Anda di halaman 1dari 124

PENILAIAN HASIL

PENILAIAN HASIL
BELAJAR
BELAJAR
SEKOLAH MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN
KEJURUAN
PETUNJUK PETUNJUK
TEKNIS TEKNIS
PETUNJUK PETUNJUK
TEKNIS TEKNIS
i
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
JAKARTA 2008 JAKARTA 2008
ii
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamana!an "#e$ Pe%a&%an Peme%ina$ N"m"% '(
Ta$&n 200) enang Sanda% Na*i"na# Pendidi!an+ Badan Sanda%
Na*i"na# Pendidi!an ,BSNP- e#a$ men.e#e*ai!an Sanda% I*i dan
Sanda% K"m/een*i L&#&*an .ang !em&dian di!&!&$!an men0adi
Pe%a&%an Mene%i Pendidi!an Na*i"na# N"m"% 22 dan N"m"% 21 Ta$&n
2002+ *e%a N"m"% 23 Ta$&n 2002 .ang di*em/&%na!an dengan N"m"%
2 a$&n 2004 enang !een&an /e#a!*anaann.a5 BSNP 0&ga e#a$
mene%bi!an Pand&an Pen.&*&nan K&%i!&#&m Ting!a Sa&an
Pendidi!an Jen0ang Pendidi!an Da*a% dan Menenga$5
Penga#aman me#a!&!an /e%*ia/an &n&! /en.&*&nan M"de#
K&%i!&#&m Ting!a Sa&an Pendidi!an /ada Se!"#a$ Menenga$
Ke0&%&an ,KTSP6SMK-+ e%n.aa be%bagai !een&an enang
/en.&*&nan KTSP .ang e%m&a /ada /e%a&%an6/e%a&%an e%*eb&+
e%ma*&! /ed"man /en.&*&nann.a+ ma*i$ meme%#&!an ana#i*i* dan
&/a.a /en*i*emai*an .ang ida! *ede%$ana+ e%&ama !a%ena ada
bebe%a/a !een&an .ang *a#ing e%!ai a/i be%ada /ada d"!&men .ang
be%beda6beda5 Aa* da*a% i&#a$+ ma!a *e*&ai dengan &ga* dan
7&ng*in.a+ Di%e!"%a Pembinaan SMK be%&/a.a me%e8i*i Ba$an
Bimbingan Te!ni* Pen.&*&nan K&%i!&#&m Ting!a Sa&an Pendidi!an
Se!"#a$ Menenga$ Ke0&%&an a$&n 2002 men0adi Edi*i 2008 .ang
*e/en&$n.a di&%&n!an *e9a%a *i*emai* da%i /e%a&%an6/e%a&%an
e%*eb& dan /ed"man /e#a!*anaann.a5
Ba$an bimbingan e!ni* $a*i# %e8i*i ini di$a%a/!an da/a
memban& /a%a /i$a! .ang e%#iba da#am /engembangan dan
im/#emena*i KTSP6SMK *e%a *a&an /endidi!an SMK /ada
&m&mn.a+ da#am &/a.a mene%a/!an /e%a&%an6/e%a&%an dima!*&d5
Pada gi#i%ann.a+ *e/e%i .ang di$a%a/!an+ *eia/ SMK aa& !e#"m/"!
SMK a!an mam/& men.ia/!an *endi%i KTSP .ang a!an
diim/#emena*i!ann.a5
Se%i ba$an bimbingan e!ni* ,Bime!- ini me#i/&i 0&d&#60&d&# be%i!&5
'5 Te!ni! Pen.&*&nan KTSP dan Si#ab&* SMK:
25 Te!ni! Pen.&*&nan RPP:
15 Te!ni! Pengembangan Maa Pe#a0a%an M&aan L"!a# SMK:
35 Te!ni! Pen.&*&nan M"d&#;Ba$an A0a%:
iii
)5 Te!ni! Pe#a!*anaan Pengembangan Di%i /ada SMK:
25 M"de#6m"de# Pembe#a0a%an SMK:
45 Peni#aian dan Pe#a/"%an Ha*i# Be#a0a% Pe*e%a Didi! SMK:
85 Im/#emena*i Si*em K%edi Seme*e% /ada SMK
Ke/ada *em&a /i$a! .ang e#a$ membe%i!an !"n%ib&*i *e$ingga
e%<&0&d *e%i b&!& ba$an bimbingan e!ni* ini+ !ami &9a/!an e%ima
!a*i$ dan /eng$a%gaan .ang *einggi6inggin.a5
Ja!a%a+ N"8embe% 2008
Di%e!&% Pembinaan
Se!"#a$ Menenga$ Ke0&%&an+
D%5 J"!" S&%i*n"
NIP5 '1'3')280
iv
DAFTAR ISI
HAL
KATA PENGANTAR 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 iii
DAFTAR ISI 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8
PENDAHULUAN
A5 Laa% Be#a!ang 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 '
B5 T&0&an 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 '
=5 R&ang Ling!&/ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 2
D5 Sa*a%an Pengg&na 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 2
BAGIAN 1
PENILAIAN DAN PELAPORAN HASIL BELAJAR
BAB I5 KONSEP DASAR PENILAIAN
A5 Penge%ian Peni#aian 55555555555555555555555555555555555555555555 )
B5 P%in*i/ Peni#aian 55555555555555555555555555555555555555555555555555 2
=5 Keg&naan Peni#aian 555555555555555555555555555555555555555555555 4
D5 >&ng*i Peni#aian 555555555555555555555555555555555555555555555555555 4
E5 Jeni* Peni#aian 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 8
>5 Penea/an KKM 555555555555555555555555555555555555555555555555555 '2
G5 K%ie%ia Peni#aian 55555555555555555555555555555555555555555555555555 '1
BAB II5 TEKNIK PENILAIAN
A5 Peni#aian Un0&! Ke%0a 555555555555555555555555555555555555555555 '4
B5 Peni#aian Si!a/ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555 '(
=5 Peni#aian Te* Te%&#i* 555555555555555555555555555555555555555555 23
D5 Peni#aian P%".e! 55555555555555555555555555555555555555555555555555 2)
E5 Peni#aian P"%"7"#i" 5555555555555555555555555555555555555555555555 24
>5 Peni#aian Di%i 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 12
v
BAB III5 PELAKSANAAN PENILAIAN
A5 Penea/an Indi!a"% Pen9a/aian K"m/een*i 5 5 55 14
B5 Pemeaan Peni#aian Sanda% K"m/een*i
K"m/en*i Da*a%+ dan Indi!a"% 555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
18
=5 Penea/an Te!ni! Peni#aian 5555555555555555555555555555555 1(
D5 ="n"$ A#a dan Pen*!"%an da#am Peni#aian 55555 1(
BAB I?5 PELAPORAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
A5 Ine%/%ea*i Ha*i# Peni#aian 555555555555555555555555555555555 31
B5 Peman7aaan Peni#aian @@@@@@@@@@5
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
32
=5 Pe#a/"%an Ha*i# Peni#aian @@@@@@@@@55
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
34
BAGIAN 2
PENGEMBANGAN BUTIR SOAL
BAB I5 PENGEMBANGAN KISI6KISI
A5 Pen.&*&nan Ki*i6Ki*i 555555555555555555555555555555555555555555 )4
B5 Ki*i6Ki*i S"a# 555555555555555555555555555555555555555555555555555555 )(
BAB II5 PENULISAN SOAL PILIHAN GANDA
A5 Penge%ian 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 21
B5 Kaida$ Pen&#i*an S"a# Pi#i$an Ganda 55555555555555 21
BAB III5 PENULISAN SOAL BENTUK URAIAN
A5 Penge%ian 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 4)
B5 Pe%bandingan ana%a *"a# Ben&! U%aian Ob.e!i7
dan N"n6"b.e!i75555555555555555555555555555555555555555555555555 4)
=5 Kaida$6!aida$ Pen&#i*an S"a# Ben&! U%aian 5555 42
D5 Pen.&*&nan Pe&n0&! Te!ni* Pen*!"%an ,*!"%ing- 44
E5 Pemb"b"an S"a# dan Ni#ai B&i% S"a#5555555555555555 82
vi
BAB I?5 PENULISAN SOAL PRAKTIK
A5 Penge%ian 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8)
B5 Kaida$ Pen.&*&nan S"a# P%a!i!555555555555555555555555 8)
=5 ="n"$ >"%ma S"a# P%a!i! 5555555555555555555555555555555 82
vii
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
'5 ="n"$ Tabe# Peni#aian Si!a/ 55555555555555555555555555555555555 (1
25 ="n"$ Ki*i6!i*i dan Pengembangan S"a# 555555555555555 (2
15 ="n"$ >"%ma LEGER @@@@@@@@@@@@5 (4
35 ="n"$ >"%ma RAPOR @@@@@@@@@55555555555 ((
)5 ="n"$ >"%ma
TRANSKRIP AKHIR TAHUN PENDIDIKAN 555555555555 '0'
25 ="n"$ >"%ma PASPOR KETERAMPILAN @@@5 '02
45 ="n"$ Ka%& Ha*i# S&di @@@@@@@@@@@5
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
'01
85 ="n"$ Pe%&m&*an Ka#ima S"a#
Se*&ai Ting!a Ke*&#ian @@@@@@@@@@@555 '03
viii
ix
PENDAHULUAN
A. Latar Belakan
Im/#emena*i Pe%a&%an Peme%ina$ N"5 '( Ta$&n 200) enang
Sanda% Na*i"na# Pendidi!an dan Pe%mendi!na* N"m"% 20 Ta$&n
2004 enang Sanda% Peni#aian Pendidi!an memba<a im/#i!a*i
e%$ada/ *i*em /eni#aian+ e%ma*&! m"de# dan e!ni! /eni#aian
/%"*e* dan $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!5 Peni#aian $a*i# be#a0a%
di#a!&!an "#e$ /endidi!+ *a&an /endidi!an dan /eme%ina$5
Peni#aian $a*i# be#a0a% /ada Se!"#a$ Menenga$ Ke0&%&an+ *e#ain
di#a!&!an "#e$ /endidi!+ *a&an /endidi!an+ dan /eme%ina$ 0&ga
"#e$ ma*.a%a!a ,D&;Di-5 Peni#aian "#e$ /endidi! dan *a&an
/endidi!an me%&/a!an /eni#aian ine%na# ,internal assessment)
da#am %ang!a /en0aminan m&&+ *edang!an /eni#aian "#e$
/eme%ina$ dan ma*.a%a!a ,D&;Di- me%&/a!an /eni#aian e!*e%na#
,external assessment- *ebagai /engenda#i m&&5
K&%i!&#&m be%ba*i* !"m/een*i men&n& m"de# dan e!ni!
/eni#aian .ang di#a!&!an *e9a%a ine%na# dan e!*e%na# *e$ingga
da/a di!ea$&i /e%!embangan dan !ee%9a/aian be%bagai
!"m/een*i /e*e%a didi!5 O#e$ !a%ena i&+ dib&&$!an /e&n0&!
e!ni* /eni#aian .ang di/e%&n&!!an bagi /e#a!*anaan /eni#aian
/%"*e* dan $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! Se!"#a$ Menenga$ Ke0&%&an
B. T!"!an
Pen.&*&nan /e&n0&! e!ni* be%&0&an *ebagai be%i!&5
'5 Membe%i!an /en0e#a*an mengenai "%iena*i ba%& da#am
/eni#aian $a*i# be#a0a% .ang be%ba*i* !"m/een*i5
25 Membe%i!an <a<a*an *e9a%a &m&m enang !"n*e/ /eni#aian
ine%na# dan e!*e%na#5
15 Membe%i!an %amb&6%amb& /%"*e* /eni#aian $a*i# be#a0a%5
35 Membe%i!an /en0e#a*an enang /%in*i/6/%in*i/ /eng"#a$an dan
/e#a/"%an $a*i# /eni#aian5
1
)5 Membe%i!an /en0e#a*an enang /engembangan b&i% *"a# .ang
dida#amn.a men9a!&/ /engembangan !i*i6!i*i dan
/engembangan *"a#+ bai! *"a# e"%i ma&/&n /%a!i!5
#. R!an l$nk!%
R&ang #ing!&/ /e&n0&! e!ni* /eni#aian ini me#i/&i !"n*e/ da*a%
/eni#aian+ e!ni! /eni#aian+ #ang!a$6#ang!a$ /e#a!*anaan /eni#aian+
/enge#"#aan $a*i# /eni#aian+ *e%a /eman7aaan dan /e#a/"%an $a*i#
/eni#aian+ di#eng!a/i dengan bagaimana 9a%a mengembang!an
b&i% *"a#5
'5 K"n*e/ da*a% /eni#aian men0e#a*!an enang ma!*&d
/eni#aian+ man7aa /eni#aian+ 7&ng*i /eni#aian+ dan %amb&6
%amb& /eni#aian5
25 Te!ni! /eni#aian men0e#a*!an be%bagai 9a%a dan a#a /eni#aian
*e%a /enge#"#aan $a*i# /eni#aian .ang membe%i!an a%a$an
da#am mengana#i*i*+ mengine%/%ea*i+ dan menen&!an ni#ai
/ada *eia/ /%"*e* dan $a*i# /embe#a0a%an5
15 Lang!a$6#ang!a$ /e#a!*anaan /eni#aian membe%i!an a%a$an
/enea/an indi!a"%+ /emeaan !"m/een*i dan e!ni! /eni#aian
.ang *e*&ai *e%a 9"n"$ /eni#aiann.a5
35 Peman7aaan $a*i# /eni#aian dan /e#a/"%an $a*i# /eni#aian
men9a!&/ /eman7aaan $a*i#+ ben&! #a/"%an $a*i# /eni#aian+
dan /enen&an !enai!an !e#a*
)5 Pengembangan b&i% *"a# .ang dida#amn.a men9a!&/ A Ki*i6
!i*i S"a#+ Pen&#i*an S"a# Pi#i$an Ganda+ Pen&#i*an S"a# U%aian+
dan Pen&#i*an S"a# Pi#i$an P%a!i!5
D. Sa&aran Pen!na
Pe&n0&! Te!ni* Peni#aian ini di/e%&n&!!an bagi /i$a!6/i$a!
be%i!&A
1. Pa%a g&%& di *e!"#a$ *ebagai /e&n0&! e!ni* da#am men.&*&n
*e%a me#a!*ana!an /%"g%am /eni#aian /e*e%a didi!5
2
2. Pembina;Penangg&ng 0a<ab #ang*&ng *e!"#a$ ,/enga<a* dan
!e/a#a *e!"#a$- bagaimana me%an9ang dan me#iba!an
/%"g%am *&/e%8i*i /endidi!an di *e!"#a$5
3. Pa%a /enen& !ebi0a!an di dae%a$ *ebagai ba$an /e%imbangan
memb&a !ebi0a!an /eni#aian /endidi!an bagi *e!"#a$ !e0&%&an5
3
4
BAB I
KONSEP DASAR PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI
A. Penert$
an Pen$la$an
Peni#aian ada#a$ /%"*e* *i*emai* me#i/&i /eng&m/&#an in7"%ma*i
,ang!a aa& de*!%i/*i 8e%ba#-+ ana#i*i*+ dan ine%/%ea*i &n&!
mengambi# !e/&&*an5 Sedang!an /eni#aian /endidi!an ada#a$
/%"*e* /eng&m/&#an dan /eng"#a$an in7"%ma*i &n&! menen&!an
/en9a/aian $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!5
Un&! i&+ di/e%#&!an daa *ebagai in7"%ma*i .ang dianda#!an
*ebagai da*a% /engambi#an !e/&&*an5 Da#am $a# ini+ !e/&&*an
be%$&b&ngan dengan *&da$ aa& be#&m be%$a*i#n.a /e*e%a didi!
da#am men9a/ai *&a& !"m/een*i5 Jadi+ /eni#aian me%&/a!an
*a#a$ *a& /i#a% da#am /e#a!*anaan K&%i!&#&m Ting!a Sa&an
Pendidi!an ,KTSP- .ang be%ba*i* !"m/een*i5
Peni#aian me%&/a!an *&a& /%"*e* .ang di#a!&!an me#a#&i #ang!a$6
#ang!a$ /e%en9anaan+ /en.&*&nan a#a /eni#aian+ /eng&m/&#an
in7"%ma*i me#a#&i *e0&m#a$ b&!i .ang men&n0&!!an /en9a/aian
$a*i# be#a0a% /e*e%a didi!+ /eng"#a$an+ dan /engg&naan in7"%ma*i
enang $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!5 Peni#aian di#a!*ana!an me#a#&i
be%bagai ben&! ana%a #ainA /eni#aian &n0&! !e%0a ,performance-+
/eni#aian *i!a/+ /eni#aian e%&#i* ,paper and pencil test-+ /eni#aian
/%".e!+ /eni#aian me#a#&i !&m/&#an $a*i# !e%0a;!a%.a /e*e%a didi!
,portfolio-+ dan /eni#aian di%i5
Peni#aian $a*i# be#a0a% bai! 7"%ma# ma&/&n in7"%ma# diada!an da#am
*&a*ana .ang men.enang!an+ *e$ingga mem&ng!in!an /e*e%a
didi! men&n0&!!an a/a .ang di/a$ami dan mam/& di!e%0a!ann.a5
Ha*i# be#a0a% *e"%ang /e*e%a didi! ida! dian0&%!an &n&!
dibanding!an dengan /e*e%a didi! #ainn.a+ ea/i dengan $a*i#
.ang dimi#i!i /e*e%a didi! e%*eb& *ebe#&mn.a5 Dengan demi!ian
/e*e%a didi! ida! me%a*a di$a!imi "#e$ g&%& ea/i diban& &n&!
men9a/ai a/a .ang di$a%a/!an5
5
B. Pr$n&$%
Pen$la$an
Da#am me#a!*ana!an /eni#aian mem/e%imbang!an /%in*i/6/%in*i/
*ebagai be%i!&5
'5 Memandang /eni#aian dan !egiaan /embe#a0a%an *e9a%a
e%/ad&5
25 Mengembang!an *%aegi .ang mend"%"ng dan mem/e%!&a
/eni#aian *ebagai 9e%min di%i5
15 Me#a!&!an be%bagai *%aegi /eni#aian di da#am /%"g%am
/embe#a0a%an &n&! men.edia!an be%bagai 0eni* in7"%ma*i
enang $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!5
35 Mem/e%imbang!an be%bagai !eb&&$an !$&*&* /e*e%a didi!5
)5 Mengembang!an dan men.edia!an *i*em /en9aaan .ang
be%8a%ia*i da#am /engamaan !egiaan be#a0a% /e*e%a didi!5
25 Mengg&na!an 9a%a dan a#a /eni#aian .ang be%8a%ia*i5 Peni#aian
da/a di#a!&!an dengan 9a%a e%&#i*+ #i*an+ /%"d&! /"%"7"#i"+
&n0&! !e%0a+ /%".e!+ dan /engamaan ing!a$ #a!&5
45 Me#a!&!an /eni#aian *e9a%a be%!e*inamb&ngan &n&!
memana& /%"*e*+ !ema0&an+ dan /e%bai!an $a*i#+ da#am
ben&!A &#angan $a%ian+ &#angan enga$ *eme*e%+ &#angan
a!$i% *eme*e%+ dan &#angan !enai!an !e#a*5 U#angan $a%ian
da/a di#a!&!an bi#a *&da$ men.e#e*ai!an *a& aa& bebe%a/a
indi!a"% aa& *a& !"m/een*i da*a% ,KD-+ &#angan enga$
*eme*e% di#a!&!an bi#a e#a$ men.e#e*ai!an bebe%a/a KD aa&
*a& *Bnda% !"m/een*i ,SK-+ &#angan a!$i% *eme*e%
di#a!&!an *ee#a$ men.e#e*ai!an *em&a KD aa& SK *eme*e%
be%*ang!&an+ *edang!an &#angan !enai!an !e#a* di#a!&!an
/ada a!$i% *eme*e% gena/ dengan meni#ai *em&a SK
*eme*e% gan0i# dan gena/+ dengan /ene!anan /ada *eme*e%
gena/5
8. Peni#aian !"m/een*i /ada &0i !"m/een*i me#iba!an /i$a!
*e!"#a$ dan In*i&*i Pa*angan;A*"*ia*i P%"7e*i+ dan /i$a! #ain
e%&ama DU;DI5 Idea#n.a+ #embaga .ang men.e#engga%a!an &0i
6
!"m/een*i ini inde/enden: .a!ni #embaga .ang ida! da/a
diine%8en*i "#e$ &n*&% aa& #embaga #ain5
Aga% /eni#aian "b0e!i7+ /endidi! $a%&* be%&/a.a *e9a%a "/ima#
&n&! ,'- meman7aa!an be%bagai b&!i $a*i# !e%0a /e*e%a didi! da%i
*e0&m#a$ /eni#aian+ ,2- memb&a !e/&&*an .ang adi# enang
/eng&a*aan !"m/een*i /e*e%a didi! dengan mem/e%imbang!an
$a*i# !e%0a ,!a%.a-5
C. Ke!na
an Pen$la$an
Keg&naan /eni#aian ana%a #ain *ebagai be%i!&A
'5 Membe%i!an &m/an ba#i! bagi /e*e%a didi! aga%
mengea$&i !e!&aan dan !e#ema$an di%in.a da#am /%"*e*
/en9a/aian !"m/een*i5
25 Memana& !ema0&an dan mendiagn"*i* !e*&#ian be#a0a%
.ang dia#ami /e*e%a didi! *e$ingga da/a di#a!&!an
/enga.aan dan %emedia#5
15 Un&! &m/an ba#i! bagi /endidi!;g&%& da#am mem/e%bai!i
me"de+ /ende!aan+ !egiaan+ dan *&mbe% be#a0a% .ang
dig&na!an5
35 Membe%i!an in7"%ma*i !e/ada "%ang &a dan !"mie
*e!"#a$ enang e7e!i8ia* /endidi!an5
)5 Membe%i &m/an ba#i! bagi /engambi# !ebi0a!an ,Dina*
Pendidi!an Dae%a$- da#am mening!a!an !&a#ia* /eni#aian
.ang dig&na!an5
D. F!n&$
Pen$la$an
Peni#aian memi#i!i 7&ng*i &n&!A
'5 Menggamba%!an *e0a&$mana /e*e%a didi! e#a$
meng&a*ai *&a& !"m/een*i5
7
25 Menge8a#&a*i $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! da#am %ang!a
memban& mema$ami di%in.a+ memb&a !e/&&*an enang
#ang!a$ be%i!&n.a+ bai! &n&! /e%en9anaan /%"g%am be#a0a%+
/engembangan !e/%ibadian+ ma&/&n &n&! /en0&%&*an
,*ebagai bimbingan-5
15 Menem&!an !e*&#ian be#a0a%+ !em&ng!inan /%e*a*i .ang
bi*a di!embang!an /e*e%a didi!+ dan *ebagai a#a diagn"*i*
.ang memban& /endidi!;g&%& menen&!an a/a!a$ *e*e"%ang
/e%#& mengi!&i %emedia# aa& /enga.aan5
35 Menem&!an !e#ema$an dan !e!&%angan /%"*e*
/embe#a0a%an .ang *edang be%#ang*&ng g&na /e%bai!an
/%"*e* /embe#a0a%an be%i!&n.a5
)5 Pengenda#i bagi /endidi!;g&%& dan *e!"#a$ enang
!ema0&an /e%!embangan /e*e%a didi!5
E. Jen$&-
Jen$& Pen$la$an
Be%da*a%!an Pe%a&%an Peme%ina$ N"5 '( Ta$&n 200) eang
Sanda% Na*i"na# Pendidi!an dan Pe%mendi!na* N"5 20 Ta$&n
2004 enang Sanda% Peni#aian Pendidi!an+ 0eni* /eni#aian dan
ben&! /engadmini*%a*iann.a di&%ai!an *e/e%i abe# be%i!&5
8
Ta'el Jen$&-"en$& Pen$la$an
Penilai
No
Jenis
Penilaian
Unsur yang
terlibat
Ruang lingkup
materi
Bentuk Administrasi
Penilaian
Produktif
Normatif
dan Adaptif
Pendidik 1 Ulangan Harian (Penilaian
pro!e! ak"ir KD#$a$ap
%&ka'
G&r& KD KHS KHS
(
Ulangan Tenga" Se%e!$er
(Penilaian ak"ir )e)erapa
KD a$a& ak"ir !e)&a" SK'
G&r&
(In$ernal#*A'
dan Un!&r
Ek!$ernal# *+
,e)erapa KD
a$a& SK
KHS#Skill
Pa!!por$
KHS
- Ulangan Ak"ir Se%e!$er
Gan.il (ko%pre"en!i/0
!el&r&" ko%pe$en!i dala%
!a$& !e%e!$er'
G&r&0
dan Un!&r
Ek!$ernal
Dapa$ )er&pa
)e)erapa KD a$a&
SK
KHS
# Skill!
Pa!!
por$
Lapo
ran
Ha!il
,ela.ar
Lege
r
R
apor$
Le
ger
Pendidik
(Sa$&an
Pendidikan'
1 Ulangan Kenaikan Kela!#
ak"ir !e%e!$er genap
G&r& dan Un!&r
Ek!$ernal
SKL 1ang dipela.ari
pada $a"&n 1ang
)er!angk&$an
KHS
#Skill
R
apor$
9
Penilai
No
Jenis
Penilaian
Unsur yang
terlibat
Ruang lingkup
materi
Bentuk Administrasi
Penilaian
Produktif
Normatif
dan Adaptif
Pa!!por$
Lapo
ran
Ha!il
,ela.ar
Tran
!krip
Lege
r
Le
ger
Penilai
No
Jenis
Penilaian
Unsur yang
terlibat
Ruang lingkup
materi
Bentuk Administrasi
Penilaian
Produktif
Normatif
dan Adaptif
(
U.ian Sekola" Sekola
"0 Pe%erin$a"
(In$ern
al#*A dan a$a&
Ek!$ernal#*+'
Ma$a pela.aran
1ang $idak
di&.ikan dala%
UN &n$&k
!el&r&" SKL
KHS
# Skill!
Pa!!
por$
Lapo
I.a
2a"
Tr
an!krip
Le
10
Penilai
No
Jenis
Penilaian
Unsur yang
terlibat
Ruang lingkup
materi
Bentuk Administrasi
Penilaian
Produktif
Normatif
dan Adaptif
1ang !&da"
dia.arkan
ran
Ha!il
,ela.ar
Tran
!lrip
I.a2a
"
Lege
r
ger
Pe%erin$a" 1 U.ian Na!ional (UN' Pe%e%rin$a"
dan D&#Di
Sel&r&" SKL U.ian
Na!ional
Tran
!krip
I.a2a
"
SKH
UN
Ser$i
/ika$
Ko%pe$en!i
I.a
2a"
S
KHUN
Le
ger
11
Keteranan "en$& %en$la$an(
13 U#angan Ha%ian
U#angan $a%ian ada#a$ !egiaan .ang di#a!&!an *e9a%a /e%i"di!
&n&! meng&!&% /%"*e* /en9a/aian !"m/een*i /e*e%a didi!
*ee#a$ men.e#e*ai!an *a& K"m/een*i Da*a% ,KD- aa& #ebi$
da#am /%"*e* /embe#a0a%an5
2 U#angan Tenga$ Seme*e%
U#angan enga$ *eme*e% ada#a$ !egiaan .ang di#a!&!an "#e$
/endidi! &n&! meng&!&% /en9a/aian !"m/een*i /e*e%a didi!
*ee#a$ me#a!*ana!an 86( mingg& !egiaan /embe#a0a%an5
1 U#angan A!$i% Seme*e%
U#angan a!$i% *eme*e% ada#a$ !egiaan .ang di#a!&!an &n&!
meni#ai /en9a/aian !"m/een*i /e*e%a didi! di a!$i% *eme*e%
gan0i#5 =a!&/an mae%i me#i/&i indi!a"%6indi!a"% .ang
me%e/%e*ena*i!an *em&a *anda% !"m/een*i ,SK- /ada *eme*e%
e%*eb&5
3 U#angan Kenai!an Ke#a*
U#angan !enai!an !e#a* ada#a$ !egiaan .ang di#a!&!an "#e$
/endidi! di a!$i% *eme*e% gena/+ &n&! meng&!&% /en9a/aian
!"m/een*i /e*e%a didi! di a!$i% *eme*e% gena/5 =a!&/an mae%i
me#i/&i indi!a"%6indi!a"% .ang me%e/%e*ena*i!an *anda%
!"m/een*i ,SK- /ada a$&n e%*eb& dengan meng&ama!an
mae%i .ang di/e#a0a%i /ada *eme*e% gena/5
) U0ian Se!"#a$
U0ian *e!"#a$ ada#a$ !egiaan /eni#aian /en9a/aian !"m/een*i
/e*e%a didi! .ang di#a!&!an "#e$ *a&an /endidi!an &n&!
mem/e%"#e$ /enga!&an aa* /%e*a*i be#a0a% /e*e%a didi! dan
me%&/a!an *a#a$ *a& *.a%a !e#&#&*an da%i *a&an /endidi!an5
Maa /e#a0a%an .ang di&0i!an ada#a$ !e#"m/"! maa /e#a0a%an i#m&
/engea$&an dan e!n"#"gi .ang ida! di&0i!an /ada &0ian na*i"na#+
!e#"m/"! maa /e#a0a%an agama dan a!$#a! m&#ia+ *e%a !e#"m/"!
maa /e#a0a%an !e<a%ganega%aan dan !e/%ibadian .ang dia&%
da#am Pe%mendi!na* .ang di!e#&a%!an "#e$ De/di!na* &n&! a$&n
.ang be%*ang!&an dan P%"*ed&% O/e%a*i"na# Sanda% ,POS- &0ian
*e!"#a$ .ang die%bi!an "#e$ BSNP5
2 U0ian Na*i"na#
U0ian Na*i"na# ada#a$ !egiaan /eni#aian /en9a/aian !"m/een*i
/e*e%a didi! .ang di#a!&!an "#e$ /eme%ina$ &n&! mem/e%"#e$
/enga!&an aa* /%e*a*i be#a0a% /e*e%a didi! dan me%&/a!an *a#a$
*a& *.a%a #&#&* da%i *a&an /endidi!an5 Pe#a!*anaan U0ian
Na*i"na# ,UN- mengi!&i Pe%mendi!na* .ang di!e#&a%!an *eia/
'2
a$&n "#e$ De/di!na* dan P%"*ed&% O/e%a*i"na# Sanda% ,POS-
.ang die%bi!an "#e$ BSNP5
F. Peneta%
an Kr$ter$a Ket!nta&an M$n$)al *KKM+
KKM me%&/a!an !%ie%ia !e&na*an be#a0a% minima# &n&! *eia/
maa /e#a0a%an .ang dien&!an "#e$ *a&an /endidi!an+ be%!i*a%
ana%a 06'00C5
'5 KKM P%"g%am N"%mai7 dan Ada/i7
K%ie%ia idea# !e&na*an &n&! ma*ing6ma*ing indi!a"%
/%"g%am n"%mai7 dan ada/i7 ada#a$ 4)C5
KKM /%"g%am n"%mai7 dan ada/i7 dien&!an dengan
mem/e%imbang!an ing!a !emam/&an %aa6%aa /e*e%a didi!+
!"m/#e!*ia* !"m/een*i+ dan !emam/&an *&mbe% da.a
/end&!&ng da#am /en.e#engga%aan /embe#a0a%an dengan
%in9ian *ebagai be%i!&A
a5 Ting!a !emam/&an %aa6%aa /e*e%a didi! DAD
Raa6%aa ni#ai E 80 6 '00+ A dibe%i *!"% 1
Raa6%aa ni#ai E 20 6 4(+ A dibe%i *!"% 2
Raa6%aa ni#ai E F 20+ A dibe%i *!"% '
b5 Ting!a !"m/#e!*ia*;!e*&#ian !"m/een*i DBD
K"m/#e!*ia*;!e*&#ian %enda$+ B dibe%i *!"% 1
K"m/#e!*ia*;!e*&#ian *edang+ B dibe%i *!"% 2
K"m/#e!*ia*;!e*&#ian inggi+ B dibe%i *!"% '
95 S&mbe% da.a /end&!&ng /embe#a0a%an ,SDM+
a#a dan ba$an- D#D
D&!&ngan inggi+ = dibe%i *!"% 1
D&!&ngan *edang+ = dibe%i *!"% 2
D&!&ngan %enda$+ = dibe%i *!"% '
'1
="n"$ /enen&an KKM
Ji!a da#am /embe#a0a%an *&a& !"m/een*i;maa /e#a0a%an
memi#i!i !"ndi*iA !emam/&an %aa6%aa /e*e%a didi! D,-D+
ing!a !e*&#ian;!"m/#e!*ia* D&e.an/+ dan *&mbe% da.a
/end&!&ng D&e.anD+ ma!a ni#ai KKM6n.a ada#a$ A
,A G B G =-
KKM E 6666666666666666 H '00
(
,2 G 2 G 2-
E 6666666666666666 H '00
(
E ,,01 aa& dib&#a!an ,1
25 KKM P%"g%am P%"d&!i7
KKM /%"g%am /%"d&!i7 menga9& !e/ada *anda% minima#
/eng&a*aan !"m/een*i .ang be%#a!& di d&nia !e%0a .ang
be%*ang!&an5 K%ie%ia !e&na*an &n&! ma*ing6ma*ing
!"m/een*i da*a% ,KD- ada#a$ e%/en&$in.a indi!a"% .ang
di/e%*.a%a!an d&nia !e%0a .ai& !"m/een aa& be#&m
!"m/een dan dibe%i #ambang;*!"% 4+00 bi#a memen&$i
/e%*.a%aan minima#5
G. Kr$ter$a
Pen$la$an
'5 ?a#idia*
?a#idia* be%a%i meni#ai a/a .ang *e$a%&*n.a dini#ai dengan
mengg&na!an a#a .ang *e*&ai &n&! meng&!&% !"m/een*i5
Mi*a#+ da#am /e#a0a%an ba$a*a Ind"ne*ia+ /endidi!;g&%& ingin
meni#ai !"m/een*i be%bi9a%a5 Ben&! /eni#aian 8a#id 0i!a
mengg&na!an e* #i*an5 Ji!a mengg&na!an e* e%&#i*
/eni#aian ida! 8a#id5
25 Re#iabi#ia*
Re#iabi#ia* be%!aian dengan !"n*i*en*i ,!ea0egan- $a*i#
/eni#aian5 Peni#aian .ang reliable ,a0eg- mem&ng!in!an
/e%bandingan .ang reliable dan men0amin !"n*i*en*i5 Mi*a#+
g&%& meni#ai dengan /%".e!+ /eni#aian a!an %e#iabe# 0i!a $a*i#
'3
.ang di/e%"#e$ i& 9ende%&ng *ama bi#a /%".e! i& di#a!&!an
#agi dengan !"ndi*i .ang %e#ai7 *ama5 Un&! men0amin
/eni#aian .ang %e#iabe# /e&n0&! /e#a!*anaan /%".e! dan
/en*!"%ann.a $a%&* 0e#a*5
15 Be%7"!&* /ada !"m/een*i
Da#am /e#a!*anaan !&%i!&#&m ing!a *a&an /endidi!an .ang
be%ba*i* !"m/een*i+ /eni#aian $a%&* e%7"!&* /ada
/en9a/aian !"m/een*i ,%ang!aian !emam/&an-+ b&!an $an.a
/ada /eng&a*aan mae%i ,/engea$&an-5
35 Men.e#&%&$;K"m/%e$en*i7
Peni#aian $a%&* men.e#&%&$ dengan mengg&na!an be%agam
9a%a dan a#a &n&! meni#ai be%agam !"m/een*i aa&
!emam/&an /e*e%a didi!+ *e$ingga e%gamba% /%"7i#
!emam/&an /e*e%a didi!5
)5 Ob0e!i8ia*
Peni#aian $a%&* di#a!*ana!an *e9a%a "b0e!i75 Un&! i&+
/eni#aian $a%&* adi#+ e%en9ana+ be%!e*inamb&ngan+ dan
mene%a/!an !%ie%ia .ang 0e#a* da#am /embe%ian *!"%5
25 Mendidi!
Peni#aian di#a!&!an &n&! mem/e%bai!i /%"*e* /embe#a0a%an
bagi /endidi!;g&%& dan mening!a!an !&a#ia* be#a0a% bagi
/e*e%a didi!5
Peni#aian Ha*i# Be#a0a% Ke#"m/"! Maa Pe#a0a%an ada#a$ *ebagai
be%i!&A
'5 Peni#aian $a*i# be#a0a% !e#"m/"! maa /e#a0a%an agama dan
a!$#a! m&#ia *e%a !e#"m/"! maa /e#a0a%an !e<a%ganega%aan
dan !e/%ibadian di#a!&!an me#a#&iA
a5 Pengamaan e%$ada/ /e%&ba$an /e%i#a!& dan
*i!a/ &n&! meni#ai /e%!embangan a7e!*i dan !e/%ibadian
/e*e%a didi!5
b5 U0ian+ &#angan+ dan;aa& /en&ga*an &n&!
meng&!&% a*/e! !"gnii7 /e*e%a didi!5
')
25 Peni#aian $a*i# be#a0a% !e#"m/"! maa /e#a0a%an i#m&
/engea$&an dan e!n"#"gi di&!&% me#a#&i &#angan+ /en&ga*an+
dan;aa& ben&! #ain .ang *e*&ai dengan !a%a!e%i*i! mae%i
.ang dini#ai+
15 Peni#aian $a*i# be#a0a% !e#"m/"! maa /e#a0a%an e*ei!a
di#a!&!an me#a#&i /engamaan e%$ada/ /e%&ba$an /e%i#a!&
dan *i!a/ &n&! meni#ai /e%!embangan a7e!*i dan e!*/%e*i
/*i!"m""%i! /e*e%a didi!5
35 Peni#aian $a*i# be#a0a% !e#"m/"! maa /e#a0a%an 0a*mani+
"#a$%aga+ dan !e*e$aan di#a!&!an me#a#&iA
a5 Pengamaan e%$ada/ /e%&ba$an /e%i#a!& dan
*i!a/ &n&! meni#ai /e%!embangan /*i!"m""%i! dan
a7e!*i /e*e%a didi!+ dan
b5 U#angan dan;aa& /en&ga*an &n&! meng&!&%
a*/e! !"gnii7 /e*e%a didi!5

