Anda di halaman 1dari 398

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
C
C
1
1
3
3
4
4
3
3

U UK KU UR R K KE EJ JU UR RU UT TE ER RA AA AN N 1 1


CHE SALIM B. HUSIN (PUO)
WAN NGAH B. MAT (PKB)
BADRUL ZAMAN B. OTHMAN (PKB)


K
E
J
U
R A
T W
E A
R M
A
A
N


1.2
1.3
http://modul2poli.blogspot.com/
Nama : Wan Ngah Bin Mat
No. K.P :
Alamat : Politeknik Kota Bharu
Jalan Pangkal Kalong
16400 Ketereh
Kelantan.
Telefon :
e-mail :
Kelulusan : Sarjana Muda Ukur Tanah UTM
Sarjana Pendidikan UTM
Jawatan : Pensyarah Teknik
Nama : Che Salim Bin Husin
No. K.P :
Alamat : Politeknik Ungku Omar
Jalan Raja Musa Mahadi
31400 Ipoh , Perak.
Telefon : 05 - 5457656
e-mail :
Kelulusan : Diploma Ukur Tanah ITM.
Jawatan : Pensyarah Teknik
Nama : Badrul Zaman Bin Othman
No. K.P : 660219-03-5579
Alamat : : Politeknik Kota Bharu
Jalan Pangkal Kalong
16400 Ketereh
Kelantan.
Telefon : 09-9751763
e-mail :
Kelulusan : Diploma ITM
Jawatan : Pensyarah Teknik
BIODATA PENULIS MODUL
C1343 UKUR KEJURUTERAAN 1
http://modul2poli.blogspot.com/G GR RI ID D K KU UR RI IK KU UL LU UM M

Grid Kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang
digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.


TOPIK
UNIT
Pengenalan 1 2
Pengukuran Jarak 3
Ukur Kompas 4 5
Ukur Meja 6
Ukur Aras 7 8 9
Luas dan Isipadu 10 11


Pengenalan
Unit 1: Definasi, Bidang dan Tujuan Ilmu Ukur (1 Jam)
Unit 2: Penukaran unit dan skala (1 Jam)

Pengukuran jarak
Unit 3: Peralatan pengukuran jarak, mengukur jarak mendatar
dan jarak cerun, Cara-cara mengatasi halangan. (2 Jam)

Ukur Kompas
Unit 4: Prinsip, Istilah dan Kaedah mencerap. (1 Jam)
Unit 5: Mengambil butiran, Punca selisih,
Pelarasan dan Pelotan (3 Jam)

Ukur Meja
Unit 6: Tujuan, Prinsip, Peralatan dan Tatacara kerja (2 Jam)

Ukur Aras
Unit 7: Tujuan, Istilah, Jenis Alat dan Kaedah kerja. (2 Jam)
Unit 8: Pembukuan, Pengiraan dan Pelotan (7 Jam)
Unit 9: Kontor (3 Jam)

Luas dan Isipadu
Unit 10: Pengiraan luas (4 Jam)
Unit 11: Pengiraan isipadu (4 Jam)http://modul2poli.blogspot.com/


P PA AN ND DU UA AN N M ME EN NG GG GU UN NA AK KA AN N M MO OD DU UL L

1. Modul ini dibahagikan kepada 11 unit . Setiap unit disediakan dalam buku yang sama.
2. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada Kod subjek, unit dan halaman seperti
ditunjukkan dibawah ini.

C1343 / UNIT 1/ 1 C1343 / UNIT 2/ 5


Subjek Subjek

Unit Unit

Halaman Halaman

3. Isi kandungan modul akan dinyatakan pada permulaan modul
4. Objektif am dan khusus dinyatakan pada permulaan modul. Baca dengan teliti.
5. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol seperti berikut :-
O OB BJ JE EK KT TI IF F
Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap
pembelajaran


I IN NP PU UT T
Input mengandungi maklumat baru yang akan anda pelajari.
A AK KT TI IV VI IT TI I
Di sini anda akan mengikuti proses pembelajaran secara aktif. Anda
perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan.


MAKLUM BALAS
Bahagian ini akan memberikan jawapan kepada soalan- soalan
dalam aktiviti sebagai hasil pembelajaran.


P PE EN NI IL LA AI IA AN N K KE EN ND DI IR RI I
Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.


