Anda di halaman 1dari 65

Modul Program Pembangunan Guru Baharu

1. PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan
yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Faktor guru juga
banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi
pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan pendidikan abad ke-21
peranan utama ahagian Pendidikan !uru "P!# adalah sebagai$
i. badan penga%al kualiti pendidikan guru&
ii. badan profesional keguruan&
iii. memastikan pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran& dan
i'. merancang dan menyelaras pelaksanaan 1( inisiatif )akmal *+,A +ualiti
!uru.
-leh yang demikian, P! sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru
bertanggungja%ab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang
berkualiti. Sehubungan itu, P! perlu membangunkan satu Program Pembangunan
!uru aharu "PP!# yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda
baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan rele'an
dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang.
PP! merupakan salah satu daripada lima belas "1(# inisiatif yang telah
dirancang dan dicadangkan dalam )akmal *+,A +ualiti !uru yang telah diadakan di
P! pada . )ac 2/1/ hingga 2 April 2/1/. 0A 1imbalan Perdana )enteri merangkap
)enteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif meningkatkan
kualiti guru pada 2 April 2/1/.
PP! ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah, guru dan
murid. )elalui program pembangunan yang berkesan, budaya kerja cemerlang dapat
diterapkan kepada ! agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungja%ab secara
lebih sistematik. ! akan dibimbing oleh guru berpengalaman serta pihak pentadbir
1
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran "P2P# dengan lebih
berkesan dan profesional. 3usteru, satu modul yang komprehensif telah dibangunkan
dan dijadikan panduan untuk diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah
memartabatkan profesion keguruan, khasnya ! di negara ini. Pelaksanaan PP! ini
dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah dengan bantuan guru
berpengalaman "senior teachers#.
1.2 Definisi Program Pembangunan Guru Baharu
)enurut 4uling-Austin "155/#, PP! merupakan 6planned programmes intended to
provide some systematic and sustained assistance, specifically to beginning teachers
for at least one school year 7. P! mendefinisikan PP! sebagai satu program
pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah untuk
menyokong pembangunan profesionalisme ! bagi meningkatkan kualiti guru dalam
profesion keguruan.
PP! merupakan proses sosialisasi kepada profesion keguruan yang dapat
membantu ! membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada
dengan prosedur, sistem sekolah dan penguasaan pengajaran yang berkesan dan
kemahiran pengurusan bilik darjah.
1.3 Rasional
8alaupun sistem latihan perguruan di )alaysia merupakan antara yang terbaik di
dunia, namun satu program yang formal untuk membimbing ! yang baru ditempatkan
di sekolah perlu dilaksanakan. 9roninya, banyak hasil kajian menunjukkan tahun
pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk ! "4umphrey et al., 2//:&
*orasmah et al., 2//:& ,ussell, 2//;#.
)asalah utama yang dihadapi oleh ! yang baru ditempatkan di sekolah adalah
untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar. <i samping itu, !
2
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungja%ab memenuhi keperluan kumpulan
murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang "artell, 2//(#.
+ursus praperkhidmatan yang dilalui oleh ! hanya merupakan asas untuk guru
memahami konsep dalam P2P dan tidak dapat menyediakan mereka untuk
menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. <i samping itu, seseorang guru harus
terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan dunia
pendidikan semasa. ! perlu dibimbing untuk mengaplikasi semua pengetahuan yang
diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru merupakan faktor
penyumbang utama kepada pembelajaran murid "=aura et al., 2//;#.
!uru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. !uru sebagai
pemangkin utama kecemerlangan murid perlu diberi pendedahan tentang pelbagai
pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program
pembangunan. <engan cara ini, profesionalisme ! itu dapat ditingkatkan bermula
daripada peringkat a%al ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat kali pertama.
+ajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya
memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah,
seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah "<a'id et al., 2//>#.
4asil kajian menunjukkan baha%a guru yang melalui program pembangunan
sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah, didapati menunjukkan kualiti
pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran
murid "4umphrey et al., 2//:#. Program pembangunan menggunakan pendekatan
pementoran untuk membimbing !P telahpun diterapkan dalam profesion keguruan di
negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti !. Amalan ini seharusnya
dilaksanakan untuk meningkatkan profesion keguruan di negara ini. 1ambahan pula,
pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang bersedia
meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan.
3
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Program pembangunan menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu
memberi kesan yang positif terhadap ! yang kurang berpengalaman. ! yang telah
didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti pembelajaran
murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu sendiri "<uke et al.,
2//;#. <i samping itu, program pembangunan juga dapat meningkatkan hubungan
kolaboratif antara ! dengan semua pihak di sekolah.
+ebanyakan ! mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah
kerana mendapati latihan perguruan adalah berbe?a sama sekali dengan situasi yang
mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali "*orasmah et al.,
2//:#. ! seringkali menghadapi masalah kerana suasana pengajaran dan
pembelajaran, persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan
kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti
kursus perguruan.
! menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan akti'iti dalam bilik
darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif
dalam akti'iti kokurikulum dan pentadbiran. +onsep Pendidikan !uru 0ang ersepadu
menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus bermula
daripada latihan perguruan praperkhidmatan, program pembangunan se%aktu guru
mula ditempatkan, dan seterusnya program perkembangan berterusan sehingga
seseorang guru itu bersara ")ohammed Sani, 2//2#.
4asil kajian Trends in International Mathematics and Science Study "19)SS#
menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid )alaysia berbanding negara lain
seperti 4ong +ong, Singapura dan +orea Selatan "3abatan Perdana )enteri, 2//5#.
Pada masa yang sama, kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi secara
langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. +eadaan ini me%ujudkan satu
keperluan untuk mena%arkan satu program pembangunan yang komprehensif dan
bersepadu untuk membimbing dan melatih ! secara berterusan.
4
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
3usteru, P! selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta
peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungja%ab untuk menyediakan satu
program pembangunan yang berkesan. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti !
yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada pendidikan
berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan.
1.4 Obe!"if Program Pembangunan Guru Baharu
-bjektif PP! ini adalah untuk$
i. membantu ! menyesuaikan diri dengan budaya, persekitaran, dan
komuniti sekolah&
ii. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk ! dalam melaksanakan
amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada @pelajarA
kepada @pengajarA&
iii. meningkatkan pengetahuan tentang aspek penilaian dan pentaksiran di
sekolah&
i'. meningkatkan kualiti pengajaran ! dan pembelajaran murid&
'. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk ! melaksanakan akti'iti
kokurikulum&
'i. meningkatkan pengetahuan ! tentang aspek sosialisasi organisasi dan
hal eh%al murid&
'ii. meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri
!& dan
'iii. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara ! dengan semua
pihak "stakeholders).
1.# $asil Pembelaaran
i. meningkatkan kualiti pembelajaran murid dan pengajaran guru&
ii. melaksanakan amalan pengajaran sebagai pendidik dengan berkesan&
iii. meningkatkan pengetahuan tentang aspek penilaian dan pentaksiran di
sekolah&
5
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i'. meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri&
'. menyesuaikan diri dengan budaya persekitaran dan komuniti sekolah&
'i. melaksanakan akti'iti kokurikulum dengan berkesan&
'ii. lebih berpengetahuan tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal eh%al
murid& dan
'iii. menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan semua pihak (stakeholder)
yang terlibat di sekolah.
1.% &asa Program Pembangunan Guru Baharu
PP! melibatkan tiga fasa yang dibangunkan berasaskan kepada garis panduan yang
dihasilkan melalui perbincangan dalam )akmal *+,A, hasil kajian berkaitan ! dari
dalam dan luar negara dan modul ! yang diguna pakai di luar negara. Semua
dapatan ini digabung jalin untuk menghasilkan modul induksi yang sesuai dengan
senario dan aspirasi pendidikan di negara ini. PP! ini terdiri daripada tiga fasa yang
dapat diilustrasikan seperti dalam Raah 1.

6
Orientasi
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
,ajah 1.1$ Fasa Program Pembangunan !uru aharu
Satu kerangka Pelaksanaan PP! telah dibangunkan oleh P! untuk
menyokong pembangunan profesionalisme ! supaya mencapai tahap kompetensi
keguruan. ermula dengan penempatan ! di sekolah, ! itu akan melalui tiga ">#
fasa utama iaitu Fasa -rientasi, Fasa Pementoran dan Fasa Pembangunan
Profesionalisme erterusan. Selepas melalui fasa-fasa tersebut, ! akan dinilai
berdasarkan pentaksiran oleh ketua jabatan. Pengisian dan strategi pelaksanaan fasa-
fasa ini akan dibincangkan secara mendalam dalam modul ini.
Fasa -rientasi adalah proses membantu ! untuk mengadaptasi dan
menyesuaikan diri dengan persekitaran, budaya serta komuniti sekolah. Program
pembangunan yang dicadangkan ini juga akan menggunakan konsep pementoran.
Seorang guru berpengalaman akan dilantik sebagai mentor yang akan
dipertanggungja%abkan untuk membimbing ! di sekolah yang sama. 8aktu
pementoran dicadangkan sebagai dua "2# %aktu tambahan dalam jadual %aktu
mengajar guru serta dilaksanakan mengikut kesesuaian antara mentor dan ! yang
dibimbingnya. Pihak pentadbir juga boleh mempertimbangkan agar guru mentor
dikecualikan daripada diberi %aktu kelas ganti. 8alaubagaimanapun, perkara ini
dilaksanakan atas budi bicara pihak pentadbir.
Fasa Pementoran adalah proses guru berpengalaman memberikan bimbingan
"coaching# dan nasihat kepada ! berkenaan amalan profesional "professional
conduct) dan kompetensi keguruan. Program ini adalah berasaskan modul, penilaian
dan maklum balas berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan.
Fasa Pembangunan Profesional adalah berkaitan dengan akti'iti-akti'iti yang
menyumbang kepada peningkatan profesionalisme keguruan. ! mengemas kini
dokumen dalam bentuk folio untuk tujuan pentaksiran dan cadangan perakuan ketua
jabatan.
7
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Pentaksiran adalah merupakan satu mekanisme yang penting dalam
menentukan peningkatan kerjaya "career progression# seseorang guru. Pentaksiran
yang dicadangkan dalam modul ini adalah berbentuk formatif yang berterusan
berasaskan kepada dokumen yang dikumpulkan dalam folio guru. Barta alir PP!
adalah seperti yang ditunjukkan dalam Raah 2. agi ! yang tidak melepasi tahap
kompeten yang ditetapkan akan diberikan bimbingan berfokus "focused guidance) dan
perekayasaan sikap "attitude re-engineering) agar mereka mencapai tahap kompeten
dengan nilai dan etika profesionalisme keguruan yang diperlukan.
,ajah 1.2$ Barta Alir Program Pembangunan !uru aharu
8
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1empoh PP! adalah sekurang-kurangnya 12 bulan bermula dari tarikh !
melapor diri di sekolah. 1empoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan
program pembangunan di negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat, Australia,
*e% Cealand dan 9reland. 4asil kajian turut mengesahkan baha%a ! memerlukan
bimbingan dalam tempoh 12 bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah. 3angka
masa ini diperlukan untuk mereka membuat penyesuaian diri dengan budaya sekolah,
persekitaran kerja baru, tugas-tugas yang pelbagai di samping membina hubungan
kerjasama dengan rakan-rakan sekerja di tempat baru "*orasmah et al., 2//:#.
Pelaksanaan PP! Dntuk ! ini adalah seperti dalam Raah 3.
9
Modul Program Pembangunan Guru Baharu

