Anda di halaman 1dari 9

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN
PELAKSANAAN GURU PENYAYANG
TUJUAN
1. Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan agar guru mengamal dan
membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.
KONSEP
2. Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi,
mengasihi, dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini
bermakna Guru Penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian
(concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya (every
child matters) dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra,
mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin
dan sabar.
3. Guru penyayang menjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting
yang perlu diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan
disayangi setiap masa.
. !embudayakan amalan penyayang merupakan siat pr!esi!nal guru dalam
perhubungannya dengan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat.
O"JEKT#$
". #bjektif Guru Penyayang$
".1 !enjiwai amalan penyayang adalah budaya guru.
".2 !enginsa% bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah.
".3 !enyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah.
". !enghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat
kepada sekolah.
1

AKT#%#T#
&. Pelaksanaan Guru Penyayang hendaklah berterusan serta merupakan budaya
guru. Ia akan dilaksanakan berdasarkan pelan jangka pendek dan jangka
panjang secara berfasa. 'agi asa pertama pelaksanaannya, guru(guru
hendaklah melaksanakan tiga akti)iti berikut$
&.1 !engalu(alukan kehadiran murid
&.2 Pelaksanaan Program !entor !entee
&.3 !emberi penghargaan kepada murid
*. +kti)iti dan kaedah pelaksanaan adalah seperti di LA&P#RAN A'
2
LA&P#RAN A
PANDUAN AKT#%#T# GURU PENYAYANG
Akti(iti Guru Penyayang dilaksanakan seperti )erikut*
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
,' &ENGALU-
ALUKAN
KE+AD#RAN
&UR#D
a' Guru mengalu-alukan
murid di pintu pagar
sek!la.
i. ,emasa murid
memulakan sesi
persekolahan baru
ii. ,emasa murid datang
ke sekolah
iii. ,emasa murid pulang
dari sekolah
i' &enyam)ut kedatangan
murid*
a. Penampilan guru yang kemas
dan ceria
b. 'ersikap mesra, berbudi
bahasa dan menghormati
murid
c. +mbil berat, prihatin dan
sabar menyambut murid
ii' &em)uat sapaan
a. !emberi salam dan
menyambut salam semasa
datang sekolah
-ontoh. /selamat pagi0
/selamat datang0 /jemput
masuk0
b. 1ambaian pulang
-ontoh. /selamat pulang0
/jaga diri baik(baik0 /jumpa
lagi0
'arisan kepimpinan
sekolah dan
sekumpulan guru
yang diatur oleh
pihak pentadbir
sekolah
3
c. 'ertanya khabar
-ontoh. /apa khabar hari
ini20
/dah makan ke belum20
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
iii' &em)eri )im)ingan dan
tun/uk a/ar se0ara
)er.ema.
-ontoh
a. !embetulkan tali leher
b. !engenakan butang baju
dll
i(' &em)uat
pu)lisiti1pr!m!si
mengalu-alukan
ke.adiran murid ke
sek!la. dengan
menyediakan kain
rentang
-ontoh.
34ehadiran +nda Impian 4ami5
b. Guru mengam)il peduli
ter.adap murid semasa
di sek!la.
#nteraksi Guru (rapport)
i. Penampilan guru kemas dan
ceria sepanjang masa
Semua guru
4
i. ,emasa di bilik darjah
ii. ,emasa di kantin6dewan
makan
iii. ,emasa akti)iti
kokurikulum
i). ,emasa perhimpunan
ii. 'ersikap mesra dan
menunjukkan rasa hormat
kepada murid
iii. !embuat sapaan
i). !engambil berat dan prihatin
terhadap murid
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
2' &ENTOR &ENTEE ,'Pelaksanaannya
)ertu/uan untuk*
i. !embangunkan
sa.sia. diri murid
ii. !embina /ati diri murid
iii. !entor sebagai orang
yang boleh membantu
menyelesaikan masalah
murid
2' Antara akti(iti yang
di0adangkan adala.
seperti )erikut*
i. ,esi ramah mesra
ii. ,esi makan
bersama
iii. !eraikan hari lahir
1. Guru dengan penuh rasa
kekeluargaan
melaksanakan akti)iti mentor
mentee.
2' Strategi pelaksanaannya*
i. ,eorang atau dua mentor
bagi setiap kelas mengikut
kesesuaian sekolah
ii. Perjumpaan diadakan
sekurang(kurangnya dua
kali sebulan dan
diselaraskan dalam jadual
waktu harian.
3. Pengisian semasa
perjumpaan$
i. !embuat sapaan
&ENTOR
Guru terpilih
&ENTEE
,emua murid
5
i). 'imbingan hala tuju
hidup
). 1awatan67iarah
keluarga
)i. ,esi perkongsian
masalah
ii. !enyemak dan prihatin
latar belakang mentee
iii.!embimbing mentee
mengatasi masalah
i).!embimbing mentee
membina hala tuju dan
kerjaya
). !embimbing mentee
membentuk jati diri dan
sahsiah diri
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
. 8ugas guru yang dipilih
sebagai mentor hendaklah
disenaraikan sebagai salah
satu tugasnya di sekolah
". +kti)iti didokumentasikan
&. !enyediakan pro%le setiap
mentee
6
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
3 PENG+ARGAAN
&UR#D
&em)eri peng.argaan dan
pengiktiraan kepada
murid melalui*
Akti(iti meraikan murid*
i. 9ari lahir murid
ii. ,ambutan hari kanak(
kanak
iii. Perayaan(perayaan
utama mengikut kaum
seperti 9ari :aya, 8ahun
'aru -ina, ;eepa)ali,
4rismas termasuk
perayaan utama di ,abah
dan ,arawak
i. Guru meraikan murid dalam
suasana gembira, rasa
hormat, rasa dihargai dengan
penuh kasih sayang
ii' Antara kaeda. yang )!le.
digunakan*
a. !engumumkan ucapan
selamat melalui
pembesar suara sekolah
b. !enyanyikan lagu
bersesuaian dengan tema
sambutan
-ontoh.
1agu 9ari 1ahir
1agu Perayaan <tama
c. !enghantar kad ucapan
Semua guru
termasuk
pentad)ir
sek!la.
7
-ontoh.
4ad 9ari 1ahir
4ad 9ari Perayaan
"#L PROGRA& AKT#%#T# KAEDA+ PERSONAL#A
iii. +kti)iti meraikan murid
boleh dilaksanakan
semasa perhimpunan atau
di dalam bilik darjah.
8
9