M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S K KE EP PA AD DA A P PE EN NI IL LA AI IA AN N K KE EN ND DI IR RI I
Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan soalan yang
dikemukakan dalam penilaian kendiri.

Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. Jika boleh cuba menggunakan unit
ini dalam kumpulan.

Anda hanya pergi ke unit selanjutnya setalah menyelesaikan unit sebelumnya dan yakin
dengan pencapaian anda.
http://modul2poli.blogspot.com/
PERNYATAAN TUJUAN

Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 1 yang mengikuti
kursus sijil/diploma di Jabatan Kejuruteraan Awam. Ianya bertujuan untuk
memberi pendedahan kepada pelajar tentang mengguna dan menjalankan kerja
ukur kompas, ukur meja serta ukur aras ke arah pembelajaran kendiri atau
dengan bimbingan daripada pensyarah.


PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN

Tiada

OBJEKTIF AM

Diakhir modul ini pelajar-pelajar akan dapat

menggunakan pelbagai jenis peralatan ukur terkini dalam menjalankan
kerja ukur kejuruteraan
melakukan perancangan yang sistematik, pembukuan, pengiraan,
pembetulan dan pemplotan dalam kerja ukur kejuruteraan

P PE ER RA AL LA AT TA AN N D DA AN N S SU UM MB BE ER R Y YA AN NG G P PE ER RL LU U D DI IG GU UN NA AK KA AN N B BE ER RS SA AM MA A M MO OD DU UL L
1. Kalkulator
2. Komputer
3. Perisian ukur kejuruteraan

RUJUKAN:

1. Kamaruzaman Abd. Rashid, Anuar Ahmad dan Shahidah Mohd Ariff (1993)
Ilmu Ukur Untuk Jurutera. Universiti Teknologi Malaysia. Sekudai.

2. F A Shepherd (1997). Ukur Kejuruteraan Lanjutan Masalah dan
Penyelesaian. Universiti Teknologi Malaysia. Sekudai.

3. A. Bannister & R. Baker (1998). Solving Problem Surveying. Longman.
Malaysia.

4. Ab. Hamid Mohamed (2000). Asas Ukur Kejuruteraan. Universiti Teknologi
Malaysia. Sekudai.
http://modul2poli.blogspot.com/

POLITEKNIK-POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

C1343 - UKUR KEJURUTERAAN 1

TEMPOH:
T TE EO OR RI I: : 3 30 0 J JA AM M
A AM MA AL LI I: : 4 45 5 J JA AM M


TUJUAN MODUL:

1. Mengguna dan menjalankan kerja luar ukur kompas, ukur meja dan ukur
aras.

2. Mengira luas dan isipadu tanah berdasarkan teori yang berkaitan.


http://modul2poli.blogspot.com/

RINGKASAN SUKATAN PELAJARAN:

1. PENGENALAN ( 2 JAM )

Definisi, bidang dan tujuan ilmu ukur, penukaran unit dan skala.

2. PENGUKURAN JARAK ( 2 JAM )

Peralatan pengukuran jarak, jarak mendatar dan cerun, mengukur jarak
dan mengatasi halangan.

3. UKUR KOMPAS ( 4 JAM )

Prinsip, istilah, penjagaan alat, kaedah mencerap, mengambil butiran,
punca selisih, pelarasan dan plotan.

4. UKUR MEJA ( 2 JAM )

Tujuan, prinsip, peralatan dan tatacara kerja.

5. UKUR ARAS ( 12 JAM )

Tujuan, istilah , jenis alat, kaedah kerja, pembukuan, pengiraan dan
semakan, ujian alat, pelarasan tetap, kontor, plotan dan peralatan ukur
aras terkini.

6. LUAS DAN ISIPADU ( 8 JAM )

Mengira luas dengan cara matematik, graf dan mekanikal dengan alat
planimeter, mengira isipadu dengan formula, isipadu dari garisan kontur
,titik ketinggian dan aras kedalaman serta mengira luas dan isipadu
dengan komputer.http://modul2poli.blogspot.com/
SUKATAN PELAJARAN

OBJEKTIF:

Selepas melalui proses pembelajaran ini, pelajar-pelajar akan dapat:

