Anda di halaman 1dari 15

PENGENALAN PRODUK :

Reka Bentuk danTeknologi ( RBT 3118) bertujuan memberi asas dalam melahirkan guru
pelatih yang dapat berdikari dan yakin untuk menjalani kehidupan dalam dunia teknologi yang
sentiuasa berubah. Subjek ini juga dapat mewujudkan guru pelatih yang mahir dalam bidang
reka ipta! pengurusan diri dan bidang perniagaan dan keusahawanan. "alahan seara tidak
langsung dapat melahirkan indi#idu yang kreati$! ino#asi dan in#enti$ serta boleh menghasilkan
rekaan yang sesuai dengan perubahan dan perkembanagn teknologi untuk meningkatkan tara$
hidup di samping memberikan sumbangan kearah menetukan hala tuju masa depan.
%uru pelatih sem & yang mengambil RBT sebagai subjek minor diberikan tugas untuk
menghasilkan satu projek tentang kaedah pembuatan prototaip berasaskan kayu dan logam.
Soalan ini merupakan soalan pertama dalam tugasan RBT. 'leh itu! untuk memenuhi soalan ini
saya memiliki projek rak penyimpanan memo. Tujuan bagi saya mereka projek ini adalah untuk
menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh semua rakyat di dunia ini yang selalu lupa
dimanakah mereka meletakkan memo atau surat(surat yang penting. Bagi menyelesaikan
masalah mereka ini! saya telah mereka sebuah rak penyimpanan memo. )roses membuat rak
ini sangat mudah! tidak rumit! melibatkan kos yang rendah dan mampu dibina oleh semua.
Seterusnya! saya berpandapat reka bentuk rak ini akan menarik perhatikan semua pengguna
dan meningkatkan permintaan terhadap rak penyimpanan memo ini.
)rojek ini juga! meningkatkan keupayaan seseorang guru pelatih atas diri mereka.
Tambahan pula! memberi peluang kepada guru pelatih meluahkan idea mereka seara kreati$
dan meningkatkan keupayaan mereka sambil melahirkan keyakinan diri.
MEMO-
KEEPER
MEMO-
KEEPER
RASIONAL PROJEK
*erasionalan projek rak penyimpanan memo ini dilaksanakan adalah untuk+
( "emudahkan pengguna untuk meletakkan memo mereka.
( Rak penyimpanan memo ini mampu memuatkan banyak memo atau surat pada
sesuatu masa.
( )rojek ini akan dapat menjimatkan penggunaan ruang dan menjadikan susunan
ruang menjadi lebih kemas.( ,a boleh digantung di mana(mana sahaja).
MATLAMAT PROJEK
Terdapat matlamat yang akan dapat diapai melalui pelaksanaan projek penyimpanan memo
ini. -ntaranya ialah+
"ewujudkan daya ipta dan daya saing dalam diri para guru pelatih.
"emberi pengalaman dan kemahiran kepada setiap guru pelatih yang melaksanakan
projek ini untuk mempelajari kaedah pembuatan prototaip berasaskan kayu dan logam.
"elahirkan guru pelatih yang ekap! berpegetahuan serta pakar dalam bidang yang
dieburi.
"elahirkan guru pelatih yang dapat menjana idea seara kreati$ dan kritis dengan baik.
OBJEKTIF PROJEK
Terdapat beberapa objekti$ apabila menghasilkan projek rak alat tulis ini! iaitu.
"emenuhi dan menyempurnakan masalah yang dihadapi oleh para murid! para remaja
atau mahasiswa
"erealisasikan hasrat untuk melahirkan guru yang kreati$! berino#asi serta mampu
menghasilkan rekaan mengikut perkembangan semasa dan mampu menyumbang
sesuatu kepada pembangunan teknologi negara.
"engenalpasti dan mengaplikasikan kemahiran dengan menghasilkan projek ini
"eranang strategi pemasaran untuk projek yang dihasilkan.
LATAR BELAKANG
MASALAH
)roduk(produk yang dikeluarkan dari negara kita atau diimport dari negara luar tidak
sesuai dengan keinginan dan kepuasan kita. )engusaha produk(produk kilang mereka sesuatu
barang dengan gaya $ikiran mereka sendiri. "aka! tidak mementingkan dan memberi
