Anda di halaman 1dari 64

Ketua Kelompok : R.M. REZA FAADILLAH A.

125040201111054
Anggota : I!A ARAH 115040201111"14
DIKA MEI#AR LAILI $ELA 1250402001110"1
%ERRI &RADA#A 12504020011104'
A#I MI#AR#I 125040200111050
ARFIA &(&A #I#%R(M 125040200111041
#AR(L ARDI#A# . 1250402001110'"
#AILA!(R RIZ)I*AH 1250402001110+"
#ADIA K((MA F. 12504020011114"
D*AH KAR!IKA M. 12504020111100,
M(!HIA RI#-A#I .. 125040201111014
M(HAMMAD M(LIM 125040201111025
M(HAMMAD A$DI %(#A 12504020111102+
AIF(LLAH A$D(RAHMA# 125040201111044
#IA KHARIMA AMELIA 125040201111051
M. A(FAR (L AFKAR 12504020111105,
DELLA /IRA &(!RI M. . 1250402011110,0
#IA !RIHA*(#I#!*A 1250402011110,"
ADE HARI MAKAR 1250402011110,'
#A#DA &(!RA &. 1250402011110,0
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
!ana1 me2upakan lap34an pe2mukaan 5um3 6ang 5e2a4al 7a23 pelapukan 5e5atuan
6ang 73gunakan untuk tempat tum5u1 7an 5e2kem5ang6a tanaman8 7an o2gan34me tana1
la3nn6a. Dalam 3lmu tana18 73kenal 9uga 7engan 34t3la1 p2o:3l tana1 atau 3234an ;e2t3kal
tana1 7a23 lap34an pal3ng ata4 13ngga ke 5atuan 3n7uk tana1.&2o:3l tana1 5e2kem5ang
lan9ut mem3l3k3 1o23<on. &2o:3l tana1 5e2:ung43 untuk mengeta1u3 ke7alaman lap34an
ola18 kelengkapan atau 73::e2en43a43 1o23<on pa7a p2o:3l8 =a2na tana18 7an la3n>la3n.
Komponen tana1 te27323 7a23 45? 5a1an m3ne2al8 5? 5a1an o2gan3k8 25? a328 7an 25?
u7a2a.
!ana1 9en34n6a 5e25e7a>5e7a 7a23 4atu tempat ke tempat 6ang la3n8 t37ak 4e@a2a a@ak
tetap3 4e@a2a 434temat348 tana1 73 7ae2a1 tun72a 5e25e7a 7engan tana1 t2op3ka8 tana1 73
7ae2a1 te29al 5e25e7a 7engan tana1 7a2atan8 7an tana1 5e2;a23a43 7alam 9a2ak 6ang
pen7ek. !ana1 4angat ;3tal untuk men7ukung ke137upan8 k1u4u4n6a untuk pe2tan3an.
$e25e7a 9en34 tana18 5e25e7a pula :ung43 pengola1an tana1 7an komo73ta4 tanaman 6ang
4e4ua3 untuk 73tanam pa7a tana1 te24e5ut. (ntuk mengeta1u3 9en34 tana18 kla43:3ka438 7an
tak4onom3 tana1 pe2lu 73 lakukann6a o54e2;a438 ole1 ka2ena 3tu pe2lu 73 a7akann6a
4u2;e6 tana1 7an e;alua43 la1an.
u2;e3 tana1 7an e;alua43 la1an me2upakan peke29aan 6ang 4angat komplek4 ka2ena
men@akup a4pek :343k8 ekonom3>4o43al 7an pol3t3k. &eke29aan e;alua43 la1an 73pe2lukan
untuk men6u4un 2en@ana tataguna la1an 734uatu =3la6a1. &e2en@anaan tataguna la1an
6ang tepat8 akan 4angat 5e2man:aat 7alam 2angka pengem5angan =3la6a18 4ekal3gu4
7alam u4a1a pele4ta23an 4um5e2 7a6a alam 7an l3ngkungan. ampa3 4aat 3n3 umumn6a
7alam pen6u4unan tataguna la1an 4uatu =3la6a1 ma431 @en7e2ung men3t3k 5e2atkan
kepa7a a4pek ekonom34 7an pol3t34 735an73ngkan 7engan a4pek :343k8 le531>le531 7alam
e2a otonom3 7ae2a18 umun6a 4et3ap 7ae2a1 7alam mengem5angkan =3la6a1n6a ma431
le531 @en7e2ung untuk men7apatkan pen7apatan angga2an 7ae2a1 6ang 4et3ngg3>
t3ngg3n6a. A4pek :343k k1u4u4n6a ma4ala1 pele4ta23an 4um5e27a6a alam 7an l3ngkungan
4e23ngkal3 73ke4amp3ngkan.
&enetapan ma@am penggunaan la1an 6ang 4e4ua38 4e1a2u4n6a 7apat
mempe2t3m5angkan ket3ga a4pek 73 ata4 7engan 5o5ot 6ang p2opo243onal. &eke29aan 3n3
732a4a 4angat 4ul3t8 4e23ngkal3 a7a la1an 6ang 4e@a2a :343k 4e4ua3 untuk ma@am penggunaan
la1an te2tentu8 tetap3 7a23 a4pek ekonom3 t37ak 4e4ua38 atau 4e5al3kn6a 7a23 a4pek ekonom3
menguntungkan tetap3 7a23 a4pek :343k ku2ang 4e4ua3.
2
F3el7=o2k u2;e3 !ana1 7an E;alua43 La1an kam3 lakukan 73 Ke5un &e2@o5aan
Aanga2 Fakulta4 &e2tan3an. #amun ken6ataan 73lapang8 4u2;e3 tana1 kam3 lakukan 73
7alam ka=a4an !aman Hutan Ra6a Ra7en oe29o8 1al 3n3 73ka2enakan %& 4e5aga3 alat
penun9ang penentuan t3t3k pengamatan menun9ukkan 5a1=a t3t3k te24e5ut 5e2a7a 73 lua2
ke5un pe2@o5aan F&($. Ke5un pe2@o5aan ($ 9uga mem3l3k3 lua4an la1an 6ang te25ata48
4e7angkan 7engan meto7e g237 kaku 6ang 73gunakan pa7a :3el7=o2k kal3 3n3
memungk3nkan 5e5e2apa t3t3k 5e2a7a 73lua2 ka=a4an te24e5ut. &a7a :3el7=o2k u2;e3
!ana1 7an E;alua43 la1an ta1un 2014 4e@a2a umum 735ag3 7alam 7ua loka43 6ang 5e25e7a
6a3tu Aanga2 7an -at3ke2to. &em3l31an 7ua 7ae2a1 te24e5ut 73mak4u7kan aga2 p2akt3kan
7apat mengeta1u3 4e@a2a lang4ung 9en34>9en34 tana1 6ang te24e5a2 73 7ae2a1 malang.
1.2Tujuan
A7apun tu9uan 7a23 73lak4anakan :3el7=o2k 3n3 73anta2an6a.
(ntuk mengeta1u3 4emua 3n:o2ma43 4pe43:3k 6ang pent3ng mengena3 9en34>9en34
tana1 6ang 73temukan 73 lapang.
(ntuk mengeta1u3 pengola1an tana1 6ang tepat te21a7ap 5e5e2apa 9en34 tana1
6ang 73temukan.
Aga2 p2akt3kan mampu men6a93kan 4egala 3n:o2ma43 6ang tela1 73pe2ole1
mengena3 tana1 ke7alam 5entuk 4atuan peta.
Aga2 ma46a2akat 4e@a2a umum 7apat mempe2ole1 :akta>:akta men7a4a2 te2ka3t
tentang tana1 73 7ae2a1 4u2;e3.
1.3 Manfaat
A7apun man:aat 7a23 pelak4anaan :3el7=o2k 6ang tela1 73lakukan 6a3tu.
&2akt3kan 7an ma46a2akat 4e@a2a umum mengeta1u3 3n:o2ma43 tentang tana1 7an
la1an 6ang 73amat3.
&2akt3kan 7apat men6a93kan 7ata te24e5ut 4e13ngga mu7a1 73pa1am3.
BAB II
METODE PELAKSANAAN
"
2.1 Te!at "an #aktu
!empat : Ke5un &e2@o5aan Aanga2 Fakulta4 &e2tan3an (n3;e243ta4 $2a=39a6a tepatn6a
73 !aman Hutan Ra6a B!AH(RAC R. oe29o.
.aktu : D3lak4anakan pa7a tanggal +>11 Me3 2014.
2.2 Alat "an Ba$an
a. Alat
1. Aangkul : untuk menggal3 tana1 7alam mem5uat m3n3p3t atau 43ngkapan.
2. ekop : untuk me2atakan pe2mukaan atau 4343 m3n3p3t atau 43ngkapan.
". $o2 tana1 : untuk menge5o2 tana1 7an pengam53lan 4ampel.
4. !a4 4u2;e6 : untuk tempat 4u2;e6 4et8 6ang te27323 ata4 :
aC $uku mun4el soil colour chart : untuk menentukan =a2na tana1.
5C a5uk 1o23<on : untuk mempe29ela4 uku2an ke7alaman
1o23<on 4aat 7okumenta43.
@C Mete2an tal3 : untuk menguku2 ke7alaman m3n3p3t atau
43ngkapan8 7an untuk menguku2 9a2ak
1o234on.
7C &34au lapang : untuk mengam53l 4ampel tana1 7an u93
kon434ten43.
eC $otol a32 : untuk tempat a32 untuk u93 4ampel tana1.
:C &an7uan lapang : untuk mempe2mu7a1 7alam penentuan
tek4tu28 4t2uktu28 kon434ten438 4e2ta u93
:343k 4ampel tana1.
gC Kl3nomete2 : untuk menguku2 kele2engan la1an.
1C Kompa4 : untuk menun9ukkan a2a1.
5. %& B%lo5al &o43t3on 64temC : untuk men@a23 t3t3k koo273nat
pengamatan 7an petun9uk a2a1 atau t3t3k
pengamatan.
,. &eta &!: untuk petun9uk 73 lapang 7alam men@a23
t3t3k pengamatan.
'. &eta Kele2engan : &e7oman penentuan 7ae2a1 4u2;e3 7an
menemukan t3t3k 4u2;e3
4
0. &eta ke4e4ua3an la1an : untuk menentukan ke4e4ua3an la1an 6ang
tela1 734u2;e3
+. &eta kemampuan la1an : untuk menentukan kemampuan la1an
6ang tela1 734u2;e3
10. &la4t3k m3ka 5en3ng : untuk menggam5a2 peta
11. LRE&& BKa2tu De4k23p43C : untuk menta5ula43 7ata 7ata 6ang 737apat
73 lapangan.
12. &en DH& : untuk menggam5a2 pa7a peta
1". Kantong pla4t3k : tempat 4ample tana1.
14. -a4 1u9an : mel3n7ung3 m3n3p3t atau 43ngkapan 7a23
a32 1u9an 7an 43na2 mata1a23.
15. $uku Ke64 to o3l !aEonom6 : untuk penentuan kla43:3ka43 tana1.
1,. Alat tul34 : untuk men@atat 1a43l pengamatan.
1'. Kame2a : untuk 7okumenta43.
5. $a1an:
1. ampel tana1 pe2 1o234on : untuk o59ek pengamatan.
2. A32 : untuk menetukan kon434ten43 5a4a1 7an
tek4tu2 4ampel.
2.3 Per%&a!an Peta
2.".1 &em5uatan &eta Ke29a
Dalam pelak4anaan 4u2;e3 tana1 te27apat 5e5e2apa ta1ap. ala1 4atu6a a7ala1 ta1ap
pe243apan. e5elum melak4anakan 4u2;e6 tana18 6ang 1a2u4 73pe243apkan 3ala1
mem5uat peta 4atuan peta !ana1 B&!C untuk 739a73kan a@uan penentuan t3t3k
pengamatan 73 lapangan. !a1ap 6ang 73lakukan 4e5aga 5e23kut :
&eta 7a4a2
&eta 7a4a2 5e2upa peta %eolog3 7an peta lan7:o2m BDa23 peta lan7:o2m k3ta 534a tau
peta 2eleng 7an 2el3e: C. &eta 7a4a2 3n3 5e2:ung43 4e5aga3 =a7a1 untuk
menggam5a2kan 7elen3a43 4atuan peta la1an.
