Anda di halaman 1dari 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 TEKUNG


Mata Pelajaran : BIOLOGI
Kelas/Semester : / 1
Ta!un Pelajaran : "#1$/"#1%
&l'kasi (aktu : ) * %+ menit
Standar K'm,etensi : Men-identi.kasi m'r/'l'-i dan
anat'mi struktur
tum0u!an dan !e1an
K'm,etensi 2asar : 13" Men-identi.kasi anat'mi !e1an
I. INDIKATOR
Ba-ian 'r-an !e1an di0edakan 0erdasarkan anat'min4a3
Ber0a-ai jenis sistem 'r-an di0edakan 0erdasarkan anat'min4a3
Per0andin-an 0er0a-ai sistem 'r-an ,ada masin-5masin- kelas dalam
6erte0rata
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Sis1a mam,u men-identi.kasi:
Ba-ian 'r-an !e1an 0erdasarkan anat'min4a3
Ber0a-ai jenis sistem 'r-an 0erdasarkan anat'min4a3
Per0andin-an 0er0a-ai sistem 'r-an ,ada masin-5masin- kelas dalam
6erte0rata
III. MATERI PEMBELAJARAN
&nat'mi 0er0a-ai 'r-an ,ada !e1an3
7u0un-an /un-si den-an anat'mi 0er0a-ai 'r-an !e1an: 't't8 tulan-8
dara!3
&nat'mi ,er0andin-an 0er0a-ai sistem 'r-an ,ada 6erte0rata
IV. METODE PEMBELAJARAN
Praktikum ,en-amatan
2iskusi 9i- Sa1
:erama!
V. ALAT / BAHAN / SUMBER
M'dul / 0uku ,elajaran
&lat dan 0a!an ,raktek
VI. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
a. Pendahuluan
Guru mem0a-i sis1a menjadi lima kel'm,'k3
Masin-5masin- kel'm,'k mem,ersia,kan alat dan 0a!an
,en-amatan
b. Ke!a"an In"!
Guru mem0im0in- dan men-a1asi sis1a melakukan ,raktikum dan
,en-amatan !e1an 4an- 0er0eda
Masin-5masin- kel'm,'k men-amati dan men-identi.kasi 'r-an
,ada masin-5masin- !e1an ,raktikum
Sis1a men;atat !asil ,en-amatan dan mendiskusikan den-an
kel'm,'kn4a
Guru mem0im0in- sis1a untuk 0erdiskusi tentan- !asil temuann4a3
Masin-5masin- kel'm,'k 0er-iliran untuk mem,resentasikan !asil
,e-amatann4a
SMKN 1 Tekun- 5
Lumajan-
#. Ke!a"an A$h!%
Guru mem0im0in- sis1a menarik kesim,ulan
VII. PENILAIAN
Penilaian ,r'ses
La,'ran ,raktikum
LAMPIRAN
Judul Ke!a"an : Pen-amatan anat'mi !e1an
Tu&uan : Menunjukkan 0er0a-ai 'r-an dan sistem ,ada !e1an
0erdasar !asil ,en-amatan
Ala" dan bahan
&lat 0eda!
Pa,an 0eda!
Ka,as
Kl'r'/'rm
Plastik
7e1an 6erte0rata <ikan8 katak8 kadal8 0urun-8 dan men;it/marmut=
Ca%a $e%&a
13 Masukkan !e1an ,raktek ke dalam ,lastik dan 0eri kl'r'/'rm !in--a tidak
0er-erak
"3 Letakkan !e1an ,raktek di atas ,a,an 0eda! dan tan;a,kan den-an jarum3
$3 Beda!la! 0a-ian ,erut dan dada den-an !ati5!ati
%3 &matila! 0a-ian dalam tu0u!n4a dan tentukan 'r-an5'r-an 4an- dimiliki
'le! !e1an ,en-amatan3
Pe%"an'aan
&,a ,er0edaan 'r-an 4an- dimiliki antara kelima !e1an 6erte0rata 4an-
diamati>
S$(% Pen!la!an P%()e)
NO3 ELEMEN ?&NG 2INIL&I SKOR
1 " $ %
13
"3
$3
%3
+3
)3
Persia,an alat
Pelaksanaan ,raktikum
Kerjasama kel'm,'k
Kemam,uan men4am,aikan ,enda,at
Kemam,uan menan--a,i ,enda,at
'ran- lain
Kemam,uan mem0uat kesim,ulan
Keteran-an: Guru men-isi den-an tanda @
SMKN 1 Tekun- 5
Lumajan-
1. Tidak 0aik
"3 Kuran- 0aik
$3 Baik
%3 &mat 0aik
Nilai : Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
:atatan: sis1a dikatakan k'm,eten jika :
Nilai A BC5CC : San-at 0aik <k'm,eten=
)C5BB : Baik <k'm,eten=
S$(% Pen!la!an La*(%an P%a$"!$u+
NO
3
ELEMEN ?&NG 2INIL&I SKOR
1 " $ %
13
"3
$3
%3
D'rmat la,'ran
7asil Pen-amatan
7asil 2iskusi
Kera,ian/Kerajinan
Keteran-an: Guru men-isi den-an tanda @
1. Tidak 0aik
"3 Kuran- 0aik
$3 Baik
%3 &mat 0aik
Nilai : Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
:atatan: sis1a dikatakan k'm,eten jika :
Nilai A BC5CC : San-at 0aik <k'm,eten=
)C5BB : Baik <k'm,eten=
E )C : Tidak k'm,eten

SMKN 1 Tekun- 5
Lumajan-

Anda mungkin juga menyukai