Anda di halaman 1dari 5

Bismillahirrahmanirahim.....

Alhamdulillah...........................................................
Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi
bijaksana, guru-guru, rakan-rakan dan hadirin hadirat yang
dihormati sekalian.
Assalamualaikum Alhamdulillah ,
Bertemu kita di pagi yang ceria ,
Berkongsi cerita kisah sejarah ,
Bahtera Nabi Nuh itulah tajuknya
Nabi Nuh adalah seorang lelaki yang soleh dan memiliki
perbadi yang mulia. Nabi Nuh telah diperintahkan oleh Allah
supaya memimpin kaumnya yang hidup dalam kesesatan. Allah
telah berrman kepada baginda !
" Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum
mereka didatangi a#ab yang tidak terperi sakitnya "
$etelah baginda menerima perintah Allah $.%.T ini, baginda
pun pergi menemui kaumnya dan berkata !
" %ahai kaumku, aku ini adalah rasul amanah yang di utuskan
oleh Allah kepada kamu "
&a'an-ka'an nak tahu apa yang berlaku (
$etelah mendengar kata-kata Nabi Nuh, kaumnya yang berada
di tempat itu terus berdiri dan melihat baginda dengan penuh
kehairanan.
" Bilakah orang ini menjadi rasul( $emalam dia hanya lelaki
biasa sahaja, kini dia mengaku sebagai utusan Allah pula) kata
mereka.
" Mengapa pula dia yang dipilh ( Adakah sudah tiada orang lain
di dunia ini () kata orang-orang kaya dan pembesar Negara.
Mereka menuduh Nabi Nuh mahu menjadi ketua dan inginkan
pangkat dan kemuliaan sahaja.
Nabi Nuh terus menyeru kaumnya supaya menyembah Allah.
" %ahai kaumku * $embahlah Allah. $esungguhnya tiada tuhan
selain Allah dan aku bimbang kamu semua akan ditimpa a#ab
seksa pada +ari &iamat) tegas Nabi Nuh dengan lantang.
" $esungguhnya kami menganggap kamu berada dalam
kesesatan yang nyata " kata pembesar kaumnya lagi.
Nabi Nuh cuba menjelaskan kepada kaumnya. !
" %ahai kaumku * Aku bukanlah sesat, tetapi aku sebenarnya
utusan Allah. Aku akan menyampaikan perutusan tuhanku dan
memberi peringatan dan nasihat kepada kamu.Aku mengetahui
perkara yang kamu tidak tahu melalui 'ahyu daripada Allah
$.%.T)
Nabi Nuh adalah seorang yang sabar.%alaupun pelbagai
tohmahan dan hinaan dilemparkan kepadanya namun baginda
tidak berputus asa. Nabi Nuh terus menyeru kaumnya supaya
menyembah Allah.
,a ka'an-ka'an,
$etelah sekian lama Nabi Nuh berdak'ah,tidak ramai yang
mahu beriman dengannya kecuali beberapa orang miskin yang
bekerja dengan titik peluh sendiri dan memakan makanan yang
halal. -rang-orang kaya enggan mentaati Nabi Nuh kerana
kesombongan dan keangkuhan mereka.
.isebabkan kekufuran mereka, Allah telah murka lalu
menurunkan kemarau. +asil tanaman dan #uriat mereka juga
berkurangan.
Nabi Nuh terus menyeru kaumnya supaya beriman kepada
Allah.
" %ahai kaumku* $ekiranya kamu beriman, nescaya Allah akan
meredhai dan menghilangkan penderitaan kamu. Allah akan
menurunkan hujan dan memberkati re#ki serta keturunan kamu
"
Namun begitu kaum Nabi Nuh tetap tidak mahu beriman
bahkan mereka menutup telinga apabila Nabi nuh
menyampaikan dak'ah.
$esungguhnya Nabi Nuh adalah seorang yang sabar.$embilan
ratus lima puluh tahun kemudan, Allah telah berrman
kepadanya!!
" $esungguhnya kaummu tidak akan beriman lagi kecuali
mereka yang telah beriman sebelum ini "
,a ka'an-ka'an,
&aum Nabi Nuh bukan sahaja tidak beriman kepada Allah tetapi
mereka telah mencabar baginda supaya menurunkan a#ab
Allah yang dijanjikan itu.
Nabi Nuh merasa sangat marah atas keangkuhan mereka lalu
baginda pun berdoa !
" ,a Allah * /anganlah engkau biarkan orang kar itu hidup di
atas muka bumi ini , 'alau seorang pun *)
,a ka'an-ka'an, adakah doa Nabi Nuh dimakbulkan Allah (
$esungguhnya Allah $.%.T telah memperkenankan doa
baginda. Allah telah memerintahkan Nabi Nuh membina sebuah
bahtera. Namun begitu, orang-orang kar terus menterta'akan
Nabi Nuh kerana membina bahtera di atas tanah yang kering
kontang.
$etelah siap, Allah memerintahkan Nabi Nuh mengumpulkan
segala makhluk dan orang-orang yang beriman
didalamnya.$etelah Nabi Nuh bersedia, Allah telah menurunkan
banjir yang besar sehingga menenggelamkan rumah dan
seluruh ka'asan.
.i dalam keadaan yang kelam kabut itu, Nabi Nuh ternampak
anaknya sedang berdiri di salah satu puncak bukit. Baginda
memujuk anaknya supaya menaiki bahteranya dan beriman
kepada Allah. Anak Nabi Nuh tetap berdegil.
Tiba-tiba datang satu ombak besar lalu memisahkan Nabi Nuh
dengan anknya. Akhirnya anaknya itu mati lemas. Nabi Nuh
berasa sedih mengenangkan nasib malang anaknya dan orang-
orang kar.
Allah $.%.T mengingatkan Nabi Nuh dengan berrman !
" %ahai Nuh, sesungguhnya dia bukan daripada keluarga
engkau.Perbuatannya adalah tidak baik. Aku mmeberi
peringatan kepada kamu agar kamu tidak menjadi orang yang
tidak berpengetahuan)
Nabi Nuh menerima peringatan Allah lalu terus
bertaubat.Baginda berdoa !
" %ahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari
meminta sesuatu yang aku tidak tahu. /ika 0ngkau tidak
mengampuni dan mengasihaniku tentu aku menjadi orang yang
rugi.)
,a ka'an-ka'an,
Apabila semua orang-orang kar telah ditenggelamkan, hujan
pun berhenti. 1angit menjadi cerah dan banjir pun mulai surut.
Bahtera Nabi Nuh tersadai di atas sebuah gunung yang
bernama 2unung /udi. 3irman Allah $.%.T !
" Binasalah orang-orang yang #alim "
&emudian Allah telah memerintahkan Nabi Nuh supaya turun
ke darat bersama-sama penghuni bahtera dengan selamat.
$esungguhnya Allah memberkati keturunan Nabi Nuh.
,a ka'an-ka'an,
4erita ini telah memberi pengajaran baha'a kita hendaklah
mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
$esungguhnya segala kesempurnaan itu datangnya dari Allah
dan segala kekurangan itu datangnya dari diri kita sendiri.
&isah Nabi berakhir kini,
5#inkan saya berundur diri,
$egala yang baik kita ingati,
$ebagai panduan muslimin sejati.
$ekian, %abillahitauk 'alhidayah 'assalamualaikum
'arahmatullahi 'abarakatuh. Terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai