Anda di halaman 1dari 18

BUKU PANDUAN

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL


KEBANGSAAN (SEGAK)
SEKOLAH RENDAH
(NATIONAL PHYSICAL FITNESS STANDARD FOR MALAYSIAN SCHOOL CHILDRENS)
0
SULIT
OGOS 2006
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pengenalan
Program penilaian Standard Kecergasan i!i"al Ke#angsaan $ SEGAK % ini tela&
dirancang selari dengan s'"atan pela(aran Pendidi"an Jasmani dan Pendidi"an
Kesi&atan Se"ola& Menenga&
Ga)a &id'p mas)ara"at Mala)sia "ini #ertam#a& sedentari* Kecergasan )ang optim'm
#ole& mem#ant' m'rid dalam mela"sana"an a"ti+iti &arian tanpa #erasa leti& dan les'*
Selaras dengan it', sat' a"ti+iti "ecergasan )ang terancang perl' dila"sana"an dengan
semp'rna mengi"'t prosed'r )ang ditetap"an #agi setiap item '(ian dan dinilai mengi"'t
norma )ang tela& ditetap"an* -engan ini, sat' penilaian )ang standard dapat di'"'r*
.SEGAK/ m'la diil&am"an ole& Kementerian Pela(aran Mala)sia pada ta&'n 0112* U(ian
ini dirancang 'nt'" dila"sana"an sepen'&n)a "e se"ola& m'lai sesi perse"ola&an ta&'n
0113* Pelaporan &asil '(ian ini a"an mendapat pengi"tira4an si(il secara peperi"saan
#erp'sat*
Re"od penilaian "ecergasan mem#eri ma"l'mat tentang ta&ap "ecergasan m'rid* U(ian
)ang di(alan"an secara sistemati" perl' diada"an d'a "ali seta&'n dan di&arap dapat
memoti+asi"an m'rid mengamal ga)a &id'p si&at* M'rid a"an le#i& #ertangg'ng (a5a#
dan #er"e'pa)aan mencapai "ese(a&teraan diri serta mem#eri s'm#angan ter&adap
"e&armonian dan "ese(a&teraan negara selaras dengan &asrat alsa4a& Pendidi"an
Ke#angsaan "e ara& merealisasi"an 6a5asan 0101*
Definisi Kecegasan Fi!i"al
.Kecergasan 'nt'" "esi&atan merang"'mi aspe" )ang #er"aitan dengan 4'ngsi 4isiologi
dan psi"ologi )ang diperca)ai mem#eri indi+id' perlind'ngan dari ancaman pen)a"it
&ipo"ineti" $"e"'rangan pergera"an% seperti pen)a"it (ant'ng, "egem'"an dan pel#agai
pen)a"it otot dan t'lang* Kecergasan 'nt'" prestasi p'la mer'('" "epada 4'ngsi dan
"e'pa)aan indi+id' 'nt'" #ertanding dalam a"ti+iti s'"an dengan #ertenaga, #erda)a
"'asa, "e"'atan, #erda)a ta&an, "ema&iran dan se#again)a*/
alls, 7831
#a$la%a$
M'rid sentiasa pe"a, #erpengeta&'an dan mengamal"an a"ti+iti "ecergasan 'nt'"
mening"at dan menge"al"an ta&ap "ecergasan 4i!i"al )ang optim'm*
1
SULIT
O&'e"$if
M'rid dapat 9
7* mengeta&'i "epentingan "ecergasan 4i!i"al:
0* mela"'"an '(ian "ecergasan )ang dirancang ole& pentad#ir se"ola&:
;* menganalisis, mengintepretasi dan men)impan re"od "ecergasan 4i!i"al indi+id':
<* mela"'"an tinda"an s's'lan 'nt'" mening"at"an "ecergasan 4i!i"al indi+id' melal'i
perancangan a"ti+iti "ecergasan secara sistemati": dan
2* pengi"tira4an ta&ap "ecergasan indi+id' #erdasar"an prestasi semasa*
P(se)*
Sem'a m'rid perl' men(alani '(ian='(ian "ecergasan 4i!i"al )ang dicadang"an dalam
#'"' pand'an ini* Prosed'r dan te"ni" '(ian &enda"la& mengi"'t pering"at 'm'r,
"e#ole&an m'rid, serta mengam#il"ira peralatan dan tempat '(ian di(alan"an* Um'r
m'rid di"ira pada + ,&- .an*ai 'nt'" r'('"an norma*
U(ian ini #ole& di(alan"an semasa ata' di l'ar 5a"t' penga(aran Pendidi"an Jasmani*
U(ian ini ('ga mesti dileng"ap"an pada &ari )ang sama* G'r' melati& m'rid terle#i&
da&'l' dan m'rid digala""an mem#'at '(ian secara indi+id', #ersama ra"an ata'
"el'arga mere"a* U(ian ini mesti dileng"ap"an mengi"'t 'r'tan secara #erter'san*
Ur'tan item #ateri '(ian adala& seperti #eri"'t:
7* Nai" T'r'n Bang"' $ ; minit %
0* Te"an T'#i $ 7 minit %
;* RIng"'" $7 minit %
<* Jang"a'an Mel'n('r $; "ali perc'#aan%
U"'ran Inde"s Jisim Badan perl' di#'at se#el'm mela"'"an '(ian ini*
U(ian )ang dicadang"an ini #ole& dig'na"an se#agai a"ti+iti lati&an "ecergasan* U(ian ini
perl' dila"sana"an d'a "ali seta&'n pada #'lan Mac dan >gos*
Bagi m'rid )ang tida" si&at, g'r' #ole& men(alan"an '(ian pada &ari )ang lain pada
#'lan )ang sama*

Pese)iaan
7* M'rid tela& #erlati& sec'"'pn)a se#el'm men(alani '(ian, "&asn)a dalam lati&an
aero#i"*
0* M'rid %es$i mela"'"an a"ti+iti memanas"an #adan sec'"'pn)a se#el'm men(alani
'(ian*
Kesela%a$an
7* M'rid di"ec'ali"an daripada mengam#il '(ian ini (i"a 9
$a% disa&"an ole& Pega5ai Per'#atan tida" la)a" mengam#il '(ian "ecergasan
4i!i"al:
$#% mengidap pen)a"it "roni": dan
$c% tida" si&at pada 5a"t' '(ian*
0* Alatan '(ian )ang dig'na"an mesti leng"ap, selamat dan #er4'ngsi dengan #ai"*
;* Ka5asan '(ian mesti selamat dan ses'ai dengan (enis '(ian )ang &enda" di(alan"an*
2
<* M'rid mema"ai pa"aian Pendidi"an Jasmani*
2* Penga5asan g'r' di'tama"an semasa '(ian dila"sana"an*
?* M'rid mela"'"an a"ti+iti men)e('""an #adan selepas '(ian dila"sana"an*
Pinsi/ La$i,an
Unt'" mengela""an "ecederaan dan mening"at"an prestasi, m'rid perl' memat'&i
prinsip=prinsip lati&an "ecergasan seperti #eri"'t9

7* Prinsip tam#a& #e#anan
Keti"a men(alani lati&an, penam#a&an #e#an perl' di#'at secara #erans'r=ans'r
