Anda di halaman 1dari 5

Sekolah Kebangsaan Kundor

71400 Pedas, Negeri Sembilan


KERTAS KERJA
LAWATAN SAMBIL
BELAJAR
TARIKH :9 OKTOBER 2013
HARI :KHAMIS
TEMPAT :KIDZANIA KUALA LUMPUR
MASA :7.30 PAGI 8.00 MALAM
Sekolah Kebangsaan Kundor
71400 Pedas, Negeri Sembilan
KERTAS CADANAN !A"ATAN SA#$%! $E!A&AR
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1( NA#A PR)RA#
Lawatan Sambil Belajar
*( TE#PAT D%!A"AT%
W.P Kuala Lumpur (Kidzania)
+( TAR%K, !A"ATAN
9 OKTOBER 2!"
4( RAS%)NA!
#.! $ewujud%an &ua&ana pembelajaran dan
pen'ajaran &e(ara tida% lan'&un' dalam
membentu% dan membantu memper%a)a%an
pen'eta*uan murid.
#.2 $eran'&an' minda murid a'ar berani mener+%a
ilmu baru )an' ba%al diper+le*.
-( )$&EKT%. DAN #AT!A#AT
Lawatan &ambil belajar ini bertujuan untu%,
-.! $endeda* %epada murid.murid men'enai
pelba'ai jeni& pe%erjaan )an' b+le* di(eburi
apabila dewa&a %ela%.
-.2 $eli*at dan mera&ai pelba'ai a%ti/iti )an'
menin'%at%an minat murid untu% belajar den'an
ber&un''u*.&un''u* ba'i men(apai %erja)a
impian.
/( ANARAN PER$E!AN&AAN DAN S0#$ER KE"ANAN
( Ruju% Lampiran 0 )
7( &A"ATANK0ASA PENE!)!A
Pen'eru&i , Tuan 1aji 2+rdin Bin Ba*ar+m
2aib pen'eru&i , Puan 2irawat) 2awari
Setiau&a*a , E2 $u*ammad 3*&an 4*e $at
Benda*ari , En(i% 0mar 0li
05K , En(i% 0zmil 6azr+l $+*d Puad
1( &AD0A! !A"ATAN ( Ruju% Lampiran B )
2( PEN0T0P
7en'an ini &a)a mem+*+n a'ar (adan'an %erta& %erja ini
dilulu&%an ba'i tujuan memberi pendeda*an %epada murid.murid
men'enai pelba'ai jeni& %erja)a ataupun pe%erjaan )an' b+le*
mere%a pili* pada ma&a *adapan.
Disediakan )leh 3 Disahkan )leh3
4En #uhammad %hsan Che #a56 4Tuan ,a7i Nordin $in
$aharom6
Se5iausaha, uru $esar,
!a8a5an Sambil $ela7ar Sekolah Kebangsaan
Kundor
L0$P3R02 B
JADUAL LAWATAN SAMBIL BELAJAR
KE KIDZANIA, KUALA LUMPUR
( 9 OKTOBER 2013 )
- KHAMIS -
Tarikh #asa Ak5i9i5i
9 OKTOBER
RABU
8." P'
!. P'
-." Pt'
9.
$lm
. Bert+la% %e Kidzania: Kuala Lumpur.
. Tiba di Kidzania.
. Bert+la% pulan'
. Tiba di SKK

; Sebaran' pindaan < peruba*an adala* terta%lu% %epada %eadaan
&ema&a pr+'ram dila%&ana%an.
L0$P3R02 0
ANARAN S0#$ER KE"ANAN PR)RA#
$=R37 9 Oran' > R$ 9- ? R$ @9
A=R= 9 Oran' > R$ # ? R$ "2
&0#!A, : R# 71*0(00
ANARAN PER$E!AN&AAN PR)RA#
a) $a%an < $inum ,
Sarapan Pa'i R$ " > 99 Oran' ? R$ 2@#.
$inum Petan' R$ " > 99 Oran' ? R$ 2@#.

b) Ba)aran.ba)aran $a&u% < Ti%et K37B0230 ,
$urid 9 +ran' C R$ -- ? R$ ##.
Auru 9 +ran' C R$ "- ? R$ 29.
() Ba)aran ba& 2 bua* C R$9- ? R$ !9.
d) Ke(ema&an ? R$ !2.
&0#!A, KESE!0R0,AN : R#
71*0(00

Anda mungkin juga menyukai