Peta lereng
&eta temat3k 6ang 5e2343 3n:o2ma43 tentang kon7343 le2eng 73 4uatu =3la6a1. &eta
le2eng 5an6ak 73gunakan 4e5ag3 pa2amete2 7alam penel3t3an. &eta le2eng 7apat
735uat menggunakan 4o:t=a2e A2@%I 10 7engan penun9ang 7ata kontu2 7an
kla43:3ka43 le2eng.
5
2.".2 Meto7e %237 Kaku
&a7a p2akt3kum 6ang kam3 lakukan kam3 menggunakan meto7e %237 Kaku
7engan 9a2ak 40 E 40 m. -a2ak pengamatan 735uat 4e@a2a te2atu2 pa7a 9a2ak te2tentu untuk
meng1a43lkan 9alu2 4eg3 empat B2e@tangula2 g237C 73 4elu2u1 7ae2a1 4u2;e3. &engamatan
73lakukan 7engan pola te2atu2 B3nte2;al t3t3k pengamatan 5e29a2ak 4ama pa7a a2a1 ;e2t3@al
7an 1o23<ontalC. Kam3 menggunakan meto7e 3n3 ka2ena meto7e 3n3 4angat @o@ok untuk
4u2;e3 3nten43: 7engan 4kala 5e4a28 73mana penggunaan 3nte2p2eta43 :oto u7a2a 4angat
te25ata4 7an 3nten43: pengamatan 6ang 2apat meme2lukan ketepatan penempatan t3t3k
pengamatan 73 lapangan 7an pa7a peta. u2;e3 g237 kaku 9uga @o@ok 73lakukan pa7a
7ae2a1 6ang mempun6a3 pola tana1 6ang komplek4 73 mana pola 7eta3l 1an6a 7apat
73petakan pa7a 4kala 5e4a2 6ang ku2ang p2akt34.
,
2.' Sur(e& Tana$ "an K)n"&%& La$an
2.4.1 u2;e3 !ana1
2.4.1.1 De4k23p43 !ana1
De4k23p43 tana1 me2upakan keg3atan mengenal3 ka2akte234t3k 4uatu
tana1 5a3k 4e@a2a mo2:olog34 maupun :343og2a:34n6a8 untuk men7e4k23p43kan
tana1 73pe2lukan 4u2;e3 4et 6ang 73gunakan untuk mem5antu mengamat3
5e25aga3 43:at tana1 6ang te24e5a2 73 4et3ap 1o234on 4e@a2a ;e2t3kal.
Dalam pen7e4k23p43an tana1 pe2lu 73lakukan penggal3an p2o:3l tana1
pa7a t3t3k 6ang 3ng3n 73amat3. Ka2akte234t3k tana1 6ang 73amat3 mel3put3 te5al
1o23<on8 =a2na8 tek4tu28 kea7aan 5atuan8ke7alaman e:ekt3:8 kea7aan 72a3na4e
tana1 7an la3n>la3n. e7angkan untuk mo2:olog3 la1an 6ang 73amat3 a7ala1
le2eng8 2el3e:8 ele;a43 7an =u9u7 la1an8 43ngkapan 5atuan 7an la3n>la3n.
D34amp3ng 3tu8 ma@am ;egeta43 7an penggunaan la1an 73 4ek3ta2 pengamatan
9uga pe2lu 73pe21at3kan.
&en7e4k23p43an 4uatu p2o:3l tana1 73lakukan menu2ut pe7oman 6ang
5e2laku. (mumn6a 73gunakan pe7oman 6ang 73te253tkan ole1 o3l u2;e6
D3;343on ta:: B1++"C8 FAD B1++0C8 &u4l3ttanak B2004C. (ntuk pengamatan
lapang 73an9u2kan menggunakan :o2mul32 atau ka2tu 7e4k23p43 p2o:3l tana1.
Langka1 4elan9utn6a 7alam men7e4k23p43kan 4uatu tana1 a7ala1
mengam53l @onto1 tana1 ma43ng>ma43ng 1o234on. Aonto1 tana1 734m53l mula3
7a23 1o234on 5a=a1 ke 1o234on pal3ng ata48 1al3n3 73lakukan untuk meng137a23
a7an6a pen@ema2an @onto1 tana1 1o23<on 4atu 7engan la3nn6a. &engam53lan
@onto1 3n3 73lakukan untuk kepe2luan anal34a la5o2ato23um.
Aonto1 tana1 6ang 73am53l 4e5elum 73anal3434 73 la5o2ato23um pe2lu
73pe2lakukan 4e@a2a k1u4u4 4epe2t3 73u2a3kan 7alam 5e25aga3 pan7uan. 3:at
tana1 6ang akan 73anal3434 mel3put3 anal3434 ke4u5u2an tana18 :343ka tana18
4u4unan m3ne2alog3 tana1 Bk3m3a tana1C8 7an anal3434 k1u4u4 la3nn6a.
Mem5uat p2o:3l Bm3n3mal 100 @mC8 menentukan 5ata4 1o23<on B.a2na
7an Kon434ten43C8 pengamatan =a2na Bmenggunakan 5uku mun4ell 4o3l @olo2
'
@1a2tC8 Menentukan tek4tu2 B735e23 a32 kemu73an 73gulung8 73e5ntuk @3@3n@3n
7an 734e4ua3kan 7engan kla43:3ka43n6aC8 Menentukan 4t2uktu2 B73go6ang
13ngga men9a73 5ag3an ke@3l 7an 73p39at8 734e4ua3kan 7engan kla43:3ka43n6a8
Menentukan kon4343ten43 B732a5a 7an 73l31at kelekatann6aC8 menentukan
9umla1 po23 t3ap 1o23<on Bmengamat3 pe2aka2an 6ang a7aC.
a. Langka1 Ke29a De4k23p43 !ana1
0
Mem5e2431kan pe2mukaan tana1 6ang akan 73gal3
Menggal3 tana1 7engan 4ekop atau @angkul Bm3n3p3t +0 @m8 p2o:3l 100@mC
2.4.1.2 Kla43:3ka43 !ana1
etela1 p2o4e4 7e4k23p43 langka1 4elan9utn6a 7alam 4u2;e3 tana1 a7ala1
mengkla43:3ka43 tana1 pa7a t3ap>t3ap t3t3k pengamatan. Kla43:3ka43 tana1
73lakukan 7engan mempe21at3kan kon7343 mo2:olog3 7an :343og2a:34 la1ann6a
+
Memap2a4 5ag3an pe2mukaan tana1 6ang akan 73amat3
Men@a23 5ata4>5ata4 1o23<on 7engan @a2a mel31at pe25e7aan =a2na 7an
kon434ten43 tana1 melalu3 keg3atan menu4uk>nu4uk menggunakan p34au
kon434ten43
Dokumenta43 penampang tana1
(ku2 7an @atat te5al 4et3ap 1o23<on
Am53l 4ample tana1 4et3ap 1o23<on 73mula3 7a23 5ag3an 5a=a1
De4k23p43 tana1 7a23 ma43ng>ma43ng 4ample 1o23<on
Letakkan 4a5uk p2o:3l 7an mete2an
menggunakan 5antuan 5uku Kun@3 !ak4onom3 !ana1 B(DAC. A7apun
langka1>langka1 7alam mengkla43:3ka43kan tana1 mel3put3:
Menentukan 2e<3m kelem5a5an tana1. &enentuan 2e<3m kelem5apan
tana1 7apat 73lakukan 7engan te2le531 7a1ulu mengeta1u3 5an6akn6a 1a23
1u9an 7alam ku2un =aktu 4eta1un. elan9utn6a 6a3tu menentukan 2e<3m tana1.
&enentuan 2e<3m tana1 7apat 73lakukan 7engan te2le531 7a1ulu mengeta1u3
4u1u u7a2a 2ata>2ata pa7a 7ae2a1 pengamatan. etela1 7ata 4u1u u7a2a 737apat8
untuk menentukan 2e<3m tana1 menu2ut M. Lut1:3 Ra6e4 7alam 5ukun6a
Meto7e In;enta234a43 um5e27a6a La1an 6a3tu 4u1u u7a2a 73tam5a1 285. Data
1a23 1u9an 7an 4u1u u7a2a 7apat 73pe2ole1 7a23 7ata 6ang 73 uploa7 ole1 5a7an
4tat34t3kan na43onal.
Menentukan Ep3pe7on8 ep3pe7on me2upakan 4uatu 1o234on 6ang
te25entuk pa7a atau 7ekat pe2mukaan8 7an 4e5ag3an 5e4a2 7a23 4t2uktu2
5atuann6a 6ang tela1 2u4ak. Ep3pe7on t37ak 4ama 7engan 4atu 1o234on A8
namun 7apat men@akup 4e5ag3an atau 4elu2u1 5ag3an 7a23 1o234on $ 3lu;3a43.
Ep3pe7on mel3put3: Ant2op3k8 Fol34t3k8 H34t3k8 Melan3k8 Mol3k8 Dk23k8 &lagen8
7an (m523k.
Menentukan En7ope7on8 me2upakan 1o234on 5a=a1 6ang mel3put3:
Ho234on Ag23k8Al53k8 A2g3l3k8 Kal43k8 Kam53k8 Du23pan8 F2ag3pan8 %lo43k8
%3p43k8 Kan73k8 #at23k8 D2t4e3n8 Dk43k8 &et2okal43k8 &et2og3p43k8 &la@3k8 al3k8
om523k8 7an po73k. Menentukan katego23 tak4onom3 6ang mel3put3 o27o
tana18 4u5 o27o tana18 g2oup tana18 4u5>g2oup tana18 7an :am3l3 tana1.
5. Langka1 Ke29a Kla43:3ka43 !ana1
10
34tem kla43:3ka43 tana1 6ang 73gunakan a7ala1 tak4onom3 tana1 (DA
Men63apkan 5uku Ke6 !o o3l !aEonom6 BK!!C
2.4.2 Kon7343 La1an
D37alam meng37ent3:3ka43 penggunaan la1an 4e@a2a lang4ung 7apat 73lak4anakan
7engan @a2a melakukan 4u2;e3 ke lapangan 7an melakukan pengamatan 73 lapang. &2o4e4
11
Mema1am3 penge2t3an tana1 te2le531 7a1ulu8 93ka 5ena2 4ample tana1 6ang
73am53l te2ma4uk 9en34 tana1 maka lan9utkan kla43:3ka43 4elan9utn6a
Mem5uka 1alaman 9en34 pe25e7aan ep3pe7on untuk menentukan nama ep3pe7on
73 ma43ng>ma43ng 4ample 1o23<on tana1
Mem5uka 1alaman 9en34 pe25e7aan en7ope7on untuk menentukan nama
en7ope7on 73 ma43ng>ma43ng 4ample 1o23<on tana1
Menentukan 9en34 2e93m kelem5apan tana1 7an 2e93m 4u1u tana1 7engan
menggunakan Ke6 !o o3l !aEonom6 BK!!C
Menentukan o27o tana1 6ang @@o@ok 7engan 4ample 1o23<on tana1 7engan
mem5a@a tel3t3 @323>@323 734et3ap 9en34 o27o 7alam Ke6 !o o3l !aEonom6 BK!!C
Menentukan 4u5 o27o tana1
Menentukan 4u5 %2oup tana1
Menentukan %2up tana1
37ent3:3ka43 73lak4anakan pa7a =aktu 4u2;e3 lapang 7an pa7a =3la6a1 734ek3ta2 t3t3k>t3t3k
pengamatan atau pa7a 4aat 7alam pe29alanan. !3t3k>t3t3k pengamatan 6ang a7a 4u7a1
73tentukan 5e27a4a2kan t2an4ek 6ang tela1 73tentukan. (ntuk meng37ent3:3ka43 tanaman8
kam3 lakukan 7engan @a2a mengamat3 tanaman>tanaman 6ang a7a 73 4ek3ta2 t3t3k
pengamatan. &a7a !aman Hutan Ra6a B!AH(RAC R oe29o 73 4ek3ta2 t3t3k pengamatan
te27apat tanaman ta1unan 4epe2t3 p3nu48 te27apat 4emak 5eluka28 2umput ga9a18 pa3tan8
4e2ta tanaman la3nn6a. Kon7343 1utan te24e5ut 4u7a1 t37ak 7apat 739a73kan 4e5aga3 la1an
pe2tan3an8 ka2ena kon7343 la1an 6ang a7a 734ek3ta2 1utan te24e5ut me2upakan la1an 6ang
mem3l3k3 kele2engan 6ang 4angat 5e2agam 7an 5e25uk3t>5uk3t. Ka=a4an 1utan 6ang
739a73kan 4e5aga3 t3t3k pengamatan a7ala1 4ala1 4atu ka=a4an 1utan l3n7ung 6ang 4angat
739aga kea4l3an 7an kele4ta23ann6a.
