Anda di halaman 1dari 15

MEMBINA GENERASI MASJID

Disusun oleh: Bahagian Penerbitan JAKIM
PENDAHULUAN
PERSEPSI sesetengah remaja Islam di negara ini terhadap institusi masjid agak
terbatas Pada mereka !ungsi masjid han"alah sebagai tempat ibadat semata#
mata Semua urusan ibadat perlu disempurnakan di masjid sedangkan
peran$angan dan kegiatan hidup "ang lain di!ikirkan tidak %ajar dibereskan di
tempat itu
Ke$enderungan pemikiran sedemikian mempun"ai implikasi bukan sahaja
terhadap masjid sebagai satu institusi unggul dalam Islam& malah dalam
menentukan maju mundur ummah Buda"a "ang menganggap masjid han"a
sebagai tempat menunaikan solat perlu dikikis dengan segera dan para remaja
serta mas"arakat perlu ditanam dengan semangat baru bagi men$ari erti sebenar
pembinaan sebuah masjid 'saha#usaha juga perlu dijalankan bagi menarik
mas"arakat Islam terutaman"a para remaja untuk mengunjungi masjid#masjid
Para remaja perlu memahami baha%a masjid adalah rumah Allah "ang su$i&
"ang mempun"ai tara! dan kedudukan paling istime%a di sisi Allah S() dan
Rasul#*"a Masjid sebagai pusat ibadat& pusat pengembangan ilmu dan
pen"ebaran dak%ah Islamiah& di samping menjadi pusat kebajikan dan
perpaduan umat Islam setempat
Sesuai dengan kemuliaan dan kebersihann"a& masjid adalah tempat paling
$o$ok untuk solat& beri+tika!& memba$a al#,uran& ber-ikir& bermuhasabah dan
sebagain"a Pendek kata kerja mengimarahkan masjid dengan pelbagai bentuk
ibadat amatlah dituntut Ini selaras dengan !irman Allah S() dalam surah at#
)aubah a"at ke#./ "ang bermaksud:
Sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah
terdiri daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat,
mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan Allah. (Dengan
adanya sifat-sifat tersebut), maka adalah diharapkan mereka menjadi
golongan yang mendapat petunjuk.
Abu Said al# Khudri mengatakan baha%a Rasulullah sa% bersabda
maksudn"a:
Apabila kamu melihat seseorang itu rajin ke masjid, maka hendaklah kamu
menjadi saksi baha!a dia benar-benar beriman.
Berdasarkan keterangan "ang tersebut di atas tadi& maka jelaslah kepada kita
baha%a masjid mempun"ai !ungsi "ang besar sebagai institusi mas"arakat
Islam setempat "ang penting& untuk membangun ji%a dan keperibadian Islam
"ang baik
Para remaja %ajib men$intai masjid& memakmurkann"a dengan $ara selalu
hadir ke masjid untuk tujuan solat berjemaah dan melakukan i+tika!& ber-ikir&
memba$a al#,uran dan sebagain"a Di samping itu mengikuti majlis#majlis
ilmu dan turut menja"akan apa jua akti0iti "ang mendatangkan man!aat dan
kebaikan kepada Islam dan umatn"a

FUNGSI MASJID PADA ZAMAN RASULULLAH S.A.W.
Setelah Rasulullah 1sa%2 berhijrah ke Kota Madinah& baginda telah membina
masjid ,uba+& "ang menjadi masjid pertama pada -aman a%al perkembangan
agama Islam Jika diperhatikan %alaupun han"a beberapa hari Rasulullah
1sa%2 berada di ,uba+& dalam perjalanan baginda ke Madinah& baginda telah
berusaha membina masjid

Sekiran"a masjid itu dibina han"a semata#mata untuk dijadikan tempat
sembah"ang maka sudah tentu ia tidak memerlukan pembinaan "ang segera&
tetapi oleh kerana Rasulullah 1sa%2 melihat masjid memberikan pengertian
"ang lebih besar maka Rasulullah 1sa%2 memberi keutamaan kepadan"a
Masjid adalah lambang s"iar Islam dan kedaulatann"a& ia merupakan pusat
"ang menghubungkan antara hamba dengan Pen$iptan"a Pembinaann"a
menunjukkan masjid mempun"ai peranan "ang besar dan agung bagi umat
Islam dan sebagai pusat perkembangan agama mereka