'2
'4
BAB II
TEKNIK PENILAIAN
Be%bagai e!ni! /eni#aian da/a di#a!&!an &n&! meng&m/&#!an
in7"%ma*i !ema0&an be#a0a% /e*e%a didi!+ bai! .ang be%$&b&ngan
dengan /%"*e* be#a0a% ma&/&n $a*i# be#a0a%+ *e*&ai dengan !"m/een*i
.ang $a%&* di!&a*ai5 Peni#aian !"m/een*i di#a!&!an me#a#&i
/eng&!&%an indi!a"%6indi!a"% /ada *eia/ !"m/een*i da*a%5 Da#am
/eni#aian $a*i# be#a0a% da/a dig&na!an be%bagai e!ni! /eni#aian
diana%an.a ada#a$A /eni#aian &n0&! !e%0a+ /eni#aian *i!a/+ /eni#aian
e%&#i*+ /eni#aian /%".e!+ /engg&naan /"%"7"#i"+ dan /eni#aian di%i5
A. Pen$la$a
n Un"!k Ker"a
1. Penert$an
Peni#aian &n0&! !e%0a me%&/a!an /eni#aian .ang di#a!&!an
dengan mengamai !egiaan /e*e%a didi! da#am me#a!&!an
*&a& /e!e%0aan;&ga*5 Peni#aian ini 9"9"! dig&na!an &n&!
meni#ai !ee%9a/aian /eng&a*aan !"m/een*i .ang men&n&
/e*e%a didi! me#a!&!an &ga* e%en&+ *e/e%iA /%a!i! di
beng!e#;#ab"%a"%i&m+ /%a!i! *$"#a+ /%a!i! "#a$ %aga+
/%e*ena*i+ di*!&*i+ be%main /e%an+ memain!an a#a m&*i!+
be%n.an.i+ dan memba9a /&i*i;de!#ama*i5 =a%a /eni#aian ini
diangga/ #ebi$ "eni! da%i/ada e* e%&#i*+ !a%ena a/a .ang
dini#ai #ebi$ men9e%min!an !emam/&an /e*e%a didi! .ang
*ebena%n.a5
Peni#aian &n0&! !e%0a /e%#& mem/e%imbang!an $a#6$a# be%i!&A
a5 #ang!a$6#ang!a$ !e%0a .ang di$a%a/!an &n&! di#a!&!an
/e*e%a didi! da#am men&n0&!!an !ine%0a da%i *&a&
!"m/een*i5
b5 !e#eng!a/an dan !ee/aan a*/e! .ang a!an dini#ai da#am
!ine%0a e%*eb&5
95 !emam/&an6!emam/&an !$&*&* .ang di/e%#&!an &n&!
men.e#e*ai!an &ga*5
'8
d5 !emam/&an .ang a!an dini#ai ida! e%#a#& ban.a! ,$an.a
.ang e*en*ia#-+ *e$ingga *em&a da/a diamai5
e5 !emam/&an .ang a!an dini#ai di&%&!an be%da*a%!an &%&an
.ang a!an diamai5
2. Tekn$k Pen$la$an Un"!k Ker"a
Pengamaan &n0&! !e%0a /e%#& di#a!&!an da#am be%bagai
!"ne!* &n&! menea/!an ing!a /en9a/aian !emam/&an
e%en&5 Mi*a#n.a+ &n&! meni#ai !emam/&an be%bi9a%a /e*e%a
didi! /e%#& di#a!&!an /engamaan aa& "b*e%8a*i be%bi9a%a
.ang be%agam+ *e/e%iA di*!&*i da#am !e#"m/"! !e9i#+
be%/ida"+ be%9e%ia+ dan me#a!&!an <a<an9a%a5 Dengan
demi!ian+ gamba%an !emam/&an /e*e%a didi! a!an #ebi$ &&$5
Peni#aian &n0&! !e%0a da/a di#a!&!an dengan mengg&na!an
da7a% 9e! ,D.aD;Dida!D-+ e%$ada/ indi!a"%6indi!a"% /ada *eia/
KD5 Pe*e%a didi! din.aa!an D!"m/eenD a/abi#a *e#&%&$
indi!a"% e%/en&$i ,.a- dan Dida! !"m/eenD a/abi#a ada
indi!a"% .ang ida! e%/en&$i5
="n"$
F2r)at Pen$la$an Pe)'!atan Tel2r A&$n
Na%a pe!er$a didik4 55555555555 Kela!4 55555555
No. KD/Indikator a !idak
A3 Me%ili" $elor4
13 Telor dipili" )erda!arkan ke!egarann1a
%en&r&$ candle system
(3 Telor dipili" )erda!arkan ke&$&"ann1a
,3 Me%)&a$ adonan
13 Ko%po!i!i gara% dan )a"an
pe%)&ngk&! 14-
(3 D!$3
+3 D!$3
3. Pen2la4an Data Pen$la$an Un"!k Ker"a
Daa /eni#aian &n0&! !e%0a ada#a$ *!"% .ang di/e%"#e$ da%i
/engamaan e%$ada/ &n0&! !e%0a /e*e%a didi! da%i *&a&
'(
!"m/een*i5 S!"% di/e%"#e$ da%i 7"%ma /eni#aian &n0&! !e%0a+
be%&/a da7a% 9e!#i*5
Ni#ai .ang di9a/ai "#e$ /e*e%a didi! da#am *&a& &n0&! !e%0a
ada#a$ ing!a !ee%9a/aian indi!a"% /ada *eia/ KD5 Ni#ai
&n0&! !e%0a *&a& !"m/een*i diea/!an be%da*a%!an *!"% KD
e%enda$5
B. Pen$la$a
n S$ka%
1. Penert$an
Peni#aian *i!a/ me%&/a!an /eni#aian .ang di#a!&!an dengan
mengamai *i!a/ /e*e%a didi! da#am be%/e%i#a!& di #ing!&ngan
em/a be#a0a%5
Si!a/ be%m&#a da%i /e%a*aan ,*&!a aa& ida! *&!a- .ang e%!ai
dengan !e9ende%&ngan be%inda! *e*e"%ang da#am me%e*/"n
*e*&a&;"b0e!5 Si!a/ 0&ga *ebagai e!*/%e*i da%i ni#ai6ni#ai aa&
/andangan $id&/ .ang dimi#i!i "#e$ *e*e"%ang5 Si!a/ da/a
diben&! &n&! e%0adin.a /e%i#a!& aa& inda!an .ang
diingin!an5
Se9a%a &m&m+ "b0e! *i!a/ .ang /e%#& dini#ai da#am /%"*e*
/embe#a0a%an be%bagai maa /e#a0a%an ada#a$ *ebagai be%i!&A
a. S$ka% ter4a.a% )ater$ %ela"aran5 Pe*e%a didi! /e%#&
memi#i!i *i!a/ /"*ii7 e%$ada/ mae%i /e#a0a%an5 Dengan
*i!a/I/"*ii7 da#am di%i /e*e%a didi!+ a!an &mb&$ dan
be%!embang mina be#a0a%+ a!an #ebi$ m&da$ dibe%i
m"i8a*i+ dan a!an #ebi$ m&da$ men.e%a/ mae%i /e#a0a%an
.ang dia0a%!an5
'. S$ka% ter4a.a% !r!6%ena"ar5 Pe*e%a didi! /e%#&
memi#i!i *i!a/ /"*ii7 e%$ada/ g&%&5 Pe*e%a didi! .ang
ida! memi#i!i *i!a/ /"*ii7 e%$ada/ g&%&+ a!an 9ende%&ng
mengabai!an $a#6$a# .ang dia0a%!an5 Dengan demi!ian+
/e*e%a didi! .ang memi#i!i *i!a/ negai7 e%$ada/ g&%&
a!an *&!a% men.e%a/ mae%i /e#a0a%an .ang dia0a%!an "#e$
g&%& e%*eb&5
20
7. S$ka% ter4a.a% %r2&e& %e)'ela"aran5 Pe*e%a didi!
0&ga /e%#& memi#i!i *i!a/ /"*ii7 e%$ada/ /%"*e*
/embe#a0a%an .ang be%#ang*&ng5 P%"*e* /embe#a0a%an di
*ini men9a!&/ *&a*ana /embe#a0a%an+ *%aegi+ me"d"#"gi+
dan e!ni! /embe#a0a%an .ang dig&na!an5
P%"*e* /embe#a0a%an .ang mena%i!+ n.aman+ dan
men.enang!an da/a men&mb&$!an m"i8a*i be#a0a%
/e*e%a didi!+ *e$ingga da/a men9a/ai $a*i# be#a0a% .ang
ma!*ima#5
.. S$ka% 'erka$tan .enan n$la$-n$la$ ata! n2r)a-
n2r)a tertent! 'er4!'!nan .enan &!at! )ater$
%ela"aran5
Mi*a#n.aA !a*&* aa& ma*a#a$ #ing!&ngan $id&/+ be%!aian
dengan mae%i Bi"#"gi aa& Kimia5 Pe*e%a didi! 0&ga /e%#&
memi#i!i *i!a/ .ang e/a+ .ang di#anda*i "#e$ ni#ai6ni#ai
/"*ii7 e%$ada/ !a*&* #ing!&ngan e%en& ,!egiaan
/e#e*a%ian;!a*&* /e%&*a!an #ing!&ngan $id&/-5 Mi*a#n.a+
/e*e%a didi! memi#i!i *i!a/ /"*ii7 e%$ada/ /%"g%am
/e%#ind&ngan *a<a #ia%5 Da#am !a*&* .ang #ain+ /e*e%a
didi! memi#i!i *i!a/ negai7 e%$ada/ !egiaan e!*/"% !a.&
g#"nd"ngan !e #&a% nege%i5
e. S$ka%-&$ka% la$n 8an .$)!at .ala) t!"!an
%en.$.$kan Mi*a#n.aA mandi%i+ !%eai7+ be%angg&ng 0a<ab+
dem"!%ai*+ dan #ain6#ain .ang *e9a%a &m&m dig&na!an
/ada &n0&! !e%0a5
2. Tekn$k Pen$la$an S$ka%
Peni#aian *i!a/ da/a di#a!&!an dengan me#a!&!an "b*e%8a*i
/e%i#a!& /e*e%a didi!5 Pengg&naan *!a#a /eni#aian ,rating
scale- mem&ng!in!an /eni#ai membe%i *!"%;ni#ai e%$ada/
*i!a/;/e%i#a!& e%en& *e9a%a #ebi$ 9e%ma5
2'
Be%i!& 9"n"$ /engg&naan /eni#aian *!a#aA
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian "trategi
Penilaian
Deskripsi "kor
1 Sikap
per6a1a diri
Ma%p& $a%pil !e6ara 7a.ar
dala% kegia$an di depan
%a!!a
O)!er8a!i
ak$i8i$a! !i!7a
dala%
)erdi!k&!i0
kegia$an %a!!a
di !ekola"#)er
%a!1araka$
!elal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
Ob*e%8a*i /e%i#a!& di *e!"#a$ da/a di#a!&!an dengan
mengg&na!an b&!& $a%ian 9aaan !$&*&* enang !e0adian6
!e0adian .ang be%!aian dengan /e*e%a didi! *e#ama di
*e!"#a$5 Be%i!& 9"n"$ 7"%ma b&!& 9aaan $a%ian5
="n"$A I*i B&!& =aaan Ha%ian
N"5 Ha%i;angga#
Nama
/e*e%a didi!
Ke0adian
Tanda angan
/e*e%a didi!
=aaan da#am #emba%an b&!& e%*eb& &n&! meni#ai /e%i#a!&
/e*e%a didi!5 Ke0adian .ang di&#i* men9a!&/ *i!a/ /"*ii7
ma&/&n negai7 /e*e%a didi!5
22
="n"$A >"%ma Peni#aian Si!a/
No.
$n%
Aspek "ikap /rana& Non'
instruksional/ (Attitude)
"kor Perole&an
Belie(e $B%
(Pre/eren!i ole"
Pe!er$a didik 1)!3'
)(aluation $)%
(Ole" G&r&#
%en$or'
1 ( - : 9 1 ( - : 9
13 Kedi!iplinan
(3 Ke.&.&ran
-3 Ker.a !a%a
:3
Mengak!e! dan
%engorgani!a!i in/or%a!i
9 Tangg&ng .a7a)
; Me%e6a"kan %a!ala"
< Ke%andirian
n
%a=
Ke$ek&nan
(,
n
> E
n
'
Nilai A$$i$&de (NA$' ? @ S
%a=
(9 > 9' = n
%a=
Ke$erangan4
n
%a=
? )an1akn1a a!pek !ikap (dala% 6on$o" dia$a! n
%a=
? A'B
S
%a=
? Skor %ak!i%&%B 1C0CCB 1CCB a$a& !e!&ai ke$e$apan $er$en$&3
,
n
dan E
n
4 !kor , dan E pada a!pek !ikap ke nB
Pe!r$a didik dapa$ %engi!i !kor diri !endiri $erle)i" da"&l&0
ke%&dian di!era"kan kepada g&r&#%en$or &n$&k dii!i dan diola" nilai NA$
="n"$ de*!%i/*i a*/e! *i!a/ *ebagaimana $a#aman be%i!&5
21
DESKRIPSI PENETAPAN SKOR SIKAP ,ATTITUDE-
No Komponen
Deskripsi "kor Perole&an
* + , - .
1 Di!iplin Men$aa$i !e%&a pera$&ran ker.a
!e6ara kon!i!$en $anpa in!$r&k!i
dan penga7a!an g&r&
Men$aa$i !e%&a pera$&ran
ker.a !e6ara kon!i!$en
dengan !ediki$ penga7a!an
dari g&r&
Men$aa$i !e%&a pera$&ran
ker.a dengan penga7a!an
g&r&
Pera$&ran ker.a kadang
kadang dilanggar %e!ki
p&n dia7a!i
Pera$&ran ker.a !ering
dilanggar %e!kip&n
dia7a!i
( Ke.&.&ran Selal& .&.&r J&.&r !ela%a dia7a!i(- Kadangkadang .&.&r Kadangkadang $idak .&.&r
7ala&p&n dia7a!i
Sering $idak .&.&r
- Ker.a !a%a Dapa$ )eker.a!a%a dengan
!e%&a pi"ak (!e!a%a $e%an
%a&p&n g&r&0 pega7ai'
,i!a )eker.a!a%a dengan
gro&p $er$en$& $anpa
penga7a!an g&r&
Dapa$ )eker.a!a%a dala%
gro&p ker.a !ela%a dia7a!i
g&r&
Han1a dapa$ )eker.a!a%a
dengan g&r&
Tidak dapa$
)eker.a!a%a 7ala&p&n
dala% gr&p ker.a
: Mengak!e! dan
%engorgani!a!i
in/or%a!i
Dapa$ %eng!k!e! dan
%e%an/aa$kan in/or%a!i $er)ar&
Dapa$ %engak!e! in/or%ai
$api k&rang
%e%an/aa$kann1a
Kadangkadang %en6ari
in/or%a!i )ar&
Dapa$ %e%an/aa$kan
in/or%a!i )ar& $e$api
$erla%)a$
K&rang %a%p&
%engak!e! in/or%a!i
)ar&
9 Tangg&ng .a7a) Dapa$ )er$angg&ng .a7a) dala%
!egala ke7a.i)an
,er$angg&ng.a7a) $e$api
"an1a !e)agian !a.a
Kadang kadang )er$angg&ng
.a7a) .ika dia7a!i
,er$angg&ng.a7a) !ela%a
%eng&n$&ngkan dan
dia7a!i
K&rang )er$angg&ng
.a7a) pada
ke7a.i)ann1a
; Me%e6a"kan
%a!ala"
Dapa$ %e%e6a"kan %a!ala"
dengan )aik $anpa )i%)ingan
Dapa$ %e%e6a"kan %a!ala"
dengan )aik a$a! )i%)ingan
Dapa$ %e%e6a"kan !e)agian
)e!ar %a!ala" $anpa
)i%)ingan
Dapa$ %e%e6a"kan
!e)agian %a!ala" 7ala&
$anpa )i%)ingan
Se%&a %a!ala"
di!ele!aikan !elal&
dengan )an$&an pen&"
D Ke%andirian Dapa$ )ela.ar !endiri $anpa
penga7a!an g&r&
Dapa$ )ela.ar !endiri dengan
penga7a!an g&r&
Kadang kadang dapa$ )ela.ar
%andiri
Kadang kadang %andiri
.ika daia7a!i
K&rang %a%p& )eker.a
%andiri
A Ke$ek&nan Tek&n $anpa "ar&! di)i%)ing Tek&n !ela%a di)i%)ing Kadang kadang $ek&n Kadang kadang k&rang
$ek&n 7ala& di)i%)ing
K&rang $ek&n 7ala&
di)i%)ing
23
3. Pen2la4an Data Pen$la$an S$ka%
Peni#aian *i!a/ memi#i!i d&a ma!na+ .ai&A *i!a/ mina
mengi!&i /embe#a0a%an dan *i!a/ ,attitude- di #ing!&ngan
/embe#a0a%an ,*e!"#a$+ ma*.a%a!a+ dan DU;DI-5
Ni#ai *i!a/ mengi!&i /embe#a0a%an di/e%"#e$ da%i daa b&!&
9aaan $a%ian /e*e%a didi!5 Peni#aian *i!a/ ,attitude) idea#n.a
di#a!&!an "#e$ d&a /eni#ai aa& #ebi$5 S!"% $a*i# /eni#aian
*e#an0&n.a dima*&!!an da#am fishbean analysis5
#. Pen$la$a
n Tert!l$&
1. Penert$an
Peni#aian e%&#i* me%&/a!an /eni#aian .ang di#a!&!an
mengg&na!an /e%ang!a /eni#aian be%&/a *"a# dan 0a<aban
da#am ben&! &#i*an ,pen and paper test-5
2. Tekn$k Pen$la$an
Ada d&a ben&! *"a# /eni#aian e%&#i*+ .ai&A
a5 "b0e!i7 me#i/&iA
'- /i#i$an ganda:
2- d&a /i#i$an ,Dbena%D;D*a#a$D+ D.aD;Dida!D-:
1- men0"d"$!an:
3- i*ian *ing!a aa& me#eng!a/i:
)- 0a<aban *ing!a aa& /ende!:
b5 *&b0e!i7 be%&/a &%aian
Da#am mengembang!an in*%&men b&i%;*"a# /e%#& memen&$i
/e%*.a%aan *ebagai be%i!& A
a5 mae%iA !e*e*&aian *"a# dengan *anda% !"m/een*i+
!"m/een*i da*a%+ dan indi!a"% /en9a/aian /ada
!&%i!&#&m5
b5 !"n*%&!*iA %&m&*an *"a# aa& /e%an.aan $a%&* 0e#a*
dan ega*5
95 ba$a*aA %&m&*an *"a# ida! mengg&na!an !aa;!a#ima
.ang menimb&#!an /ena7*i%an ganda5
2)
3. Pen2la4an Data Pen$la$an Tert!l$&
Daa /eni#aian e%&#i* ada#a$ *!"% .ang di/e%"#e$ /e*e%a didi!
da%i $a*i# e* e%&#i* /ada *eia/ KD dan &#angan !"m/%e$en*i75
D. Pen$la$a
n Pr2"ek *Project Work+
1. Penert$an
Peni#aian /%".e! ,project work- me%&/a!an !egiaan /eni#aian
e%$ada/ *&a& &ga* .ang $a%&* di*e#e*ai!an da#am
/e%i"de;<a!& e%en&5 T&ga* e%*eb& be%&/a !egiaan *e0a!
da%i /e%en9anaan+ /eng&m/&#an daa+ /eng"%gani*a*ian+
/e#a!*anaan &ga*+ /eng"#a$an+ dan /en.a0ian /%"d&! ,ba%ang
dan 0a*a-5 Te!ni! ini dima!*&d!an &n&! meni#ai !emam/&an
/e*e%a didi! *e9a%a men.e#&%&$ ,comprehensie- da#am
/eng"%gani*a*ian dan /e#a!*anaan *&a& !"m/een*i5
2. Tekn$k Pen$la$an Pr2"ek
K"m/"nen;!egiaan .ang /e%#& dini#aiA /en.&*&nan di*ain aa&
/%"/"*a#+ &n0&! !e%0a+ /%"d&! ,ba%ang;0a*a-+ /en.a0ian
$a*i#;/%"d&!+ dan #a/"%an e%&#i*5
Da#am /eni#aian /%"0e! *eida!n.a ada 1 ,iga- $a# .ang /e%#&
di/e%imbang!an .ai&A
a5 Kemam/&an me#a!*ana!an /%"0e!
Kemam/&an /e*e%a didi! da#am memi#i$ "/i! ; men9a%i
in7"%ma*i+ me#a!*ana!an &ga*;/%"0e!+ menge#"#a <a!&+
dan /en&#i*an #a/"%an5
b5 Re#e8an*i
Ke*e*&aian ana%a *anda% !"m/een*i .ang di/e#a0a%i
dengan 0eni* /e!e%0aan di ma*.a%a!a ,D&;Di-5
95 Kea*#ian /%"d&!
P%"d&! .ang di$a*i#!an /e*e%a didi! $a%&* me%&/a!an
$a*i# !a%.an.a5 Peni#aian /%"d&! bia*an.a mengg&na!an
9a%a $"#i*i! aa& ana#ii!5
'- =a%a $"#i*i!+ .ai& be%da*a%!an !e*an !e*e#&%&$an da%i
/%"d&!+ bia*an.a di#a!&!an /ada a$a/ a//%ai*a#5
22
2- =a%a ana#ii!+ .ai& be%da*a%!an a*/e!6a*/e! /%"d&!+
bia*an.a di#a!&!an e%$ada/ *em&a !%ie%ia .ang
e%da/a /ada *em&a a$a/ /%"*e* /engembangan5
3. Pen2la4an Data Pen$la$an Pr2"ek
Daa /eni#aian /%"0e! ,project work- me#i/&i *!"% /e%"#e$an
da%i /eni#aian /e%en9anaan+ /e#a!*anaan+ !&#mina*i+ /%"d&!+
dan attitude! Da#am meni#ai *eia/ a$a/+ g&%& da/a
mengg&na!an 3 ,em/a- %enang *!"%+
Stat!& Sk2r Pre.$kat
ida! !"m/een 0+00 6 2+(0 !&%ang
!"m/een
4+00 6 4+(0 bai!
8+00 6 8+(0 *anga bai!
(+00 6 '0 i*ime<a
Be%i!& ini 9"n"$ de*!%i/*i dan /en*!"%an &n&! em/a
a$a/an /enge%0aan /%"0e!5
!a&ap Deskripsi "kor
Peren6anaan#
per!iapan
Me%&a$4
$opik0 $&.&an0 )a"an#ala$0 langka"langka"
ker.a0 .ad7al0 7ak$&0 perkiraan da$a 1ang
akan diperole"0 $e%pa$ pelak!anaan
pro1ek0 da/$ar per$an1aan a$a& /or%a$
1ang dig&nakan !e!&ai dengan $&.&an3
D0CC 1C
Peng&%p&lan
da$a#in/or%a!i
a3 Da$a#in/or%a!i $er6a$a$ dengan rapi0
.ela! dan lengkap3
)3 Ke$epa$an %engg&nakan ala$#)a"an
D0CC 1C
Pengola"an
da$a#Pelak!anaan
peker.aan
a3 Ada pengkla!i/ika!ian da$a0 pena/!iran
da$a !e!&ai dengan $&.&an pelak!anaan
peker.aan3
)3 Ada &raian $en$ang pelak!anaan
peker.aan3
D0CC 1C
Pen1a.ian da$a#
laporan
Mer&%&!kan $opik0 %er&%&!kan $&.&an0
%en&li!kan ala$ dan )a"an0 %eng&raikan
6ara ker.a (langka"langka" kegia$an'
Pen&li!an laporan !i!$e%a$i!0
%engg&nakan )a"a!a 1ang ko%&nika$i/3
D0CC 1C
24
Pen1a.ian da$a lengkap0 %e%&a$
ke!i%p&lan dan !aran3
To$al Skor
Sema!in #eng!a/ dan *e*&ai in7"%ma*i /ada *eia/ a$a/
*ema!in inggi *!"% .ang di/e%"#e$5
E. Pen$la$a
n P2rt292l$2
1. Penert$an
Peni#aian /"%"7"#i" me%&/a!an !egiaan /eni#aian .ang
di#a!&!an dengan mengg&na!an b&!i6b&!i $a*i# be#a0a%
