Anda di halaman 1dari 12

SMK JENJAROM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 (PBS)BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
1 1.1 Agama Asas Kesejahteraan
manusia
- Agama benteng hidup manusia
- Keperluan beragama dalam
kehidupan manusia
- Sikap taat setia dan patuh kepada
suruhan Tuhan
- Agama memandu manusia ke
arah kebaikan dan kesejahteraan
hidup

Kepercayaan kepada Tuhan
- Keyakinan wujudnya Tuhan
sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan Nya
berlandaskan pegangan agama
masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara
- Mengamalkan ajaran
agama sebagai panduan
hidup
- Berbincang tentang
kepentingan agama dalam
kehidupan
- Menghasilkan esei bertema
buat baik dibalas baik.

2 1.2 Amanah mencerminkan peribadi
mulia
- Sikap amanah menimbulkan
kepercayaan orang lain
- Sikap amanah dalam setiap
perhubungan
(a) Anggota keluarga
(b) Rakan sebaya
(c) Warga sekolah
(d) Anggota masyarakat

Amanah
- Sikap bertanggungjawab
yang boleh menimbulkan
kepercayaan dan kayakinan
orang lain
- Bersikap amanah dalam
hubungan dengan
anggota keluarga dan
individu lain
- Melakonkan satu situasi
sikap amanah dalam
kehidupan
- Menyenaraikan ciri amanah
dalam pelbagai situasi
(a) Koperasi sekolah
(b) Bendahari persatuan /
kelab
3 1.3 Remaja Harapan Negara
- Perlakuan yang baik membentuk
jati diri
- Tingkah laku yang merosakkan
diri perlu dijauhi
(a) Kumpulan kongsi gelap
(b) Penyalahgunaan dadah
Harga diri
- Keupayaan dan kayakinan
diri agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan
- Menghindari amalan
yang boleh menjejaskan
maruah diri
- Ceramah yang bertema
Tingkatkan maruah diri
- Simulasi/main peranan
sebagai murid yang
mengelak daripada terlibat
dalam kegiatan yang
menjejaskan maruah diri
SMK JENJAROM
(c) Merokok
(d) Pergaulan bebas

4 1.4 Bertanggungjawab amalan terpuji
- Amalan tanggungjawab
menjamin kesempurnaan tugas
- Sikap bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas
(a) Rumah
(b) Sekolah
(c) Masyarakat

Bertanggungjawab
- Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
malaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna
- Menjalankan
tanggungjawab di rumah,
sekolah dan dalam
masyarakat dengan
sempurna
- Menyenaraikan
tanggungjawab diri di rumah,
sekolah dan dalam
masyarakat
- Main peranan untuk
menunjukkan sikap
bertanggungjawab dalam
pelbagai situasi
5 1.5 Hemah tinggi mencerminkan
keperibadian individu
- Tutur kata dan tingkah laku yang
selaras dengan norma
masyarakat
- Tutur kata dan tingkah laku
terpuji
(a) Menghormati orang lain
(b) Berterima kasih atas pemberian
(c) Jauhi sikap negatif seperti
angkuh, bercakap besar dan
mementingkan diri

Hemah Tinggi
- Beradab sopan dan berbudi
pekerti mulia dalam pergaulan
seharian
- Mengamalkan
pertuturan dan tingkah
laku yang sesuai dengan
norma masyarakat
- Memerhati tingkah laku
rakan di sekolah dan
menyenaraikan tingkah laku
yang berhemah
6 1.6 Toleransi menjalin kemesraan
- Amalan toleransi mengekalkan
hubungan yang mesra
- Toleransi dalam perhubungan
(a) Anggota keluarga
(b) Rakan sebaya
(c) Warga sekolah
(d) Masyarakat
Toleransi
- Kesanggupan bertolak ansur,
sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan
perselisihan faham demi
kesejahteraan hidup
- Bertolak ansur dan
mengawal diri bagi
menjaga hubungan yang
baik dengan keluarga dan
orang lain
- Berkongsi pengalaman
tentang sikap bertoleransi
dalam menjaga hubungan
yang baik dengan keluarga
dan orang lain.
- Perbincangan tentang kesan
jika sikap bertoleransi tidak
diamalkan dalam kehidupan
SMK JENJAROM
seharian
7 1.7 Berdikari mencerminkan
kedewasaan
- Kemampuan menyelesaikan
masalah memupuk sikap
berdikari
- Keupayaan menyelesaikan
masalah secara (a) individu
(b) kumpulan

Berdikari
- Kebolehan dan kesanggupan
melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain
- Berkeupayaan
menyelesaikan masalah
sendiri secara individu
atau berkumpulan
- Main peranan sebagai
anak/murid yang berdikari
dalam membuat kerja
rumah/sekolah
- Menceritakan tentang
anggota keluarga yang
berjaya atas hasil usaha
sendiri
8 1.8 Usaha tangga kejayaan
- Kegigihan dalam kehidupan
seharian
- Usaha yang gigih menjamin
kejayaan (a) diri (b) Keluarga
(c) sekolah
Kerajinan
- Usaha yang berterusan penuh
dengan semangat ketekunan,
kecekalan, kegigihan, dedikasi
dan berdaya maju dalam
melakukan sesuatu perkara

- Berusaha dengan gigih
demi kepentingan diri,
keluarga dan sekolah
- Mengumpulkan dan
membincangkan kata-kata
hikmah berkaitan tema.
- Mewawancara atau kajian
kes tentang individu yang
telah berjaya
9 1.9 Kasih sayang membawa
kebahagiaan
- Kasih dan sayang semua hidupan
di dunia
- Sayangi semua hidupan
(a) Manusia (b) Fauna & flora
Kasih Sayang
- Kepekaan dan perasaan cinta
yang mendalam berkekalan
yang lahir daripada hati yang
ikhlas
- Menyayangi dan tidak
memusnahkan semua
hidupan di dunia
- Menghayati dan
membincangkan lirik lagu
bertemakan kasih sayang
- Lawatan ke rumah
kebajikan, zoo, hutan
rekreasi dan membuat
laporan10 1.10 Keadilan hak semua
- Keadilan membentuk budaya sekolah
- Keadilan di sekolah tanggungjawab
bersama
(a) Hukuman dan ganjaran
(b) Layanan antara murid
Keadilan
- Tindakan dan keputusan yang
saksama serta tidak berat
sebelah
- Menerima dan
mengamalkan prinsip
keadilan di sekolah
- Menulis esei berkaitan
dengan tema amalan
keadilan di sekolah
- Main peranan
pelaksanaan prinsip keadilan
di sekolah
SMK JENJAROM
(c) Kemudahan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
11 UJIAN PENILAIAN PERTAMA
12 1.11 Remaja berdisiplin negara aman
- Pemikiran terbuka menjamin
keputusan yang bijak
- Keupayaan menimbangkan
pelbagai pilihan berdasarkan
beberapa faktor sebelum
membuat keputusan
(a) Bukti yang kukuh
(b) Pengetahuan
(c) Pengalaman

Rasional
- Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata
dan dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang
wajar
- Membuat keputusan
setelah menimbangkan
pelbagai faktor
- Menyenaraikan kebaikan
membuat keputusan setelah
menimbangkan pelbagai
faktor
- Mengumpulkan keratan
akhbar tentang kegiatan
perlumbaan haram, rasuah,
penyalahgunaan dadah dan
membuat analisa akibat
kegiatan tersebut.
13 1.12 Kesederhanaan asas
perhubungan harmoni
- Sikap sederhana dalam
hubungan
- Keupayaan mengimbangi
kepentingan diri dan orang lain
(a) Pergaulan
(b) Membantu mengikut
kemampuan diri

Kesederhanaan
- Bersikap tidak keterlaluan
dalam membuat pertimbangan
dan tindakan sama ada dalam
pemikiran, pertuturan atau
perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain
- Mengambil tindakan
dengan mengambil kira
kepentingan diri dan
orang lain
- Melengkapkan senarai
semak kendiri tentang nilai
kesederhaan dalam hubungan
dengan orang lain.

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
14 2.1 Kasih sayang teras keluarga
bahagia
- kebahagiaan keluarga tanggungjawab
bersama
(a) Kasih dan sayang terhadap anggota
Kasih sayang terhadap
keluarga
- Perasaan cinta, kasih dan
sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga
- Menyayangi ibu bapa
dan anggota keluarga
yang lain
- Peta minda tentang ciri-ciri
keluarga bahagia
- Main peranan sebagai anak
yang menyayangi ibu bapa
dan anggota keluarga yang
SMK JENJAROM
keluarga
(b) Hubungan keluarga yang harmonis

lain
15 2.2 Memuliakan dan mentaati ibu
bapa
- Hormat dan taat kepada ibu bapa
tuntutan agama
- Kedudukan ibu bapa mengikut
perspektif agama (a) Islam (b) Buddha
(c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh

Hormat dan taat kepada
anggota keluarga
- Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan berinteraksi
dan memberi layanana secara
bersopan untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

- Memulia dan mentaati
ibu bapa seperti yang
dituntut agama
- Menyenaraikan perlakuan
yang menunjukkan sikap
hormat dan taat kepada
anggota keluarga
- Mengumpul maklumat
daripada pelbagai media dan
membincangkan tentang
kedudukan ibu bapa
mengikut perspektif agama

16 2.3 Adat tradisi mengeratkan
hubungan kekeluargaan
- Amalan adat menghidupkan tradisi
kekeluargaan
(a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak
turun-temurun
(b) Sambutan sesuatu perayaan bersama
keluarga


Mengekalkan tradisi
kekeluargaan
- Menerima, menghormati dan
mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun-temurun dalam
keluarga
- Mematuhi adat dan
tradisi yang diamalkan
oleh keluarga
- Mengumpulkan gambar
berserta penerangan ringkas
mengenai adat dan tradisi
keluarga dan menghasilkan
buku skrap
17 2.4 Keluarga pendorong kejayaan
- Maju diri demi kebahagiaan hidup
keluarga
- Sikap bertanggungjawab untuk
memajukan diri dan keluarga (a)
Pendidikan (b) Kerjaya
Tanggungjawab terhadap
keluarga
- Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap keluarga
untuk melahirkan keluarga
bahagia, meningkatkan imej
dan menjaga maruah keluarga

-Belajar bersungguh-
sungguh untuk kemajuan
diri dan keluarga
- Menjalankan
tanggungjawab terhadap
keluarga
- Membina carta roda masa
depan yang menunjukkan
kemajuan diri dalam
pendidikan dan kerjaya
BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
SMK JENJAROM
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
18 3.1 Sekolah ceria murid gemilang
- Keceriaan sekolah tanggungjawab
bersama
- Tanggungjawab memelihara dan
memulihara persekitaran sekolah
(a) Kebersihan dan penghijauan
persekitaran sekolah

Menyayangi dan menghargai
alam sekitar
- Kesedaran tentang perlunya
memelihara dan memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan keseimbangan
ekosistem
-Menjaga persekitaran
supaya sentiasa bersih
dan segar
-Menjaga dan menceriakan
kawasan di sekolah
- Membuat penilaian tentang
kebersihan kawasan-kawasan
di sekolah
19 3.2 Hargai air
- Air nadi kehidupan
- Kepentingan air dalam kehidupan
(a) Punca air dan kegunaannya
(b) Tanggungjawab menjaga kebersihan
sumber air
(c) Penjimatan air

Keharmonian antara
manusia dengan alam sekitar
- Keadaan saling memerlukan
hubungan yang harmonis
antara manusia dengan alam
sekeliling supaya kualiti
kehidupan manusia dan alam
sekeliling terpelihara

- Menjaga kebersihan
sumber air dan
mengelakkan pembaziran
- Menghasilkan poster
bertemakan Air
- Buku skrap: kepentingan
air
20-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22 3.3 Pantai indah negara permai
- Zon persisiran pantai perlu dilindungi
(a) Pembangunan terkawal di zon
persisiran pantai
(b) Pengekalan kawasan terumbu karang
untuk pembiakan hidupan marin

Kemapanan alam sekitar
- Pengekalan keseimbangan
alam sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama untuk
kesejahteraan hidup
- Melibatkan diri dalam
zon persisiran pantai
- Tayangan video mengenai
perlindungan santuari
- Mengadakan aktiviti
membersihkan persisiran
pantai
23 3.4 Menangani bencana alam
tanggungjawab bersama
- Peka terhadap kejadian bencana alam
demi keselamatan bersama
(a) Kesan bencana alam kepada alam
Peka terhadap isu-isu alam
sekitar
- Prihatin terhadap persoalan
yang berkaitan dengan alam
sekeliling dan berusaha
- Peka terhadap kejadian
dan kesan bencana alam
serta mengenalpasti
langkah-langkah
persediaan dalam
- Membina peta aliran yang
menunjukkan persediaan
yang dibuat dalam
menghadapi bencana alam
- Mengumpulkan maklumat
SMK JENJAROM
sekitar
(b) Persediaan menghadapi bencana
alam
menyelesaikannya menghadapi bencana
alam
daripada media cetak atau
elektronik dan berbincang
tentang bencana alam
- Melakonkan satu latihan
kecemasan

BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
24 4.1 Negara makmur rakyat sejahtera
- Kemudahan awam dan perkhidmatan
sosial negara tanggungjawab bersama
(a) Perasaan bangga dengan kemudahan
awam dan perkhidmatan sosial negara
(b) Sikap bertanggungjawab menjaga
kemudahan awam dan perkhidmatan
sosial yang terdapat dalam negara


Cinta akan negara
- Perasaan sayang dan bangga
kepada negara serta
meletakkan kepentingan
negara melebihi kepentingan
diri.
- Berbangga serta
menggunakan sebaik-
baiknya segala
perkhidmatan dan
kemudahan yang
disediakan oleh kerajaan
- Surat kepada sahabat di
luar negeri menceritakan
tentang rasa bangga terhadap
kemudahan awam/
perkhidmatan sosial yang
ada dalam negara.
25 4.2 Raja payung negara
- Kesetiaan kepada raja dan negara ialah
kewajipan bagi setiap rakyat
(a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri
oleh pembesar negara
(b) Taat setia kepada raja dan negara
* Hari Keputeraan
* Hari Kebangsaan
* Pertabalan Raja

Taat setia kepada raja dan
negara
- Kepatuhan dan kesetiaan
yang berkekalan kepada Raja
dan Negara
- Menghormati dan
mentaati upacara dan
majlis rasmi yang
dihadiri oleh pembesar
negara
- Menyokong dan
menyertai program-
program sambutan hari
kebesaran negara
- Menunjukkan rakaman
pertabalan Yang Dipertuan
Agong/ Sultan dan membuat
perbincangan tentang tata
laku dalam majlis tersebut
- Merancang dan menyertai
program Hari Kebangsaan di
peringkat sekolah
(a) Melukis/mewarna/
mengibar Bendera Malaysia
(b) Sudut patriotisme di
dalam kelas

26 4.3 Berbakti untuk negara Sanggup berkorban untuk - Sanggup mengambil - Membuat laporan tentang
SMK JENJAROM
- Kesanggupan melibatkan diri dalam
aktiviti kemasyarakatan
- Sedia mengorbankan masa dan tenaga
dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi
(b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan

negara
- Kerelaan melakukan atau
menyerahkan sesuatu termasuk
nyawa sebagai tanda kebaktian
untuk negara
bahagian dalam aktiviti
kemasyarakatan demi
negara
aktiviti kemasyarakatan yang
pernah disertai
BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
26 5.1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak
- Ibu bapa pelindung kanak-kanak
- Tanggungjawab ibu bapa memastikan
anak-anak mendapat kehidupan
sempurna (a) pendidikan
(b) perlindungan

Melindungi hak kanak-
kanak
- Membela, memberi naungan
dan memelihara hak kanak-
kanak bagi menjamin
kehidupan mereka yang
sempurna
- Menyedari kanak-kanak
berhak mendapat
pendidikan dan
perlindungan untuk
menjamin kehidupan
yang sempurna
- Berbincang dan
menghasilkan buku skrap
tentang persekitaran yang
selesa untuk kanak-kanak
(a) Tempat tinggal
(b) Suasana pembelajaran
27 UJIAN PENILAIAN KEDUA


28-29 5.2 Menghormati hak wanita
tanggungjawab semua
- Hak wanita tanggungjawab bersama
- Peka terhadap hak wanita
(a) Hal-hal kebajikan
(b) Peluang kenaikan pangkat
(c) Pengeksploitasian
(d) Iklan


