Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM 1 MALAYSIA SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN

PERINGKAT SEKOLAH
1. Pendahuluan
Hari Kemerdekaan disambut meriah setiap tahun pada 31 Ogos oleh setiap
lapisan masyarakat di negara ini. Tidak ketinggalan pada peringkat sekolah
kerana murid-murid perlu dididik tentang kepentingan dan betapa relevannya
perayaan ini terhadap mereka. Mereka adalah generasi penyambung yang akan
menerajui negara pada masa depan/
ehubungan dengan itu! murid murid perlu dilibatkan dengan program-
program yang bersesuaian untuk meningkatkan kesedaran mereka terhadap
pentingnya perayaan Hari Kemerdekaan dan memahami maksud merdeka itu
sendiri. "engan ini se#ara tidak langsung nilai #intakan negara dapat diserapkan!
selari dengan gaya hidup bermasyarakat yang harmoni.
2. Matlamat
Melahirkan pelajar yang memahami! menghormati dan mengamalkan si$at jati
diri dan nasionalisme yang teguh.
. O!"e#t$%
"i akhir program pelajar dapat%
3.1 Memahami #ara menghormati &alur 'emilang.
3.( edar tentang kepentingan menghayati )ulan Kemerdekaan serta
merayakannya.
3.3 Melakukan aktiviti menyokong sambutan Hari Kemerdekaan se#ara simbolik
di peringkat sekolah.
3.* Menerapkan nilai-nilai murni #intakan agama! bangsa dan negara.
&. Sa'a(an
'uru-guru dan murid-murid K Toh &ohan
). Pe(la#'anaan
+.1 Tarikh % 1, Ogos - 1, eptember (../
+.( Tempat % K Toh &ohan
*. Sum!e( Ke+an,an
0eruntukan Kokurikulum
-. An,,a(an Pe(!elan"aan
Kain rentang putih 1M 22 3 2 meter 1M 222
4at 0elaka 1M 22 3 2 tong 1M 222
0elbagai 1M 222
&umlah 1M 222
.. /a+atan#ua'a Ke("a
0Ru"u# lam1$(an2
3. Pen,$'$an P(4,(am
/.1 0elan#aran 5 (. Ogos (../6
/.1.1 7#apan perasmian
/.1.( 8yanyian lagu patriotik dan mengibarkan &alur 'emilang.
/.( 9ktiviti sepanjang bulan
/.(.1 Melukis poster bertema kemerdekaan 5 Tahap ( 6
/.(.( 0ertandingan me:arna 5 Tahap 1 6
/.(.3 0ertandingan ke#eriaan kelas
/.(.* 0rogram 4ap Tangan 9nak atu Malaysia
/.3 0enutupan
/.3.1 7#apan penutupan
/.3.( 8yanyian lagu
/.3.3 0enyampaian hadiah
Penutu1
0rogram )ulan Kemerdekaan ini diharap akan dapat memberi kesedaran kepada
:arga pendidik khasnya murid-murid sekolah tentang kepentingan memahami!
menghayati dan merayakan )ulan Kemerdekaan untuk menyedari kepayahan
generasi terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita.
"isediakan oleh % "isemak oleh %
.......................................................... ;;;;;;;;;;;;;;;;
9<i<an bin Kamaruddin 0n 9<i<ah bt Kasman
7 Kokurikulum 0enolong Kanan Kokurikulum
K Toh &ohan! Trong K Toh &ohan! Trong
"isahkan oleh %
.........................................................
=n >ulhaimee b Hashim 00T
'uru )esar KT&
K Toh &ohan! Trong
PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN 2553
SEK KEB TOH /OHAN
/A6ATANKUASA PELAKSANAAN
PENASIHAT =n. >ulhaimee b. Hashim 00T
PENGERUSI
NAIB PENGERUSI
0n 9<i<ah bt Kasman
=n )akri b Othman
0n Hjh Harison bt hari$$
SETIAUSAHA =n 9<i<an b Kamaruddin
PENOLONG SETIAUSAHA =n Omar b. ?uso$
BENDAHARI =n. Mohamad 9dib b. okri
/K PENYAMBUT TETAMU 0n Hamidah bt Hasbullah
0n 'o:ri a/p hanmugam
/K PENDA7TARAN 0n iti 8ora 9ini bt 9bdul hadi
0n Hjh >ahara bt @smail
0n 8or Aae<a bt 1amli
/K HADIAH 4ik 8orehan bt ?unus
0n Bily 9<u:a bt ?ahya
/K BUKU PROGRAM Tn Hj 9bd amat b Hj 9bd 1ani
=n Mohd Ha$i$i b ?uso$
=n alman b Hj Mohd 8apiah
/K SIARAYA =n Mohd Aairu< b 9bd 1ahim
=n Boganathan a/l Muniandy
0ekerja :asta
/K PERSIAPAN TEMPAT 0n 1ohana bt 9hamad
0n abariah bt ?atini
0n Hashibah bt @shak
0ekerja :asta
7OTOGRA7I 0n Aahi<ah bt 9bdul
/K MAKANAN8MINUMAN 0n 8or =<an bt 9bd Cahab
0n Mariani bt 8ordin
0n uhaila bt aDad
0n 8oor 9ishah bt 9hmad
/URUA9ARA 0n aadiah bt 9bu )akar
/K SUKANEKA =n 9hmad 9dlan b Mohd abri
=n 9bu )akar b. Mad @sa
/K SENAMROBIK 0n 9<i<ah bt Kasman
/K KESELAMATAN8
PERTOLONGAN 9EMAS
=n Mohd 8a<im b Hj >ahari
0n 8ormah bt Masran
0n 1ihanah bt )aihaki
/K KA6ALAN KESELAMATAN 0n )athnah bt Mohamed Taib
0n 8our Ha$i<ah bt )asiron
0enga:al Keselamatan
/K KEBERSIHAN =n Ma<lan b Mat Hasan
0ekerja :asta
/K DISIPLIN PELA/AR =n. 1id<:an b Husin
0n >aiton bt 9hmad
0n Maheran &amaluddin