,e8iden9e- .ang %e#e8an dengan !"m/een*i !ea$#ian .ang
di/e#a0a%i5 E8iden9e e%*eb& da/a be%&/a !a%.a /e*e%a didi!
,$a*i# /e!e%0aan- da%i /%"*e* /embe#a0a%an .ang diangga/
e%bai!+ aa& ben&! in7"%ma*i #ain .ang e%!ai dengan
!"m/een*i !ea$#ian e%en&5
P"%"7"#i" ada#a$ !&m/&#an $a*i# !a%.a *e"%ang /e*e%a didi!+
*ebagai $a*i# /e#a!*anaan &ga* !ine%0a+ .ang dien&!an "#e$
g&%& aa& "#e$ /e*e%a didi! be%*ama g&%&+ *ebagai bagian da%i
&*a$a men9a/ai &0&an be#a0a%+ aa& men9a/ai !"m/een*i
.ang dien&!an da#am !&%i!&#&m5 Jadi+ ida! *eia/ !&m/&#an
!a%.a *e"%ang /e*e%a didi! di*eb& /"%"7"#i"5 P"%"7"#i"
dig&na!an *ebagai in*%&men /eni#aian aa& *a#a$ *a&
!"m/"nen da%i in*%&men /eni#aian+ &n&! meni#ai !"m/een*i
/e*e%a didi!+ aa& meni#ai $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!5
Sebagai in*%&men /eni#aian+ /"%"7"#i" di7"!&*!an /ada
d"!&men enang !e%0a *i*<a .ang /%"d&!i7+ .ai& Jb&!iK
enang a/a .ang da/a di#a!&!an "#e$ *i*<a+ b&!an a/a .ang
ida! da/a di!e%0a!an ,di0a<ab aa& di/e9a$!an- "#e$ *i*<a5
Bagi g&%&+ /"%"7"#i" men.a0i!an <a<a*an enang ban.a! *egi
/e%!embangan *i*<a da#am be#a0a%n.aA 9a%a be%/i!i%n.a+
/ema$amann.a aa* /e#a0a%an .ang be%*ang!&an+
!emam/&ann.a meng&ng!a/!an gaga*an6gaga*ann.a+
*i!a/n.a e%$ada/ maa /e#a0a%an .ang be%*ang!&an+ dan
*ebagain.a5
28
P"%"7"#i" /eni#aian b&!an *e!eda% !&m/&#an $a*i# !e%0a *i*<a+
me#ain!an !&m/&#an $a*i# *i*<a da%i !e%0a .ang *enga0a
di/e%b&a *i*<a &n&! men&n0&!!an b&!i enang !"m/een*i+
/ema$aman+ dan 9a/aian *i*<a da#am maa /e#a0a%an e%en&5
P"%"7"#i" 0&ga me%&/a!an !&m/&#an in7"%ma*i .ang /e%#&
di!ea$&i "#e$ g&%& *ebagai ba$an /e%imbangan da#am
menen&!an #ang!a$6#ang!a$ /e%bai!an /embe#a0a%an+ aa&
/ening!aan be#a0a% *i*<a5
P"%"7"#i" /e*e%a didi! &n&! /eni#aian me%&/a!an !&m/&#an
/%"d&! *i*<a+ .ang be%i*i be%bagai 0eni* karya *e"%ang *i*<a+
mi*a#n.aA
a5 Ha*i# /%".e!+ /en.e#idi!an+ aa& /%a!i! *i*<a+ .ang
di*a0i!an *e9a%a e%&#i* aa& dengan /en0e#a*an e%&#i*5
b5 Gamba% aa& #a/"%an $a*i# /engamaan *i*<a+
da#am %ang!a me#a!*ana!an &ga* &n&! maa /e#a0a%an
.ang be%*ang!&an5
95 Ana#i*i* *i&a*i .ang be%!aian aa& %e#e8an dengan
maa /e#a0a%an .ang be%*ang!&an5
d5 De*!%i/*i dan diag%am /eme9a$an *&a& ma*a#a$+
da#am maa /e#a0a%an .ang be%*ang!&an5
e5 La/"%an $a*i# /en.e#idi!an enang $&b&ngan
ana%a !"n*e/6!"n*e/ da#am maa /e#a0a%an aa&
ana%maa6/e#a0a%an5
75 Pen.e#e*aian *"a#6*"a# e%b&!a5
g5 Ha*i# &ga* /e!e%0aan %&ma$ .ang !$a*+ mi*a#n.a
dengan 9a%a .ang be%beda dengan 9a%a .ang dia0a%!an di
*e!"#a$+ aa& dengan 9a%a .ang be%beda da%i 9a%a /i#i$an
eman6eman *e!e#a*n.a5
$5 La/"%an !e%0a !e#"m/"!5
i5 Ha*i# !e%0a *i*<a .ang di/e%"#e$ dengan
mengg&na!an a#a %e!am 8ide"+ a#a %e!am a&di"+ dan
!"m/&e%5
05 >""!"/i *&%a /iagam aa& anda /eng$a%gaan
.ang /e%na$ die%ima "#e$ *i*<a .ang be%*ang!&an5
!5 Ha*i# !a%.a da#am maa /e#a0a%an .ang
be%*ang!&an+ .ang ida! di&ga*6!an "#e$ g&%& ,aa*
2(
/i#i$an *i*<a *endi%i+ ea/i %e#e8an dengan maa /e#a0a%an
.ang be%*ang!&an-5
#5 =e%ia enang !e*enangan aa& !eida!*enangan
*i*<a e%$ada/ maa /e#a0a%an .ang be%*ang!&an5
m5 =e%ia enang &*a$a *i*<a *endi%i da#am
mengaa*i $ambaan /*i!"#"gi*+ aa& &*a$a /ening!aan
di%i+ da#am mem/e#a0a%i maa /e#a0a%an .ang be%*ang!&an5
2. Tekn$k Pen$la$an P2rt292l$2
Peni#aian /"%"7"#i" da/a di#a!*ana!an dengan #ang!a$6
#ang!a$ *ebagai be%i!&A
a5 Je#a*!an !e/ada /e*e%a didi! ma!*&d
/engg&naan /"%"7"#i"5
b5 Je#a*!an *am/e#6*am/e# /"%"7"#i" .ang da/a
dig&na!an5
95 Pe*e%a didi! di$a%&*!an meng&m/&#!an dan
menga%*i/!an /"%"7"#i"5
d5 =an&m!an angga# /emb&aan /ada *eia/
e8iden9e5
e5 Ten&!an !%ie%ia /eni#aian *am/e#6*am/e#
/"%"7"#i"5
75 La!&!an /eni#aian di%i /e*e%a didi!5
g5 La!&!an /e%bai!an e%$ada/ /"%"7"#i" .ang be#&m
*e*&ai dengan !%ie%ia5
10
="n"$A Peni#aian P"%"7"#i"
K"m/een*i Kea$#ian A Te!ni! Gamba% Bang&nan
Maa Pe#a0a%an;SK A Menggamba% Te!ni! Bang&nan Ged&ng
A#"!a*i La!& A ' ,Sa&- Seme*e%
Nama Si*<a A 55555555555555555555555555555555555555555555555555 Ke#a* A H;'
N
"
Sanda% K"m/een*i;
K"m/een*i Da*a%
Pe%i"de
K%ie%ia
Kee%angan
Kea*#ian Ke*e*&aian
K&a#ia* ;
Ke%a/i$an
La!&
Pemb&aan
'5
Menggamba% ma9am6
ma9am /"nda*i
10;4
'0;8
d*5
25
Memb&a ana#i*a
/e%en9anaan bang&nan
ged&ng
';(
10;(
d*5
15 Dan *ee%&*n.a 555
=aaanA
Seia/ !a%.a /e*e%a didi! *e*&ai Sanda% K"m/een*i;K"m/een*i Da*a% .ang ma*&! da#am da7a%
/"%"7"#i" di!&m/&#!an da#am *a& 7i#e ,em/a- &n&! *eia/ /e*e%a didi! *ebagai b&!i /e!e%0aann.a5 S!"%
&n&! *eia/ !%ie%ia mengg&na!an *!a#a /eni#aian 0+00 6 0+00 aa& 0 6 '005 Sema!in bai! $a*i#
/en&ga*an;!a%.a /e*e%a didi!+ *ema!in inggi *!"% .ang dibe%i!an5 K"#"m !ee%angan dii*i dengan 9aaan
g&%& enang !e#ema$an dan !e!&aan;!e#ebi$an b&!i be#a0a% ,eidence- .ang dini#ai5
1'
3. Pen2la4an Data Pen$la$an P2rt292l$2
Daa /eni#aian /%".e! me#i/&i *!"% .ang di/e%"#e$ da%i a$a/6
a$a/A /e%en9anaan;/e%*ia/an+ /eng&m/&#an daa+ dan
/eng"#a$an daa+ /e#a!*anaan /e!e%0aan dan /en.a0ian
daa;#a/"%an5 Da#am meni#ai *eia/ a$a/+ /endidi! da/a
mengg&na!an *!"% .ang e%enang da%i ' *am/ai 35 S!"% '
me%&/a!an *!"% e%enda$ dan *!"% 3 ada#a$ *!"% e%inggi
&n&! *eia/ a$a/5 Jadi "a# *!"% e%enda$ &n&! !e*e#&%&$an
a$a/ ada#a$ 3 dan "a# *!"% e%inggi ada#a$ '25 Be%i!& abe#
.ang mem&a 9"n"$ de*!%i/*i dan /en*!"%an
!a&ap Deskripsi "kor
Peren6anaan#
per!iapan
Me%&a$4
$opik0 $&.&an0 )a"an#ala$0 langka"langka"
ker.a0 .ad7al0 7ak$&0 perkiraan da$a 1ang
akan diperole"0 $e%pa$ pelak!anaan
pro1ek0 da/$ar per$an1aan a$a& /or%a$
1ang dig&nakan !e!&ai dengan $&.&an3
D0CC 1C
Peng&%p&lan
da$a#in/or%a!i
a3 Da$a#in/or%a!i $er6a$a$ dengan rapi0
.ela! dan lengkap3
)3 Ke$epa$an %engg&nakan ala$#)a"an
D0CC 1C
Pengola"an
da$a#Pelak!anaan
peker.aan
a3 Ada pengkla!i/ika!ian da$a0 pena/!iran
da$a !e!&ai dengan $&.&an pelak!anaan
peker.aan3
)3 Ada &raian $en$ang pelak!anaan
peker.aan3
D0CC 1C
Pen1a.ian da$a#
laporan
Mer&%&!kan $opik0 %er&%&!kan $&.&an0
%en&li!kan ala$ dan )a"an0 %eng&raikan
6ara ker.a (langka"langka" kegia$an'
Pen&li!an laporan !i!$e%a$i!0
%engg&nakan )a"a!a 1ang ko%&nika$i/3
Pen1a.ian da$a lengkap0 %e%&a$
ke!i%p&lan dan !aran3
D0CC 1C
To$al Skor
Sema!in #eng!a/ dan *e*&ai in7"%ma*i /ada *eia/ a$a/
*ema!in inggi *!"% .ang di/e%"#e$5
12
F. Pen$la$a
n D$r$
1. Penert$an
Peni#aian di%i ada#a$ *&a& e!ni! /eni#aian di mana /e*e%a
didi! dimina &n&! meni#ai di%in.a *endi%i be%!aian dengan
*a&*+ /%"*e*+ dan ing!a /en9a/aian !"m/een*i .ang
di/e#a0a%in.a da#am maa /e#a0a%an e%en&5 Te!ni! /eni#aian
di%i da/a dig&na!an &n&! meng&!&% %ana$ !"gnii7+ a7e!i7+ dan
/*i!"m""%5
a5 Peni#aian %ana$ !"gnii7+ mi*a#n.aA /e*e%a didi!
dimina &n&! meni#ai /eng&a*aan /engea$&an+ me#a#&i
$a*i# !e%0an.a5
b5 Peni#aian %ana$ a7e!i7+ mi*a#n.a /e*ea didi!
me#a!&!an /eni#aian *i!a/ e%$ada/ /ene%a/an
/engg&naan a#a !e*e#amaan !e%0a di beng!e#5
95 Peni#aian %ana$ /*i!"m""%i!+ mi*a#n.a /e*e%a
didi! dimina &n&! meni#ai !e9a!a/an da#am be%/ida"+
dengan !%ie%ia .ang e#a$ diea/!an5
2. Tekn$k Pen$la$an
Peni#aian di%i di#a!&!an be%da*a%!an !%ie%ia .ang 0e#a* dan
"b0e!i75 O#e$ !a%ena i&+ /eni#aian di%i "#e$ /e*e%a didi! /e%#&
di#a!&!an me#a#&i #ang!a$6#ang!a$ *ebagai be%i!&A
a5 Menen&!an !"m/een*i aa& a*/e! !emam/&an
.ang a!an dini#ai5
b5 Menen&!an !%ie%ia /eni#aian .ang a!an
dig&na!an5
95 Me%&m&*!an 7"%ma /eni#aian+ da/a be%&/a
/e&n0&! e!ni* /en*!"%an+ da7a% anda 9e!+ aa& *!a#a
/eni#aian5
d5 Memina /e*e%a didi! &n&! me#a!&!an /eni#aian
di%i5
e5 G&%& meng!a0i *am/e# $a*i# /eni#aian *e9a%a a9a!+
&n&! mend"%"ng /e*e%a didi! *&/a.a *enania*a
me#a!&!an /eni#aian di%i *e9a%a 9e%ma dan "b0e!i75
11
75 Men.am/ai!an &m/an ba#i! !e/ada /e*e%a didi!
be%da*a%!an $a*i# !a0ian e%$ada/ *am/e# $a*i# /eni#aian
.ang diambi# *e9a%a a9a!5
13
="n"$A Peni#aian Di%i
K"m/een*i Kea$#ian A Ge"#"gi Pe%ambangan
Maa Pe#a0a%an;SK A Me#a!*ana!an Kegiaan Pemb"%an
dan Pe#eda!an
A#"!a*i La!& A ' Seme*e%
Nama Si*<a A MMMMMMMMMMMMMMMMM Ke#a* A HI;2
N"
Sanda% K"m/een*i;
K"m/een*i Da*a%
Tangga/an
?e%i7i!a*i
G&%&
' 0 .a ida!
'5 Me#a!&!an /emb"%an
&n&! /e#eda!an dengan
a%a$ A 8e%i!a#+ mi%ing+ dan
$"%i*"na#
25 Mengideni7i!a*i
/e%#eng!a/an dan
/e%a#aan /e#eda!an .ang
die%a/!an .ang *e*&ai
dengan me"de
/e#eda!ann.a
15 dan *ee%&*n.a
Kee%anganA
' E Pa$am
0 E Tida!
=aaanA
G&%& men.a%an!an !e/ada /e*e%a didi! &n&! men.aa!an
*e9a%a 0&0&% *e*&ai !emam/&an .ang dimi#i!in.a+ !a%ena ida!
be%/enga%&$ e%$ada/ ni#ai a!$i%5 Han.a be%&0&an &n&!
/e%bai!an /%"*e* /embe#a0a%an5
Pe%#& di9aa ba$<a ida! ada *a& /&n a#a /eni#aian .ang
da/a meng&m/&#!an in7"%ma*i $a*i# dan !ema0&an be#a0a%
/e*e%a didi! *e9a%a #eng!a/5 Peni#aian &ngga# ida! 9&!&/
&n&! membe%i!an gamba%an;in7"%ma*i enang !emam/&an+
!ee%am/i#an+ /engea$&an+ dan *i!a/ *e*e"%ang5 Lagi /&#a+
ine%/%ea*i $a*i# e* ida! m&#a! dan abadi !a%ena /e*e%a
didi! e%&* be%!embang *e*&ai dengan /enga#aman be#a0a%
.ang dia#amin.a5
1)
Un&! men0amin "b.e!i8ia* $a*i# /eni#aian+ di#a!&!an /%"*e*
8e%i7i!a*i "#e$ /eme%i!*a ,erifier-+ bai! /eme%i!*a ine%na#
ma&/&n e!*e%na#5
a. :er$9$ka&$ $nternal
?e%i7i!a*i ine%na# *ebagai /%"*e* /en0aminan m&& ,"uality
Assurance- di#a!&!an "#e$ &n*&% *e!"#a$+ bi*a e%di%i aa*
g&%& !e0&%&an+ !e&a !"m/een*i !ea$#ian+ dan <a!i# !e/a#a
*e!"#a$+ dengan !een&an *ebagai be%i!&A
'- Mema$ami &0&an /embe#a0a%an;!%ie%ia &n0&! !e%0a
.ang $a%&* di!&a*ai /e*e%a didi!:
2- Memana& /e#a!*anaan /eni#aian .ang di#a!&!an "#e$
g&%&:
1- Mem8e%i7i!a*i $a*i# /eni#aian:
3- Meng&0i /e*e%a didi! *e9a%a *am/#ing me#a#&i b&!i
7i*i! portfolio:
)- Men.&*&n &m/an ba#i!:
2- Meng!"n7i%ma*i!an $a*i# 8e%i7i!a*i /eni#aian !e/ada
g&%&+ dan
4- Menga0&!an $a*i# 8e%i7i!a*i !e/ada external erifier5
'. :er$9$ka&$ ek&ternal
?e%i7i!a*i e!*e%na# *ebagai /%"*e* /engenda#ian m&&
#"uality $ontrol) da/a di#a!&!an "#e$ /eni#ai #assessor)
.ang dia!&i #embaga *e%i7i!a*i /%"7e*i+ DU;DI aa& a*"*ia*i
/%"7e*i+ dengan !een&an *ebagai be%i!&A
'- Mema$ami &0&an /embe#a0a%an;!%ie%ia !ine%0a .ang
$a%&* di!&a*ai /e*e%a didi!:
2- Memana& /e#a!*anaan /eni#aian .ang di#a!&!an "#e$
g&%&:
1- Mem8e%i7i!a*i $a*i# /eni#aian g&%&+ dan
3- Meng&0i /e*e%a didi! *e9a%a *am/#ing me#a#&i b&!i
be#a0a% be%&/a /"%7"#i"5
3. Pen2la4an Data Pen$la$an D$r$
Daa /eni#aian di%i ada#a$ daa .ang di/e%"#e$ da%i $a*i#
/eni#aian enang !emam/&an+ !e9a!a/an+ aa& /eng&a*aan
!"m/een*i e%en&+ .ang di#a!&!an "#e$ /e*e%a didi! *endi%i+
*e*&ai dengan !%ie%ia .ang e#a$ dien&!an5 Ha*i# /eni#aian ini
12
ida! dig&na!an *ebagai a#a &n&! meni#ai *i*<a ea/i $an.a
&n&! mengea$&i /e%!embangan;!ema0&an be#a0a% *i*<a5
Pada a$a/ a<a#+ $a*i# /eni#aian di%i .ang di#a!&!an "#e$
/e*e%a didi! ida! da/a #ang*&ng die%ima dan dig&na!an+
!a%ena /e*e%a didi! be#&m e%bia*a+ e%#ai$+ dan *anga
e%b&!a *e$ingga !em&ng!inan ban.a! me#a!&!an !e*a#a$an5
A#a*an #ain !a%ena !em&ng!inan /e*e%a didi! *anga *&b0e!i7
adan.a e%d"%"ng "#e$ !einginan &n&! menda/a!an ni#ai .ang
bai!5 O#e$ !a%ena i&+ g&%& /e%#& mene#aa$ $a*i# /eni#aian di%i
/e*e%a didi!5
G&%& /e%#& mengambi# *am/e# ana%a )C *am/ai dengan '0C
&n&! die#aa$+ di!"%e!*i+ dan di#a!&!an /eni#aian &#ang5 A/abi#a
$a*i# !"%e!*i &#ang .ang di#a!&!an "#e$ g&%& men&n0&!!an
/e*e%a didi! ban.a! me#a!&!an !e*a#a$an+ g&%& da/a
mengemba#i!an *e#&%&$ $a*i# /e!e%0aan !e/ada /e*e%a didi!
&n&! di!"%e!*i !emba#i+ dengan men&n0&!!an 9aaan enang
!e#ema$an6!e#ema$an .ang e#a$ me%e!a #a!&!an5 D&a aa&
iga !a#i g&%& me#a!&!an #ang!a$ !"%e!*i dan e#aa$+ /e*e%a
didi! men0adi e%#ai$ da#am me#a!&!an /eni#aian di%i *e9a%a
bai!+ "b0e!i7+ dan 0&0&%5
See#a$ /e*e%a didi! e%#ai$ da#am me#a!&!an /eni#aian di%i
a!an *anga memban& me%ingan!an beban &ga* g&%&5 Ha*i#
/eni#aian di%i .ang di#a!&!an /e*e%a didi! 0&ga da/a
die%ima;di/e%9a.a *e%a da/a di/a$ami+ diine%/%ea*i!an+ dan
da/a dig&na!an *ebagai $a*i# /eni#aian g&%&5
14
18
BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN
A. Peneta%
an In.$kat2r Pen7a%a$an K2)%eten&$
Indi!a"% me%&/a!an /enanda &n&! menen&!an !ee%9a/aian
*&a& !"m/een*i da*a%5 Indi!a"% /en9a/aian !"m/een*i
di%&m&*!an dengan mengg&na!an !aa !e%0a "/e%a*i"na#+ */e*i7i!
dan e%&!&%+ *e/e%iA mengideni7i!a*i+ meng$i&ng+ membeda!an+
men.im/&#!an+ men9e%ia!an !emba#i+ mem/%a!i!!an+
mendem"n*%a*i!an+ dan mende*!%i/*i!an5
Be%i!& 9"n"$ /enea/an indi!a"% maa /e#a0a%an Peng"#a$an
Ha*i# Pe%anian5
S$andar
Ko%pe$en!i
Ko%pe$en!i
Da!ar
Indika$or
Rana"
P S K
Me%)&a$ $el&r
a!in
Me%ili"
$el&r
Tel&r dipili"
ke!egarann1a
%en&r&$ 6andle
!1!$e% dengan
$ingka$ ke$eli$ian
1CCE
Tel&r dipili"
)erda!arkan
ke&$&"ann1a $ingka$
ke$eli$ian 1CCE
Ke!egaran $el&r
di.ela!kan
pengar&"n1a
$er"adap k&ali$a!
$el&r a!in
Ke&$&"an $el&r
di.ela!kan
pengar&"n1a
$er"adap pro!e!
o!%o!e
F
F
F
F
F
F
1(
B. Pe)eta
an Pen$la$an Stan.ar K2)%eten&$0 K2)%eten&$ Da&ar .an
In.$kat2r
Pemeaan *anda% !"m/een*i di#a!&!an &n&! mem&da$!an g&%&
da#am menen&!an e!ni! /eni#aian5
="n"$A Pemeaan Te!ni! Peni#aian maa /e#a0a%an Peng"#a$an
Ha*i# Pe%anian
N" SK KD Indi!a"%
Te!ni! Peni#aian
Te* Pe%7m P%". @55
' Me%)&a$
$el&r a!in
Me%ili"
$el&r
Tel&r
dipili"
ke!egarann1a
%en&r&$
6andle !1!$e%
dengan $ingka$
ke$eli$ian
1CCE
Tel&r
dipili"
)erda!arkan
ke&$&"ann1a
$ingka$
ke$eli$ian
1CCE
Ke!
egaran $el&r
di.ela!kan
pengar&"n1a
$er"adap
k&ali$a! $el&r
a!in
Ke&$
&"an $el&r
di.ela!kan
pengar&"n1a
$er"adap
pro!e!
o!%o!e
?
?
?
?
30
#. Peneta%
an Tekn$k Pen$la$an
Da#am memi#i$ e!ni! /eni#aian $enda!n.a mem/e%imbang!an 9i%i
indi!a"%+ 9"n"$A
'5 A/abi#a &n&an indi!a"% me#a!&!an *e*&a&+ ma!a e!ni!
/eni#aiann.a ada#a$ &n0&! !e%0a ,performance-5
25 A/abi#a &n&an indi!a"% be%!aian dengan /ema$aman
!"n*e/+ ma!a e!ni! /eni#aiann.a ada#a$ e%&#i*5
D. #2nt24
Alat .an Pen&k2ran .ala) Pen$la$an
Be%i!& ada#a$ 9"n"$69"n"$ a#a dan 9a%a /en*!"%an da#am
/eni#aian be%bagai maa /e#a0a%an5 ="n"$69"n"$ /eni#aian
e%*eb& da/a diad"/*i aa& dim"di7i!a*i *e*&ai !eb&&$an5