,ajah 1.>$ Badangan Pelaksanaan Program Pembangunan !uru aharu

10
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1.' (E)AN*+(A PENG,R,+AN PROGRA( PE(BANG,NAN G,R, BA$AR,
3adual 1.1$ )ekanisme Pengurusan Program Pembangunan !uru aharu
B*L PER)ARA -inda!an
1. Penempatan PS4, PSPS+, P1E,
SD+A*, +-2SF*9,
3P*, PP<
2. -rientasi
1 atau 2 hari
> bulan
3P*GPP<
Sekolah
>. Pementoran Sekolah
H. Pentaksiran erasaskan Folio 3a%atankuasa PP!
Pemantau
(. Pembangunan Profesionalisme erterusan !
3a%atankuasa PP!
;. Pengurusan Pembangunan <iri !
3a%atankuasa PP!
:. )engikuti BP< 0ang <iperlukan !
3a%atankuasa PP!
3P*GPP<
. Perekayasaan Sikap !
Sekolah
3P*GPP<
5 Badangan Perakuan +etua 3abatan bagi
Pengesahan <alam Perkhidmatan
PengetuaG!uru esar
3a%atankuasa PP!
2. Guru Baharu
2.1 Definisi Guru Baharu
! merujuk kepada Pega%ai Perkhidmatan Pendidikan 1etap, Pega%ai Perkhidmatan
Pendidikan Sementara dan !uru Sandaran 1erlatih "!S1#. !S1 merujuk kepada
ja%atan yang disandang oleh seseorang indi'idu yang memiliki kelayakan diploma atau
ija?ah beserta kelayakan perguruan dan dilantik sebagai guru secara sandaran oleh
+ementerian Pelajaran )alaysia "+P)# sebelum pelantikan tetap dalam skim
11
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
perkhidmatan Pega%ai Perkhidmatan Pendidikan =epasan <iploma !red <!A25 atau
Pega%ai Perkhidmatan Pendidikan Sis%a?ah !red <!H1 oleh Suruhanjaya
Perkhidmatan Pelajaran. ! ditempatkan di sekolah setelah tamat menjalani latihan
keguruan sama ada di institut perguruan atau institusi pendidikan tinggi. ! yang perlu
mengikuti PP! ialah guru yang kali pertama berkhidmat di sekolah-sekolah di ba%ah
+P). ! ini perlu menamatkan tempoh perkhidmatan selama satu hingga tiga tahun
sebelum boleh dipertimbangkan untuk disahkan dalam perkhidmatan sebagai Pega%ai
Perkhidmatan Pendidikan Sis%a?ah pada !red <!H1.
2.2 Dasar Guru Baharu
Eisi dan misi +P) dan P! adalah untuk membangunkan modal insan menerusi
pendidikan dan guru yang berkualiti. Standard !uru )alaysia "S!)# yang telah
dibangunkan oleh P! adalah bertujuan untuk melahirkan ! yang berkualiti,
mempunyai tahap amalan profesionalisme keguruan, berpengetahuan dan
berkemahiran.
12
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
3. PERANAN DAN -ANGG,NG.A/AB
3.1 Peranan Bahagian Pendidi!an Guru
i. ertanggungja%ab menyediakan )odul PP!
ii. )emberi taklimat pelaksanaan PP! kepada 3P*
iii. )elaksanakan pemantauan untuk memastikan PP! dilaksanakan mengikut
ketetapan
i'. )emberi latihan kepada 3urulatih )entor PP!
'. )enyediakan e-sistem untuk pengurusan data
3.2 Peranan .aba"an Pelaaran Negeri
i. )engagihkan penempatan ! mengikut keperluan sekolah&
ii. )emastikan ! yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri&
iii. )enganjurkan sesi taklimat penempatan dengan !&
i'. )enatarkan PP! kepada pega%ai PP<&
'. )engenal pasti dan menghantar calon untuk mengikuti kursus
pementoran PP! yang dianjurkan oleh P! dan 9P!&
'i. )emantau pelaksanaan PP! di sekolah&
'ii. )enyediakan khidmat kaunseling kepada ! yang menghadapi masalah
setelah mendapat maklumat daripada pentadbir sekolahG PP<&
'iii. )endapatkan laporan PP! daripada PP<& dan
iI. Dnit =atihan dan +emajuan Staf 3P* bertanggungja%ab menyelaras
PP! dan BP<.
3.3 Peranan Peaba" Pelaaran Daerah0 /ila1ah
i. )emastikan ! ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan&
ii. )emastikan ! yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri&
iii. )enatarkan PP! kepada pihak sekolah&
13
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i'. )emantau pelaksanaan PP! di sekolah&
'. )enyediakan khidmat kaunseling kepada ! yang menghadapi masalah
setelah mendapat maklumat daripada pentadbir sekolah&
'i. Dnit =atihan dan +emajuan Staf PP< bertanggungja%ab menyelaras
PP! dan BP<.
3.4 Peranan Pen"adbir +e!olah
i. Pihak pengurusan sekolah dicadangkan menubuhkan 3a%atankuasa
PP! berdasarkan struktur berikut $
Penasihat $ PengetuaG !uru esar
Pengerusi $ Penolong +anan
Setiausaha $ Salah seorang !+)P
Ahli $ P+ 4F), P+ +okurikulum, P+ Petang,
!+)P, +etua Panitia, !uru +aunseling
dan !uru )entor
J"tertakluk kepada ketentuan PengetuaG !uru
esar#
ii. ekerjasama dengan PP<, 3P*, P! dan pentadbir sekolah yang
berhampiran bagi membentuk kumpulan pembimbing yang lebih efisien
dan seterusnya dapat membimbing ! bersesuaian dengan budaya dan
komuniti sekolah&
iii. )emastikan setiap ! mengikuti PP! bermula hari pertama !
melapor diri di sekolah&
i'. )engadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan ! yang telah
mendaftar di sekolah&
'. )enetapkan dan mengeluarkan surat lantikan untuk seorang mentor
membimbing seorang ! mengikut mata pelajaran yang diajar oleh !&
'i. )emastikan ! dibimbing oleh mentor "guru pembimbing#&
14
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
'ii. )engadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan mentor yang telah
dilantik&
'iii. )emastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada ! mencapai
matlamat PP!&
iI. )elaksanakan pentaksiran dan pemantauan berterusan untuk setiap !
sepanjang tempoh PP!&
I. )engadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan !&
Ii. )elaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan diri
kepada ! yang tidak mencapai tahap yang ditetapkan&
Iii. )emastikan guru mentor mendapat latihan yang secukupnya sebelum
membimbing !&
Iiii. )emastikan ! yang memerlukan khidmat kaunseling dirujuk kepada
PP< atau 3P*& dan
Ii'. )emperakukan ! untuk cadangan pengesahan dalam perkhidmatan
dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
3.# Guru (en"or
3.#.1 -ugas
i. )emberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada ! berdasarkan aspek-aspek
berikut$
a# pengurusan jadual %aktu&
b# sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan buku panduan guru&
c# perancangan tahunan dan persediaan mengajar harian&
d# sumber pembelajaran dan pengajaran&
e# pengurusan bilik darjah dan hal eh%al pelajarGdisiplin
f# refleksi&
g# pengelolaan kokurikulum
h# kajian tindakan&
15
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i# penilaian dan pentaksiran.
ii. )embimbing ! secara formal dan tidak formal dalam aspek P2P&
iii. )embimbing ! dengan menggunakan pendekatan refleksi untuk
membina keyakinan diri melalui proses refleksi kendiri&
i'. )embimbing ! mengaplikasi teori kepada amalan sebenar di bilik
darjah&
'. )elestarikan moti'asi ! supaya mempunyai jati diri dan menjadi guru
yang berkualiti serta beretika&
'i. )embimbing ! ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama
daripada segi pergaulan yang sihat, peningkatan jati diri dan pemupukan
nilai profesionalisme keguruan&
'ii. )embimbing ! untuk mencari maklumatG panduan yang berkaitan
dengan akti'itiG program sekolah daripada guruG personel lain&
'iii. )embimbing ! melalui pemerhatian P2P dalam bilik darjah yang
dilaksanakan oleh guru mentor& dan
iI. )embuat pemerhatian P2P ! dalam bilik darjah serta memberi maklum
balas.

