Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN ST XAVIER CAWANGAN

4, JALAN BROTHER JAMES,


10350 PULAU PINANG.
MINIT CURAI
Untuk Perhatian : Guru Besar
Salinan Kepada : Penolong Kanan Pentadbiran
Nama Guru / Pelapor : Deviga Selvaraj
Butiran Kursus / Bengkel / Mesuarat / Seminar
!ajuk : "ead#ount dan Penetapan KP$ %kademik Sekolah &endah '()*
!arikh : '+ ,ebruaril '()*
!empat : Blok %kademik Baru Kampus $PGM Pulau Pinang
Masa : -.(( / 0.(( petang
PERKARA BUTIRAN
Pengenalan
Kursus / Seminar
1tajaan/obj/agenda2
TAKLIMAT PENYELARAS HEADCOUNNT
%N3U&%N P43%B%! P45%3%&%N D%4&%" !$MU& 5%U! PU5%U
P$N%NG.
$si6isi penting
4n Nik %7i7
). Pengenan "ead#ount '()*
6 8ara mengemaskini data daripada S%PS ke tapak head#ount.
6 8ara pengiraan Gred Purata Matapelajaran 1GPMP2.
6 8ara pengiraan Gred Purata Murid 1GPM2.
6 8ara pengiraan gred Purata Sekolah 1GPS2.
'. Unjuran GPS perlu dinaikkan sebanak 9: untuk tahun '()*.
6 Unjuran ; GPS '()9 < 9 ; B
)((
6 Maka Unjuran '()* ; GPS '()96B
9. Seboleh bolehna sekolah jangan target gred D dan 4 kepada murid6
murid.
6 Program6program ang diran#ang perlulah bersesuaian dengan tahap
murid dan mesti berkesan.
6
Perkara ang perlu
diambil perhatian/
diambil tindakan
). Senaraikan nama PK Pentadbiran dan buat permohonan untuk tingkat
level pengguna. 1nama penuh PK)=kod sekolah dan nama sekolah2.
'. 3alankan 5DP untuk head#ount untuk semua guru tahun 0 dan+
sekurang6kurangna * jam.
9. !etapkan KP$ UPS& '()*
*. "antar laporan 5DP dan "ead#ount Sekolah pada 1>ail e?#el
"#@sks?#@'()*.?ls2.
0. Pastikan 4!& ang dimasukkan dalam S%PS adalah sama seperti di
tapak head#ount '()*.
+. "antar !apak "ead#ount '()* sebelum A Ma# '()* kepada.
Ulasan Guru Besar
Tandatangan Pelapor:. Tarikh: 2 Mac
2014
Tandatangan Guru Besar:. Tarikh: