Anda di halaman 1dari 6

RPH Sains Tahun 5 RANTAI MAKANAN

Kelas : Tahun 5 Megatron


Tempoh : 60 Minit
Bilangan murid : 35 orang
Mata pelajaran : Sains
Tema : Rantai Makanan
Liputan Kurikulum : a. Mengetahui jenis tumuhan dan hai!an "ang terliat
dalam Rantai Makanan.
. Memperkenalkan istilah pengeluar# pengguna pertama
$primer%# pengguna kedua $sekunder%# dan pengguna
ketiga $Tertiar%.
&. Memperkenalkan simol '( "ang ermaksud 'dimakan
oleh(.
d. Mementuk Rantai Makanan.
)asil
*emelajaran
: Memahami Rantai Makanan seagai huungan makanan
antara hidupan
+jekti,
*emelajaran
: -i akhir pengajaran ini# murid dapat:
a. Matapelajaran
Memina sekurang.kurangn"a tiga &ontoh rantai
makanan.
Memeri se&ara lisan sekurang.kurangn"a tiga
&ontoh pengeluar# pengguna primer# pengguna
sekunder dan pengguna tertiar.
. Kemahiran sainti,ik $Kemahiran *roses Sains%
Memuat ramalan terhadap situasi "ang dierikan
oleh guru mengenai rantai makanan.
Berkomunikasi dengan rakan sea"a dan guru di
dalam keadaan terka!al semasa akti/iti sedang
dijalankan.
&. Sikap sainti,ik dan nilai murni
a. )ormat.menghormati dan ekerja sama antara guru
dan rakan sea"a di dalam akti/iti pemelajaran.
. Menghargai rukun alam aha!a sesuatu "ang hidup
oleh menjadi makanan kepada enda hidup "ang
lain.
*engetahuan
*erlu 0da
: a. Murid perlu tahu taiat makan hai!an heri/or# karni/or
dan omni/or.
. Murid perlu tahu aha!a tumuhan hijau oleh
memina makanann"a sendiri.
Keperluan Khas : a. Seuah komputer dan satu projektor L1- untuk
keperluan guru.
&. Transparensi dan +)* untuk pementangan
perin&angan murid dalam kumpulan.
*ersediaan 2uru : a. *ersemahan *erisian *emelajaran *S34 "ang
menunjukkan gamaran perkaitan Rantai Makanan.
. 1akra *adat S3-4 "ang merupakan n"an"ian lagu
'Bangau +h Bangau(.
&. 'Roll up 5hite Board( 5B4 "ang mengandungi ruangan
untuk murid menulis hidupan dan makanann"a.
d. Kad 2amar 2S34 "ang menunjukkan simol '(
e. Kad 2amar 2S36 "ang menunjukkan &ontoh.&ontoh
hidupan pengeluar# pengguna primer# pengguna
skunder dan pengguna tertiar.
,. Lemaran kerja LK4 "ang meminta murid
melengkapkan nota tidak lengkap.
Langkah Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Catatan
*ermulaan 0rahkan seorang murid memimpin
mema&a doa elajar.
2uru sediakan alat.alat "ang akan
digunakan dalam pengajaran dan
pemelajaran.
Set induksi *engenalan *asangkan lagu 7Bangau +h Strategi PP!
kepada tajuk:
Rantai Makanan
erlaku apaila
suatu enda
hidup dimakan
oleh enda
hidup "ang lain.
8stilah:
)eri/or
Karni/or
+mni/or
Bangau9 dari &akera padat S3- 4
dan minta murid mendengar
dengan teliti.
Minta murid ja!a soalan erikut:
4%)ai!an apakah "ang makan
rumput:
6%0pakah makanan angau:
3%0pakah istilah hai!an "ang
makan daging sahaja:
*erkenalkan tajuk pelajaran hari
ini.
Kaedah! Kelas
Teknik ! Soal ;a!a
Alat!
1akera padat Lagu
S3- 4.
Komputer.
Kemahiran "er#ikir!
Kritis < Kreati,
Nilai!
)ormat menghormati
Langkah 4 *enerangan
mengenai
hidupan "ang
terliat dalam
Rantai
Makanan.
Buat perkaitan tentang lagu tadi
dengan tajuk agi menjelaskan
tumuhan hijau $rumput% "ang
dimakan $leh hai!an heri/or
$kerau%.
Minta murid pula memeri &ontoh
hai!an "ang makan heri/or
$kerau% se&ara lisan.
Minta murid tulis di 'Roll up 5hite
Board( R5B4 satu jenis tumuhan
