Anda di halaman 1dari 33

STOK DAN INVENTORI

1.0 PENGENALAN
Stok dan Inventori adalah satu proses bagi mengemaskinikan
pengurusan harta-modal, inventori dan bekalan pejabat melalui
penggunaan beberapa jenis borang.
- Daftar Harta Modal
(Ke !"#, Ke !"#$%
- Daftar Inventori
(Ke !"!%
- Daftar Stok &ekalan 'ejabat
(Ke !"(%
- Daftar 'ergerakan Harta Modal dan Inventori
(Ke !")%
2.0 KEPENTINGAN MEREKOD
#." Merekod lokasi harta modal, inventori dan bekalan pejabat akan
memudahkan pihak pengurusan untuk mengaas dan mengesan
pergerakan sesuatu bahan.
#.# Merekodkan butir-butir asas mengenai harta modal, Inventori dan
bekalan pejabat akan memudahkan mana-mana pihak mengaasi
penggunaan.
#.! Meujudkan sistem maklumat *ang kemaskini dan berkesan bagi
meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan.
1
3.0 DAFTAR HARTA MODAL (KEW 312, 312A)
!." Harta modal ialah barang-barang tak luak *ang bernilai +M),,
atau lebih setiap satu pada masa perolehan. &arang-barang ini
tidak termasuk perabot, permaidani, langsir dan seumpaman*a
*ang diperolehi tanpa mengira kos.
!.# Daftar Harta modal ini di dalam bentuk kad diperkenalkan untuk
merekod semua jenis harta modal *ang diperolehi. Ia
mengandungi dua bahagian iaitu-
BAHAGIAN A - Merekodkan semua maklumat berhubung dengan
pembelian, penempatan, pemeriksaan dan
pelupusan.
BAHAGIAN B - Merekodkan semua pen*elenggaraan seperti
pembaikan dan pembelian segala alat ganti.

!.! Sistem kad ini diperkenalkan bagi memudahkan proses merekod
segala pembelian dan pen*elenggaraan di dalam ruang *ang
disediakan dan memudahkan pen*ususnan rekod mengikut abjad.
Dengan sistem ini segala rekod *ang disimpan akan diseragamkan.
Ini akan memudahkan kerja-kerja pengaalan dan
pen*elenggaraan.
!.( Satu daftar hendaklah disimpan untuk merekodkan penggunaan
borang ini.
!.) &utir-butir maklumat di dalam Daftar Harta Modal terbahagi kepada
dua bahagian iaitu--
2
3.5.1 KEW 312 (BAHAGIAN A)
a) Kat!"#$
Kategori Harta Modal misaln*a-
i% Kenderaan ( kereta, van, motosikal%
ii% .oji (loji pusat haa dingin dan lain-lain%
iii% Mesin, peralatan dan kelengkapan pejabat.
%) &'$(
i% Kamera
ii% Komputer
iii% Mesin 'en*alin
iv% Mesin /aip
v% /elevis*en dll
)) &'a*a +a' M"+,
0enama dan model harta model berkenaan seperti 1'roton Saga
".)i2.
+) &'$( +a' N". E'-$'
0enis dan 3o. enjin jika harta ini adalah kenderaan.
) N"*%"# .a($( / S$#$ P*%0at
3ombor 4asis bagi kenderaan atau nombor siri pembuat bagi
peralatan pejabat.
1) N"*%"# S$#$ P'+a1ta#a'
Seperti nombor siri kenderaan atau nombor siri rekod pejabat.
!) K"( +a' Ta#$23 D$%,$ / D$t#$*a
3
Harga termasuk kos pengangkutan 5 insuran (jika ada% dan lain-lain
perbelanjaan *ang berkaitan dengan pembelian tersebut.
3) N"*%"# P(a'a' K#a-aa'
3ombor *ang dikeluarkan untuk pembelian harta modal berkenaan.
0ika harta modal tersebut diperolehi melalui 4ara-4ara lain sila
n*atakan ( sumbangan 5 hadiah %
$) P*%2a,
3ama pembekal atau s*arikat *ang membekalkan.
-) N"*%"# R0-02a' Fa$,
6ail *ang mengandungi rekod-rekod mengenai pembelian harta
modal berkenaan.
7ontoh- 6ail *ang men*impan rekod pembelian peralatan dan
bekalan%
2) A2(("#$
Senaraikan aksesori-aksesori *ang dilengkapkan 5 diterima
bersama harta modal berkenaan.
,) Ta'+ata'!a'
/andatangan pegaai *ang bertanggungjaab mengesahkan butir-
butir di atas serta tarikh.
*) P'*4ata'
'enempatan tetap dan tarikh penempatan harta modal berkenaan.
Setiap pindahan penempatan (tetap% perlu direkodkan dan
ditandatangani oleh pegaai *ang menerima (4op nama dan
jaatan% .
'indahan 8
4
Sekiran*a sesuatu modal dipindah keluar se4ara tetap daripada
pejabat *ang mengaaln*a, kad Daftar Harta Modal asal
hendaklah di baa bersama-sama dengan harta modal berkenaan
ke pejabat *ang meneriman*a. Satu salinan kad Daftar Harta
Modal tersebut hendaklah disimpan dengan menulis perkataan
1Dipindah 99. (+uj 99.%2 di dalam fail *ang berasingan
berhubung dengan rekod harta modal *ang dipindah.