#erdasar"an "emamp'an agar tida" mendatang"an "ecederaan* Keadaan ini
melati& otot #e"er(a le#i& "'at seter'sn)a mening"at"an "ecergasan*
0* Prinsip per#e!aan indi+id'
Kemamp'an dan "e'pa)aan indi+id' adala& #er#e!a* G'r' &ar's
men)es'ai"an a"ti+iti lati&an mengi"'t "e'pa)aan indi+id'*
;* Prinsip "e"&'s'san
Lati&an 4i!i"al )ang di(alan"an perl'la& di#eri"an #erdasar"an "eperl'an
"ecergasan indi+id' dan (enis s'"an )ang dice#'ri*
<* Prinsip "e#ole&#ali"an
Kesan ata' &asil lati&an #'"anla& ses'at' )ang "e"al* Se"iran)a lati&an tida"
dila"'"an secara #erter'san, pen'r'nan dalam prestasi a"an #erla"'*
2* Prinsip "epel#agaian lati&an
Program lati&an perl' dipel#agai"an 'nt'" menge"al"an minat indi+id' dalam
ses'at' a"ti+iti #agi mengela""an "e#osanan*
Pela/(an
7* M'rid perl' mere"od &asil '(ian mere"a*
0* G'r' mengesa&"an '(ian )ang tela& dila"'"an ole& m'rid*
;* G'r' melapor"an &asil '(ian dalam laporan Penilaian Kendalian Se"ola&*
3
Na%a U'ian0
Inde"s Jisim Badan $BMI=4or=age%
T*'*an0
Menilai "omposisi #adan
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Peng'"'r tinggi
0* Penim#ang #erat
;* Borang s"or
Peng**san )an (ganisasi0
Peng'"'ran ini #ole& dila"sana"an se#el'm '(ian "ecergasan #erm'la*
P(se)*0
7* M'rid di"e&enda"i menim#ang #erat #adan dalam '"'ran "ilogram dan
meng'"'r "etinggian dalam meter*
0* Kira inde"s (isim #adan #erdasar"an 4orm'la #eri"'t9
Inde"s Jisim Badan @ Berat #adan $"g%
Tinggi $m% A

Tinggi $m%
;* R'('" (ad'al di #a5a& 'nt'" mengenal pasti "omposisi #erat #adan*
Lela"i
Um'r
$Ta&'n% K'rang #erat Normal
Berisi"o Berat
Berle#i&an Berat #erle#i&an
8 B7<*1 7<*1 = 73*? C73*? = 07*1 C07*1
71 B7<*0 7<*0 = 78*< C78*< = 00*0 C00*0
77 B7<*? 7<*? = 01*0 C01*0 = 0;*0 C0;*0
70 B72*1 72*1 = 07*1 C07*1 = 0<*0 C0<*0
7; B72*< 72*< = 07*3 C07*3 = 02*0 C02*0
7< B7?*1 7?*1 = 00*? C00*? = 0?*1 C0?*1
72 B7?*? 7?*? = 0;*< C0;*< = 0?*3 C0?*3
4
7? B7D*0 7D*0 = 0<*0 C0<*0 = 0D*? C0D*?
7D B7D*3 7D*3 = 0<*3 C0<*3 = 03*0 C03*0
Pee%/*an
Um'r
$Ta&'n% K'rang #erat Normal
Berisi"o Berat
Berle#i&an Berat #erle#i&an
8 B7<*3 7<*3 = 78*0 C78*0 = 07*3 C07*3
71 B7<*1 7<*1 = 78*8 C78*8 = 00*8 C00*8
77 B7<*< 7<*< = 01*3 C01*3 = 0<*1 C0<*1
70 B7<*3 7<*3 = 07*? C07*? = 02*0 C02*0
7; B72*; 72*; = 00*2 C00*2 = 0?*0 C0?*0
7< B72*3 72*3 = 0;*0 C0;*0 = 0D*0 C0D*0
72 B7?*; 7?*; = 0<*1 C0<*1 = 03*1 C03*1
7? B7?*3 7?*3 = 0<*2 C0<*2 = 03*3 C03*3
7D B7D*; 7D*; = 02*0 C02*0 = 08*? C08*?
