Anda di halaman 1dari 15

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

MEI / 2013
OUMM 3203
PROFESSIONAL ETHICS

NAMA :
NO. MATRIKULASI :
NO. KAD PENGENALAN. :
NO. TELEFON :
E-MAIL :
PUSAT PEMBELAJARAN : JOHOR LEARNING CENTRE
1
ISI KANDUNGAN
Perkara Muka Surat
Pengenaan
Isu dan Persoaan tentang Ge|aa
Rasuah
Kesmpuan
Ru|ukan
1
2
8
10
2
1.0 PENGENALAN
Rasuah yang serng dperdengarkan adaah satu kegatan |enayah atau
kesaahan undang-undang bag men|adkan seseorang ndvdu mendapat
kebebasan, kestmewaan dan kontrak tertentu dar phak berkuasa, badan-
badank tertentu dan syarkat seepas member wang, hadah dan keraan
kepada phak-phak tersebut. Menurut Transparency Internatona rasuah
aah peraku d|abatan-|abatan atau pe|abat-pe|abat awam, ah potk dan
pegawa-pegawa yang secara tdak wa|ar atau tdak sah mengkut undang-
undang.
Ge|aa rasuah bukan suatu fenomena yang baru tetap perbuatan n
teah dsusur oeh bermuanya kewu|udan manusa yang mua membentuk
masyarakat bersosa se|ak berbu-rbu tahun yang au. Dr. Syed Hussen A-
Attas daam ka|annya teah mengupas ka|an rasuah d peradaban ama
sepert Roman, Greek dan Chna. Amaan rasuah sangat dtegah oeh agama
Isam. Aah s.w.t. berrman yang bermaksud "Dan |anganah kamu
makan (atau mengamb) harta orang-orang an d antara kamu
dengan |aan yang saah, dan |angan pua kamu menghuurkan harta
kamu (member rasuah) kepadahakm-hakm kerana hendak memakan
(atau mengamb) sebahagan dar harta manusa dengan(berbuat) dosa
padaha kamu mengetahu saahnya. Rasuah |uga merupakan satu
perbuatan pemerasan yang dakukan oeh seseorang dengan tu|uan untuk
mendapatkan bantuan dan faedah bag kepentngan drnya sendr. Sekraya
a meau prosedur basa, seseorang tu tdak dapat memperoeh apa yang
dkehendaknya dan n membawa kepada ke|adan rasuah. Secara amnya
rasuah bermakna kuasa yang teah dberkan kepadanya dan dsaahgunakan
untuk kebakan dr sendr serta ndvdu n akan berskap ph kash daam
tndakannya.
3
Maksud rasuah menurut bahasa Latn berasa darpada perkataan
curropto atu darpada kata ker|a corrumpere yang membawa maksud
busuk, rosak, menggoyahkan, memutar bet dan menyogok. Daam bahasa
Arab pua perkataan rasuah bermaksud "a-rsywah". D daam a-Ouran,
rasuah dgoongkan daam kata umum bat atu meput |uga perkataan
|enayah an sepert merompak, menpu dan memeras ugut. Secara
keseuruhannya rasuah merupakan satu peraku yang sangat terkutuk dan
dbenc bukan saha|a oeh agama maah begtu |uga kemanusaan. D negara
n, dar seg undang-undang semua perkataan member dan menerma
suapan adaah sebahagan darpada perbuatan dan kesaahan |enayah
rasuah. Secara rngkasnya, ge|aa rasuah yang menuar dan beraku secara
bereuasa bukan saha|a menghaks kemoraan sesuatu masyarakat,
mencabu hak sosa dan ekonom goongan mskn dan terpnggr, mencabar
keuhuran undang-undang. Kesannya aah pembangunan masyarakat secara
sembang dar seg mora dan etka akan terbantut.
Takrfan rasuah adaah begtu meuas dan bukan saha|a wu|ud d
daambentuk Monetary. Bentuk monetary yang dmaksudkan aah sepert
pemberan |awatan,pangkat kebesaran, perbuatan peepasan atau
penahanan darpada satu obgas dan abt.Rasuah yang basa ddedahkan
oeh phak meda massa adaah berada daam kateogorrasuah transaktf
(transactve corrupton), rasuah memeras (extortve corrupton) danrasuah
rasuah defenst (defensve corrupton). Rasuah transaktf
kebasaannyamembabtkan duna koporat dengan phak pemerntah dan
masyarakat dengan phakpemerntah. In dhat sebaga satu bentuk rasuah
yang memberkan keuntungan kepadakedua-dua beah phak ketka
meakukan transaks. Rasuah memeras pua beraku apabaphak pember
dpaksa untuk meakukan. Tu|uannya adaah mengeakkan
sebarang keruganyang baka menmpa dr serta kepentngannya. Rasuah
defensf pua meru|uk kepadarasuah yang dakukan seseorang untuk
mempertahankan drnya. Oeh tu, rasuah tdak kraapa bentuk kategornya
4
adaah merupakan satu masaah yang peru dtangan dengan serusoeh
masyarakat dan ebh-ebh ag oeh phak pemerntah. Sean tu, perkara n
turut akanmemberkan kesan negatf terhadap sosoekonom sesebuah
Negara.
2.0 ISU DAN PERSOALAN BERKAITAN GEJALA RASUAH
Rasuah aah penyakt sosa yang boeh mencemarkan me| sesebuah
negara dan rakyatnya. Ge|aa rasuah n serng ka dkatkan dengan kes
peacuran yang dsfatkan sebaga peker|aan tertua se|ak wu|udnya
peradaban manusa, maah perbuatan rasuah n |uga teah wu|ud sudah
sekan amanya. Perbuatan n men|ad satu amaan kebasaan dar se|ak
dahuu sehngga sekarang oeh manusa. Perbuatan yang buruk terutamanya
rasuah n seharusnya dbendung dan dbanteras supaya tdak men|ad satu
amaan yang akan dkut dar zaman ke zaman supaya tdak men|ad satu
kutan kepada generas yang akan datang. Rasuah adaah satu amaan yang
buruk dan anya akan membawa kehancuran kepada seuruh masyarakat,
bangsa dan negara sepert yang beraku daam tamadun besar duna. |usteru
tu, Maaysa |uga tdak ketnggaan daam meakukan perbuatan n. Ge|aa
rasuah n seharusnya d d atas dengan memberkan kesedaran kepada
semua goongan masyarakat supaya sekurang-kurangnya dapat
menghndarkan dr darpada ter|ebak dengan ge|aa yang tdak bermora
dan beretka n dan seharusnya dpandang dengan serus masaah n kerana
anya mebatkan na etka dan mora seseorang. Rasuah n boeh ter|ad
dengan pebaga cara apaba mebatkan aspek ekonom, sosa dan potk.
Rasuah n akan men|ad satu masaah yang besar terhadap pembangunan
dan pentadbran negara sekranya tdak dbendung dengan sewa|arnya.
Ge|aa rasuah n sekranya dhayat tentang maknanya secara
mendaam aah membawa kepada takrfan sepert wang, derma, pn|aman,
fee, hadah, cagaran berharga, harta atau kepentngan mengena harta atu
segaa |ens harta, sama ada ah atau tdak ah, segaa manfaat seumpama
5
nya, segaa |awatan, kebesaran, peker|aan, kontrak peker|aan atau
perkhdmatan. Sean tu, anya |uga sepert segaa per|an|an untuk
memberkan peker|aan atau memberkan perkhdmatan atas segaa sfat,
segaa |ens bayaran, peepasan, penunaan, penyeesaan segaa |ens
pn|aman, obgas, abt an sama ada keseuruhannya atau sebahagan
darpadanya, segaa |ensbaasan berharga, segaa |ens dskaun, komsen,
rebat, bonus, potongan, apa-apa perbuatan yang menahan dr darpada
menuntut apa-apa wang atau na wang, segaa |ens perkhdmatan,
pertoongan an sepert perndungan darpada segaa |ens penat, sv atau
|enayah, tndakan atau prosdng yang mebatkan tatatertb dan menahan
dr darpada menggunakan segaa |ens hak atau apa-apa kuasa, kewa|pan
rasm dan sebaganya. Kesemua n adaah takrfan yang dberkan kepada
perkara yang membawa ke arah peraku rasuah.
D sampng tu, ge|aa rasuah yang beraku serng dru|uk kepada
ke|adan rasuah yang dakukan oeh seseorang ndvdu dengan men|adkan
rasuah n sebaga satu amaan untuk kepentngan perbad seseorang.