Kita lihat setelah baginda Rasulullah 1sa%2 tiba di Madinah& baginda telah
mengambil beberapa langkah "ang berkesan untuk me%ujudkan perpaduan
"ang kukuh di kalangan penduduk Islam di Madinah Antara langkah#langkah
segera "ang diambil oleh Rasulullah 1sa%2 ialah mendirikan masjid 1"ang
terkenal dengan nama 3Masjid *aba%i42 dan bermula dari sinilah terpan$arn"a
$aha"a Islam& pan$aran ilmu& keharmonian ihsan dan ketinggian akhlak umat
Islam di seluruh pelosok dunia Di samping itu baginda telah menjadikan
masjid sebagai pusat ibadat& pusat pemerintahan dan pentadbiran negara& nadi
gerakan Islam dan penggerak kegiatan mas"arakat& tempat menuntut hak dan
keadilan& markas tentera dan pertahanan& pusat kebajikan& gedung ilmu serta
pusat hubungan dengan Allah dan manusia sesama manusia
Kita boleh men"atakan baha%a !ungsi masjid ketika itu amat besar dan ketara
sekali Ia melambangkan paduan dalam urusan dunia dan akhirat
Kesempurnaan Islam sebagai ad#Din telah berja"a digambarkan oleh
Rasulullah 1sa%2 melalui peranan dan !ungsi masjid ini

KEADAAN MASJID PADA HARI INI

Se$ara umum& apabila kita men"ebut perkataan masjid& maka terba"anglah di
!ikiran kita baha%a ian"a adalah tempat umat Islam bersembah"ang berjemaah
dan berjumaat& diadakan kelas#kelas !ardhu ain& $eramah dan s"arahan agama
terutama ketika sempena pera"aan hari#hari kebesaran Islam seperti Maulidur
Rasul& Ma+al hijrah dan sebagain"a
)erba"ang juga di !ikiran kita baha%a keban"akan masjid seluruh negara ini
merupakan bangunan indah tersergam& alat#alat dan kelengkapan pada
umumn"a men$ukupi dan sempurna& ia dihampar permaidani "ang indah&
dihiasi ukiran a"at#a"at al#,uran dan hadith Rasulullah 1sa%2 di dalamn"a&
namun bangunan "ang tersergam indah ini serta kemudahan "ang %ujud itu
seolah#olah tidak sempurna& kosong& tidak bersemangat dan kurang ber!ungsi

)ern"atalah masjid di negara ini indah tetapi kurang diman!aatkan Ia tidak
diimarahkan dengan se%ajarn"a Ia lebih merupakan lambang kemegahan "ang
memba"angkan status kedudukan agama Islam dari segi tempat& bangunan dan
kelengkapan bukan dari segi pengisian dan pengha"atan sedangkan kedua#dua
aspek ini menjadi matlamat utama pembinaann"a Keja"aan sesebuah masjid
bergantung kepada sejauh mana peranan dan !ungsin"a dijalankan
Demikianlah perbandingan !ungsi dan peranan masjid "ang %ujud pada -aman
Rasulullah 1sa%2 dengan masjid "ang %ujud pada masa ini Perbe-aan "ang
terdapat antara kedua#duan"a memerlukan kita ber!ikir dan bertindak untuk
mengimarahkan semula masjid#masjid berdasarkan tuntutan Islam serta
bertepatan pula dengan peranan dan !ungsi masjid "ang sebenar

KELEBIHAN MASJID
Islam sangat menggalakkan pembinaan masjid dan mengimarahkann"a&
Rasulullah 1sa%2 pernah bersabda "ang bermaksud:
Sesiapa yang membina sesebuah masjid kerana menuntut keredhaan Allah
S.".#., Allah akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga.
Allah telah menjadikan masjid tempat "ang mulia di sisi#*"a& ian"a juga
terkenal dengan nama 3Baitul Allah4
Dalam hal ini baginda Rasulullah 1sa%2 bersabda "ang bermaksud:
#empat yang paling diben$i oleh Allah di sesebuah negeri itu ialah pasarnya
manakala tempat yang paling disukai oleh Allah di sesebuah negeri itu ialah
masjid-masjidnya.
Di dalam hadith "ang lain& dalam memperlihatkan kelebihan masjid Rasulullah
1sa%2 pernah bersabda:
Apabila kamu melihat seseorang lelaki yang berulang-alik ke masjid maka
saksikanlah baginya dengan keimanan.
Selain daripada itu& Rasulullah 1sa%2 juga menegaskan tentang kelebihan
masjid kepada umat Islam terutama sekali kepada golongan pemuda& iaitu
antara manusia "ang mendapat perlindungan Allah pada hari ,iamat ialah
pemuda "ang hatin"a sentiasa ingat kepada masjid
Antara kelebihan masjid& Rasulullah 1sa%2 memberi jaminan kepada orang
"ang sentiasa sembah"ang berjemaah di dalamn"a Sabda baginda "ang
bermaksud:
Seorang %uslim yang sentiasa pergi ke masjid untuk sembahyang dan
mengingati Allah, Allah amat bergembira dengan kedatangannya sebagaimana
ahli keluarga amat gembira dengan kedatangan keluarga yang lain.
Sabda baginda lagi&
&Sesiapa yang pergi ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya hidangan di
dalam Syurga, setiap kali ia pergi dan balik&.
5adith di atas menerangkan baha%a orang "ang mendapat kebaikan daripada
masjid ialah mereka "ang melakukan amalan soleh dan ta6%a 7rang#orang
"ang sedemikian itulah juga "ang la"ak dan berhak untuk mendapatkan
ganjaran baik daripada Allah terhadap amalan#amalan soleh "ang mereka
lakukan& kerana Allah telah men"ediakan kelebihan pada masjid#masjid

PERANAN REMAJA KE ARAH PEMBINAAN GENERASI ISLAM

Peranan remaja merupakan tonggak utama kemajuan dan kekuatan sesebuah
negara Kita dapati dalam sesebuah mas"arakat "ang maju dan suasana
persekitaran "ang baik adalah lantaran %ujudn"a remaja "ang berpotensi&
optimistik dan baik akhlakn"a Apabila mas"arakat itu baik& maka se$ara tidak
langsung negara turut maju dan aman *amun "ang menjadi masalah kita hari
ini ialah masih %ujud para remaja "ang tidak tahu apakah sebenarn"a peranan
diri mereka sama ada untuk diri mereka sendiri& keluarga& mas"arakat ataupun
negara

Sejarah telah membuktikan baha%a golongan pemuda merupakan golongan
"ang paling berperanan di dalam perkembangan dak%ah Islam Rasulullah
1sa%2 sendiri se%aktu menerima %ah"u "ang pertama berusia 89 tahun
Sementara Saidina Abu Bakar dan Saidina 'mar masing#masing berumur :;
dan <; tahun se%aktu menerima Islam Islam sangat mengambil berat tentang
remaja Di dalam al#,uran ban"ak terdapat a"at#a"at "ang mengisahkan
tentang peranan dan perjuangan remaja Antaran"a ialah men$eritakan tentang
kisah beberapa orang remaja "ang lari ke gua kerana hendak men"elamatkan
a6idah mereka dari kekejaman seorang raja
=irman Allah S() "ang bermaksud:
('ngat peristi!a) tatkala serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu
mereka berdoa( "ahai #uhan kami) *urniakanlah kami rahmat dari sisi-%u
dan berikanlah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk
keselamatan agama kami.
1Al#Kah!i: .92
Allah juga men"ebutkan tentang %asiat >u6man kepada anakn"a supa"a tidak
men"ekutukan Allah& men"edarkan baha%a Allah S() Maha Mengetahui
segala#galan"a& mendirikan sembah"ang& tidak merasa angkuh dan sentiasa
bersederhana dalam tingkah laku
=irman Allah S() "ang bermaksud:
"ahai anak kesayanganku, dirikan sembahyang, suruhlah berbuat kebaikan
dan larang daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah
atas segala bala ben$ana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu
adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya.
1>u6man:.;2
Dalam sebuah hadith Rasulullah 1sa%2 bersabda "ang bermaksud:
#ujuh golongan manusia yang mendapat perlindungan Arasy daripada Allah
di akhirat kelak, yang mana pada hari itu tidak ada sebarang lindungan selain
daripada lindungan tersebut. Antara golongan yang mendapat lindungan
tersebut ialah pemuda yang sepanjang umurnya sentiasa tertumpu kepada
masjid.
1Ri%a"at As-Syeikhan2
5adith tersebut menekankan tentang sikap remaja "ang sentiasa merujukkan
segala permasalahan hidup "ang dihadapin"a Permasalahan bukan sahaja
kepada dirin"a tetapi juga dengan mas"arakat dan negara
Remaja "ang menjadikan masjid sebagai sumber rujukan sudah pasti akan
memperlihatkan %atak "ang lebih jelas dalam setiap tindak#tandukn"a Ia akan
menjadikan dirin"a model serta sebagai perantara masjid dengan mas"arakat
Apabila ini terjadi maka remaja akan menjadi rujukan pula kepada mas"arakat
Demikianlah !ungsi remaja "ang sebenarn"a seperti "ang dikehendaki oleh
Islam
Di dalam sebuah hadith "ang lain Rasulullah 1sa%2 berabda "ang bermaksud:
Sesungguhnya Allah sangat-sangat kagum terhadap pemuda (remaja) yang
tidak didapati pada dirinya keruntuhan moral dan akhlak.
1Ri%a"at Ahmad dan Abu ?a+la2
Pada -aman Rasulullah 1sa%2 didapati remaja Islam begitu gigih dan beriman
@olongan merekalah "ang men$atatkan sejarah "ang agung ke arah
mengembangkan dak%ah Islam Remaja#remaja Islam pada -aman itu
merupakan pemba%a panji#panji Islam "ang sentiasa tersebar dan berkibar
dalam satu ka%asan geogra!i "ang luas Keluasann"a meliputi empa"ar Rom
dan Parsi Kekuatan "ang ada pada remaja Islam pada masa itu ditunjangi oleh
mereka seperti Abdullah bin Mas+ud& AbdRahman bin Au!& Said bin Aaid dan
ramai lagi Memang tidak dina!ikan ketabahan dan ketulenan ji%a mereka
sentiasa direstui oleh Allah S() sama ada di ba%ah pimpinan Rasulullah
1sa%2 mahupun sahabat#sahabat baginda "ang menjadi khali!ah kemudiann"a
Sejarah Islam telah membuktikan bagaimana peranan dua remaja "ang
mengharumkan nama Islam iaitu Saidina Ali bin Abi )alib dan 'samah bin
Aaid "ang memainkan peranan dalam perkembangan Islam Saidina Ali
sanggup menggantikan tempat tidur Rasulullah semasa Rasulullah dikepung
oleh pemuda#pemuda ,urish sedangkan ia tahu n"a%an"a teran$am Manakala
'samah bin Aaid dalam usia remaja beliau telah menerima amanah "ang besar
daripada Abu Bakar As#Sidi6 untuk memimpin satu bala tentera ke medan jihad
sebagai pengganti a"ahn"a
Demikianlah pengiktira!an Islam terhadap peranan golongan remaja "ang
menunjukkan $ontoh perjuangan Islam "ang dapat men"a"angi golongan "ang
lebih tua kepada mereka
Peranan remaja menentukan jatuh bangunn"a sesebuah negara Remaja "ang
baik akan me%ujudkan negara "ang maju dan seimbang dalam semua bidang
rohani dan jasmani Sebalikn"a remaja "ang tidak baik atau "ang tidak
mempun"ai kesedaran adalah merugikan& malah melemahkan mas"arakat dan
negara
Pembentukan sesebuah negara "ang baik dan maju haruslah bermula dari
pembentukan indi0idu "ang baik terlebih dahulu& kemudian disusuli pula
dengan pembentukan keluarga "ang baik& kemudian dari keluarga "ang baik ini
akan me%ujudkan sebuah mas"arakat "ang baik Seterusn"a melalui
mas"arakat "ang baik akan tertegaklah sebuah negara "ang baik dan maju Ini
bertepatan dengan apa "ang dikehendaki oleh akal& negara "ang sejahtera dan
mendapat keampunan daripada Allah
FENOMENA REMAJA PADA HARI INI
Se$ara umum minat golongan remaja untuk mengha"ati dan mempraktikkan
ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka adalah berbe-a#be-a
berdasarkan perbe-aan latar belakang& tara! intelektual dan pengaruh
persekitaran masing#masing Dengan demikian didapati di sesetengah tempat&
masjid penuh dengan golongan ini& manakala di sesetengah tempat lain tidak
pula