$R'('"an9 National Eentre or E&ronic -isease Pre+ention And Fealt& Promotion 0111%
5
Na%a U'ian0
U(ian Te"an T'#i
T*'*an0
Menilai "e'pa)aan da)a ta&an dan "e"'atan otot tangan serta otot #a&'
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Ka5asan lapang dan rata*
0* Span $ 2 cm A 72 cm A 71 cm %
;* Ra"amanG Metronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* U(ian dila"sana"an secara #erpasangan*
0* M'rid A mela"'"an '(ian dan m'rid B se#agai pencatat*
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit*
P(se)*0
7* M'la dengan "ed'd'"an so"ong &adapan dengan #erat #adan diso"ong ole&
tangan )ang l'r's dan (ari=(ari "a"i* Badan dil'r's"an*
0* La"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan "adar
<1 deti" seminit*
;* T'r'n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"' se&ingga dada men)ent'& span*
<* L'r's"an tangan seperti "ed'd'"an sedia*
2* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
?* Te"an t'#i diter's"an se&ingga m'rid tida" #er'pa)a mener's"ann)a*
D* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a, m'rid :
a* Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome*
#* Tida" dapat menge"al"an te"an t'#i dengan semp'rna 'nt'" d'a
'langan #ert'r't=t'r't $< deti" metronome% mengi"'t renta" setela&
diteg'r ole& g'r'*
Bersedia -eti" Pertama -eti" Ked'a
6
0 deti" 7 "iraan
Na%a U'ian0
U(ian Te"an T'#i
T*'*an0
Menilai "e'pa)aan da)a ta&an dan "e"'atan otot tangan serta otot #a&'
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Ka5asan lapang dan rata*
0* Span $ 2 cm A 72 cm A 71 cm %
;* Ra"amanGMetronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* U(ian dila"sana"an secara #erpasangan*
0* M'rid A mela"'"an '(ian dan m'rid B se#agai pencatat*
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit
P(se)*0
7* M'la dengan "ed'd'"an so"ong &adapan dengan #erat #adan diso"ong ole&
tangan )ang l'r's dan l't't )ang #eng"o"* Ka"i #ersilang* Badan dil'r's"an*
0* La"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan "adar
<1 deti" seminit*
;* T'r'n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"' se&ingga dada men)ent'& span*
<* L'r's"an tangan seperti "ed'd'"an sedia*
2* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
?* Te"an t'#i diter's"an se&ingga m'rid tida" #er'pa)a mener's"ann)a*
D* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a, m'rid :
a* Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome*
#* Tida" dapat menge"al"an te"an t'#i dengan semp'rna 'nt'" d'a
'langan #ert'r't=t'r't mengi"'t renta" setela& diteg'r ole& g'r'*
#ersedia -eti" Pertama -eti" Ked'a
7
0 deti" 7 "iraan
Na%a U'ian9
Reng"'" $ partial c'rl='p% 7 minit
T*'*an 9
Meng'(i da)a ta&an dan "e"'atan otot a#domen
Ta,a/ 9
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina 9
Lela"i dan peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an 9
7* Pita le"at #ersai! 0*2 cm
0* Pita '"'r
;* Ra"aman G E-G Metronome
<* Jam randi"
Peng**san )an (ganisasi9
7* Le"at"an pita pele"at secara selari pada lantai di "iri dan "anan* Jara"
antara pita adala& 71 cm*
0* Sedia"an pita ra"aman ata' metronome renta" <1 deti" seminit*
