Anda di halaman 1dari 11

Bina satu set soalan objektif (40 soalan ) yang berasaskan JSU ( Jadual

Spesifikasi Ujian )
1. _______________ mesti memenangi pertandingan kali ini jika hendak ke
peringkat akhir, kata ketua pasukan bola jaring sekolah itu kepada ahli
pasukannya.
A. Kalian
B. Kami
C. Saya
. Kita
!. Syahirah menangis teresak"esak____________dimarahi oleh bapanya.
A. semenjak
B. meskipun
C. lantaran
. supaya
#. Amirah sedang ___________ kelapa untuk memasak kari.
A. menyagat
B. mengukur
C. mengisar
. mengopek
$. A%ara merentas desa itu telah dibahagikan __________beberapa kategori
mengikut peringkat umur.
A. kepada
B. dalam
C. antara
. pada
&. Adik menangis apabila mendapati __________ daripada keropoknya telah
dimakan oleh kakak.
A. setengah
B. segelintir
C. beberapa
. selonggok
'. (enerasi muda pada hari ini merupakan___________ kepimpinan negara pada
masa akan datang.
A. )arisan
B. pe)aris
C. me)arisi
. me)ariskan
*. +alan raya ke kampung datuk saya ___________ seperti ular kene palu.
A. li%in"li%au
B. lekak"lekuk
C. simpang"siur
. bengkang"bengkok
,. -anim berasa ___________ ketika terpaksa meninggalkan ibunya keseorangan.
A. sayang
B. rindu
C. malu
. sayu
.. Adik ____________ bersedia untuk mengikuti perkhemahan itu kerana dia
____________ berdikari.
A. telah//belum
B. belum/mahu
C. sudah/masih
. sudah/hendak
10. Ayah sedang _________ tiang"tiang pagar di kebunnya kemas"kemas untuk
membuat penandaan.
A. menunjal
B. men%abut
C. menghunjam
. menghentam
11. Kata -aji 1ahman, 2erkara"perkara lain tidak __________ dalam mesyuarat
yang lalu.
A. membin%angkan
B. dibin%angkan
C. perbin%angan
. berbin%ang
1!. ia berasa ___________ ketika makan bersama"sama dengan tetamu kehormat
di hotel itu.
A. kekok
B. ganjil
C. gerun
. ngeri
1#. 2engalaman ___________semasa melalui 3aman peperangan masih segar
dalam ingatan 2ak Andak.
A. pahit getir
B. salah laku
C. penat lelah
. susah payah
1$. 1ahmah dan keluarganya berpindah ke bandar ke bandar pada akhir than
lepas__________, hatinya masih teringat akan kampung halamannya.
A. 4ambahan pula
B. i samping itu
C. 5leh itu
. 6amun
1&. Ampun tuanku. Silalah bersemayam di ____________ yang ada di balairung seri
supaya patik semua dapat __________ duli.
A. singgahsana/menjunjung
B. peraduan/menyembah
C. peterana/ber%emar
. takhta/mahkota
1'. Semua anak 2ak 7ong bersepakat untuk mengusahakan ___________ tanah
terbiar di Kampung Kuang dengan menanam beberapa ___________anak pokok
durian dan rambutan.
A. setapak/biji
B. sepetak/urat
C. sebidang/batang
. sekeping/batang
1*. ____________ berputus asa, usaha itu tangga kejayaan, nasihat 2uan Anna
kepada anaknya.
A. 8sah
B. 9inta
C. -arap
. 4olong
1,. Kami dapat mengejar -arith kerana dia belum ___________jauh.
A. kian
B. sekali
C. terlalu
. paling
1.. anny suka memba%a pelbagai jenis buku kerana dia tidak mahu menjadi
___________.
A. seperti enau dalam belukar
B. seperti rusa masuk kampung
C. seperti katak diba)ah tempurung
. seperti si buta kehilangan tongkat
!0. 1a3i: sudah tidak mahu melakukan kerja yang kotor dan ingin bertaubat. 2ilih
perkataan seerti bagi kotor.
A. bersih
B. %omot
C. rajin
. keji
Jadual Spesifikasi Ujian bagi soalan yang telah dibina.
B
;
7
A
6
(
A
6
9AK789A4 S5A7A6
<+A8A7 S2=S;>;KAS; ;4=9?
S
;
9
8
7
A
S
;