Ka=a4an Hutan !aman Ra6a R. oe29o6ang 73tetapkan 7engan Keputu4an &2e437en
#o. 2+ ta1un 1++2 tanggal 20 -un3 1++2 4elua4 F 25.000 1a mel3put3 Ka=a4an 1utan
l3n7ung %n. An9a4mo2o8 %n. %e7e8 %n. $32u8 %n. L3ma48 4elua4 20.000 1a 7an Ka=a4an
1utan Aaga2 Alam A29uno Lal393=o 4e4ua3 7engan u2at Keputu4an Mente23 &e2tan3an8
#omo2: 250GKpt4G(mG5G1+'2 tanggal 25 Me3 1+'2 4elua4 4.+,0 1a 4e2ta tana1 ke5un
penel3t3an (n3;e243ta4 $2a=39a6a 4elua4 F40 1a.
!opog2a:3 Ka=a4an 5e2gelom5ang 7an 5e2gunung>gunung 7engan ket3ngg3an 1.000>
".""+ m 7pl. !3ngkat kete2angann6a men@apa3 B"0>+0C ? a7ala1 t6pe A 7an D 7engan
@u2a1 1u9an ta1unan 5e2k34a2 anta2a 2500>4500 mm. u1u u7a2a pa7a malam 1a23 5e2k34a2
anta2a 5H@>10H@ . e7angkan pa7a8mu43m kema2au 7apat men@apa3 4H@. Kelem5a5an u7a2a
@ukup t3ngg38 5e2k34a2 anta2a B42>45C ? Bte2en7a1C 4ampa3 B+0>+'C ? Bte2t3ngg3C. /egeta43
6ang 73temukan 73 ka=a4an 3n3 73anta2an6a 6a3tu po1on>pa1on ta1unan 6ang men9ulang
t3ngg38 ;egeta43 tum5u1an 5a=a1 7an ;egeta43 4emak.
2.* Ta+ula%& Data
!a5ula43 7ata me2upakan langka1 mema4ukkan 7ata 5e27a4a2kan
1a43lpengumpulan 7ata 73 lapangan.!a5ula43 7ata 7apat 73lakukan pa7a M3@2o4o:t
12
D::3@eEE@el ataupun 7engan 7ata5a4e. !a5ula43 7ata 73 43n3 a7ala1 men6atukan
4elu2u17ata 73 lapang8 5a3k 7ata 7a23 4eg3 kea7aan ;egeta438 lan7:o2m8 lan7u4e8 4ampa3
7ata 9en34 tana1 6ang tela1 737apat. Dengan melakukan ta5ula43 7ata 3n38
makapengola1an 7ata untuk 739a73kan peta akan men9a73 le531 mu7a1.
A7apun langka1>langka1 7alam ta5ula43 mel3put3 keg3atan e73t3ng8
pen67e21anaan 7ata8 mem5uat ta5ula43.
a. Keg3atan E73t3ng
etela1 73lakukan 4u2;e3 tentun6a 7ata 6ang ma431 menta1 ma431 5elum
2ap3 7an ma431 te27apat 5e25aga3 keku2angan 6ang 1a2u4 73e73t 4e13ngga
737apatkan 7ata>7ata 6ang 7apat mem5e23kan 3n:o2ma43.
5. &en6e7e21anaan 7ata
D37alam mengelola 7ata 6ang t37ak 4e73kt8 maka pe2lu a7an6a keg3atan
pen6e7e21anaan 7ata guna mempe23ngka4 7ata 4e13ngga 7ata 6ang
73tamp3lkan 7engan mu7a1 7apat 73pa1am3.
@. Mem5uat ta5ula43
!a1apan ak132 7alam keg3atan ta5ula43 7ata a7ala1 mema4ukkan 7ata>7ata
6ang 737apatkan 7alam 4atu ta5el.
A7apun :ung43 7a23 keg3atan ta5ula43 a7ala1 4e5aga3 5e23kut:
> Men6a93kan 7ata 4e@a2a 434temat34 7an e:ekt3:
> Men6a93kan 7ata 5a3k kuant3tat3: maupun kual3tat3: men9a73 ta5el>ta5el
6ang 3n:o2mat3:
> Mempe2mu7a1 ko2ela43 7ata
> Mempe2mu7a1 7alam pen63mpulan 7ata
> Mempe2mu7a1 7alam 3nte2p2eta43 7ata.
2., Kea!uan La$an "an Ke%e%ua&an La$an
2.,.1 Meto7e Ke4e4ua3n La1an
A7a t3ga meto7e pen7ekatan 6ang 73gunakan 7alam e;alua43 ke4e4ua3an la1an
6a3tu 7engan pen7ekatan pem5ata48 pen7ekatan pa2amet23k8 7an pen7ekatan kom53na43
pem5ata4 7an pa2amet23k.
&en7ekatan &em5ata4
1"
&en7ekatan pem5ata4 a7ala1 4uatu @a2a untuk men6atakan kon7343 la1an atau
ka2akte234t3k la1an pa7a t3ngkat kela48 73mana meto7e 3n3mem5ag3 la1an 5e27a4a2kan
9umla1 7an 3nten43ta4 pem5ata4 la1an. &em5ata4 la1an a7ala1 pen63mpangan 7a23
kon7343 opt3mal ka2akte234t3k 7an kual3ta4 la1an 6ang mem5e23kan penga2u1 5u2uk
untuk 5e25aga3 penggunaan la1an B64 et al.8 1++1C. Meto7e 3n3 mem5ag3 t3ngkat
pem5ata4 4uatu la1an ke 7alam empat t3ngkatan8 4e5aga3 5e23kut :
a. 0 Btanpa pem5ata4C8 73golongkan ke 7alam 1
5. 1 Bpem5ata4 23nganC8 73golongkan ke 7alam 1
@. 2 Bpem5ata4 4e7angC8 73golongkan ke 7alam 2
7. " Bpem5ata4 5e2atC8 73golongkan ke 7alam "
e. 4 Bpem5ata4 4angat 5e2atC8 73golongkan ke 7alam kela4 #1 7an #
&en7ekatan &a2amet23k
&en7ekatan pa2amet23k 7alam e;alua43 ke4e4ua3an la1an a7ala1 pem5e23an n3la3
pa7a t3ngkat pem5ata4 6ang 5e25e7a pa7a 43:at la1an8 7alam 4kala no2mal 735e23 n3la3
mak43mum 100 13ngga n3la3 m3n3mum 0. #3la3 100 735e23kan 93ka 43:at la1an opt3mal
untuk t3pe penggunaan la1an 6ang 73pe2t3m5angkan
&en7ekatan pa2amet23k mempun6a3 5e25aga3 keuntungan 6a3tu k23te23a 6ang
7apat 73kuant3:3ka43kan 7an 7apat 73p3l31 4e13ngga memungk3nkan 7ata 6ang o56ekt3:I
kean7alan8 kemampuan untuk 732ep2o7uk43kan 7an ketepatann6a t3ngg3. Ma4ala1 6ang
mungk3n t3m5ul 7alam pen7ekatan pa2amet23k 3ala1 7alam 1al pem3l31an 43:at8
pena23kan 5ata4>5ata4 kela48 =aktu 6ang 73pe2lukan untuk mengkuant3:3ka43kan 43:at
4e2ta ken6ataan 5a1=a ma43ng>ma43ng kla43:3ka43 1an6a 73pe2untukkan 5ag3
penggunaan la1an te2tentu
Kom53na43 &en7ekatan &em5ata4 7an &a2amet23k
Kom53na43 pen7ekatan pa2amet23k 7an pen7ekatan pem5ata4 4e23ng 73gunakan
untuk menentukan kela4 ke4e4ua3an la1an untuk penggunaan te2tentu. &enentuan
kela4 ke4e4ua3ann6a 73lakukan 7engan @a2a mem5e23 5o5ot atau 1a2kat 5e27a4a2kan
n3la3 ke4eta2aan te2tentu 7an menentukan t3ngkat pem5ata4 la1an 6ang 73@323kan ole1
5o5ot te2ke@3l
14
K23te23a &en3la3an Kela4 Ke4e4ua3n La1an
In7ek4 La1an
atau Ikl3m
#3la3
Ek3;alen43
!3ngkat
&em5ata4
Kela4 Ke4e4ua3an
La1an
J '5
50 K '5
25 K 50
12 K 25
L 12
100 K 05
05 K ,0
,0 K 40
40 K 25
L 25
!37ak a7a
R3ngan
e7ang
$e2at
angat $e2at
1
2
"
#1
#2
!a5el 2. K23te23a &en3la3an Kela4 Ke4e4ua3n La1an
Kla43:3ka43 Ke4e4ua3an La1an
Ke4e4ua3an la1an me2upakan penggam5a2an t3ngkat ke@o@okan 4e537ang
la1an untuk penggunaan te2tentu. Kla43:3ka43 ke4e4ua3an la1an me2upakan pen3la3an
pengelompokan 4uatu ka=a4an te2tentu. Kla43:3ka43 ke4e4ua3an la1an me2upakan
pen3la3an 7an pengelompokan 4uatu ka=a4an te2tentu 7a23 la1an 7alam 1u5ungann6a
7engan penggunaan 6ang 73pe2t3m5angkan BFAD8 1+',C 7alam 3to2u4
B1++0C.t2uktu2 7a23 ke4e4ua3an la1an menu2ut meto7e FAD B1+',C 6ang te27323 7a23
empat katego23 6a3tu :
1. D27o : menun9ukkan 9en34Gma@am ke4e4ua3an atau kea7aan
ke4e4ua3an 4e@a2a umum.
2. Kela4 : menun9ukkan t3ngkat ke4e4ua3an 7alam o27o.
". u5>kela4 : menun9ukkan 9en34 pem5ata4 atau ma@am pe25a3kan 6ang
73pe2lukan 73 7alam kela4.
4. (n3t : menun9ukkan pe25e7aan>pe25e7aan ke@3l 6ang 73pe2lukan
7alam pengelolaan 73 7alam 4u5>kela4.
D27o !3ngkat 3n3 menun9ukkan apaka1 la1an 4e4ua3 atau t37ak 4e4ua3 untuk
penggunaan te2tentu. Dle1 ka2ena 3tu o27o ke4e4ua3an la1an 735ag3 7ua8 6a3tu:
a. D27o : e4ua3
15
La1an 6ang te2ma4uk o27o 3n3 a7ala1 la1an 6ang 7apat 73gunakan untuk 4uatu
penggunaan te2tentu 4e@a2a le4ta238 tanpa atau 7engan 4e73k3t 2e43ko ke2u4akan
te21a7ap 4um5e2 7a6a la1ann6a. Keuntungan 6ang 731a2apkan 7a23 1a43l
peman:aatan la1an 3n3 akan mele5313 ma4ukan 6ang 735e23kan.
5. D27o # : !37ak e4ua3
La1an 6ang te2ma4uk o27o 3n3 mempun6a3 pem5ata4 4e7em3k3an 2upa 4e13ngga
men@ega1 4uatu penggunaan 4e@a2a le4ta23.
Kela4
A7a t3ga kela4 7a23 o27o tana1 6ang 4e4ua3 7an 7ua kela4 untuk o27o t37ak 4e4ua38
6a3tu :
Kela4 1 : angat e4ua3
La1an t37ak mempun6a3 pem5ata4 6ang 5e2at untuk 4uatu penggunaan 4e@a2a
le4ta23 atau 1an6a mempun6a3 pem5ata4 6ang t37ak 5e2a2t3 7an t37ak 5e2penga2u1
4e@a2a n6ata te21a7ap p2o7uk43n6a 4e2ta t37ak akan mena3kkan ma4ukan 7a23 apa
6ang tela1 53a4a 735e23kan.
