Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN JASMANI

TAJUK BAND TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3


Kemahiran pergerakan
i. Pergerakan
asas lokomotor
ii. Pergerakan
asas bukan
lokomotor
iii. Kemahiran
manipulasi
alatan


Kesukanan
i. Keselamatan
dan pengurusan
ii. Dinamika
kumpulan

1
Menunjukkan aktiviti
pergerakan asas
lokomotor dan bukan
lokomotor dengan
lakuan yang betul.
Menunjukkan
pelbagai aktiviti
pergerakan asas
lokomotor dan bukan
lokomotor dengan
lakuan yang betul.
Menunjukkan aktiviti
pelbagai pergerakan
asas lokomotor di
pelbagai tempat dan
pergerakan asas
bukan lokomotor
dengan lakuan yang
betul.

2
Mengenal pasti
pergerakan asas
lokomotor, bukan
lokomotor dan
kemahiran manipulasi
alatan dengan lakuan
yang betul secara
berpandu.
Menyatakan postur
badan yang betul
semasa melakukan
pergerakan asas
lokomotor, bukan
lokomotor serta
dapat
memanipulasikan
alatan dengan
lakuan yang betul.

Melakukan pelbagai
pergerakan asas
lokomotor dengan
memanipulasi alatan
dengan lakuan yang
betul.
3
Melakukan aktiviti
pergerakan asas
lokomotor, bukan
lokomotor dan
kemahiran manipulasi
alatan dengan betul.
Melakukan pelbagai
pergerakan asas
lokomotor dan bukan
lokomotor dalam
satu rangkaian
pergerakan dengan
lakuan yang betul.
Menunjukkan aksi
pelbagai pergerakan
asas lokomotor dan
bukan lokomotor
dalam pelbagai cara
dan arah dengan
lakuan yang betul.

4
Mengaplikasikan
pergerakan asas
lokomotor dan bukan
lokomotor dengan
kemahiran manipulasi
alatan dalam satu
rangkaian
berkumpulan dengan
selamat.

Mengaplikasikan
fleksi dalam
pergerakan asas
lokomotor dan
bukan lokomotor
dalam satu
rangkaian
pergerakan dengan
lakuan yang betul.
Mengaplikasikan
pelbagai pergerakan
asas lokomotor dan
bukan lokomotor
dalam satu
rangkaian
pergerakan dengan
selamat.
Aplikasi pengetahuan
dalam pergerakan
i. Akuatik asas

Kesukanan
i. Dinamika
kumpulan

1
Mengenal pasti
peraturan di dalam air
dengan betul.
Menunjukkan teknik
kawalan pernafasan
dan apungan di
dalam air dengan
betul.

Menunjukkan
pelbagai teknik
renang dengan
betul.
2
Menyatakan dan
membuat persediaan
diri sebelum, semasa
dan selepas aktiviti air
dengan betul.
Melakukan teknik
kawalan pernafasan
dan apungan secara
berpandu dengan
betul.


Menyatakan teknik
menguak dan
mengocak air
menggunakan teknik
apungan dengan
lakuan yang betul.


3
Mematuhi peraturan
keselamatan semasa
melakukan aktiviti air
dengan betul.
Mempunyai
keyakinan diri di
dalam air dengan
mengawal
pernafasan dan
melakukan apungan
dengan lakuan yang
Melakukan teknik
renang menguak
dan mengocak air
menggunakan teknik
apungan dengan
lakuan yang betul.
betul.

4
Mengaplikasikan
peraturan
keselamatan semasa
melakukan aktiviti air
dengan lakuan yang
betul.
Mengaplikasikan
teknik kawalan
pernafasan dan
apungan yang betul
dengan memahami
aspek keselamatan
di dalam air serta
menunjukkan
keyakinan diri yang
tinggi.

Mengaplikasikan
gabungan teknik
renang
menggunakan teknik
apungan dengan
lakuan yang betul.
Aplikasi pengetahuan
dalam pergerakan

ii. Rekreasi dan
kesenggangan

Kesukanan
i. Dinamika
kumpulan


1
Mengenal permainan
tradisional dengan
betul.

Mengenal permainan
tradisional dengan
betul.
Mengenal
permainan kecil
dengan betul.

2
Melakukan
persediaan diri
sebelum, semasa dan
selepas menjalankan
aktiviti permainan
tradisional dengan
betul.

Melakukan
persediaan diri
sebelum, semasa
dan selepas
menjalankan aktiviti
permainan
tradisional dengan
betul.

Menyatakan cara
bermain permainan
kecil dengan betul.