Kebasaannya, rasuah n d|adkan sebaga |aan pntas untuk seseorang
mengecap kehdupan mewah dan ngn men|ad kaya daam masa yang
sngkat. Indvdu sebegn serngka tdak akan memkrkan kesan buruk yang
akan menmpa dr sebaknya memkrkan keuntungan yang baka dkecap
apaba meakukan budaya tersebut. Sebaga contoh, budaya rasuah n
boeh ddapat daam sstem pentadbran, potk dan brokras negara. Ianya
dhat berbentuk sama ada rngan, berat, terancang atau tdak. Rasuah
bukan sekadar memudahkan atau menggaakkan |enayah sepert peacuran,
pemasuan wang, cetak rompak, dan penyeudupan. Kesan, |ens dan
bentuknya adaah ebh meuas ag. Contohnya, pendanaan part potk
untuk phan raya danggap sebaga satu bentuk rasuah d sesebuah negara
tetap danggap satu perkara basa d tempat tertentu. D Maaysa |uga tdak
terkecua darpada budaya rasuah n apaba anya mebatkan |abatan-
6
|abatan awam dan agens-egens tertentu. Contohnya serng ddengar d
dada-dada akhbar atau mana-mana medum eoktronk bahawa ge|aa
rasuah n beraku daam kaktangan awam sepert pegawa Pos D Ra|a
Maaysa (PDRM), |abatan Pengangkutan |aan (|P|), MARITIM, dan kn
daporkan tentera |uga terbat dengan budaya rasuah n. Rasuah boeh
ter|ad d mana-mana saha|a dan bukan hanya d Maaysa tetap en|ad
ge|aa yang ebh teruk d kebankyakan negara.
Waaubaga manapun, ge|aa rasuah n tetap beraku waaupun ada
phak-phak yang dpertanggung|awabkan daam menangan su rasuah dan
budya yang tdak beretka n. Namun, semua phak harus mengetahu faktor
yang mendorong masaah ge|aa rasuah yang beraku. Pebaga punca dan
sebab teah dsedk berkatan dengan fenomena rasuah n ter|ad.
Antaranya aah datangnya darpada keemahan perbad seseorang sepert
emah man dan takwa. Seseorang tu teah mengetahu bahawa rasuah
adaah perbuatan yang darang oeh agama dan undang-undang, tetap
mash |uga meakukannya dengan serbu satu aas an perbad yang tdak
munasabah. In termasuk d daam teor "Technque of Neutrazaton" oeh
Grsham Sykes dan Davd Matza. Mereka meakukan rasuah dengan aasan
meakukann perbuatan tersebut secara rahsa asakan tada sapa yang
mengetahunya. Skap mahu menun|uk-nun|uk, ngk mencar kemewahan,
rak, tamak, ngn cepat kaya, dan sebaganya adaah pendorong kepada
berakunya rasuah bag mereka yang emah keperbadaannya. Punca
seterusnya aah dsebabkan oeh aspek sosa dan budaya. D Maaysa,
masyarakatnya aah berbang kaum daam masyarakat yang ma|muk.
Kebanyakannya men|aankan trads member hadah daam bentuk wang
dan benda sempena menyambut har-har kebesaran sepert har perayaan,
ma|s har |ad, har perkahwnan dan sebaganya. Har yang bak n teah
member kesempatan kepada perasuah dan penerma rasuah meakukan
rasuah sama ada dmnta, dsogok atau dumpan tanpa dsedar.
7
Rasuah |uga beraku dsebabkan oeh keemahan kepmpnan dan
pengurusan organsas. Rasuah yang beraku adaah berpunca darpada
kepmpnan yang emah d sesebuah negara. Kepmpnan yag emah n
menyebabkan kurangnya penyeaan, tada pemantauan berkatan dengan
membanteras ge|aa rasuah, sstem pengurusan pentadbran yang tdak
cekap, embab daam men|aankan tugas dan terbuka kepada
penyeewengan terutamanya keterdedahan terhadap budaya rasuah daam
kaangan masyarakat khususnya pegawa bag sesebuah organsas. In
dsebabkan oeh keemahan yang teretak pada kepmpnan dan pengurusan
sesuatu organsas.