Selepas butir-butir di atas diisi, pegaai *ang bertanggungjaab
perlu menandatangani di ruang *ang disediakan serta tarikh.
') P*#$2(aa' Ha#ta M"+a,
Ketua jabatan hendaklah mengaturkan pemeriksaan ke atas harta
modal sebagaimana *ang dikehendaki di dalam /'S para #!:,#!;
dan #(,.
") P,040(a'
'egaai berkenaan hendaklah men4atatkan tarikh, nombor fail dan
tandatangan bila tarikh sesuatu harta modal itu dilluluskan untuk
pelupasan oleh 'erbendaharaan atau pegaai-pegaai *ang
berkenaan.

5
3.5.2 KEW 312 (BAHAGIAN B)
&utir-butir *ang perlu direkod di dalam bahagian ini, adalah seperti berikut-
a) Ta#$23 (#5$( / 4*%a$2a'
/arikh servis atau pembaikan *ang telah dilakukan bagi harta modal.
%) B0t$#6%0t$# S#5$(/ P*%a$2a'
Keterangan lanjut mengenai apa *ang telah dibaiki atau diservis termasuk
alatganti *ang dibeli.
)) N"*%"# P(a'a' K#a-aa'
3ombor rujukan pesanan kerajaan 5 no. rujukan.
+) T*4at P*%,$a' / S#5$( / 4*%a$2a'
3ama s*arikat tempat alat ganti dibeli atau pembaikan dibuat.

) K"(
Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duan*a sekali.
1) Ta'+ata'!a'
'egaai *ang bertanggungjaab hendaklah menandatangani bagi
mengesahkan butir pen*eggaraan harta modal itu.
3.5.2 KEW 312A
&orang ini adalah sambungan kepada &orang K<= !"#. Ia han*a
digunakan selepas ruangan di K<= !"# ( &ahagian & % telah habis
digunakan.
6
7.0 DAFTAR INVENTORI ( KEW 313 )
(." Inventori ialah barang tak luak *ang bernilai kurang dari +M),,
setiap satu pada masa perolehan. Wa,a0 %a!a$*a'a40', %a#a'!6
%a#a'! (4#t$ 4#a%"t, 4#*a$+a'$ +a' ,a'!($# (#ta 4$'!!a'
*a'!202 a+a,a3 t#*a(02 +$ +a,a* 2at!"#$ $'5't"#$ ta'4a
*'!$#a 2"(.
(.# Daftar inventori diperkenalkan untuk merekodkan perolehan dan
penempatan inventori. Daftar ini adalah di dalam bentuk kad untuk
memudahkan pen*usunan dan juga semasa membuat rujukan.
Kad-kad ini disusun mengikut jenis inventori dan abjad.
(.! Satu daftar hendaklah disimpan untuk merekod penggunaan
borang ini.
(.( &utir-butir *ang perlu direkodkan di dalam bahagian ini adalah
seperti berikut-
a) Kat!"#$
Kategori inventori misaln*a>-
i% 'eralatan dan kelengkapan pejabat
ii% 'erabot, permaidani, langsir dll.
%) &'$(
0enis inventori di dalam kategori 1'eralatan dan Kelengkapan
'ejabat2 misaln*a--
i% $lat pengira
ii% Kipas angin dll
7
0enis inventori di dalam kategori 1'erabot, 'ermaidani dan .angsir
Misaln*a--
i% Kerusi
ii% Meja
iii% .angsir dll.
)) B$,
&ilangan mengikut urutan biasa.
+) B0t$#a'
'erihal inventori *ang diperolehi misaln*a--
i% kerusi eksekutif
ii% meja kerani
iii% rak bertutup dll
) K0a't$t$
0umlah unit inventori *ang diperolehi.
1) N". P(a'a' K#a-aa'
3ombor rujukan 'esanan Kerajaan.
!) Ta#$23 +$%,$
/arikh inventori tersebut dibeli mengikut 'esanan Kerajaan
3) K"( S0'$t
Kos termasuk pengangkutan dan insuran (jika ada% bagi setiap unit
inventori.
$) N". S$#$ P'+a1ta#a'
3o. siri pendaftaran seperti siri rekod pejabat.
8
-) L"2a($
'enempatan inventori tersebut.
2) P,040(a'
3o. rujukan fail atau pelupusan itu diluluskan oleh 'erbendaharaan
atau 'egaai-pegaai di mana berkenaan.
,) .atata'
$pa-apa perkara *ang berkaitan.
*) Ta'+ata'!a'
'egaai *ang bertanggungjaab hendaklah menandatangani bagi
mengesahkan butir-butir *ang di4atatkan itu.
9
5.0 DAFTAR STOK BEKALAN PE&ABAT ( KEW 317 %
)." &ekalan pejabat ialah semua barang luak dan termasuk alatulis
serta kelengkapan pejabat takluak *ang rendah nilain*a dan tidak
ekonomik untuk dikesan penempatann*a se4ara satu persatu.
).# Daftar stok bekalan pejabat diperkenalkan untuk merekodkan
segala perolehan bekalan pejabat-pejabat. Daftar ini adalah di
dalam bentuk buku.
).! &utir-butir *ang perlu direkodkan di dalam bahagian ini adalah
seperti berikut--
a) &'$(
0enis bekalan pejabat seperti barang-barang luak misaln*a--
i% &all pen
ii% Kertas $(
iii% ?am dll
b) 8'$t P'!020#a'
Dikira dalam bentuk batang,kotak, rim dll.