Menghormati hak wanita
- Melindungi dan mengiktiraf
wanita sebagai individu yang
boleh memberi sumbangan
dalam pembangunan keluarga,
masyarakat dan negara.
- Bersikap terbuka
mengiktiraf wanita
sebagai golongan yang
berkebolehan, berpotensi
dan bermaruah
- Mengumpulkan maklumat
dari media cetak dan media
elektronik mengenai
pengeksploitasian wanita dan
mempamerkan di kelas
30 5.3 Utamakan kebajikan pekerja
- Majikan prihatin pekerja berjaya
-Tanggungjawab majikan dalam
menjaga kebajikan pekerja
(a) Keselesaan tempat kerja
(b) Peluang meningkatkan kerjaya
Melindungi hak pekerja
- Menghormati, menghargai
dan mengiktiraf perkhidmatan,
jasa dan sumbangan golongan
pekerja dalam pembangunan
negara
- Menerima hakikat
bahawa kebajikan
pekerja merupakan
tanggungjawab majikan
- Mengumpulkan iklan kerja
dari akhbar dan membuat
perbandingan tentang
kemudahan serta faedah
yang ditawarkan
- Simulasi mewarnakan
SMK JENJAROM
(c) Kemudahan berekreasi

dengan pekerja atau majikan
tentang kebajikan pekerja


31 5.4 Keistimewaan golongan kurang
upaya
- Prihatin terhadap golongan kurang
berupaya
- Golongan kurang upaya memerlukan
layanan dan sokongan daripada pelbagai
pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya
(c) Anggota masyarakat

Menghormati hak golongan
kurang berupaya
- Memberi layanan yang
bersopan kepada golongan
kurang berupaya supaya tidak
berasa tersisih dan mengiktiraf
mereka sebagai insan ciptaan
Tuhan

- Memberi layanan dan
sokongan yang baik
kepada golongan kurang
berupaya
- Lawatan ke pusat spastik
atau kelas pendidikan khas
dan membuat laporan
- tayangan video berkaitan
golongan kurang berupaya
dan berbincang tentang
layanan yang diberi
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
32 5.5 Pengguna yang bijaksana
- Pendidikan kepenggunaan asas
kepekaan pengguna
- Kepekaan pengguna terhadap hak dan
tanggungjawab
(a) Maklumat tentang barangan dan
perkhidmatan supaya mudah membuat
pilihan dan mengelakkan penipuan
(b) Perlindungan daripada penggunaan
barangan dan perkhidmatan yang
membahayakan

Melindungi hak pengguna
- Membela dan memelihara
hak individu untuk menjadi
pengguna yang berilmu,
mendapat perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti dan
tidak mudah dieksploitasi
- Menyedari dan
mengenalpasti hak
pengguna untuk
mendapat perlindungan
dan maklumat tentang
barangan dan
perkhidmatan
- Mengumpul, membincang
dan mempamerkan
maklumat tentang hak
pengguna daripada media
cetak dan elektronik
- Menulis surat aduan kepada
Persatuan Pengguna tentang
barangan/ perkhidmatan
yang tidak memuaskan
BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
33 6.1 Keselamatan di jalan raya
tanggungjawab kita
- Undang-undang menjamin
keselamatan di jalan raya
- Patuh undang-undang dan peraturan
jalan raya
Mematuhi peraturan dan
undang-undang
- Menerima dan mamatuhi
peraturan dan undang-undang
yang telah ditentukan tanpa
mengira sesiapa dan dimana
- Mematuhi peraturan
dan undang-undang jalan
raya bagi menjamin
keselamatan diri dan
orang lain
- Mencari maklumat
mengenai kesalahan-
kesalahan di jalan raya
- Ceramah keselamatan di
jalan raya oleh pegawai JPJ
atau polis
SMK JENJAROM
- Tidak terlibat dalam perbuatan yang
menyalahi undang-undang jalan raya
(a) Perlumbaan haram
(b) Memandu tanpa lesen
(c) Memandu dalam keadaan mabuk
(d) Kecuaian pejalan kaki

seseorang itu berada - Mempamerkan keratan
akhbar yang berkaitan dan
mengadakan perbincangan
tentang pentingnya
mematuhi peraturan dan
undang-undang jalan raya
34 6.2 Kebebasan bersuara menjamin
keharmonian keluarga
-Amalan bermusyawarah sebagai
budaya hidup berkeluarga
- Kebebasan mengeluarkan pendapat
dalam perbincangan keluarga
(a) Perbincangan bersama keluarga
dalam pelbagai hal
(b) Perasaan dan emosi dikawal