Sean tu, rasuah n berpunca darpada modensas. Pembangunan
sosa ekonom yang tdak sembang dengan pembangunan kerohanan akan
memudahkan ge|aa rasuah menuar. Pro|ek pembangunan akan bercambah
sepert cendawan tumbuh seepas hu|an. Penagran wang secara tdak
angsung menngkat. Goongan yang terbat |uga akan mengamb peuang
dan kesempatan untuk mengaut keuntungan sebanyaknya. Perumbaan
moden memperhatkan para kontraktor berumba-umba mendapatkan
tender. Mereka |uga akan berusaha untuk memenang hat pegawa
pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah dberkan sebaga |aan pntas
yang terbak untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran,
meepaskan hukuman, atau tndakan |ka gaga atau ambat menyapkan
pro|ek dan an-an ag. Namun begtu, sesetengah ah potk |uga
menggunakan kesempatan untuk untuk berbakt kepada masyarakat dengan
menerma rasuah dan member rasuah untuk mendapat kuasa, memenang
phan raya bag |awatan potk, mengumpu kekayaan, menagh popuart
dan sebaganya.
8
Has ka|an dan penyedkan oeh ah-ah akademk sepert Gunner
Mydra, Con Leys, |ames Scott, Davd H. Narey dan an-an menun|ukkan
bahawa rasuah mempunya kesan-kesan bukan saha|a negatf tetap
mempunya kesan postf |ka dna dar seg fungs rasuah. Waau
bagamanapun, anya bergantung kepada sstem na dan norma masyarakat
berkenaan. Waau apapun tanggapan ndvdu daam mena kesan-kesan
rasuah, namun hakkatnya rasuah meahrkan ebh banyak keburukan dan
kebnasaan. Umpamanya waaupun pember rasuah boeh mempercepatkan
proses ker|a |ka dna dar seg fungs postf rasuah sebaga "catayst"
namun dsebaknya beraku keburukan yang mana a menga|ar seseorang
tu maas beker|a, kurang nsatf, tdak amanah serta ketdakadan sosa
beraku.
Kesan yang dapat dtn|au dan dtet darpada budaya rasuah aah
kesan terhadap peaku rasuah. Kesan yang pang cepat drasakan adaah ke
atas ndvdu-ndvdu yang terbat dengan rasuah tu sendr. Mereka akan
kehangan peker|aan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Terdapat
satu kes atu Suruhan|ay Pencegah Rasuah Maaysa (SPRM) teah
menangkap seorang pegawa awam yang teah meakukan rasuah. Beau
teah ddapat bersaah dan menerma hukuman pen|ara. Lan|utan perstwa
tu, ster dan empat orang anaknya datang ke pe|abat SPRM bag menyara
hdup keuarganya. Pesaah dan keuarganya mengaam gangguan emos
dan pskoog. Ka|an yang d|aankan oeh SPRM mendapat bahawa orang-
orang yang pernah dtangkap dan dhukum kerana rasuah ddapat
mengaam tekanan |wa, mau, terhna, men|ad senstf, kebebasan tergugat
serta pergauan sosa yang terhad. Satu ag kesan darpada ge|aa rasuah
n ke atas ndvdu aah apaba pesaah mengaam kerugan wang yang
banyak kerana terpaksa mengupah peguam bea sehngga ada yang
terpaksa bergada harta benda.
Rasuah |uga teah menyebabkan tumpuan peaburan dan
pembangunan tdak sembang dan saksama, atu |ka berakunya rasuah dan
9
penyeewengan, maka a akan mewu|udkan goongan masyarakat yang
terpaksa menanggung kesan buruknya. Tumpuan pembangunan dan
peaburan berpusu ke sektor tertentu saha|a. Ketdaksembangan n wu|ud
bukan kerana sektor n mempunya permntaan dan keuntungan yang tngg
tetap kerana rasuah. Maka berakuah pertumbuhan ekonom yang berat
sebeah dan sektor-sektor an yang tdak ada peuang untuk meakukan
rasuah, maka a tdak dperkembangkan. Sean tu, rasuah |uga akan
men|auhkan |urang perbezaan d antara goongan mskn dan
kaya. Lazmnya goongan yang kaya mempunya sumber kewangan yang
banyak untuk mempengaruh keputusan-keputusan yang dbuat oeh
pegawa kera|aan, au memboehkan mereka memperoeh ebh banyak
peuang yang dtawarkan oeh kera|aan, waaupun kadangkaa mereka tdak
berhak mendapatkannya. Rasuah kepada mereka merupakan satu |ambatan
untuk mengaut ebh banyak kestmewaan dan menambahkan kekayaan.
Keadaan n akan menmbukan ketdakadan sosa yang akhrnya akan
men|e|askan ntegras nasona.