P(se)* 0
7* U(ian ini di(alan"an dengan m'rid mema"ai "as't )ang ses'ai*
0* M'rid A #aring dengan l't't #eng"o" 81 dar(a& dan t'mit "a"i sentiasa
men)ent'& lantai*
;* B'"a "a"i sel'as #a&'*
<* Ked'a=d'a #ela& tangan l'r's di sisi dan &'('ng (ari men)ent'& #a&agian
l'ar pele"at pertama*
2* M'rid A mesti mela"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman G metronome
dengan "adar <1 "ali reng"'" seminit* Pada setiap la"'an reng"'", #a&' perl'
diang"at s'pa)a (ari tenga& "ed'a=d'a tangan men)ent'& #a&agian l'ar pele"at
"ed'a*
?* Ba&agian #a5a&G#ela"ang #adan &enda"la& rata dan (ari tenga& pada
"ed'd'"an asal $'lang prosed'r empat% se#el'm mela"'"an 'langan )ang
seter'sn)a*
D* Setiap d'a deti" adala& "iraan sat' la"'an*
3* M'rid B men(aga "eselamatan dengan meleta""an "ed'a tapa" tangan selari
dengan lantai tanpa mem#eri #ant'an "epada m'rid A*
8* M'rid B mengira 'langan perla"'an*
71* U(ian a"an ditamat"an se"iran)a m'rid A 9=
71*7 Berasa tida" selesa*
71*0 Tida" dapat mengi"'t renta" ra"aman cd ata' metronome*
8
71*; Tida" dapat menge"al"an te"ni" reng"'" dengan semp'rna
'nt'" )*a 'langan &e$**$1$**$ $< deti" metronome% setela& diteg'r ole&
g'r'*
71*< Jari tida" men)ent'& #a&agian l'ar garisan penanda "ed'a*
71*2 T'mit diang"at*
Pand'an g'r'
La"'an reng"'" )ang tida" semp'rna9
7* Ba&agian #a5a&G#ela"ang #adan tida" men)ent'& lantai*
0* T'mit diang"at*
;* BadanG #a&' senget*
<* P'ngg'ng terang"at*
2* L't't tida" #ers'd't 81 dar(a& $tega"%*
Ara&an GTeg'ran 'nt'" perla"'an reng"'" )ang tida" #et'l
7* Rapat"an #ela"ang "e lantai*
0* Ba&' sent'& lantai*
;* Rapat"an t'mit "e lantai*
<* Seim#ang"an #a&'G#adan*
2* B'"a "a"i*
?* Beng"o""an l't't*
Sedia
-eti" Pertama
-eti" Ked'a
0 deti" 7 "iraan
9
Na%a U'ian0
Jang"a'an Mel'n('r $Seat and reac& test%
T*'*an0
Meng'"'r 4le"si#iliti
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Alat peng'"'r (ang"a'an $sila li&at gam#ar ra(a&%
0* Borang s"or*
Peng**san )an (ganisasi0
7* G'na"an alat peng'"'r (ang"a'an )ang disedia"an*
P(se)*0
7* M'rid d'd'" mel'n('r tanpa "as't* T'mit "a"i di leta" di #ela"ang penanda 0;
sentimeter*
0* Ked'a=d'a "a"i l'r's sepan(ang masa '(ian* Ra"an memegang l't't*
;* Tapa" tangan "anan ditindi& di atas #ela"ang tapa" tangan "iri* -ag' rapat "e
dada* Jang"a'"an tangan perla&an=la&an se(a'& )ang m'ng"in atas pita
peng'"'r*
<* Jang"a'an &enda"la& di"e"al"an selama 0 saat tanpa men)entap*
2* M'rid di#eri tiga perc'#aan #ert'r't=t'r't* Perc'#a&an ter#ai" diam#il "ira
se#agai s"or* Bacaan di"ira pada sentimeter )ang ter&ampir*
?* M'rid )ang mem#ant' memegang l't't pela"' tida" meng&alang perla"'an*
10
Sedia Jang"a' Re&at
Na%a U'ian0
Nai" T'r'n Bang"' ; minit
T*'*an0
Menilai -a)a Ta&an Kardio+as"'lar
Ta,a/0
M'rid Ta&'n < &ingga Ting"atan 2
.an$ina0
Lela"i dan Peremp'an
Ala$an )an "e%*)a,an0
7* Bang"' = Ketinggian ;1*2 cm
0* Jam Randi"
;* Borang S"or
<* Ra"aman ata' Metronome
Peng**san )an (ganisasi0
7* A"ti+iti di(alan"an #erpasangan*
0* Leta"an #ang"' di atas lantai )ang rata dan selamat*$Pasti"an #ang"' tida"
#ergera" semasa '(ian di(alan"an*%
