Anda di halaman 1dari 6

FORUM PEDULI MASYARAKAT JETIS

Sekretariat : RT 02 Jetis, Sendangsari, Paangan !ant"#, DIY $% 0&'&0('2()*0


Nomor : 001/FPMJ/2008 Bantul, 6 Pebruari 2008
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Bantuan Papan Baa !"
!epada
#th$ %ire&tur Pema'aran P( !edaulatan "a&)at #o*)a&arta
%i #o*)a&arta
+''alamu ,alai&um -r -b
Pu.i ')u&ur &ehadirat +llah /0( ata' 'e*ala larunia1N)a$ /hala-at dan 'alam
'emo*a tetap terurah &epada Nabi Muhammad /+0 )an* 'an*at &ita harap&an
')a2aatn)a dunia a&hirat$
/elan.utn)a per&enan&anlah &ami men)ampai&an permohonan &iran)a di tempat
&ami diberi &e'empatan untu& men*etahui berba*ai in2orma'i melalui media /!H
!edaulatan "a&)at )an* dapat dibaa oleh -ar*a ma')ara&at Jeti' 'eara ber'ama1'ama$
Hal ini dapat terla&'ana den*an adan)a papan baa !" )an* in')a +llah a&an ban)a&
memba-a man2aat ba*i -ar*a di du'un &ami )an* 'an*at minim den*an in2orma'i )an*
bera'al dari media eta&$ !ami dihadap&an pada pilihan han)a menonton (3 atau
menden*ar&an radio, &arena terbata'n)a 'umber in2orma'i lain$ Ba*aimananapun .u*a
media eta& tida& dapat di*anti&an oleh media lain &arena &eterbata'an da)a in*at
manu'ia$ (ida& mun*&in &ami men*in*at 'emua berita )an* di'ampai&an le-at radio
atau (3, tapi le-at media eta& &ami bi'a membaa &embali in2orma'i )an* pentin* .i&a
lupa$
4leh &arena itu, &ami mohon bantuan papan baa !" 'upa)a &ami tida&
&etin**alan in2orma'i )an* dapat men*a&ibat&an &alah dalam per'ain*an atau
&eterlambatan dalam 'uatu &e'empatan &er.a$
%emi&ian, ata' 'e*ala perhatian dan ter&abuln)a permohonan &ami uap&an
ban)a& terima &a'ih$
0a''alamu ,alai&um -r -b
!5(6+ /5!"5(+"7/
/6H+/07N+"%7, /$ Pd /6P+"0+N(4, /7P
Men*etahui
!5(6+ "( 02 !5P+L+ %6!6H
/6%7H+"J4 %6L/+"7
P"4P4/+L P5N8+%++N P+P+N B+9+ !"
FORUM PEDULI MASYARAKAT JETIS
Sekretariat : RT 02 Jetis, Sendangsari, Paangan !ant"#, DIY $% 0&'&0('2()*0
7$ N+M+ !587+(+N
Pen*adaan Papan Baa /!H !edaulatan "a&)at #o*)a&arta di "( 02 Jeti',
/endan*'ari, Pa.an*an, Bantul, % 7 #o*)a&arta$
77$ (5M+
8emar membaa, .alan menu.u 'u&'e'
777$ %+/+" P5M7!7+N
/eba*ai -ar*a ma')ara&at, &ami )an* ter*abun* dalam Forum Peduli
Ma')ara&at Jeti' mempun)ai &eprihatinan ata' menurunn)a minat baa di
&alan*an -ar*a ma')ara&at &ami$ Hal ini di'ebab&an oleh berba*ai 2a&tor,
diantaran)a &arena ban)a&n)a 'ta'iun tele:i'i )an* mena-ar&an ban)a&
'e&ali ta-aran pro*ram hiburan dan .u*a &arena minimn)a bahan baaan )an*
berman2aat di tempat &ami$ 0ar*a du'un &ami ter&adan* &etin**alan
in2orma'i )an* 'an*at pentin* ba*i &ema.uan du'un$$
/ur:e) dari ma.alah )an* pernah &ami baa menun.u&&an bah-a
ne*ara )an* -ar*an)a *emar membaa tern)ata menapai tin*&at &ema.uan
)an* 'i*ni2i&an dibandin*&an den*an ne*ara )an* -ar*an)a *emar menonton
(3$ Mala)'ia, /in*apura, (hailand bah&an 3ietnam .am membaan)a lebih
tin**i dari 7ndone'ia dan di'ana lebih ma.u daripada 7ndone'ia$ 0ar*a
7ndone'ia lebih 'u&a meanonton (3 daripada membaa$ Padahal aara1aara
di (3 'an*at 'edi&it )an* men*andun* un'ur pendidi&an dan &ita pun 'eba*ai
-ar*a me')ara&at &uran* 'u&a menonton aara (3 )an* mendidi&, dalam
artian ratin* tin**i aara di (3 adalah hiburan atau 'inetron )an* teman)a
ber&i'ar pada &e&era'an, per'elin*&uhan, mi'ti&, &ea.aiban, dan inta 'emu$
4leh &arena itu &ami beru'aha menoba menari&an &e*iatan lain )an* po'iti2
ba*i -ar*a ma')ara&at untu& men*uran*i .am menonton (3 di du'un &ami
den*an men)edia&an papan baa !"$
/aat ini di du'un &ami belum ada papan pen*umuman maupun papan
baa in2orma'i )an* dapat dia&'e' oleh -ar*a$ 4leh &arena itu 'eba*ai
&e*iatan a-al &ami in*in men)edia&an papan baa dan .u*a /!H !edualatan
"a&)at ba*i -ar*a, dan untu& itu &ami meminta Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta dapat membantu hal ini$