Satu perkara "ang tidak %ajar dilupakan baha%a kesan kebangkitan Islam pada
dekad ;9an ban"ak memberi pengaruh kepada ke$enderungan mas"arakat&
termasuk golongan remaja& untuk memenuhi masjid#masjid "ang sebelumn"a
menjadi kunjungan sebahagian ke$il orang#orang de%asa Petanda positi! ini
pula sentiasa dipupuk oleh pihak#pihak "ang komited dengan pengha"atan
Islam seperti pertubuhan#pertubuhan sosial& badan#badan bukan Kerajaan lebih#
lebih lagi agensi#agensi Kerajaan "ang terlibat se$ara khusus berkenaan Islam
Keadaan ini semakin lan$ar dan teratur apabila Kerajaan memperkenalkan
Dasar Penerapan nilai#nilai Islam pada tahun .B/:
Sungguhpun begitu masih terdapat kekosongan dalam ruang lingkup kehidupan
golongan remaja ini untuk diisikan atau dipertingkatkan Cnilai#nilai masjid+
supa"a paradigma pemuda dan remaja ini dapat berada pada tahap "ang tinggi
dan dihormati Peran$angan dan usaha "ang rapi sangat perlu bagi memenangi
persaingan ke atas pengaruh negati! "ang sentiasa men$ari peluang untuk
merosakkan golongan ini 5arus diingat baha%a kehidupan dunia masakini
"ang semakin maju dan kompleks& sememangn"a memberi pengaruh "ang
besar dalam sosialisasi kehidupan setiap remaja Apa "ang dibimbangi ialah
naluri keji%aan remaja "ang sentiasa $enderung kearah keseronokan akan lebih
parah apabila ji%a#ji%a mereka tidak mampu menangkis segala ma$am
an$aman buda"a barat "ang sentiasa menggoda serta runtunan dan hambatan
nafsu ammarah "ang setiap detik dan ketika meronta#ronta dan merungut#
rungut mengajak men"impang dari haluan mengamalkan nilai#nilai masjid
Dengan demikian kehidupan golongan remaja perlu dipenuhi dengan
peningkatan nilai#nilai unggul dan murni Sekiran"a kekosongan ini tidak diisi
dengan nilai#nilai tersebut& nilai#nilai negati! pasti mudah mengambil tempat
kekosongan "ang %ujud itu
PERMASALAHAN REMAJA
Mutaakhir ini seluruh mas"arakat dikejutkan dengan rentetan peristi%a dan
masalah "ang melanda golongan remaja @ejala mungkar di kalangan mereka
ditunjukkan dengan lingkaran $erita "ang sangat memalukan dan dengan
pendedahan +ariable "ang memeranjatkan Dalam satu kajian 1.BB82 tentang
perilaku membuang masa di kalangan remaja oleh Kementerian Belia Dan
Sukan dengan kerjasama enam buah uni0ersiti tempatan& didapati seban"ak </
peratus atau .&D89 daripada E/D9 remaja "ang disoal selidik telah mengaku
terbabit dalam kegiatan seks bebas& 89 peratus terbabit pernah menonton 0ideo
lu$ah & <E peratus mengaku meminum minuman keras& .8 peratus menagih
dadah dan ;. peratus menghisap rokok Kajian ini mendedahkan betapa amalan
seks luar nikah "ang sangat terkutuk itu dianggap sebagai perkara biasa >ebih
malang lagi ialah /: peratus daripada remaja "ang suka melepak adalah
Mela"u dan beragama Islam 1Berita 5arian . Jun& .BB82

