Anda di halaman 1dari 3

PERDANA MENTERI

1. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1957-1970


Menteri Dalam Negeri Menteri Pertahanan dan !e"elamatan Dalam Negeri 1957
#. Tun Abdul Ra$ak 1970-197%
TIMBALAN PERDANA MENTERI
1. Tun Abdul Razak
MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI
1. Dato Dr. Ismal bn Dato Abdul Ra!man 1"#"$1"%#
DIGAB&NGKAN SEM&LA NGAN KDN 1"%#$'(()
DI*&+&DKAN SEM&LA '(()$'((,
DIGAB&NGKAN SEM&LA NGAN KDN '((,
MENTERI KEADILAN DIT&B&-KAN PADA 1"#"
$PE.A- DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEADILAN
1. Dato Sul/man bn Dato Abdul Ra!man 1"#,$1"#"
'. Tun L/on0 1/2 Ko! 1"#"$
M&NT&R' (A'N( T&!N)*)+' DAN A*AM (&!'TAR
1. Tan (ri )ng !ee Hui 197%-,
MENTERI S&MBER MAN&SIA
1. Datuk 3on0 .!an 4nn 5$'((,
'. Datuk Dr.S.Subramanam '((,$'(16
Menteri -embangunan negara dan luar bandar
Tun Abdul Ra$ak d.t 19%7
MENTERI KE*ANGAN
MENTERI KE*ANGAN II
MENTERI L&AR NEGERI
MENTERI PENDIDIKAN
MENTERI PENDIDIKAN II
MENTERI PER&MA-AN DAN KERA+AAN TEMPATAN
1. Datuk Dr. Ln0 Lon0 Sk 5$1","
'. Tan Sr L// Km Sa 1","$1""(
6. Datuk Dr. Tn0 .!/2 P/! 1""($5
MENTERI PENGANGK&TAN
1. Tun (ir Henr. *ee Hau-(hik /Tun H.( *ee0 1955-1957
1. Abdul Ra!man Talb 1"#7$1"#"
'. Tun 4mar 4n0 1ok/ Ln 1"#%$1"#7 M.A
6. Tun Sardon -8.+ubr 1"#"$1"%, 9 1"7'$1"7) &MN4
MENTERI K4M&NIKASI
1. Tun Sardon -8.+ubr 1"7'
MENTERI KER+A RA1A DAN K4M&NIKASI
1. Tun Sardon -8.+ubr 1"71$1"7#
'.
MENTERI KEADILAN
1. Tan Sr Ba!aman Samsudn d.t 1"%"
'.
TIMBALAN MENTERI KEB&DA1AAN: BELIA DAN S&KAN
1. Datuk Mak -on Kam 1"7,
MENTERI PERDAGANGAN DAN IND&STRI MALA1SIA
1. Abdul Ra!man Talb 1"#"$1"%(
'. Tan Sr Mo!am/d K!r +o!ar 1"%($1"%' 9 1"%,$1"7'
6. Dr. Lm S2// Aun 1"%'$1"%"
). Tan Sr L// Km Sa 1",%$1","
MENTERI B&R&- DAN KEBA+IKAN MAS1ARAKAT
1. Tun 4mar 4n0 1ok/ Ln 1"#7$1"#"
'. Tan Sr Ba!aman Samsudn 1"%6
MENTERI -ASIL$-ASIL B&MI
1. Tan Sr Ba!aman Samsudn 1"#7$1"%6
TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEADILAN
1. Tan Sr Ba!aman Samsudn 1"##$1"#7
'.
MENTERI TAK BERP4RT34LI4
1. Tun 4mar 4n0 1ok/ Ln 1"%'$1"76
'.
MENTERI PERTA-ANAN
1. Tun Abdul Razak d.t 1"%7
MENTERI TENAGA: TELEK4M DAN P4S
1. Tun )mar )ng 12ke *in1955-1959
#. Tun 3.T (ambanthan 1959-,
4.
Ra5idah A$i$ 6TM !e7. 1977-19809Menteri -eru"ahan a7am 1980-1987:
M&NT&R' !&R;ARA1A T&*&!)M DAN P)(
1. Tun (ard2n Hj.;ubir 1957
#.
MENTERI PERPAD&AN NEGARA
1. Tun 3.T (amnbanthan ,-1974
SPEAKER DE*AN NEGARA
1. Abdul Hamid !han (akha7at Ali !han ,-1974
#. Tun )mar )ng 12ke *in 1974-1980 M<A
6. Ismal K!an 1",($5
).