)) B$,
&ilangan mengikut urutan biasa.
d) N". P(a'a'
3ombor rujukan pesanan 5 pesanan kerajaan.
) D$t#$*a Da#$4a+a / D$2,0a#2a' K4a+a
3ama pembekal atau pegaai *ang menerima.
10
1) Ta#$23
/arikh bekalan tersebut diterima atau dikeluarkan.
!) K0a't$t$ T#$*aa'
&ilangan unit bekalan diterima.
3) K0a't$t$ K,0a#a'
&ilangan unit bekalan dikeluarkan.
$) Ba2$
&aki bilangan unit bekalan *ang ada.
-) P'#$*a
3ama dan tandatangan pegaai *ang menerima bekalan.
11
9.0 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI ( KEW 315)

@." Daftar 'ergerakan Harta Modal dan Inventori bertujuan untuk
merekodkan pergerakkan sebarang harta modal atau inventori.
'ergerakkan *ang dimaksudkan adalah pindaan melalui pinjaman
atau penempatan sementara.
@.# Daftar 'ergerakan Harta Modal dan Inventori adalah di dalam
bentuk buku.
@.! &utir-butir *ang perlu direkodkan di dalam bahagian ini adalah
seperti berikut--
a) &'$(
0enis harta modal 5 inventori misaln*a - kamera atau televis*en.
%) &'a*a +a' M"+,
Modal harta modal 5 inventori misaln*a 17anon /A B,,2.
)) N". S$#$ P*%0at
3ombor siri pembuat harta modal 5 inventori berkenaan.
+) N". S$#$ P'+a1ta#a'
3ombor siri pendaftaran seperti nombor siri rekod pejabat.
) B$,
&ilangan mengikut urutan biasa.
1) Na*a P*$'-a*
3ama 'eminjam.
12
!) Ta#$23 +$2,0a#2a'
/arikh sebenar harta modal 5 inventori dikeluarkan atau
dipindahkan dari penempatan asal.
3) Ta#$23 &a'!2a D$40,a'!2a'
/arikh harta modal 5 inventori berkenaan dijangka dipulangkan.
i) Ta'+ata'!a' P*$'-a*
'eminjam hendaklah memeriksa harta modal 5 inventori *ang
dipinjamkan dan menandatangani ketika mengambiln*a.
-) P'!a:a$ P'!,0a#
'egaai bertanggungjaab mengaasi harta modal 5 inventori
pejabat atau seorang pegaai lain *ang telah ditugaskan
hendaklah menandatangani ketika harta modal 5 inventori
dikeluarkan dan dipulangkan serta tarikhn*a.
13
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM DAFTAR BEKALAN
PE&ABAT
&I. 0<3IS &$+$3? &I. 0<3IS &$+$3?
" $MM</<+ #: '<.C+C
# $3<MDM</<+ #; '<M&$+IS
! $3<+DID &$+DM</<+ !, '<M&<+$/ " K?
( $3?KC' .C$+ 5 D$.$M !" '</$
) $3IM$.S 7<.. !# 'DM' /$A$+
@ $'I/ +$?CM !! +<H$.
B &$/C &$/$3 ?$.I$3 !( +I&<3
: &<D 'I3? 'D3? !) +C&&<+ S/$M'
; &<K$S MI3CM$3 !@ S7+$'<+
", 7$K<+$ !B S<0$D$H
"" 7$3?KC. !: S<KC'
"# 6I+S/- $ID- KI/ !; S<. $S$'
"! ?C3/I3? (, S<SIKC
"( 0$M DI3DI3? (" S/$+/I3? &.D7K
") 0$3?K$SCHC (# S/D' =$/7H
"@ 0$3?K$ M$S$ D</IK (! S/<<. +D..<+
"B 0$+I3? &D.$ S<'$K (( S/D' =$/7H
": 0$+I3? &$DMI3/D3 () /$0$K
"; KDM'$S (@ /$.I /$'<
#, .$M'C (B /D.DK '<3$3D$
#" .<M&I3? (: /+$3S'$+<3SI
## M$?3</ &$+ (; 3<+$7$ /C$S
#! M$/$ ?<+?$0I &<SI ), /CKC. KCKC K$M&I3?
#( M<SI3 '<3?I+$ )" /CKC. =$+I3?/D3
#) DI. 7$3 )# /C3?KC K$KI
#@ '$H$/ )! EID<D 7$SS</
#B '$+$3? )( =DDD M$..</
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM HARTA MODEL
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
" $.$/ '<3?H$=$ DI3?I3 $HD
# $M'.I6I+< $6
! KDM'C/<+ KM
( M<SI3 S$3D$3? MS
) M<SI3 +CM'C/ M+
@ M<SI3 '<3DC$ M'
B M<SI3 6D/DS/$/ M6
: M<SI3 /$I' M/
; M<SI3 /$I' <.<K/+IK M/<
14
", DE<+H<$D '+D0<K/D+ D'
"" '<+$K$M EID<D 'E
"# '</I $IS '$
"! '</I &<SI '&
"( S.$ID '+D0<K/D+ S'
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
" $.$/ '<3IM&$3? $'
# $.$/ '<3AC.I3? $S
! $.M$+I # 'I3/C $."