;* Sedia"an ra"aman ata' metronome renta" 8? deti" seminit*
P(se)*0
7* U(ian di(alan"an dengan m'rid mema"ai "as't s'"an )ang ses'ai*
0* M'rid #erdiri tega" dengan "a"i "anan dileta""an di atas #ang"'*
;* Peng'(i a"an mem#eri"an is)arat Hm'laI*
<* M'rid mela"'"an pergera"an nai" dan t'r'n $"a"i "iri nai", "a"i "anan t'r'n
dii"'ti "a"i "iri t'r'n, "em'dian "a"i "anan nai" dan seter'sn)a %*
2* M'rid mela"'"an pergera"an mengi"'t renta" ra"aman ata' metronome dengan
"adar 8? deti" seminit selama ; minit*
?* Selepas tamat m'rid di"e&enda"i d'd'" serta merta*
D* Kira "adar nadi selepas 2 saat tamat perla"'an*
3* Kadar nadi diam#il dalam (ang"amasa 7 minit*
11
PERMULAAN NAIK TURUN
BANGKU
N>RMA UJIAN KEEERGASAN IJIKAL MURI- $SEGAK%
LELAKI 71 = 7D TAFUN
TEKAN TUBI
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
RENGKUK 7 MINIT
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
JANGKAUAN MELUNJUR
JARAK SK>R
2
<
;
0
7
NAIK TURUN BANGKU ; MINIT
MASA SK>R
2
<
;
0
7
12
N>RMA UJIAN KEEERGASAN IJIKAL MURI- $SEGAK%
PEREMPUAN 71 = 7D TAFUN
TEKAN TUBI
ULANGAN SK>R
2
<
;
0
7
RENGKUK 7 MINIT
ULANGAN SK>R
02 "ali 2
0; K 0< "ali <
07 K 00 "ali ;
7? K 01 "ali 0
K'rang drp 72 "ali 7
JANGKAUAN MELUNJUR
JARAK SK>R
2
<
;
0
7
NAIK TURUN BANGKU ; MINIT
MASA SK>R
K'rang daripada 711 den)'tan 2
772 K 717 den)'tan <
77? K 701 den)'tan ;
707 K 72D den)'tan 0
723 K 7?8 den)'tan 7
13
KEPUTUSAN KESELURUHAN
SETELAF MELAKUKAN 2 UJIAN, SILA RUJUK KEPA-A SKALA MARKAF
KESELURUFAN UNTUK MENENTUKAN TAFAP KEEERGASAN BAGI TUJUAN
PEMARKAFAN
BIL- .U#LAH SKOR KESELURUHAN GRED PERN2ATAAN
7* 73 FINGGA 01 MARKAF A EEMERLANG
0* 72 FINGGA 7D MARKAF B SANGAT BAIK
;* 71 FINGGA 7< MARKAF E BAIK
<* D FINGGA 8 MARKAF - SE-ERFANA
2* < FINGGA ? E PERLU USAFA LAGI
14
ULASAN SKOR AKTIVITI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL
UJIAN TEKAN TUBI
SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI
5 Ta!"a# K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a&
a!-a -$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a!
1$(%a&a */2a3a 0"-a% 1$(&a%/
%$14&$1a&"%a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 2"!) 24!) a0a/
4%"#
4 K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a! 1$(%a&a
-a! .$&a%/%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
4%"#
3 T"!)%a0%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!))/!a%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
14&a %$(a!7a!)#
2 A!-a 2$(&/ 2$(0"!)%a0%a! %$'$()a*a!
+","%a&# Da2a0%a! !a*"a0 )/(/
8$!-"-"%a! Ja*.a!" a!-a#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 14&a 7a("!) a0a/
14&a 1a&"!)#
1 8$(&/ 1$(/*aa -$!)a! .$!7a&a!"
&a0"a! 3a!) %/*/* /!0/% .$.1"!a
%$%/a0a! -a! -a3a0aa! 4040 -$!)a!
1".1"!)a! )/(/ 8$!-"-"%a! Ja*.a!"#
D"*"2&"!%a! -"(" a!-a# B/a0 a%0"9"0"
0$%a! 0/1" *$&a.a 5 ."!"0 *$0"a2 2a)"
-a! 2$0a!)# K$%$(a2a! &a0"a!
.$.a"!%a! 2$(a!a! 2$!0"!) -a&a.
&a0"a!# S$&a"! "0/ a!-a 2$(&/
.$&a%/%a! ("a-a *$0"a2 a("# B$(7a&a!
&a7/ -a! 1$(*/%a! *$0"a2 2$0a!)#

UJIAN RENGKUK
SKOR ULASAN CADANGAN AKTIVITI
5 Ta!"a# K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a&
a!-a -$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a!
