Anda di halaman 1dari 6

BORANG PEMARKAHAN KELAS TERBERSIH TAHUN 2011

SMK SERI BINTANG SELATAN, KL


MINGGU:_______________ TARIKH:________________
ARAHAN: Sila masukkan skor di ruangan yang disdiakan !rdasarkan skala !riku"#
$% MISI & 'ISI
(% M)T) KELAS
*% +ARTA )RGANISASI
,% -A.UAL BERTUGAS
/% -A.UAL 0AKTU
1% SENARAI IN'ENT)RI KELAS
2% 3ELAN KEBAKARAN
4% TAK0IM SEK)LAH
5% ALAS ME-A GURU
6 Marka7 8 Tidak Ada
$ Marka7 9 Ada
( Marka7 8 Ada & Mnarik
$% SU.UT MATA3ELA-ARAN
(% 3A3AN 3UTIH
*% BAKUL SAM3AH
,% SUSUNAN ME-A
6 Marka7 8 Tidak Brsi7 : Tidak Kmas :Tidak ada
$ Marka7 9 Mmuaskan
* Marka7 8 Brsi7 : Kmas
$% TINGKA3
(% LAM3U
*% KI3AS 6 Marka7 8 Tidak Tu"u;
( Marka7 9 Tu"u;
$% LANTAI 6 Marka7 8 Tidak Brsi7 / Marka7 8 Mmuaskan $6 Marka7 9 Brsi7
(% KE+ERIAAN TAMBAHAN <+AT KELAS 8( Marka7, ALAS ME-A 3ELA-AR 9 $ Marka7, HASIL KREATI'ITI 3ELA-AR .LL 9 ( Marka7% = , Marka7
ARAS: BAWAH (UTARA)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
1D
1G
1J
1M
1K
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
1D
1G
1J
1M
1K
ARAS: SATU (UTARA)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
1A
1B
1C
2M
2K
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
1A
1B
1C
2M
2K
ARAS: SATU (SELATAN)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
2C
2B
2D
2G
2J
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
2C
2B
2D
2G
2J
ARAS: &UA (UTARA)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
3D
3G
3J
3M
3K
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
3D
3G
3J
3M
3K
ARAS: &UA (SELATAN)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
2A
3A
3B
3C
4M
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
2A 4A
3A 4B
3B 4C
3C 4D
4M 4G
ARAS: TIGA (UTARA)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
4A
4B
4C
4D
4G
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
4A
4B
4C
4D
4G
ARAS: TIGA (SELATAN)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
4J
4K
5J
5K
5M
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
4J
4K
5J
5K
5M
ARAS: EMPAT (SELATAN)
3rkara

Klas
Misi &
'isi
<(M%
Mo"o
Klas
<(M%
+ar"a
)rganisasi
<(M%
-adual
Br"ugas
<(M%
-adual
0ak"u
<(M%
In>n"ori
<(M%
3lan
K!akaran
<(M%
Tak?im
Skola7
<(M%
Alas M@a
Guru
<(M%
Sudut
M/Pel.
(M)
5A
5B
5C
5D
5G
3rkara

Klas
3a;an
3u"i7
<*M%
Bakul
Sam;a7
<*M%
Susunan
M@a
<*M%
Tingka;
<(M%
Lam;u
<(M%
Ki;as
<(M%
Lan"ai
<$6M%
KAriaan
Tam!a7an
<,M%
!u"l#$
(%0M)
5A
5B
5C
5D
5G
'ATATAN:
$B Clying SDuad yang !r"ugas ;rlu mnda;a"kan !orang dan mngisi marka7 ;ada s"ia; 7ari ;rskola7anB
(B Clying SDuad yang !r"ugas !ol7 mula mn@alankan "ugas / mini" s!lum ?ak"u ;rskola7an "ama"B
*B Borang yang "la7 lngka; diisi ;rlu disra7kan k;ada guru !r"ugas ;ada minggu !rknaan ;ada s"ia; 7ariB
,B Guru !r"ugas ms"i mmas"ikan Clying SDuad mn@alankan "ugas mngiku" @adual !r"ugas yang !ol7 diru@uk
di ;@a!a" skola7 a"au !ol7 ru@uk k;ada guru ;nylaras < Clying SDuad 9 +ik Lina Mlani Ra7man%B
/B Guru !r"ugas dimin"a mnyra7kan ksmua !orang marka7 !sr"a !orang rumusan marka7 yang lngka; k pigeon hole 3nB Norsida7 Mo7d
-o7an ;ada 7ari -umaa" a"au 7ari ak7ir ;rskola7an !agi minggu "rs!u"B <Mo7on kr@asama mn;a"i masa krana ;rlu mnydiakan si@il
klas "r!rsi7%
1B Guru !r"ugas !r7ak mnukar mana8mana marka7 yang dirasakan l!i7 ";a" krana Clying SDuad yang !r"ugas 7anya mm!an"u guruB
K;u"usan yang muk"amad adala7 "rl"ak di "angan guru !r"ugasB
2B Guru !r"ugas dimin"a mngumumkan klas yang "r!rsi7, klas "rko"or dan klas yang "idak mnAa;ai ;ia?ai <(/ marka7 k !a?a7% ;ada
;r7im;unan rasmi 7ari SlasaB
Tanda"angan Clying SDuad Br"ugas, Tanda"angan 3nga?as Br"ugas, Tanda"angan Guru Br"ugas,
EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEBBEEEEEEEEEEEB BEEEEEEEEEEEEEEEEEB
< % < % < %