( $.M$+I # /I3?K$/ $.!
) $.M$+I $.$/$3 $.(
@ $.M$+I &$H$3 $.)
B $.M$+I &CKC $.@
: $.M$+I 7<+MI3 $.B
; $.M$+I '<+HI$S$3 $.#
", $.M$+I SD.<K $.;
"" &$3?KC K$3/I3 &K
"# &$3?KC M$KM$. &M
"! &$3/$. &/
"( &.<3D<+ &.
") 7$D$+ 7+
"@ 7$+/$ 7/
"B 7<+<K $I+ &I$S$ 7K"
": 7<+<K <.<K/+IK 7K#
15
"; D$'C+ ?$S S$/C /C3?KC D'"
#, D$'C+ /C3?KC &<S$+ D'!
#" DI7D/ F MD3D7D/ -.<$6 DM"
## DI7D/ F MD3D7D/ - +DD/ DM#
#! DI7D/ F MD3D7D/ F S/<M DM!
#( <$+'HD3< <+
#) <.<K/+DM$?3</ KI/ <K
#@ <.<K/+DSKD' </
#B ?<+D&DK ?&"
#: ?<+D&DK &<SI ?&#
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
#; ?<+D&DK &<SI /I?$ /I3?K$/ ?&!
!, ?.D& ?.
!" H<$.<+ &<S$+ H."
!# H<$.<+ K<7I. H.#
!! HCM$3 SK<.</D3 &$S< HS
!( ?<3<+$/D+ E$3 D< ?+$6 03
!) 0DC.< M</<+ 0M
!@ K$&I3</ .</$K D$'C+ ?$S K&"
!B K$&I3</ &$+$3? KIMI$ K&#
!: K$&I3</ &<SI ! /I3?K$/ K&!
!; K$&I3</ &<SI ( /I3?K$/ K&(
(, K$&I3</ K$AC K&)
(" K$KI +</D/ K/
(# K$M<+$ 7M
(! K$+D. K.
(( K$/I. &C0$3? K0
() K$C3/<+ K3
(@ K<+</$ SD+D3? KS
(B K<+CSI MC+ID K+"
(: K<+CSI KC.I$H K+#
(; K<+CSI &<SI .I'$/ K+!
), K<+CSI 0C+C/$I' K+(
)" K<+CSI K$AC S'$3 K+)
)# K<+CSI M<SAC$+$/ .D= &$7K S=IE<. K+@
)! K<+CSI M<SAC$+$/ C/$M$ K+B
)( K<+CSI '<?$=$I K<+$3I K+:
)) K<+CSI '<?$=$I +<3D$H K+;
)@ K<+CSI '<+'CS/$K$$3 K+",
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
)B K<+CSI '.$S/IK K+""
): K<+CSI 'CSI3? (6$&+I7 HI?H &$7K K+"#
16
); K<+CSI 'CSI3? (6$&+I7 .D= &$7K% K+"!
@, K<+CSI 'CSI3? ( 'E7 HI?H &$7K% K+"(
@" K<+CSI 'CSI3? ( 'E7 .D= &$7K % K+")
@# K<+CSI /C3??$. K+"@
@! KI'$S $3?I3 DCDCK K$"
@( KI'$S $3?I3 &CM&C3? K$#
@) KI'$S $3?I3 DI3DI3? K$!
@@ KD/$K 7$H$A$ K7
@B .$7I .7
@: .$3D$S$3 /+D.<A .3
@; .$3?SI+ &<S$+ .?"
B, .$3?SI+ K<7I. .?#
B" .$3?SI+ HI/$M .?!
B# .D7K<+ .K
B! .DM&D. .D
B( M<?$'HD3< M<
B) M<0$ &C.$/ SISI M0"
B@ M<0$ K$3/I3 M0#
BB M<0$ KDM'C/<+ M0!
B: M<0$ KC+SCS M0(
B; M<0$ M$K$3 M0)
:, M<0$ M$KM$. M0@
:" M<0$ M<SAC$+$/ &I$S$ M0B
:# M<0$ M<SAC$+$/ C SH$'< M0:
:! M<0$ MC+ID M0;
:( M<0$ '<+'CS/$K$$3 M0",
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
:) M<0$ 'I3? 'D3? M0""
:@ M<0$ SISI SI3KI M0"#
:B MI7+D $M'<+< M7
:: MIK< MI
:; MIK+DSKD' 7$H$A$ MK"
;, MIK+DSKD' <.<K/+IK MK#
;" MIK+DSKD' '<.$0$+ MK!
;# MI..I $M'<+< M$
;! MI++D+ 6+$M< M6
;( MDD<. DI3$MD M.
;) MDD<. D/$K MD
;@ MD/D+ <.<K/+IK M<
;B MD/D+ M<SI3 0$HI/ M0
;: 3<+$7$ S'+I3? 3S
;; '$M E$7CM 'EM
",, '$'$3 HI0$C 'H
17
"," '<M$D$M $'I $I+ 'I"
",# '<M$D$M $'I ?$S &76 'I#
",! '<M$D$M $'I /<'C3? 'I!
",( '<M$3$S $I+ 'M+
",) '<M&<S$+ SC$+$ 'S
",@ '<MD/D3? K<+/$S 'D
",B '<3$'IS $I+ '+
",: '<3??<+$ K<&$K$+$3 '?