3.#.2 -anggunga2ab
Antara tanggungja%ab seorang mentor dalam konteks guru pembimbing kepada
menti sebagai ! berdasarkan garis panduan berikut$
i. )emberi peluang kepada ! memerhati pengajaran guru berpengalaman
yang lain sebagai model pengajaran yang boleh dicontohi&
i. )embimbing dan memberi nasihat kepada ! tentang semua aspek
berkaitan pendidikan&
ii. )enunjukkan sikap keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan
!&
iii. )embantu ! mengatasi cabaran dan rintangan yang dihadapi&
16
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i'. )emberi sokongan moral serta bimbingan kepada ! dalam menghadapi
cabaran dunia pendidikan&
'. )embimbing ! dalam melaksanakan akti'iti kokurikulum sebagaimana
yang diarahkan oleh pentadbir& dan
'i. )embimbing ! membina folio untuk pembangunan profesionalisme
berterusan.
3.% Guru Baharu
3.%.1 -ugas
i. )elaksanakan tugas sebagai guru seperti$
memasuki kelas tepat pada %aktunya
menyiapkan buku rekod pengajaran
mengurus kelas
memeriksa tugasan murid
memastikan kehadiran murid
menyimpan data sistem maklumat murid
melaksanakan pengurusan fail dengan sistematik
hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas yang diarahkan
ii. )eningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme
berterusan secara formal dan informal& dan
iii. )ematuhi etika profesion keguruan.
3.%.2 -anggunga2ab
i. )emberikan kerjasama terhadap pentadbir dan rakan sekerja yang
memerlukan bantuan profesional&
ii. )enunjukkan sikap keprihatinan kepada keperluan pembelajaran murid&
17
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
iii. erperanan aktif dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat
sekeliling&
i'. Sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah sebagai satu ka%asan yang
selesa, selamat, bersih dan ceria yang dapat me%ujudkan suasana P2P
yang kondusif dan efektif&
'. )eneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan P2P&
'i. )embina jaringan dengan rakan, murid, ibu bapa dan komuniti sekolah&
'ii. )engurus hal eh%al peribadi berkaitan pengurusan stres, moti'asi kendiri
dan pembentukan sahsiah&
'iii. )empamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh bagi
murid&
iI. )enjaga kebajikan dan keselamatan murid&
I. )e%ujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa& dan
Ii. )e%ujudkan kerjasama dan hubungan mesra dengan rakan sekerja.
18
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4. PELA)+ANAAN PROGRA( PE(BANG,NAN G,R, BA$AR,
4.1 Orien"asi
-rientasi merupakan satu prosedur bagi menyediakan maklumat latar belakang asas
organisasi kepada staf baru "<essler, 155:#. Setiap ! mesti melalui peringkat
orientasi bagi membolehkan mereka mengenali serta menghayati budaya dan
persekitaran sekolah di samping memahami tugas dan tanggungja%ab yang akan
mereka laksanakan. )ereka juga perlu diberi peluang untuk memajukan diri dan
mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan persekitaran sekolah baru.
-rientasi ! merupakan titik tolak bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem
pendidikan negara selain dapat merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah
yang sering dihadapi oleh !.
4.1.1 Obe!"if
i. )emastikan ! mendapat pendedahan berhubung budaya kerja sekolah
bagi melonjakkan potensi dan pembangunan profesionalisme guru&
ii. )embolehkan ! mendapat bimbingan daripada guru berpengalaman
untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan kemahiran
profesionalnya&
iii. )embina kolaborasi dengan %arga sekolah termasuk Persatuan 9bu apa
dan !uru "P9!# bagi mengembangkan lagi pembangunan profesional
dan kerjaya secara berterusan&
iv. )embangunkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran supaya
dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara& dan
v. )emastikan setiap ! dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
keguruan.
19
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.1.2 -em3oh Orien"asi
1empoh pelaksanaan adalah dalam jangka masa tiga bulan bermula pada hari
pertama ! melapor diri di sekolah.
4.1.3 )aedah Pela!sanaan Orien"asi
i. PengetuaG guru besarG pihak pentadbir sekolah perlu melaksanakan
program orientasi dengan memanfaatkan 1eori +epimpinan Situasi
melalui arahan terus kepada guru baru bagi membolehkan mereka
menguasai kemahiran keguruan dengan pantas dan meningkatkan
moti'asi seterusnya bersedia untuk menjadi guru yang berkesan.
-rientasi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah$
a# penerangan&
b# pemerhatian dan catatan&
c# pengumpulan maklumat&
d# bimbingan&
e# perbincangan&
f# ceramah dan bengkel& dan
g# penyediaan laporan orientasi.
ii. <alam tempoh orientasi, ! akan didedahkan dan diberi peluang oleh
pihak sekolah untuk mengaplikasi perkara-perkara seperti berikut$
a) Pekeliling +emajuan Perkhidmatan A%am "P+PA#, Pekeliling +P),
<asar dan program +P) serta laluan kerjaya keguruan&
b# udaya, organisasi dan persekitaran sekolah&
c# Pentadbiran dan pengurusan sekolah& dan
d) Pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah murid.
20
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
iii. ! perlu menyediakan =aporan -rientasi yang meliputi maklumat-
maklumat yang terdapat dalam Badangan Pelaksanaan -rientasi !.
Bontoh format laporan adalah seperti pada Lam3iran A.
4.1.4 )andungan Orien"asi
Badangan untuk melaksanakan orientasi ! adalah seperti 3adual 1 di ba%ah$
3adual H.1$ Badangan Pelaksanaan -rientasi !uru aharu
Bil )andungan Orien"asi 4adangan Pela!sanaan
5B,LAN PER-A(A6
(inggu Per"ama
1. Sesi perkenalan dengan
komuniti sekolah
Perhimpunan )ingguan
)esyuarat !uru
2. Eisi dan )isi sekolah =a%atan dalam sekolah
Pemerhatian dan catatan
1emu bual
)engumpul maklumat
>. )engenali persekitaran sekolah
H. Persediaan mengajar dan
pedagogi
Sumber maklumat$ !+)PG+etua
PanitiaG !uru +aunseling
)engumpul bahan yang diperlukan
)elengkapkan uku ,ekod )engajar
(. ,ancangan Pelajaran 4arian
dan ,ancangan Pelajaran
1ahunanG
,P4 +aunselingG ,P1
+aunseling
;. Pengurusan uku ,ekod
)engajar
(inggu )edua
1. Penyediaan folio )entor
2. PekelilingG<asarGProgramGAkti'iti
+P) dan Perintah Am
)engakses internet
)engumpul maklumat
>. -rganisasi sekolah dan P9! Sumber maklumat$ P+ AkademikG
21
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Setiausaha P9!
)engumpul maklumat
Pemerhatian dan catatan
H. -rganisasi PP<, 3P* dan +P)
(. udaya kerja dan tak%im
sekolah
(inggu )e"iga
1. Pengurusan dan 1ugas-tugas
3a%atankuasa Sekolah
Sumber maklumat$ P+ Akademik
2. Polisi dan peraturan sekolah
>. Pengurusan Headcount
(inggu )eem3a"
1. Pengurusan dan pengendalian
akti'iti kokurikulum
Sumber maklumat$ P+ +-+D
2. Pengurusan ujian dan
peperiksaan
Sumber maklumat$ SD PeperiksaanG
!uru +aunseling
)enyediakan senarai nama murid
5B,LAN )ED,A6
(inggu Per"ama
1. Pengurusan dan prosedur
ke%angan sekolah
Pembantu tadbir
2. Pengurusan organisasi, pejabat
dan in'entori
Pembantu tadbir dan pega%ai aset
(inggu )edua
1. Pengurusan dokumen murid
,)1
SP1
S))
+8A)
S1
9AS9S8A
Sumber maklumat$ P+ 4F)G !uru
+aunseling
)engumpul bahan berkaitan
2. Pengurusan kerja rumah Sumber maklumat$ !+)PG+etua Panitia
(inggu )e"iga
1. Pendaftaran dan pertukaran
murid "SS<)-on-line#
Sumber maklumat$ P+ 4F)G SD <isiplin
)engumpul bahan berkaitan
22
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
2. <isiplin murid Sumber maklumat$ P+ 4F)
)engumpul bahan berkaitan
(inggu )eem3a"
1. Pengurusan 1eknologi )aklumat
dan +omunikasi
Beramah dan engkel$ <iuruskan oleh
PP<G 3P*G P+!G !uru )edia
)engumpul maklumat
2. ,efleksi, perbincangan dengan
!
>. ,efleksi mingguan
5B,LAN )E-*GA6
(inggu Per"ama
1. +emudahan Perkhidmatan Sumber maklumat$ Pembantu 1adbirG
!uru +aunseling
2. ,efleksi mingguan
(inggu )edua
1. Pengurusan akti'iti P9! dan
komuniti
)enerapkan hubungan komuniti dalam
akti'iti kurikulum atau kokurikulum
Setiausaha P9!
)elibatkan ibu bapa dalam akti'iti
persatuanG sukanG sambutan hari-
hari atau perayaan tertentu
2. ,efleksi mingguan
(inggu )e"iga
1. imbingan dan +aunseling
Pertemuan dengan +aunselor
)engumpul maklumat
2. +emahiran Fasilitator
>. )oti'asi murid
H. Pengurusan kebajikan murid
(. Perkembangan potensi diri dan
kerjaya
;. ,efleksi mingguan
(inggu )eem3a"
23
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1. ,efleksi mingguan
)elengkapkan folio orientasi
Pendokumentasian"PenasihatGmentor#
24
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.2 PE(EN-ORAN
Setiap ! mesti melibatkan diri secara aktif dalam program pementoran bagi
meningkatkan dan memantapkan penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai
berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. Pementoran
merujuk kepada hubungan serta komunikasi secara profesional iaitu seseorang guru
yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan membantu ! yang baru
berkhidmat di sekolah. Pementoran melibatkan komunikasi dua hala dalam tempoh
masa yang tertentu antara seorang indi'idu yang berpengalaman, berpengetahuan
serta mempunyai kebijaksanaan yang tinggi "mentor# dengan seorang yang dianggap
kurang berpengalaman, berpengetahuan serta kurang berkemahiran "menti#.
4.2.1 Definisi Pemen"oran
Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan, sokongan
dan bantuan secara profesional oleh mentor "pega%ai yang terlatih,
berkemahiran dan beretika# bagi pembangunan diri menti "pega%ai yang
memerlukan bimbingan#. Pendekatan ini melibatkan akti'iti perhubungan,
pemindahan kemahiran peribadi dan profesional seorang pega%ai dalam jangka
masa yang ditetapkan. )entor merupakan seorang pega%ai yang dilantik untuk
membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang pega%ai. iasanya mentor
adalah seorang yang lebih kanan atau berpengalaman dan boleh dijadikan
sebagai role model dalam kalangan rakan-rakan sekerja. )enti bermaksud
pega%ai yang dibantu oleh mentor dalam proses perhubungan pementoran dan
biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan dalam pembangunan
diri, perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam
kehidupan.
25
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.2.2 Obe!"if
i. )emupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri serta
mengamalkan nilai profesional keguruan&
ii. )embina daya suai, daya tahan, daya saing dan daya cipta&
iii. )eningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaan terhadap
murid&
i'. )enyesuaikan diri dengan budaya sekolah&
'. )enyepadukan teori dengan amali pembelajaran dan pengajaran&
'i. )enguasai strategi pengajaran&
'ii. )engenal pasti dan menyelesaikan masalah pembelajaran dan
pengajaran dan seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai
guru& dan
'iii. )embuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas guru.
26
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.2.3 .enis7.enis Pemen"oran
3adual H.2$ 3enis-3enis Pementoran
Pemen"oran +i"uasi Pemen"oran -ida! &ormal Pemen"oran &ormal
,ingkas
Segera
Spontan
,a%ak
+asual
+reatif 2 9no'atif
,espon kepada
keperluan semasa menti
)entor berinisiatif secara
inter'ensi
ersifat kesegeraan
)enti bertanggungja%ab
mengenal pasti dan
menggunakan
pembelajaran
)embantu menti dalam
proses membuat
keputusan
Sukarela
Sangat peribadi
Sangat respon kepada
keperluan menti
1idak berstruktur
Fleksibel
)entor mendorong menti
dengan perkongsian,
bantuan dan keprihatinan
Peranan sama rata
"pemberi-penerima#
=aluan membina
persahabatan dan rasa
hormat
+ebergantungan kepada
kecekapan, ilmu,
kemahiran dan
kebolehan mentor
3angka masa panjang
contoh produktif
Sumber untuk membina
perhubungan
persahabatan
ersifat sistematik dan
berstruktur, tersusun dan
berterusan
<ilaksanakan
berdasarkan keperluan
organisasi
Fokus kepada 'isi dan
misi organisasi atau
matlamat setiap
bahagianGunit
)empunyai kaedah
dalam pemadanan
mentor dengan menti
Penetapan jangka masa
dalam penetapan
matlamat
Program yang ditetapkan
oleh organisasi
4.2.4 Proses Pemen"oran
27
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1erdapat tiga "># perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam proses
pementoran iaitu$
i. )emerhati "bserve#
Semasa proses pementoran dijalankan, mentor perlu memerhati tingkah
laku menti bagi memastikan terdapat perubahan dan penambahbaikan
yang berlaku. Sementara menti juga perlu melakukan pemerhatian
terhadap mentor dan perlu mengemukakan soalan bagi mendapatkan
seberapa banyak sumber maklumat sepanjang perhubungan pementoran.
ii. )elibatkan <iri "!articipate#
Seterusnya, dalam proses pementoran memerlukan mentiG!P
melaksanakan tugasan yang dirancang untuk pemahaman yang lebih
mendalam. <alam masa yang sama, menti dapat mempelajari sesuatu
secara praktikal. agi tujuan ini perbincangan perlu kerap dilakukan
secara bersama.
iii. )elakukannya ""onduct#
Pada peringkat ini, menti boleh diberi kepercayaan untuk melakukan
program-program yang dirancang sendirian bagi menilai tahap
kompetensi yang telah dipelajari. <alam proses pementoran, apabila
menti boleh berdikari bermakna satu perubahan positif telah berlaku
kepada menti.
4.2.# )emahiran (en"or
)entor yang mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan
peranannya akan dapat menghasilkan proses pementoran yang berkesan dan
memberi faedah kepada pihak mentor dan menti. Antara kemahiran yang perlu
diberi perhatian adalah seperti berikut$
i. +emahiran )endengar
28
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Semasa pertemuan bersama menti, mentor perlu memberikan fokus dan
mengenepikan segala pemikiran yang tidak berkaitan dengan proses
pementoran. +esediaan mendengar dengan baik bukan bermakna kita
hanya menerima secara pasif perkara yang disampaikan oleh menti
kepada mentor tetapi mentor juga perlulah memberi respon sama ada
secara lisan atau bukan lisan.
ii. +emahiran ertanya
Pertanyaan boleh digunakan sebagai alat bagi mendapatkan maklumat
dan meneroka pelbagai persoalan dan masalah menti. +emahiran ini juga
amat penting dalam memulakan perhubungan seterusnya boleh
memba%a kepada interaksi yang berterusan antara mentor dan menti.
+emahiran bertanya penting digunakan dalam proses pementoran kerana
dapat memberi peluang kepada menti menyatakan rasa hati, keinginan,
harapan, idea serta pendapat mereka kepada mentor.
iii. +emahiran )emerhati
<alam usaha memahami dan membantu menti, mentor perlu
menumpukan sepenuh perhatian kepada menti terutamanya semasa
pertemuan diadakan. )elalui pemerhatian, mentor perlu bijak mentafsir
tingkah laku menti dengan tepat. )ereka perlu sedar dan peka pada
bahasa bukan lisan, reaksi muka dan suara menti. )entor juga perlu
sensitif pada bahasa lisan yang digunakan serta dapat mengenal pasti
kehendak menti yang sebenar. Secara tidak langsung, proses memberi
bantuan kepada menti lebih mudah diberikan.
i'. )emberi )aklum alas
)enti sememangnya memerlukan maklum balas daripada pihak lain
sebagai maklumat dan panduan kepada diri mereka. <alam masa yang
sama, menti juga mahu diberikan peluang yang sama daripada mentor
29
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
untuk memberikan maklum balas kepada orang lain. )entor juga perlu
mahir mengendali dan memproses maklum balas dengan berkesan.
Sentiasa memberi peluang dan menggalakkan menti memberikan maklum
balas yang meyakinkan. )aklum balas bukan sahaja dapat digambar
melalui kata-kata tetapi juga melalui perbuatan. )aklum balas positif
yang diberikan oleh mentor menpunyai pengaruh yang kuat ke atas
moti'asi menti untuk meneruskan proses pementoran.
Sebagai panduan, maklum balas mestilah mempunyai ciri-ciri berikut $
spesifik dan mudah difahami&
tidak bersifat menghukum, dan membuat penilaian secara stereotaip&
bersifat segera dan mesra&
berterus-terang& dan
khusus kepada seseorang.
'. +emahiran )enentukan FokusG)atlamat Pementoran
<alam proses pementoran, kemungkinan menti akan mengadu berhubung
permasalahan yang dihadapi. Adalah penting bagi mentor meluaskan
perspektif menti agar melihat masalah bukan sesuatu yang negatif
sebaliknya sebagai satu peluang untuk membuat perubahan atau
penambahbaikan. <alam proses melihat permasalahan mentiG!P, mentor
perlu mahir menggunakan fokus agar selari dengan matlamat
pementoran.
'i. +emahiran erfikir
+emahiran berfikir secara kreatif dan kritis merupakan prasyarat kepada
kemahiran membuat keputusan. Apabila mentor mampu berfikir secara
kritis dan kreatif, ia mampu mencari ja%apan yang dikemukakan oleh
menti. Secara tidak langsung akan dapat membina, mendorong dan
membimbing menti mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah
mereka.
30
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
'ii. )embuat Penilaian
)entor perlu bijak membuat penilaian ke atas maklumat sama ada
daripada menti ataupun indi'idu lain. +emahiran menilai membantu
mentor memberi respon dan penilaian yang berkesan.
4.2.% Rasional )e3erluan (en"or
4asil daripada kajian yang dilakukan oleh Eirginia Polytechnic 9nstitute dan State
Dni'ersity bertajuk Teacher Mentoring# $n $nalysis of %oles, $ctivities and
"onditions "dalam Salhah Abdullah et al. 2//:$22#, dapat dirumuskan baha%a
terdapat lapan ".# kategori akti'iti pementoran dalam membantu ! adalah
seperti berikut$
i. )enggalakkan membuat refleksi&
ii. )engarah dan menyokong pelan tindakan&
iii. )emberikan bantuan secara langsung dalam membentuk proses polisi
ataupun bahan-bahan pengajaran pembelajaran&
i'. )enyediakan maklumat yang mungkin berguna dalam menghasilkan
pengubahsuaian&
'. )emberi idea yang membolehkan menti menyelesaikan masalah&
'i. )emberi dorongan dan sokongan emosi&
'ii. Sumbangan menti kepada mentor& dan
'iii. )eredakan ketegangan semasa berhadapan dengan dilema.
4.2.' Pemilihan Guru (en"or
!uru mentor hendaklah terdiri daripada seorang guru yang berkemahiran yang
sesuai dengan peranannya sebagai mentor. +ualiti serta ciri-ciri mentor yang
berkesan hendaklah mengikut ciri-ciri berikut$
4.2.'.1 +1ara"7+1ara" Asas Pemilihan Guru (en"or8
i. !uru yang berpengalaman mengikut mata pelajaran yang diajar oleh
!.
4.2.'.2 +1ara"7+1ara" -ambahan Pemilihan Guru (en"or8
31
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i. Percaya baha%a setiap indi'idu boleh berkembang&
ii. <ihormati oleh rakan-rakan sekerja dan ketua atas sebab kemahiran-
kemahiran dan pengetahuan secara profesional&
iii. )engambil inisiatif dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan
penuh tanggungja%ab&
i'. ,eflektif dan memiliki kemahiran melatih&
'. oleh mengurus masa dengan baik&
'i. )emperlihatkan rasa kecintaan terhadap pengajaran dan
pembelajaran dan komitmen terhadap masa depan pendidikan& dan
'ii. )enerima tanggungja%ab dengan hati yang terbuka.
4.2.9 -em3oh Pemen"oran
Pementoran akan dijalankan sepanjang tempoh PP! bermula pada hari
pertama ! melapor diri di sekolah.
4.2.: )aedah Pela!sanaan Pemen"oran
i. PengetuaG guru besar memberi taklimat kepada mentor dan !P tentang
Program pembangunan !&
ii. )entor berbincang dan membimbing ! tentang bidang tugas dan
tanggungja%ab sebagai guru&
iii. )entor membimbing ! bagi mendapatkan maklumatG panduan yang
berkaitan dengan akti'itiG program sekolah daripada guru atau personel
lain&
i'. )entor membimbing dan memberi nasihat kepada ! tentang semua
aspek berkaitan pendidikan& dan
'. )entor menunjukkan keperihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan
!.
32
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.2.1; )andungan Pemen"oran
Badangan pelaksanaan pementoran ! adalah seperti 3adual 2 di ba%ah$
3adual H.>$ Badangan Akti'iti Pementoran !uru aharu
Bil )andungan Pemen"oran 4adangan A!"i<i"i -inda!an
1. Pendedahan kepada
pelaksanaan dan
pengurusan akti'iti
kokurikulum
)engadakan taklimat
kokurikulum
)elibatkan diri dan
memberi kerjasama
dalam akti'iti
kokurikulum
P+ +okurikulum
)entor
!
2. Penyediaan bilik darjah
yang kondusif, selesa,
selamat, menarik dan
persekitaran pembelajaran
yang efisien
Strategi pengurusan bilik
darjah yang berkesan.
Fkspektasi dan rutin bilik
darjah.
)engadakan mesyuarat
dan perbincangan.
)embuat pemerhatian
terhadap kelas-kelas
yang lain.
)entor dan !
!
33
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
>. +ebajikan dan
kesejahteraan diri sebagai
pendidik, contohnya
1empat tinggal
Penyesuaian dengan
rakan sekerja dan
komuniti
Pengurusan gaji
1untutan perjalanan
Pengangkutan
+a%alan emosi
3enis-jenis cuti
+emudahan ra%atan
hospital
)engadakan