keutamaan kepada permintaan pengguna seperti kita. /isinilah wujud kon$lik. *ebanyakkan
murid! remaja atau mahasiswa tidak puas hati atas produk rak alat tulis. Sebab produk(produk
jenis ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan mereka. -ntara ketidakpuas hatian atas rak alat
tulis adalah terlalu besar. "ereka tidak menukupi tempat untuk meletak produk yang besar
sebegitu di atas meja. Selain itu! rak alat tulis yang terlalu keil menyukarkan mereka lebihan
alat tulis. "aka mereka terpaksa meletakka di atas meja atau lain(lain temapt. Seterusnya!
harga yang mahal walaupun kualiti yang rendah.
Saya juga salah seorang pelajar yang mengahadapi masalah ini. Semasa saya
belajar di peringkat sekolah rendah atau menengah tidak mempedulikan masalah ini seara
besar. Sebab pada masa itu saya di bawah tanggungjawab ibu bapa saya dan segala keinginan
dan kemahuan saya dipenuhi oleh mereka. /arisegi kesihatan! pedidikan! kebersihan dan lain(
lain. -pabila saya melepasi peringkat tersebut dan meneruskan pengajian di peringkat tinggi
merasakan masalah(masalah yang tidak disangka. Terutamanya darisegi kebersihan. /i sini
saya ingin menekankan tentang alat(alat tulis yang saya diadakan. Saya juga mempunyai
banyak alat tulis seara berlebihan seperti pensil! pen! gunting! gum! kalkulater! pembaris! pen
penyerlah dan sebagainya. Barang(barang ini sering kali tidak disusun dalam lai dan letak
dengan kemas. Tambahan pula! sentiasa berkelihatan bersepah(sepah di merata(rata tempat.
Saya menghadapi masalah semasa memerlukan salah satu alat tulis. Sebab alat(alat
tulis tersebut sukar untuk diari dan mendapati. /engan itu! saya memerlukan masa untuk
menari dan terpaksa memulakan kerja yang diingini dengan lambat. -tas sebab(sebab ini saya
ingin mereka bentuk satu produk. Saya berharap produk yang saya direka ini pasti
menyelesaikan masalah yang bukan sahaja saya hadapi malah semua dan memenuhi
keinginan dan kepuasan para murid! remaja atau mahasiswa.
MASALAH PRODUK SEDIA ADA :
*ebanyakan rak alat tulis dipasaran membawa masalah yang tidak dijangka. ,a dijual
dengan harga yang mahal dan tidak dapat ditapung oleh pelajar. Tambahan pula! sebahagian
rak dikeluarkan dengan kualiti yang rendah tetapi harga mahal. -da juga sebahagian rak yang
tidak tahan lama dan membawa padah kepada pengguna. Reka bentuknya juga terhad dan
tidak dapat menampung kuantiti barang yang banyak dan berat. /an juga! reka bentuknya
kebanyakan rak alat tulis kurang menarik.
PENYELESAIAN MASALAH :
Bagi menyelesaikan masalah yang dihadapinya! saya telah mereka satu produk iaitu rak
alat tulis. Rak ini mengandungi beberapa iri yang berkesan. -ntaranya kualiti yang tahan lama
dan tidak mudah peah. )engguna tidak akan dikeewakan atas pengunaan rak ini. Selain itu!
boleh dibeli dalam kos yang rendah dan dapat memenuhi keinginanya. Rak ini juga ringan dan
mudah dialih dari satu tempat ke tempat yang lain. Seterusnya! rak ini juga direka bertema
menyimpan semua jenis alat tulis. Tambahan pula! reka bentuk rak ini amat menarik dan
berkelihatan antik.
MENGUMPUL MAKLUMAT DATA :
Bagi direka dengan sempurna dan berkesan! saya mengumpul maklumat dan data untuk
membuat produk rak alat tulis ini melalui beberapa sumber seperti berikut +
Melalui pengalaman en!i"i
"elalui kajian dan perbandingan produk sedia ada yang diperbuat daripada plastik atau
kayu yang rendah kualiti mendapatkan idea untuk bentuk! teknologi dan kemasan.
Peme"#a$ian
"embuat pemerhatian atas pelbagai jenis rak alat tulis melalui pelbagai ara untuk