",; '<3IM&$3? (D$7I3?% /M"
"", '<3IM&$3? &<+$/ &$D$3 /M#
""" '<30$3$ <.<K/+IK /M!
""# '<3/$S 0C$+$ '0
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
""! '<3C3C &C3S<3 '3&
""( '<3A<DC/ H$M'$?$S 'H?
"") '<+$K$M +$DID K$S</ +K
""@ '<+ICK 3$SI <.<K/+IK '3
""B '<+M$ID$3I 'M
"": '</I K$D K$/$.D? 'K?
""; '</I KC37I 'K
"#, '</I C&$/ 'C
"#" '</I =$3? /C3$I '=
"## 'I'< 7C//<+ '7
"#! +$DID +$
"#( +$K &<S$+ +K"
"#) +$K &<? +K#
"#@ +$K &D+$3? 5 K<+/$S +K!
"#B +$K &D/D. +<$?<3/ +K(
"#: +$K &CKC +K)
"#; +$K DDK</ +K@
"!, +$K 6$I. &<+KC37I +KB
"!" +$K 6$I. /<+&CK$ +K:
"!# +$K K$AC +K;
"!! +$K M$0$.$H +K",
"!( +$K EC++</ +K""
"!) +H<DS/$/ +S
"!@ +DS/+CM +D
"!B S</ .DM'$/ /I3??I ./
"!: S</ '$'$3 .I/$+ '/
"!; S</ 'D.AD+D3 '.
"(, S</<+IK$ S+
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
18
"(" S<//<< S/
"(# SIS/<M SC+I$ D$3 '.$3</ SS'
"(! SKI//.< SK
"(( SK+I3 DH' S3"
"() SK+I3 'C/IH S3#
"(@ S.ID< K&SM B.! SD"
"(B S.ID< K&SM B.) SD#
"(: SD6/ &D$+D S&
"(; S'<$K<+ S<
"), S/$'.<+ /C?$S &<+$/ S/&
")" /$.$ &C3AI /&
")# /$3??$ MCD$H $.IH $.CMI3ICM /M$
")! /<.<SKD' /.K
")( /<.<EISA<3 /E
")) /<+$S &<SI /S
")@ /I$3? &D.$ &$DMI3/D3 /?"
")B /I$3? &D.$ 0$+I3? /?#
"): /I$3? &D.$ /$M'$+ /?!
"); /I$3? ?D. &D.$ S<'$K /?(
"@, /I$3? ?D. &D.$ &$.I3? /?)
"@" /I$3? ?D. HDKI /?@
"@# /I$3? /$K+$= /?B
"@! /I.$M /."
"@( /I.$M ?IM3$S/IK /.#
"@) /D.DK HC0$3 /H
"@@ /D3? $I+ SC.I3? /$
"@B /D3? '<3A<M&C+ +$7C3 /+
"@: /+D..<A ! +DD$ /."
SENARAI ALAT6ALAT ;ANG DIKATEGORIKAN DALAM INVENTORI
&I. 0<3IS &$+$3? KDD
"@; /+D..<A ( +DD$ /.#
"B, /+D..<A &$+$3? KIMI$ /.!
"B" /+D..<A DH' /.(
"B# CKC+ /I3??I C/
"B! CS$ =$.. S7+<<3 =S
"B( ED./M</<+ ED
"B) =HI/< &D$+D =&
"B@ =HI/< &D$+D S/$3D =&S
19
PAND8AN PENGKODAN / PENENT8AN KOD , .ARA
DAN .ADANGAN
&I. I/<M &C/I+$3 I/<M SI3?K$/$3 I/<M
" 3ama Sekolah SMK Sungai &esar SMKS&
# &ahagian 5 Kod Kelas
&arang
'usat Sumber 'SS
! Kod &arang /elevis*en /E
( /ahun Dibeli 5 Diterima #,,( ,(
) Siri &ilangan Inventori 5
Harta Modal
&ilangan ke-B B
@ /empat 5 .okasi &ilik Simulasi ;
20
S$(t* 2"+$'! %a!$ %a#a'!a' +$ ata( %",3 +$t0,$(
(%a!a$-
SMKSB/PSS/TV/2007/</(=)
<.0 PEL8P8SAN BARANG6BARANG AWAM
B." KONSEP PEL8P8SAN
Diguna untuk melupuskan harta kerajaan *ang se4ara fiGikaln*a
masih ada dalam simpanan tetapi harta tersebut tidak boleh
digunakan 5 tidak diperlukan lagi. /ujuan dibuat pelupusan ialah
untuk mengeluarkan rekodn*a daripada daftar.
KONSEP HAP8SKIRA
Digunakan ke atas harta Kerajaan *ang se4ara fiGikaln*a telah
tidak ada lagi dalam simpanan kerana harta tersebut telah hilang.
/ujuan diadakan hapuskira adalah sama seperti tujuan di dalam
pelupusan di atas. (istilah hapuskira juga digunakan untuk
menghapuskira ang *ang hilang, hutang *ang tidak boleh
dipungut,ba*aran berlebihan, bil hospital *ang tidak diba*ar dll.%
<.2 PEL8P8SAN BARANG6BARANG
B.#." 'elupusan perlu apabila
- &arang-barang usang, rosak dan tidak boleh digunakan.
- 'e4ah 5 rosak dan tidak ekonomi jika dibaiki.