#2nt24( Le)'ar Pen$la$an Un"!k Ker"a
S$andar Ko%pe$en!i 4 Me%)&a$ $el&r a!in
Na%a pe!er$a 4 Anang Sar$ono
NIS 4 CCDC;
Tanggal 4 A J&ni (CCA
No. Kompetensi Dasar Indikator
Pen#apaian
a !idak
A Me%ili" $elor4 Telor dipili" )erda!arkan
ke!egarann1a %en&r&$
candle system dengan
$ingka$ ke$eli$ian 1CCE
Telor dipili" )erda!arkan
ke&$&"ann1a dengan
$ingka$ ke$eli$ian 1CCE
3'
, Me%)&a$ adonan Ko%po!i!i gara% dan
)a"an pe%)&ngk&! 14-
D!$3
+ D!$3
32
#2nt24( Le)'ar Pen$la$an S$ka%
Na%a pe!er$a 4 Anang Sar$ono
N I S 4 0408'0'40
Tanggal 4 A J&ni (CCD
No.
$n%
Aspek "ikap /rana& Non'
instruksional/ (Attitude)
"kor Perole&an
Belie(e $B%
(Pre/eren!i ole"
Pe!er$a didik 1)!3'
)(aluation $)%
(Ole" G&r&#
%en$or'
1 ( - : 9 1 ( - : 9
13 Kedi!iplinan N N
(3 Ke.&.&ran N N
-3 Ker.a !a%a N N
:3
Mengak!e! dan
%engorgani!a!i in/or%a!i
N N
9 Tangg&ng .a7a) N N
; Me%e6a"kan %a!ala" N N
D Ke%andirian N N
A Ke$ek&nan N N
(,
n
> E
n
'
Nilai A$$i$&de (NA$' ? = S
%a=
B S
%a=
? G0CC
(9 > 9' = n
%a=
(9>:' > (9>:' > (9>:' > (9>:' > (9>:' > (9>-' > (9>9' > (9>:'
NAt ? = G0CC
(9 > 9' = A
? H(G > G > G > G > G > A > 1C > G'#ACI = G0CC
= (72/80) x 9,00 = 8,10
31
#2nt24( Le)'ar Pen$la$an Pr2.!k *Baran6Ja&a+
Sanda% K"m/een*i A Me%a!i P=
Nama /e*e%a A Anang Sa%"n"
NIS A 0408'0'22
Tangga# A 8 J&ni 2008
No A!pek Jang Dinilai Kri$eria # Indika$or
Penilaian
Ja
Tidak
D A G
1 Keselamatan ker/a
Pe%akaian perala$an %eraki$
ko%p&$er
Menginda"kan pengg&naan gelang an$i !$a$i6 a$a&
dengan %e%egang casing $erle)i" da"&l& !e)el&%
%elak&kan peraki$an P+
( Urutan Perakitan
a3 Meraki$ +a!ing
Se!&ai SOP 1ai$& %en1iapkan ke)&$&"an l&)ang
dan pe%a!angan Power Supply
)3 Meraki$ Motherboard
Me%a!ang motherboard di 6a!ing dan
pe%a!angan ka)el
63 Meraki$ Processor Me%a!ang Pro6e!!or di Mo$"er)oard !e!&ai SOP
d3 Meraki$ RAM
Me%a!ang RAM di !lo$ 1ang !e!&ai SIMM dan
DIMM
e3 Meraki$ peripheral lain (FGA0
NI+0 dan lain !e)again1a
Me%a!ang perip"eral di !lo$ e=pan$ion ISA0 P+I
a$a& FGA
33
No A!pek Jang Dinilai Kri$eria # Indika$or
Penilaian
Ja
Tidak
D A G
- 0asil Perakitan P1
,er"a!il )aik dan )eropera!i
P+ ada )eep dan $a%pilan kon/ig&ra!i "ard7are di
%oni$or (POST' dan Hard Di!k !iap dig&nakan
: 2aktu
Kak$& 1ang dig&nakan &n$&k
peraki$an
Kak$& peraki$an dan peng&.ian !e!&ai dengan
kon/ig&ra!i dan !pe!i/ika!i P+
9 Kerapian
Rapi Pengka)elan pada P+ $er$a$a0 %erapikan ke%)ali
perala$an dan )a"an 1ang !&da" $idak dig&nakan3
Ke$erangan4
a3 Kolo% penilaian 4 di)eri $anda 3 !e!&ai dengan pen6apaian kri$eria#indika$or 1ang diper!1ara$kan3
)3 ,a$a! %ini%al ko%pe$en di)eri nilai D0CC3 Grada!i nilai dide!krip!ikan !e)agai )erik&$4
D0CC ()aik' ? dengan $epa$ 7ak$& dapa$ %en6apai indika$or !e!&ai k&ali$a! !$andar %ini%al 1ang di$e$apkanB
A0CC (a%a$ )aik' ? le)i" 6epa$ dari ke$en$&an dapa$ %en6apai indika$or !e!&ai k&ali$a! !$andar %ini%al 1ang di$e$apkanB
G0CC (i!$i%e7a' ? le)i" 6epa$ dari ke$en$&an %en6apai indika$or dan %ele)i"i k&ali$a! !$andar %ini%al 1ang di$e$apkan3
63 Nilai prod&k#.a!a (Np.' dia%)il dari nilai $erenda" dian$ara nilai pen6apaian !e$iap indika$or ke)er"a!ilan
3)
BAB I:
PELAPORAN HASIL PENILAIAN
Peni#aian meng$a*i#!an in7"%ma*i enang /en9a/aian !"m/een*i
/e*e%a didi! .ang da/a dig&na!an *ebagaiA ,'- /e%bai!an ,remedial-
bagi /e*e%a didi! .ang be#&m men9a/ai !%ie%ia !e&na*an+ ,2-
/enga.aan bagi /e*e%a didi! .ang *&da$ men9a/ai !%ie%ia !e&na*an
,KKM- #ebi$ 9e/a da%i <a!& .ang di*edia!an+ ,1- /e%bai!an /%"g%am
dan /%"*e* /embe#a0a%an+ ,3- /e#a/"%an+ dan ,)- /enen&an !enai!an
!e#a*5
A. Inter%ret
a&$ Ha&$l Pen$la$an
Peni#aian di#a!&!an &n&! menen&!an a/a!a$ /e*e%a didi! e#a$
be%$a*i# meng&a*ai *&a& !"m/een*i menga9& !e indi!a"% .ang
e#a$ di!embang!an5 Peni#aian di#a!&!an /ada <a!& /embe#a0a%an
aa& *ee#a$ /embe#a0a%an be%#ang*&ng5 Seb&a$ indi!a"% da/a
di0a%ing dengan bebe%a/a *"a#;&ga*5
K%ie%ia Ke&na*an Minima# ,KKM- *eia/ indi!a"% da#am *&a&
K"m/een*i Da*a% ,KD- dibe%i!an *!"% 0C 6 '00C5 K%ie%ia idea#
/en9a/aian ma*ing6ma*ing indi!a"% ada#a$ #ebi$ da%i 40C+ ea/i
*e!"#a$ da/a menea/!an !%ie%ia aa& ing!a /en9a/aian
indi!a"% ,mi*a#n.aA m&#ai da%i )0C-+ dengan %a*i"na# a9&anA ing!a
!emam/&an a!ademi* /e*e%a didi!+ !"m/#e!*ia* indi!a"%+ dan
!ee%*ediaan da.a d&!&ng g&%& *e%a *a%ana dan /%a*a%ana5
K%ie%ia !e&na*an &n&! ma*ing6ma*ing K"m/een*i Da*a% ,KD-
ada#a$ e%/en&$in.a indi!a"% .ang di/e%*.a%a!an d&nia !e%0a .ai&
!"m/een aa& be#&m !"m/een dan dibe%i #ambang;*!"% 4+00 bi#a
memen&$i /e%*.a%aan minima#5
K&a#ia* *e!"#a$ a!an dini#ai "#e$ /i$a! #&a%;ma*.a%a!a *e9a%a
be%!a#a+ ana%a #ain me#a#&i !ebe%$a*i#an *e!"#a$ da#am &0ian
na*i"na#5 Peni#aian ini a!an men&n0&!!an /e%ing!a *&a& *e!"#a$
dibanding!an dengan *e!"#a$ #ain ,benchmarking-5 Dengan
/eme%ing!aan ini di$a%a/!an *e!"#a$ e%/a9& &n&! mening!a!an
!&a#ia*n.a+ da#am a%i mening!a!an !%ie%ia /en9a/aian indi!a"%5
32
Be%i!& ini bebe%a/a 9"n"$ i#&*%a*i Ine%/%ea*i $a*i# /eni#aian
'5 A/abi#a /e%"#e$an
ni#ai /e*e%a didi! /ada *&a& indi!a"% KKM+ a%in.a e#a$
men&na*!an indi!a"% e%*eb&5
25 A/abi#a *em&a
indi!a"% e#a$ &na*+ a%in.a /e*e%a didi! e#a$ meng&a*ai KD
e%!ai5 Dengan demi!ian+ /e*e%a didi! diine%/%ea*i!an e#a$
meng&a*ai SK dan maa /e#a0a%an5
15 A/abi#a 0&m#a$
indi!a"% da%i *&a& KD .ang e#a$ &na* )0C+ /e*e%a didi!
da/a mem/e#a0a%i KD be%i!&n.a dengan mengi!&i %emedia#
&n&! indi!a"% .ang be#&m &na*+ Seba#i!n.a+ a/abi#a ni#ai
indi!a"% da%i *&a& KD F KKM+ a%in.a /e*e%a didi! be#&m
men&na*!an indi!a"%5 A/abi#a 0&m#a$ indi!a"% da%i *&a& KD
.ang be#&m &na* O )0C+ /e*e%a didi! be#&m da/a
mem/e#a0a%i KD be%i!&n.a ,a%in.a $a%&* meng&#ang KD
e%*eb&-5
34
="n"$A Peng$i&ngan ni#ai KD dan !e&na*an be#a0a% *&a& maa /e#a0a%an5
Ko%pe$en!i Da!ar Ha!il ,ela.ar Indika$or
KKM Perole"an Nilai
Ke$&n$a!an
Men1i%p&lkan )a"7a
$iap 7&.&d )enda
%e%iliki !i/a$n1a
%a!ing%a!ing dan
dapa$ %engala%i
per&)a"an
13 Mende!krip!ikan !i/a$!i/a$
)enda pada$0 6air0 dan ga!
Mende!krip!ikan
)enda pada$ )erda!arkan
!i/a$n1a3
Men&n.&kkan )&k$i
$en$ang !i/a$ )enda 6air3
Men&n.&kkan )&k$i
$en$ang !i/a$ )enda ga!
DCE
DCE
;CE
DC
;G
;G
T&n$a!
,el&% $&n$a!
T&n$a!
(3 Mende%on!$ra!ikan
)a"7a )e)erapa )enda
dapa$ %elar&$kan )enda
lainn1a
Men&n.&kkan )enda
pada$ 1ang dapa$ dilar&$kan
pada )enda 6air3
Mengiden$i/ika!i
)enda 6air 1ang dapa$
%elar&$kan )enda pada$3
Mengar$ikan lar&$an
dan pelar&$
;CE
DCE
;CE
;1
AC
GC
T&n$a!
T&n$a!
T&n$a!
Ni#ai indi!a"% /ada $a*i# be#a0a% N"5' 9ende%&ng 40+ 0adi ni#ai $a*i# be#a0a% N"5' ada#a$ 40 aa& 4+005
Ni#ai indi!a"% /ada $a*i# be#a0a% N"52 be%8a%ia*i+ di$i&ng ni#ai %aa6%aa indi!a"%5 Jadi ni#ai $a*i# be#a0a%
N"52 A
4+40 aa& 44
1
(0 80 2'
=
+ +
: Dengan demi!ian ni#ai KD E 41+)
2
44 40
=
+
38
Pada $a*i# be#a0a% N"5'+ indi!a"% N"52 be#&m &na*5 Jadi /e*e%a didi! /e%#& mengi!&i %emedia# &n&!
indi!a"% N"525
3(
B. Pe)an9
aatan Ha&$l Pen$la$an
1. Ba$ %e&erta .$.$k 8an )e)erl!kan re)e.$al
G&%& $a%&* /e%9a.a ba$<a *eia/ /e*e%a didi! da#am !e#a*n.a
mam/& men9a/ai !%ie%ia !e&na*an *eia/ !"m/een*i+ bi#a
/e*e%a didi! menda/a ban&an .ang e/a5 Mi*a#n.a+ ban&an
*e*&ai dengan ga.a be#a0a% /e*e%a didi! /ada <a!& .ang
e/a *e$ingga !e*&#ian dan !egaga#an ida! men&m/&!5
Dengan demi!ian /e*e%a didi! ida! /aa$ *emangan.a
,frustasi- da#am men9a/ai !"m/een*i .ang $a%&* di!&a*ain.a5
Remedia# di#a!&!an "#e$ g&%& maa /e#a0a%an+ g&%& !e#a*+ aa&
"#e$ g&%& #ain .ang memi#i!i !emam/&an membe%i!an ban&an
dan mengea$&i !e!&%angan /e*e%a didi!5 Remedia# dibe%i!an
!e/ada /e*e%a didi! .ang be#&m men9a/ai !%ie%ia !e&na*an
be#a0a%5 Kegiaan da/a be%&/a aa/ m&!a dengan g&%& aa&
dibe%i !e*em/aan &n&! be#a0a% *endi%i+ !em&dian di#a!&!an
/eni#aian dengan 9a%aA men0a<ab /e%an.aan+ memb&a
%ang!&man /e#a0a%an+ aa& menge%0a!an &ga* meng&m/&#!an
daa5 La!& %emedia# dia&% be%da*a%!an !e*e/a!aan ana%a
/e*e%a didi! dengan g&%&+ da/a di#a!*ana!an /ada aa& di
#&a% 0am e7e!i75 Remedia# $an.a dibe%i!an &n&! indi!a"% .ang
be#&m &na*5
2. Ba$ %e&erta .$.$k 8an )e)erl!kan %ena8aan
Penga.aan di#a!&!an bagi /e*e%a didi! .ang memi#i!i
/eng&a*aan #ebi$ 9e/a dibanding!an /e*e%a didi! #ainn.a+
aa& /e*e%a didi! .ang men9a/ai !e&na*an be#a0a% !ei!a
*ebagian be*a% /e*e%a didi! .ang #ain be#&m5 Pe*e%a didi!
.ang be%/%e*a*i bai! /e%#& menda/a /enga.aan+ aga% da/a
mengembang!an /"en*i *e9a%a "/ima#5 Sa#a$ *a& !egiaan
/enga.aan .ai& membe%i!an mae%i amba$an+ #ai$an
amba$an aa& &ga* indi8id&a# .ang be%&0&an &n&!
mem/e%!a.a !"m/een*i .ang e#a$ di9a/ain.a5 Ha*i# /eni#aian
!egiaan /enga.aan da/a menamba$ /eng&a*aan;ni#ai
/e*e%a didi! /ada maa/e#a0a%an be%*ang!&an5 Penga.aan
da/a di#a!*ana!an *eia/ *aa bai! /ada aa& di #&a% 0am
e7e!i75 Bagi /e*e%a didi! .ang *e9a%a !"n*i*en *e#a#&
32
men9a/ai !"m/een*i #ebi$ 9e/a+ da/a dibe%i!an /%"g%am
a!*e#e%a*i5
3. Ba$ G!r!
G&%& da/a meman7aa!an $a*i# /eni#aian &n&! /e%bai!an
/%"g%am dan !egiaan /embe#a0a%an5 Mi*a#n.a+ g&%& da/a
mengambi# !e/&&*an e%bai! dan 9e/a &n&! membe%i!an
ban&an "/ima# !e/ada !e#a* da#am men9a/ai !"m/een*i
.ang e#a$ dia%ge!an da#am !&%i!&#&m+ aa& g&%& $a%&*
meng&#ang /e#a0a%an dengan meng&ba$ *%aegi /embe#a0a%an+
dan mem/e%bai!i /%"g%am /embe#a0a%ann.a5 O#e$ !a%ena i&+
/%"g%am .ang e#a$ di%an9ang+ *%aegi /embe#a0a%an .ang e#a$
di*ia/!an+ dan ba$an .ang e#a$ di*ia/!an /e%#& die8a#&a*i+
di%e8i*i+ aa& m&ng!in digani a/abi#a e%n.aa ida! e7e!i7
memban& /e*e%a didi! da#am men9a/ai /eng&a*aan
!"m/een*i5 Pe%bai!an /%"g%am ida! /e%#& men&ngg& *am/ai
a!$i% *eme*e%+ !a%ena bi#a di#a!&!an /ada a!$i% *eme*e% bi*a
*a0a be%a%i /e%bai!an i& a!an *anga e%#amba5
;. Ba$ Ke%ala Sek2la4
Ha*i# /eni#aian da/a dig&na!an "#e$ !e/a#a *e!"#a$ &n&!
meni#ai ing!a !ebe%$a*i#an /e*e%a didi!+ !ine%0a g&%&+ dan
!ine%0a *e!"#a$+ *e%a *ebagai ba$an !a0ian da#am /engambi#an
!e/&&*an da#am %ang!a /embinaan *e!"#a$ .ang di/im/inn.a5
#. Pela%2r
an Ha&$l Pen$la$an
1. La%2ran Se'aa$ Ak!nta'$l$ta& P!'l$k
K&%i!&#&m be%ba*i* !"m/een*i di%an9ang dan di#a!*ana!an
da#am !e%ang!a mana0emen be%ba*i* *e!"#a$+ di mana /e%an6
*e%a ma*.a%a!a di bidang /endidi!an ida! $an.a e%baa*
/ada d&!&ngan dana *a0a+ ea/i 0&ga di bidang a!ademi!5
Un*&% /ening da#am mana0emen be%ba*i* *e!"#a$ ada#a$
/a%i*i/a*i ma*.a%a!a+ %an*/a%an*i+ dan a!&nabi#ia* /&b#i!5
Aa* da*a% i&+ #a/"%an !ema0&an $a*i# be#a0a% /e*e%a didi!
dib&a *ebagai /e%angg&ng0a<aban #embaga *e!"#a$ !e/ada
"%ang &a;<a#i /e*e%a didi!+ !"mie *e!"#a$+ ma*.a%a!a+ dan
in*an*i e%!ai #ainn.a5 La/"%an !ema0&an $a*i# be#a0a% /e*e%a
34
didi! me%&/a!an *a%ana !"m&ni!a*i dan *a%ana !e%0a *ama
ana%a *e!"#a$+ "%ang &a+ dan ma*.a%a!a .ang be%man7aa
bai! bagi !ema0&an be#a0a% /e*e%a didi! ma&/&n
/engembangan *e!"#a$5
Pe#a/"%an $a*i# be#a0a% $enda!n.aA
a5 Me%in9i $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! be%da*a%!an
!%ie%ia .ang e#a$ dien&!an+ di!ai!an dengan /eni#aian
.ang be%man7aa bagi /engembangan /e*e%a didi!5
b5 Membe%i!an in7"%ma*i .ang 0e#a*+ !"m/%e$en*i7+
dan a!&%a5
95 Men0amin in7"%ma*i .ang a!&%a dan e/a <a!&
bagi "%ang &a+ dan *e9e/an.a di!ea$&i bi#amana
ana!n.a be%ma*a#a$ da#am be#a0a%5
2. Bent!k La%2ran
La/"%an !ema0&an be#a0a% /e*e%a didi! da/a di*a0i!an da#am
daa !&aniai7 dan !&a#iai75 Daa !&aniai7 di*a0i!an da#am
ang!a ,*!"%-+ mi*a#n.a *e"%ang /e*e%a didi! menda/a ni#ai 2
,enam- /ada maa /e#a0a%an maemai!a5 Bai! /e*e%a didi!
ma&/&n "%ang &a .ang !&%ang mema$ami ma!na ang!a
e%*eb& da/a be%!"n*&#a*i dengan g&%& dan me#i$a b&!&
ni#ai5 Ha# ini /e%#& di#a!&!an aga% "%ang &a da/a
meninda!#an0&i+ a/a!a$ ana!n.a /e%#& diban& da#am bidang
a%imei!a+ a#0aba%+ ge"me%i+ *ai*i!a+ aa& $a# #ain5
Aga% /e%an *e%a ma*.a%a!a *ema!in mening!a+ ben&!
#a/"%an $a%&* di*a0i!an da#am ben&! .ang #ebi$ !"m&ni!ai7
,mem&a 9aaan g&%&;de*!%i/*i-+ *e$ingga P/%"7i#D aa& ing!a
!ema0&an be#a0a% /e*e%a didi! m&da$ e%ba9a dan da/a
di/a$ami "#e$ "%ang &a aa& /i$a! .ang be%!e/eningan
,stakeholder-5
Da%i #a/"%an e%*eb&+ "%ang&a da/a mengideni7i!a*i
!"m/een*i a/a *a0a .ang be#&m di!&a*ai ana!n.a5
Be%da*a%!an #a/"%an e%*eb&+ "%ang&a;<a#i da/a menen&!an
0eni* ban&an a/a .ang di/e%#&!an ana!n.a+ *edang!an di
/i$a! ana!+ .ang be%*ang!&an da/a mengea$&i !e!&aan
dan !e#ema$an di%in.a *e%a a*/e! mana .ang /e%#&
diing!a!an5
38
1! I&$ La%2ran
Pada &m&mn.a "%ang &a mengingin!an 0a<aban a!&%a aa*
/e%an.aan be%i!&A
a5 Bagaimana !eadaan ana! <a!& be#a0a% di *e!"#a$
*e9a%a a!ademi!+ 7i*i!+ *"*ia# dan em"*i"na#Q
b5 Se0a&$ mana ana! be%/a%i*i/a*i da#am !egiaan di
*e!"#a$Q
95 Kemam/&an;!"m/een*i a/a .ang *&da$ dan
be#&m di!&a*ai dengan bai!Q
d5 A/a .ang $a%&* "%ang &a #a!&!an &n&! memban&
dan mengembang!an ana! #ebi$ #an0&Q
Un&! men0a<ab /e%an.aan e%*eb&+ in7"%ma*i .ang dibe%i!an
!e/ada "%ang &a $enda!n.aA
a5 Mengg&na!an ba$a*a .ang m&da$ di/a$ami5
b5 Menii!be%a!an !e!&aan dan a/a .ang e#a$
di9a/ai ana!5
95 Membe%i!an /e%$aian /ada /engembangan dan
/embe#a0a%an ana!5
d5 Be%!aian e%a dengan $a*i# be#a0a% .ang $a%&*
di9a/ai da#am !&%i!&#&m5
e5 Be%i*i in7"%ma*i enang ing!a /en9a/aian $a*i#
be#a0a%5
;. Jen$& A.)$n$&tra&$ .an Pela%2ran
a. Leer
Lege% me%&/a!an b&!& .ang be%i*i in7"%ma*i /en9a/aian
$a*i# be#a0a% /e*e%a didi! da#am *a& !e#a*+ .ang membe%i
gamba%an *e9a%a %in9i enang !emam/&an /%e*a*i
a!ademi! ma&/&n 9aaan /%ibadi da#am !&%&n <a!& *a&
a$&n ,Lam/i%an 15 ="n"$ >"%ma Lege%-5
Lege% ini dima!*&d!anA
'- Un&! me%e!am /e%!embangan !ema0&an be#a0a%
/e*e%a didi! *a& !e#a* .ang be%i*iA
a- Idenia* /e*e%a didi!:
b- U%aian maa /e#a0a%an .ang di/e#a0a%i:
3(
9- Ke#&#&*an dan angga# /e%bai!an da%i *eia/ maa
/e#a0a%an .ang din.aa!an be#&m #&#&*5
2+ Membe%i in7"%ma*i enang !eadaan $a*i# be#a0a%
/e*e%a didi! da#am *a& !e#a*5
'. B!k! La%2ran *Ra%2r+
Ra/"% ada#a$ b&!& #a/"%an $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! .ang