3
Melakukan aktiviti
permainan tradisional
dengan mematuhi
peraturan yang betul.
Memperlihatkan rasa
seronok
menunjukkan
kemahiran lokomotor
dan bukan lokomotor
dalam permainan
tradisional dengan
lakuan yang betul.

Melakukan aktiviti
permainan kecil
dengan mematuhi
peraturan yang
ditetapkan serta
berkeyakinan diri,
bertanggungjawab
dan bertatasusila.
4
Mengaplikasikan
alatan dan peraturan
semasa menjalankan
aktiviti permainan
tradisional dengan
lakuan yang betul.

Mengaplikasikan
konsep dinamika
kumpulan, alatan
dan peraturan
semasa
menjalankan aktiviti
permainan
tradisional dengan
lakuan yang betul.
Mengaplikasikan
konsep dinamika
kumpulan dan
berkebolehan
menguruskan alatan
sebelum, semasa
dan selepas
menjalankan aktiviti
permainan kecil
dengan betul.

Kecergasan
meningkatkan
kesihatan
i. Konsep
kecergasan

Kesukanan
i. Dinamika
kumpulan

1
Menunjukkan aktiviti
yang meningkatkan
dan menyejukkan
suhu badan dengan
betul.
Menunjukkan aktiviti
yang meningkatkan
suhu badan dan
kadar pernafasan
dengan betul.
Menunjukkan aktiviti
yang meningkatkan
suhu badan, kadar
pernafasan, kadar
nadi dan keanjalan
otot serta aktiviti
menyejukkan badan
dengan betul.


2
Mengenal pasti aktiviti
meningkatkan dan
menyejukkan badan
dengan susunan yang
betul.
Mengenal pasti
aktiviti keregangan
secara dinamik dan
statik pada otot
utama yang
meningkatkan suhu
Menyatakan aktiviti
yang meningkatkan
suhu badan, kadar
pernafasan, kadar
nadi dan keanjalan
otot serta aktiviti
badan dan kadar
pernafasan secara
berpandu dengan
betul.

menyejukkan badan
dengan betul.
3
Melakukan aktiviti
yang sesuai untuk
meningkatkan suhu
badan dan
menyejukkan badan
dengan betul.
Melakukan aktiviti
keregangan secara
dinamik dan statik
pada otot utama
yang meningkatkan
suhu badan dan
kadar pernafasan
dengan lakuan yang
betul.

Melakukan aktiviti
yang meningkatkan
suhu badan, kadar
pernafasan, kadar
nadi dan keanjalan
otot serta aktiviti
menyejukkan badan
dengan lakuan yang
betul.
4
Mengaplikasikan
pengetahuan
keperluan melakukan
aktiviti meningkatkan
dan menyejukkan
badan sebelum,
semasa dan selepas
aktiviti dengan lakuan
yang betul.
Mengaplikasikan
pelbagai teknik
regangan bagi
meningkatkan
kelenturan pada otot
dan meningkatkan
suhu badan dengan
lakuan yang betul.
Mengaplikasikan
pengetahuan
berkaitan aktiviti
yang meningkatkan
suhu badan, kadar
pernafasan, kadar
nadi dan keanjalan
otot serta aktiviti
menyejukkan badan
dengan lakuan yang
betul.

Kecergasan
meningkatkan
kesihatan
ii. Komponen
kecergasan

Kesukanan
i. Dinamika
kumpulan


1
Menunjukkan bentuk -
bentuk badan dengan
betul.
Menunjukkan cara
mengukur ketinggian
dan menimbang
berat badan dengan
betul.
Menyatakan alatan
untuk mengukur
ketinggian dan
menimbang berat
badan dengan cara
yang betul.

2
Mengenal pasti
bentuk - bentuk
badan dengan betul.
Mengenal pasti
alatan untuk
mengukur ketinggian
dan menimbang
berat badan dengan
cara yang betul.

Mengenal pasti
alatan untuk
mengukur ketinggian
dan menimbang
berat badan dengan
cara yang betul.
3
Menyatakan cara
mengukur ketinggian
dan menimbang berat
badan dengan betul.
Menggunakan alatan
untuk mengukur
ketinggian dan
menimbang berat
badan dengan cara
yang betul.

Menggunakan
alatan untuk
mengukur ketinggian
dan menimbang
berat badan dengan
cara yang betul.
4
Menggunakan alatan
untuk mengukur
ketinggian dan
menimbang berat
badan dengan cara
yang betul.
Merekod
pertumbuhan diri
dari segi ketinggian
dan berat badan
dengan betul pada
bulan April dan
November.
Merekod
pertumbuhan diri
dari segi ketinggian
dan berat badan
dengan betul pada
bulan April, Julai dan
November