Sean darpada tu |uga, ge|aa rasuah yang bereuasa turut
mengancam keseamatan negara dan rakyat. Kontraktor-kontraktor yang
member rasuah kepada pegawa-pegawa kera|aan akan menyebabkan
mereka menghaskan ker|a atau perkhdmatan yang kurang bermutu dan
tdak menepat speskas dem mencapa target keuntungan yang
dharapkan. Bayangkanah, apa yang akan ter|ad kepada rakyat |eata yang
menyeberang sebuah |ambatan yang dbna tdak mengkut speskas atau
menghun rumah-rumah yang dbuat tdak mengkut mutu yang dtetapkan.
|uga, tdak mustah sekranya dadah dan sen|ata ap dapat menembus kubu
pertahanan keseamatan sekranya beraku suapan d pntu masuk negara.
Rasuah |uga antara annya dapat mencetuskan pergoakkan sosa dan
rusuhan. Waaupun negara kta beum ag mengaam tndakan ganas dar
rakyat kerana kepmpnan yang danda rasuah, namun contoh-contoh dar
pergoakkan sosa dan rusuhan an yang beraku d beberapa negara an
10
boeh d|adkan contoh. Apaba rakyat merasa kecewa dan perasaan benc
meuap-uap kerana dtndas, dtpu, kecurangan dan ketdakadan dakukan
oeh goongan pemerntah, maka kebangktan rakyat tdak dapat deakkan.
D antara akbat-akbat rasuah yang teah dcatat oeh mereka yang
menaruh perhatan terhadap masaah tu, yang pang |eas adaah pebaga
bentuk keadan teah mempengaruh perbad-perbad yang terbang
banyaknya, d saat-saat yang sangat menyedhkan. Sebuah contoh adaah
banyaknya kematan sebaga akbat kepayahan kerana bantuan untuk
mereka dcur oeh orang-orang yang meakukan rasuah. Andresk mencatat
banyak contoh ketdakadan yang dtmbukan oeh rasuah d Afrka Barat.
D rumah-rumah sakt para pesakt harus membayar |ururawat untuk
mengambkan mangkuk na|s. Para doktor pun harus dsuap. Para pesakt
yang tdak mampu berbayar akan dsuntk dengan ar yang dber dengan zat
pewarna kerana ubat-ubatan teah dcur d farmas. Seuruh masyarakat
tersebut teah drasuk rasuah sehngga akan tampak sangat mengerkan
bag orang yang hdup daam masyarakat terbabt
Sean tu rasuah |uga akan mennggakan kesan yang mendaam d
daam ekonom sesebuah negara. Kta teah seda makum bahawa beban
ekonom yang tmbu akbat dar ge|aa rasuah |atuh ke bahu masyarakat.
Segaa kos suapan atau pemerasan teah dmasukkan kedaam kos
pembayaan atau moda pernagaan. Ha n teah menyebabkan harga-
harga barang men|ad ebh maha, d sampng beban berupa cuka dan
pungutan an yang sah. Kebebasan yang tmbu sebaga akbat rasuah
mendorong para pengusaha dan ndrustrawan yang serakah untuk
menambah batas keuntungan dengan meaakan mutu dan menakkan
harga. In adaah akbat angsung terhadap pengguna. Sean tu
pendertaan masyarakat mash bertambah kerana orang-orang yang
meakukan rasuah yang kaya dan mengetahu cara-cara menghndarkan dr
darpada membayar cuka. Pengeakkan sepert n mengakbatkan ebh
tnggnya pungutan cuka yang harus dbayar oeh warganegara yang |u|ur,
11
untuk menutup |umah yang tdak dbayar oeh orang-orang yang meakukan
rasuah tu tad.
Ge|aa rasuah yang beraku memerukan |aan penyeesaan yang
terbak dan esyen untuk menangannya darpada terus menuar dan
beraku. Keadaan n kerana perbuatan rasuah n adaah sangat menyaah
norma kehdupan masyarakat dan satu perbuatan yang menyaah etka
kehdupan manusa. Antara angkah yang boeh damb bag mencegah
budaya rasuah d sesebuah negara adaah sepert memantapkan man dan
mengukuhkan |at dr atau keperbadaan. Kemanan dan keperbadaan yang
tngg adaah benteng yang pah teguh untuk membanteras ge|aa n.