Kebebasan bersuara
- Kebebasan bercakap dan
mengeluarkan fikiran dengan
batasan tertentu bagi menjaga
keselamatan dan ketenteraman
- Berbincang dengan
anggota keluarga dalam
suasana yang harmoni
- Sketsa atau main peranan
sebagai anggota keluarga
yang mengamalkan
kebebasan bersuara dalam
perbincangan secara terbuka
dan harmoni
35 6.3 Kebebasan beragama di Malaysia
- Rakyat Malaysia merayakan pelbagai
upacara keagamaan
- Kebebasan meraikan upacara
keagamaan
(a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam)
(b) Hari wesak (Buddha)
(c) Thaipusam (Hindu)
(d) Good Friday (Kristian)
(e) Hari Vasakhi (Sikh)Kebebasan beragama
- Kebebasan setiap individu
untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan Malaysia
- Meraikan upacara
keagamaan sendiri dan
menghormati upacara
keagamaan orang lain
- Perbincangan tentang
perayaan keagamaan sendiri
dan pentingnya menghormati
perayaan keagamaan orang
lain
- Menghasilkan folio tentang
perayaan keagamaan di
Malaysia
36 6.4 Penglibatan diri dalam aktiviti
masyarakat
- Aktiviti kemasyarakatan dijayakan
Penglibatan diri dalam
pembangunan negara
- Kebebasan untuk melibatkan
- Melibatkan diri dalam
aktiviti kebajikan dan
kemasyarakatan demi
- Menyenaraikan aktiviti luar
sekolah yang berfaedah dan
mengkaji kesannya
SMK JENJAROM
bersama
- Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah
yang membina dan berfaedah
(a) Aktiviti kebajikan dengan
masyarakat setempat
diri dalam pelbagai aktiviti
pembangunan negara dengan
mematuhi peraturan, undang-
undang dan Perlembagaan
Malaysia

pembangunan negara
37 6.5 Kematangan berfikir penting
untuk kebaikan bersama
- Teguran yang membina penting untuk
kebaikan bersama
- Pendapat dan teguran diterima dengan
sikap terbuka (a) Akademik
(b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan
Kaunseling
Sikap keterbukaan
- Bersedia memberi dan
menerima pandangan,
pembaharuan dan kritikan
selaras dengan kebenaran fakta
dan norma masyarakat
Malaysia
- Menerima pandangan
dan teguran orang lain
demi kebaikan bersama
- Main peranan- orang yang
memberi teguran dan orang
yang menerima teguran
dalam sesuatu hal
38-39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
40 7.1 Semangat kejiranan asas
perpaduan
- Semangat kejiranan membentuk
kesejahteraan masyarkat
- Konsep kejiranan sebagai amalan
dalam masyarakat
(a) Kunjungan Muhibah (Rumah
Terbuka, ziarah-menziarah, saling
membantu, hari keluarga)
Hidup bersama secara aman
- Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan kedamaian dan
keharmonian hidup tanpa
mengira agama, bangsa dan
budaya
- Menjadi jiran baik
boleh dicontohi oleh
masyarakat
- Membincang ciri-ciri jiran
yang baik
- Projek: membantu jiran dan
membuat laporan

41 7.2 Permuafakatan membawa berkat
- Permuafakatan masyarakat untuk
kebaikan bersama
- Permuafakatan dalam melaksanakan
Saling membantu dan
bekerjasama
- Usaha yang baik dan
membina yang dilakukan
- Melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
masyarakat untuk
kesejahteraan bersama.
Melibatkan diri dalam salah
satu program komuniti dan
membuat laporan ringkas
SMK JENJAROM
tugasan kemasyarakatan
(a) Gotong royong
(b) Rukun Tetangga
(c) Jawatankuasa kemajuan dan
keselamatan
(d) Program permuafakatan
bersama pada peringkat
individu, komuniti atau negara
untuk mencapai sesuatu
matlamat
41 7.3 Kesepakatan menjamin
pembangunan serantau
- Amalan saling menghormati antara
negara menjamin kemantapan ekonomi
- Perasaan bertolak ansur dan hormat-
menghormati antara negara untuk
kesepakatan serantau

Saling menghormati antara
negara
- Menghargai dan memuliakan
hubungan antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat
- Menerima hakikat
bahawa perasaan bertolak
ansur dan saling
menghormati antara
negara menjamin
kesepakatan dan
pembangunan serantau
- Menghasilkan buku skrap
tentang kesepakatan antara
negara serantau dalam
pelbagai aspek
- Mengumpul maklumat
daripasa pelbagai sumber
tentang penyelesaian secara
diplomasi isu kesempadanan
antara negara dan
mempamerkan di kelas

42 ULANGKAJI
CUTI AKHIR TAHUN