1. PENGENALAN

1.1. Mendefinisikan Ilmu Ukur, Ukur Satah dan Ukur Geodetik.

1.2. Menerangkan dengan ringkas cabang-cabang ilmu ukur mengikut
tujuan iaitu:-
1.2.1. Ukur Kejuruteraan
1.2.2. Ukur Kadaster
1.2.3. Ukur Hidrografi
1.2.4. Ukur Topografi
1.2.5. Geodesi
1.2.6. Astronomi
1.2.7. Global Positioning System ( GPS )
1.2.8. Fotogrammetri dan Penderiaan Jauh

1.3. Menggunakan jadual penukaran unit sistem pengukuran:
1.3.1. Jarak
1.3.2. Keluasan
1.3.3. Isipadu
1.3.4. Sudut

1.4. Menyelesaikan kaedah-kaedah penukaran skala:
1.4.1. Kaedah Langsung
1.4.2. Kaedah Pengiraan

2. PENGUKURAN JARAK

2.1. Mengenal peralatan pengukuran jarak.
2.1.1. Pita Ukur
2.1.2. Rantai Ukur
2.1.3. Rantai Halus dan Rantai Bersenggat.

2.2. Mentakrif jarak cerun dan jarak mendatar.

2.3. Menerangkan cara-cara mengatasi halangan dalam pengukuran
jarak.

3. UKUR KOMPAS

3.1. Menyatakan jenis-jenis kompas dan menerangkan prinsip-
http://modul2poli.blogspot.com/
prinsipnya.

3.2. Menerangkan maksud istilah-istilah yang digunakan dalam ukur
kompas dan kaitannya antara satu sama lain:-
3.2.1. Lencongan magnet
3.2.2. Meridian
3.2.3. Utara magnet
3.2.4. Utara benar
3.2.5. Utara grid
3.2.6. Bering bulatan penuh
3.2.7. Bering sukuan
3.2.8. Tarikan tempatan

3.3. Menyelenggara alat kompas dari kerosakan.

3.4. Melakukan cerapan bering hadapan dan belakang antara stesen-
stesen ukur.

3.5. Melakukan kerja luar ukur kompas menggunakan kaedah terabas.

3.6. Melakukan pengambilan butiran dengan kaedah:-
3.6.1. Jejarian atau pancaran
3.6.2. Silangan

3.7. Menerangkan punca-punca seliseh dan membuat pelarasan
terhadap tarikan tempatan melalui :-
3.7.1. Cara tarikan tempatan

3.8. Membuat plotan dan pelarasan menggunakan kaedah Bowditch.

4. UKUR MEJA

4.1. Menerangkan tujuan dan prinsip dasar ukur meja.

4.2. Menggunakan peralatan ukur meja
4.2.1. Meja ukur dan kakitiga.
4.2.2. Alidad
4.2.3. Kompas Panjang
4.2.4. Skala
4.2.5. Lain-lain alatan berkaitan

4.3. Menjalankan kerja luar ukur meja menggunakan kaedah jejarian.

5. UKUR ARAS

5.1 Menerangkan ukur aras dan kegunaannya dalam bidang
http://modul2poli.blogspot.com/
pembinaan.

5.2 Mendefinisikan istilah-istilah ukur aras seperti garisan aras, garisan
ufuk, datum, aras laras dan lain-lain.

5.3 Menyenaraikan jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam ukur
aras.

5.4 Membezakan alat-alat aras iaitu alat aras Dompot (Dumpy level),
Jongkit (Tilting) ,Automatik dan digital.

5.5 Menerangkan cara membaca setaf secara tegak dan terbalik.

5.6 Menerangkan dan melakukan pengujian bagi pelarasan sementara
terhadap alat aras.

5.7 Melakukan ujian dua piket dan ukur salingan (reciprocal).

5.8 Menerangkan pengujian bagi pelarasan tetap terhadap alat aras.

5.9 Melakukan kaedah kerja ukur aras :-
5.9.1 Ukur Aras Terbalik
5.9.2 Ukur Aras Siri

5.10 Melakukan dua cara pengiraan ukur aras :-
5.10.1 Naik dan turun
5.10.2 Ketinggian Pengkolimatan

5.11 Mengira aras laras, menyemak kiraan dan ketepatan kerja.

5.12 Melakukan ukur aras untuk kerja keratan memanjang dan
melintang serta membuat plotan.

5.13 Mendefinisikan istilah berkaitan kontor iaitu:
5.13.1 Garisan kontor
5.13.2 Sela kontor
5.13.3 Jarak kontor
5.13.4 Peta kontor

