Anda di halaman 1dari 10

SULIT

SMK GOMBAK SETIA


JALAN SERI SETIA, 53100 GOMBAK, SELANGOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2013
TINGKATAN 3
PENDIDIKAN MORAL
Kertas 1
Me
2 jam D!a "a#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Kertas s%a&a' ' #e'(a')!'( 10 *a&a#a' +er,eta-
1
Disediakan oleh:
......
(Pn. Noridah bt. Mohamed Yusof)
Disemak oleh:
....
Disahkan oleh:
...
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini menanduni )!a bahaian : !" soalan
#ahaian $ dan 2" soalan #ahaian #
2. %a&ab semua soalan dalam Ba*a(a' A dan Ba*a(a'
B
3. 'itamkan ja&a(an anda untuk Ba*a(a' A di ruan
)an disediakan (ada halaman belakan dalam kertas
soalan ini
/. *uliskan ja&a(an anda untuk Ba*a(a' B
di ruan )an disediakan di dalam kertas soalan

+ntuk Keunaan Pemeriksa
#ahaian Markah
A
B
JUMLAH
Ba*a(a' A
,20 markah-
S%a&a' 1 hingga S%a&a' 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh e#0at jawapan pilihan, iaitu $. #. / dan D. Pilihlah jawapan yang
paling tepat.
1
Pilih (ern)ataan )an betul berkaitan denan nilai P di atas
$ Pembeli (erlu menambil kesem(atan untuk membeli baranan tersebut
# Pembeli (erlu bertindak 0e(at sebelum kehabisan stok
/ Pembeli (erlu menetahui tarikh jualan murah diadakan
D Pembeli (erlu memastikan baranan )an dijual masih dalam keadaan baik aar
tidak terti(u
2
*inkah laku 1.Y. dan 2 )an men0erminkan amalan nilai di atas ialah
3 Menjaa alam sekitar denan baik
33 Menjerat hai&an untu menda(atkan keuntunan
333 #ersembah)an untuk mendekatkan diri denan tuhan
34 Melakukan kebaikan ke(ada manusia lain
$ 3 . 33 dan 34 / 33.333 dan 34
# 3.333 dan 34 D 5emua di atas
! $ntara )an berikut. manakah t)a- menambarkan nilai bertanunja&ab6
$ Mei %oo senaja menambil masa )an lebih (anjan dari(ada )an di(erlukann)a
untuk men)ia(kan tuasan )an diberi ke(adan)a su(a)a tidak diberi beban kerja
)an lebih ban)ak
# 5ele(as &aktu Pendidikan %asmani. 7o)shan memastikan semua (eralatan )an
telah diunakann)a disim(an denan baik di dalam bilik stor sukan
/ Kamal belajar bersunuh8sunuh tan(a memba9irkan masan)a
D 'arr) melakukan kerja8kerja rumah )an disuruh oleh ibun)a sebelum (ulan dari
(asar
2
5oalan : hina ; berdasarkan maklumat di ba&ah
:
Pilih 0iri80iri )an menambarkan sika( 5arah.
3 #ersedia menerima (enda(at dan teuran oran lain
33 Menakui kelemahan diri
333 Mem(erbaiki kesalahan diri
34 Men0ontohi kelakuan oran lain
$ 3 . 33 dan 333 / 33.333 dan 34
# 3.33 dan 34 D 5emua di atas
; Nilai )an diamalkan oleh 5aleh ialah
3 Men)a)ani dan menharai alam sekitar
33 Keharmonian antara manusia dan alam sekitar
333 /inta akan alam sekitar
34 Peka terhada( isu8isu alam sekitar
$ 3 dan 33 / 33 dan 333
# 3 dan 34 D 33 dan 34
<
M dalam rajah di atas ialah
$ Membankitkan kemarahan oran lain
# Merosakkan nama dan imej baik oran lain
/ *idak membankitkan isu8isu sensitif
D Menjalin hubunan baik denan oran ramai
=
!
Pilih (erlakuan )an berkaitan denan nilai 1 di atas
$ >n0ik Yusof ialah seoran )an tidak lokek menderma
# ?ee meminta maaf setelah sedar akan kesalahann)a
/ $9uandi membahai se0ara sama rata keuntunan )an di(erolehi antara tia
rakan konsin)a
D Dhi@)a memastikan bun)i radio di rumahn)a tidak menanu jirann)a
A $ntara )an berikut. manakah meru(akan im(likasi (enubuhan (usat8(usat eko8
(elan0onan6
3 Blora dan fauna ter(elihara
33 Mendininkan alam
333 Cujud (usat (embiakan flora dan fauna
34 Keuntunan luma)an
$ 3. 33 dan 333 / 3. 333 dan 34
# 3. 33 dan 34 D 33. 333 dan 34
D
#erdasarkan rajah di atas. a(akah )an (elu dilakukan oleh kedua8dua indi@idu berkenaan
bai menelakkan situasi tersebut6
$ Menda(atkan (ertolonan (ihak ketia untuk men)elesaikan masalah )an
dihada(i
# Menda(atkan (embantu su(a)a tidak kalah dalam (eraduhan
/ 5abar dan 0uba mena&al diri serta tidak membenarkan kemarahan menuasai diri
D #erjum(a denan (enetua untuk menadili masalah )an timbul
1" Pilih im(likasi )an akan timbul jika sumber alam disalahunakan
3 (eninkatan (enda(atan neara
33 Kejadian ben0ana alam
333 Kemusnahan hutan
34 'idu( manusia lebih moden
$ 3 dan 33 / 33 dan 34
# 33 dan 333 D 3 3. 333 dan 34
:
11
Nilai P di atas ialah
$ Menhormati buda)a kekeluaraan
# Menhormati tradisi kekeluaraan
/ Menekalkan ke(er0a)aan kekeluaraan
D Menekalkan tradisi kekeluaraan
12 $(akah ke(entinan nilai P6