Penglibatan golongan pemuda dalam kegiatan#kegiatan negati! seperti
pen"alahgunaan dadah& alkoholisme& seks bebas& malas& berseronok berlebih#
lebihan dan lain#lain seperti "ang telah disebutkan bukan sahaja boleh
merendahkan martabat diri sendiri tetapi boleh memudaratkan kesihatan dan
memba%a maut Islam sangat melarang keras setiap tindakan salah laku "ang
memba%a kemusnahan =irman Allah S() "ang bermaksud:
Dan janganlah kamu sengaja men$ampakkan diri ke dalam bahaya
kebinasaan,
1Al#Ba6arah: .BE2
Kesan "ang lebih buruk dari tindakan "ang kurang sihat ialah meruntuhkan
mas"arakat serta negara "ang kesemua ini merupakan kemungkaran "ang akan
mendapat kemurkaan serta pembalasan daripada Allah S() =irman Allah
"ang bermaksud:
#elah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala ben$ana di darat dan di laut
dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia- (timbulnya yang
demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan
perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka
kembali (insaf dan bertaubat).
1Ar#Rum: 8.2

FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG MENDAMPINGI MASJID
a. Faktor Ibubaa
Remaja hari ini merupakan aset kepimpinan "ang amat penting buat masa
hadapan Sikap dan pemba%aan "ang ditunjukkan oleh mereka adalah
gambaran sikap dan pemba%aan "ang akan men$orakkan kepemimpinan
generasi akan datang 7leh sebab itu& untuk melahirkan $orak kepimpinan "ang
se%ajarn"a sebagaimana "ang dikehendaki oleh Allah S() dan Rasulullah
1sa%2& maka para remaja "ang merupakan pelapis kepimpinan itu harus
dibentuk semenjak ke$il lagi Malah bagi sesetengah ulama& mereka harus
dididik sejak dari dalam kandungan lagi Maka orang "ang bertanggungja%ab
untuk melaksanakan tugas serta peranan ini sudah tentulah para ibubapa di
samping juga anggota mas"arakat sebagai agen pembantu
Rasulullah 1sa%2 telah men"atakan dengan jelas tentang tanggungja%ab ini
dalam sabdan"a "ang bermaksud:
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua-dua
ibubapanyalah yang menjadikannya .ahudi, /asrani atau %ajusi.
1Ri%a"at al#Bukhari2
Dalam soal mendidik anak#anak semenjak ke$il ini& perkara pertama "ang perlu
ditekankan oleh para ibubapa ialah aspek keimanan Anak#anak perlu
disebatikan dengan keper$a"aan dan ke"akinan baha%a tiada )uhan melainkan
Allah S() )uhan Sekalian Alam& Dia "ang telah men$iptakan alam ini&
)uhan Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu dan kepada#*"a tempat kembali
"ang kekal Apabila keper$a"aan#keper$a"aan begini telah sebati dalam ji%a
anak#anak& akan mudahlah untuk men"alurkan unsur#unsur positi! "ang lain
kepada mereka
Aspek kedua ialah ibadat Anak#anak perlu diajar dan ditanam rasa
tangungja%ab tentang ke%ajipan melaksanakan ibadat kepada Allah S()
)uhan "ang telah menjadikann"a di dunia ini Sabda Rasulullah sa%:
Ajarilah anak-anak kamu menunaikan sembahyang semasa ia berumur tujuh
tahun dan pukullah mereka (jika enggan) semasa berumur sepuluh tahun.
Konsep ibadat harus dijelaskan kepada anak#anak baha%a ia bukan tergantung
kepada sembah"ang& puasa dan ibadat#ibadat khusus sahaja Mereka perlu
!aham baha%a pekerjaan harian "ang dilakukan juga merupakan ibadat jika
dilakukan dengan ikhlas kerana Allah dan untuk kebajikan
Aspek ketiga pula "ang perlu diberi perhatian ialah pendidikan akhlak Perlu
diingatkan baha%a dalam membentuk akhlak anak#anak& $ontoh dan teladan
"ang baik mesti ditunjukkan oleh ibubapa sebagai pendidik Ini kerana model
pertama dan utama dalam hidup seseorang anak itu adalah ibubapan"a dan
anggota keluarga di dalam rumahn"a Suasana rumahtangga perlu dihias
dengan kemurnian akhlak Islam "ang su$i murni itu kerana anak#anak "ang
lahir dan terbimbing dalam lingkungan orientasi Islam sebegini akan terus
membesar menjadi generasi muda "ang beriman dan menjadi tonggak kekuatan
ummah pada masa akan datang
Perlu juga diingat baha%a dalam membina generasi muda "ang berakhlak
dalam konteks hari ini& para ibubapa dan pendidik terpaksa berla%an dengan
berbagai#bagai halangan dan pengaruh luar "ang negati! 7leh itu& bimbingan
dan penga%asan daripada ibubapa hendaklah sentiasa diberi perhatian agar
anak#anak tidak terleka dan han"ut dengan pengaruh#pengaruh buruk "ang
terdapat dalam mas"arakat hari ini Mereka perlu mendapat ke!ahaman baha%a
tidak semua nilai "ang terdapat di dalam mas"arakat boleh diterima Anak#anak
mesti diajar bagaimana membe-akan nilai baik dan nilai buruk& bersedia
menerima kebaikan dan berupa"a menolak keburukan
b. Faktor R!"a#a
@olongan remaja "ang telah terjebak dalam kan$ah gejala mungkar ini sudah
tentu semakin menjauhi masjid "ang merupakan simbol keharmonian
pengha"atan Islam bagi seseorang Muslim Peralihan se$ara drastik tentu
menghadapi kesukaran dan memerlukan masa "ang agak selesa Mas"arakat
juga perlu prihatin dan mempun"ai !ikrah terbuka dalam menjinakkan
golongan pemuda "ang tersasul seperti ini ketika mereka mula mendekati
masjid Sebarang prasangka hendaklah dielakkan kerana masjid se%ajarn"a