Kela4 2 : Aukup e4ua3
La1an 6ang mempun6a3 pem5ata4>pem5ata4 agak 5e2at untuk 4uatu penggunaan
6ang le4ta23. &em5ata4 akan mengu2ang3 p2o7ukt3;3ta4 7an keuntungan
4e13ngga akan men3ngkatkan ma4ukan 6ang 73pe2lukan.
Kela4 " : e4ua3 Ma293nal
La1an 6ang mempun6a3 pem5ata4>pem5ata4 6ang 4angat 5e2at untuk 4uatu
penggunaan 6ang le4ta23. &em5ata4 akan mengu2ang3 p2o7ukt3;3ta4 atau
keuntungan 7an pe2lu mena3kkan ma4ukan 6ang 73pe2lukan.
Kela4 #1 : !37ak e4ua3 pa7a 4aat 3n3
1,
La1an 6ang mempun6a3 pem5ata4 6ang le531 5e2at8 tetap3 ma431 mungk3n
73ata43.
Kela4 #2 : !37ak e4ua3 4elaman6a
La1an 6ang mempun6a3 pem5ata4 6ang pe2manen8 men@ega1 4egala
kemungk3nan penggunaan la1an.
u5 Kela4
u5 kela4 ke4e4ua3an la1an menggam5atkan 9en34 :akto2 pem5ata4. u5 kela4
73tun9ukkan ole1 1u2u: 9en34 pem5ata4 6ang 73tempatkan 4e4u7a1 43m5ol 28 "8
atau # 4e7angkan 1 t37ak mempun6a3 4u5 kela4 ka2ena t37ak mempun6a3
:akto2 pem5ata4.
$e5e2apa 9en34 pem5ata4 6ang menentukan 4u5 kela4 ke4e4ua3an la1an8 6a3tu :
a. &em5ata4 3kl3m B@C
5. &em5ata4 topog2a:3 BtC
@. &em5ata4 ke5a4a1an B=C
7. &em5ata4 :akto2 :343k tana1 B4C
e. &em5ata4 :akto2 ke4u5u2an tana1 B:C
:. &em5ata4 4al3n3ta4 7an alkal3n3ta4 BnC
2.,.2 Meto7e Kemampuan La1an
Meto7e 6ang 73gunakan 7alam pemetaan kemampuan la1an 4angat 5e2agam8
5e5e2apa 6ang 73gunakan 7alam pemetaan 6a3tu meto7e mat@13ng 7an meto7e
4ko23ng.
A. Meto7e Mat@13ng
1'
Meto7e mat@13ng atau pen@o@okan me2upakan meto7e pen@o@okan anta2a
ka2akte234t3k 4e2ta kual3ta4 la1an 7engan k23te23a kela4 kemampuan la1an. &en@o@okan
t3ap pa2amete2 737a4a23 ata4 kla43:3ka43 pa2amete2 kemampuan la1an 7alam 3to2u4
B1+05C. Kela4 kemampuan la1an 7a23 t3ap un3t pemetaan 6ang 7alam 1al 3n3 5e2upa
4atuan la1an 737apat 5e27a4a2 pen63mpulan 4elu2u1 kela4 kemampuan la1an 7a23
pa2amete2>pa2amete2 6ang 73gunakan. !e27apat t3ga @a2a pen63mpulan kela4
kemampuan la1an 6a3tu @a2a =e3g1t :a@to28 @a2a a23tmat3k 7an @a2a 4u59ekt3:.
a. Aa2a =e3g1t :a@to2
Ke43mpulan 6ang 73am53l 7engan @a2a 3n3 73tekankan pa7a :akto2
pem5ata4 6ang pal3ng 5e2at atau 7engan kela4 kemampuan la1an pal3ng 5u2uk
7alam t3ap 4atuan la1an. Dle1 ka2ena 3tu peta kemampuan la1an 6ang 731a43lkan
menggunakan @a2a 3n3 mem3l3k3 kela4 kemampuan la1an 6ang @en7e2ung 5u2uk
4epe2t3 1aln6a pa7a kemampuan la1an DA K2a4ak 6ang 5e2k34a2 anta2a /II4 7an
/III4. Fakto2 pem5ata4 te25e2at 6a3tu kon7343 tana1 Btek4tu28 ke7alaman8 kepekaan
te21a7ap e2o438 t3ngkat e2o438 pe2mea53l3ta48 5a1an ka4a2C. Aa2a 3n3 agak ku2ang
2ele;an 7alam penentuan kela4 kemampuan la1an ka2ena 1an6a :akto2 te25e2at
6ang 73pe2t3m5angkan 7an t37ak menguntungkan 4e@a2a ekonom3 Bla1an t37ak
7apat 73gunakan untuk 5u737a6aC. Akan tetap3 734343 la3n meto7e 3n3 5a3k 73gunakan
93ka tu9uann6a untuk kon4e2;a43.
5. Aa2a a23tmat3k
Aa2a a23tmat3k 73tentukan 5e27a4a2kan kela4 kemampuan la1an 6ang pal3ng
7om3nan 7a23 4elu2u1 pa2amete2 4e13ngga le531 me=ak3l3 kon7343 4e5ena2n6a. Akan
tetap3 t3ap pa2amete2 73anggap mem3l3k3 penga2u1 6ang 4ama te21a7ap kemampuan
la1an pa7a1al 5e5e2apa pa2amete2 me2upakan pem5ata4 non pe2manen 6ang ma431
7apat 73pe25a3k3 7engan pe2lakuan te2tentu guna men3ngkatkan p2o7ukt3:3ta4 la1an.
Kemampuan la1an te25ag3 men9a73 , kela4 6a3tu I/48 /Ie8 /It8 /II48 /IIe8 7an
/III4. atuan la1an 7engan kela4 te25u2uk te2letak pa7a le2eng ata4 13ngga le2eng
tenga1 gunungap3 Me2ap3 4e7angkan kela4 kemampuan te25a3k te2letak pa7a le2eng
kak3 gunungap3 Me2ap3. Fakto2 peng1am5at @ukup 5e2;a23a43 6a3tu tana18 5a1a6a
e2o438 4e2ta topog2a:3.
@. Aa2a 4u59ekt3:
&enentuan kela4 kemampuan la1an 7engan @a2a 4u59ekt3: 73gunakan untuk
mengko2ek43 ke7ua @a2a 6ang 4e5elumn6a 7engan menekankan 5e5e2apa pa2amete2
6ang 73anggap le531 5e2penga2u1 te21a7ap kemampuan la1an 4e2ta le531 4ul3t
10
untuk 73pe25a3k3 Bpeng1am5at pe2manenC.1, kela4 kemampuan la1an 6ang te27323
7a23 kela4 I 13ngga /III 7engan :akto2 peng1am5at 5e2upa tana18 topog2a:3 7an
5a1a6a e2o43. Ha43l 6ang 73pe2ole1 9au1 le531 2ele;an 7a23 7ua @a2a 4e5elumn6a 93ka
737ekat3 7engan pen7ekatan geomo2:olog3 B5e2ka3tan 7engan mo2:olog3 7an
p2o4e4C.
$. Meto7e ko23ng
Meto7e 4ko23ng me2upakan meto7e peng1a2katanGpem5e23an 4ko2 kepa7a
t3ap pa2amete2. ko2 6ang 73gunakan 737a4a2kan ata4 A246a7 7alam A2gent3na B200+C.
&enentuan kela4 kemampuan la1an menggunakan meto7e 4ko23ng 7apat 73lakukan
7engan t3ga @a2a 6a3tu 7engan pen9umla1anGpengu2angan8 pe2kal3anGpem5ag3an 4e2ta
kom53na43 7a23 ke7uan6a.
a. Aa2a pen9umla1anGpengu2angan
Kemampuan la1an 73tentukan 5e27a4a2kan 4ko2Gn3la3 total 7a23
pen9umla1an 4ko2 t3ap pa2amete2 7alam 4atuan la1an. emak3n 5e4a2 n3la3 maka
kemampuan la1ann6a mak3n t3ngg3 5eg3tu pula 4e5al3kn6a. DA K2a4ak te27323 7a23
0 kela4 kemampuan la1an 7engan la1an 5e2kela4 kemampuan pal3ng 2en7a1 B/IIIC
menempat3 4e5ag3an 5e4a2 le2eng ata4 13ngga le2eng tenga1 gunungap3 Me2ap38
4e7angkan la1an 5e2kela4 kemampuan pal3ng 5a3k BIC menempat3 le2eng 5a=a1
13ngga le2eng kak3 gunungap3 Me2ap3. Ha43l 6ang 737apatkan 7engan @a2a 3n3
@ukup ma4uk akal8 1an6a 4a9a @a2a 3n3 t37ak mempe2t3m5angkan pe25e7aan
penga2u1 t3ap pa2amete2 Bpeng1am5at pe2manen 7an non pe2manenC 7alam
penentuan kela4 kemampuan la1an.
5. Aa2a pe2kal3anGpem5ag3an
Aa2a pe2kal3an mempe2t3m5angkan 1al 6ang 73a5a3kan ole1 @a2a
pen9umla1anGpengu2angan 6a3tu pem5o5otan pa7a pa2amete2 kemampuan la1an
6ang le531 mempenga2u13G4ul3t 735ena13. &em5o5otan 737a4a2kan ata4 pa2amete2
pem5ata4 pe2manen 7an non pe2manen. &em5ata4 pe2manen 4epe2t3 le2eng 7an
tana1 Bke7alaman8 tek4tu28 5a1an ka4a2 7an pe2mea53l3ta4C 735e23 5o5ot 28
4e7angkan pem5ata4 non pe2manen 735e23 5o5ot 1.
@. Kom53na43 7a23 pen9umla1an 7an pe2kal3an
Aa2a pe2kal3an 1an6a mem5e23kan 5o5ot t3ap pa2amete2 4a9a8 tetap3 t37ak
7apat memp2o4e4 1a43l untuk t3ap pa2amete2 7alam 4atuan la1an men9a73 n3la3
1+
ak1328 untuk 3tu pe2lu a7an6a pengkom53na43an anta2a meto7e
pen9umla1anGpengu2angan 7engan meto7e pe2kal3anGpem5ag3an. Kemampuan
la1an 73tentukan 5e27a4a2kan 4ko2Gn3la3 total 7a23 pen9umla1an 4ko2 t3ap pa2amete2
6ang tela1 73kal3kan 7engan n3la3 5o5ot 7alam 4atuan la1an. ama 4epe2t3 pa7a @a2a
pen9umla1an8 4emak3n 5e4a2 n3la3 maka kemampuan la1ann6a mak3n t3ngg3 5eg3tu
pula 4e5al3kn6a.
Kemampuan La1an te25ag3 men9a73 0 kela4 7engan kela4 kemampuan
la1an /III te2letak pa7a lem5a1>lem5a1 5a2an@o8 le2eng tenga1 gunungap3 Me2ap3
4e2ta 7ata2an :lu;3o;olkan 6ang 5e25ata4an lang4ung 7engan kal3 &2ogo. e7angkan
la1an 7engan kela4 I te2letak pa7a le2eng 5a=a1 13ngga le2eng kak3 gunungap3
me2ap3. Aa2a 3n3 @ukup 2ele;an 7alam penentuan kela4 kemampuan la1an Bte2utama
93ka pa2amete2 6ang 73gunakan 7e2a9at penga2u1n6a te21a7ap kemampuan la1an t37ak
4ama 5e4a2n6aC8 4e13ngga peta kemampuan la1an 6ang 731a43lkan 7engan @a2a 3n3
le531 7ekat 7engan kon7343 4e5ena2n6a 73lapangan.