Apaba setap ndvdu benckan rasuah sama ada rakyat basa, pemmpn,
penaga, atau |entera kera|aan maka amaan rasuah dapat d atas. Kekuatan
man dan |at dr dapat menangks habuan rasuah seka pun tada sapa
yang tahu dan peuang terbuka uas d hadapan mata. Sean tu,
menngkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Sasatan dan
penguatkuasaan undang-undang peru dpergatkan ag agar masyarakat
sedar betapa bahaya dan serus masaah rasuah |ka tdak dbendung dan
dbanteras untuk agenda keseematan negara. Sean tu, para pengama
rasuah akan akan berkr banyak ka sebeum cuba untuk meakukan rasuah
antaran hukuman berat yang baka dkenakan sekranya ter|ebak dengan
ge|aa tersebut. D sampng tu, memasukkan bahaya rasuah daam sstem
penddkan. Skap benc akan rasuah peru dtanam dan dpupuk daam dr
se|ak dbangku sekoah ag. Generas yang dber ddkan yang sempurna
akan membesar men|ad ndvdu yang ebh bertanggung|awab, amanah,
dan khas. Sstem penddkan peru mengutamakan su n daam penddkan
bag membentuk generas akan datang yang bebas darpada budaya rasuah.
3.0 KESIMPULAN
Rasuah merupakan satu perbuatan yang buruk dan men|ad musuh kepada
pembangunan negara. Ia membantutkan perkembangan ekonom dan
12
merencatkan per|aanannya. Rasuah member kesan yang sangat dahsyat
bukan saha|a kepada ndvdu yang terbat tetap |uga kepada masyarakat d
sekeng dan negara. Secara keseuruhannya, ge|aa rasuah n merupakan
ge|aa yang kronk untuk dhapuskan. Keadaan n dapat dtun|ukkan
darpada apa yang dsebutkan oeh Datuk Ahmad Zak, Badan Pencegah
Rasuah (BPR) memerukan kaktangan yang ebh rama untuk membantu
membanteras dan menangan rasuah d negara n.
In |uga dsebabkan oeh pada masa sekarang saha|a hanya seorang
saha|a pegawa BPR terpaksa mengendakan 13 kes berkatan kes ge|aa
rasuah daam masa setahun dan anya past memberkan satu bebanan yang
cukup besar kepada phak BPR. Manakaa ha sebaknya pua beraku d
negara-negara ma|u atu seorang pegawa hanya peru mengendakan
sektar 4 kes rasuah daam tempoh setahun. Dharapkan agar ge|aa rasuah
n dapat d atas dengan sewa|arnya bag memboehkan negara
terutamanya Maaysa dapat mencapa sebuah negara yang bebas darpada
rasuah yang dketahu mendatangkan kesan yang buruk dar pebaga sudut
sosa dan budaya, ekonom, pembangunan negara dan potk.
(Patah perkataan: 2894)
13
RUJUKAN
Abdu Karm a dan Rahanah H| Azahar, 1999, Hukum Islam Semasa bagi
Masyarakat Malaysia yang Membangun, Kharom Imu Enterprse,
Seangor.
Ahmad Sar| abdu Hamd (1994), Perkhdmatan Awam Maaysa Satu
Perahan Paradgma, Percetakan Nasona Berhad, Kuaa Lumpur.
DBP, Kamus Dewan Eds Ketga, 2002, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuaa
Lumpur.
Farza Md Sham, Suaman Ibrahm, Iders Endot (2000). Dakwah dan
Perubahan Sosial. Kuaa Lumpur: Utusan Pubcaton & Dstrbutors Sdn
Bhd.
Ouah, |on S.T, 1999, Corrupton n Asan Countres: Can It Be Mnmzed
Pubc Admnstraton Revew, Vo. 59 Issues 6.
14
Toameh, Khaed Abu, Defner and Larry, A State of Corrupton. U.S. News &
word Report, Vo. 133 Issue 1.
Webb, R. and Tosse, 1999, Soca Issues For Carers, Towards Postve
Practce, Arnod, London.
Gudance about procedures whch reevant commerca organsatons can put
n pace to prevent persons assocated wth them from brbng (secton 9
of the Brbery Act 2010).
|http://www.|ustce.gov.uk/gudance/docs/brbery-act-2010-
gudance.pdf|.
Bardhan, Pranab (1997), Corrupton and Deveopment: A Revew of
Issues,|ourna of Economc Lterature, vo. 112.
Dr. Muhammad Dah |urn (2008). "OUM320 Professional thi!s"
(cetakan keapan) Ser Kembangan Seangor: Open UnverstyMaaysa
(OUM).
MyLMS Open Unversty Maaysa.
|http://ms.oum.edu.my/modues/groupforum/showmesg.php?
new=120|.
15