<
(
1
A
>
;
K
?
+
A
@
A
2
A
6
B
=
1
2
A
S
A
6
(
A
6
A1AS
S5A7A6
4AB81A6 +A@A2A6
S5A7A6 4A4ABA-ASA
9
8

A
-
S
=

=
1
-
A
6
A
K
5
9
2
7
=
K
S
A B C
01 Kata (anti 6ama iri A A
0! Kata -ubung A A
0# Kata Kerja A A
0$ Kata Sendi 6ama A A
0& Kata Bilangan A A
0' Kata Berimbuhan A A
0* Kata (anda <2enggunaan? A A
0, Kata Adjekti: A A
0. Kata Bantu A A A
10 Kata Kerja A A
11 Kata Berimbuhan A A
1! Kata Adjekti: A A
1# Kata 9ajmuk A A
1$ 2enanda @an%ana A A
1& Bahasa ;stana A A A
1' 2enjodoh Bilangan A A A
1* Kata 2erintah A A
1, Kata 2enguat A A
1. 2eribahasa <Simpulan Bahasa? A A
!0 Sinonim A Sama =rti A A
JUMLA S!ALA"
#A#ABAASA
# . 10 1 & $ & '
Menganalisis soalan berdasarkan aras #aksono$i Bloo$
%& Aras 'engetahuan
Aras kogniti: ialah aras yang terendah yang melibatkan proses mengingat
kembali maklumat, :akta, de:inisi dan sebagainya.Aras ini menguji sejauh mana
keupayaan pelajar untuk mengingat kembali :akta atau pengetahuan telah
dipelajari. 4erdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan ini B
1. 2engetahuan :akta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau
simbol.
!. 2egetahuan tentang %ara mengendalikan sesuatu yang meliputi pengetahuan
tentang proses, aliran, pemeringkatan, penjenisan, teknik atau prosedur
tertentu dalam menyelesaikan masalah.
#. 2engetahuan tentang perkara yang bersi:at sejagat dan abstrak dalam
sesuatu bidang. ContonyaC siapa,apa, di mana, bila, beri de:inisi, senaraikan,
dan nyatakan.
Berdasarkan soalan yang telah dibina, aras pengetahuan terkandung
pada soalan satu hingga lapan belas, dua puluh dan dua puluh satu. -al ini
adalah kerana soalan"soalan tersebut hanya berkaitan dengan tatabahasa yang
melibatkan pengetahuan pelajar yang lalu dan penggunaan proses mental.
Selain itu, soalan"soalan ini menyuruh pelajar supaya mengingat pada
pembelajaran yang lalu. 2engetahuan yang diminta juga sama dengan
pengajaran yang dijalankan guru. 4ambahan pula, soalan"soalan tersebut tidak
memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru. Selain itu,
soalan tiga puluh satu,tiga puluh empat dan tiga puluh enam juga melibatkan
aras pengetahuan kerana ja)apan pada soalan tersebut tidak berlainan dengan
ayat di dalam petikan. 2elajar hanya perlu mengingati kembali :akta yang
terdapat pada petikan tanpa perlu menganalisis sedalamnya.
(& Aras kefaha$an
Aras ini memerlukan keupayaan pelajar memberi huraian atau makna
sesuatu perkara. Aras ke:ahaman ini terbahagi kepada tigaB
2enterjemahan
D 9enterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa mengubah makna asal.
9enta:sir <;nterpretasi?
D 9enta:sir ideaA mesej tersirat dan tersurat.
D 9enerangkan idea dalam ayat sendiri.
=kstrapolasi
D 9embuat in:erens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan
berdasarkan maklumat yang diberikanA terima.
2erkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ke:ahaman ini
anataranya jelaskan, huraikan, terangkan, mengapakah, be3akan, nyatakan,
dan kelaskan.
Ciri"%iri soalan aras ke:ahaman
D 2roses mental
D 9aklumat asas telah diajar
D 2erlu bahan atau alat komunikasi
D 2elajar menyatakan ke:ahaman mereka sendiri.
Berdasarkan soalan yang telah dibina, aras ke:ahaman terkandung pada
soalan sembilan belas, tiga puluh dua, tiga puluh lima, tiga puluh tujuh dan
empat puluh. ;ni kerana pen%arian ja)apan pada setiap soalan baru diselesaikan
dengan pemahaman tersendiri dan pengalaman serta pelbagai kaedah
penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan. Soalan"soalan ini
sememangnya menguji kebolehan pelajar memahami, menterjemah, menukar
dan menjelaskan :akta berdasarkan soalan atau ayat petikan yang diberi.
)& Aras aplikasi
Aras ini menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip,
