Anda di halaman 1dari 3

Program internship ini akan dijalankan oleh para siswa guru pelatih

semasa semester 8 selama sebulan di sekolah praktikum 3. Konsep bagi


internship adalah ia merupakan satu program latihan di lapangan yang
bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia
ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Dalam masa sebulan ini,
para siswa guru adalah diberi peluang untuk merancang, mengelola, melaksana
serta memberi penilaian tentang projek-projek ataupun aktiviti-aktiviti yang
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai kemahiran serta nilai-
nilai murni dapat diterapkan secara langsung sepanjang program internship ini
melalui projek serta aktiviti yang dilaksanakan. Penilaian terhadap aktiviti
ataupun projek yang dilaksanakan akan dibuat oleh guru pembimbing masing-
masing. Hal ini penting kerana para siswa guru pelatih dapat mengetahui
kekuatan dan kelemahan projek yang dilaksanakan oleh mereka lalu dapat
membuat penambahbaikan apabila berkhidmat di sesebuah sekolah pada masa
hadapan nanti sebagai seorang guru yang sebenar.
1) Apa yang akan dilaksanakan semasa internship:
Sebelum menjalani program internship ini, setelah saya menghadiri
taklimat intership yang diadakan oleh unit praktikum. Selepas taklimat tersebut,
saya pun pergi berjumpa dengan rakan sahabat saya yang menjalani intership
di sekolah yang sama untuk berbincang tentang projek serta aktiviti yang perlu
dijalankan sepanjang internship ini. Sebagai seorang guru, kita hendaklah
cekap dalam menguruskan sesuatu aktiviti di sesebuah sekolah. Perancangan
terhadap sesuatu projek ataupun aktiviti penting agar projek tersebut dapat
dilaksanakan secara baik dan berkesan serta lancar nanti. Justeru itu, kami
seramai tiga orang sekumpulan pun memberi seberapa cadangan agar dapat
menyempurnakan program internship ini. Antara cadangan yang diberi adalah
mecantikkan kawasan sekolah seperti aktiviti melukis mural, bergotong-royong,
dan membersihkan bilik darjah; melakukan pertandingan dalam persatuan
Bahasa Cina, menjalani projek ataupun aktiviti yang diadakan sepanjang bulan
Julydi sekolah tersebut dan sebagainya.
Pernyataan Internship
Saya berharap aktiviti-aktiviti yang digubalkan oleh saya serta rakan
sekumpulan saya ini dapat membantu saya meningkatkan potensi diri dalam
mengelola projek-projek tertentu serta memupuk keyakinan diri untuk memimpin
murid-murid pada masa kelak. Selain itu, diharapkan juga murid-murid dapat
menimbakan ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahiran tertentu sepanjang
menyertai aktiviti-aktiviti yang akan digubalkan oleh saya nanti.

Apa yang dialami dan dilaksanakan:
Sepanjang program internship ini dijalankan, tiga projek ataupun aktiviti
perlu dilaksanakan. Dalam projek tersebut, para siswa guru pelatih diberi
peluang untuk melibatkan diri dalam mengelola tiga projek tertentu yang dapat
menambahkan pengalaman tentang bidang pengurusan apabila kita berkhidmat
di sekolah kelak sebagai seorang guru yang sebenar. Sebelum melaksanakan
sesuatu projek, kertas kerja amat penting supaya semua warga pihak sekolah
dapat melihat secara jelas setiap langkah-langkah program dijalankan, struktur
organisasi projek tersebut, segala pembelajaan yang perlu digunakan, objektif
serta matlamat yang perlu dicapai dalam program tersebut dan sebagainya. Hal
ini penting bagi memastikan aktiviti tersebut dapat berjalan secara lancar dan
sempurna. Kekuatan dan kelemahan dapat dikaji semula pada akhir
pelaksanaan aktiviti tersebut. Proses penambahbaikan perlu dikenalpasti
supaya kelemahan aktiviti sebelum ini dapat diperbaiki dan menukar sebagai
kekuatan pada masa hadapan apabila melaksanakan projek tersebut semula.
Selain projek ini, saya juga perlu menjalani proses pengajaran dan
pembelajaran sebanyak dua waktu seminggu bagi tujuan mengumpul data-data
projek kajian tindakan bagi mata pelajaran major iaitu Bahasa Cina. Sebagai
seorang guru, kita hendaklah cekap untuk mengenalpasti masalah
pembelajaran murid-murid dari semasa ke semasa lalu membuat
penambahbaikan cara pengajaran guru supaya murid-murid dapat belajar
dengan cemerlang dna seterusnya melahirkan generasi muda yang cemerlang,
gemilang dan terbilang pada masa hadapan.

Apa yang telah dicapai:
Dalam sebulan internship ini, yang dapat dikenalpasti ialah saya dapat
pengalaman dalam melaksanakan sesuatu projek. Pengalaman-pengalaman ini
dapat digunakan apabila saya telah menjadi sebagai seorang guru sebenar di
sekolah pada masa hadapan nanti apabila saya telah diberi tugasan untuk
mengelola sesuatu projek. Sikap tanggungjawab dapat dipupuk dan diterapkan
secara tidak langsung dalam melaksanakan projek tertentu supaya aktiviti
tersebut dapat berjalan secara lancar dan berkesan.
Selain itu, sikap keyakinan diri dan keberanian dapat dipupuk setelah
selesai projek tersebut dilaksanakan. Hal ini penting disebabkan sebagai
seorang guru, kita hendaklah membina keyakinan kendiri yang sempurna
supaya murid-murid dapat mempelajari sesuatu mata pelajaran dengan baik
dan berkesan. Keberanian juga perlu diterapkan supaya murid-murid dapat
perlindungan yang sempurna dan berasa selamat apabila bersama dengan guru
pada setiap masa tidak kira di dalam ataupun di luar bilik darjah nanti.
Akhir sekali, sebagai bakal guru yang berprofesion, saya perlukan
pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu
projek ini serta akhlak-akhlak yang berbudi pekerti sekiranya saya telah
ditugaskan untuk berkhidmat di sesebuah sekolah kelak.