Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA

PROGRAM
KURSUS JATI DIRI DAN KEPIMPINAN PEMIMPIN
SK PEKAN NANAS
2014
Anjuran :
Unit Disiplin

!a"an P#n$a%as
SK P#&an Nanas
1'0 PENGENA(AN
Program n adaah saah satu program an|uran Unt Dspn dan Badan
Pengawas SK Pekan Nanas.
2'0 O!JEKTI)
2.1 Menngkatkan motvas dan semangat kepmpnan bag seorang
pemmpn.
2.2 Memastkan murd tahu tentang bdang tugas masng-masng.
2.3 Mendedahkan murd tentang tugas-tugas pemmpn adaah amanah
yang sepatutnya dgaas dengan bak.
*'0 MAT(AMAT
3.1 Meahrkan baka pemmpn yang bertanggung|awab dan
berketrampan.
4'0 TARIK+, +ARI, MASA
21 |un 2014, Sabtu, 7.30 Pag hngga 1.30 Petang
-'0 (OKASI
Dewan Sr Pekan, SK Pekan Nanas.
.'0 SASARAN
Semua Pengawas, Ketua dan Penoong Keas( Tahap 2)dan Ketua dan Penoong
Unt Unform (Tahap 2).
/'0 KOS
7.1 Makanan murd ( 150 x RM 3.00- sarapan pag ) =RM
450.00
( 150 x RM 3.00 - kudapan) =RM 450.00
( 150 x RM 4.00- makan tengahar) =RM 600.00
7.3 Saguhat Penceramah =RM 300.00
7.4 Hadah Peserta (12 kumpuan x 20 ) =RM
240.00
7.5 Bahan Fotostat =RM120
JUM(A+ 0 RM 21.0'00
1'0 SUM!ER KE2ANGAN
8.1 Sekoah
3'0 TENTATI)
7.30pag - Pendaftaran
8.00pag - Bacaan Doa
8.10pag - Ucapan dan Perasman oeh Guru Besar
8.30pag - Ceramah 1:
Pemmpn Memmpn Yang Dpmpn
10.00pag - Kudapan
10.30pag - Pembahagan kumpuan
10.45pag - LDK 1
Ice Breakng
11.15pag - LDK 2
Kucng Buta
11.45pag - LDK 3
Keratan Kad
12.15tengahar - Reeks/ Pembentangan Kumpuan
1.00petang - Penyampaan Hadah
1.30 petang - Bersura
10'0 JA2ATANKUASA PE(AKSANAAN
10.1 Guru-guru Badan Pengawas dan Dspn
11'0 PENUTUP
Semoga program n dapat ber|aan dengan ancar dan mencapa ob|ektf yang
teah dtetapkan.
Dsedakan oeh : Dsahkan oeh :
..................................... ..................................
(Pn Iyane bt Hasan )
Setausaha,
Unt Dspn,
SK Pekan Nanas.
Kursus K#pii4pinan "an Jati Diri
P#rin$&at
SK P#&an Nanas 2014
Pengerus : Pn H|h Sanah bt Mohd Khad
Nab Pengerus : En. Abd Lath b Ahmad
: En. Nordn b H| Sahn
: Pn. Rahzana bt Abd Rahman
Penyearas : En. Abd Razak bt Menawk
Setausaha : Pn. Iyane bt Hasan
A5li Ja%atan&uasa
|uruacara
Pn Syahrah btOthman
Bacaan Doa
Mohd Nurukhab b Ab
Ham
Perasman / Backdrop
Pn Suhaa bt Mohamed
Ck Nur Sazrna bt Sam
Pengurus Peserta
En. Syapu Idaham b.
