Anda di halaman 1dari 2

Ceramah : 1 MALAYSIA: Aspirasi Meningkatkan Hubungan Kaum

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapan


kepada Encik Sharif Mohd bin Rahmat Ali, selaku pensyarah Bahasa Melayu
Konstekstual merangkap Ketua Unit al Eh!al "elajar serta rakan#rakan
seperjuangan sekalian$ Berdirinya saya di pagi yang indah ini untuk menyampaikan
satu ceramah mengenai % & Malaysia, aspirasi meningkatkan hubungan kaum$
Rakan#rakan seperjuangan sekalian,
'alam menghadapi arus kemodenan dan globalisasi ini, semua rakyat
Malaysia, bertindak sebagai satu bangsa, haruslah berganding bahu bagi
meletakkan negara sebaris dengan negara#negara maju lain supaya tidak
ketinggalan dalam kemajuan dunia$ Makanya, & Malaysia digagaskan sebagai satu
formula yang menjadi pra#syarat bagi memastikan aspirasi negara mencapai status
negara maju menjelang tahun ()() tercapai$ 'engan itu, bagi merealisasikan
Bangsa Malaysia ini, rakyat Malaysia perlu berfikir dan bertindak ke arah satu
matlamat yang jelas$ "engenalan mengenai konsep & Malaysia yang diba!a oleh
*AB 'ato Seri +ajib ,un Abdul Ra-ak ini, adalah satu langkah yang tepat sebagai
penunjuk haluan ke arah matlamat itu$ .ormula & Malaysia yang digagaskan akan
terlaksana dalam dua aspek utama iaitu penerapan ,eras#,eras "erpaduan
penerapan +ilai#+ilai Aspirasi$
adirin yang saya hormati sekalian,
,eras#teras perpaduan dapat dibahagikan kepada tiga aspek asas iaitu teras
pertama menekankan sikap penerimaan semua kaum dan rakyat Malaysia$ ,eras
yang kedua pula merangkumi prinsip#prinsip kenegaraan berasaskan "erlembagaan
"ersekutuan dan Rukun +egara manakala teras yang ketiga adalah keadilan sosial$
Bagi merealisaikan teras#teras perpaduan ini, penerapan nilai#nilai aspirasi adalah
perlu dan dijadikan sebahagian daripada budaya hidup masyarakat$
Antara penerapan nilai#nilai aspirasi yang mendukung peningkatan hubungan
pelbagai kaum di negara kita ialah nilai menghargai dan saling menghormati identiti#
identiti etnik setiap kaum di Malaysia$ /leh sebab kita berpijak pada tanah yang
yang sama rata serta berbumbungkan langit yang juga sama biru, justeru adalah
!ajar untuk kita menerima keunikan kaum lain yang seadanya agar kita dapat hidup
harmoni dalam satu negara$ ,idak perlu timbul lagi isu diskriminasi antara kaum
seperti yang terjadinya peristi!a berdarah &0 Mei$
adirin yang dihormati sekalian,
Selain itu, nilai aspirasi lain yang juga mendukung ke arah peningkatan
hubungan kaum ialah rendah hati$ Seiiring dengan ajaran agama islam yang
menekankan sifat#sifat mahmudah, orang yang rendah hati akan dihormati dan
disenangi oleh masyarakat$ Merendahkan diri tidak bermaksud mengalah dengan
orang lain tetapi segala kelebihan diri tidak ditonjolkan secara langsung kepada
umum$ 1alau bagaimanapun, sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan
keadaan, masa, dan tempat$ 'i Malaysia, sifat rendah diri amat disukai oleh
masyarakat kerana sifat ini mencerminkan peribadi yang mulia $Berbe-a pula jika
kita berada di negara lain, kita perlu tegas, kuat, yakin dan berkemampuan bagi
mengelakkan diri daripada ditindas$
'i samping itu, nilai integriti juga perlu ada dalam setiap indi2idu bagi
memantapkan perpaduan kaum$ 3ntegriti bermaksud bersikap jujur dan amanah
dalam melaksanakan tugas$ Kita haruslah bercakap benar dalam apa#apa jua
keadaan !alaupun sukar$ Selain itu, kita perlu berfikiran terbuka apabila menerima
kritikan dan menganggap ianya satu kritikan yang membina untuk lebih maju ke
hadapan$ Menepati janji juga merupakan elemen penting yang dituntut oleh setiap
agama$
adirin yang dikasihi sekalian,
Kesimpulannya, konsep & Malaysia akan memba!a fenomena baru dalam
memperkukuhkan lagi perpaduan antara kaum di Malaysia$ "embinaan negara
bangsa bagi negara yang berbilang kaum seperti Malaysia amat penting dalam
menyusuri arus globalisasi masa kini$ 4usteru, dengan adanya kesedaran dalam
setiap indi2idu baha!a semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia
mempunyai satu hala tuju yang sama iaitu mendukung aspirasi meningkatkan
perhubungan kaum, ianya akan menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara$