P.U.

(A) 275

JADUAL KETIGA
(Subperaturan 7(1)

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENERIMAAN MASUK KE SEKOLAH, PENYIMPANAN,
DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID DI SEKOLAH) 1998

PERMOHONAN UNTUK PERTUKARAN SEKOLAH
OLEH MURID WARGANEGARA

Pengarah Pelajaran Negeri / PPD

: __________________________________________________________________________

Nama dan alamat sekolah asal

: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

BUTIRAN-BUTIRAN TENTANG PERTUKARAN
SEKOLAH
1

Nama Murid

: ___________________________________________________________________________________

2

Jantina

: ___________________________________________________________________________________

3

Tarikh Lahir

: ____________________

4

Bangsa

: ___________________________________________________________________________________

5

Tarikh Pendaftaran (sekolah
sekarang)

6

Nama
biasiswa

7

Tahun terakhir / tingkatan tertinggi

: ________________________________________________________________

8

Jika sekolah menengah, aliran
(nyatakan)

: ________________________________________________________________

9

* Kelulusan

: ____________________

No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : _________________

: ________________________________________________________________

Jumlah biasiswa

:
________________________________

UPSR

: __________________________________________________________________________

PMR

: __________________________________________________________________________

SPM

: __________________________________________________________________________

* Sila lampirkan sesalinan keputusan
peperiksaan
10

Nama ibu/ bapa/ penjaga

: __________________________________________________________________________

11

Alamat ibu/ bapa/ penjaga ( mengikut undang-undang )

: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
12

Alamat surat menyurat ( jika lain dari No. 11 )

: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
13

Sekolah baru yang dipilih
Pilihan
Pertama

: ___________________________________________________________________________________

Piliham
Kedua

: ___________________________________________________________________________________

14

Sebab-sebab pertukaran

: __________________________________________________________________________

15

Tarikh pertukaran yang dikehendaki

: ________________________________________________________________

16

Ulasan Guru Besar atau Pengetua

: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Tarikh

: ____________________

___________________________________________
( Tandatangan Guru Besar atau Pengetua )

Untuk keguanaan Jabatan Pelajaran Negeri / PPD :

________________________________________ * diluluskan /

tidak duliluskan untuk peneriamaan masuk ke sekolah

______________________________________________________

_________________________________________

mulai dari tarikh yang
dipohon.

* potong jika tidak berkenaan.
Cop Rasmi

_____________________________________________
_
Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri /
PPD

________________________________
Tarikh

Sila sertakan dokumen ASAL DAN SALINAN UNTUK PENGESAHAN :(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Sijil Lahir / Surat Beranak
murid
Surat Nikah / Perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa
Kad Pengenalan Ibu/ Bapa / Penjaga
Pengesahan alamat baru (Bil api/ air / cukai pintu ) yang
terkini
Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah
Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 AKTA Pengangkatan
1952

NOTA :
1

1 salinan dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah yang berkenaan

2

1 salinan kepada ibu bapa / penjaga

3

1 salinan untuk fail sekolah lama