Anda di halaman 1dari 10

KECEDERAAN KEPALA (KK)

A. PENGENALAN:
Satu kes / 15 saat
Satu kematian / 12 minit
50% kematian kecederaan
kepala
60% kematian pelbagai trauma
Kepentingan:
i. Pengetahuan praktikal
m! " pen#agaan
peringkat a$al
ii. Penilaian mangsa
pengurusan %entilasi "
hip&%&lemia 'elak
ker&sakan &tak 2(
B. SEBAB
1. )*+
2. ,atuh
-. .icederakan
1
/. Kemalangan 0ndastri
C. JENIS KECEDERAAN
1. K120* K3P+2+
+brasi
2aserasi
+%ulsi
2. *345K6)+K
7 *ertutup / 8enekan / *erbuka
-. 8340453S )a$an
berserat permukaan internal
tengk&rak ')1+45 S19.1)+2(
/. 6*+K '1-00 58: - 29S(
a( Kecederaan setempat:
K&ntusi
0ntrakranial ;emat&ma:
2
i. 3pidural
ii. 0ntradural
iii. Subdural
i%. Subarachn&id
%. 0ntracerebral
.i<<use +!&nal 0n#ur= 'Serat
sara<(
K&nkusi
D. PATOFISIOLOGI (2 JENIS
KECEDERAAN @ OTAK)
1. KEROSAKAN OTAK PRIMER
a) Kerosaka O!ak Se!e"#a!
i. K&nkusi
ii. 2aserasi Serebral
iii. ;emat&ma 0ntra Serebral
b( Kecederaan +!&nal:
> Pecah +!&nal sebab pemusingan
-
kuat '9rainstem " Serebral
;emisphere(
2. KEROSAKAN OTAK SEK$NDER
K&mplikasi kecederaan &tak primer sbb:
i. 04*)+K)+40+2
o0ntrakranial ;emat&ma
o9engkak 6tak / 3dema
o0n<eksi
o;idr&se<alus
ii. 3?*)+K)+40+2
o;ip&ksia
o;iperkapnia
o *ekanan 0ntrath&rasik
o ;ip&tensi&n
BENGKAK OTAK
0sipadu &tak sebab:
/
i. Peningkatan 0sipadu .arah
ii. 3dema Serebral
E. PRINSIP PENG$R$SAN
1. *entukan diagn&sa spesi<ik utk
menentukan ra$atan segera /
pembedahan neur&surgikal melalui:
1.1. Pengambilan se#arah
1.2. Pemeriksaan tanda %ital
1.-. Pemeriksaan
minineur&l&gikal:
a( 5@S
b( Penilaian <ungsi pupil
persamaan " tindakbalas
pd caha=a. PerbeAaan
diameter pupil B 1mm
'kecederaan intrakranial(
1./. Penilaian khusus
')&entgen&gram " @* ScanC
?Dra= tengk&rak(
5
2. Pengurusan kecemasan:
E ka$al kecederaan &tak 2
'+9@.3 " )esusitasi( bertu#uan:
2.1. Kekal metab&lisma cukup
serebral dgn:
i. 6ksigen "
ii. 5luk&s
iii. 4ilai +95 p62
BF0mm;g " P@62
26>2Fmm;g
i%. 98? " *rans<usi darah
2.2. 8enga$al " mera$at intra
kranial hipertensi:
i. 3**
6
i. Ka$al cecair elak
&%erhidrasi '1500 cc /
hari de$asa(
ii. .iuretik mengecut
&tak " mengurang 0@P:
i. 8annit&l 1gm/Kg
ii. Grusemide /0>F0mgm
iii. @9.
-. )a$atan simpt&matik
-.1. Sa$an:
0H .iaAepam 10 mgm /
.iphen=lh=dant&in 1 gm
50 mgm / min
-.2. )estlessness
@hl&rpr&maAine 10 25 mgm
0H '3lak 8&r<in(
-.-. ;iperthermia:
;ip&thermia blanket
I
-./. Pengurusan 2uka:
*&ilet " suture
08 +**
+ntibi&tic
-.5. Pengurusan pembedahan
khusus
i. Pembedahan
'Krani&t&mi( dlm kes:
a( 0ntrakranial hemat&ma
b( 7 8enekan tengk&rak
c( Kegangguan &kular
'.0P26P0+(
d( Pengeluaran @SG
berterusan
e( Kemer&s&tan +ras
Kesedaran '5@S(
ii. @9.> m&nit&r urin &utput
F
iii. 00 @+)*+> Pemakanan
'45 *019(
i%. P&sisi Semi G&$ler '
0@P(
%. 3lak 1lser 5astrik
0H @imetidine
'*agamet( 200 8gm
/>6 ;rl=/)anitidine
'Jantac( 150 8gm 9.
%i. 2 hrl= turning
%ii. )a$atan seperti
kecederaan spinal
ser%ikal #ika berlaku

%& '(2 ' &)


K
ajag/
10