$ Membolehkan ahli8ahli keluara menelakkan diri dari(ada ditim(a ben0ana alam
# Membantu ahli8ahli keluara menjadi ka)a
/ Membolehkan ahli8ahli keluara menetahui &arisan keluara dan meneratkan
hubunan sesama sendiri
D Me&ujudkan rasa tanunja&ab setia( ahli terhada( keluara sendiri
1! 5eseoran indi@idu )an sensitif terhada( (erasaan indi@idu lain akan
$ Meneluarkan kata8kata )an boleh melukakan hati indi@idu lain
# Meneluarkan sebaran kata demi melinduni diri sendiri
/ Mam(u menambil kira ke(entinan oran lain dan tidak keterlaluan dalam kata8
kata
D Men)elesaikan sesuatu masalah sehina merosakkan diri sendiri
1: Pilih (ern)ataan )an berkaitan denan nilai kesederhanaan
3 *idak membatasi kemam(uan diri semasa berbelanja dan membuat ke(utusan
33 Menimbani ke(entinan diri dan oran lain dalam membuat ke(utusan
333 Mam(u memikir dan menjaa kebahaiaan oran lain
34 #ertutur se0ara so(an dan menjaa ke(entinan diri
$ 3 dan 33 / 33 dan 34
# 3 dan 333 D 333 dan 34
1; Demi me&ujudkan hubunan di(lomasi denan neara lain. neara kita
3 Menamalkan dasar berke0uali
33 Men0abar kedaulatan neara lain
333 Mela&at neara8neara lain
34 Menhormati ideoloi (olitik neara lain
$ 3 dan 33 / 33 dan 34
# 33 dan 333 D 333 dan 34
;
1< $ntara (erlakuan di ba&ah. manakah men0erminkan nilai (enlibatan diri dalam
(embanunan neara
3 Memberi &an ke(ada (enemis
33 Men)umban tenaa membersihkan rumah oran8oran 0a0at
333 Men)ertai (asukan (en)elamat mansa8mansa banjir
34 Membersihkan ka&asan kediaman rumah sendiri
$ 3 dan 33 / 33 dan 34
# 33 dan 333 D 333 dan 34
1= $ntara )an berikut. manakah meru(akan (erlakuan tidak amanah6
3 Pen)ele&enan
33 7asuah
333 Memindahkan &an sim(anan (elanan ke akaun (eribadi
34 Menunakan &an tabun mansa8mansa banjir untuk memberi kereta baru
$ 3 . 33 dan 33 3 / 33. 333 dan 34
# 3. 33 dan 34 D 5emua di atas
1A Pilih maksud nilai toleransi
$ Kesanu(an berbin0an dan mena&al diri bai menelakkan (eraduhan dan
(erselisihan faham demi kebahaiaan hidu(
# Kesanu(an bertolak ansur dan sabar bai menelakkan berlakun)a (eraduhan
dan (erselisihan faham demi kebahaiaan hidu(
/ Kesanu(an bertolak ansur. sabar dan mena&al diri bai menelakkan
berlakun)a (ertelinkahan dan (erselisihan faham demi kesejahteraan hidu(
D Kesanu(an bertolak ansur. sabar dan mena&al diri bai menelakkan
berlakun)a (ertelinkahan dan (erselisihan faham demi kebahaiaan hidu(
1D 5eoran (elajar )an mem(un)ai nilai hara diri
$ $kan melakukan sesuatu tan(a bantuan oran lain
# #erke)akinan dan mam(u bertutur denan so(an dan berbudi (ekerti mulia
/ Menutamakan (eraulan bebas dalam kehidu(an seharian
D Mam(u menelakkan diri dari(ada melakukan sesuatu )an boleh menjatuhkan
maruah diri
2"
Perlakuan di atas da(at
3 Meneratkan hubunan antara dua (ihak
33 Me&ujudkan ke(er0a)aan oran lain terhada( diri
333 Me&ujudkan ke(er0a)aan terhada( oran lain
34 Me&ujudkan ke)akinan diri
$ 3 dan 33 / 3. 33 dan 333
# 3 dan 333 D semua di atas
<
Nama Pelajar :
*inkatan : !
1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
/ A B C D 1/ A B C D
5 A B C D 15 A B C D
1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 14 A B C D
10 A B C D 20 A B C D
=
Ba*a(a' A
KERTAS JA5APAN
Ba*a(a' A
Ba*a(a' B ,20 markah-
Bagi soalan 21 hingga 25, padankan pernyataan di bawah dengan nilai yang sesuai
Per'6ataa' N&a
21 5etia( hari. sele(as (ulan dari sekolah dan
men)elesaikan ke&aji(an dirin)a. $mani akan terus
membuat kerja8kerja sekolahn)a tan(a disuruh oleh
ibun)a.
Melinduni hak (ekerja
22 Pelajar8(elajar di Pusat Pemulihan 1 bersedia
menerima (andanan oran )an bermotif baik
demi membaiki kesalahan diri.
Kebebasan bersuara
2! Keban)akkan (ekerja 5)arikat Y telah lama
berkhidmat untuk s)arikat berkenaan kerana
majikan mereka amat menambil berat tentan
kebajikan (ara (ekerja.
Melinduni hak
(enuna
2: Majalah (enuna diterbitkan su(a)a (ara
(enuna menda(at maklumat terkini tentan
baranan di (asaran.
5ika( keterbukaan
2; #erita8berita hanat )an disiarkan oleh media
massa tem(atan tidak men)entuh isu8isu sensitif. berdikari
Is te#0at7te#0at -%s%'( ) +a8a* )e'(a' "a8a0a' 6a'( ses!a.
2< Manusia )an tekun sembah)an dan mem(er0a)ai balasan (ada kemudian hari mem(er0a)ai
*uhan.
2= Pekerja )an tekun dan rajin tidak akan
2A Penetua 5ekolah Menenah 2 sentiasa menambil dan membuat
)an adil.

