Mengamalkan pelakuan berhemah
c) Berbangga mempunyai ciri#ciri peribadi terpuji
Melakonkan cara berkomunikasi
yang berhemah semasa dengan
orang yang lebih tua.
Menyenaraikan nilai#nilai murni
masyarakat Malaysia.
Membina dialog
35
Peribadi !erpuji
-isanjung !inggi
Bersikap .asional
-iri !erbina
a) Menerangkan kepentingan sikap rasional dalam
kehidupan
b) Mengambil tindakan wajar dalam membuat
keputusan
c) Bersikap rasional ketika menghadapi konflik
Membuat simulasi ketika
menyelesaikan satu konflik
menggunakan teknik awan
Mereka satu konflik diri yang
membezakan antara kehendak
diri dan keluarga
3$
Sedia
Hadapi
Ca%aran
Peribadi !erpuji
-isanjung !inggi
9!aha Berteru!an
Ke Arah
Kecemer#angan
a) Menyenaraikan langkah untuk mencapai
kecemerlangan
b) Mengamalkan budaya cemerlang dalam
kehidupan
c) Berbangga dengan kejayaan yang diperolehi
Mengumpulkan biodata
mengenai kejayaan pemimpin)
tokoh tertentu di peringkat
kampung) negeri atau *egara.
Mereka cogankata untuk diri
sendiri
3& Peribadi !erpuji
-isanjung !inggi
Pesan Bestari
a) Menyenaraikan pesan bestari berkaitan dengan
peribadi terpuji
b) Mengamalkan pengajaran yang terkandung
Mencari pesan bestari dari
pelbagai sumber
Membina pohon bestari yang
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5
SK Sungai Anib 2, Sandakan
$umber 9nspirasi dalam pesan bestari
c) Berbangga memiliki peribadi teruji
disediakan menggunakan kad
berwarna.
Membacakan semula pohon
bestari satu demi satu.
Membuat andaian kendiri
mengenai kehidupan sekiranya
mempunyai peribadi terpuji
3'
3(
-
Pr"&e! Ke'arganegaraan
a) Mengaplikasikan pengetahuan) kemahiran serta
nilai sivik dan kewarganegaraan di luar kelas
b) Memberikan sumbangan kepada masyarakat
dan *egara
c) Menjadi warganegara patriotik) prihatin dan
bertanggungjawab terhadap masyarakat dan
negara
Membahagikan pelajar kepada
kumpulan.
Mengumpulkan dan menulis lirik
lagu dari setiap negeri
Menulis jurnal mengikut format
yang disediakan
Menghantar portfolio projek