perbincangan mentor K
! G rakan sekerja.
)enghubungi sekurang-
kurangnya seorang !P
di sekolah lain.
)enyertai akti'iti yang
melibatkan kerjasama
rakan sekerja dan
komuniti seperti gotong
royong, persediaan
sukan.
)entor dan !
!
+aunselor
Pembantu tadbir
H. Peningkatan moti'asi dan
penghargaan kendiri murid
)engenali murid dengan
lebih mendalam
Fokus kepada
pendidikan berasaskan
pelbagai budaya dalam
bilik darjah
Pengurusan disiplin
murid.
)eneliti sumber-sumber
erkongsi pengalaman
dengan mentor dan
guru-guru lain
)embuat pemerhatian
terhadap murid dalam
bilik darjah
)engumpul maklumat-
maklumat daripada
pelbagai sumber seperti
internet , jurnal dan lain-
lain.
!
P+ 4F)
SD <isiplin
+aunselor
34
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
(. Strategi pengajaran dalam
bilik darjah.
Pemerhatian
pembelajaran dan
pengajaran dalam bilik
darjah oleh mentor dan
memberi maklum balas.
Pemerhatian
pembelajaran dan
pengajaran mentor oleh
!
,akaman 'ideo semasa
sesi pembelajaran dan
pengajaran dan
mengadakan
perbincangan
)entor
!
;. +aedah pelaksanaan
penilaian terhadap murid
)engumpul sampel-
sampel tugasanG latihan
murid
)entor mengatur sesi
sumbangsaran dengan
rakan-rakan sekerja
untuk membincangkan
kaedah-kaedah dan
pentaksiran
!
)entor
Panitia
:. +ajian tindakan
"Lam3iran B#
)embincangkan
isuGmasalah semasa
menjalankan sesi
pembelajaran dan
pengajaran dalam bilik
darjah untuk membuat
kajian tindakan
P+ Akademik
)entor
Panitia
!
.. Penglibatan ibu bapa dan
komuniti dengan sekolah.
)engatur pertemuan
dengan ibu bapa untuk
membincangkan prestasi
murid.
Pentadbir
)entor
!P
35
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
5. )eneliti dan menilai semula
akti'iti-akti'itiGprogram-
program yang telah
dilaksanakan, seperti$
PersatuanG sukan dan
permainan
Pengajaran dan
pembelajaran
imbingan 2 +aunseling
Penilaian
)elaksanakan refleksi
)enulis pelaporan
)entor
!
! perlu menyediakan =aporan Pementoran yang meliputi maklumat-maklumat
yang terdapat dalam Badangan Pelaksanaan Pementoran !. Bontoh format
laporan adalah seperti Lam3iran 4.
4.2.11 4adangan Pelan Pembelaaran Proses Perhubungan Pemen"oran
Akti'iti-akti'iti bagi setiap sesi yang dinyatakan adalah sebagai panduan sahaja.
!uru mentor boleh merancang akti'iti-akti'iti yang bersesuaian berasaskan skop
dan fokus pementoran serta jadual %aktu guru mentor dan ! di samping
program atau akti'iti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Selain itu, guru
mentor juga boleh merancang keperluan akti'iti berdasarkan kepada permintaan
dan keperluan perkembangan kerjaya !.
36
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
3adual H.H$ Badangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran
Bil.1
)ebai!an dan )eseah"eraan Diri +ebagai Pendidi!
-bjektif a. )enjelaskan kepada ! tentang skop dan peranan kedua-dua belah
pihak.
b. )emastikan kebajikan dan kesejahteraan diri ! sebagai pendidik.
c. )embantu ! menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tempat kerja
yang baru.
d. !uru mentor mengenal pasti kekuatan dan kelemahan ! dalam aspek
pembangunan diri dan kerjaya.
Akti'iti i. !uru mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi,
tempat tinggal, akademik dan keluarga.
ii. Perbincangan skop peranan guru mentor dan ! "tugas guru mentor dan
! seperti yang terdapat dalam modul#.
iii. )enjelaskan kepada ! cara menghasilkan folio.
i'. erbincang dengan ! berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi
membantu ! menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu
semasa seperti ke%angan, kerjaya, sosiobudaya dan tempat tinggal.
'. )engenal fi?ikal sekolah seperti pelan sekolah, organisasi sekolah dan
lokasi sekolah.
'i. !uru mentor membuat penilaian dan pemerhatian a%al terhadap !.
B*L.2
Pen1ediaan Bili! Darah 1ang )ondusif= +elesa= +elama"= (enari! dan
Perse!i"aran Pembelaaran 1ang Efisien
37
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
-bjektif a. )embantu ! menguruskan penyediaan bilik darjahG bilik kaunselingG
bilik-bilik khas supaya sentiasa kondusif, selesa, selamat, menarik dan
persekitaran pembelajaran yang efisien.
Akti'iti i. )embuat pemerhatian bersama ! terhadap kelas-kelas yang lain.
ii. erbincang dengan ! berhubung penyediaan bilik darjahG bilik
kaunselingG bilik-bilik khas supaya bersesuaian dengan sai? kelas dan
keperluan pembelajaran.
iii. Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan asetG in'entori,
jadual %aktu P2P, buku kedatangan, buku pemantauan kelas, ogranisasi
kelas, papan kenyataan, sudut bacaan dan buku disiplin murid.
i'. Perbincangan tentang program sekolah selamat
B*L.3
+"ra"egi Pengaaran dalam Bili! Darah
-bjektif a. !uru mentor membantu ! membuat perancangan pengajaran dalam
bilik darjah supaya dapat melaksanakan P2P dengan berkesan.
b. !uru mentor memantau sesi P2P yang dilakukan oleh !.
Akti'iti i. erbincang dengan ! akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang
bersesuaian untuk melaksanakan sesi P2P.
ii. !uru )entor memerhatikan ! menjalankan sesi P2P dalam bilik darjah
serta memberikan maklum balas.
iii. ! memerhatikan guru mentor menjalankan sesi P2P dalam bilik darjah
untuk dijadikan sebagai panduan.
i'. )embuat rakaman 'ideo semasa sesi P2P untuk dilakukan
perbincangan bagi melihat kekuatan dan kelemahan kekuatan dan
kelemahan atau mengisi borang penilaian kendiri.
B*L.4
Pendedahan )e3ada Pela!sanaan dan Pengurusan A!"i<i"i )o!uri!ulum
-bjektif a. !uru mentor mengenal pasti kebolehan dan kelayakan yang ada pada
!.
b. !uru mentor memantau penglibatan ! dalam akti'iti kokurikulum.
38
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Akti'iti i. )emberi taklimat berhubung akti'iti kokurikulum yang dilaksanakan di
sekolah seperti jadual pelaksanaan akti'iti kokurikulum atau prosedur
la%atan dengan dibantu oleh Penolong +anan +okurikulum.
ii. )emberi taklimat pemarkahan kokurikulum
iii. )emberikan tanggungja%ab untuk mengendalikan akti'iti-akti'iti
kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada !.
i'. )endapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuanG kelabG
badan beruniformG sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan
oleh !P dalam akti'iti kokurikulum untuk perkembangan diri.
B*L.#
Pening!a"an (o"i<asi dan Penghargaan )endiri (urid
-bjektif a. !uru mentor membantu ! dalam meningkatkan moti'asi dan
penghargaan kendiri murid.
Akti'iti i. )endapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin
murid.
ii. )endapatkan kerjasama kaunselorG guru kelas bagi kelas yang diajar
oleh ! untuk mengenali personaliti murid dengan lebih mendalam
supaya ! dapat mengendalikan kelas dengan lebih berkesan.
iii. !uru mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus
pendidikan.
i'. !uru mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan
berdasarkan kepada tahap pencapaian murid.
'. )embina hubungan komunikasi antara ! dengan %arga sekolah.
'i. )emberikan pendedahan kepada ! tentang psikologi remaja.
B*L.%
)aedah Pela!sanaan Penilaian dan Pen"a!siran -erhada3 (urid
-bjektif a. )embantu ! membuat penilaian yang tepat dan berkesan kepada
pelajar berdasarkan kepada pencapaian murid.
Akti'iti i. !uru mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang
cara penandaan buku latihan murid.
ii. )enyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh ! dan
memberi maklum balas.
39
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
iii. !uru mentor memantau bahan-bahan berhubung Penilaian erasaskan
Sekolah "PS# yang dilakukan oleh ! bagi kelas yang diajar.
i'. !uru mentor memberi panduan kepada ! untuk membuat penilaian
murid.
B*L.'
)aian -inda!an
-bjektif a. )emberi penjelasan kepada ! akan keperluan kajian tindakan.
b. !uru mentor membantu ! menghasilkan kajian tindakan.
Akti'iti i. )embekalkan buku panduan atau contoh kajian tindakan.
ii. )emberi penerangan berhubung kajian tindakan dengan dibantu oleh
!uru +anan )ata PelajaranG +etua Panitia.
iii. )eminta ! mengenal pasti permasalahan pembelajaran dan
seterusnya membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi
permasalahan berhubung pembelajaran murid.
i'. )emastikan ! melaksanakan kajian tindakan yang telah dibuat.
'. )emantau kajian tindakan yang dibuat oleh !.
'i. )enyediakan laporan +ajian 1indakan.
'ii. )embentang laporan hasil dapatan dalam )esyuarat Pengurusan
Sekolah.
'iii. )engedarkan laporan hasil +ajian 1indakan untuk tindakan susulan
pihak-pihak tertentu.
B*L.9
Pengliba"an *bu Ba3a dan )omuni"i +e!olah
-bjektif a. )enggalakkan perhubungan bekerjasama.
Akti'iti i. )elibatkan ! dengan akti'iti-akti'iti yang dijalankan oleh pihak sekolah
seperti sukan dan )esyuarat P9! seperti akti'iti gotong-royong,
program pemuafakatan sekolah, 4ari 1erbuka dan 4ari Pendaftaran
)urid.
ii. )embantu ! membina keyakinan diri dalam perhubungan dengan ibu
bapa dan komuniti sekolah.
iii. )embimbing ! memahami keperluan ibu bapa dan komuniti serta
tanggungja%ab kepada sekolah.
i'. )elibatkan ! dalam akti'iti kemasyarakatan seperti persatuan dengan
menjadi ahli ja%atankuasa dan memainkan peranan.
'. =a%atan psikososial dengan ibu bapa mengikut keperluan.
40
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
B*L.:
(eneli"i dan (enilai +emula A!"i<i"i7A!"i<i"i0 Program7Program
1ang -elah Dila!sana!an
-bjektif a. !uru mentor membuat penamatan sesi.
b. !uru mentor membuat penilaian terhadap pelaksanaan akti'iti dan
program yang dilaksanakan.
c. !uru mentor merumuskan hasil perjumpaan serta penilaian terhadap
prestasi ! untuk penambahbaikan supaya hasil dapatan yang diperoleh
dapat dimanfaatkan.
d. ! dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan selepas pengamatan.
Akti'iti i. )embuat perbincangan dengan ! akan kekuatan dan kelemahan
sepanjang akti'iti dan program yang dilaksanakan.
ii. ,efleksi guru mentor dan !.
iii. )emberi maklum balas.
i'. !uru mentor membuat penilaian akhir terhadap !.
'. !uru mentor hendaklah membuat laporan keseluruhan dan laporan ini
hendaklah diserahkan kepada pengetua atau pentadbir sekolah.
41
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
'i. )emberi maklum balas terhadap sebarang akti'iti yang dilakukan dengan