*e9a%a admini*%ai7 di#a/"%!an *eia/ *a& *eme*e%+ &n&!
*em&a maa /e#a0a%an .ang diem/&$n.a dengan &na*5
Bagi maa /e#a0a%an .ang be#&m men9a/ai !e&na*an
ida! dima*&!an !e da#am %a/"%5 Un&! mengaa*i $a#
e%*eb& *e!"#a$ da/a mene%bi!an %a/"% *emena%a5
>"%ma dan i*i #a/"%an di*e*&ai!an dengan !a%a!e%i*i!
!"m/een*i !ea$#ian5
,Lam/i%an 35 ="n"$ >"%ma Ra/"%-5
Pen0e#a*an dan 9"n"$ 7"%ma %a/"%+ *e%a aa 9a%a
/engi*iann.a da/a di#i$a /ada B&!& Pe&n0&! e!ni*
Pen.&*&nan La/"%an Ha*i# Be#a0a% Pe*e%a Didi! SMK
,Ra/"% SMK-5
7. Tran&kr$%
T%an*!%i/ me%&/a!an !&m/&#an #a/"%an /en9a/aian $a*i#
be#a0a% /ada a!$i% /endidi!an+ membe%i!an gamba%an
*e9a%a %in9i dan men.e#&%&$ !"m/een*i dan /%e*a*i
/e*e%a didi! *e#ama /%"*e* /endidi!an5 T%an*!%i/
dima!*&d!an &n&! membe%i /en0e#a*an *e9a%a %in9i
/%e*a*i /e*e%a didi! /ada a!$i% /endidi!an ,Lam/i%an )5
="n"$ >"%ma T%an*!%i/-5
T%an*!%i/ be%i*i !"m/"nen6!"m/"nen ana%a #ainA
'- idenia* *e!"#a$:
2- idenia* /e*e%a didi!:
1- &%aian maa /e#a0a%an .ang di/e#a0a%i /e*e%a didi!:
3- &%aian <a!& /en9a/aian *eia/ maa /e#a0a%an
)- !&a#i7i!a*i da#am ben&! !"m/een dan be#&m
!"m/een:
2- !ee%angan enang $a#6$a# .ang be%!aian dengan
/%"*e* /en9a/aian /%e*a*i:
)0
4- /enge*a$an "#e$ !e/a#a *e!"#a$ dan di*em/e#5
d. Pa&%2r Ketera)%$lan (Skill Passport)
Pa*/"% !ee%am/i#an aa& skill passport ada#a$ d"!&men
%e!aman /enga!&an aa* !"m/een*i .ang e#a$ di!&a*ai
"#e$ /emi#i!n.a5 Dengan demi!ian /a*/"% !ee%am/i#an ini
da/a dig&na!an *ebagaiA
'- B&!i aa& /enga!&an aa* !emam/&an .ang di!&a*ai
"#e$ /emi#i!n.a:
2- Ba$an /e%imbangan bagi /ema!ai enaga !e%0a
,DU;DI- da#am memi#i$ 9a#"n /e!e%0a aa&
mem/%"m"*i!an !a%.a<an .ang e%b&!i mem/&n.ai
!emam/&an *e*&ai dengan .ang dib&&$!an:
1- Pi%ani+ bai! bagi /e!e%0a ma&/&n /eng&*a$a;&n*&%
mana0emen da#am me%en9ana!an /ening!aan
!ee%am/i#an ma&/&n /enamba$an !ee%am/i#an ba%&
*e9a%a *i*emai* dan dia!&i5
%kill passport dima!*&d!an &n&! mengin7"%ma*i!an
!"m/een*i .ang e#a$ di!&a*ai+ dan mengin7"%ma*i!an
!e/ada d&nia !e%0a ,DU;DI- aa& /i$a! #ain .ang e%!ai
enang %i<a.a /en9a/aian !"m/een*i .ang dimi#i!i "#e$
/emegangn.a ,Lam/i%an 25 ="n"$ >"%ma %kill &assport-5
%kill passport minima# be%i*i !"m/"nen6!"m/"nen ana%a
#ainA
'- idenia* /emegang;/e*e%a didi!:
2- idenia* *e!"#a$:
1- nama /%"g%am !ea$#ian:
3- /en0e#a*an enang %kill &assport:
)- da7a% *anda% !"m/een*i dan !"m/een*i da*a%+
/en9a/aian dan #ega#ia*:
2- !ee%angan #ain .ang di/e%#&!an5
e. I"a<a4
I0aRa$ ada#a$ *&%a /enga!&an ba$<a /emi#i!n.a e#a$
men.e#e*ai!an aa& menama!an be#a0a% *e!a#ig&* #&#&*
0en0ang /endidi!an e%en&+ da#am $a# ini Se!"#a$
)'
Menenga$ Ke0&%&an5 I0aRa$ dibe%i!an /ada a!$i% 0en0ang
/endidi!an ,ing!a III aa& ing!a I?- !e/ada *eia/
/e*e%a didi! .ang e#a$ men.e#e*ai!an *em&a /%"g%am
dan #&#&* &0ian .ang di*e#engga%a!an5
I0aRa$ *eida!6ida!n.a mengand&ngA
'- idenia* #embaga .ang menge#&a%!an:
2- idenia* /emegang:
1- 0en0ang dan 0eni* /endidi!an .ang diem/&$:
3- angga#+ b&#an+ dan a$&n /ene%bian:
)- bidang;/%"g%am *&di ,!ea$#ian-:
2- da7a% !"m/een*i .ang di!&a*ai:
4- #ega#i*a*i "#e$ /e0aba #embaga .ang menge#&a%!an5
9. Sert$9$kat K2)%eten&$
Se%i7i!a !"m/een*i me%&/a!an b&!i 7i*i! #&#&* &0i
!"m/een*i .ang di!e#&a%!an "#e$ #embaga *e%i7i!a*i
/%"7e*i;a*"*ia*i6/%"7e*i;DU;DI aa& #embaga /endidi!an
.ang e%a!%edia*i5
Se%i7i!a !"m/een*i membe%i!an #ega#ia* ,!e<enangan-
bagi /emi#i!n.a &n&! me#a!*ana!an &ga*6&ga* *e*&ai
dengan !"m/een*i .ang di!&a*ain.a5
Se%i7i!a minima# be%i*i !"m/"nen6!"m/"nen ana%a #ainA
'- Idenia* #embaga .ang menge#&a%!an *e%i7i!a:
2- Idenia* /emegang *e%i7i!a:
1- J&d&# !"m/een*i dan !&a#i7i!a*in.a:
3- La!& /en9a/aian:
)- Lega#ia* "#e$ /e0aba #embaga;/e%&*a$aan .ang
menge#&a%!an *e%i7i!a5
-. Penent!an Kena$kan Kela&
Bi#a !egiaan /eni#aian di#a!&!an *e9a%a be%!e*inamb&ngan+
*e$ingga inda!an /e%bai!an dan /enga.aan dibe%i!an *edini
m&ng!in dan e/a <a!&+ di$a%a/!an ida! ada /e*e%a didi!
.ang ida! men9a/ai !"m/een*i .ang dia%ge!an+ <a#a&/&n
dengan !e9e/aan dan ga.a be#a0a% .ang be%beda *a& dengan
#ainn.a5 Ka#a& *eia/ /e*e%a didi! bi*a diban& *e9a%a "/ima#
)2
*e*&ai dengan !e/e%#&ann.a men9a/ai !"m/een*i e%en&+
ida! /e%#& ada /e*e%a didi! .ang ida! nai! !e#a* ,automatic
promotion-5 Nam&n a/abi#a !a%ena a#a*an .ang !&a+ mi*a#n.aA
!a%ena gangg&an !e*e$aan 7i*i!+ em"*i+ aa& mena# *e$ingga
ida! m&ng!in bi*a be%$a*i# men9a/ai !"m/een*i .ang
dia%ge!an+ ma!a $a*i# /eni#aian bi*a men0adi da*a% /e*e%a
didi! e%*eb& ingga# !e#a*5
Automatic promotion+ ada#a$ bi#a *em&a indi!a"%+ $a*i# be#a0a%
,HB-+ KD+ dan SK *&a& maa /e#a0a%an e#a$ e%/en&$i
!e&na*ann.a+ ma!a /e*e%a didi! din.aa!an e#a$ #a.a! nai!
!e !e#a* be%i!&n.a5
Ji!a /e*e%a didi! be#&m men&na*!an indi!a"%+ HB+ KD+ dan
SK ma!*im&m /ada 1 ,iga- maa /e#a0a%an *am/ai baa* a!$i%
a$&n a0a%an+ ma!a /e*e%a didi! da/a diangga/ e#a$ #a.a!
nai! !e !e#a* be%i!&n.a5 J&m#a$ maa /e#a0a%an .ang be#&m
&na* di !e#a* be%i!&n.a ,HI dan HII- ma!*ima# 20C da%i
0&m#a$ maa /e#a0a%an di a$&n be%0a#an ,1 maa /e#a0a%an-
Ji!a /e*e%a didi! ma*i$ be#&m men&na*!an indi!a"%+ HB+ KD+
dan SK /ada #ebi$ da%i 1 ,iga- maa /e#a0a%an *am/ai baa*
a!$i% a$&n a0a%an+ ma!a /e*e%a didi! e%*eb& $a%&*
meng&#ang di !e#a* .ang *ama5
Se!"#a$ mem/e%imbang!an maa /e#a0a%an+ SK+ KD+ HB+ dan
indi!a"% .ang e#a$ &na* /ada a$&n a0a%an *ebe#&mn.a
a/abi#a ni#ai maa /e#a0a%an .ang e#a$ &na* e%*eb& #ebi$
%enda$ da%i a$&n a0a%an *ebe#&mn.a5
)1
)3
))
)2
BAB I
PENGEMBANGAN KISI-KISI SOAL
A. PEN=U
SUNAN KISI-KISI
1. Penert$an K$&$-k$&$
Ki*i6!i*i ada#a$ *&a& 7"%ma aa& ma%i!* be%i*i in7"%ma*i .ang
da/a di0adi!an /e&n0&! e!ni* da#am men&#i* *"a# aa&
me%a!i *"a# men0adi a#a e*;e8a#&a*i5 Ki*i6!i*i di*&*&n
be%da*a%!an &0&an e8a#&a*i5 Dengan demi!ian da/a
di/e%"#e$ be%bagai ma9am !i*i6!i*i5 Mi*a#n.a+ !i*i6!i*i .ang
dima!*&d!an &n&! mendiagn"*i* !e*&!a%an be#a0a% be%beda
dengan !i*i6!i*i *"a# .ang dima!*&d!an &n&! meng&!&%
/en9a/aian !"m/een*i ,/%e*a*i $a*i# be#a0a%- /e*e%a didi!5
Pen.&*&nan !i*i6!i*i me%&/a!an #ang!a$ /ening .ang $a%&*
di#a!&!an *ebe#&m /en&#i*an *"a#+ an/a adan.a indi!a"%
da#am !i*i6!i*i ida! da/a di!ea$&i a%a$ dan &0&an *eia/ b&i%
*"a#5
2. Ke!naan6F!n&$ .an Per&8aratan K$&$-k$&$
Ki*i6!i*i *"a# be%7&ng*i *ebagai /e&n0&! e!ni* da#am /en&#i*an
b&i% *"a# dan /e%a!ian *"a#5 Dengan adan.a /e&n0&! e!ni*
ini+ /en.&*&n *"a# a!an da/a meng$a*i#!an b&i%6*"a# .ang
*e*&ai dengan &0&an /eni#aian dan /e%a!i *"a# da/a
men.&*&n /e%ang!a *"a# dengan m&da$5Ji!a e%*edia *eb&a$
!i*i6!i*i .ang bai!+ ma!a /engembang *"a# .ang be%beda/&n
a!an da/a meng$a*i#!an /e%ang!a *"a# .ang %e#ai7 *ama+
bai! da%i ing!a !eda#aman ma&/&n 9a!&/an mae%i .ang
di&!&% ,dian.a!an-5
Ki*i6!i*i *"a#;e* /%e*a*i be#a0a% $a%&* memen&$i bebe%a/a
/e%*.a%aan+ .ai& A
a5 me<a!i#i i*i !&%i!&#&m ,SK;KD- .ang a!an di&0i!an:
b5 !"m/"nen6!"m/"nenn.a %in9i+ 0e#a* dan m&da$ di/a$ami:
95 b&i%6*"a# da/a di!embang!an *e*&ai dengan indi!a"%
dan ben&! *"a# .ang diea/!an /ada !i*i6!i*i5
)4
3. K2)%2nen K$&$-k$&$
K"m/"nen e%di%i aa* d&a !e#"m/"!+ .ai&A idenia* dan
ma%i!*;7"%ma5 Ke#"m/"! idenia* di9an&m!an di bagian aa*
ma%i!*+ *edang!an ma%i!*;7"%ma di9an&m!an da#am ba%i*6
!"#"m .ang *e*&ai5
a5 Ke#"m/"! idenia*+ ana%a #ain A
'- Jeni* ;0en0ang *e!"#a$
2- K"m/een*i Kea$#ian
1- Maa Pe#a0a%an;SK
3- A#"!a*i <a!&
)- J&m#a$ *"a#
2- Ben&! *"a#
b5 Ke#"m/"! ma%i!*;7"%ma i*i+ ana%a #ainA
'- Sanda% K"m/een*i ,SK-
2- K"m/een*i Da*a% ,KD-
1- Indi!a"% ; Kine%0a
3- Indi!a"% S"a#
)- N"m"% &%& *"a#
K"m/"nen SK;KD /e%#& di/i#i$ menga9& $a*i# ana#i*i* dengan
mem/e%$ai!an !%ie%ia *ebagai be%i!& A
a5 U%gen*ia*+ .ai& SK;KD .ang m&#a! $a%&*
di!&a*ai "#e$ *i*<a;/e*e%a didi!+
b5 K"nin&ia*+ me%&/a!an SK;KD #an0&an .ang
me%&/a!an /enda#aman da%i *a& aa& #ebi$ SK;KD
.ang *&da$ di/e#a0a%i *ebe#&mn.a+
95 Re#e8an*i+ SK;KD e%/i#i$ $a%&* me%&/a!an
/"!"! ,9"%e- .ang di/e%#&!an &n&! meng&a*ai
!"m/een*i !ea$#ian+
d5 Kee%/a!aian+ SK;KD memi#i!i ni#ai e%a/an
inggi da#am /e!e%0aan did&nia &*a$a;ind&*%i aa&
!e$id&/an *e$a%i6$a%i5
Se#ain !%ie%ia /emi#i$an di aa* /e%#& /&#a di/e%$ai!an ba$<a
/eng&a*aan mae%i SK;KD e%/i#i$ $a%&* da/a di&!&% dengan
mengg&na!an ben&! *"a# .ang *&da$ diea/!an5
)8
B. KISI-KISI SOAL
1. K$&$-K$&$ S2al Te2r$
Sa$&an Pendidikan 4 Sekola" Menenga" Ke.&r&an (SMK'
Ko%pe$en!i Kea"lian 4
Aloka!i Kak$& 4
J&%la" Soal 4
No
"tandar
Kompetensi $"K%
Kompetensi
Dasar $KD%
Indikator
Indikator "oal
Bentuk
"oal
Nomor
"oal
. - , + * 4 5
Keterangan pengisian kolom/format kisi'kisi
Kolo% 1 4 Dii!i no%or &r&$
Kolo% ( 4 Dii!i SK 1ang repre!en$a$i/ (in$i#aplika$i/ dan penge$a"&an ke.&r&an' $er"adap Ko%pe$en!i Kea"lian3
Kolo% - 4 Dii!i KD dari SK 1ang ada di kolo% d&a3
Kolo% : 4 Dii!i indika$or a!pek penge$a"&an dari KD di kolo% -3
Kolo% 9 4 Dii!i indika$or !oal dari indika$or penge$a"&an di kolo% :3 Se$iap indika$or penge$a"&an dapa$ di $&li!kan le)i" dari !a$&
indika$or !oal
Kolo% ; 4 Dii!i )en$&k !oal#$e!
Kolo% D 4 Dii!i no%or !e)aran !oal
)(
Indi!a"% *"a# ( ada#a$ *&a& %&m&*an .ang mengg&na!an !aa
!e%0a "/e%a*i"na#+ mem&a /e%i#a!& /e*e%a didi! dan mae%i
.ang a!an di&!&% *e*&ai dengan Indi!a"%5
Indi!a"% *"a# *ebagai /e%anda aa& indi!a*i /en9a/aian
!"m/een*i
Indi!a"% *"a# mengg&na!an !aa !e%0a "/e%a*i"na# .ang
da/a di&!&%
Indi!a"% *"a# menga9& /ada !%ie%ia !ine%0a *e*&ai SK;KD
K%ie%ia indi!a"% *"a# .ang bai! ada#a$ A
Mem&a 9i%i69i%i SK;KD .ang $enda! di&!&%
Mem&a *a& !aa !e%0a "/e%a*i"na# .ang da/a di&!&%5
,!$&*&* b&i% *"a# ben&! &%aian da/a #ebi$ da%i *a&-
Be%!aian e%a dengan !%ie%ia !ine%0a
Da/a dib&a!an b&i% *"a# *e*&ai dengan ben&! .ang
diea/!an da#am !i*i6!i*i5
2. K$&$-K$&$ S2al Prakt$k
Ki*i6!i*i *"a# /%a!i! di*ia/!an *ebagai da*a% &n&!
menea/!an indi!a"% /e%7"%man*i dan men0adi a9&an da#am
me%&m&*!an *"a#;/en&ga*an dan /e&n0&! e!ni* /eni#aian
&n0&! !e%0a5
N2 SK 6 KD In.$kat2r In.$kat2r S2al
1 2 3 ;
'20
Keterangan Pengisian Kolom 6
Kolo% 1 4 Dii!i no%or &r&$ SK#KD
Kolo% ( 4 Dii!i SK#KD !e!&ai dengan !ila)&!
Kolo% - 4 Di$&li!kan Indika$or Per/or%an!i dari KD 1ang ada di kolo% (3
Indika$or %engga%)arkan !$andar 1ang diper!1ara$kan ole" KD0
dengan %enga6& !$andar 1ang )erlak& di DU#DI3
Kolo% : 4 Dii!i indika$or !oal 1ang akan dike%)angkan ole" g&r&3
2'
22
BAB II
PENULISAN SOAL PILIHAN GANDA
A. Penert$
an0 Ke!n!lan0 .an Keter'ata&an
S"a# ben&! /i#i$an ganda ada#a$ *&a& *"a# .ang 0a<abann.a
$a%&* di/i#i$ da%i bebe%a/a !em&ng!inan 0a<aban .ang e#a$
di*edia!an5 Se9a%a &m&m+ *eia/ *"a# /i#i$an ganda e%di%i da%i
/"!"! *"a# ,stem- dan /i#i$an 0a<aban ,option-5 Pi#i$an 0a<aban
e%di%i aa* !&n9i 0a<aban dan /enge9"$ ,distractor-5 K&n9i 0a<aban
ia#a$ 0a<aban .ang bena% aa& /a#ing bena%5 Penge9"$ me%&/a!an
0a<aban .ang ida! bena%+ nam&n mem&ng!in!an *e*e"%ang
memi#i$n.a a/abi#a ida! meng&a*ai mae%in.a5
Ke&ngg&#an *"a# ben&! /i#i$an ganda ada#a$ da/a di6*!"% dengan
m&da$+ 9e/a+ *e%a "b0e!i7+ aa& da/a men9a!&/ %&ang #ing!&/
mae% &0i;!%ie%ia !ine%0a .ang #&a* da#am *&a& ing!a aa& 0en0ang
/endidi!an5 Ben&! ini *anga e/a &n&! &0ian .ang /e*e%an.a
*anga ban.a! *edang!an $a*i#n.a $a%&* *ege%a di&m&m!an5 S"a#
ben&! /i#i$an ganda memi#i!i bebe%a/a !ee%baa*an+ ana%a #ainA
meme%#&!an <a!& .ang %e#ai7 #ama &n&! men.&*&n b&i%6b&i%
*"a# .ang be%!&a#ia*+ *&#i memb&a /enge9"$ .ang $"m"gen dan
be%7&ng*i+ dan e%da/a /e#&ang &n&! meneba! 0a<aban5
B. Ka$.a4
Pen!l$&an S2al
Kaida$6!aida$ /en&#i*an *"a# me%&/a!an /e&n0&! aa& /e&n0&!
e!ni* .ang $a%&* dii!&i aga% b&i% *"a# .ang di$a*i#!an memi#i!i
!&a#ia* bai!5 Se/e%i $a#n.a ben&! *"a# .ang #ain+ /en&#i*an *"a#
/i#i$an ganda $a%&* dida*a%!an /ada */e*i7i!a*i *"a# .ang e%da/a
da#am !i*i6!i*i *"a#5 S"a# /i#i$an ganda da/a diing!a!an
!&a#ia*n.a a/abi#a /en&#i*ann.a+ di*am/ing be%#anda*!an !i*i6!i*i+
0&ga mengi!&i !aida$6!aida$ /en&#i*an *"a# .ang bai!5
Kaida$ /en&#i*an *"a# me#i/&i i*i mae%i *"a# .ang dian.a!an+
!"n*%&!*i %&m&*an *"a#+ dan /engg&naan ba$a*a5
21
1. Mater$ S2al
a. S"a# $a%&* *e*&ai dengan indi!a"%5
A%in.a *"a# $a%&* menan.a!an /e%i#a!& dan mae%i .ang
$enda! di&!&% *e*&ai dengan &n&an indi!a"%5
Indikator: Si!7a dapa$ %enerapkan kon!ep !i/a$!i/a$ 6a"a1a 1ang
di"&)&ngkan dengan /&ng!i )agian)agian %a$a pada
%an&!ia.
Contoh soal kurang baik4
Ala$ op$ik 1ang dapa$ %e%)an$& %eli"a$ !e!&a$& 1ang .a&" %en.adi
le)i" .ela! adala" <3
A3 %ikro!kop
,3 ka%era
+3 $ele!kop
D3 pro1ek$or
E3 len!a
Soal yang sesuai dengan indikator:
,agian %a$a 1ang %enga$&r )an1akn1a 6a"a1a 1ang %a!&k adala" <3
A3 p&pil
,3 re$ina
+3 kornea
D3 iri!
E3 kelopak
b. Penge9"$ be%7&ng*i;Pi#i$an 0a<aban $"m"gen dan
#"gi*5
Sem&a /i#i$an 0a<aban $a%&* be%a*a# da%i mae%i .ang
*ama+ /en&#i*ann.a $a%&* *ea%a+ *em&a /i#i$an 0a<aban
$a%&* #"gi*;ma*&! a!a# dan be%7&ng*i ,di/e%!i%a!an /e*e%a
&0i .ang ida! meng&0i mae%i dengan bena% a!an e%!e9"$-
23
Contoh soal kurang baik:
I)& ko$a A%erika Serika$ adala" <3
A3 Ka!"ing$on
,3 Lo! Angele!
+3 +i6ago
D3 Ne7 Jork
E3 Jo"n L3 Kenned1
Penjelasan: pili"an E adala" na%a orang0 !edangkan pili"an lainn1a
adala" na%a ko$a3
c. Han.a *a& !&n9i 0a<aban .ang bena%5
Seia/ *"a# $a%&* mem/&n.ai *a& 0a<aban .ang bena%
aa& .ang /a#ing bena%5 A%in.a+ *a& *"a# $an.a
mem/&n.ai *a& !&n9i 0a<aban5 Ji!a e%da/a bebe%a/a
0a<aban .ang bena%+ ma!a !&n9i 0a<aban ada#a$ 0a<aban
.ang /a#ing e/a5
Contoh soal kurang baik:
,agian %o$or D+ 1ang $erdapa$ pada ro$or adala" <3
A3 Ko%&$a$or
,3 !ika$ arang
+3 !epa$& k&$&)
D3 lili$an %edan
E3 lili$an .angkar
Penjelasan: %e%iliki le)i" dari !a$& pili"an .a7a)an 1ang )enar3
2. K2n&tr!k&$ S2al
a5 P"!"! *"a# di%&m&*!an *e9a%a *ing!a+ 0e#a*+ dan
ega*5
Ba$<a SK;KD;Indi!a"% .ang $enda! di&!&%;dian.a!an
$a%&* 0e#a*+ ida! menimb&#!an /enge%ian aa& /ena7*i%an
.ang be%beda dan $an.a mengand&ng *a& /e%*"a#an
&n&! *eia/ b&i% *"a#5 A/abi#a an/a $a%&* me#i$a da$&#&
/i#i$an 0a<aban+ /e*e%a didi! *&da$ da/a menge%i
/e%an.aan;ma!*&d /"!"! *"a#+ ma!a da/a di*im/&#!an
/"!"! *"a# e%*eb& *&da$ 0e#a*5
2)
Contoh soal kurang baik:
Pa!al -- a1a$ 1 UUD 1G:9 !e)agai da!ar &n$&k %e%)en$&k per&!a"aan
$er$en$&3 ,en$&k per&!a"aan 1ang !e!&ai dengan pa!al -- a1a$ 1 UUD
1G:9 adala" <3
A3 Per!eroan Ter)a$a!
,3 Lir%a
+3 ,UMN
D3 Kopera!i
E3 Ja1a!an
Penjelasan4 kali%a$ per$a%a pada pokok !oal di"ilangkan karena !a%a
!a.a i!in1a dengan kali%a$ ked&a3
b5 R&m&*an /"!"! *"a# dan /i#i$an 0a<aban $a%&*
me%&/a!an /e%n.aaan .ang di/e%#&!an *a0a5
A/abi#a e%da/a %&m&*an aa& /e%n.aaan .ang
*ebe&#n.a ida! di/e%#&!an+ ma!a %&m&*an aa&
/e%n.aaan e%*eb& di$i#ang!an *a0a5
Contoh soal kurang baik:
Pak A%ir ingin %enge%)angkan &!a"a perke)&nan %angga0 ole"
karena i$& dia "ar&! %enana% )i)i$ %angga 1ang )aik3
,agai%anaka" 6ara pak A%ir &n$&k %e%perole" po"on %angga )ar&
dengan %engga)&ngkan !i/a$!i/a$ 1ang )aik dari po"on %angga golek
dan "ar&%%ani!M
A3 Melak&kan perka7inan !ilang dari ked&a po"on $er!e)&$3
,3 Men6angkok po"on %angga "ar&%ani! dan %e%)eri p&p&k
!e)an1ak %&ngkin3
+3 Melak&kan pen1a%)&ngan dengan po"on %angga "ar&%%ani!
!e)agai pokok3
D3 Mene%pelkan )akal $&na! dari po"on %angga "ar&%ani! ke )a$ang
po"on %angga3
E3 Melak&kan pen1a%)&ngan dengan po"on %angga golek !e)agai
pokok
Penjelasan: Pokok !oal di a$a! %engand&ng pern1a$aan 1ang $idak
diperl&kan0 1ai$& kali%a$ per$a%a3 Hal ini %e%)ing&ngkan pe!er$a didik
dan %en1i$a 7ak$& &n$&k %e%)a6a dan %e%a"a%i %ak!&d !oal
22
95 P"!"! *"a# ida! membe%i /e&n0&! !e a%a$ !&n9i
0a<aban5
Pada /"!"! *"a# 0angan e%da/a !aa;!e#"m/"! !aa aa&
&ng!a/an .ang da/a membe%i!an /e&n0&! !e a%a$ !&n9i
0a<aban5
Contoh soal kurang baik:
Jeni! &ni$ kopera!i apaka" 1ang $epa$ di.adikan !e)agai $e%pa$
pe%a!aran %ani!an dan !elai Pak Ja"1aM
A3 Kopera!i Uni$ De!a
,3 Kopera!i Si%pan Pin.a%
+3 Kopera!i Kon!&%!i
D3 Kopera!i Prod&k!i
E3 Kopera!i Ser)a U!a"a
Penjelasan: ka$a unit pada pokok !oal akan %e%)eri pe$&n.&k ke ara"
.a7a)an 1ang )enar3
d5 P"!"! *"a# ida! mengand&ng /e%n.aaan .ang
be%*i7a negai7 ganda5
Pada /"!"! *"a# 0angan e%da/a d&a !aa aa& #ebi$ .ang
mengand&ng a%i negai75 Ha# ini &n&! men9ega$ e%0adin.a
!e*a#a$an /ena7*i%an *i*<a e%$ada/ a%i /e%n.aaan .ang
dima!*&d5
Contoh soal kurang baik:
Reprod&k!i 1ang dapa$ dilak&kan ole" &%)i )a$ang tidak di.&%pai pada
$&%)&"an )erik&$0 kecuali...
A3 !ingkong
,3 ken$ang
+3 6e%ara
D3 )a%)oo
E3 !e%angka
24
e5 Pan0ang %&m&*an /i#i$an 0a<aban %e#ai7 *ama5
Kaida$ ini di/e%#&!an !a%ena adan.a !e9ende%&ngan *i*<a
&n&! memi#i$ 0a<aban .ang /a#ing /an0ang+ !a%ena
*e%ing!a#i 0a<aban .ang #ebi$ /an0ang i& #ebi$ #eng!a/ dan
me%&/a!an !&n9i 0a<aban5
Contoh soal kurang baik
Sala" !a$& i!i Dekri$ Pre!iden 9 J&li 1G9G adala" 333
A3 pe%)&)aran Par$ai Ko%&ni! Indone!ia3
,3 ke%)ali kepada Undang&ndang Da!ar 1G:93
+3 pe%)en$&kan De7an Per7akilan rak1a$3
D3 pe%)e$&kan MPRS3
E3 di)en$&kn1a De7an Na!ional 1ang $erdiri dari
7akil7akil !e%&a par$ai 1ang ada3
Penjelasan: Pada 6on$o" !oal $er!e)&$ pili"an .a7a)an E paling
pan.ang3 Hal ini perl& di"indari karena ada ke6ender&ngan pe!er$a didik
&n$&k %e%ili" .a7a)an $erpan.ang !e)agai k&n6i3
75 Pi#i$an 0a<aban ida! mengand&ng /e%n.aaan+
PSem&a /i#i$an 0a<aban di aa* *a#a$D+ aa& PSem&a /i#i$an
0a<aban di aa* bena%+ dan *e0eni*n.aD5
Dengan adan.a /i#i$an 0a<aban *e/e%i ini+ ma!a *e9a%a
mae%i /i#i$an 0a<aban be%!&%ang *a&+ !a%ena /e%n.aaan
i& b&!an me%&/a!an mae%i .ang dian.a!an5
Contoh soal kurang baik.
Di an$ara )en$&k)en$&k )&da1a daera" di )a7a" ini 1ang $er%a!&k
/olklore li!an adala" <3
A3 r&%a" gadang Minangka)a&3
,3 pera1aan Seka$en )&lan Ma&l&d3
+3 ada$ %apal&! dari S&la7e!i3
D3 &pa6ara %andi ,ali%a& di Pekan ,ar&3
E3 Se%&a pili"an .a7a)an di a$a! !ala"3
Penjelasan4 pili"an E diper)aiki0 %i!aln1a %en.adi4 Nlegenda g&n&ng
Tangk&)an Pera"&O3
28
g5 Pi#i$an 0a<aban .ang be%ben&! ang!a aa& <a!&
di*&*&n be%da*a%!an &%&an be*a% !e9i#n.a ni#ai ang!a
e%*eb&+ aa& !%"n"#"gi*5
Pi#i$an 0a<aban .ang be%ben&! ang!a $a%&* di*&*&n
be%&%&an ni#ain.a+ da%i ni#ai /a#ing !e9i# be%&%&an *am/ai
ni#ai .ang /a#ing be*a%+ aa& *eba#i!n.a5
Demi!ian 0&ga /i#i$an 0a<aban .ang men&n0&!!an <a!&
di*&*&n *e9a%a !%"n"#"gi*5 Pen.&*&nan *e9a%a &%&
e%*eb& dima!*&d!an &n&! mem&da$!an *i*<a me#i$a
/i#i$an 0a<aban ,a*9ending aa& de*9ending-5
$ontoh soal kurang baik'
Pe#angga%an HAM Tim"% Tim&% e%0adi /ada a$&n @5
A3 1GGG
,3 1GG;
+3 1GGA
D3 1GGD
E3 (CCA
Penjelasan4 Se"ar&!n1a di!&!&n )er&r&$an kronologi !a.a0 dari $a"&n
paling d&l&an )er&r&$an !a%pai $a"&n 1ang paling ak"ir0 a$a&
!e)alikn1a3
$5 Gamba%+ g%a7i!+ abe#+ diag%am+ dan *e0eni*n.a 0e#a*
dan be%7&ng*i5
Gamba% dan *e0eni*n.a .ang men.e%ai *&a& b&i% *"a#
$a%&* 0e#a*+ e%ba9a+ dan da/a dimenge%i "#e$ *i*<a5
A/abi#a *"a# e%*eb& ea/ bi*a di0a<ab an/a me#i$a
gamba%+ g%a7i!+ abe# aa& *e0eni*n.a .ang e%da/a /ada
*"a#+ be%a%i gamba%+ g%a7i!+ aa& abe# e%*eb& ida!
be%7&ng*i5
Contoh soal baik:
Indika$or4 Di!a.ikan ga%)ar !epeda0 !i!7a dapa$
%enen$&kanper)andingan kela.&an linier d&a gir !epeda
1ang %e%p&n1ai .ari.ari )er)eda3
2(
Se)&a" !epeda $erli"a$ !eper$i pada ga%)ar di )a7a"P
Per)andingan .ari.ari gir depan dan .ari.ari gir )elakang ( 4 13 Jika
!epeda dika1&"0 %aka per)andingan la.& linier gir depan dan la.& linier
gir )elakang adala" 3333
A3 1 4 1
,3 1 4 (
+3 1 4 :
D3 ( 4 1
E3 : 4 1
i5 B&i% *"a# ida! be%gan&ng /ada 0a<aban *"a#
*ebe#&mn.a5
Kee%gan&ngan /ada *"a# *ebe#&mn.a men.ebab!an
*i*<a .ang ida! da/a men0a<ab bena% *"a# *ebe#&mn.a
ida! a!an da/a men0a<ab bena% *"a# be%i!&n.a5
Contoh soal kurang baik:
1C3 Pelopor angka$an :9 dala% )idang p&i!i adala" <3
A33 Idr&!
,3 K3S3 Rendra
+3 +"airil An7arQ
D3 A1ip Ro!idi
E3 Idri! Sardi
40
-93 Kar1a dari pengarang pada .a7a)an !oal no%or 1C adala"
A3 Tirani
,3 Sen.a di Pela)&"an Ke6ilQ
+3 ,alada Ter6in$a
D3 S&ra$ dari I)&
E3 Pelangi
&erbaikannyaA *"a# n"m"% 1) di*&*&n *e9a%a inde/enden+
ida! be%gan&ng /ada 0a<aban *"a# n"m"% '05
3. Pen!naan
Ba4a&a Pa.a B!t$r S2al
a5 Mengg&na!an ba$a*a .ang *e*&ai dengan !aida$
ba$a*a Ind"ne*ia5
Pengg&naan ba$a*a da#am *eia/ b&i% *"a# *e*&ai dengan
!aida$ ba$a*a Ind"ne*ia .ang bai! dan bena%5
Contoh !oal kurang baik:
A%ran p&n1a d&i$ Rp (C3CCC0CC dan An$on Rp 193CCC0CC3 Mereka
pengin )eli )ola 8oli !e"arga Rp -C3CCC0CC3 Si!a d&i$ A%ran dan An$on
adala" <3
A3 Rp 13CCC0CC
,3 Rp 93CCC0CC
+3 Rp 1C3CCC0CC
D3 Rp 193CCC0CC
E3 Rp (C3CCC0CC
Penjelasan: ,a"a!a 1ang dig&nakan pada r&%&!an pokok !oal $idak
!e!&ai dengan kaida" )a"a!a Indone!ia 1ang )aik dan )enar3
b5 Meng&na!an ba$a*a .ang !"m&ni!ai75
Ba$a*a .ang dig&na!an $a%&* *e*&ai dengan ing!a
/eng&a*aan ba$a*a bagi /e*e%a &0i;*i*<a *e$ingga
m&da$ dimenge%i5
Contoh soal baik:
Se)&a" $a%an )er)en$&k per!egi pan.ang0 di dala%n1a $erdapa$ kola%3
Pan.ang kola% adala" - % le)i" pan.ang daripada le)arn1a dan %e%iliki
4'
l&a! 1-C %(3 Jika di !ekeliling kola% di$ana%i )&nga dengan le)ar ( %0
%aka &k&ran pan.ang $a%an $er!e)&$ adala"3333
A3 1C %
,3 1( %
+3 1- %
D3 1: %
E3 1D %
Penjelasan: Soal 1ang ko%&nika$i/ !elain pokok !oal di&raikan dengan
.ela!0 .&ga diil&!$ra!ikan dala% )en$&k ga%)ar
95 Tida! mengg&na!an ba$a*a .ang be%#a!& *eem/a
,bia* b&da.a-5
Pengg&naan ba$a*a .ang ida! be%#a!& *e9a%a na*i"na#
a!an menga!iba!an !e*a#a$an;/e%bedaan /ena7*i%an5
Contoh soal kurang baik:
>A$&ran lal&lin$a! i$& "ar&! di$aa$i )&kan di.adikan %o%ok 0O ka$a i)&
g&r&3
Ka$a %o%ok dala% kali%a$ i$& )erar$i 3333
A3 pe%)era$
,3 !e$an
+3 )e)an
D3 la7an
E3 kela%in
Penjelasan: ka$a R%o%okR %e%iliki %akna 1ang )er)eda di !&k& S&nda
dan Ja7a3 Ole" karena i$&0 ka$a R%o%okR digan$i dengan ka$a lainn1a3
Pada prin!ipn1a perilak& apa 1ang "endak di&k&r )erda!arkan %a$eri
1ang )er!angk&$an3
d5 Pi#i$an 0a<aban ida! meng&#ang !aa;!e#"m/"! !aa
.ang b&!an me%&/a!an *a& !e*a&an /enge%ian5
Pengg&naan !aa;!e#"m/"! !aa e%*eb& $a%&* /ada
/"!"! *"a#5
(
(
42
Contoh soal kurang baik:
Tak7a $er"adap T&"an Jang Ma"a E!a "ar&! di$&n.&kkan dengan <
A3 %elak&kan !e%&a perin$a" dan
%en.a&"i laranganN1a
,3 %elak&kan !e%&a perin$a" dengan
ra!a $erpak!a
+3 %elak&kan perin$a"N1a karena $ak&$
di%ara"i
D3 %elak&kan perin$a" dan larangan
dengan ik"la!
E3 %elak&kan perin$a" dan larangan
karena %al& !a%a $e%an
Penjelasan: ka$a %elak&kan di$&li! !e6ara )er&lang !a%pai 9 kali3 Hal
ini %en1e)a)kan pe!er$a didik "ar&! %e%)a6a ka$a $er!e)&$ )er&lang
kali0 !e"inga %en1i$a le)i" )an1ak 7ak$&3
41
43
BAB III
PENULISAN SOAL BENTUK URAIAN
A. Penert$
an
S"a# ben&! &%aian ada#a$ *"a# .ang 0a<abann.a men&n& /e*e%a
didi!;*i*<a &n&! menginga dan meng"%gani*a*i!an gaga*an6
gaga*an aa& $a#6$a# .ang e#a$ di/e#a0a%i+ dengan 9a%a
mengem&!a!an aa& menge!*/%e*i!an gaga*an e%*eb& da#am
ben&! &%aian e%&#i*5
S"a# ben&! &%aian .ang dima!*&d!an /ada *e!"#a$ menenga$
!e0&%&an ,&0ian !"m/een*i !e0&%&an- ini+ di*am/ing meng&!&%
!emam/&an /e*e%a didi!;*i*<a da#am $a# men.a0i!an 0a<aban
e%&%ai *e9a%a beba*+ 0&ga men.ang!& /eng&!&%an !emam/&an
/e*e%a didi!;*i*<a da#am $a# meng&%ai!an aa& memad&!an
gaga*an6gaga*an+ aa& men.e#e*ai!an $i&ngan6$i&ngan e%$ada/
mae%i aa& !"n*e/ e%en& .ang e%!ai dengan aa& me%&/a!an
/engembangan da%i *"a# &0i !"m/een*i;/%a!e! *e9a%a e%&#i*5
Be%da*a%!an 9a%a /embe%ian *!"%+ *"a# ben&! &%aian da/a
di!#a*i7i!a*i!an aa* *"a# &%aian "b0e!i7 dan &%aian n"n6"b0e!i75
S"a# ben&! &%aian "b0e!i7 ada#a$ *"a# aa& /e%an.aan .ang
men&n& 0a<aban dengan /enge%ian;!"n*e/ e%en&+ *e$ingga
/en*!"%ann.a da/a di#a!&!an *e9a%a "b0e!i75
S"a# ben&! &%aian n"n6"b0e!i7 ada#a$ *&a& *"a# .ang men&n&
0a<aban dengan /enge%ian;!"n*e/ men&%& /enda/a ma*ing6
ma*ing /e*e%a didi!;*i*<a+ *e$ingga /en*!"%ann.a mengand&ng
&n*&% *&b0e!i7ia*5
B. Per'an.
$nan Antara S2al Bent!k Ura$an O'"ekt$9 .an N2n-O'"ekt$9
Pe%bedaan ana%a *"a# ben&! &%aian "b0e!i7 dan n"n6"b0e!i7
e%#ea! /ada !e/a*ian /en*!"%ann.a5
S"a# ben&! &%aian "b0e!i7+ !&n9i 0a<aban dan /e&n0&! e!ni* *!"%
#ebi$ /a*i+ di&%ai!an *e9a%a 0e#a* $a#6$a#;!"m/"nen .ang di*!"%
4)
dan be%a/a be*a%n.a *!"% &n&! *eia/ !"m/"nen5 Sedang!an *"a#
ben&! &%aian n"n6"b0e!i7 !&%ang /a*i. Penga%&$ &n*&%
*&b0e!i7ia* da#am /en*!"%an da/a di!&%angi dengan 9a%a
memb&a %enang *!"% &n&! *eia/ !%ie%ia5 A%in.a+ di/e%#&!an
/e&n0&! e!ni* .ang %in9i dan 0e#a* .ang da/a dig&na!an "#e$
/eni#ai .ang be%beda+ men*!"% 0a<aban ma*ing6ma*ing /e*e%a
didi!+ *e$ingga $a*i# /en*!"%ann.a %e#ai7 *ama5
S!"% *"a# ben&! &%aian n"n6"b0e!i7 din.aa!an da#am ben&!
%enangan+ !a%ena $a#6$a# aa& !"m/"nen .ang di*!"% $an.a
di&%ai!an *e9a%a ga%i* be*a% dan be%&/a !%ie%ia e%en&5
#. Ka$.a4-
ka$.a4 Pen!l$&an S2al Bent!k Ura$an
Da#am men&#i* *"a# ben&! &%aian+ /en&#i* *"a# $a%&* mem/&n.ai
gamba%an enang %&ang #ing!&/ mae%i .ang dian.a!an dan
#ing!&/ 0a<aban .ang di$a%a/!an+ !eda#aman dan /an0ang
0a<aban+ aa& %in9ian 0a<aban .ang m&ng!in dibe%i!an "#e$ /e*e%a
didi!;*i*<a5 Dengan !aa #ain+ %&ang #ing!&/ ini me%&/a!an !%ie%ia
#&a* aa& *em/in.a ma*a#a$ .ang dian.a!an5 Ha# ini $a%&* ega*
dan 0e#a* e%gamba% da#am %&m&*an *"a#n.a5 Dengan adan.a
baa*an %&ang #ing!&/ e%*eb&+ !em&ng!inan e%0adin.a
!eida!0e#a*an *"a# da/a di$inda%i5 R&ang #ing!&/ e%*eb& 0&ga
a!an memban& mem/e%m&da$ /emb&aan !%ie%ia;/e&n0&! e!ni*
*!"%5
Se9a%a %in9i+ bebe%a/a !aida$ .ang /e%#& di/e%$ai!an da#am
/en&#i*an *"a# ben&! &%aian ada#a$ *ebagai be%i!&A
'5 Mae%i
a- S"a# *e*&ai dengan indi!a"% *"a#;!%ie%ia !ine%0a5
A%in.a *"a# $a%&* menan.a!an /e%i#a!& dan mae%i .ang
$enda! di&!&% *e*&ai &n&an indi!a"% *"a#5
b- Baa*an /e%an.aan dan 0a<aban .ang di$a%a/!an
,%&ang #ing!&/- $a%&* 0e#a*5
9- I*i mae%i *e*&ai dengan &0&an /eng&!&%an
d- I*i mae%i .ang dian.a!an *&da$ *e*&ai dengan
SK;SD ,0en0ang+ 0eni* *e!"#a$+ ing!a ; !e#a*-5
42
25 K"n*%&!*i
a- R&m&*an !a#ima *"a# aa& /e%an.aan mengg&na!an
!aa an.a aa& /e%ina$ .ang men&n& 0a<aban e%&%ai+
*e/e%iA menga/a+ &%ai!an+ 0e#a*!an+ banding!an+
$&b&ng!an+ a7*i%!an+ b&!i!an+ aa& $i&ng#a$5
b- B&a#a$ /e&n0&! .ang 0e#a* enang 9a%a menge%0a!an
*"a# e%*eb&5
9- B&a#a$ /e&n0&! e!ni* *!"%ing *ege%a *ee#a$ *"a#
*e#e*ai di&#i*;di*&*&n5
d- Ha#6$a# #ain .ang men.e%ai *"a# *e/e%i abe#+ gamba%+
g%a7i!+ /ea+ aa& .ang *e0eni*n.a+ $a%&* di*a0i!an *e9a%a
0e#a* dan e%ba9a *e$ingga ida! menimb&#!an /ena7*i%an
.ang be%beda5
15 Ba$a*a
a- R&m&*an !a#ima *"a# $a%&* !"m&ni!ai7+
mengg&na!an ba$a*a *ede%$ana dan i*i#a$;!aa .ang
*&da$ di!ena# /e*e%a didi!5
b- Mengg&na!an ba$a*a Ind"ne*ia .ang bai! dan bena%5
9- R&m&*an *"a# ida! mengg&na!an !aa;!a#ima .ang
da/a menimb&#!an /ena7*i%an ganda aa& *a#a$
/enge%ian5
d- Jangan mengg&na!an ba$a*a .ang be%#a!&
*eem/a;ab&5
e- R&m&*an *"a# ida! mengand&ng !aa .ang da/a
men.ingg&ng /e%a*aan /e*e%a didi!5
D. Pen8!&
!nan Pet!n"!k Tekn$& Pen&k2ran *Sk2r$n+
Pe&n0&! e!ni* /en*!"%an me%&/a!an /e&n0&! e!ni* aa&
/e&n0&! .ang men0e#a*!an enangA
44
'5 baa*an aa& !aa6!aa !&n9i &n&!
me#a!&!an /en*!"%an e%$ada/ *"a#6*"a# ben&! &%aian
"b0e!i75
25 !%ie%ia6!%ie%ia 0a<aban .ang
dig&na!an &n&! me#a!&!an /en*!"%an e%$ada/ *"a#6*"a#
&%aian n"n6"b0e!i75
48
Pe&n0&! e!ni* /embe%ian *!"% &n&! *eia/ b&i% *"a# &%aian $a%&*
di*&*&n *ege%a *ee#a$ /e%&m&*an b&i% *"a# e%*eb&5
="n"$ /e&n0&! e!ni* *!"%ing *e%a 9a%a me#a!&!an /en*!"%an
&n&! !ed&a 0eni* *"a# &%aian+ ada#a$ *ebagai be%i!& A
S"a# U%aian Ob0e!i7
Indikator soal :
I!i )ang&n r&ang ()alok' di"i$&ng dan di&)a" !a$&ann1a3
Butir Soal :
13 Se)&a" )ak %andi )er)en$&k )alok &k&ran4 pan.ang ? 19C 6%0 le)ar ?
AC 6%0 dan $inggi ? D9 6%3 ,erapa li$erka" i!i )ak %andi $er!e)&$M
(T&li!kan langka"langka"n1a'3
Kunci awaban dan Pedoman Skoring
Langka" K&n6i Ja7a)an Skor
13
(3
-3
:3
93
I!i )alok ? Pan.ang = le)ar = $inggi
? 19C 6% = AC 6% = D9 6%
? GCC3CCC 6%-
I!i ,ak %andi dala% li$er4
?
900 000
1000
.
liter