mendapatkan maklumat tentang ara pembuatan! peralatan yang digunakan! proses
yang diamalkan dan bahan yang digunakan.
Ba%aan !an pen&eli!i'an
"enndapat beberapa maklumat penting yang berkaitan produk melalui sumber baaan
dan mendapatkan maklumat penggunaan bahan yang sesuai! keperluan! masalah dan
$ungsi dengan menyoal beberapa orang rakan sekelas! penduduk tempat sebagai
responden.
La(a$an
Saya mengadakan lawatan untuk ke beberapa tempat untuk mendapatkan maklumat
selanjutnya. 0ontonya ke )asar raya! Teso dan kedai(kedai hardware untuk
mendapatkan idea dan maklumat tentang produk pasaran terutamanya bahan dan
kemasan.
Mela&a"i in$e"ne$
"elayari beberapa laman web yang berkaitan dengan produk saya untuk mendapatkan
maklumat untuk mereka bentuk dan maklumat tentang proses dan peralatan. Saya
dapat melihat pelbagai jenis bentuk rak alat tulis dan melalui itu mendapat idea(idea
yang lebih luas untuk meraka produk yang lebih berkualiti.
Be")in%angan
"engadakan perbinangan dengan rakan(rakan! pensyarah bimbingan! ahli keluarga!
dan responden.
MENGANALISIS MAKLUMAT :
Ke'ua$an
mudah didapati di pasaran
lebih ringan
terdapat dalam pelbagai bentuk dan warna
reka bentuk yang kemas
Kelema#an
tiada banyak ruang
tidak tahan lama
kualiti yang rendah walaupun harga mahal
tidak mempunyai banyak pilihan warna
Rumuan
"elalui pemantaun dan maklumat yang saya perolehi! saya berasa yakin produk rak alat tulis ini
akan berkesan kepada pengguna dan permintaan daripada pengguna meningkat semasa ke
semasa. /arisegi ketahanan! kualiti! harga! keselamatan semuanya dipastikan akan memenuhi
keinginan dan memberi kepuasan kepada para pengguna.
PEN*ETUSAN IDEA :
Senarai pelbagai idea penyelesaian masalah berikutnya+
PEMILIHAN IDEA TERBAIK :
"ula(mula saya juga menghadapi masalah untuk memilih idea yang terbaik. Sebab
kesemua idea adalah hasil $ikiran saya. Tetapi bagi menyelesaikan masalah ini saya terpaksa
memilih idea yang terbaik. 'leh yang demikian! saya memiliki rak alat tulis bagi menyelesaikan
masalah saya ini. Tujuan saya memiliki idea ini adalah untuk mengelakkan masalah bersepah(
Rak
serbaguna
Rak
hiasan
Rak alat
tulis
Sena"ai
I!ea
sepahan alat tulis di merata(rata tempat! barang(barang ini sering kali tidak disusun dalam lai
dan tidak letak dengan kemas! dan juga ruang yang terhad.
"elalui pemilikan idea ini saya berharap dapat menyelesaikan masalah(masalah
yang dinyatakan diatas. Tambahan pula! saya berhasrat selepas berjaya mereka produk rak
alat tulis ini para pengguna dapat melepasi daridapa masalah emosi yang dihadapinya sebelum
ini. "asalah emosi adalah masalah yang paling banyak yang dihadapi kebanyakan pengguna
sesuatu produk. /engan perekaan sesuatu produk yang berkesan pengguna berasa bersyukur.
MEMILIH REKA BENTUK PROJEK :
Saya menghadapi masalah semasa memilih reka bentuk projek ini. Bagi memastikan
dan menyempurnakan keinginan pengguan saya memilih reka bentuk yang memberi man$aat
kepada pengguna. Berikut adalah reka bentuk projek +
Fungi :
)roduk yang dihasilkan mestilah memenuhi $ungsi yang dihasratkan
/apat menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan dan
kehendak pengguna.
"enyimpan alat tulis seperti pensil! pen! gunting! gum! kalkulater
pembaris! pen penyerlah dan sbagainya.
Rupa )en$u' :
/apat menarik perhatian pengguna darisegi bentuk! warna dan
rekaan
ringan dan mudah dialih dari satu tempat ke tempat yang lain
dapat menjamin keselesaan dan kesesuaian penggunaannya
Kae!a# pem)ua$an :
"emerlukan kos yang rendah