terbuka kepada siapa sahaja "ang ingin bernaung di ba%ah bumbungn"a
Realiti dan suasana "ang ada di sekeliling mas"arakat& sukar untuk menarik
remaja datang berjemaah ke masjid Suasana mas"arakat "ang mementingkan
diri masing#masing dan tidak ada perasaan ukh%ah Islamiah& men"ebabkan
golongan remaja menjauhkan diri dari mas"arakat& apatah lagi untuk datang ke
masjid
Memandangkan ran$angan di )F& kebetulan di antara %aktu Magrib hingga
%aktu Is"a+& men"ebabkan anak#anak lebih suka memerap di hadapan )F tanpa
berminat untuk melakukan kerja#kerja lain "ang lebih ber!aedah 'ntuk
mengatasi masalah tersebut ibubapa se%ajarn"a menga%al dan men"ediakan
jadual "ang khusus untuk anak#anak mereka Begitu juga ibubapa seharusn"a
melatih memba%a anak#anak bersama ke masjid dalam %aktu#%aktu tersebut
Dengan ini se$ara tidak langsung dapat menghalang anak#anak daripada
duduk menghabiskan masa di depan )F
Bagi pihak lain pula& pelbagai kegiatan sukan di padang hingga %aktu
Maghrib men"ebabkan tidak ada peluang untuk mereka ke masjid bagi sama#
sama menunaikan sembah"ang berjemaah Sepatutn"a sebarang kegiatan
sukan perlu dihadkan %aktun"a& supa"a tidak menjejaskan akti0iti#akti0iti lain
)abiat suka mengajak anak isteri dan ka%an#ka%an seba"a mengunjungi
supermarket di %aktu menjelang senja hendaklah dielakkan kerana perbuatan
seperti ini akan men"ebabkan peluang untuk ke masjid terlepas begitu sahaja
Antara !aktor lain "ang menghalang remaja ke masjid ialah tiadan"a ka%alan
terhadap mereka untuk mengunjungi pasar#pasar malam menjelang Maghrib
Ketika bilal sedang melaungkan a-an mengajak orang ramai menunaikan
sembah"ang& %aktu itulah para penjual pasar malam sibuk mela"an dan
melaungkan suaran"a menarik minat pengunjung dan pelanggan Malahan
pelanggan pula riuh rendah ta%ar mena%ar dengan penjual& tanpa
menghiraukan alunan a-an "ang berkumandang di udara& menandakan masuk
%aktu Mahgrib Bagi ibubapa "ang prihatin mereka sepatutn"a memikirkan
%aktu "ang sesuai untuk membenarkan anak#anak mengunjungi pasar#pasar
malam Begitu juga golongan peniaga hendaklah mempun"ai kesedaran untuk
menghormati %aktu sembah"ang umpaman"a dengan menutup gerai semasa
a-an Maghrib atau Is"a+ atau sekurang#kurangn"a mereka tidak mela"an
pembeli pada masa#masa tersebut
Salah anggapan terhadap !ungsi masjid han"a untuk ibadat khusus sahaja
seperti sembah"ang& ber%irid dan sebagain"a adalah antara pun$a remaja tidak
datang ke masjid Di samping itu& pihak masjid sendiri juga tidak
mempelbagaikan kegiatan "ang sepatutn"a diadakan untuk menarik minat
golongan remaja datang ke masjid )idak ada ruangan "ang sesuai bagi tempat
menjalankan pelbagai akti0iti seperti perpustakaan& kelab komputer& permainan
sukan 1sepak takra%& badminton dan sebagain"a2 dan lain#lain lagi Sikap ahli
Ja%atankuasa Masjid sendiri "ang memandang serong dan kurang bergaul rapat
dengan golongan remaja& men"ebabkan mereka semakin jauh dengan masjid
Ahli Ja%atankuasa Masjid as"ik bersama dengan golongan seangkatan dengan
mereka sahaja& seolah#olah masjid itu untuk golongan mereka sahaja
Program#program "ang boleh membantu mas"arakat setempat mengejar
pembangunan dan kemajuan "ang berlaku di sekeliling mereka didapati kurang
diberi perhatian oleh pihak masjid Kalau adapun han"a terbatas kepada bidang
pengurusan ma"at 1tanpa "ang berkait dengan pengurusan sebelum seseorang
menjadi ma"at2 Seharusn"a diadakan program seperti kursus#kursus di bidang
pertanian& perniagaan dan kemahiran& juga kelas#kelas tuis"en untuk membantu
anak#anak dalam bidang pelajaran Jika kursus#kursus dan kelas#kelas tuis"en
seperti itu turut diadakan oleh pihak pengurusan masjid& maka penerimaan
mas"arakat terhadap masjid lebih terbuka dan lebih jelas lagi
)erdapat juga di kalangan pihak pengurusan masjid dan ahli keluarga mereka
"ang mempun"ai akhlak "ang tidak memba"angkan pihak "ang menjaga
masjid dan tidak disenangi oleh mas"arakat Selalun"a akhlak isteri& anak#anak
dan $u$u mereka menjadi perbandingan di kalangan orang ramai Mas"arakat
tentulah sukar menerima panduan dan nasihat "ang baik daripada imam#imam
atau pengerusi masjid sekiran"a mas"arakat mengetahui keluarga kepada
imam#imam atau pengerusi masjid ini juga tidak mematuhi nasihat dan
tegurann"a sendiri
Ada juga ibubapa sendiri "ang kurang menggalakkan dan mengajak anak#anak
ke masjid& malah ada "ang tidak berminat ke masjid untuk menunaikan
sembah"ang berjemaah Pemimpin mas"arakat dan orang "ang berpengaruh
boleh memainkan peranan penting dalam perkara ini Mereka perlu memberi
$ontoh "ang baik dengan melibatkan diri dalam akti0iti masjid& supa"a
menjadi ikutan dan teladan kepada orang ramai
KAEDAH DAN PROGRAM UNTUK MENARIK REMAJA
KE MASJID
Sesungguhn"a usaha#usaha untuk menambat hati para remaja bagi menjinakkan
mereka ke arah buda"a masjid& memerlukan kerahan serta pengembelingan
tenaga daripada semua pihak Sikap mereka#reka pelbagai tohmahan ke atas
remaja %ajar dikikis daripada kita Kita %ajar mengambil sikap mendekatkan
diri dengan tutur kata "ang lemah lembut dan berhikmah