dan hai!an mengikut taiat makan
"ang terliat dalam lagu.
Strategi PP!
Kaedah! Kelas
Teknik ! *enerangan
Alat! Roll up 5hite
Board(
Kemahiran "er#ikir!
Kritis < Kreati,
Nilai!
=akin -iri
Langkah 6 Mengenalkan
istilah "ang
terdapat dalam
Rantai
0rahkan murid teliti kandungan
perisian pemelajaran 7Rantai
Makanan9 *S3 4 "ang
menunjukkan perkaitan antara
Strategi PP!
*emerhatian
Kaedah! Kelas
Teknik !
Makanan. istilah pengeluar# primer #skunder
dan tertiar.
*erkenalkan istilah erdasarkan
&ontoh tumuhan dan hai!an
seperti dalam *S34:
4%Rumput . pengeluar
6%Kerau > pengguna pertama
$primer%
3%?lar > pengguna kedua
$sekunder%
@%)elang.pengguna ketiga $tertiar%
Minta murid eri &ontoh hidupan
lain se&ara lisan dan memina
perkaitan antara pengeluar#
pengguna primer# pengguna
skunder dan pengguna tertiar
*enerangan
*erin&angan
Alat!
*erisian
*emelajaran
*S34.
Komputer.
Kemahiran "er#ikir!
Kritis < Kreati,
Nilai!
)ormat.menghormati
Langkah 3 Menerangkan
konsep:
ermaksud
dimakan oleh
Tunjuk simol anak panah 2S3 4
melalui kad imasan dan jelaskan
konsep arah anak panah dan
maksudn"a .
Minta murid lekatkan arah simol
anak panah 2S34 pada &ontoh
"ang mereka erikan di 'Roll up
5hite Board( dalam langkah 4
menggantikan perkataan 'dimakan
$leh%&
Strategi PP!
Kaedah!
Kelas
8ndi/idu.
Teknik ! *enerangan
Alat!
Kad 2amar
2S3 4.
*apan )itam
Kemahiran "er#ikir!
Kritis < Kreati,
Nilai! =akin
Langkah @ *erin&angan Bentuk lima kumpulan dan lantik Strategi PP!
dalam
kumpulan:
Memina Rantai
Makanan
ketua.
0rahkan setiap kumpulan ina tiga
Rantai Makanan pada transparensi
erdasarkan gamar hidupan 2S3
6 "ang dieri.
2uru ertindak seagai ,asilitator
dan eredar dari satu kumpulan ke
satu kumpulan lain.
Kaedah! Kumpulan
Teknik !
*erin&angan
Bimingan
Alat!
Kad 2amar
2S3 6
Transperensi
Kemahiran "er#ikir!
Kritis < Kreati,
Nilai!
Tolong Menolong
Langkah 5 *ementangan Minta ketua mementangkan hasil
perin&angan "ang dijalankan
dalam kumpulan.
Buat ramalan erdasarkan situasi
"ang dieri hasil pementangan
kumpulan.
1ontoh situasi:
0pa akan jadi pada kaming jika
rumput erkurangan:
0pa pula akan terjadi jika ilangan
harimau ertamah:
Minta murid uat ramalan
erdasarkan situasi "ang dieri
guru hasil dari pementangan
kumpulan.
Strategi PP!
)ipotesis
Kaedah! Kelas
Teknik !
*enerangan
Sumangsaran
Alat!
Transperansi
+)*
Kemahiran 'elajar!
Kritis < Kreati,
Nilai!
)ormat Menghormati
Rumusan Kesimpulan Adarkan LK4 dan minta murid
lengkapkan Lemaran Kerja "ang
mengandungi 3ota Tidak Lengkap
dengan imingan guru.
2uru memin&angkan kemali apa
"ang dipelajari hari ini.
Strategi PP!
Kaedah! Kelas
Teknik ! Bimingan
Alat!
Lemaran Kerja LK4
Kemahiran 'elajar!
Kritis < Kreati,
Nilai!
Bers"ukur
*enutup Memina Buku
Skrap
Murid diarahkan memuat Buku
Skrap dengan memina tujuh
rantai makanan menggunakan
gamar "ang diamil dari majalah
se&ara erkumpulan seagai
tugasan di rumah.
Minta seorang murid memimpin
mema&a tasih ki,arah dan surah
al 0sr.
*enilaian:
4% *en&apaian ojekti, 0 dapat dinilai erdasarkan akti/iti dalam langkah empat.
6% *en&apaian ojekti, B dapat dinilai erdasarkan pementangan hasil dalam
kumpulan seperti dalam langkah lima.
3% *en&apaian ojekti, 1 dapat dinilai melalui pemerhatian "ang dijalankan
dalam langkah dua# tiga empat dan lima.