Anda di halaman 1dari 1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


LAPORAN PENGURUSAN DAN SAHSIAH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kurikulum/Pembimbing)
Nama Pelatih : LIM YEAN EE
No! Ka" Pengenalan : #$$%&'$'()** Kursus : +A,-ANA M.DA PENDIDIKAN (+EK!,ENDA/)0PPG
1em2oh Latihan Menga3ar : 4 -.LAI &$'* hingga ') 5K156E, &$'*
PENGURUSAN DAN SAHSIAH (guna Lampiran tambahan jika perlu)
BIL ASPEK MARKAH CATATAN
1. Pengurusn Ru!"n #$% &r'()
Contoh :
a. Kerja rutin
Rancangan dan persediaan mengajar
Rekod markah pelajar
Buku latihan pelajar
Rekod kehadiran pelajar
b. Masa
Kehadiran ke sekolah
Kehadiran ke kelas
Aktiviti luar bilik darjah
*. S(s"( + Pers,n-"!" Guru #$% &r'()
Contoh :
a. Pergaulan dengan komuniti
b. Kerjasama
c. Ketrampilan diri
d. Keyakinan diri
e. Pekerti
. Berikiran terbuka
g. !ikap proessional
h. Kemahiran "nsaniah
JUMLAH KESELURUHAN #1%% &r'()
ULASAN PEMBIMBING .
1an"atangan GPK Kurikulum/Pembimbing : Nama "an 7o2 ,asmi :
1arikh :
6orang 8ang telah lengka2 sila kembalikan ke2a"a :
De'n/
9akulti Pen"i"ikan 1eknikal Dan :okasional
.ni;ersiti 1un /ussein 5nn Mala8sia<
#4*$$ 6atu Pahat< -ohor!
(u!2!: Pen8elaras Latihan Menga3ar)
237990177.doc
1el: $)0*(4*''* / *$''
No! 9a= : $)0*(%4(#(
UTHM/FPTV/LM/03-06