Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN C

PENGESAHAN INSTRUMEN BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN


OLEH PAKAR BIDANG

PENGESAHAN SOALAN INSTRUMEN
(BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN)


Tajuk Kajian:
Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5 dalam Tajuk Perubahan Keadaan Bahan
dengan Menggunakan Teknik Persembahan Animasi.
Objektif Kajian:
i. Membantu meningkatkan penguasaan peserta kajian bagi tajuk Perubahan
Keadaan Bahan dengan menggunakan Teknik Persembahan Animasi.
ii. Menambahbaik amalan pengajaran guru dalam pengajaran Sains dengan
menggunakan Teknik Persembahan Animasi.

Adalah disahkan bahawa soalan instrumen yang disediakan oleh Muhammad Fais
Bin Ismail dari Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Kent, Tuaran telah disemak
dan menepati objektif kajian. Perincian pengesahan adalah seperti di bawah:
Bil. Perincian Pengesahan Ya Tidak

Ulasan / Komen / Cadangan:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sekian, terima kasih.


Tandatangan :______________________________________
Cop Rasmi :


Pengkhususan:_______________________________________
Kelulusan :_______________________________________
1. Soalan yang dikemukakan jelas dan mudah difahami responden.
2. Laras Bahasa yang digunakan dalam soalan mudah difahami
responden.

3. Soalan yang dikemukakan tidak mengelirukan responden.
4. Soalan yang dikemukakan memenuhi objektif kajian.