Sebagai golongan tua atau penjaga kepada mereka& kita %ajar mempamerkan
si!at#si!at "ang terpuji di hadapan anak#anak sebagai tunas#tunas a%al "ang
akan berkembang seterusn"a turut mempengaruhi mereka Peranan ibubapa&
mas"arakat& pihak berkuasa khususn"a ahli#ahli Ja%atankuasa Masjid amat
besar dalam menentukan hala tuju dan menjinakkan ji%a remaja ke arah
masjid Berma$am kaedah dan program boleh diran$ang untuk men$apai hasrat
murni tersebut
Ek$!%&$&
Dengan menaiki kereta& bas atau keretapi& pihak ahli Ja%atankuasa Masjid
mengaturkan program untuk para remaja umpaman"a dari Masjid Seremban ke
Masjid Kangar Sekiran"a berkereta atau menaiki bas boleh diatur maka
pelbagai a$ara dapat diadakan apabila singgah di satu#satu masjid "ang telah
ditentukan seperti sembah"ang berjemaah& men$antik ka%asan masjid dan
majlis#majlis ilmu
P!rta'%&'(a' P&%ato
Ji%a orang#orang muda terarah kepada perlumbaan atau bersaing antara rakan#
rakan& oleh itu pelbagai a$ara berbentuk pertandingan boleh dianjurkan oleh
pihak masjid seperti berpidato& berbahas& melukis& mengarang dan lain#lain
lagi Kita amat "akin& khususn"a bagi masjid kariah& program#program "ang
berbentuk pertandingan lebih berkesan dari segi hubungan kekeluargaan serta
kekampungan Ini kerana sai- penduduk "ang ke$il di mana setiap orang boleh
mengenali antara satu dengan "ang lain dengan lebih rapat
Ta%&ka
Kanak#kanak "ang masih ke$il amat mudah dihala tuju dan lentur mengikut
kehendak ibubapa Di dalam hal ini& mengadakan kelas#kelas )aski& )aska atau
apa sahaja nama program untuk anak#anak kita "ang diadakan di ka%asan
masjid sungguh berman!aat dalam usaha menjinakkan para remaja ke masjid
A$ra"a
7rang#orang musa!ir atau orang "ang pertama kali sampai ke suatu tempat
sering menghadapi masalah men$ari tempat tinggal "ang murah& selesa dan
mempun"ai segala kemudahan Di dalam hubungan ini& membina hostel atau
asrama#asrama di ka%asan masjid boleh mengisi kehendak#kehendak para
musa!ir khususn"a para remaja
Sekaligus boleh menga%al untuk mengurangkan krisis#krisis moral "ang tidak
kunjung padam 'saha ini lebih jelas lagi jika para pekerja kilang atau sesiapa
sahaja "ang masih bujang tinggal di hostel atau asrama "ang dimaksudkan di
atas
Ba'k) K*&'&k Da' P!ru$takaa' A+a"
)umpuan pemerhatian para remaja khasn"a dan mas"arakat amn"a apabila
melangkah keluar daripada rumah ialah menuju ke tempat#tempat "ang biasa di
hati mereka umpaman"a bank& klinik dan perpustakaan a%am Me%ujudkan
pusat#pusat tumpuan sedemikian di ka%asan masjid& sebagaimana "ang
din"atakan sebelum ini& adalah langkah#langkah "ang akan menjinakkan hati
mereka ke masjid
Pu$at R&a%a,
Mengadakan gimnasium& gelanggang sepaktakra%& badminton& tenis& pingpong&
menunggang kuda dan apa sahaja untuk menarik kehadiran para remaja ke
masjid Bagi menja"akan hasrat ini maka masjid mesti didirikan di dalam
persekitaran "ang luas
5ari Masjid
)idak keterlaluan jika kita mengadakan suatu hari dalam setahun "ang
dinamakan 5ari Masjid Semua mas"arakat "ang berhampiran datang ke masjid
dengan men"ertai pelbagai a$ara "ang meliputi untuk kanak#kanak& remaja dan
orang de%asa mulai pagi hingga ke malam