Muhammad Nur
Pn Iyane bt Hasan
Buku Program
Pn Nor Asmrah bt
Mamat
Hadah Murd dan
Cenderamata
Pn |amah bt Saeh
Makanan Murd dan
Guru
Pn Nor Asmrah bt
Mamat
Pn Ruzadah bt Samat
Saraya dan Teknka
En Syapu Idaham b
Muhammad Nur
En. Syukr b. Abd |a
Pendaftaran
Pn Dew Hartat bt Mohd
Sdek
Ck Nur Sazrna bt Sam
Dokumentas
Mohd Nurukhab bt Ab
Ham
S| Murd
Pn Suhaa bt Mohamed
Fastator
En Abd Razak b
Menawk
Pn. Suhaa bt Mohamad
Nor Asmrah bt Mamat
Ck Nur Sazrna bt Sam
Ck Nur Iya Ghaza
Ck Norshahra Ahmad
Shukr
Mohd Syazwan b
Suaman
Persapan Tempat
En Abd Razak b
Menawk
En. Syukr b. Abd |a
Azz b Ishak
MODU( KURSUS KEPIMPINAN 6 +ari : Sa7tu, Tari&5 : 21 Jun 20148
B Modu Pengsan Personaa
1. Pendaftaran
Peserta
7.30pg
Semakan Pn Nor Asmrah bt
Mamat
Ck Nur Sazrna bt
Sam
2. Acara Perasman
8.00 pag
Bacaan Doa
Ucapan Perasman
Ceramah
Ust Mohd
Nurukhab b Ab
Ham
Ck Norshahrah bt
Ahmad NIzam
3. Kudapan
10.00 pag
Makanan murd dan guru Pn Dew Hartat bt
Mohd Sdek
Ck Nur Iya bt
Ghaza
4. Pembahagan
Kumpuan
10.30 pag
Murd dbahagkan kepada enam
kumpuan.
Semua murd akan dberkan keratan
gambar bnatang.
Semua murd akan bergerak mencar
gambar yang sama dengannya untuk
membentuk kumpuan.
En. Syapu Idaham
b. Muhammad Nur
5. LDK 1 : Ice
breakng / Identt
Kumpuan
10.45 pag
Murd akan dbekakan dengan kertas
mah|ung dan marker.
Murd akan mengs dentt kumpuan.
Identt kumpuan adaah sepert :
Nama kumpuan
Nama ah ( ah |awatankuasa kumpuan)
Moto
Logo
Trademark/Sorakan Kumpuan
Fastator
En Abd Razak b
Menawk
Pn. Suhaa bt
Mohamad
Nor Asmrah bt
Mamat
Ck Nur Sazrna bt
Sam
Ck Nur Iya
Ghaza
Ck Norshahra
Ahmad Shukr
Mohd Syazwan b
Suaman
Azz b Ishak
6. LDK 2 : Kucng
Buta( Kepekaan
dan Kepmpnan)
11.15 pag
Ob|ektf : Meath murd untuk mendengar
arahan ketua dan mengu| tahap ker|asama
d daam kumpuan.
Aat : kan untuk menutup mata
Langkah:
Semua ah akan menutup mata kecua
ketua kumpuan.
Setap kumpuan akan membuat barsan
mengkut kumpuan.
Ketua kumpuan akan member arahan
kepada ah-ah kumpuan untuk
bergerak mengkut arahannya samb
mata dtutup.
Seepas 15 mnt per|aanan, ketua akan
dtukar. Ah kumpuan bersama ketua
berhak untuk memh ketua yang baru
untuk member arahan.
Ketua baru akan member arahan
kepada ah kumpuan sehngga masuk
ke daam dewan semua.
Fastator bertndak sebaga pemerhat
dan mencatat markah ker|asama dan
arahan terbak darpada ketua.
Fastator
En Abd Razak b
Menawk
Pn. Suhaa bt
Mohamad
Nor Asmrah bt
Mamat
Ck Nur Sazrna bt
Sam
Ck Nur Iya
Ghaza
Ck Norshahra
Ahmad Shukr
Mohd Syazwan b
Suaman
Azz b Ishak
7. LDK 3 :
( Ker|asama dan
Kecekapan )
11.45 pag
Ob|etf : Menngkatkan skap ke arah dapat
beker|asama daam kumpuan.
Langkah :
Murd akan dbekakan dengan sampu
surat yang mengandung kad-kad yang
teah dpotong kec.
Semua ah akan beker|asama untuk
menyusun kemba ketaran tersebut
untuk mendapatkan perkatan
tersembuny.
Kumpuan yang pang cepat akan dber
mata.
Fastator
En Abd Razak b
Menawk
Pn. Suhaa bt
Mohamad
Nor Asmrah bt
Mamat
Ck Nur Sazrna bt
Sam
Ck Nur Iya
Ghaza
Ck Norshahra
Ahmad Shukr
Mohd Syazwan b
Suaman
Azz b Ishak
8. Reeks/
Pembentangan
Kumpuan
12.15 tengahar
Peserta membentangkan tentang perha
kumpuan mengkut kreatvt masng-masng.
Pn Nor Asmrah bt
Mamat
9. Pembahagan
hadah
1.00petang
Hadah dsampakan mengkut mata tertngg
yang dperoeh.
Pn Nor Asmrah bt
Mamat
Ck Nur Iya bt
Ghaza