5.14 Menerangkan sifat-sifat kontor.

5.15 Melakukan kerja kontor dengan :
5.15.1 Kaedah Langsung
5.15.2 Kaedah Tidak Langsung

5.16 Melakukan plotan kontor dengan kaedah interpolasi.
http://modul2poli.blogspot.com/

5.17 Menyatakan dan menerangkan secara ringkas peralatan ukur aras
digital.

6. LUAS DAN ISIPADU

6.1 Mengira luas secara matematik, graf dan mekanikal menggunakan
planimeter.

6.2 Mengira luas kawasan yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung
dengan menggunakan :-
6.2.1 Kaedah Simpson
6.2.2 Kaedah Trapezoidal

6.3 Mengira isipadu antara keratan-keratan rentas dengan kaedah
Prismoidal, Luas Hujung (End Area) dan Trapezoidal.

6.4 Mengira isipadu dari garisan kontor , titik ketinggian dan aras
kedalaman.

6.5 Menggunakan perisian komputer untuk mengira luas dan isipadu.

http://modul2poli.blogspot.com/

AMALI:

1. UKUR KOMPAS ( 9 JAM )

1.1 Menjalankan pengukuran jarak antara stesen dengan
menggunakan rantai ukur dan mengambil butiran.

1.1 Menjalankan trabas dan pengambilan butiran dengan kaedah
jejarian dan silangan.

1.2 Menghasilkan pelan dari kerja luar yang dijalankan.


2. UKUR MEJA (6 JAM )

2.1 Membuat kerja pengukuran trabas dan plotan menggunakan
kaedah jejarian.


3. UKUR ARAS ( 24 JAM )

3.1 Menjalankan ujian dua piket dan ukur aras salingan.

3.2 Menjalankan kerja ukur aras terbang atau ukur aras siri.

3.3 Menjalankan ukur aras keratan memanjang dan melintang serta
menyediakan plotan.

3.4 Menjalankan ukur kontor menggunakan kaedah langsung dan tidak
langsung.


4. LUAS DAN ISIPADU ( 6 JAM )

4.1 Mendapatkan keluasan menggunakan alat planimeter.

4.2 Menggunakan perisian ukur berkomputer untuk mengira keluasan
dan isipadu.


http://modul2poli.blogspot.com/
RUJUKAN:

5. Kamaruzaman Abd. Rashid, Anuar Ahmad dan Shahidah Mohd Ariff (1993)
Ilmu Ukur Untuk Jurutera. Universiti Teknologi Malaysia. Sekudai.

6. F A Shepherd (1997). Ukur Kejuruteraan Lanjutan Masalah dan
Penyelesaian. Universiti Teknologi Malaysia. Sekudai.

7. A. Bannister & R. Baker (1998). Solving Problem Surveying. Longman.
Malaysia.

8. Ab. Hamid Mohamed (2000). Asas Ukur Kejuruteraan. Universiti Teknologi
Malaysia. Sekudai.

http://modul2poli.blogspot.com/


PENILAIAN BERTERUSAN

1. KUIZ & UJIAN 20 %
2. TUGASAN & TUTORIAL 10 %
3. AMALI 20 %

PEPERIKSAAN AKHIR 50 %

AGIHAN TOPIK SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER:-

BAHAGIAN A
JAWAB EMPAT (4) DARI ENAM (6) SOALAN.

SOALAN 1 - TOPIK 1 DAN TOPIK 2

SOALAN 2 - TOPIK 3

SOALAN 3 - TOPIK 4

SOALAN 4 - TOPIK 5

SOALAN 5 - TOPIK 5

SOALAN 6 - TOPIK 6

BAHAGIAN B
JAWAB DUA ( 2 ) DARI TIGA ( 3 ) SOALAN

SOALAN 1 TOPIK 1 DAN TOPIK 2

SOALAN 2 TOPIK 3 DAN TOPIK 4

SOALAN 3 TOPIK 5 DAN TOPIK 6http://modul2poli.blogspot.com/
SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR

Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________

Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran: ____________

Kursus : ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________

Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4 Sangat setuju
3 Setuju
2 Tidak setuju
1 Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan pada ruangan skor yang dipilih.

Bil ELEMEN PENILAIAN SKALA
A. FORMAT 1 2 3 4
1 Susun atur muka surat adalah menarik.
2 Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca.
3
Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai
dengan input.