PENUTUP
Sesungguhn"a ban"ak lagi kaedah dan program boleh dilaksanakan oleh ahli
Ja%atankuasa Masjid untuk men"uburkan ji%a remaja ke arah buda"a masjid
Di dalam pada itu& para imam& bilal& siak serta seluruh ahli Ja%atankuasa
Masjid %ajar mempertingkatkan ilmu& bukan ilmu agama sahaja malah ilmu
pengurusan& ke%angan dan pentadbiran Mereka juga perlu men$ari masa untuk
berdampingan bergaul dengan para remaja dari masa ke semasa

Pihak berkuasa hendaklah sediakan peluang#peluang latihan untuk
mempertingkatkan kemahiran dan ilmu para Ahli Ja%atankuasa Masjid )idak
ketinggalan ahli mas"arakat terus memberi kerjasama dan menghargai usaha#
usaha murni "ang dilakukan oleh pihak masjid Para ibubapa pula janganlah
putus asa mendorong anak#anak men"okong kaedah#kaedah atau program#
program "ang telah& sedang dan akan dijalankan oleh pihak masjid

Kesemua hal "ang telah diterangkan adalah untuk membina usaha ke arah
membentuk para remaja tertarik ji%a raga memakmurkan masjid Juga
memasjidkan kehidupan remaja keseluruhann"a agar terbina sebuah
mas"arakat dan negara "ang kukuh dan padu Apa "ang penting& semua
program#program "ang diran$ang mesti melibatkan para remaja se$ara
langsung