Anda di halaman 1dari 3

Wahyono Saputro, M. Pd.

I
KURIKULUM 2013
BUKU
PEGANGAN
GURU
PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
2014
Buku pegangan guru Pendidikan Agama Islam ini
disusun mengacu pada kurikulum 2013
Buku
Pegangan
Guru PAI
Kelas 11
SMA/SMK

PUSTAKA TADZKIYAH
2014
Kata Pengantar
Bisi!!ahirrahaanirrahii
"!#hadu!i!!ah sega!a pu$i serta syu%ur %epada "!!ah S&t, 'uhan
Pee!ihara a!a seesta dan 'uhan (ang te!ah enga$ar%an anusia
e!a!ui pena. Sha!a&at serta sa!a seoga senantiasa ter)urah atas
*a+i Muhaad Sa& yang te!ah diutus untu% pe!a%sanaan tugas
penyepurnaan a%h!a% uat.
Bu%u pegangan guru Pendidi%an "gaa Is!a dan +udi pe%erti
%e!as 11 SM",SMK ini ada!ah usaha penu!is da!a i%utserta
ensosia!isasi%an %uri%u!u 2013 dan peruntu%annya ditu$u%an %epada
re%an guru Pendidi%an "gaa Is!a dan +udi pe%erti da!a %onte%s
pe!a%sanaan proses pe+e!a$aran di ting%at SM",SMK.
Penu!is enyadari sepenuhnya terdapat %e%urangan dan per!unya
penyepurnaan isi +u%u pegangan guru Pendidi%an "gaa Is!a dan +udi
pe%erti ini dan o!eh %arenanya asu%an, saran dan %riti%an yang
e+angun dari insan pendidi%an dan %hususnya guru Pendidi%an "gaa
Is!a a%an sangat +erarti da!a proses penyepurnaan +u%u ini di asa
endatang.
Pa!e+ang, - .u!i 201/
Penu!is,
Wahyono Saputro, M. Pd. I
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti [Kelas 11 SMA]
Halaman | 2
0atatan1
Maa2 +u%u ini hanya diperuntu%%an +agi guru P"I SM",SMK
yang +e!u serti2i%asi.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti [Kelas 11 SMA]
Halaman | 3