mengisi borang maklum balas.
4.3 PROGRA( PENG,R,+AN PE(BANG,NAN D*R*
Program Pengurusan Pembangunan <iri dilaksanakan untuk ! yang tidak mencapai
tahap kompetensi pada tahun pertama setelah setahun berkhidmat. ! ini akan
mengikuti BP< yang diperlukan dan perekayasaan sikap bagi membolehkan mereka
mendapat pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh tiga tahun seperti yang
telah ditetapkan. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk terus
mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan dibantu oleh pihak pengurusan
sekolah supaya dapat memahami dan menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang
guru dalam menjalankan tugas dan tanggungja%ab mereka.
4.3.1 Obe!"if
i. )engenal pasti ! yang tidak mencapai tahap kompetensi pada akhir
tahun pertama&
ii. )engenal pasti kekuatan dan kelemahan !&
iii. )eningkatkan kompetensi ! bagi bidang yang perlu diberi perhatian&
dan
i'. )embimbing dan memberi nasihat kepada ! berhubung semua aspek
pengurusan.
42
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.3.2 -em3oh Program Pengurusan Pembangunan Diri
1empoh pelaksanaannya adalah selama satu tahun untuk tahun kedua atau
tahun ketiga perkhidmatan.
4.3.3 )aedah Pela!sanaan Program Pengurusan Pembangunan Diri
i. Pihak pentadbir sekolah perlu mengenal pasti ! yang tidak mencapai
tahap kompetensi pada tahun pertama PP! dilaksanakan&
ii. Pihak pentadbir sekolah, kaunselor dan guru mentor memberi taklimat
berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan <iri yang
perlu diikuti oleh !&
iii. Pihak pentadbir sekolah, kaunselor dan guru mentor membimbing !
untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapat menamatkan
program ini dengan jayanya& dan
i'. ! perlu menyediakan =aporan Program Pengurusan Pembangunan <iri
seperti yang terdapat dalam cadangan akti'iti.
4.3.4 )andungan Program Pengurusan Pembangunan Diri
Badangan untuk melaksanakan Program Pengurusan Pembangunan <iri !
adalah seperti 3adual > di ba%ah$
3adual H.($ Badangan Akti'iti Perekayasaan !uru aharu
Bil )andungan A!"i<i"i 4adangan A!"i<i"i -inda!an
43
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1. Perekayasaan
pembelajaran dan
pengajaran
Peningkatan amalan
pedagogi
Peningkatan
pengetahuan kandungan
Pengurusan kelas
!uru cemerlangG
Panitia
!uru mentor
2. Perekayasaan Pengurusan
i. Sosialisasi -rganisasi
ii. Pengurusan 4al Fh%al
)urid
Peningkatan bakat
kepimpinan
Pengurusan pentadbiran
Peningkatan amalan
komunikasi berkesan
Pengurusan konflik
Peningkatan
pengetahuan dalam polisi
dan peraturan
Pengurusan dokumen
murid
Pengurusan disiplin murid
P+ AkademikG
+aunselorG !uru
)entor
PanitiaG !uru
mentor
P+ 4F)G !uru
<isiplin
>. Perekayasaan
Pembangunan <iri
Perekayasaan sikap
Peningkatan moti'asi
kendiri
)emberi latihan dan
kursus, selaras dengan
minat, contoh$
i. kejurulatihan
ii. seni lukis
iii. teknologi maklumat
+aunselor
Pengurusan
sekolahG !uru
mentor
P+ +oku
P+ +oku
!uru 9B1
44
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.3.# )aedah Pen"a!siran Program Pengurusan Pembangunan Diri
Penilaian Program Pengurusan Pembangunan adalah berdasarkan kepada folio
!P dan dinilai pada akhir tahun ke-2 atau ke->.
4.4 PEN-A)+*RAN
PP! yang berfokus, berstruktur dan sistematik perlu mempunyai satu mekanisme
pentaksiran untuk menilai keberkesanan program yang dilaksanakan dapat mencapai
objektif yang dihasratkan. Pentaksiran dilaksanakan di peringkat sekolah oleh
pentadbir sekolah.
4.4.1 Obe!"if
i. )engumpulkan maklumatG dataG dokumen berkaitan ! secara sistematik
sepanjang PP! dijalankan&
ii. )engenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan diri !&
iii. )emberi peluang kepada ! melaksanakan penambahbaikan terhadap
aspek-aspek kelemahan yang telah dikenal pasti&
45
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
i'. )emberi penekanan terhadap amalan-amalan terbaik (best practices)
yang harus diterapkan dalam P2P&
'. )embimbing ! membuat amalan refleksi melalui pembinaan folio dan
catatan& dan
'i. )eningkatkan kualiti pendidikan melalui amalan profesionalisme
keguruan.
4.4.1 -em3oh Pen"a!siran
Pentaksiran dilaksanakan secara berkala dan berterusan sepanjang tempoh
PP!. 1empoh pentaksiran harus bersifat fleksibel namun secara menyeluruh
meliputi semua akti'iti yang dilaksanakan oleh !.
4.4.3 )aedah Pen"a!siran
Pentaksiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal menggunakan
kaedah-kaedah berikut$
i. Formatif
a# Pentaksiran boleh dilakukan secara berkala&
b# )eliputi pelbagai sumberGe'idensGakti'iti kelas, contohnya
memantau pengajaran ! dalam bilik darjah, meneliti ,ancangan
Pengajaran yang disediakan untuk tajuk-tajuk tertentu, meneliti hasil
kerja murid, projekG ) yang dihasilkan untuk P2P&
c# Pentaksiran secara menyeluruh terhadap bahan atau
akti'iti yang disediakan oleh guru sepanjang tempoh PP!& dan
d# )enggunakan folio yang dihasilkan oleh guru sebagai
dokumen rujukan, contohnya laporan, refleksi jurnal, membuat blog
46
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
yang bermanfaat, penilaianG pandanganG maklum balas yang diterima
daripada muridG ibu bapaG guru mentor G rakan sekerja.
e# Aspek yang dinilai$
Bil. As3e! 4on"oh Pera"usan
1. i. Pengajaran dan pembelajaran
ii. Pembelajaran dan Penilaian
Persediaan mengajar
Pedagogi
Pengurusan ujian
peperiksaan
Pengurusan kerja
rumah
Pencerapan P2P,
Penerokaan pelbagai
pendekatan P2P
P2P
Penialaian dan
pentaksiran
Pemantauan
pembelajaran
./L
2. Pembangunan Profesionalisme
i. +okurikulum Sukan dan permainan
+elab dan Persatuan
Pasukan beruniform
2/L
47
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
ii. Sosialisasi -rganisasi +epimpinan
Pentadbiran
Pengurusan ke%angan
dan sumber
+omunikasi
Pengurusan konflik
Polisi dan peraturan
)embina jaringan
dengan murid, rakan,
ibu bapa dan komuniti
sekolah
iii. Pengurusan 4al Fh%al )urid )engurus dokumen
+erjaya
)engurus disiplin
+eperluan moti'asi
Pengurusan kebajikan
)engurus kepelbagaian
murid
i'. Pembangunan <iri
a# Pengurusan 9B1
b# Pengurusan 4al Fh%al
Peribadi
=iterasi komputer
Pengajaran bestari
Pengurusan stres
1eknik belajar
)oti'asi kendiri
Pembentukan sahsiah
48
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
'. Peningkatan profesionalisme )engesan dan
memenuhi keperluan
profesionalisme diri
Pembelajaran informal
dan formal
3adual H.;$ Aspek Penilaian
f# Panduan penilaian oleh pentadbir terhadap pelaksanaan
PP! 5Lam3iran E6
4.4 Pela3oran
a# Pelaporan dibuat oleh semua pihak yang terlibat mengikut keperluan& dan
b# Folio ini akan dijadikan sebagai dokumen rujukan untuk cadangan
perakuan untuk pengesahan dalam perkhidmatan !.
4.# PE(AN-A,AN
Pemantauan adalah satu proses yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang
PP! untuk memastikan program ini dilaksanakan secara berkesan, iaitu$
i. mematuhi prosedur
ii. mengikut perancangan yang telah ditetapkan
iii. mencapai objektif PP!
49
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
4.5.1 Obe!"if
i. )emastikan semua akti'iti yang dirancang dalam PP! dilaksanakan
oleh semua pihak yang terlibat&
ii. )emastikan hubungan yang baik dan kerjasama yang erat antara guru
mentor dengan ! yang dibimbing&
iii. )eningkatkan kualiti pendidikan melalui sokongan dan bimbingan kepada
! di sekolah&
i'. )engekalkan tahap kualiti guru bermula dari peringkat a%al&
'. )eningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme !&
'i. )enyediakan serta memberi pengetahuan tambahan, meningkatkan
kemahiran dan membina sikap positif !&
'ii. )embantu ! berdasarkan kepada keperluan serta kehendak mereka&
'iii. )eningkatkan kemahiran P2P dalam kalangan !& dan
iI. )emberi bimbingan kepada ! tentang teknik pengurusan kelas dan
interaksi dengan murid.
4.#.2 )aedah Peman"auan
i. Pemantauan dijalankan oleh pihak pentadbir sekolah, PP<, 3P* dan
+P)&
ii. Pemantauan boleh dibuat secara formal atau informal dan berterusan
sepanjang tempoh PP! dilaksanakan& dan
iii. 4asil pemantauan perlu dibincangkan dengan !.
4.#.3 Pela3oran
i. 4asil pemantauan dibuat secara bertulis dan dikumpulkan sebagai
dokumen rujukan "Lam3iran D#& dan
ii. ! akan menerima laporan pemantauan untuk membantu !
meningkatkan profesionalisme diri.
50
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
# PEN,-,P
Selaku peneraju utama pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme
keguruan, P! bertanggungja%ab untuk memastikan kualiti guru berterusan sepanjang
tempoh perkhidmatannya. Sehubungan itu, P! merangka satu program
pembangunan yang berkesan untuk diguna pakai oleh ! di semua sekolah. PP!
diharap dapat membantu meningkatkan kualiti !, namun begitu, keberkesanan
program ini memerlukan kerjasama semua pihak.
51
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Ruu!an
artel, B. 155(. Shaping teacher&s induction policy in "alifornia. 1eacher Fducation
Muarterly, Fall 155(.
<essler, !., 155:. Human %esource Management (cet'(). Dpper Saddle ,i'er, *3$
Prentice.
52
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
<uke, =., +arson, A., 8heeler, 3. 2//;. )o mentoring and induction program have
greater benefits for teachers *ho lack preservice training+ 3urnal of Public 2
9nternational Affairs-Princeton. 1:, pg.;1-.2.
4umphrey, <.B.& 8echsler, ).& osetti& +.,. 2//:. 1eacher induction in 9llinois and -hio$
a preliminary analysis. Bommission by the 3oyce Foundation, D.S.A.
*orasmah -thman, )ohammed Sani 9brahim dan Camri )ahamod. 2//:. Penyelidikan
Pendidikan !uru *o'is. !rofesionalisme ,uru -ovis# Model .atihan.Fd.+edua,
m.s 1-2H. Fakulti Pendidikan D+), angi.
3abatan Perkhidmatan A%am )alaysia. 2//.. !ementoran dalam !erkhidmatan$*am
!anduan untuk Mentor dan Menti.
Penempatan !uru Sandaran Sis%a?ah 1erlatih "!SS1# yang 1elah 1amat )engikuti
Sarjana )uda Pendidikan il.2G2/1/.
,ussell, A. 2//;. Teacher induction programs# trends and opportunities' American
Association of State Bolleges and Dni'ersity. Eol. > "1/#.
Salhah Abdullah 2 Ainon )ohd. 2//:. !uru Sebagai )entor. +uala =umpur$ P1S
Professional Publishing Sdn. hd.
8ong. ,. 2//H. 9nduction programs that keep ne% teachers teaching and impro'ing.
*ASSP ulletin. Eol... ";>.#.
53
Modul Program Pembangunan Guru Baharu