BAB III
KONDISI UMUM #ILA-AH
3.1 L)ka%& Sur(e&
20
&2akt3kum 4u2;e3 tana1 7an e;alua43 la1an 73lak4anakan 73 7e4a um5e2 $2anta48
Ke@amatan $um3a938 Ka5upaten Malang8 -a=a !3mu2. Loka43 6ang kam3 gunakan a7ala1
la1an p2akt3kum ke5un pe2@o5aan Aanga2 tetap3 t3t3k pengamatan 6ang kam3 7apatkan
5e2a7a pa7a la1an !aman Hutan Ra6a B!AH(RAC. Loka43 te24e5ut 5e2a7a pa7a
ket3ngg3an 1'00 m7pl 4ampa3 F 2000 m7pl. Hal 3n3 men9a73kan loka43 pa7a la1an
te24e5ut ma431 alam3 7an ma431 9a2ang a7a @ampu2 tangan manu43a. !aman Hutan Ra6a
R. oe29o me2upakan 4e5ag3an 5e4a2 1utan l3n7ung 7an Aaga2 Alam8 mem3l3k3 poten43
6ang k1a4 7an 5e243:at en7em3k untuk ka=a4an 1utan pegunungan 73 &2op3n43 -a=a
!3mu2. /egeta43 6ang te27apat pa7a la1an te24e5ut a7ala1 Hutan Alam Aema2a8 Hutan
Hu9an &egunungan8 &a7ang Rumput.
3.2 Pr)%e% .e)rf)l)g&
Ka=a4an !aman Hutan Ra6a B!a1u2a u26oC. DA um5e2 $2anta4 3n3 5e2a7a 73
=3la6a1 pegunungan ;ulkan3k 6ang mengel3l3ng3n6a8 6a3tu: %unung A29una>.el32ang8
%unung An9a4ma2a 7an %unung Ka=3>$utak. %am5a2an 2el3e: 7an komplek4
pegunungan 6ang mem5ata43 DA um5e2 $2anta4.
In:o2ma43 %eolog3 73pe2ole1 7a23 &eta %eolog3 4kala 1:100.000 Banto4a et.al.8
1++2C. e@a2a umum tana1 6ang 5e2kem5ang 73 =3la6a1 Malang 5e2kem5ang 7a23 5a1an
;ulkan3k 1a43l gunung ap38 6ang 73penga2u13 ole1 %unung A29uno 7an An9a4mo2o 73
5ag3an uta2a8 7an %unung &an7e2man 73 5ag3an 4elatan. $e27a4a2kan &eta %eolog3
Lem5a2 Malang Banto4a et.al.8 1++2C8 :o2ma43 geolog3 6ang 739umpa3 73 ka=a4an Kota
21
DA um5e2 $2anta4 a7a l3ma8 5e2tu2ut>tu2ut 7a23 6ang pal3ng lua4 6a3tu: 1C );a=
B$atuan %unungap3 A29una .el32angC8 2C )pat B$atuan %unungap3 An9a4ma2a !uaC8 "C
);p B$atuan %unung ap3 &an7e2manC8 4C )p;k5 B$atuan %unungap3 Ka=3>$utakC 7an 5C
)p;a B$atuan %unungap3 An9a4ma2a Mu7aC. e5a2an ma43ng>ma43ng :o2ma43 734a93kan
pa7a %am5a2 2.+. D3t3n9au 7a23 umu2 5atuan8 Komplek4 &egunungan An9a4ma2a>Lal393=a
a7ala1 pegunungan tua 6ang tela1 mat3 7an mengalam3 pe2u4akan 5entuk ke2u@ut
%unung ap3. Komplek4 pegunungan 6ang al3ng mu7a a7ala1 A29una>.el32ang8 73mana
%unung A29una 4e7ang 34t32a1at 7an %unung .el32ang ma431 akt3: 7engan mengelua2kan
ga4 B5ele2angC.
3.3 Se+aran SPT "& L)ka%&
Dalam peta &! 6ang tela1 735uat te27apat ' t3t3k :3el7=o2k 6ang ke ". (ntuk
9umla1 &! te27apat 11+ t3t3k pa7a &! 6ang te24e5a2 4epe2t3 pa7a peta &!. &eta &!
735uat 7engan mengga5ungkan t3ga ma@am peta la1an 6a3tu: peta kele2engan8 peta
geolog38 7an peta lan7:o2m. e13ngga 5ata4an>5ata4an 6ang te25entuk 7apat
menggam5a2kan 4e5a2an tana1 5e27a4a2kan t3ngkat kele2engan la1an8 43:at 5atuan8
7an 5entukan la1an pa7a loka43 4u2;e3.
D3 7e4a um5e252anta4 te27apat 7ae2a1 pe25uk3tan 7an la1an pegunungan8
te27apat 5e25aga3 ma@am penggunaan la1an mel3put3 pemuk3man8 pe2ke5unan8
tegalan maupun 1utan p3nu4. Ka2ena te27apat pe25e7aan maka te27apat 5e5e2apa &!
6ang te25entuk 4e4ua3 7engan gam5a2 5e23kut:
Da23 %am5a2 te24e5ut 7apat 73l31at 5a1=a &! t2an4ek )1 3ala1 Kon4o43a43
!6p3@ Haplu7an4. Kon4o43a43 me2upakan 4atuan peta tana1 6ang 737om3na43 ole1 4atu
4atuan tana1 7an tana1 6ang m323p B43m3la2 4o3lC. Dalam t2an4ek te24e5ut 1an6a
te27apat 4u5 o27o !6p3@ Haplu7an4. Hal 3n3 73ka2enakan 7alam t2an4ek te24e5ut
mem3l3k3 t3ngkat kele2engan 6ang 1amp32 4ama. e@a2a umum 4atuan 4atuan tana1
6ang 4e2upa mempun6a3 poten43 6ang 1amp32 4ama. e7angkan 7ua 4atuan
tana173katakan t37ak 4e2upa apa53la ke7uan6a mempun6a3 pe25e7aan 6ang tega4 7an
le531 7a23 t3ga k23te23a 6ang men6e5a5kan ke7uan6a 73kla43:3ka43kan ke 7alam
kelompok 6ang 5e25e7a. atuan>4atuan tana1 6ang t37ak 4e2upa mempun6a3 poten43
te21a7ap penggunaan te2tentu 6ang 5e25e7a 4e@a2a tega4.epe2t3 6ang 734e5utkan
73ata48 4atuan peta tana1 73penga2u13 ole1 kele2engan8 geolog3 7an 9uga 5entuk
lan7:o2m.
22
3.' Ma/a Penggunaan La$an
&a7a penggunaan la1an 6ang te27apat pa7a !aman Hutan Ra6a ke5an6akan a7ala1
1utan l3n7ung 6ang 739aga kele4ta23ann6a ole1 =a2ga 4ek3ta2 maupun 7a23 p31ak
!AH(RA te24e5ut. &a7a 7ae2a1 te24e5ut 9uga te27apat penggunaan la1an mel3put3 =34ata
peman7a3an a32 pana4 7an 9uga ke5un pe2@o5aan Aanga2. Hal 3n3 men9a73kan la1an 6ang
kam3 amat3 ma431 me2upakan 1utan alam3 7an 4e73k3t a7a @ampu2 tangan manu43a.
e13ngga ;egeta43 6ang te27apat pa7a la1an te24e5ut ke5an6akan me2upakan tanaman
ta1unan 6ang mem3l3k3 kanop3 6ang 4angat lua4.
2"
3.* K)n"&%& S)%&al "an Ek)n)&
o43al
Kon7343 4o43al 73 7e4a um5e2 $2anta48 Ke@amatan $um3a93 2ata>2ata pen7u7uk
734ana me2upakan 5u2u1 tan3 6ang mengga2ap la1an m3l3k o2ang la3n. !anaman 6ang
5an6ak 735u737a6akan me2upakan tanaman 1o2t3kultu2a 4epe2t3 apel8 ku5348 4a=3 kentang8
52okol3 7an 4e5aga3n6a. D3l31at 7a23 3n73kato2 ke4e1atann6a 4en7323 p2e4enta4e pen7u7uk
6ang mengalam3 kelu1an ke4e1atan 73 Ka5upaten $atu pa7a ta1un 2012 4e5e4a2 2280+?.
Da23 7ata te24e5ut 7apat 73katakan 5a1=a ke4a7a2an 137up 4e1at pen7u7uk 73 Ka5upaten
$atu @ukup t3ngg3 7an 4a2ana 6ang menun9ang ke4e1atan pen7u7ukn6a 9uga men@ukup3.
(ntuk 3n73kato2 pen7373kan 2ata>2ata pen7u7uk 6ang 4u7a1 men7apatkan 4a2ana
pen7373kan 4e5e4a2 +08"2?. Da23 7ata te24e5ut 7apat 73katakan 5a1=a 4a2ana pen7373kan
73 kota 5atu 4u7a1 4angat me2ata te2ma4uk 73 7e4a um5e2 $2anta4. Da23 4a2ana
pe7373kan 6ang 4u7a1 me2ata te24e5ut 9uga 7apat menun9ang 4ekto2 pe2tan3an8 ka2ena
7engan pen7373kan 6ang la6ak 7apat menun9ang teknolog3 pe2tan3an 6ang a7a 73 7ae2a1
te24e5ut.
Ekonom3
Kon7343 ekonom3 pa7a Ka5upaten $atu a7ala1 4e5ag3an 5e4a2 7a23 4ekto2 pa23=34ata
7an pe27agangan G pe2tan3an. Da23 4ekto2 pe27agangan 9umla1 pe2u41aan 6ang mem3l3k3
4u2at 3<3n pa7a ta1un 2012 4e5e4a2 2,4. -umla1 3n3 tu2un 7a23 ta1un 2011 6ang 4e5e4a2
"4". Hal 3n3 7apat 73kata 5a1=a 4ekto2 pe27angan 73 ka5upaten $atu te27apat ken7ala
6ang pa7a ak132n6a menu2unkan 9umla1 pe2u4a1aan 6ang a7a 73 7ae2a1 te24e5ut.
24
BAB I0
IDENTI1IKASI TANAH DI LOKASI SU20EI
'.1 M)rf)l)g& Tana$ T&a! SPT
!a5el Mo2:olog3 !ana1
T&t&k 1
kea7alaman 3ala1 0>20 @m8 7engan =a2na 10 *R 2G18
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 l3at
5e27e5u8 pe2aka2an 5an6ak8 9en34 aka2 4e7ang8 7an
mem3l3k3 po23 tana1 5e4a28 7engan kon434ten43 agak lekat
7an agak pla4t34.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 20>,0 @m8 7engan =a2na tana1
10 *R 10 "G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan
tek4tu2 lempung 5e27e5u8 73temukan pa432 4emu8 7engan
pe2aka2an 1alu4 7an 4e73k3t8 po23 tana1 ke@3l 7an 4e73k3t8
25
7engan kon434ten43 lepa4 agak lekat 7an agak pla4t34.
$e2a7a 7alam 1o23<on 2 7engan ke7alaman "'>5' @m8
7an mem3l3k3 pe2aka2an ka4a2 namun 4e73k3t8 7engan
5e4a2 po23 4e7ang8 mem3l3k3 =a2na 10 *R "G18
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat 4angat gem5u2 7an
5e2kon434ten43 t37ak lekat 7an agak pla4t348 7engan
tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Ke7alaman ,0>02 @m8 mem3l3k3 =a2na 10 *R 4G48
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 kon434ten43 4angat
gem5u28 7engan pe24e5a2an pe2aka2an 6ang t37ak
73temukan 7an po23 ke@3l8 5e2tek4tu2 lempung 5e27e5u8
7an te27apat 5atuan.
T&t&k 2
$e2ke7alaman 0>"5 @m8 7engan =a2na 10 *R 2G28
7engan kon434ten43 lepa4 agak lekat 7an agak pla4t348
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 l3at
5e27e5u8 pe2aka2an 5an6ak8 9en34 aka2 4e7ang8 7an
mem3l3k3 po23 tana1 4e7ang 7an 5an6ak.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 "5>51 @m8 7engan =a2na
tana1 10 *R 10 "G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8
7engan tek4tu2 l3at 5e27e5u8 73temukan pa432 4emu8
7engan pe2aka2an 1alu4 7an 4e73k3t8 po23 tana1 ke@3l
7an 5an6ak8 7engan kon434ten43 agak lekat 7an agak
pla4t34.