1$(%a&a */2a3a 0"-a% 1$(&a%/
%$14&$1a&"%a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 2"!) 24!) a0a/
4%"#
4 K$%a&%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!$(/*%a! &a0"a! 1$(%a&a
-a! .$&a%/%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 3 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
4%"#
15
3 T"!)%a0%a! %$'$()a*a! +","%a& a!-a
-$!)a! .$!))/!a%a! 2("!*"2 0a.1a
1$1a!a!#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 20 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 1a-."!04! a0a/
14&a %$(a!7a!)#
2 A!-a 2$(&/ 2$(0"!)%a0%a! %$'$()a*a!
+","%a&# Da2a0%a! !a*"a0 )/(/
8$!-"-"%a! Ja*.a!" a!-a#
B/a0 &a0"a! 4 %a&" *$."!))/ *$%/(a!)5
%/(a!)!3a 30 ."!"0 *$0"a2 %a&" *$2$(0"
1$(.a"! 14&a 0a.2a(6 14&a 7a("!) a0a/
14&a 1a&"!)#
1 8$(&/ 1$(/*aa -$!)a! .$!7a&a!"
&a0"a! 3a!) %/*/* /!0/% .$.1"!a
%$%/a0a! -a! -a3a0aa! 4040 -$!)a!
1".1"!)a! )/(/ 8$!-"-"%a! Ja*.a!"#
D"*"2&"!%a! -"(" a!-a# B/a0 a%0"9"0"
($!)%/% *$&a.a 5 ."!"0 *$0"a2 2a)" -a!
2$0a!)# K$%$(a2a! &a0"a! .$.a"!%a!
2$(a!a! 2$!0"!) -a&a. &a0"a!# S$&a"!
"0/ a!-a 2$(&/ .$&a%/%a! ("a-a *$0"a2
a("# B$(7a&a! &a7/ -a! 1$(*/%a! *$0"a2
2$0a!)#

8ERN:ATAAN UJIAN JANGKAUAN ;ELUNJUR
JU;LA< SKOR
KESELURU<AN
8ERN:ATAAN
5 Ta!"a# T$(/*%a! -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0"
.$.a0/" 2("!*"2 &a0"a!#
4 T"!)%a0%a! /*aa /!0/% .$!'a2a" 0aa2
'$.$(&a!) *$2$(0" a%0"9"0" %"&a* 2"!))a!) -a!
($!)%/%#
3 Taa2 %$'$()a*a! 3a!) &$1" 1a"% 14&$
-"'a2a" -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0" *$2$(0"
1$($!a!) -a! *$!a.(41"%#
2 Ga!-a%a! /*aa /!0/% 0"!)%a0%a! 0aa2
2$!'a2a"a! 3a!) -"%$$!-a%" -$!)a!
.$&a%/%a! a%0"9"0" -/-/% -a! %"&a* &$1"
%$(a2#
1 8$(&/ .$&a%/%a! a%0"9"0" 3a!) .$&"1a0%a!
%$&$!0/(a! &$1" %$(a2 *$2$(0" &$!0"% 1$&a%a!)
-a! 1a!)%"0 0/1"#
16
8ERN:ATAAN UJIAN NAIK TURUN BANGKU 3 ;INIT
JU;LA< SKOR
KESELURU<AN
8ERN:ATAAN
5 Ta!"a# T$(/*%a! -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0"
.$.a0/" 2("!*"2 &a0"a!#
4 T"!)%a0%a! /*aa /!0/% .$!'a2a" 0aa2
'$.$(&a!) *$2$(0" a%0"9"0" *$!a.(41"% -a!
74)"!)#
3 Taa2 %$'$()a*a! 3a!) &$1" 1a"% 14&$
-"'a2a" -$!)a! .$&a%/%a! a%0"9"0" *$2$(0"
1$($!a!)6 +a(0&$% -a! 2a( '4/(*$#
2 Ga!-a%a! /*aa /!0/% 0"!)%a0%a! 0aa2
2$!'a2a"a! 3a!) -"%$$!-a%" -$!)a!
.$&a%/%a! a%0"9"0" !a"% 0/(/! 0a!))a 3 %a&"
*$."!))/#
1 8$(&/ .$&a%/%a! a%0"9"0" 3a!) .$&"1a0%a!
-a3a 0aa! %a(-"49a*%/&a( &$1" %$(a2 *$2$(0"
&4.2a0 0a&"6 1$(1a*"%a& -a! 74)"!)
17

Anda mungkin juga menyukai