? GCC li$er
1
1
1
1
1
Skor %ak!i%&% 9
4(
(3 Pada !&a$& $e)ing 1ang %e%p&n1ai lereng 19
O
$er!ingkap lapi!an
)a$&)ara dengan ke%iringan :9
O
!eara" lereng3 Jarak an$ara lapi!an
)agian a$a! dan )a7a" dari lapi!an )a$& )ara G; %e$er3
,&a$la" 4 Ske$!a pena%pang !ingkapan )a$&)ara $er!e)&$ dengan !kala
1 4 13CCC dan "i$&ng ke$e)alan lapi!an )a$&)araP
Kunci awaban dan Pedoman Skoring
Langka" K&n6i Ja7a)an Skor
'5 '
25
Meng$i&ng be*a%n.a E Kemi%ingan #a/i*an
!emi%ingan #e%eng
E 3)
O
')
O
E 10
O
'
15
Mengg&na!an %&m&* Sin E

A( ) tebal lapisan
A= E (2 mee%5
E 10
O
'
35
Pe%$i&ngan A
Sin 10
O
E eba# E (2 m 5 S E 38 mee%5

'
S!"% ma!*im&m 3

C
B
A
Skala 4 1 4 13CCC
AC
AB
m
Tebal
96
80
S"a# U%aian N"n6"b0e!i7
Butir Soal :
-3 Mengapa ki$a perl& )er)angga !e)agai )ang!a Indone!ia M
Jela!kan ala!an Anda P
Ja<aban b"#e$ be%ma9am6ma9am+ nam&n /ada /"!"!
0a<abann.a da/a di!e#"m/"!!an *ebagai be%i!&A
Kunci awaban dan Pedoman Skoring
Kri$eria Ja7a)an
Ren$ang
Skor
Kebanggaan .ang be%!aian dengan !e!a.aan a#am
Ind"ne*ia5
0 62
Kebanggaan .ang be%!aian dengan !einda$an ana$
ai% Ind"ne*ia ,/emandangan a#amn.a+ ge"g%a7i*n.a+
dan *ebagain.a-5
0 6 2
Kebanggaan .ang be%!aian dengan !eane!a%agaman
b&da.a+ *&!&+ ada i*iada ea/i da/a be%*a&5
0 6 2
Kebanggaan .ang be%!aian dengan !e%ama$6
ama$an ma*.a%a!a Ind"ne*ia5
0 6 2
J&m!a$ *!"% ma!*im&m 8
8'
:3 Se)&$kan : (e%pa$' %a6a% )a$&an in$r&!i dan .ela!kan 6iri6iri ke :
(e%pa$' %a6a% )a$&an $er!e)&$3
Kriteria awaban dan Pedoman Skoring
Kri$eria Ja7a)an
Ren$ang
Skor
'5
Em/a ma9am ba&an in%&*i da%i ba&an be%i!&A
a5 G%ani5 e5 G%an" Di"%i $5 D&ni5
b5 Di"%i5 75 T"na#i5 i5 Pe%id"i
95 Gab%"5 g5 S.eni5 !5 Pi%"!*eni
d5 M"nR"ni5 #5 H"%b#ende
0 6 2
25
=i%i69i%i *ebagai be%i!& A
a5 G%ani AMine%a# &ama A O%"!#a*+ P#agi"!#a*
dan K&a%*a5
Mine%a# !a%a!e%i*i! A M&*!"8i+ Bi"i+
H"%nb#ende
b5 Di"%i A Mine%a# &ama A P#agi"!#a* !a.a Na5
Mine%a# !a%a!e%i*i! A Bi"i+ H"%nb#ende+
Pi%"!*en5
95 Gab%" A Mine%a# &ama A P#agi"!#a* !a.a =a5
Mine%a# !a%a!e%i*i! A Bi"i+ H"%nb#ende+
Pi%"!*en5
d5 M"nR"ni A Mine%a# &ama A O%"!#a*+ P#agi"!#a*5
Mine%a# !a%a!e%i*i! A Bi"i+
H"%nb#ende+ Pi%"!*en
e5 G%an"di"%i A Mine%a# &ama A O%"!#a* #ebi$
*edi!i da%i/ada P#agi"!#a*5
Mine%a# !a%a!e%i*i! A Bi"i+
H"%nb#ende+ Pi%"!*en
75 T"na#i A Mine%a# &ama A P#agi"!#a* !a.a Na5
dan *ee%&*n.a 5555
0 6 2
J&m#a$ *!"% ma!*im&m 8
82
E. Pe)'2'
2tan S2al .an N$la$ B!t$r S2al
Pemb"b"an *"a# ada#a$ /embe%ian b"b" !e/ada *&a& *"a#
dengan 9a%a membanding!ann.a dengan *"a# #ain da#am *eb&a$
/e%ang!a &0i ,e*- .ang *ama+ dengan demi!ian /emb"b"an *"a#
&%aian $an.a da/a di#a!&!an da#am *&a& &ni /e%ang!a &0i ,e*-5
A/abi#a *&a& *"a# &%aian be%di%i *endi%i ma!a ida! da/a di$i&ng
aa& diea/!an b"b"n.a5
B"b" *eia/ *"a# &%aian .ang ada da#am *&a& /e%ang!a e*
dien&!an dengan mem/e%imbang!an 7a!"%67a!"% .ang be%!aian
dengan mae%i &0i dan !a%a!e%i*i! *"a# i& *endi%i+ *e/e%i #&a*
#ing!&/ mae%i *"a#+ e*en*ia#ia* dan ing!a !eda#aman mae%i .ang
dian.a!an+ *e%a ing!a !e*&!a%an *"a# e%*eb&5
Sebagaimana e#a$ di0e#a*!an ba$<a ia/ b&i% *"a# &%aian+ bai!
&%aian "b0e!i7 ma&/&n n"n6"b0e!i7+ mem/&n.ai *!"% ma!*im&m
ma*ing6ma*ing5 S!"% ma!*im&m *&a& b&i% *"a# &%aian ida! ada
$&b&ngann.a dengan b"b" *"a# i& *endi%i5
Pe%$i&ngan ni#ai b&i% *"a# ,N
BS
- ada#a$ A N
BS
?
a
b
c
=aaanA a E *!"% .ang di/e%"#e$ *i*<a &n&! b&i% *"a#
b E *!"% ma!*im&m *"a#
9 E b"b" *"a#
See#a$ di/e%"#e$ ni#ai /ada *eia/ b&i% *"a# ,N
BS
-+ ma!a da/a
di$i&ng "a# ni#ai b&i% *"a# *ebagai n$la$ %er2le4an &$&@a *N
PS
+
&n&! *e%ang!aian *"a# da#am e* i&+ dengan mengg&na!an %&m&*A
N
PS
? N
BS

=aaanA N
PS
E Ni#ai Pe%"#e$an Si*<a;/e*e%a didi!
81
="n"$ A N
PS
dengan *!a#a '00
N"5 S"a#
S!"%
Pe%"#e$an
S!"%
Ma!*im&m
B"b" S"a#
Ni#ai
B&i% S"a#
,a- ,b- ,9- ,N
BS
-
'5 * ) 20 +,-..
25 / 3 30 /.-..
15 , 8 '0 ,-0.
35 1 8 10 ,,-0.
N
PS
44+00
Da#am /eng$i&ngan ni#ai *a& b&i% *"a# ,N
BS
- dan *!"% /e%"#e$an
*i*<a ,N
PS
- &n&! *&a& /e%ang!a e*+ ida! e%da/a /e%bedaan
ana%a *"a# &%aian "b0e!i7 dengan *"a# &%aian n"n6"b0e!i75
N
PS
83
8)
82
BAB I:
PENULISAN SOAL PRAKTIK
A. Penert$
an
S"a# /%a!i! ada#a$ ben&! *"a# .ang men&n& 0a<aban /e*e%a
didi! da#am ben&! /e%i#a!&+ inda!an+ aa& /e%b&aan5 Pe*e%a didi!
me#a!*ana!an !egiaan *e*&ai dengan a/a .ang di&ga*!an+
di/e%ina$!an+ dan dian.a!an5 Mi*a#n.a+ /en&ga*an /%"0e!A
Pemb&aan da&n /in& *e*&ai dengan gamba% !e%0a .ang e#a$
di*edia!an aa& Pemb&aan da&n /in& dengan %an9angan "#e$
/e*e%a &0i ,daa e!ni*;!%ie%ia /%"d&! e#a$ dien&!an-5
Un&! me#i$a bagaimana /%"*e*;9a%a memb&a da&n /in& *e*&ai
dengan gamba% !e%0a+ *"a# $a%&* membe%i in*%&!*i !e/ada /e*e%a
didi! mem/%a!i!!an aa& mendem"n*%a*i!an 9a%a memb&a /in&
*e*&ai dengan !"n*%&!*i dan &!&%an .ang ada /ada gamba% !e%0a5
Pe#a!*anaan &0ian /%a!i! da/a di#a!&!an *e9a%a indi8id&a#
ma&/&n !e#"m/"!+ ea/i /eni#aiann.a ea/ *e9a%a indi8id&5
B. Ka$.a4
Pen8!&!nan S2al Prakt$k
Pen.&*&nan *"a# /%a!i!+ $enda!n.a *e*&ai dengan /e&n0&!
be%i!&A
'5 K"m/een*i .ang di&0i!an da/a me%&/a!an SK &ngga# aa&
e%di%i bebe%a/a SK ,!"m/%e$en*i7-:
25 Pen&ga*an /%a!i! ma&/&n /ed"man /eni#ainn.a
di!embang!an dengan menga9& /ada !i*i6!i*i *"a#:
15 Ha*i# /en&ga*an $enda!n.a da/a be%&/a /%"d&! ,benda 0adi
aa& 0a*a- .ang #a!& 0&a#;memen&$i /a*a%:
35 Henda!n.a mem/e%imbang!an dan diea/!an !"ndi*i &n0&!
!e%0a+ nam&n $a%&* memen&$i *anda% minima#:
)5 R&m&*an *"a# $enda!n.a me#i/&i a*/e!6a*/e! !e*e#amaan
!e%0a+ a#a;!"m/"nen;ba$an .ang a!an dig&na!an dan &ga*
.ang $a%&* di#a!&!an "#e$ /e*e%a didi!;*i*<a:
25 Gamba% !e%0a $a%&* 0e#a*+ bai! am/a!+ /enam/ang+ ma&/&n
&!&%ann.a dan dib&a *e*&ai dengan a&%an gamba% e!ni!:
84
45 Ba$a*a .ang dig&na!an $a%&* *ing!a dan 0e#a* *e%a
menga9& !e/ada a&%an .ang ba!&5
#. #2nt24
F2r)at S2al Prakt$k
2udul Tugas A Penga&%an P"*i*i Si#inde% Mengg&na!an &3$
I5 Pe&n0&!
'5 Pe%i!*a#a$ dengan e#ii d"!&men *"a# &0ian /%a!i!+
.ang e%di%i da%i 2 $a#aman5
25 Sia/!an a#a dan ba$an .ang di/e%#&!an *e*&ai *"a#
&0ian /%a!i!+ .ai&A
6 T%aine% PL=
6 Kabe# Daa
6 P= Peni&m I?
6 P"<e% S&//#.
6 T""# !i
6 M&#imee% Digia#
6 T%aine% Pne&mai!
6 E#e!%"6/ne&mai!5
15 La/"%!an $a*i# *eia/ a$a/an /en.e#e*aian /e!e%0aan
!e/ada /eng&0i;/eni#ai5
35 Bi#a menem&i !e*&#ian da#am /e#a!*anaan &0ian
/%a!i! !"n*&#a*i!an !e/ada /embimbing5
)5 B&a#a$ #a/"%an $a*i# /e#a!*anaan &0ian /%a!i!5
II5 Ke*e#amaan Ke%0a
'5 G&na!an /a!aian !e%0a #eng!a/ *e#ama &0ian /%a!i!5
25 Sim/an /e%a#aan dan !"m/"nen /ada em/a .ang
aman5
15 Pe%i!*a %an9angan .ang Anda b&a *ebe#&m di ON6
!an5
88
III5 Da7a% Pe%a#aan+ K"m/"nen+ dan Ba$an
I?5 S"a#;T&ga*
S&a& diag%am #ang!a$ *i#inde% *e/e%i /ada gamba% di ba<a$5
'5 Leng!a/i#a$
dengan "mb"# START+ STOP dan EMERGEN=T STOP
dengan !een&an:
START die!an me*in be%0a#an e%&* mene%&* *am/ai
"mb"# STOP die!an+ *e*&ai diag%am #ang!a$:
EMERGEN=T STOP die!an *em&a *i#inde% !emba#i
!e /"*i*i a<a# *e9a%a *e%ena!5
Ke9e/aan ma0& *i#inde% A da/a dia&%5
25 Rea#i*a*i!an dan
im/#emena*i!an dengan /%"g%am PL=U
No3
Na%a
Ala$#Ko%ponen#,a"an
Spe!i/ika!i J&%la" Ke$erangan
1 ( - : !
13
(3
-3
:3
93
;3
Ala$ Te! #Ala$ Tangan
Toolki$
Ko%p&$er
Po7er S&ppl1
M&l$i%e$er
Trainer PL+
Trainer Pne&%a$ik
S$andar
Pen$i&% IF
9Fd60 (: Fd6#1A
Digi$al ( !$andar '
S$andar
S$andar
1 !e$
1 &ni$
1 )&a"
1 )&a"
1 &ni$
1 &ni$
13
Ko%ponen
Elek$ropne&%a$ik Le!$o P(1 1 &ni$
13
,a"an
Ka)el da$a RJ :9 1 )&a"
8(
Ke%0a!an &ga*6&ga* dengan #ang!a$6#ang!a$ *ebagai be%i!&A
'5 B&a#a$ %an9angan gamba% %ang!aian *e*&ai dengan
gamba% !e%0aU
25 Ten&!an !"m/"nen6!"m/"nen .ang di/e%#&!an dan
#a!&!an /ema*anganU
3. La!&!an &0i 9"ba %ang!aian dan ana#i*i* %ang!aianU
35 La!&!an /eng&!&%an dan /eng&m/&#an daaU
Ga%)ar !ke$!a dan 7iring diagra%
pengon$rolan elek$ropne&%a$ik dengan PL+
(0
No Ko%ponen#S&)ko%ponen Penilaian
Pen6apaian Ko%pe$en!i
Tidak
Ja
D0CD0G A0CA0G G0C1C
1 ( - : 9 ;
I Per!iapan Ker.a
1313 Per!iapan perala$an # ko%ponen
13(3 Per!iapan perlengkapan ker.a
Skor Ko%ponen 4
II Pro!e! (Si!$e%a$ika dan +ara Ker.a'
(313 Meng&a!ai peren6anaan $eknik pengon$rolan
kon$rol %ekanik
(313 13 Mengopera!ikan !1!$e% pengon$rolan
pada !i!$e% in!$r&%en$a!i
(3(3 Meng&a!ai kon!ep da!ar %i6ropro!!e!or0 %i6ro
6on$roller0 dan PL+ pada !i!$e% kon$rol %ekanik
(3(313 Meng&a!ai progra%a)le logi6 6on$rol
( PL+ ' pada !i!$e% kon$rol %ekanik
(3-3 Menerapkan kon!ep pengon$rolan pada !i!$e%
in!$r&%en$a!i
Dan !e$er&!n1a 333
Skor Ko%ponen 4
('
III Ha!il Ker.a
-313 Me%)&a$ ran6angan ga%)ar rangkaian
-3(3 Menen$&kan ko%ponen 1ang diperl&kan
-3-3 Melak&kan &.i 6o)a rangkaian
-3:3 Melak&kan peng&k&ran dan &.i6o)a
Skor Ko%ponen 4
IF Sikap Ker.a
:313 Pengg&naan ala$ $angan dan ala$ &k&r
:3(3 Ke!ela%a$an ker.a
Skor Ko%ponen 4
F Kak$&
9313 Kak$& pen1ele!aian prak$ik
Skor Ko%ponen 4
(2
PENUTUP
Peni#aian $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! *ebagai bagian ineg%a# da%i /%"*e*
/embe#a0a%an+ me%&/a!an /e%an .ang me%e7#e!*i!an *anda% !e#&#&*an
da%i *&a& *anda% !"m/een*i5 Peni#aian $a%&* di0adi!an *ebagai a9&an
da#am memb&a %an9angan be#a0a% dan /%"*e* /embe#a0a%an+ !a%ena
/ada $a!i!an.a /embe#a0a%an i& me%&/a!an &/a.a &n&! memen&$i
/e%minaan /eni#aian5 A/abi#a da#am /eni#aian .ang di%an9ang
be%da*a%!an indi!a"% da%i *eb&a$ KD mengand&ng a*/e!;%ana$
/engea$&an+ ma!a /%"*e* /embe#a0a%an $a%&* memba$a* enang
/engea$&an+ a/abi#a ada /eni#aian m""%i!+ ma!a /%"*e* /embe#a0a%an
$a%&* ada !egiaan /%a!i!+ dan a/abi#a ada /eni#aian *i!a/+ ma!a
da#am /embe#a0a%an $a%&* ada /%"*e* /emben&!an *i!a/5
Seb&a$ %an9angan /eni#aian .ang bai!+ a!an mam/& membe%i!an
a%a$an !e/ada g&%& bagaimana /%"*e* be#a0a% menga0a% .ang e7e!i7
$a%&* di#a!&!an5 Bagi /e*e%a didi!+ *eb&a$ %an9angan /eni#aian da/a
membe%i!an in7"%ma*i a/a .ang $a%&* di9a/ai dan menga%a$!an
bagaimana *e$a%&*n.a /e*e%a didi! be#a0a% aga% !"m/een5
Pe&n0&! e!ni* /e#a!*anaan /eni#aian $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! dan
/e#a/"%an $a*i# $a*i# be#a0a% ini+ dima!*&d!an &n&! men.ama!an
/e%*e/*i e%$ada/ /%"*e* /eni#aian $a*i# be#a0a% /e*e%a didi! dan
/e#a/"%an $a*i# be#a0a%5 Demi !e*em/&%naan ba$an ini+ !ami *anga
meng$a%a/!an /a%i*i/a*i Anda &n&! membe%i!an *a%an dan
ma*&!ann.a5
('