FORMAT LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU
Bil Perkara : Keterangan
1 Tarikh :

2 Masa :

3 Bidang :

4 Aspek :

5 Objeki! : 1

2

3

" Aki#ii : 1

2

3

$ Penilaian :

% &umusan :

'''''''''''''''''''''''''
''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''
Tandaangan
guru
Tandaangan Menor
54
LA(P*RAN A
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
FORMAT PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
Nama pengkaji : ________________________________
Tajk : ________________________________
55
MEREFLEK
Saya mengajar di keas !!!!!!!!!!bagi mata "eajaran !!!!!!!..!!!!!!!!!!!

#asaa$ %tama bagi m%rid saya iaa$ !!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!...........................................
.........................................................................................................................................................................................
&a ini da"at dib%ktikan dari"ada "emer$atian tingka$ ak% m%rid'semakan ati$an m%rid' ke"%t%san %jian' tem%
b%a (sek%rang)k%rangnya dari"ada d%a s%mber data) di daam keas semasa saya mengajar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*naisis yang dida"ati dari"ada !!!!!!!!!!!!!!!. Se"erti berik%t +
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
,erik%t anaisis' c-nt-$ antara kesia"an yang da"at dikesan semasa m%rid menja.ab s-aan %jian
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
#asaa$ ini berak% daam kaangan m%rid adaa$ kerana mereka tidak .!!!!!!..............................................
#asaa$ ini berak% j%ga ber"%nca dari"ada saya kerana ..!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!.
FOKUS KAJIAN
/ari"ada re0eksi di atas1 dida"ati m%rid tidak da"at menja.ab s-aan' meng%asai kema$iran
a) !!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
b) !!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2ika "erkara ini tidak ditangani akan menjadi ebi$ ter%k1 m%rid akan ter%s.!!!!!..!!!!!!!!!!.
!!..!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........
#%rid j%ga akan tere"as "e%ang %nt%k menda"atkan marka$ kerana!!!!!!!!!!!!!!!!!..
,agi mengatasi masaa$ ini1 saya akan menc%ba .!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Objekti0 kajian +)
Secara amnya akan da"at !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
Secara k$%s%snya +)
1. #%rid !!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. #%rid !!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
3. #%rid .!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. 3%r% !!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
4ajian ini meibatkan !!!!!!!!.-rang m%rid dari"ada..!!!!!! !!!!!!!!!!!!!..
LA(P*RAN B
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
56
MERANCANG
Pan!an mak"ma# $ang pe%" !i#"i& !i 'a(agian ini) *i"angan ak#i+i#i, in#e%+en&i a!a"a( 'e%gan#ng kepa!a
ma&a"a( $ang g% (a!api !an -a%a g% men$e"e&aikann$a) Pe%ka%a $ang pen#ing. &e#iap ak#i+i#i, #in!akan,
in#e%+en&i $ang akan !ija"ankan pe%" !ipe%je"a&kan jeni& !an pe"ak&anaann$a !engan #e%pe%in-i)
Saya merancang akan menda"atkan data bagi #injaan ma&a"a( mengg%nakan kaeda$+
1. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Pe"ak&anaan #in!akan $ang akan &a$a ja"ankan ia"a( :
i. Ak#i+i#i / +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
5angka$ 1 + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........
5angka$ 2 + !!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii) Ak#i+i#i 0 +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
5angka$ 1 +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
5angka$ 2 +!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
iii) Ak#i+i#i 1+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
5angka$ 1 +.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
.!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
5angka$ 2 +!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
5angka$ 3 +!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
67O284
68#,85*2*7*9 /*9
6893*2*7*9
:87*9;*93 (4aeda$
68#,85*2*7*9 /*9
6893*2*7*9 %nt%k
#eng%ba$ s%ai cara' kaeda$
yang sedia ada
#enci"ta cara bar% (in-vasi
68#,85*2*7*9 /*9
6893*2*7*9 g%r%
ter$asi dari sini)
Jeni& pe%an-angan
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
57
*ERTINDAK
Pan!an mak"ma# $ang pe%" !i#"i& !i 'a(agian ini
2Sema&a men"i& "ap3%an ini. n$a#akan #a%ik( !an !i#"i& !a"am 'en#k %e4"ek&i,!ia%i5
:indakan yang tea$ saya jaankan adaa$ se"erti berik%t+
*IL AKTI6ITI LANGKA7 7ASIL REFLEKSI
1. !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
i. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!....
iii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!...
2. !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
i. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
iii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!
3. !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
i. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
iii. !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!...
;atat segaa tindakan dan b%at re0eksi bagi
setia" aktiviti semasa "eaksanaan
Sesi ra.atan ata% tindakan ini m%ngkin meibatkan bebera"a
masa "embeajaran dan "engajaran biasa. /aam .akt%
"embeajaran (mesti diaksanakan -e$ g%r% sendiri.
Me"ak&anakan pe%'a(an.
(tindakan'ra.atan)
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
LA(P*RAN 4
58
MEMER7ATI
Pan!an mak"ma# $ang pe%" !i#"i& !i 'a(agian ini
2Sema&a men"i& "ap3%an ini. n$a#akan #a%ik( !an !i#"i& !a"am 'en#k %e4"ek&i, !ia%i5
,erdasarkan ke"%t%san %jian)%jian dan anaisis yang tea$ diaksanakan1 saya menda"ati1 teknik !!!!!!!!!!.
yang di"erkenakan ke"ada m%rid !!!!!!!!!!.mer%"akan kaeda$ yang!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&asi kajian tindakan ini j%ga tea$ men%nj%kkan $asi dan "erkembangan yang !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&asi dari"ada kajian tindakan ini1 saya berasa masi$ "er% meak%kan kajian tindakan daam mengatasi masaa$
"embeajaran ter%tamanya daam taj%k yang s%kar di0a$ami -e$ m%rid. Oe$ it%1 saya bercadang %nt%k menjaankan kajian
yang seter%snya berkaitan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
(685*6O7) (689<5*<)
6emer$atian b-e$ diak%kan
-e$ g%r% sendiri sebagai
"enyeidik ata% dengan bant%an
dari"ada g%r% ain %nt%k
memb%at "emer$atian semasa
sesi "engajaran g%r%. 6eniaian
mesti diak%kan %nt%k meniai
keberkesanan :<9/*4*9
5a"-ran j%ga dit%is di "eringkat
ini. Sekiranya "r-gram tindakan
terseb%t berjaya1 maka b-e$a$
disebarkan ke"ada g%r%)g%r%
ain. 2ika tidak berjaya1 "er%
dirancang sem%a.
#emb%at "eniaian keberkesanan
"r-ses tindakan dan meng%k%r
"enca"aian -bjekti0 kajian
3%r% memb%at re0eksi
ter$ada" kajian yang tea$
diak%kan sama ada berjaya
ata% tidak. /a"atkan data sekai
agi dengan mengg%nakan cara
meng%ti" data yang sama
semasa "eringkat a.a
mere0ek. (tem% b%a1 s-a
seidik1 "emer$atian)
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
&orma" Borang Pela3oran Pemen"oran ,n"u! &olio Guru Baharu
59
*ULAN: ===============
TARIK7: ==============
AKTI6ITI:
=========================================================================
KAEDA7 PELAKSANAAN:
=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================
PROSES PELAKSANAAN:
=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================