2D %uta&an itu dihormati kerana tidak . sebalikn)a sentiasa
untuk membantu oran.
!" *uhan menamanahkan manusia denan tuas alam sekitar
denan baik.
A
*andakan E untuk (ern)ataan )an betul amalann)a dan 9 untuk (ern)ataan )an salah amalann)a.
!1 5etia( kelakuan ada balasann)a
!2 Kita (atut mena&al (erasaan a(abila diteur.
!! 'an)a (ekerja bandar ra)a (erlu menjalankan tuas menjaa kebersihan bandar.
!: 3ndi@idu )an menamalkan kebebasan bersuara sentiasa teas dalam
(endiriaann)a.
!; 5ekiran)a kita mem(u membeli kereta besar. kita boleh memnadu sesuka hati
dan melebihi had laju )an diteta(kan.
Is te#0at7te#0at -%s%'( ) +a8a* )e'(a' "a8a0a' 6a'( ses!a.
!< 5eoran anak )an menamalkan nilai
mam(u menjaa imej dan maruah keluara.
!= 3ndi@idu )an menamalkan nilai akan bersim(ati denan
kesusahan oran lain dan memberi bantuan menikut kemam(uan diri.
!A $bdul Malik )an menamalkan nilai
memastikan majalah dan surat khabar lama dirumahn)a dihantar ke (usat8(usat kitar semula
dan bukann)a dibakar demi menjaa keseimbanan alam.
!D Pertubuhan8(ertubuhan antarabansa bersama8sama menemblen tenaa melinduni kanak8
kanak )an menjadi )atim (iatu kerana bahana tsunami dari(ada ditanka( dan dieks(loitasi
oleh (ihak8(ihak tertentu )an mem(un)ai motif jahat. Pertubuhan8(ertubuhan berkenaan
menamalkan nilai
:" Pihak )an terlibat dalam industri (embuatan kereta men0i(ta dan meneluarkan kereta khas
untuk olonan 0a0at. *indakan (ihak berkenaan men0erminkan nilai
Ba*a(a' C ,20 markah-
D
%a&ab soalan8soalan di ba&ah
1. a) #erdasarkan maklumat di atas. huraikan t(a nilai )an (atut diamalkan oleh suami &anita
berkenaan. (< markah)
b) /atatkan e#0at ke(entinan seoran suri rumah tana dalam sesebuah keluara.
(: markah)

2. a) #erdasarkan maklumat di atas. huraikan nilai )an (atut diamalkan untuk men)elesaikan
masalah8masalah )an timbul. (< markah)
b) N)atakan e#0at ke(entinan hubunan di(lomatik antara dua neara. (: markah)
KERTAS SOALAN TAMAT
1"
Hidup saya sungguh seksa. Saya sering dimarahi oleh suami
serta tidak diberi perbelanjaan harian sehinggakan saya tidak
mampu membeli barangan keperluan anak-anak.
Masa&a* Ne(ara :
'ubunan )an renan
denan neara lain
7usuhan
kaum
Melan0arkan ujian nuklear )an
boleh menan0am neara8neara
lain