- .ebihan
- 'erubahan teknologi dan tidak sesuai digunakan.
B.#.# Mengapa perlun*a pelupusan
21
- Menjimatkan ruang stor
- Mendapatkan pulangan balik
- 'engurusan stok 5 inventori *ang sempurna.
B.#.! /indakan pelupusan hendaklah dibuat dari semasa ke semasa dan
0abatan adalah dilarang mengumpul barang-barang dan menunggu
bilangan *ang ban*ak sebelum tindakan pelupusan dilakukan. 0ika
barang *ang hendak dilupuskan disimpan di dalam stor-stor, lama
kelamaan stor akan menghadapi masalah kekurangan ruang stor,
kesesakan stor dan kemungkinan barang-barang berkenaan
mudah di4uri atau hilang. Di samping itu nilai barang-barang *ang
hendak dilupuskan semakin menurun dan se4ara tidak langsung
apabila dijual nanti kerajaan mengalami kerugian hasil.
<.3 TATA.ARA PEL8P8SAN
'en*elenggara stor hendaklah mengenalpasti barang-barang *ang
hendak dilupuskan dan men*enaraikan barang-barang tersebut.
'elupusan segera perlulah dibuat bagi mengelakkan penggunaan
ruang dan susutnilai *ang mungkin akan mengakibatkan kerugian.
'ada masa ini terdapat dua 4ara bagaimana pelupusan barang-
barang kerajaan boleh dilaksanakan. Dua 4ara tersebut ialah--
<.3.1 MELAL8I LEMBAGA PEMERIKSA (TPS 212 HINGGA 21<)
i% .embaga 'emeriksa hendaklah dilantik oleh 'egaai 'engaal
bagi memeriksa barang-barang usang *ang nilai pembeliann*a
lebih dari +M",,,,, tiap-tiap satu. .embaga itu hendaklah
mengandungi sekurang-kurangn*a dua orang pegaai kanan *ang
tidak terlibat se4ara langsung ke atas pengurusan barang-barang
tersebut tetapi berkebolehan untuk menilai dan mentafsir
kebergunaan barang-barang *ang diperiksa.
22
ii% Keahlian seorang pegaai profesional di dalam .embaga tersebut
tidak perlu sekiran*a perakuan /<& (/ak <konomi Dibaiki% telah
ditandatangani oleh seorang pegaai profesional dalam bidangn*a
masing-masing, *ang tidak se4ara langsung bertanggungjaab ke
atas pengendalian dan pengurusan barang-barang kerajaan. 0ika
sesuatu loji atau kelengkapan tersebut diselenggarakan oleh
sebuah firma atau agen pembekal, .embaga boleh menimbang
laporan firma atau agen tersebut.
iii% .embaga 'emeriksa perlu juga dilantik bagi barang-barang *ang
belum dikeluarkan tetapi tidak boleh digunakan, 4a4at, usang atau
melebihi keperluan apabila dibuat pengiraan, verifikasi atau
pen*emakan rekod stok (/'S #")%.
iv% <mpat salinan laporan lembaga di dalam Ke. !,,E hendaklah
disediakan *ang mengandungi butir-butir barang, keadaan barang
dan 4ara pelupusan *ang dis*orkan.
v% .aporan tersebut hendaklah dihantar ke 'egaai 'engaal dan
seterusn*a ke Ketua Setiausaha 'erbendaharaan untuk kelulusan.
<.3.2 TANPA LEMBAGA PEMERIKSA ( TPS 21> HINGGA 221)
I% &arang-barang *ang nilai perolehan asal kurang dari +M",,,,,
tiap-tiap satu atau +M",,,,,, keseluruhann*a.
ii% &arang-barang tersebut tidak boleh diguna dengan ekonomi lagi
dan han*a boleh mendapatkan hasil jualan sisa sahaja.
iii% /idak bernilai untuk dijual.
iv% /idak boleh dijual disebabkan dasar Kerajaan atau keselamatan
negara.
23
v% Menghantar empat salinan laporan dalam borang Ke. !,,E
kepada bahagian Keangan, Kementerian 'endidikan melalui
0abatan 'endidikan 3egeri.
B.( .ARA6.ARA PEL8P8SAN ( TPS 222 HINGGA 225 )
B.(." 0ualan lelong
B.(.# /ender 5 Sebutharga
B.(.! /ukarbeli
B.(.( 'indahan
B.(.) .ain-lain 4ara pelupusan *ang sesuai seperti ditanam dan dibakar.
B.) SI&IL PEL8P8SAN
B.)." Sijil pelupusan seperti di lampiran H dalam /'S beserta dengan
Sijil 'engaal *ang men*aksikan pemusnahan hendaklah dikem
ukakan kepada &ahagian Keangan. Kementerian 'endidikan 5
Ketua Setiausaha 'erbendaharaan dalam masa tiga bulan dari
kelulusan pelupusan diberi. 0ika pelupusan tidak dapat
diselesaikan dalam tempoh tersebut ian*a hendaklah dilaporkan
kepada Ketua Setiausaha 'erbendaharaan.
B.).# Kad Stok 5 .ejar, fail sejarah inventori atau daftar loji hendaklah
di4atatkan bagi pelupusan *ang telah diluluskan mengikut mana
*ang berkenaan.
<.9 PEL8P8SAN BAHAN BER.ETAK ( S8RAT PEK. KEW.