73$ (6J6+N
1$ Me-u.ud&an tiada hari tanpa membaa
2$ Pen)ebarlua'an in2orma'i dan menin*&at&an ilmu pen*etahuan
;$ Menumbuh&an &reati2ita' dan .i-a -ira u'aha
<$ Menin*&at&an tara2 hidup dan tin*&at pere&onomian -ar*a
3$ P5L+!/+N++N !587+(+N
Pen*adaan papan baa !" dan 'e&ali*u' i'in)a &ami renana&an palin* lama
bulan +pril 2008 bi'a terla&'ana$ 6ntu& itu du&un*an dari !edaulatan "a&)at
#o*)a&arta 'an*at &ami harap&an$
37$ +N88+"+N B7+#+
"enana an**aran untu& pen*adaan papan baa !" &ami minta&an bantuan
'epenuhn)a &epada %ire&tur Pema'aran /!H !edaualatan "a&)at
#o*)a&arta, 'edan*&an bia)a lan**anan per bulan &ami minta&an .u*a
&erin*anan dari piha& !" dan 'umba*an dari donatur$
377$ /6/6N+N P5N86"6/
Forum Peduli Ma')ara&at Jeti' merupa&an -adah )an* dibentu& dalam
ran*&a i&ut berperan 'erta dalam ran*&a menun.an* &ema.uan du'un den*an
'u'unan pen*uru' 'eba*hai beri&ut :
!etua : /uha'-inardi, /$ Pd
%r'$ "a.a-an
/e&retari' : /upar-anto, /7P
Bendahara : /u*i&adahman
/e&'i Pendidi&an : Nurmi)ati, /$ Pd
/e&'i !er.a'ama : Moh !omarudin
He&'a /unar)a
/e&'i Huma' dan Publi&a'i : "ohmat 2atoni
Mar*i-i)atno

3777$ L+7N1L+7N
"enana tempat pema'an*an papan baa !" adalah di depan rumah Bapa&
!etua "( 02 Jeti' =pin**ir .alan>, denah atau peta lo&a'i terlampir$ Lo&a'i ini
dipandan* leta&n)a 'trate*i' &arena de&at tempat pertemuan dan mu'hola$
%emi terpeliharan)a &etertiban pema'an*an dan &elan*'un*an papan baa
!", &ami menun.u&$ /upar-anto, /7P den*an nomor HP 08180<12<?@0
'eba*ai penan**un* .a-ab papan baa !" ini, denah rumah terlampir$
7A$ P5N6(6P
%emi&ian propo'al ini &ami 'ampai&an, ata' perhatian dan &er.a'ama 'erta
bantuan dari %ire&tuir Pema'aran !" diuap&an ban)a& terima &a'ih$ /emo*a
bantuan )an* diberi&an memberi&an man2aat ba*i -ar*a du'un Jeti' pada
&hu'u'n)a dan ma')ara&at 'e&itar Jeti' pada umumn)a$
Bantul, 6 Pebruari 2008
!5(6+ /5!"5(+"7/
/6H+/07N+"%7, /$ Pd /6P+"0+N(4, /7P
Men*etahui
!5(6+ "( 02 !5P+L+ %6!6H
/6%7H+"J4 %6L/+"7
P5M5"7N(+H !+B6P+(5N B+N(6L
!59+M+(+N P+J+N8+N
%5/+ /5N%+N8/+"7
/6"+( "5!4M5N%+/7
Nomor :
#an* bertanda tan*an di ba-ah ini, 'a)a :
Nama : /+P(+ /+"4/+
Jabatan : !epala %e'a /endan*'ari
memberi&an i.in &epada %u'un Jeti' men.adi -a&il dari %e'a /endan*'ari !eamatan
Pa.an*an Bantul untu& menerima bantuan dari Pro*ram !oran Ma'u& %e'a /!H
!edaulatan "a&)at #o*)a&arta$
%emi&ian 'urat re&omenda'i ini dibuat untu& dapat diper*una&an 'eba*aimana me'tin)a$
/endan*'ari, Pebruari 2008
%+(+ P5N+N886N8 J+0+B P+P+N B+9+ !"
N+M+ : /6P+"0+N(4, /7P
(5MP+(, (8L L+H7" : B+N(6L, 26 J6N7 1B?2
+L+M+( : "( 02 J5(7/ /5N%+N8/+"7 P+J+N8+N B+N(6L %7#
N4$ HP : 08180<12<?@0