=========================================================================
REFLEKSI:
=========================================================================
=========================================================================
=========================================================================
=========================================================================
=========================================================================
LA(P*RAN 4
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)
FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
60
LA(P*RAN D
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PPGB
(Laporan ini dikemukakan kepada pihak sekolah)
Nama dan alamat Sekolah : Kod Sekolah :
Tarikh :
Nama Pemantau :
Objektif Pemantauan :

1. emastikan pelaksanaan pro!ram PP"# berjalan lan$ar.
%. emastikan pentaksiran dilakukan men!ikut prosedur dan jadual &an! ditetapkan.
'. (ntuk mendapatkan maklumat pelaksanaan pro!ram PP"# dan men&ampaikan laporan kepada urus setia di
#P".

DAPATAN PEMANTAUAN
Komen dan Cadangan

)spek &an! perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan :
(*ujuk kepada #oran! Pentaksiran)
1. Kekuatan :
%. Kelemahan :
'. Tindakan :
+. ,adan!an :
Tandatan!an Pemantau
Tandatan!an Pen!etua- "uru #esar
...................... ....................
(Nama dan ,ap *asmi) (Nama dan ,ap Sekolah)
Tarikh :
LA(P*RAN E
PANDUAN PENILAIAN OLE7 PENTAD*IR TER7ADAP PELAKSANAAN PPG*
Nama G% *a(a% :
61
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
Bil. Bidang0As3e! )ri"eria
Jm"a(
Sk3%
Sk3%
Dipe%3"e(i
1. Penge"ahuan *si )andungan0
)e"ram3ilan Profesional
"4; >6
Persediaan ,ancangan Pelajaran 4arian
1/
Pengurusan uku ,ekod )engajar
1/
Pengurusan latihanGtugasan murid
1/
Pengurusan ujian Gpeperiksaan
1/
Analisis dan pelaporan pencapaian
akademik murid
1/
Pengetahuan terhadap dasar dan isu
pendidikan
1/
.,(LA$ +)OR D*PEROLE$*
+)OR +EBENAR ? +!or di3erolehi @ 4; >
.umlah +!or 5%;6
04; >
2 Penge"ahuan Pedagogi
54; >6
Pengetahuan dalam pelbagai gaya
pembelajaran
1/
Pengetahuan pelbagai pendekatanGstrategi
pengajaran dan pembelajaran 1/
Pengetahuan dalam teknikGkaedah
pengajaran
1/
.,(LA$ +)OR
+)OR +EBENAR ? +!or di3erolehi @ 4; >
.umlah +!or 53;6
04; >
>. Profesionalisme )eguruan
52; >6
+okurikulum
1/
Sosialisasi -rganisasi
1/
Pengurusan 4al Fh%al )urid
1/
1ugas-tugas +has lain
1/
+etrampilan dan kualiti peribadi
1/
.,(LA$ +)OR
+)OR +EBENAR ? +!or di3erolehi @ 2; >
.umlah +!or 52;6
02; >
.,(LA$ )E+EL,R,$AN +)OR +EBENAR
01;; >
:andatangan > ;-" 6enget%a'3%r% ,esar +.......................................
:arik$ +......................
SKALA SKOR :
89 : /99 ; < Men-apai Ta(ap K3mpe#en&i 2Pen#a!'i% '3"e( mempe%akkan -a!angan
penge&a(an !a"am pe%k(i!ma#an G% *a(a% ke SPP5
9 < => ; < Ti!ak Men-apai Ta(ap K3mpe#en&i 2Pen#a!'i% '3"e( men-a!angkan
62
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
aga% G% *a(a% menja"ani PPG* &e"ama enam (ingga !a 'e"a& '"an
"agi5
LAMPIRAN F
CADANGAN PENGISIAN MAKLUMAT DAN DOKUMEN DALAM FOLIO GURU *A7ARU
Kan!ngan
/)9 *IODATA GURU *A7ARU
1.1 #ak%mat /iri (berserta gambar %k%ran "as"-rt)
63
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
1.2 6engaaman' 4ema$iran
1.3 5am"iran + i) Sainan S%rat 6enem"atan' 5antikan
ii) Sainan ,-rang 6engesa$an #ea"-r /iri
iii) Sainan ,-rang #ak%mat /iri
iv) Sainan Siji)siji *kademik dan <k$tisas
0)9 PROFIL SEKOLA7
2.1 #ak%mat *sas Sek-a$
2.2 5-g-1 #isi1 ?isi dan 6iagam Sek-a$
2.3 ;arta Organisasi
2.4 5am"iran + i) 6ean sek-a$
ii) :ak.im Sek-a$
1)9 SENARAI JA?ATAN DAN *IDANG TUGAS GURU *A7ARU
3.1 2a.atan 4%rik%%m
3.2 2a.atan 4-k%rik%%m
3.3 2a.atan &a 8$.a #%rid (&8#)
3.4 2a.atan 6eng%r%san dan 6entadbiran (jika berkaitan)
3.5 :%gas)t%gas 5ain
3.6 5am"iran + i) ;arta Organisasi 6anitia #ata 6eajaran1 4-k%rik%%m
dan &a 8$.a #%rid
ii) 2ad%a @akt% #engajar' 2ad%a *ktiviti
@)9 LAPORAN FASA ORIENTASI
4.1 5a"-ran &arian'#ingg%an (5*#6<7*9 *)
4.2 5am"iran + i) ,a$an 8daran
ii) 6am"$et',r-s$e%r',%k% 6r-gram
A)9 LAPORAN AKTI6ITI PEMENTORAN
5.1 5a"-ran *ktiviti' Sesi 6erj%m"aanA,imbingan' 6r-gram (5*#6<7*9 ;)
5.2 5a"-ran 4ajian :indakan (5*#6<7*9 ,)
5.3 5am"iran + i) ,a$an 8daran
ii) 7isaa$' ,%k% 6r-gram
B)9 REFLEKSI DAN PENILAIAN PPG*
6.1 7e0eksi Bm%m ("andangan1 "erasaan1 $ara"an dan ain)ain)
6.2 4ek%atan' 4eema$an' 4ekangan' &aangan' <s%)is% ,erbangkit
6.3 ;adangan
LAMPIRAN G
CONTO7 SURAT LANTIKAN GURU MENTOR OLE7 PENTAD*IR SEKOLA7
SEKOLA7 MENENGA7 KE*ANGSAAN / MALAYSIA
2*5*9 6<9*93 S8,*:*93
90000 #<7<1 9-. :ee0-n + 085)4312030
64
S#4
1
#*5*CS<*
Modul Program Pembangunan Guru Baharu
S*7*@*4 9-. DaE +085)4313000
=====================================================================================================================
7%j. 4ami + S#41#'66.3977
:arik$+ 8 Debr%ari 2010
9*#*
9O. 4*/ 689389*5*9
S#4 1 #*5*CS<*
:%an
TUGAS K7AS : LANTIKAN SE*AGAI GURU MENTOR KEPADA GURU *A7ARU
TA7UN 09/9
/engan segaa $-rmatnya "erkara di atas dir%j%k.
2. S%kacita dimak%mkan ba$a.a "i$ak sek-a$ tea$ meantik t%an'"%an sebagai 3%r% #ent-r yang
akan membimbing 8ncik' 6%an' ;ik ======================= m%ai =====================.
3. /engan antikan ini1 saya amat yakin t%an'"%an akan menjaankan t%gas yang diamana$kan
dengan "en%$ k-mitmen dan tangg%ngja.ab yang tinggi.
Sekian1 terima kasi$.
C*ERK7IDMAT UNTUK NEGARAC
Saya yang men%r%t "erinta$
2_______________________5
6enget%a
Saya1 ==================== n-. kad "engenaan ===================berset%j%' tidak berset%j%
menerima t%gas dan tangg%ngja.ab sebagai 3%r% #ent-r yang akan membimbing 8ncik' 6%an' ;ik
====================.
/isaksikan -e$1
:andatangan + :andatangan +
9ama + 9ama +
:arik$ + :arik$ +
65