2,
Mem3l3k3 kea7alaman 1o23<on 51>'+ @m8 7an
mem3l3k3 pe2aka2an 1alu4 namun 4e73k3t8 7engan
5e4a2 po23 ke@3l 7an 5an6ak8 mem3l3k3 =a2na 10 *R
2G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat 7an
5e2kon434ten43 4angat gem5u2 t37ak lekat 7an agak
pla4t348 7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Mem3l3k3 ke7alaman '+>0, 7engan =a2na 10 *R
2G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 kon434ten43
4angat gem5u2 t37ak lekat 7an agak pla4t348 7engan
pe24e5a2an pe2aka2an 6ang t37ak 73temukan 7an po23
ke@3l 7an 4e73k3t8 5e2tek4tu2 lempung 5e27e5u.

2'
T&t&k 3
$e2ke7alaman 0>20 @m8 7engan =a2na 10
*R 2G18 7engan kon434ten43 lepa4 agak lekat
7an agak pla4t348 5e24t2uktu2 4angat gem5u28
7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u8 pe2aka2an
5an6ak8 9en34 aka2 1alu48 7an mem3l3k3 po23
tana1 4e7ang 7an 5an6ak.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 20>5+ @m8 7engan
=a2na tana1 10 *R 10 "G"8 5e24t2uktu2
gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 lempung
5e27e5u8 7engan pe2aka2an 1alu4 7an
4e73k3t8 po23 tana1 1alu4 7an 4e73k3t8 7engan
kon434ten43 lepa4 agak lekat 7an agak
pla4t34.
Mem3l3k3 kea7alam 1o23<on 5+>02 @m.
D3temukan 5atu 5e4a2.

20
T&t&k '
$e2ke7alaman 0>"5 @m8 7engan =a2na 10 *R
2G18 7engan kon434ten43 lepa4 agak lekat 7an
agak pla4t348 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8
7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u8 pe2aka2an
5an6ak8 9en34 aka2 4e7ang8 7an mem3l3k3 po23
tana1 4e7ang 7an 5an6ak.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 "5>51 @m8 7engan
=a2na tana1 10 *R 10 "G18 5e24t2uktu2
gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 lempung
5e27e5u8 73temukan pa432 4emu8 7engan
pe2aka2an t37ak 73temukan8 po23 tana1 ke@3l
7an 5an6ak8 7engan kon434ten43 lem5a5
4angat gem5u2 agak lekat 7an agak pla4t34.
Mem3l3k3 kea7alaman 1o23<on 51>05 @m8 7an
mem3l3k3 pe2aka2an 4e73k3t8 7engan po23
ka4a2 7an 4e73k3t8 mem3l3k3 =a2na 10 *R "G"8
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 kon434ten43
lem5a5 4angat gem5u2 7an 5e2kon434ten43
5a4a1 t37ak lekat 7an agak pla4t348 7engan
tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Mem3l3k3 =a2na 10 *R 2G28 7engan
ke7alaman 05>10+ @m8 5e24t2uktu2 gumpal
mem5ulat8 kon434ten43 4angat gem5u2 t37ak
lekat 7an agak pla4t348 7engan pe24e5a2an
pe2aka2an 6ang t37ak 73temukan 7an po23
ke@3l 7an 4e73k3t8 5e2tek4tu2 lempung 5e27e5u

T&t&k *
2+
$e2ke7alaman 0>10 @m8 7engan =a2na 10 *R 2G18
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 lempung l3at
5e27e5u8 pe2aka2an ka4a2 7an 5an6ak8 7an mem3l3k3 po23
tana1 4e7ang 7an 5an6ak8 7engan kon434ten43 lem5a5
4angat gem5u2 7an kon434ten43 5a4a1 t37ak lekat 7an agak
pla4t34.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 10>"+ @m8 7engan =a2na tana1
10 *R 10 "G"8 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan
tek4tu2 lempung 5e27e5u8 pe2aka2an 1alu4 7an 4e73k3t8 po23
tana1 1alu4 7an 4e73k3t8 7engan kon434ten43 4angat gem5u2
t37ak lekat 7an t37ak pla4t34.
Mem3l3k3 kea7alaman 1o23<on "+>,0 @m8 7an mem3l3k3
pe2aka2an 1alu4 7an 5an6ak8 7engan po23 1alu4 7an
5an6ak8 mem3l3k3 =a2na 10 *R 2G28 5e24t2uktu2 gumpal
mem5ulat8 kon434ten43 lem5a5 4angat gem5u2 7an
5e2kon434ten43 5a4a1 t37ak lekat 7an t37ak pla4t348 7engan
tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Mem3l3k3 =a2na 10 *R 5G08 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8
7engan kon434ten43 lem5a5 gem5u2 77an kon434ten43 5a4a1
agak lekat 7an agak pla4t348 7engan pe24e5a2an pe2aka2an
6ang t37ak 73temukan 7an po23 ke@3l 7an 4e73k3t8
5e2tek4tu2 l3at 5e27e5u8 7engan ke7alaman 1o23<on ,+>00
@m8 te27apat 2 5atu 5e4a2.

T&t&k ,
"0
$e2ke7alaman 0>10 @m8 7engan =a2na 10 *R "G28
7engan kon434ten43 4angat gem5u2 agak lekat 7an agak
pla4t348 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan tek4tu2 l3at
5e27e5u8 pe2aka2an 5an6ak8 9en34 aka2 4e7ang8 7an
mem3l3k3 po23 tana1 4e7ang 7an 5an6ak.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 10>41 @m8 7engan =a2na
tana1 10 *R 10 "G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8
7engan tek4tu2 l3at 5e27e5u8 7engan kon434ten43 lem5a5
gem5u2 7an kon434ten43 5a4a1 agak lekat 7an agak
pla4t34.
Mem3l3k3 kea7alaman 1o23<on 41>,0 @m8 7an t37ak
73temukan pe2aka2an8 mem3l3k3 po23 1alu4 7an 4e73k3t8
7engan =a2na 10 *R 2G18 5e24t2uktu2 gumpal
mem5ulat8 kon434ten43 lem5a5 4angat gem5u2 7an
5e2kon434ten43 5a4a1 t37ak lekat 7an agak pla4t348
7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Mem3l3k3 =a2na 10 *R 4G,8 7engan ke7alaman ,0>00
@m8 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 7engan kon434ten43
4angat gem5u2 t37ak lekat 7an agak pla4t348 7engan
pe24e5a2an pe2aka2an 6ang t37ak 73temukan 7an po23
4e7ang 7an 4e73k3t8 5e2tek4tu2 lempung 5e27e5u.
73temukan 2 5atu 5e4a2.

"1
T&t&k 3
$e2ke7alaman 0>0 @m8 7engan =a2na 10 *R 2G18
7engan kon434ten43 4angat gem5u2 agak lekat 7an
t37akk pla4t348 5e24t2uktu2 2ema18 7engan tek4tu2
5e2upa 4e2e4a18 pe2aka2an 5an6ak8 9en34 aka2 4e7ang8
7an mem3l3k3 po23 tana1 4e7ang 7an 5an6ak.
Ke7alaman 1o23<on 3ala1 0>41 @m8 7engan =a2na
tana1 10 *R 10 2G28 5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8
7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u8 7engan kon434ten43
lem5a5 gem5u2 7an kon434ten43 5a4a1 agak lekat
7an agak pla4t348 pe2aka2 4e7ang 7an 5an6ak8 7engan
po23 tana1 5e2uku2an 4e7ang 7an 4e73k3t.
Mem3l3k3 kea7alaman 1o23<on 41>,1 @m8 73temukan
pe2aka2an 5an6ak 7an 5e2uku2an 4e7ang8 mem3l3k3
po23 1alu4 7an 4e73k3t8 7engan =a2na 10 *R 2G28
5e24t2uktu2 gumpal mem5ulat8 kon434ten43 lem5a5
4angat gem5u2 7an 5e2kon434ten43 5a4a1 t37ak lekat
7an agak pla4t348 7engan tek4tu2 lempung 5e27e5u.

Mem3l3k3 =a2na 10 *R 4G,8 7engan ke7alaman ,1>00
@m8 5e24t2uktu2 2ema18 7engan kon434ten43 lem5a5
tegu1 7an kon434ten43 5a4a1 t37ak lekat 7an t37ak
pla4t348 7engan pe24e5a2an pe2aka2an 6ang t37ak
73temukan 7an po23 1alu4 7an 4e73k3t8 5e2tek4tu2
pa432 5e2lempung. 73temukan 2 5atu 5e4a2.

Dae2a1 4u2;e3 3ala1 5e2tempat pa7a !AH(RA R. oe26o8 Aanga2 -a=a !3mu2.
D3mana t2an4ek t3t3k 4u2;e3 te2ma4uk ke7alam 9en34 kele2eng "0 ? 13ngga le531 7a23 ,5 ?.
Kea7aan mo2:olog3 tana1 pa7a 4et3ap t3t3k 4angat 73penga2u13 ole1 kea7aan le2eng 7an
9uga 73penga2u13 ole1 5a1an 3n7ukn6a. $a1an 3n7uk tana1 3n3 5e2a4al 7a23 p2o4e4 ;ulkan3k
"2
7engan kea7aan 1o23<on>1o23<on ma431 5e2kem5ang 4e13ngga 1o23<on 6ang 73 temukan
pun ma431 kea7aan lap34an 1o23<on 6ang 4e7e21ana. Kea7aan ;egeta43 6ang 5an6ak 5e2a7a
73 ata4 tana1 te24e5ut 9uga 4angan mempenga2u13 ke@epatan pem5entukan 1o23<on. Dalam
37ent3:3ka43 mo2:olog3 te24e5ut kea7aan tana1 ma431 7alam kea7aan 6ang alam3 4e13ngga
ma431 5elum 7apat 73l31at penga2u1 manu43a 7elam pe2kem5angan 1o23<onn6a8 4epe2t3
m34aln6a t37ak 73temukann6a lap34an 3llu;3a43. Mela3nkan kea7aan 1o23<on ma431 4angat
nampak 9ela4 pe2kem5angan tana1 7a23 5a1an 3n7uk a4l3n6a. &a7a 4et3ap t3t3k 4u2;e3
te24e5ut te25ag3 ke7alam 5e5e2apa 9en34 kele2engan. D3mana untuk t3t3k 1 ma4uk ke7alam
katego23 kele2engan "0>45 ?8 untuk t3t3k 2 J ,5 ?. (ntuk t3t3k "8 t3t3k 48 7an t3t3k 5 ma4uk
ke7alam katego23 kele2engan 4e5e4a2 45>,5? 7an t3t3k , 4e2ta t3t3k ' ma4uk ke7alam
katego23 kele2engan ">45 ?.
'.2 Kla%&f&ka%& Tana$
!a5el Kla43:3ka43 !ana1
""
T&t&k 1
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
T&t&k 2
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
"4
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
T&t&k 3
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
"5
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
T&t&k '
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
",
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
T&t&k *
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
"'
T&t&k ,
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
"0
T&t&k 3
E!&!e")n U+r&k
.a2na 7engan ;alue " atau ku2ang 7an k2oma " atau ku2ang
93ka lem5a5. Ke7alaman M 10@m.
En")!e")n Ka+&k
Mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung8 mem3l3k3 4t2uktu2 tana1 atau t37ak mem3l3k3
4t2uktu2 5atuan pa7a le531 7a23 4etenga1 ;olume tana18 5ukan
me2upakan 5ag3an 7a23 4uatu 1o234on Ap
Or") An"&%)l%
!ana1 6ang te25entuk 7a23 a5u ;olkan mu7a8 7engan
mempun6a3 43:at>43:at tana1 an73k.
Su+)r") U"an"%
An734ol4 6ang la3n 7engan 2e<3m kelem5apan u73k
.reat .ru! Ha!lu"an%
(7an4 6ang la3n
Su+gru! T4!&/ Ha!lu"an%
Haplu7an4 6ang la3n
2e5&
Kele+a+an
U"&k
Ka2ena me2upakan 4uatu 2e93m kelem5a5an 73 mana
penampang kont2ol kelem5a5an tana1n6a t37ak ke23ng 73
4e5a2ang 5ag3an 4elama +0 1a23 kumulat3: 7alam ta1un>ta1un
no2mal.
2e5& Su$u
Tana$
I%)t$er&k
Ka2ena 4u1u 2ata>2ata tana1 ta1unan 15NA>22N@ 7an pe25e7aan
4u1u 2ata>2ata mu43m kema2au 7an peng1u9an L ,NA.
!ana1 6ang te27apat pa7a !AH(RA R. oe26o pa7a t3t3k 1 4ampa3 ' te2ma4uk
9en34 tana1 7engan ep3pe7on um523k 73ka2enakan Ke9enu1an $a4a B?C ku2ang 7a23 50.
Ke9enu1an 73pe2ole1 7engan meto7e pen7ekatan ;egeta43. &a7a loka43 4u2;e3 t3t3k 1
4ampa3 7engan ' te27apat 5an6ak ;egeta43 7an 4e2e4a1 6ang men6e5a5kan kon7343 a4am
pa7a tana1 7an men6e5a5kan ke9enu1an 5a4a 7alam tana1 men9a73 2en7a1. En7ope7on
pa7a tana1 te24e5ut ma4uk pa7a en7ope7on kam53k. A323>@323 6ang menun9ukkan
en7ope7on kam53k8 tana1 mempun6a3 tek4tu2 pa432 4angat 1alu4 atau pa432 4angat 1alu4
5e2lempung 4e2ta 1o23<on mengalam3 pe2kem5angan. D27o tana1 6ang te27apat pa7a
!AH(RA R. oe26o pa7a t3t3k 1 4ampa3 7engan ' te2ma4uk pa7a o27o an734ol4. 3:at
6ang menun9ukkan ma4uk ketego23 o27o an734ol4 ka2ena a7an6a 43:at an73k 7engan @323>
"+
@323 tana1 6ang 23ngan ka2ena 5e2at 343 6ang 2en7a1 7an a7an6a pa432 4emuB43:at an73k
p4eu7o4antC. u5>o27o pa7a 4emua t3t3k 4emua 4ama 6a3tu (7an74 ka2ena 4u5>o27o
73penga2u13 7engan a7an6a 2e<3m kelem5a5an. Re<3m kelem5a5an pa7a loka43 4u2;e3
a7ala1 (73k8 73mana 4u2plu4 AH le531 7a23 +0 1a238 73mana 1a23 1u9an pa7a loka43
4u2;e3 15'1a23. 7an 2e<3m 4u1u tana1 pa7a loka43 4u2;e3 a7ala1 34ot1e2m3@ 6ang 5e2a2t3
2ata>2ata 4u1u tana1 ta1unan 15NA > 22NA 7an pe25e7aan 4u1u tana1 2ata>2ata mu43m
kema2au 7an peng1u9an L,NA 4ementa2a pa7a loka43 4u2;e3 4u1u 2ana1 ta1unann6a
a7ala1 21.5NA 737apat 7a23 4u1u u7a2a 2ata>2ata ta1unan 1+NA kemu73an 73tam5a1kan
2.5NA untuk men@a23 4u1u tana1n6a BRa6e48200'C. ementa2a untuk g2eat g2up a7ala1
1aplu7an4 7an 4u5 g2up a7ala1 t6p3@ 1aplu7an4. Dua katego23 te24e5ut ma4uk katego23
9en34 tana1 la3n pa7a g2eat g2up 7an 4u5 g2up.
BAB 0
KEMAMPUAN DAN KESESUAIAN LAHAN
*.1 Kea!uan La$an
#o. Fakto2 !3t3k 1 !3t3k !3t3k " !3t3k 4 !3t3k 5 !3t3k , !3t3k '
40
&em5ata4 2
1 Le2eng E E E A % E E
2 Kepekaan
e2o43
KE" KE" KE" KE2 KE4 KE" KE"
" !3ngkat e2o43 e1 e1 e1 e0 e2 e1 e1
4 Ke7alaman
tana1
k1 k1 k1 k1 k1 k1 k1
5 !ek4tu2
lap34an ata4
t1 t1 t" t" t2 t1 t"
, !ek4tu2
lap34an
5a=a1
t1 t1 t1 t" t" t1 t"
' &e2mea53l3ta4 &2 &2 &2 &2 &" &2 &2
0 D2a3na4e 72 72 72 72 72 72 72
+ Ke23k3lG
5atuan
50 50 50 50 50 50 51
10 $a1a6a
5an932
o0 o0 o0 o0 o0 o0 o0
Kela4 Kemampuan
la1an
/I /I /I III /III /I /I
u5>kela4
kemampuan la1an
e e e e e e e
&a7a !3t3k 1 kela4 kemampuan la1an 73katego23kan 4e5aga3 kela4 /I ka2ena
kele2engann6a "0? 7an :akto2 pem5ata4n6a 6a3tu kele2engann6aBeC. &a7a t3t3k 2
73katego23kan 4e5aga3 kela4 /I ka2ena kele2engann6a 9uga 4ama 7engan t3t3k 1 "0? 7engan
:akto2 pem5ata4 kele2engan BeC8 pa7a t3t3k " 9uga 4ama 7engan t3t3k 1 7an t3t3k 2 73katego23kan
kela4 /I ka2ena kele2engann6a "0? 7engan :akto2 pem5ata4 kele2engan BeC8 pa7a t3t3k 4
73katego23kan kela4 III 73ka2enakan kele2engann6a 10? 7engan :akto2 pem5ata4
kele2enganBeC8 pa7a t3t3k 5 73katego23kan kela4 /III ka2ena kele2engann6a +0? 7engan :akto2
pem5ata4 kele2enganBeC8 pa7a t3t3k , 73katego23kan kela4 /I ka2ena kele2engann6a "0?
7engan :akto2 pem5ata4 kele2enganBeC8 7an pa7a t3t3k ' 73katego23kan kela4 /I ka2ena
kele2engann6a "5? 7engan :akto2 pem5ata4 kele2enganBeC.
*.2 Ke%e%ua&an La$an
5.2.1 Ke4e4ua3an Aktual
41
T&t&k 1
&a7a t3t3k 18 ke4e4ua3an aktual 6ang a7a 73 t3t3k te24e5ut 6a3tu kela4 #8 ka2ena
mem3l3k3 t3ngkat kele2engan 6ang le531 7a23 "0?. Maka 7a23 kele2engan te24e5ut 7apat
73katakan 5a1=a la1an te24e5ut t37ak 4e4ua3 untuk 73a7akan keg3atan 5u737a6a
pe2tan3an. Kea7aan 6ang 4e4u3a pa7a t3t3k te24e5ut 7engan mem53a2kan kon7343 6ang
4u7a1 a7a 4e5aga3 ka=a4an 1utan 6ang 73tanam3 5e25aga3 tanaman ta1unan8 4emak
7an la3n>la3n.
T&t&k 2
&a7a t3t3k 28 73pe2ole1 4uatu 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an untuk tanaman
2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an mempun6a3
pem5ata4 6ang @ukup 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4ul3t untuk 73pe25a3k3
tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat 73pe25a3k3 pa7a t3ngkat
pengelolaan 7engan mo7al no2mal. Kea7aan pem5ata4 4e7em3k3an 4e23u4n6a
4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23 la1an.
T&t&k 3
&a7a t3t3k "8 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an 6ang tela1 73lakukan untuk
tanaman 2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an
mempun6a3 pem5ata4 6ang le531 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4uka2 untuk
73pe25a3k3 tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat 73pe25a3k3
pa7a t3ngkat pengelolaan 7engan mo7al no2mal. Kea7aan pem5ata4 4e7em3k3an
4e23u4n6a 4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23 la1an.
T&t&k '
&a7a t3t3k 48 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an menun9ukkan 5a1=a la1an
te24e5ut menempat3 kela4 ke4e4ua3an la1an 2 untuk tanaman 2umput ga9a1 7an
p3nu4. La1an mempun6a3 pem5ata4>pem5ata4 6ang 4e23u4 5e2upa kele2engan 7an
kete24e73aan a32. Fakto2 pem5ata4 3n3 me2upakan :akto2 6ang 4ul3t untuk 73pe25a3k3
k1u4u4n6a untuk kele2engan8 4ama 4epe2t3 t3t3k la3nn6a.
T&t&k *
42
&a7a t3t3k "8 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an 6ang tela1 73lakukan untuk
tanaman 2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an
mempun6a3 pem5ata4 6ang le531 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4uka2 untuk
73pe25a3k3 tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat 73pe25a3k3
pa7a t3ngkat pengelolaan 7engan mo7al no2mal. Kea7aan pem5ata4 4e7em3k3an
4e23u4n6a 4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23 la1an.
T&t&k ,
&a7a t3t3k "8 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an 6ang tela1 73lakukan untuk
tanaman 2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an
mempun6a3 :akto2 pem5ata4 6ang le531 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4uka2
untuk 73pe25a3k3 tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat
73pe25a3k3 pa7a t3ngkat pengelolaan 7engan mo7al 6ang 4e73k3t. Kea7aan pem5ata4
4e7em3k3an 4e23u4n6a 4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23
la1an. Ke4e4ua3an la1an 6ang @o@ok a7ala1 93ka ka=a4an te24e5ut tetap 73gunakan
4e5aga3 ka=a4an 1utan l3n7ung.
T&t&k 3
&a7a t3t3k "8 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an 6ang tela1 73lakukan untuk
tanaman 2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an
mempun6a3 pem5ata4 6ang le531 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4uka2 untuk
73pe25a3k3 tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat 73pe25a3k3
pa7a t3ngkat pengelolaan 7engan mo7al no2mal. Kea7aan pem5ata4 4e7em3k3an
4e23u4n6a 4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23 la1an.
Ke4e4ua3an La1an Aktual !um5u1an Rumput %a9a1
&e246a2atan
penggunaanGka2akte234t3k
La1an
atuan Kela4 Le2eng
1 2 " 4 5 , '
!empe2atu2 Bt@C
1. !empe2atu2 2e2ata B
o
AC 1 1 1 1 1 1 1
Kete24e73aan a32 B=aC
1. Au2a1 Hu9an BmmC
2. Kelem5a5an B?C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4"
Kete24e73aan ok43gen BoaC
1. D2a3na4e 1 1 1 1 1 1 1
Me73a &e2aka2an B2@C
1. !ek4tu2
2. $a1an Ka4a2 B?C
". Ke7alaman tana1 B@mC
4. &e2mea53l3ta4
1
>
1
1
1
>
1
1
1
>
1
1
1
>
1
1
1
>
1
2
1
>
1
1
1
>
1
1
$a1a6a e2o43 Be1C
1. Le2eng B?C
2. $a1a6a e2o43
#
>
#
>
#
>
2
>
#
>
#
>
#
>
&en63apan la1an BlpC
1. $atuan 73pe2mukaan B?C
2. 2. 3ngkapan $atuan B?C
1
>
1
>
1
>
1
>
1
>
1
>
2
>
Kela4 ke4e4ua3an la1an
aktual
# # # 2 e18
=a
# # #
Kela4 ke4e4ua3an la1an
poten43al
"
e1
" e1 " e1 2 =a " e1 " e1 " e1
Ke4e4ua3an La1an Aktual &o1on &3nu4
&e246a2atan
penggunaanGka2akte234t3k
La1an
atuan Kela4 Le2eng
1 2 " 4 5 , '
!empe2atu2 Bt@C
2. !empe2atu2 2e2ata
B
o
AC
1 1 1 1 1 1 1
Kete24e73aan a32 B=aC
". Au2a1 Hu9an BmmC
4. Kelem5a5an B?C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kete24e73aan ok43gen
44
BoaC
2. D2a3na4e 2 2 2 2 2 2 2
Me73a &e2aka2an B2@C
5. !ek4tu2
,. $a1an Ka4a2 B?C
'. Ke7alaman tana1
B@mC
0. &e2mea53l3ta4
1
>
2
2
1
>
2
2
2
>
2
2
2
>
2
2
2
>
2
2
1
>
2
2
2
>
2
2
$a1a6a e2o43 Be1C
". Le2eng B?C
4. $a1a6a e2o43
#
1
#
1
#
1
2
1
#
1
#
1
#
1
&en63apan la1an BlpC
". $atuan 73pe2mukaan
B?C
4. 2. 3ngkapan $atuan
B?C
1
>
1
>
1
>
1
>
1
>
1
>
1
>
Kela4 ke4e4ua3an la1an
a@tual
# # # 2 e18
=a8oa82@
# # #
Kela4 ke4e4ua3an la1an
poten43al
" e1 " e1 " e1 2
=a82@
" e1 " e1 " e1
5.2.2 Ke4e4ua3an &oten43al
T&t&k 1
&a7a t3t3k 18 1a43l 37ent3:3ka43 ke4e4ua3an la1an 6ang tela1 73lakukan untuk
tanaman 2umput ga9a1 7an p3nu4. Kela4 ke4e4ua3an la1an a7ala1 # 73mana la1an
mempun6a3 pem5ata4 6ang le531 4e23u48 6a3tu 5e2upa kele2engan 6ang 4uka2 untuk
73pe25a3k3 tetap3 ma431 memungk3nkan untuk 73ata438 1an6a t37ak 7apat 73pe25a3k3
pa7a t3ngkat pengelolaan 7engan mo7al no2mal. Kea7aan pem5ata4 4e7em3k3an
4e23u4n6a 4e13ngga men@ega1 penggunaan 4e@a2a 5e2kelang4ungan 7a23 la1an.
Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3 7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama
kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1 7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan
kele2engan pa7a t3t3k 1 6ang te2lalu @u2am 7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu
te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan 7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat
5an6ak.
45
T&t&k 2
Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3 7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama
kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1 7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan
kele2engan pa7a t3t3k 2 6ang te2lalu @u2am 7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu
te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan 7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat
5an6ak.
T&t&k 3
Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3 7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama
kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1 7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan
kele2engan pa7a t3t3k " 6ang te2lalu @u2am 7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu
te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan 7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat
5an6ak.
T&t&k '
&a7a t3t3k 3n3 kela4 ke4e4ua3an la1ann6a a7ala1 " e1 untuk 2umput ga9a1 7an
" e18 =a8 oa 82@ untuk tanaman p3nu4. Kela4 la1an 3n3 7apat 73pe25a3k3 7engan
a7an6a 4uatu pengatu2an penga32an 4epe2t3 323ga43 7an 72aena4e aga2 ke5utu1an a32
tanaman 7apat te2@ukup3. Dengan a7an6a pengatu2an penga32an 3n3 akan mengu5a1
kela4 la1an 7a23 kela4 2 e18 =a men9a73 2 e1. e7angkan untuk p3nu4 6ang
mem3l3k3 pem5ata4 =a8 oa8 2@ 7an e1 7apat 5e2u5a1 men9a73 2 =a8 2@. Fakto2
pem5ata4 e1 7apat 7313langkan 7engan 73lakukann6a te2a4323ng la1an8 namun akan
mem5utu1kan 5an6ak 53a6a.
T&t&k *
&a7a t3t3k 3n3 kela4 ke4e4ua3an la1ann6a a7ala1 #. Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3
7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1
7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan kele2engan pa7a t3t3k " 6ang te2lalu @u2am
7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan
7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat 5an6ak.
T&t&k ,
4,
&a7a t3t3k 3n3 kela4 ke4e4ua3an la1ann6a a7ala1 #. Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3
7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1
7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan kele2engan pa7a t3t3k " 6ang te2lalu @u2am
7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan
7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat 5an6ak.
T&t&k 3
Kela4 ke4e4ua3an la1an 3n3 7apat 5e2u5a1 7a23 #1 7engan pem5ata4 utama
kele2engan men9a73 kela4 la1an "e1 7engan pem5ata4 kele2engan. &e25a3kan
kele2engan pa7a t3t3k " 6ang te2lalu @u2am 7apat 73pe25a3k3 7engan 735uat 4uatu
te2a4323ng8 namun 1al 3n3 akan 4ul3t 73lakukan 7an meme2lukan 53a6a 6ang 4angat
5an6ak.
4'
BAB 0I
DA1TA2 PUSTAKA
$a7an &e2pu4takaan 7an Kea243pan &2o;3n43 -a=a !3mu2. 2012. !aman Hutan Ra6a.BDnl3neC.
1ttp:GG9a=at3mu2an.=o27p2e44.@omG2012G0+G00Gntaman>1utan>2a6a>2>4oe29oG 73ak4e4
pa7a 2" Me3 2014
$e2ne768 An723e.2012. -ou2ne6 D: M6 L3:e.BDnl3neC.
1ttp:GG9ou2ne6o:m6l3.5log4pot.@omG201"O12O01Oa2@13;e.1tml 73ak4e4 pa7a 2" Me3
2014
$ako4u2tanal. 201". &eta 7a4a2 7an temat3k. ===. $ako4u2tanal.go.37G $ako4u2tanal.Gpeta253G
73ak4e4 pa7a 2" me3 2014
Ra6e48 M. L.8 200,. Metode Inventarisasi Sumberdaya Lahan. An73 *og6aka2ta.
o3l u2;e6 ta::. 1++0. Kunci Taksonomi Tanah. Edisi kedua Bahasa Indonesia, 1999. &u4at
&enel3t3an !ana1 7an Ag2okl3mat8 $a7an 7an &engem5angan &e2tan3an
40
LAMPI2AN
Ko7e &2o:3l : 1
Loka43 : Aanga2
Koo273nat : E : 0,,+,'48 6 : +14",05
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: : $e2gumuk
Ele;a43 : 1'55 m7pl
Le2eng : "0 ? > 45H
A2a1 Le2eng : 50H !3mu2 Laut
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )
4+
&enampang Ho23<on
A B0>20C 10 *R 2G1I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI Agak lekat8 agak pla4t34I po23
ka4a2 5an6akI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
$=1 B20>,0C 10 *R "G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI Agak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 4e7angI &e2aka2an 1alu4 4e7ang
$=2 B"'>5'C 10 *R "G1I Lempung $e27e5uI %umpal
mem5ulatI !37ak Lekat8 agak pla4t34I &o23
4e7ang 53a4aI &e2aka2an ka4a2 4e7ang
$A B,0>02C 10 *R 4G4I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI !37ak lekat agak pla4t34I &o23
Halu4 4e7angI &e2aka2an t37ak a7a.
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Ko7e &2o:3l : 2
50
Loka43 : Aanga2
Koo273nat : E : 0,,+'058 6 : +14"'""
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: : $e2gumuk
Ele;a43 : 1''0 m7pl
Le2eng : "0 ? > 41H
A2a1 Le2eng : 110H $a2at Da6a
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
51
A B0>"5C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI Agak lekat8 agak pla4t34I po23
4e7ang 5an6akI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
A$ B"5>51C 10 *R "G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI Agak lekat8 agak pla4t34I &o23
4e7ang 4e7angI &e2aka2an t37ak a7a
$=1 B51>'+C 10 *R 2G1I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI agak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 5an6akI &e2aka2an 1alu4 4e7ang
$=2 B'+>+,C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI !37ak lekat agak pla4t34I &o23
Halu4 4e7angI &e2aka2an t37ak a7a.
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Ko7e &2o:3l : "
Loka43 : Aanga2
52
Koo273nat : E : 0,,+'2,8 6 : +14"",0
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: : $e2gumuk
Ele;a43 : 1''0 m7pl
Le2eng : "0 ? > "2H
A2a1 Le2eng : 10H $a2at Da6a
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
5"
A B0>0C 10 *R 2G1I Lempung $e27e5uI %umpal
mem5ulatI lekat8 agak pla4t34I po23
4e7angI pe2aka2an 1alu4 5an6ak
$= B0>44G5+C 10 *R "G"I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI agak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 4e7angI &o23 4e7angI &e2aka2an
1alu4 4e7ang
R B44G5+>02C
Ko7e &2o:3l : 4
54
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Loka43 : Aanga2
Koo273nat : E : 0,,+',28 6 : +14"'+"
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: : $e2gelom5ang
Ele;a43 : 1'44 m7pl
Le2eng : 10 ? > 10H
A2a1 Le2eng : "0H !3mu2 Laut
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
55
A B0>"5C 10 *R 2G1I Lempung $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 t37ak pla4t34I
po23 5an6akI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
$=1 B"5>5+C 10 *R "G1I Lempung 5e27e5uI %umpal
mem5ulatI Agak lekat8 t37ak pla4t34I
&o23 4e7angI &e2aka2an t37ak a7a
$=2 B5+>,+G05C 10 *R "G"I Lempung $e27e5uI %umpal
mem5ulatI agak lekat8 agak pla4t34I &o23
4e7angI &e2aka2an ka4a2 4e7ang
$ B,+G05>00C 10 *R 2G1I Lempung 5e27e5uI %umpal
mem5ulatI agak lekat agak pla4t34I &o23
4e7angI &e2aka2an t37ak a7a.
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Ko7e &2o:3l : 5
Loka43 : Aanga2
5,
Koo273nat : E : 0,,+'',8 6 : +14"0"0
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: : $e2gunung
Ele;a43 : 1'2+ m7pl
Le2eng : +0 ? > 44H
A2a1 Le2eng : "0H !3mu2 Laut
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
5'
A B0>10C 10 *R 2G1I Lempung L3at $e27e5uI
%umpal mem5ulatI Agak lekat8 agak
pla4t34I po23 5an6akI pe2aka2an ka4a2
5an6ak
$ B10>"+C 10 *R "G"I Lempung $e27e5uI%umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 t37ak pla4t34I &o23
53a4aI &e2aka2an 1alu4 4e7ang
A1 B"+>,0C 10 *R 2G2I Lempung $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 agak pla4t34I &o23
53a4aI &e2aka2an 1alu4 5an6ak
A2 B,0>00C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
Mem5ulatI agak lekat agak pla4t34I &o23
4e7angI &e2aka2an t37ak a7a.
Ko7e &2o:3l : ,
Loka43 : Aanga2
50
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Koo273nat : E : 0,,+''+8 6 : +14"0,,
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: :
Ele;a43 : 1'"1 m7pl
Le2eng :
A2a1 Le2eng :
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
5+
A B0>10C 10 *R 2G1I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 agak pla4t34I po23
4e7ang 5an6akI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
$ B10>41C 10 *R "G2I L3at $e27e5uI%umpal
mem5ulatI agak lekat8 agak pla4t34Ipo23
4e7ang 5an6akI &e2aka2an 4e73k3t 4e7ang
$A1 B41>,0C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 4e7angI !37ak a7a pe2aka2an
$A2 B,0>00C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 4e7angI !37ak a7a pe2aka2an
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
,0
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
Ko7e &2o:3l : '
Loka43 : Aanga2
,1
Koo273nat : E : 0,,+0228 6 : +10"00'
Kla43:3ka43 : !6p3@ Haplu7an4
/egeta43 : Rumput %a9a1
$a1an In7uk : A5u /olkan
F343og2a:3 :
Rel3e: :
Ele;a43 : 1'1+ m7pl
Le2eng : 45?
A2a1 Le2eng : 15
o
!3mu2 laut
E2o43 :
D2a3na4e : $a3k
A32 !ana1 :
$atuan :
u1u : 1+
o
A
Kelem5apan : '0?
Au2a1 Hu9an : 14'8"1 mm G 5ulan
De4k23p43 D3 Lapangan Dle1 )1
&enampang Ho23<on
,2
De B0>0C 10 *R 2G1I e2e4a1I Rema1I po23 ka4a2
5an6akI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
A B0>41C 10 *R "G"I Lempung $e27e5uI%umpal
mem5ulatI agak lekat8 agak pla4t34Ipo23
1alu4 53a4aI &e2aka2an 53a4a 4e7ang
A B41>,1C 10 *R 2G2I L3at $e27e5uI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 agak pla4t34I &o23
1alu4 53a4aI pe2aka2an 4e7ang 5an6ak
$A B,1>00C 10 *R 5G,I pa432 5e2lempungI %umpal
mem5ulatI t37ak lekat8 t37ak pla4t34I &o23
1alu4 4e7angI !37ak a7a pe2aka2an
Kla43:3ka43 Re<3m u1u I4ot1e2m3k
Re<3m Kelem5apan (73k
Ep3pe7on (m523k
En7ope7on Kam53k
,"
D27o An734ol
u5 D27o (7an4
%2u5 Haplu7an4
u5 %2u5 !6p3@ Haplu7an4
,4