Anda di halaman 1dari 3

Wahyono Saputro, M. Pd.

I
KURIKULUM 2013
Buku Pegangan Guru
BUKU
PEGANGAN
GURU
PENDIDIKAN
AGAMA
ISLAM
2014
Buku pegangan guru Pendidikan Agama Islam ini
disusun mengacu pada kurikulum 2013
Buku Pegangan
Guru PAI Kelas
10 SMA/SMK
PUSTAKA TADZKIYAH
2014
Kata Pengantar
B!"##ahrrah"aanrrah"
$#%ha"du###ah !ega#a pu& !erta !yukur kepada $##ah S't, (uhan
Pe"e#hara a#a" !e"e!ta dan (uhan )ang te#ah "enga&arkan "anu!a
"e#a#u pena. Sha#a'at !erta !a#a" !e"oga !enanta!a ter*urah ata!
+a, Muha""ad Sa' yang te#ah dutu! untuk pe#ak!anaan tuga!
penye"purnaan akh#ak u""at.
Buku pegangan guru Penddkan $ga"a I!#a" dan ,ud pekert
ke#a! 10 SM$-SMK n ada#ah u!aha penu#! da#a" kut!erta
"en!o!a#!a!kan kurku#u" 2013 dan peruntukannya dtu&ukan kepada
rekan guru Penddkan $ga"a I!#a" dan ,ud pekert da#a" kontek!
pe#ak!anaan pro!e! pe",e#a&aran d tngkat SM$-SMK.
Penu#! "enyadar !epenuhnya terdapat kekurangan dan per#unya
penye"purnaan ! ,uku pegangan guru Penddkan $ga"a I!#a" dan ,ud
pekert n dan o#eh karenanya "a!ukan, !aran dan krtkan yang
"e",angun dar n!an penddkan dan khu!u!nya guru Penddkan $ga"a
I!#a" akan !angat ,erart da#a" pro!e! penye"purnaan ,uku n d "a!a
"endatang.
Pa#e",ang, . /u# 2010
Penu#!,
Wahyono Saputro, M. Pd. I
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti [Kelas 10 SMA/SMK]
Halaman 2
1atatan2
Maa3 ,uku n hanya dperuntukkan ,ag guru P$I SM$-SMK
yang ,e#u" !ert3ka!.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti [Kelas 10 SMA/SMK]
Halaman 3