hukum, dan prosedur. Aras ini memerlukan pelajar benar"benar memahami
segala konsep, teori, hukum, untuk menyelesaikan masalah. 2erkataan yang
sering digunakan dalam soalan bagi aras aplikasi antaranya kirakan, selesaikan,
susunkan, dan gunakan.
Ciri"%iri soalan aras aplikasi
D 9enggunakan proses mental aplikasi
D Soalan melibatkan tiga :rasa iaitu
D 9asalah situasi yang baru tidak dengan masalah yang dibin%angkan dalam bilik
darjah.
Berdasarkan pada soalan yang telah dibina, soalan yang terkandung pada aras aplikasi
ialah soalan dua puluh dua hingga dua puluh tujuh. 9elalui soalan"soalan ini, pelajar
menggunakan pengetahuan, tatabahasa yang mereka pelajari serta ke:ahaman mereka
tentang pengetahuan dan maklumat itu untuk penyelesaian soalan atau diaplikasikan
dalam satu situasi baru.
4& Aras analisis
Aras ini mengkehendaki pelajar untuk meme%ahkan sesuatu perkara kepada
unsur"unsur ke%il dan memperlihatkan pertalian antara unsur"unsur. Aras ini
menekankan keupayaan pelajar mengenal pasti unsur"unsur dan struktur
yang mengaitkan unsur"unsur.
+enis"jenis aras analisis
1. Analisis unsur E memerlukan pelajar menetukan unsur"unsur. 2elajar juga
perlu men%ari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada.
!. Analisis hubungan E membuat perkaitan bukti dengan hipotesis.
#. Analisis prinsip E pelajar mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang
digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan mengenalisis tujuan,
pandangan dan pendirian.
2erkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah
kenapakah, mengapa, apakah :aktor, buatkan rumusan dan buktikan.
Ciri"%iri soalan aras analisis
D Soalan menggunakan proses mental analisis
D Situasi masalah berbe3a daripada pengalaman dalam bilik darjah.
D Situasi, dokumen perlu dianalisis
D Soalan memerlukan :ikiran kritik, bukan mengulang pengetahan yang
dipelajari.
Berdasarkan pada soalan yang telah dibina, soalan dua puluh lapan hingga tiga
puluh berkait dengan aras analisis. ;ni kerana soalan ini memerlukan pelajar
mengasingkan idea"idea ke dalam komponen"komponannya yang berasingan dan
mereka dapat menunjukkan yang mereka memahami hubungan antara komponen"
komponen itu. alam proses analisis, pertimbangan dan penghakiman adalah satu %ara
yang penting bagi mendapatkan satu kesimpulan.
*& Aras sintesis
Aras ini memerlukan keupayaan pelajar untuk menggabungkan sesuatu
struktur kepada yang lebih jelas.
+enis"jenis soalan aras sintesis.
1. Sintesis penyampaian E menghurai dan menarik minat.
!. Sintesis himpunan E satu himpunan perlakuan.
#. Sintesis %adangan E %adangan melalui andaian, analisis dan hubungan
yang abstrak.
2erkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah ramalkan,
hasilkan, tuliskan, %adangan, dan apa akan berlaku.
Berdasarkan pada soalan yang dibina, aras sintesis terkandung pada soalan tiga puluh
lapan dan tiga puluh sembilan. ;ni kerana soalan"soalan ini memerlukan pelajar
men%antumkan atau mengabungkan :akta":akta yang berkaitan pada soalan.
+& Aras penilaian
Aras ini menguji keupayaan pelajar menilai sesuatu perkara berasakan
kriteria yang perlu diketahui. 2elajar perlu membuat pertimbangan tentang
nilao sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau
sebagainya. 2ertimbangan dibuat dengan pia)aian tertentu seperti tepat,
berkesan, memuaskan, baik, buruk dan lain"lain. 2erkataan yang sering
digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah pertimbangkan, rumuskan,
nilaikan, kritikkan, buktikan, dan huraikan.
Berdasarkan pada soalan yang telah dibina, aras penilaian hanya terkandung
pada soalan tiga puluh tiga yang memerlukan pelajar memberi pendapat
dengan alasan"alasan tertentu.