Anda di halaman 1dari 21

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN

Disediakan oleh :
NURUL FATEKAH BINTI ABDULLAH
SHAZUWANI BINTI MOHAMAD NOR

PISMP BAHASA MELAYU SEMESTER 6
Kata dasar atau morfem dasar, ialah kata-kata yang
merupakan morfem bebas yang belum mendapat
proses imbuhan (morfem terikat), pengulangan, dan
sebagainya.
Sebagai contoh :
peta
air
serap
sayur
luka
Kata dasar yang diberi imbuhan sama ada imbuhan awalan, sisipan,
akhiran atau apitan.
Contoh: perkataan tunjuk
Awalan tunjuk pe- + tunjuk = petunjuk
Akhiran tunjuk tunjuk + -kan = tunjukkan
apitan tunjuk men--kan + tunjuk = menunjukkan
Sisipan tunjuk tunjuk + -el- = telunjuk
Merupakan proses pengulangan sesuatu perkataan sama ada
pengulangan keseluruhan perkataan, sebahagian perkataan
dan pengulangan yang mengalami perubahan pada bunyi
fonem.
Pengulangan keseluruhan perkataan :
meja-meja, rumah-rumah, budak-budak, buku-buku
Pengulangan sebahagian perkataan :
kata tunggal : laki lelaki, pohon - pepohon
perkataan berimbuhan : berlari-lari, terseyum-senyum
Pengulangan yang mengalami perubahan pada bunyi fonem :
kuih-muih, sayur-mayur, batu-batan, huru-hara
Peleburan kata atau bahagian kata kepada satu kata melalui
gabungan satu atau lebih kata dasar. Kemudian diberi makna yang
berbeza daripada kata asal.

Terdapat tiga jenis penggabungan, iaitu:

> Perangkaian menjadi satu
Contoh: beritahu, olahraga, bumiputera

> Penggunaan garis penghubung
Contoh: batu-pasir, roda-gigi, dua-sendi, mesin-hitung

> Penulisan secara terpisah
Contoh: rumah tangga, tengah hari, jalan raya, alat tulis,

Percantuman unsur linguistik atau penggabungan bunyi bahasa
atau kata. Kata itu digabungkan menjadi satu dengan meleburkan
fonem atau suku kata yang sama.
Peleburan kata melalui proses ini adalah dengan menggabungkan
perkataan agar kelihatan satu kata dengan menggugurkan fonem-
fonem tertentu.
Misalnya perkataan benda + alir menjadi bendalir terbentuk
setelah satu fonem vokal /a/digugurkan.
Contoh :
meN + salin = menyalin
meN + kagum = mengagum
beR + rantai = berantai

Bentuk tatabahasa dan leksikal yang berubah disebabkan oleh
pengaruh pola seragam lain dalam bahasa, iaitu bentuk yang
sudah lazim digunakan.

Pembentukan melalui proses ini adalah dengan mengiaskan
kata baharu denganbentuk kata yang telah sedia ada.

Misalnya perkataan tatabahasa memang telah ada, dan melalui
proses analogi diciptakan pula perkataan tatatertib, tatacara
dan tatahias.


Contoh:
Jurumudi: jurubayar, jurubicara / cakap, jurukamera, jurukira,
jurumasak, juruselam, jururunding
Tatabahasa: tatakrama / adab, tatabahana, tatabusana,
tatacahaya, tataniaga, tatasurya, tatawarna,
tatahidup
Lelaki: jemari,telunjuk,gerigi
Tunasusila: tunaaksara, tunabusana, tunadaksa, tunaganda,
tunalaras, tunagrahita, tunanetra, tunawicara
Prasangka: pralahir, prameswari, prakata, prakarsa,
prakonsep


Istilah baru dapat disusun dengan menterjemahkan istilah
asing.
Contohnya :

Mean sea level

diterjemahkan menjadi

permukaan laut rata-rata
ASAS PENTERJEMAHAN

Asas penterjemahan yang harus diikuti adalah kesamaan dan
kesepadanan makna konsep, bukan kemiripan bentuk luarnya.
Di samping itu, medan makna dan ciri makna istilah bahasa
masing-masing perlu diperhatikan.
Contohnya :

Bar-check, diterjemahkan menjadi besi periksa

Melihat hubungan makna antara satu perkataan dengan
perkataan lain.
Kajian semantik tradisional:

i. Sinonim
ii. Antonim
iii. Homonim
iv. Hiponim
v. Polisemi

i. Sinonim
Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya
seolah-olah sama

Contoh:

cantik boleh disinonimkan dengan indah
indah boleh disinonimkan dengan cantik
perkataan cantik dan indah bersinonim
(kedua-dua boleh ditukar ganti)

Contoh lain:

ibu - emak
kekal - abadi
senang - mudah


ii. Antonim
Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan.

Contoh:
gemuk antonimnya kurus
lelaki antonimnya perempuan
tinggi antonimnya rendah

Ali kurus tetapi adiknya gemuk.


iii. Homonim

Perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama, mendukung
makna yang berbeza.

Contoh:
haus kering tekak
haus berkurangan besarnya atau ketebalannya kerana tergosok

Dalam kamus, ditandai angka roman (I,II dan III)

buku I bahan bacaan
buku II tempat pertemuan dua ruas (buluh,tebu)
: Setiap ruas tebu akan dipotong di tepi bukunya.

daki I kotoran
daki II panjatHomonim mengandungi dua konsep, yaitu homofon dan
homograf

I. Homofon
Perkataan yang sama bunyinya tetapi ejaan dan
maknanya berbeza.
bang abang / azan (panggilan untuk bersembahyang)
bank tempat berurusan wang.

masa waktu
massa sekelompok benda yang banyak jumlahnya dan tidak
teratur
II. Homograf
Kata homograf merujuk pada kata yang sama ejaan tetapi
berlainan sebutan.
Disebabkan huruf e mewakili dua bunyi, iaitu e-taling atau e
pepet.
Contoh:
semak belukar
semak - meneliti atau memeriksa
bela - memelihara
bela - menuntut bela/balas
pelekat - kain sarung
pelekat - gamv. Hiponim
Perkataan yang maknanya dianggap sebagai sebagian daripada
makna suatu perkataan lain.
kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna.

Misalnya, perkataan mawar berhiponim dengan bunga, kerana
makna mawar termasuk dalam makna bunga.

Contoh perkataan berhiponim:
burung - merbuk, tekukur, pipit, gagak
kenderaan - kereta, motorsikal, basikal, beca, kapal terbang
perabot - katil, meja, almari,

vi. Polisemi

Perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi
mendukung banyak makna.

Contohnya, perkataan berat mempunyai sembilan makna yang
berbeza. Antaranya:

i. tekanan benda
ii. tidak ringan
iii. sukar (dilakukan, diselesaikan)
iv. amat sangat, kuat
v. menyebelah, memihak
vi. berkenaan dengan drama yang mengisahkan perkara yang
serius (seperti pergolakan rumah tangga, perjuangan politik,
dan sebagainya)


sambungan
Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim
Tidak terbatas pada perkataan saja tetapi juga kelompok
kata dan ayat. Contoh:
i. Pemenggalan bunyi
am/bil/kan/tong
ii. Imbuhan
pe+latih = orang yang melatih atau orang
yang dilatih
iii. Kelompok kata
makan nasi, makan angin, makan gaji, makan garam

SEKIAN,
TERIMA KASIH