Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum wr.

Wb
Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar
rosulullah. Ama badu
Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji
sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina
kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan
sehat walafiat.
Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka
jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf
ka kulawargana, sahabatna, ge ka urang sadaya salaku
umatna anu !nsya Allah taat kana ajarannana, Amin ya
rbbal alamin.
"adirin sadaya anu kusimkuring dipihrmat,
nuhunkeun waktsna kangg abdi anu ngawakilan
reren#angan kangg nyampeikeun amanat dina raraga a#ara
perpisahan kelas genep.
"enteu karas parants genep taun urang aya didieu.
Nu mana ayeuna pun#ak saleresna urang sadaya bakal
papisah ti sakla ieu. "enteu hilaf abdi ngawakilan
reren#angan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi
kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana ts
ngajarkeun ka abdi sadaya lba hal. Mugia nan anu
diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya
tiasa dimanfaatkeun ka nu hal psitif sareng aya manfaatna
kangg nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal
kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti
Allah SWT. Amin.
Sakitu ti abdi anu ngawakilan reren#angan sadaya.
$irang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah
milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT.
Wabilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb

Anda mungkin juga menyukai