BIL.11/=7)
B.@." 'ekeliling *ang berkuatkuasa sekarang adalah seperti berikut--
- Surat 'ek.Ke. &il. @5";:B
- Surat 'ek.Ke. &il. #5";:;
- Surat 'ek.Ke. &il. ""5";;(
24
- Seks*en "", $rkib 3egara &il. ((5 ";;@
- $rahan 'erbendaharaan "), dan #;;
Surat 'ekeliling Keangan &il. @5";:B dan &il. # 5";:; merupakan
peraturan-peraturan khusus untuk pelupusan &uku /eks (S'&/%
dan 'ekeliling Keangan &il.""5";;( menetapkan peraturan
pelupusan bahan-bahan ber4etak5 kertas terpakai se4ara
men*eluruh.
$rahan 'erbendaharaan "), menetapkan semua kelas buku 5
rekod perakaunan dan rekod keangan hendaklah disimpan
dengan 4ermat sekurang-kurangn*a selama tempoh *ang
ditetapkan dalam lampiran M. Sebelum buku 5 rekod keangan
dimusnahkan kelulusan mestilah diperolehi terlebih dahulu aripada
$kauntan 3egara.
$rahan 'erbendaharaan #;; menetapkan peraturan untuk
pemusnahkan resit dan borang-borang keangan *ang belum
digunakan atau usang.
<.< PEL8P8SAN MELAL8I KONTRAK P8SAT PERBENDAHARAAN
!." Kerajaan juga ada mengikat kontrak pusat untuk
melupuskan barang-barang terpakai seperti dan besi bateri,
ta*ar srap, misaln*a kenderaan, peti besi, katil, peti sejuk.
/ujuan diadakan kontrak pusat berkenaan ialah--
- Cntuk memper4epatkan urusan pelupusan , sekolah perlu
menggunakan 4ara biasa seperti tender 5 lelong 5 sebutharga
bagi barang-barang terpakai ini.
25
- Sebagai satu strategi untuk memberi peluang kepada
usahaan &umiputra dapat bergiat dalam bidang-bidang
tertentu seperti pen4elupan ta*ar dan besi s4rap.
>.0 PROSES KER&A PEL8P8SAN PERINGKAT SEKOLAH
BIL PROSES KER&A TINDAKAN
". Mengenalpasti barang-barang *ang hendak
dilupuskan.
'embantu /adbir5
'en*elaras Stok5
'egaai terlibat
#. Memastikan jenis pelupusan *ang akan
dipohon-
- kat. &arang tidak boleh diguna
-kat. &arang tidak diperlukan
-kat. &arang tidak ekonomik untuk dibaiki.
-sda-
!. .antikan .embaga 'emeriksa di peringkat
sekolah.
- # orang pegaal kanan
- bebas atau pegaai *ang tidak terlibat se4ara
langsung dengan barang *ang akan lupus.
- mempun*ai kebolehan 5 kepakaran jika
berkaitan dengan teknikal 5 mesin.
'engetua 5 ?uru &esar
( Memeriksa barang-barang *ang hendak di
lupus dan memberikan s*or.
.embaga pemeriksa
) 'en*ediaan borang pelupusan (!,,E% dalam @
salinan bertaip dan dihantar ke 0'3 bagi
proses kelulusan.
'embantu /adbir 5
'en*elaras Stok
@ 'enerimaan kelulusan pelupusan dari 0'3 5
K'M dan &orang !,,E dan pen*ediaan-
- !,,H F ) salinan
'engetua 5 ?uru &esar5
'embantu /adbir 5
'en*elaras Stok
26
- sijil pemusnahan mengikut para ( Ke. !,,H
( 'anduan #,,, #"B %.
( .ampiran senarai barang %
B Mengeluarkan 5 menolak dari stok barang
*ang telah dilupuskan.
'embantu /adbir 5
'en*elaras Stok
/
BIL PROSES KER&A TINDAKAN
:. /indakan sekolah selepas urusan pelupusan
barang-barang dibuat--
- mengembalikan perkara-perkara berikut
dalam ( salinan ke 0'3
- !,,E *ang telah dilulus
- sijil !,,H
- sijil pemusnahan mengikut para ( Ke. !,,H
(panduan #,,,#"B%
(.ampiran senarai barang%. Cntuk dihantar
salinan kepada-
- 'erbendaharaan Mala*sia.
- K'M
- $udit 3egara.
'embantu /adbir5
/
27
=.0 PROSES KER&A HAP8S KIRA PERINGKAT SEKOLAH
&I. '+DS<S K<+0$ /I3D$K$3
". Memastikan untuk hapuskira.
- kehilangan 5 ke4urian ke atas barang 5
ang aam.
- hasil 5 kutipan *ang tidak dapat dikutip.
'engetua 5 ?uru &esar5
'embantu /adbir
#. 'en*eliaan dokumen-dokumen bagi
permohonan hapuskira-
- .aporan 'olis (bagi kes kehilangan 5
ke4urian%.
- Makluman kepada 0'3.
- .aporan 0aga.
- .ampiran 102.
- .ampiran 1.2 ( bagi kes kutipan *ang
tidak dapat dikutip%.
- .ampiran 1K2.
- .aporan akhir hasil siasatan 'olis.
Semua dokumen adalah dikemukakan
melalui 0'3.