4 Carta dan gambar senang dibaca dan difahami.
5
Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah
difahami.

6 Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami.
7 Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas.
B. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4
8 Saya faham semua objektif dengan jelas.
9 Saya faham pada idea yang disampaikan.
10 Cara persembahan idea adalah menarik.
11 Semua arahan yang diberikan mudah difahami.
12
Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan
dalam unit ini.

13 Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab.
14 Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri.
15 Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.
16 Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami.
17 Gaya penulisan menarik.
18 Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah.
19 Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini.
20 Penggunaan modul ini menarik minat saya.
http://modul2poli.blogspot.com/http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 1

UNIT 1


PENGENALAN ILMU UKUR

Objektif am: Mempelajari dan memahami definisi, bidang dan tujuan
ilmu ukur, serta melakukan penukaran unit dan skala.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Mendefinisikan Ilmu Ukur, Ukur Satah dan Ukur Geodetik.
Membezakan dan mengkelaskan cabang-cabang ilmu ukur mengikut
tujuan-tujuan pengukuran,
Menggunakan jadual penukaran sistem unit pengukuran untuk Jarak,
Keluasan, Isipadu dan Sudut .
Menyelesaikan kaedah-kaedah penukaran skala dengan Kaedah
Langsung dan Kaedah Pengiraan

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 21.0 PENGENALAN ILMU UKUR DAN PEMETAAN

Sebelum kita mendalami pembelajaran, tahukah anda apa itu ilmu ukur?
Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap
kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk
menghasilkan keadaan yang sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik-titik
tersebut diplot di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang
sesuai, maka bentuk-bentuk muka bumi atau paramuka semulajadi atau ciptajadi
seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi, bangunan dan lain-lainnya dapat
dibentukkan dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan betul. Dalam ertikata yang
lain, ilmu ukur adalah penggambaran bentuk-bentuk muka bumi dalam bentuk
pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan
dimensi-dimensi, bentuk-bentuk dan keluasan kawasan yang diukur.
Rajah 1.1 : Menunjukkan sebuah pelan yang dibentukkan melalui kerja ukur

.
1.1. DEFINISI ILMU UKUR, UKUR SATAH DAN UKUR GEODETIK.

Pengkelasan ilmu ukur boleh dilakukan berdasarkan kepada :
1.1.1 Tujuan kerja mengukur dan
1.1.2 Penggunaan alat-alat ukur yang utama.Input 1a
Rajah 1.1 :contoh pelan
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 3


1.1.1 Berdasarkan kepada tujuan mengukur.
Bagi menentukan kedudukan titik-titik di atas permukaan bumi terdapat dua
kaedah yang selalu digunakan. Kaedah-kaedah itu adalah:

1.1.1.1 Ukur Satah

Ukur satah adalah kaedah pengukuran bagi menentukan
kedudukan titik-titik di atas permukaan bumi. Dalam ukur satah
permukaan bumi dianggap mendatar. Kaedah ini memadai
bagi kawasan yang keluasannya tidak melebihi 250 km persegi
atau 55 km panjang kerana ralat yang wujud tidak memberi kesan
terhadap ketepatan pengukuran. Ukuran-ukuran di padang diterima
sebagai ukuran benar dan apabila diplot di atas kertas merupakan
unjuran di atas satah mendatar. Satah mendatar ini bermaksud satah
yang berkeadaan tepat atau normal terhadap garisan graviti. Garisan
graviti dapat dibentuk dengan menggantung plambab dengan tali
halus di atas sesuatu titik berkenaan di atas permukaan bumi.

1.1.1.2 Ukur Geodetik

Ukur geodetik juga adalah kaedah pengukuran bagi menentukan
kedudukan sesuatu titik di atas permukaan bumi. Dalam kaedah ini
lengkungan bumi diambilkira dalam kerja-kerja hitungan dan konsep
tentang geometri sfera diperlukan. Kaedah ini digunakan bagi
kawasan yang keluasannya melebihi 250km persegi atau 55km
panjang. Dengan menggunakan peralatan yang moden dan canggih
pengukuran geodetik boleh dijalankan bagi keseluruhan sesebuah
negara. Jaringan yang dihasilkan dari ukuran geodetik ini seterusnya
boleh digunakan bagi mengawal lain-lain ukuran.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 4


1.1.2 Berdasarkan kepada penggunaan alat-alat ukur yang utama.
Dalam menjalankan kerja-kerja ukur terdapat pelbagai alat-alat ukur yang
digunakan. Setiap alat mempunyai kelebihan tersendiri dari segi hasil
kerjanya. Berikut adalah beberapa jenis kerja ukur yang menggunakan alat-
alat ukur mengikut kesesuaian kerja ukur.

1.1.2.1. Ukur Rantai
Ukur rantai adalah satu bidang pengukuran linear yang dibuat
secara langsung di padang dengan menggunakan rantai ukur .

1.1.2.2. Ukur Kompas
Dalam ukur kompas cerapan dan pengukuran ke atas garisan-
garisan ukur melibatkan bering dan jarak. Bering garisan dibaca
dengan menggunakan kompas prisma.

1.1.2.3. Ukur Meja Datar (plane table)
Ukur meja adalah satu cara pengukuran dimana ukuran dan pelotan
dibuat serentak di padang dengan menggunakan meja ukur serta
alidad.


1.1.2.4. Ukur Tiodolit.
Teodolit adalah sejenis alat ukur yang tinggi kejituannya, dimana
ianya digunakan dalam operasi mengukur sudut ufuk dan pugak.

1.2. CABANG-CABANG ILMU UKUR.

llmu ukur boleh dibahagikan kepada beberapa cabang mengikut tujuan seperti
berikut:

1.2.1. Ukur Kejuruteraan

Ukur kejuruteraan merupakan asas yang sangat penting dalam semua
kerja-kerja rekabentuk dalam kejuruteraan awam. Semua pengukuran
diikatkan kepada tanda-tanda ukur yang sah seperti tanda sempadan, tanda
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 5
ukur kawalan, batu tanda aras, monumen penyegitigaan, monumen GPS
dan sebagainya yang mempunyai nilai-nilai kawalan mendatar dan
ketinggian.

1.2.1.1 Tujuan Ukur Kejuruteraan

la dijalankan bagi memenuhi keperluan berikut:

a. Perolehan data-data spatial bumi untuk kegunaan rekabentuk
kerja-kerja kejuruteraan awam.
b. Pemancangan (setting out ) struktur binaan kejuruteraan awam
kepada parameter-parameter yang ditetapkan.
c. Menghasilkan pelan lengkap bagi tujuan kerja-kerja
kejuruteraan tersebut.

1.2.1.2 Jenis-Jenis Kerja Ukur Kejuruteraan

a. Ukur Rantai
b. Ukur Kompas
c. Ukur Aras
d. Ukur Meja Datar (plane table)
e. Ukur Tiodolit.
f. Ukuran kawalan mendatar
g. Ukuran kawalan ketinggian
h. Penandaan (monumenting)
i. Kerja-kerja pemancangan garis tengah jalan, landasan keretapi
dan lain-lain laluan
j. Talian paip, parit dan taliair, talian elektrik dan sebagainya.
k. Ukuran keratan rentas dan keratan memanjang.
l. Kontor dan pengambilan butiran
m. Pengawasan pergerakan struktur-struktur binaan
seperti bangunan, jambatan, empangan, pelabuhan dan
sebagainya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 6

1.2.2. Ukur Kadaster

Ukur Kadaster adalah pengukuran bagi tujuan pengeluaran surat hakmilik
tanah termasuk hakmilik strata dan hakmilik stratum. Tugas - tugas
pengukuran tanah dan penyediaan surat hakmilik tanah di Semenanjung
Malaysia adalah seperti yang diperuntukkan dalam Kanun Tanah Negara
1965. Di Sabah dan Sarawak kerja-kerja pengukuran untuk hakmilik tanah
adalah tertakluk kepada Ordinan Tanah (Sabah Bab 68) dan Akta Tanah
(Sarawak Bab 81).

1.2.2.1. Jenis-Jenis Ukur Kadaster

Ukur Kadaster boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti
berikut:

a. Penentuan sempadan-sempadan negeri, daerah, mukim,
bandar dan seksyen
b. Pelupusan tanah; termasuk tanah-tanah desa, tanah bandar
dan pekan.
c. Pelupusan tanah bawah tanah (stratum)
d. Pengambilan balik tanah bermilik
e. Pecah bahagi, pecah sempadan atau penyatuan tanah
f. Pecah bahagi bangunan (strata)
g. Ukuran kawalan tanah bermilik bagi pengukuran-pengukuran
hakmilik tanah dan kejuruteraan.
Rajah 1. 2 menunjukkan sebahagian kerja ukur kadester yang diplot oleh
komputer