(2
Lam/i%an '
#2nt24 Ta'el Pen$la$an S$ka%
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian
"trategi Penilaian
Deskripsi "kor
1 ,eri%an dan
)er$ak7a
kepada T&"an
Jang Ma"a E!a
Melak!anakan kegia$an
keaga%an !e!&ai aga%a
1ang dipel&kn1a
O)!er8
a!i ak$i8i$a!
keaga%aan
!i!7a
Feri/ika
!i .&rnal kegia$an
R&$in0 $idak ada
1ang $er$inggal
9
R&$in0 $idak
%elak!anakan (C E
:
R&$in0 $idak
%elak!anakan :C E
-
R&$in0 $idak
%elak!anakan ;C E
(
R&$in0 $idak
%elak!anakan AC E
1
( ,erak"lak %&lia ,erlak& "or%a$ pada
%a!1araka$ di ingk&ngann1a
O)!er8a!i
ak$i8i$a! !i!7a
dala% )er%a!1a
raka$ di !ekola"
Selal& 9
!ering :
kadangkadang -
.arang (
!anga$ .arang 1
- Mandiri Melak!anakan
peker.aan#$&ga!$&ga! !i!7a
$anpa "ar&! di
!&r&"#di$&ngg&i
O)!er8
a!i ak$i8i$a! !i!7a
dala% %elak!a
nakan $&ga!
Feri/ika
!i reka%an
pen1era"an
$&ga!$&ga!
!i!7a3
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
: Men.adi 7arga
negara 1ang
de%okra$i!
Ma%p& %eng"argai
pendapa$ orang lain
O)!er8a!i
ak$i8i$a! !i!7a
dala% )erdi!k&!i0
)er%a!1araka$ di
!ekola"
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
(1
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian "trategi Penilaian
!anga$
.arang
1
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian
"trategi Penilaian
Deskripsi "kor
9 ,er$angg&ng
.a7a)
Tidak %en1on$ek dala%
&langan Men1ele!aikan
$&ga! !e!&ai dan $epa$
7ak$&
O)!er8a!i ak$i8i$a!
!i!7a dala%
&langan
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
; Sikap per6a1a
diri
Ma%p& $a%pil !e6ara 7a.ar
dala% kegia$an dengan
%a!!a
O)!er8a!i ak$i8i$a!
!i!7a dala%
)erdi!k&!i0
kegia$an %a!!a di
!ekola"#)er
%a!1araka$
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
D ,erpar$i!ipa!i
dala%
penegakan
a$&rana$&ran
!o!ial
Melak!anakan
peker.aan#$&ga!$&ga! $anpa
"ar&! di !&r&"#di$&ngg&i
O)!er8a!i
ke$aa$an !i!7a
dala% %engik&$i
pera$&ran $a$a
$er$i) !ekola"
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
A Kedi!iplinan
%a!&k !ekola"
Ke"adiran di !ekola"#
pre!en!i !i!7a
Feri/ika!i pre!en!i
!i!7a
(3
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian "trategi Penilaian
Selal& 9
A)!en!i
1C E
:
A)!en!i
1C E !3d 19 E
-
A)!en!i
19 E !3d (C E
(
A)!en!i
le)i" dari (C E
1
()
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian
"trategi Penilaian
Deskripsi "kor
G Men.aga
ke)er!i"an
lingk&ngan
Me%)&ang !a%pa" pada
$e%pa$n1a0 $idak %engo$ori
lingk&ngan
O)!er8a!i perilak&
!i!7a dala%
ke"id&pan di
!ekola" Selal& 9
Sering :
Kadang
kadang
-
.arang (
Jarang
!ekali
1
1C Men.aga
ke!e"a$an dan
kea%anan diri0
Mengg&nakan ala$
ke!ela%a$an ker.a dala%
kegia$an pe%)ela.aran
prak$ik
O)!er8a!i
$er"adap
ke)ia!aan !i!7a
%engg&nakan
ke!ela%a$an ker.a
dala% kegia$an
prak$ik3
Selal& 9
!ering :
kadang
kadang
-
.arang (
!anga$
.arang
1
11 Me%a"a%i
"ak dan
ke7a.i)an diri
dan orang lain
dala%
perga&lan di
%a!1araka$
Meng"argai "ak orang lain0
%e%en&"i ke7a.i)an0
)er!ikap $ega! dala%
ke)enaran
O)!er8a!i perilak&
!i!7a dala%
ke"id&pan
)er%a!1araka$
(penegakan
a$&ran'
Selal& 9
Sering :
Kadang
kadang
-
.arang (
Jarang
!ekali
1
1( ,ere%pa$i
$er"adap
orang lain
Perd&li $er"adap %a!1araka$
!ekola"
O)!er8a!i perilak&
!i!7a dala%
keperd&lian
$er"adap !e!a%a
Selal& 9
Sering :
(2
No
Jenis/Aspek
"ikap
"tandar Pen#apaian "trategi Penilaian
Kadang
kadang
-
.arang (
Jarang
!ekali
1
(4
Lam/i%an 2
#2nt24 K$&$-k$&$ .an Pene)'anan S2al
Ma$a pela.aran 4 DASAR DASAR KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA
Kela!#Se%e!$er 4 @#1
N7
"!ANDAR
K78P)!)N"I
K78P)!)N"I
DA"AR
INDIKA!7R
!)KNIK
P)NI9AIAN
17N!70 "7A9
1 Meng&a!ai da!ar
da!ar keli!$rikan
dan elek$ronika
Mengg&nakan ala$
&k&r li!$rik dan
elek$ronika
Perala$an &k&r
li!$rik diiden$i/ika!i
dan dikla!i/ika!i
!e!&ai dengan
karak$eri!$ik ker.an1a
33
3
Ma6a%%a6a%
ala$ &k&r li!$rik
di.ela!kan
kaka$eri!$ikn1a
!e!&ai dengan /&ng!i
&$a%an1a
Te! $er$&li!
(pili"an ganda'

Ka$$ %e$er0 A%pere %e$er0 dan Fol$
%e$er a6#d6 karak$eri!$ik ker.an1a
)erda!arkan <3
a3 k&%paran
p&$ar3
)3 elek$ro dina%i!3
63 Ind&k!i3
d3 )e!i P&$ar3
e3 %agni$ Jar&%3
Se!&ai karak$eri!$ikn1a 7a$$ %e$er
)er/&ng!i &n$&k %eng&k&r < li!$rik
a3 ar&!
)3 $egangan
63 energi
d3 da1a
e3 /rek&en!i
(8
Lam/i%an 1
#2nt24 F2r)at L E G E R
Bidang S&di Kea$#ian A
P%"g%am S&di Kea$#ian A
K"m/een*i Kea$#ian A
N
o
N
I
S
N
A
M
A

P
E
S
E
R
T
A

D
I
D
I
K
T
A
H
U
N
NORMATIL ADAPTIL PRODUKTIL DATA PRI,ADI A)!en!i +a$a$an
A
G
A
M
A
P
K
n
,
A
H
A
S
A

I
N
D
O
N
E
S
I
A
P
E
N
D
3

J
A
S

S


O
R
S
E
N
I

,
U
D
A
J
A
I
P
A
,
A
H
A
S
A

I
N
G
G
R
I
S
D
a
n

!
e
$
e
r
&
!
n
1
a
K
E
L
A
K
U
A
N
K
E
R
A
J
I
N
A
N
K
E
R
A
P
I
H
A
N
S
A
K
I
T

I
J
I
N
A
L
P
A
1 ( - : 9 ; D A G 1C 11 1( 1- 1: 19 1; 1D 1A (C (1 (( (- (: (9 (; (D (A
I
Kel&l&!an
Per)aikan
Tgl
II
Kel&l&!an
Per)aikan
Tgl
((
A
G
A
M
A
P
K
n
,
A
H
A
S
A

I
N
D
O
N
E
S
I
A
P
E
N
D
3

J
A
S

S


O
R
S
E
N
I

,
U
D
A
J
A
I
P
A
,
A
H
A
S
A

I
N
G
G
R
I
S
D
a
n

!
e
$
e
r
&
!
n
1
a
K
E
L
A
K
U
A
N
K
E
R
A
J
I
N
A
N
K
E
R
A
P
I
H
A
N
S
A
K
I
T

I
J
I
N
A
L
P
A
1 ( - : 9 ; D A G 1C 11 1( 1- 1: 19 1; 1D 1A (C (1 (( (- (: (9 (; (D (A
III
Kel&l&!an
Per)aikan
Tgl
IF
Kel&l&!an
Per)aikan
Tgl
Kel&l&!an
Per)aikan
Tgl
Lam/i%an 3
'00
#2nt24 F2r)at R A P O R
Nama Pe*e%a didi! A 5555555555555555555555555555555555555555555555 N"m"% Ind&! A 55555555555555555555555555555555
Bidang S&di Kea$#ian A 5555555555555555555555555555555555555555555555 P%"g%am S&di Kea$#ianA 55555555555555555555555555555555
Ta$&n Pe#a0a%an A 5555555555555555555555555555555555555555555555 K"m/een*i Kea$#ian A 55555555555555555555555555555555
Ke#a*;Seme*e% A 55555555555555555555555555555555
N2 Mata Pela"aran KKM
N$la$ Ha&$l Bela"ar

Anka H!r!9 Pre.$kat De&kr$%&$ Ke)a"!an Bela"ar
I N2r)at$9
' Pendidi!an Agama I*#am 4) 4) T&0&$ /&#&$ #ima Bai!
Mam/& mema$ami dan mengama#!an
enang *i7a adi#+ %id#a+ dan ama# *$a#e$+
dengan bai!
2
Pendidi!an
Ke<a%ganega%aan
4) 42 T&0&$ /&#&$ enam Bai!
Mam/& mema$ami dan mengama#!an
Pan9a*i#a dengan bai!
1 Ba$a*a Ind"ne*ia 4) 4) T&0&$ /&#&$ Bai!
=&!&/ mam/& da#am men.im/&#!an
dan men.ima! in7"%ma*i dan 9&!&/ bai!
da#am mema$ami /e%ina$ !e%0a e%&#i*
3
Pendidi!an Ja*mani+
O#a$%aga dan
Ke*e$aan
40 42 T&0&$ /&#&$ d&a =&!&/
=&!&/ mam/& mem/%a!i!!an
/e%mainan "#a$%aga be%eg& + a#ei! *e%a
ni#ai !e%0a*ama+ !e0&0&%an+ meng$a%gai+
*emanga dan /e%9a.a di%i
) Seni R&/a 40 41 T&0&$ /&#&$ iga =&!&/
=&!&/ mema$ami !e&ni!an gaga*an
dan e!ni! da#am !a%.a *eni %&/a di
<i#a.a$ N&*ana%a
2 Seni M&*i! 40 (0 Sembi#an /&#&$ Ama
Bai!
Mam/& mengideni7i!a*i 7&ng*i dan
#aa% be#a!ang m&*i! dengan *anga
'0'
N2 Mata Pela"aran KKM
N$la$ Ha&$l Bela"ar

Anka H!r!9 Pre.$kat De&kr$%&$ Ke)a"!an Bela"ar
bai!
Mam/& men&n0&!!an ni#ai6ni#ai + $a*i#
/enga#aman .ang dida/a!an me#a#&i
/e%&n0&!an m&*i! dengan *anga bai!
4 Seni Ta%i 40 43 T&0&$ /&#&$ em/a =&!&/
=&!&/ mam/& mengideni7i!a*i 0eni*+
/e%an+ dan /e%!embangan a%i+ !e&ni!an
gaga*an dan e!ni! da#am !a%.a *eni
a%i di <i#a.a$ N&*ana%a
II A.a%t$9
' Ba$a*a Ingg%i* 42 4) T&0&$ /&#&$ #ima Bai!
Mam/& mema$ami /e%9a!a/an e%baa*
dengan /en&&% a*#i dan *&%a6*&%a
bi*ni* *ede%$ana
2 Maemai!a 42 4) T&0&$ /&#&$ #ima Bai!
Mam/& mene%a/!an !"n*e/ !e*a#a$an
/eng&!&%an+ dan mene%a/!an !"n*e/
"/e%a*i $a*i# /eng&!&%an
555
555
Dan *ee%&*n.a 555
+a$a$an4 Li"a$ 6on$o" ,&k& dan Pe$&n.&k Pengi!ian Laporan Ha!il ,ela.ar (Rapor'
'02
Lam/i%an )
#2nt24 F2r)at
TRANSKRIP
AKHIR TAHUN PENDIDIKAN
Nama A MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
N I S A MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Tem/a;g# #a$i% A MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Bidang;P%"g%am S&di Kea$#ian A MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
K"m/een*i Kea$#ian A MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NO MATA PELAJARAN
JML
JAM
KKM
NILAI
ANGKA HURUF
'
2
1
3
NORMATIF
'
2
1
3
d*
ADAPTIF
'
2
1
d*
PRODUKTIF
IPK (Indeks Prestasi Komulatif)
MMMMMMM + MMMMMMMMMMM
Ke/a#a SMK MMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
'01
Lam/i%an 2
#2nt24 F2r)at
PASPOR KETERAMPILAN *SKILL PASSPORT+
N7
"!ANDAR K78P)!)N"I/
K78P)!)N"I DA"AR
INDIKA!7R
NI9AI P)N1APAIAN K78P)!)N"I
NA8A :URU/
;A/;1
1AP
IN"!AN"I
B)9U8
K78P)!)N
!:9. K78P)!)N !:9.
'03
Lam/i%an 4
1onto&
KAR!U 0A"I9 "!UDI $K0"%
!A0UN P)9AJARAN <<<./<<<<
Na%a Pe!er$a didik4 3333333333333333333333
No%or Ind&k 4 3333333333333333333
Te%pa$#Tgl3 La"ir 4 333333333333333333333
,idang S$&di Kea"lian 4 33333333333333333333333
Prog3 S$&di Kea"lian 4 333333333333333333333333
Ko%pe$en!i Kea"lian 4 <<<<<<33
Kela!#Se%e!$er 4 <<<<<<33
No3 Ma$a Pela.aran#S$andar
Ko%pe$en!i
Kode S$andar
Ko%pe$en!i#
Ko%pe$en!i
Da!ar
KKM
Nilai Kel&l&!an
Angka Predika$
Progra% Nor%a$i/
1
(
-
Progra% Adap$i/
1
(
-
Progra% Prod&k$i/
1
(
-
'0)
Lam/i%an 8
#2nt24 Per!)!&an Kal$)at S2al
Se&!a$ T$nkat Ke&!l$tan
Men!k!r Ke)a)%!an Ber%$k$r Kr$t$&
'5 Membanding!an
6 Je#a*!an /e%*amaan dan /e%bedaan ana%a 555 dan 5555
6 Banding!an d&a 9a%a be%i!& enang 5555
25 H&b&ngan *ebab6a!iba
6 A/a /en.ebab &ama 5555
6 A/a a!iba 5555
15 Membe%i a#a*an ,justifying-
6 Mana!a$ /i#i$an be%i!& .ang Anda /i#i$+ menga/aQ
6 Je#a*!an menga/a Anda *e&0&;ida! *e&0& dengan /e%n.aaan
enang 5555
35 Me%ing!a*
6 T&#i*!an /e%n.aaan /ening .ang e%ma*&! 5555
6 Ring!a*#a$ dengan e/a i*i 5555
)5 Men.im/&#!an
6 S&*&n#a$ bebe%a/a !e*im/&#an .ang be%a*a# da%i daa 5555
6 T&#i*#a$ *eb&a$ /e%n.aaan .ang da/a men0e#a*!an /e%i*i<a
be%i!& 5555
25 Be%/enda/a ,in7e%%ing-
6 Be%da*a%!an 555+ a/a .ang a!an e%0adi bi#a 5555
6 A/a %ea!*i A e%$ada/ 5555
45 Menge#"m/"!!an
6 Ke#"m/"!!an $a# be%i!& be%da*a%!an 5555
6 A/a!a$ $a# be%i!& memi#i!i 5555
85 Men9i/a!an
6 T&#i*!an bebe%a/a 9a%a *e*&ai dengan ide Anda enang 5555
6 Leng!a/i#a$ 9e%ia 555 enang a/a .ang a!an e%0adi bi#a 5555
(5 Mene%a/!an
6 Se#e*ai!an $a# be%i!& dengan mengg&na!an !aida$ 5555
6 T&#i*!an 555 dengan mengg&na!an /ed"man 5555
'02
'05 Ana#i*i*
6 Mana!a$ beni$ .ang bai! da%i /e%n.aaan /ada &#i*an
/a%ag%a7 5555
6 Da7a%#a$ dan be%i a#a*an *ing!a enang 9i%i &ama beni$ .ang
bai! 5555
''5 Sine*i*
6 T&#i*!an *a& %en9ana &n&! /emb&!ian 5555
6 T&#i*!an *eb&a$ #a/"%an 5555
'25 E8a#&a*i
6 A/a!a$ !e#ebi$an dan !e#ema$an 5555
6 Be%da*a%!an !%ie%ia 555+ &#i*!an#a$ /andangan Anda enang 5555
Men!k!r Ketera)%$lan Pe)e7a4an Ma&ala4
'5 Mengideni7i!a*i ma*a#a$
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an de*!%i/*i *&a& *i&a*i;ma*a#a$+ *i*<a da/a
mengideni7i!a*i ma*a#a$ .ang n.aa aa& ma*a#a$ a/a .ang $a%&*
di/e9a$!an5
25 Me%&m&*!an ma*a#a$ da#am ben&! /e%an.aan
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan .ang be%i*i *eb&a$ ma*a#a$+ *i*<a
da/a me%&m&*!an ma*a#a$ da#am ben&! /e%an.aan5
15 Mema$ami !aa da#am !"ne!*
="n"$ indi!a"% *"a#A
Di*a0i!an bebe%a/a ma*a#a$ .ang !"ne!* !aa aa& !e#"m/"!
!aan.a diga%i*ba<a$i+ *i*<a da/a men0e#a*!an ma!nan.a .ang
be%$&b&ngan dengan ma*a#a$ i& dengan !aa6!aan.a *endi%i5
35 Mengideni7i!a*i ma*a#a$ .ang ida! *e*&ai
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an bebe%a/a in7"%ma*i .ang %e#e8an dan ida! %e#e8an
e%$ada/ ma*a#a$+ *i*<a da/a mengideni7i!a*i *em&a in7"%ma*i
.ang ida! %e#e8an5
)5 Memi#i$ ma*a#a$ *endi%i
$ontoh indikator soal'
'04
Di*a0i!an bebe%a/a ma*a#a$+ *i*<a da/a membe%i!an a#a*an *a&
ma*a#a$ .ang di/i#i$ *endi%i+ dan men0e#a*!an 9a%a
/en.e#e*aiann.a5
25 Mende*!%i/*i!an be%bagai *%aegi
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$+ *i*<a da/a meme9a$!an
ma*a#a$ !e da#am d&a 9a%a aa& #ebi$+ !em&dian men&n0&!!an
*"#&*in.a !e da#am gamba%+ diag%am+ aa& g%a7i!5
45 Mengideni7i!a*i a*&m*i
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$+ *i*<a da/a membe%i!an
*"#&*in.a be%da*a%!an /e%imbangan a*&m*i &n&! *aa ini dan
.ang a!an daang5
85 Mende*!%i/*i!an ma*a#a$
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$+ *i*<a
da/a menggamba%!an *eb&a$ diag%am aa& gamba% .ang
men&n0&!!an *i&a*i ma*a#a$5
(5 Membe%i a#a*an ma*a#a$ .ang *&#i
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ ma*a#a$ .ang *&!a% di/e9a$!an aa& in7"%ma*i
/eningn.a di$i#ang!an+ *i*<a da/a men0e#a*!an menga/a
ma*a#a$ ini *&#i di/e9a$!an aa& me#eng!a/i in7"%ma*i /ening
.ang di$i#ang!an5
'05 Membe%i a#a*an *"#&*i
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$ dengan d&a aa& #ebi$
!em&ng!inan *"#&*in.a+ *i*<a da/a memi#i$ *a& *"#&*i .ang
/a#ing e/a dan membe%i!an a#a*ann.a5
''5 Membe%i a#a*an *%aegi .ang dig&na!an
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$ dengan d&a aa& #ebi$
*%aegi &n&! men.e#e*ai!an ma*a#a$+ *i*<a da/a memi#i$ *a&
*%aegi .ang e/a &n&! men.e#e*ai!an ma*a#a$ i& dan
membe%i!an a#a*ann.a5
'25 Meme9a$!an ma*a#a$ be%da*a%!an daa dan ma*a#a$
$ontoh indikator soal'
'08
Di*a0i!an *eb&a$ 9e%ia+ !a%&n+ g%a7i! aa& abe# dan *eb&a$
/e%n.aaan ma*a#a$+ *i*<a da/a meme9a$!an ma*a#a$ dan
men0e#a*!an /%"*ed&% .ang di/e%g&na!an &n&! men.e#e*ai!an
ma*a#a$5
'15 Memb&a *%aegi #ain
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$ dan *a& *%aegi &n&!
men.e#e*ai!an ma*a#an.a+ *i*<a da/a men.e#e*ai!an ma*a#a$ i&
dengan mengg&na!an *%aegi #ain5
'35 Mengg&na!an ana#"gi
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$ dan *%aegi /en.e#e*aian
n.a+ *i*<a da/aA
,'- Mende*!%i/*i!an ma*a#a$ #ain ,ana#"g dengan ma*a#a$ ini-
.ang da/a di*e#e*ai!an dengan
mengg&na!an *%aegi i&+
,2- Membe%i!an a#a*ann.a5
')5 Men.e#e*aia!an *e9a%a e%en9ana
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ *i&a*i ma*a#a$ .ang !"m/#e!*+ *i*<a da/a
men.e#e*ai!an ma*a#a$ *e9a%a e%en9ana m&#ai da%i in/&+ /%"*e*+
"&/&+ dan "&9"men.a5
'25 Menge8a#&a*i !&a#ia* *"#&*i
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$ dan bebe%a/a *%aegi &n&!
men.e#e*ai!an ma*a#a$+ *i*<a da/aA
,'- men0e#a*!an dengan mene%a/!an *%aegi i&+
,2- menge8a#&a*in.a+
,1- menen&!an *%aegi mana .ang e/a+
,3- membe%i a#a*an menga/a *%aegi i& /a#ing e/a dibanding!an
dengan *%aegi #ainn.a5
'45 Menge8a#&a*i *%aegi *i*emai!an.a
$ontoh indikator soal'
Di*a0i!an *eb&a$ /e%n.aaan ma*a#a$+ bebe%a/a *%aegi
/eme9a$an ma*a#a$n.a+ dan /%"*ed&%n.a+ *i*<a da/a
menge8a#&a*i *%aegi /eme9a$ann.a be%da*a%!an /%"*ed&% .ang
di*a0i!an5
'0(

Anda mungkin juga menyukai