Kemaan :
*ertas las! syelek
Ru+u' lampi"an :
Bentuk lakaran dua dimensi (1/)! tiga dimensi (3/)! perspekti$
Penggunaan )a#an :
Penggunaan +eni 'a&u !an l,gam &ang )e"mu$u- )e"'uali$i-
$a#an lama !an )e"euai
Keelama$an :
)roduk yang dihasilkan selamat digunakan! mesra pengguna dan
mesra alam.
Selamat dan tidak mendatangkan mudarat kepada pengguna.
MERAN*ANG PEMBINAAN PROJEK :
i. Ranangan bagi sesuatu pembinaan projek amat diperlukan. Ranangan bertujuan kerja lebih
teranang dan kerja dapat diselesaikan ikut jadual2masa.
Bil A'$i.i$i Minggu
1 1 3 & 3 4 5 8
/ )erbinangan bersama rakan
0 )erbinangan bersama pensyarah
bimbingan
1 "embuat rujukan
2 "embuat lakaran awal
3 "embuat lakaran terbaik (isometrik
dan ortogra$ik)
4 "engenalpasti bahan dan alatan yang
hendak digunakan
5 "engukur! menanda! memotong !
membentuk dan menantum
bahagian projek
6 "embuat kemasan
7 )engiraan kos
/8 )endokumentasian
ii. BAHAN DAN ALATAN TANGAN
Bahan dan alatan yang hendak digunakan mestilah bersesuaian dengan
produk yang hendak dibuat. "aka! sebelum memulakan sesuatu projek perlu
menyenaraikan bahan dan alatan yang diperlukan dan menyediakan barang(
barang tersebut. Tujuannya bagi mengelakkan gannguan semasa membuat
projek dan menjimatkan masa.
SENARAI BAHAN :
Ba#an Kuan$i$i
Ka&u )e"alu" 4 keping
Papan lapi 1 keping
M,un$ing ),a"! 1 keping
Pe"pe' 1 keping
Gam 1 botol
Pa'u- '"u 1 6 1 paket
Kepingan l,gam 9:e"u;
9'eluli lem)u$;
1 keping
Engel 1 keping
Ke"$a la 8 keping
S&ele'- %a$ em)u" 1 6 1 tin keil
SENARAI ALATAN TANGAN
Bil Ala$an Gam)a"
/< Pem)a"i 'eluli
Un$u' mengu'u" !an
memin!a#'an u'u"an<

