Anda di halaman 1dari 5

Secara umumnya, seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan

atau nilai estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani,emosi dan rohani individu itu
sendiri dan juga masyarakat setempat.. Seni juga disifatkan sebagai suatu keindahan
atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata
(Martin, 19! " 1#$. %auser dalam tulisannya, berpendapat baha&a seni adalah
komunikasi (19'9$. (ari perspektif pendidikan matematik juga memerlukan nilai
estetika seni dalam pendidikan untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian
sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami.Murid akan lebih berminat
untuk belajar.)d) juga akan menjadi lebih berkesan. Maka dengan itu lahirlah apa yang
dikatakan Seni (alam )endidikan.
Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia
yang diolah secara halus dan sederhana. *enyataan tadi mendefinisikan seni sebagai
satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang di&ujudkan melalui
ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu, moral, dan ketak&aan
manusia terhadap sang pencipta. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu yang
bersama-sama terbentuk dalam mencapai kede&asaan akhlak dan tabiat seseorang
muslim seperti jujur, rajin, ta+&a serta sabar. Seni juga diaplikasikan dalam pengajaran.
)engajaran memerlukan pemahaman dan pemahaman memerlukan tarikan yang
menarik dan kreatif. Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah memberi
satu nilai dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk
seseorang individu. ,pabila dasar pembelajaran seni ini diterapkan, pembelajaran
menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek.
1
,plikasi Seni (alam )engajaran Seperti yang kita sedia maklum pada hari ini, di
sekolah pada masa kini tidak kira sekolah rendah mahupun sekolah menengah telah
dimasukkan pengajaran matapelajaran seni. Seni dalam pendidikan atau pengajaran
lebih dikenali sebagai (S()$ yang di&ujud akan bagi membantu perkembangan yang
seimbang individu itu dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial sejajar
dengan -alsafah )endidikan *ebangsaan yang turut sama ingin me&ujudkan insan
yang seimbang dari aspek yang sama. Selain itu, ianya juga bermatlamat untuk
menyediakan guru yang mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran untuk
mengintegrasikan aktiviti seni visual, seni pergerakan dan juga seni mu.ik dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran yang lain. Seni dalam
pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen
penting. /lemen-elemen yang dimaksudkan ialah seni visual, seni pergerakan dan juga
seni mu.ik. (alam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan, manakala seni
pergerakan merangkumi penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti. (an seni mu.ik pula
lebih kepada interpretasi seseorang terhadap mu.ik yang didengarinya Menurut (r.
Sharifah 0orul ,kmar Syed 1amri (#22!$, asas pendidikan di rujuk sebagai 3456 iaitu
membaca, menulis dan mengira. )enggunaan huruf, 356 adalah satu perkataan yang
sesuai digunakan dalam 7ahasa 8nggeris tetapi mungkin tidak dalam 7ahasa Melayu.
Seni perlu dijadikan 356 keempat atau literasi asas kerana Seni dalam )endidikan
memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. *etiga-
tiga elemen tadi jika diaplikasikan dalam pengajaran guru, hasil yang diperolehi adalah
proses pengajaran dan pembelajaran
2
)ada pendapat saya seni dalam 9anpa kehadiran mu.ik yakni irama, sudah
semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan.
Selain itu, kehadiran 8rama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik
minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan
bersemangat. *anak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti
melompat sambil mengikut irama mu.ik. Mereka juga akan meneroka pergerakan-
pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila &ujudnya tindakbalas kanak-kanak
tersebut dengan mu.ik atau irama yang mereka dengar.Saya juga ada menerapkan
konsep S() dalam )d), ternyata murid seronok untuk belajar,)d) berjalan dengan
sempurna.
:uru hendaklah memainkan peranan dengan menggalakkan murid
menggunakan sepenuhnya kelebihan diri mereka disamping guru menyediakan
pelbagai aktiviti yang meransang minat kanak-kanak dan memenuhi keperluan murid-
murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. 9iga unsur dalam Seni (alam
)engajaran iaitu seni visual, mu.ik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan
semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku
dengan berkesan dan kreatif. :uru perlulah mempunyai pengetahuan tentang
bagaimana untuk menggunakan &arna dengan baik, memasukkan elemen-elemen
irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang
minda murid-murid se&aktu proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui kaedah
tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan, murid akan berasa seronok dan
gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. Mereka tidak terikat dengan cara
atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru.
3
. ,plikasi Seni dalam )engajaran Seni adalah suatu bentuk dari pencerminan
kehidupan manusia. ,plikasi seni dalam pengajaran dapat di&ujudkan dalam pelbagai
hal yang kemudiannya akan memberikan bahan pengajaran dan makna yang penting
dalam pengajaran itu sendiri. 9erdapat beberapa aplikasi-aplikasi seni yang boleh
digunakan oleh guru dalam melaksanakan penghubungkaitan tersebut dalam
pengajaran dan pembelajaran semasa di dalam kelas. )enghubungkaitan di dalam
mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-program antara disiplin-disiplin
yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. ,ntara aktiviti pengintegrasian mata
pelajaran yang boleh dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah
penggabungjalinan. )enggabungjalinan ini bermaksud sebagai satu proses
mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi me&ujudkan suatu pelajaran yang
integratif dan menyeluruh. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai
kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni dan bersepadu, sama
ada dalam satu mata pelajaran atau dalam beberapa mata pelajaran.
(i samping kelebihan S() dalam )d), ada jugak kelemahan yang perlu saya ambil
kira.;ontohnya masalah yang berlaku disekolah saya,guru-guru terpaksa memikirkan
penglibatan pelajar yang tidak menyeluruh.)elajar yang lemah akan sentiasa
bergantung harap kepada pelajar yang cerdas.Mereka mungkun merasa malu untuk
melakukan aktiviti.:uru juga sukar untuk menentukan kejujuran pelajar.Mungkin pelajar
akan menjalankan aktiviti sekadar melepaskan batuk di tangga.
Masa yang panjang juga mungkin akan membosankan pelajar.S() ini mungkin
akan mengambil masa yang lama jika guru tersebut tidak kreatif dalam menentukan
tugasan kepada pelajar.)enerapan Seni dalam pendidikan ini juga sesuai bagi
4
pengajaran dan pembelajaran yang mana jumlah pelajarnya kecil.<ika dalam satu kelas
pelajarnya terlampau ramai,saya rasa susah untuk menjalankan seni dalam pendidikan
Sebagai rumusan Seni dalam pendidikan ini boleh dikatakan banyak memberi
impak yang )ositif berbanding yang negatif.8ni bergantung kepada guru untuk
melaksanakan sesuatu )d) yang berkesan.. 7erdasarkan aktiviti-aktiviti seni visual,
mu.ik dengan pergerakan ia secara tidak langsung melatih deria mengalami pelbagai
peristi&a.(engan mengadakan penggabungjalinan aktiviti ini dapat meningkatkan lagi
kefahaman terhadap bidang Seni (alam )endidikan.
5