28
10.0 PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI STOK
10.1 MAKS8D
Memeriksa, mengira dan men*emak stok serta rekod se4ara fiGikal
dalam sesebuah stor mengikut pengelasan barang-barang dan
had-had masa *ang ditetapkan.
10.2 PENGELASAN BARANG6BARANG DAN LAT VERIFIKASI
I% /idak menarik - Dua tahun sekali.
Ii% Menarik - Setahun sekali
iii% Sangat menarik - Dua kali setahun
10.3 T8&8AN VERIFIKASI
I% Menentukan jumlah barang-barang stok fiGikal adalah
sama dengan baki Kad Kaalan Stok serta Kad 'etak.
ii% Mengenalpasti kekurangan dan kelebihan.
iii% Mengenalpasti stok-stok *ang tidak boleh guna, rosak,
usang,tidak atau lambat bergerak dll.
iv% menges*orkan tindakan-tindakan atas stok *ang tidak boleh
guna, rosak, usang, tidak atau lambat bergerak dll.
v% Samada semua aktiviti pengurusan stor dijalankan dengan
teratur seperti *ang ditetapkan oleh $rahan
perbendaharaan, perkeliling 'erbendaharaan dan /ata4ara
'engurusan Stor (/'S%.
10.7 PERLANTIKAN PEMVERIFIKASI STOR
I% 'erlantikan dibuat oleh 'egaai pengaal (/'S ":B % *ang
29
ii% 'erlantikan hendaklah atas nama jaatan.
iii% /erdiri daripada pegaai-pegaai *ang sesuai *ang bukan
bekerja dalam organisasi stor *ang diverifikasi.
10.5 T8GAS6T8GAS PEMVERIFIKASI STOK
I% Melaat dan memeriksa se4ara mengejut (/'S":;%
ii% Mengira stok fiGikal dan merekodn*a.
iii% membandingkan dengan kad Kaalan Stok atau Kad petak
serta tandatangan kad dengan baki dan tarikh.
iv% Men*ediakan laporan pemeriksaan.
(.aporan verifikasi stok F Ke. !,,-S%
v% .aporan lengkap mengenai--
- Keadaan Stor
- 7ara men*impan dan penjagaan barang-barang
- Kelemahan-kelemahan *ang dikenalpasti
- S*or-s*or untuk memperbaikin*a
10.9 TINDAKAN PEGAWAI PENGAWAL ATAS LAPORAN
PEMVERIFIKASI STOK.
I% Meneliti laporan oleh 'emverifikasi stok.
ii% Meminta penjelasan jika perlu.
iii% Mengambil tindakan 'elupusan 5 Hapuskira *ang dis*orkan
oleh 'emverifikasi Stok.
iv% Men*elaraskan kekurangan 5 lebihan dan men*ediakan
pen*ata perselisihan stok (Ke. !,, K%
",.< PERAK8AN PEGAWAI PENGAWAL
I% Membuat perakuan K<= !,, / setiap ! bulan sekali kepada
perbendaharaan dengan mengesahkan bahaa kaalan*a
telah diverifikasikan mengikut had masa *ang ditetapkan
(/'S ";:%.
30
ii% 0ika verifikasi menunjukkan perbeGaan ! salinan laporan
(K<= !,,-C-I% hendaklah disertakan bersama ke.!,,-/
untuk kelulusan perbendaharaan dan satu salinan kepada
0abatan $udit 3egara.
iii% Sijil 'elupusan (Ke.!,,H% disediakan dan dikemukakan ke
perbendaharaan selepas urusan pelupusan selesai.
10.> KELEMAHAN6KELEMAHAN ;ANG DIKENALPASTI OLEH
PERBENDAHARAAN.
I% 'egaai 'engaal tidak melantik pemverifikasi Stok.
ii% Eerifikasi stok tidak dijalankan atau tidak dibuat mengikut
had masa *ang ditetapkan.
iii% /erdapat barang-barang *ang tidak digunakan lagi atau
rosak tidak dikenalpasti dan terbiar di stor selama bertahun-
tahun.
iv% Kelemahan merekod penerimaan dan pengeluaran stok
tidak dapat dikenalpasti kerana pemverifikasi stok tidak
dijalankan.
v% Kehilangan dikenalpasti selepas beberapa tahun dan
tindakan pen*iasatan sukar dijalankan.
vi% 3ilai barang-barang *ang tidak boleh digunakan, usang atau
berlebihan semakin susut dan ini akan merugikan hasil
kerajaan apabila dilupuskan leat.
31
STOK DAN INVENTORI
KAND8NGAN M8KA S8RAT
1.O P'!'a,a' 01
2.0 K4't$'!a' M#2"+ 01
3.0 Da1ta# Ha#ta M"+a, (K: 312, 312A) 02
7.0 Da1ta# I'5't"#$ (K: 313) 0<
5.0 Da1ta# St"2 B2a,a' P-a%at (K: 317) 10
9.0 Da1ta# P#!#a22a' Ha#ta M"+a, +a' I'5't"#$ 12
(K: 315)
<.0 P,040(a' Ba#a'!6Ba#a'! A:a* 27
>.0 P#"(( K#-a P,040(a' P#$'!2at S2",a3 2=
=.0 P#"(( K#-a Ha40( K$#a P#$'!2at S2",a3 31
10.0 P*#$2(aa' Da' V#$1$2a($ St"2 32
32
11.0 La*4$#a'
.$M'I+$3
33