Rajah 1.2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 7
1.2.2.2. Tujuan

Tujuan Ukur Kadaster adalah:

a. Pengeluaran surat hakmilik;
b. Merizabkan tanah untuk kegunaan Kerajaan seperti berikut:
i. Jalan
ii. Taliair
iii. Landasan keretapi
iv. Takungan air dan sebagainya
c. Pengambilan balik tanah untuk tujuan awam seperti berikut
i. Sekolah
ii. Masjid
iii. Tanah perkuburan dan sebagainya.
iv. Ukuran Kawalan

1.2.3. Ukur Hidrografi

Ukur Hidrografi dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan
penyediaan carta nautika, carta batimetrik, dan juga untuk kegunaan
kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan dan sebagainya. Kini
kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja carigali
minyak dan gas asli di luar pantai. Prinsip pengukuran hidrografi tidak
banyak berbeza dengan ukur tanah. Perbezaan yang ketara hanyalah pada
teknik-teknik dan peralatan yang digunakan.

1.2.4. Ukur Topografi

Ukur Topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai
kedudukan dan bentuk paramuka-paramuka di permukaan bumi samada
semulajadi atau ciptajadi. la dijalankan untuk tujuan penyediaan peta skala
kecil seperti peta topografi dengan skala di antara 1:25,000 hingga
1 : 1,000,000, dan peta tematik (peta kegunaan khusus) kegunaan tentera
dan awam. Antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam ukur topografi
adalah ukur aras dan takimetri, meja ukur datar, fotogrametri dan penderiaan
jauh.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 8

1.2.5. Ukur Geodetik

Ukur geodetik adalah pengukuran bumi bagi menentukan bentuk
permukaannya dengan menggunakan peralatan berkejituan tinggi. Prinsip
ukur tanah adalah pengukuran "dari keseluruhan kepada sebahagian (from
the whole to the part). Satu jaringan utama dengan ketepatan paling tinggi
yang meliputi sesebuah negara perlu dibentuk. Jaringan ini kemudian
dipecahkan kepada jaringan penyegitigaan peringkat kedua dan seterusnya
peringkat ketiga sehingga terdapat titik-titik kawalan yang mencukupi, di
seluruh negara. Hasil daripada pengukuran geodetik juga dapat membentuk
satu elipsoid yang paling sesuai bagi sesuatu kawasan.

1.2.6. Astronomi

Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, cerapan dijalankan ke atas
badan-badan cakerawala (heavenly bodies) seperti matahari, bulan dan
bintang bagi menentukan posisi di permukaan bumi dalam bentuk latitud dan
longitud astronomi dan seterusnya bagi mendapatkan azimut bagi mengawal
azimut pada titik di bumi. Nilai cerapan dan lain-lain data yang digunakan
serta hasil perhitungan yang dijalankan adalah dalam bentuk sudut.

1.2.7. Sistem Penentududukan Global (Global Positioning System - GPS)

Sistem Penentududukan Global (Global Positioning System-GPS)adalah
satu kaedah yang canggih bagi penentududukan di atas bumi. la
mengandungi alat penerima (receiver) yang boleh menerima signal dari
satelit-satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas khusus untuk tujuan
penentududukan. Satelit-satelit tersebut kini berada dalam edaran (orbit) di
angkasa lepas. Salah satu kaedah penentududkan adalah dengan
mengesan sekurang-kurangnya 4 satelit berkenaan.
Data yang diterima dan dipungut diproses dengan komputer bagi
mendapatkan nilai posisi sesuatu stesen GPS itu dalam 3 dimensi, Kaedah
ini telah digunakan untuk mempertingkatkan mutu kordinat-kordinat jaringan
titik-titik kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah
konvensional.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 9
1.2.8. Fotogrammetri dan Penderiaan Jauh.

1.2.8.1 Fotogrammetri

Penggambaran udara merupakan kaedah penderiaan jauh
yang paling awal diperkenalkan. Penggambaran dijalankan
dengan kamera khas yang di pasang pada pesawat terbang
yang stabil seperti kapalterbang dan helikopter.

Ketinggian penerbangan sewaktu penggambaran adalah
bergantung kepada skala foto yang akan dihasilkan. Biasanya
skala foto udara yang diperlukan adalah 1 ~ 40,000 bagi skala
kecil dan I : 5,000 bagi skala besar. Saiz foto udara yang biasa
adalah 23 cm X 23 cm.