0< Sei'u L
Un$u' mem)ua$ ga"ian
lu"u )e"u!u$ $epa$-
mengu+i 'e"a$aan- 'e$epa$an

1< Ge"ga+i pu$ing
Un$u' menge"a$ e%a"a
lu"u emaa mem)ua$
$anggam<

2< Pa#a$ $epi e",ng !an "a$a
Un$u' mem)ua$ pa"i$ !an
lu"a# $anggam e"$a
me"a$a'an !aa"n&a<

3< Gan!ing 'a&u
Un$u' 'e"+a menge$u' !an

mem)en$u' 'a&u<
4< Piau penan!a
Un$u' menan!a'an ga"ian
&ang a'an !ip,$,ng !engan
ge"ga+i a$au pa#a$

5< Api$ G
Un$u' mengepi$ 'a&u 'e$i'a
p",e menggu'an !ua
'epingan 'a&u !an
memegang 'a&u &ang
#en!a' !ige"u!i'an-
!ipa#a$- a$au !ige"ga+i'an<

6< Pi$a pengu'u"
Un$u' men&u'a$ !an
menan!a +a"a' !engan
piau a$au penel<

7< Ki'i" pa"u$
Un$u' mengi'i" !an
mem)en$u' #u+ung 'a&u<

/8< Tu'ul (a"ing$,n
Un$u' menge$u' pa'u 'e%il

//< Pen%il penan!a
Un$u' mem)ua$ $an!a
PENGIRAAN KOS :
Ba#an Kuan$i$i K, euni$ 9RM; +umla# 9RM;
Ka&u )e"alu" 4 RM 0<88 RM /0<88
Papan lapi / RM 0<88 RM 0<88
M,un$ing ),a"! / RM 1<88 RM 1<88
pe"pe' / RM 0<38 RM 0<38
Gam / ),$,l 'e%il RM /<88 RM /<88
Pa'u- '"u / = / pa'e$ RM /<88 RM 0<88
Kepingan l,gam 9:e"u;
9'eluli lem)u$;
/ RM 0<38 RM 0<38
Engel 0 RM 0<88 RM 2<88
Ke"$a la 6 RM 8<38 RM 2<88
S&ele'- *a$ em)u" / = / $in 'e%il RM 1<88 RM 4<88
Jumla# RM 17
Mengi"a ', pengelua"an :
K, pengelua"an 7 kos bahan 8 kos upah 8 kos o#erhed
*os bahan + perbelanjaan untuk membeli bahan mentah
Rm 11(kayu) 8 Rm3.99 (mounting board) 8 Rm1.99 (papan lapis) 8 Rm1.39 (perspek) 8 Rm1
(gam ) 8 Rm1 (paku : skru) 8 Rm1.39 (kepingan logam) 8 Rm& (engsel) 8 Rm& (kertas las) 8
Rm4 (syelek : at sembur) 7 RM 17
*os upah 7 kos bayaran tenaga kerja untuk menyiapkan kerja
Bilangan pekerja 6 upah sehari 6 bilangan hari
(1) 6 (1) 6 (3)
7 Rm 4
*os o#erhed 7 bayaran bil elektrik! air dan bil tele$on.
(bil elekterik) 8 (bil air) 8 ( bil tele$on)
Rm 9.&9 8 Rm 9.49 8 Rm 1
7 Rm 0
K, pengelua"an > Rm 3; 8 Rm 4 8 Rm 1
> Rm 25
TEKNIK DAN KAEDAH PEMBUATAN :
Terdapat 5 langkah dalam pembuatan. -ntaranya+
/; P",e mengu'u"
Setelah mendapat semua bahan dan alatan yang diperlukan untuk produk rak
alat tulis! boleh bermula amali dengan langkah pertama iaitu pengukuran. )roses
pengukuran amat penting bagi menjamin produk saya ini disiapkan dengan
sempurna dan mengikut ukuran yang telah ditetapkan dalam lakaran saya.
/engan bantuan pembaris keluli dan pita pengukur dapat mengukur kayu dan
perspek mengikut adangan dalam lakaran dimensi. *etepatan semasa
mengukur perlu diambil perhatian.
0; P",e menan!a
)roses menanda amat penting semasa menjalankan projek. Bagi rak alat tulis
saya menjalankan proses menanda atas setiap kayu mengikut ukuran yang telah
dibuat dan perspek. Saya membuat tandakan pada bahagian yang hendak
dipotong! dan membuat tanggam dengan bantuan pensel! sesiku <! dan pisau
penanda.
1; P",e mem,$,ng
)roses memotong dijalankan selepas proses mengukur dan menanda disiapkan.
)roses ini bertujuan untuk mendapatkan bahan kepada beberapa bahagian
mengikut sai=nya. Saya juga memotong kayu kepada beberapa bahagian
mengikut sai=. -ntaranya! 3 kayu dipotong untuk letak pada bahagian sis bersai=
besar dan keili! 1 pada bahagian tengah bersai= sederhana! 1 lagi pada
bahagian bawah pada produk ini mengikut sai= lebih daripada sai= kayu tengah!
dan 3 kayu bagi hadapan bersai= sederhana. "ounting board pula dipotong
mengikut ukuran sai= besar untuk pasang di belakang. )erspek juga dipotong
mengikut sai= dan bentuk. -latan tangan yang digunakan adalah pisau
memotong perspek dan gergaji putting.
2; P",e mem)ina $anggam
)roses ini bertujuan untuk mengukuhkan produk saya ini antara satu sama lain.
Saya juga membina tanggam berbentuk tanggam temu! tanggam parit terus!
tanggam renong bagi kayu bertemu antara satu sama lain.
3; P",e men%an$um $anggam
Saya membuat antuman untuk menghasilkan struktur produk /engan bantuan
gam dan paku saya menantum tanggam yang telah dibina.
4; P",e 'emaan
"enutup dan penyumbat liang pada ira kayu dengan guna penyumpat sedia
banuh dan pengikis. Seterusnya! meratakan dan meliinkan kayu(kayu sebelum
disapu bahan kemasan seperti syelek dan at sembur. "empunyai beberapa
gred mengikut kekasaran atau kehalusannya. Berdasarkan produk! saya memilih
kertas las gred (99! 9! 1 ) iaitu jenis halus. -khirnya! menyapu syelek pada
permukaan kayu untuk meliinkan kayu dan menyapu at sembur pada
permukaan kayu supaya menantikkan produk rak alat tulis.
5; P",e pen&am)ungan
)roses ini adalah proses terakhir bagi menyempurnakan rak alat tulis ini. Saya
menyambung pintu di hadapan pada sebeleh kanan untuk menyimpan alat tulis
yang bernilai! dan berbahaya dengan menggunakan engsel! dan skru. Saya juga
menyambung kepingan logam ($erus iaitu keluli lembut) pada bahagian pintu
untuk memudahkan membuka dan menyimpan barang.