Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH


BERTARIKH ____ MAC 2009
Pejanjian ini adalah di antara (No. IC ) dan selepas ini di panggil sebagai PEMILIK TANAH
dan ..(No. IC ) selepas ini di panggil sebagai PENE!A TANAH .
"engan ini diperset#j#i dan dia$#i baha%a piha$ PEMILIK TANAH &eneri&a sej#&lah
'M (AHA)A %ang t#nai pada MAC *++, daripadaPENE!A TANAH sebagai se%a
$epada tanah -ang ber$el#asan ........... di ala&at
...........................................................................
.....
...........................................................................
.....
PEMILIK TANAH berset#j# dan berjanji #nt#$ &e&benar$an PENE!A TANAH
&engg#na$an tanah seperti terseb#t di atas #nt#$ apa/apa t#j#an pertanian berdasar$an
s-arat/s-arat -ang din-ata$an diba%ah0 sela&a 2 tahun ber&#la
daripada 2009 sehingga 2011.(e&asa te&poh perjanjian0 PEMILIK TANAH tida$ berha$
#nt#$ &en1a&p#ri apa/apa #r#san di atas tanah terseb#t ata# &e&batal$an perjanjian ini.
(-arat/s-arat -ang diperset#j#i bersa&a adalah2/
1. PENYEWA TANAH tidak akan mengorek mana-mana bahagian untuk tujuan kolam
dan menyebabkan kerosakan ke atas tanah tersebut.
2. PENYEWA TANAH tidak bertanggungjaab untuk memasang !agar di atas tanah
tersebut.
". PENYEWA TANAH tidak bertanggungjaab ke atas mana-mana kerugian ke atas
PE#$%$& TANAH akibat !enyeaan tersebut.
'. PE#$%$& TANAH tidak akan membuat jualan atau !indah milik ke atas tanah
tersebut semasa tem!oh !erjanjian ini berlangsung.
(. )ika terma ke-' dilanggar* T+AN TANAH mestilah membayar ganti rugi dan kos
yang telah dilaburkan ke atas tanah tersebut.
,. PENYEWA TANAH tidak menebang mana-mana !okok kekal se!erti yang diminta
oleh tuan tanah dalam !erjanjian ini* jika ada--
.......................
/. PENYEWA TANAH akan membersihkan tanah a!abila tamat tem!oh !enyeaan.
0. PENYEWA TANAH dibenarkan menyambung semula !erjanjian ini dengan
!enambahan ang tunai berdasarkan tem!oh lanjutan seaan.
"e&i$ianlah dengan perset#j#an $ed#a/d#a piha$ &engi$#t s-arat/s-arat -ang terseb#t di atas
dan &asing/&asing &en#r#n$an tandatangan diba%ah ini di hadapan sa$si.
TAN"ATAN3AN PEMILIK TANAH TAN"ATAN3AN PENE!A TANAH
..
( ) ( )
IC2/ IC2/
TAN"ATAN3AN (AK(I TAN"ATAN3AN (AK(I
.
IC2/ IC2/