Penggambaran adalah dalam hitam putih atau warna mengikut
keperluan. Pengukuran dan penterjemahan foto udara
dilakukan dengan menggunakan alat-alat stereoskop dan
stereoplotter. Susunan foto-foto udara yang telah diperbetulkan
(rectified) dengan alat yang khusus menghasilkan mozek atau
peta foto. Maklumat dari gambar udara juga digunakan untuk
menyediakan peta.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 10

1.2.8.2 Penderiaan Jauh

Penderiaan jauh adalah kaedah pemungutan data mengenai
objek atau bahan di permukaan bumi atau di ruang udara
dengan alat penderia (sensor) dari platform yang terletak jauh
dari objek itu untuk mengukur interaksi di antara objek dengan
pancaran elektromagnetik. Dengan pelancaran satelit-satelit
yang dilengkapkan dengan penderia (sensor), signal
daripadanya dapat diterima dan dirakam di stesen-stesen bumi.
Data digital yang dirakam boleh dianalisis dan diproses dengan
komputer untuk menghasilkan gambaran (imageri) kawasan -
kawasan di permukaan bumi. Imageri-imageri dari "air-borne"
dan "space borne" itu boleh diguna untuk menyediakan peta
topografi, peta tumbuhan, peta geologi dan sebagainya.

Memandangkan kesesuaian aplikasi penderiaan jauh dalam
bidang ukur tanah, teknologi yang canggih ini telah diterima
sebagai salah satu disiplin dalam ilmu ukur.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 11UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
1.1 Dari apa yang anda telah pelajari berikan takrifan Ilmu ukur.1.2 Nyatakan perbezaan antara ukur satah dan ukur geodetik.A
A
K
K
T
T
I
I
V
V
I
I
T
T
I
I
1
1
a
a

Ilmu ukur ?
Nak ukur apa.?.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 12


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1a


1. Takrifan ilmu ukur
- cabang sains
- berkaitan kerja menyukat, mencatat saiz, bentuk, rupabumi
pada mana-mana paramuka bumi
- hasil di gambarkan dalam bentuk peta / pelotan atau lapuran.

2. Ukur Satah - Kejituan rendah
-
Luas kawasan max 250 km
2
- Jarak Max 55km
- Kawasan Kecil dan rata

Ukur satah - Kejituan tinggi
- luas kawasan 250 km
2

- jarak 55 km.
- Kawasan yang besar.

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
1 1a a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 13
1.3. Prinsip-Prinsip Asas llmu Ukur

Prinsip ukur adalah mudah. Untuk menghasilkan pelan atau peta sesuatu
kawasan di atas permukaan bumi yang diukur dua titik di atas permukaan
bumi dipilih dan jarak di antaranya diukur. Jarak di antara dua titik yang telah
diukur kemudiannya ditukarkan kepada jarak mengikut skala yang telah
dipilih dan dilukis. Garisan tersebut akan digunakan sebagai asas untuk
membuat pengukuran seterusnya. Pengukuran titik-titik selanjutnya boleh
dijalankan dengan salah satu kaedah berikut.

a) Kaedah Ukur Rantai - Mengukur titik ketiga dan seterusnya dijalankan
dengan rantai ukur.
b) Kaedah ofset - mengukur titik yang di luar garisan dengan garisan
bersudut tepat terhadap garisan asas.
c) Kaedah Terabas - Mengukur jarak dan sudut dari mana-mana titik
asas dengan menggunakan kompas prisma atau tiodolit dan rantai
d) Kaedah Penigasudutan - mengukur sudut-sudut pada setiap titik.


1.3.1 Peringkat Asas Kerja-kerja Ukur

Pada keseluruhannya kerja ukur boleh dibahagikan kepada 3
peringkat asas:

a. Ukuran Tinjauan

Tinjauan ke atas kawasan yang hendak diukur adalah perlu
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kawasan. Hasil
tinjauan ini membolehkan perancangan dibuat dan
mengenalpasti keperluan mengenai pengukuran yang hendak
dijalankan.
Input 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 14


b. Cerapan dan Pengukuran sebenar

Dalam peringkat cerapan dan pengukuran ini semua yang perlu
bagi menentududukan kawasan serta saiz bentuk rupabumi
samada semulajadi atau ciptajadi di atas permukaan bumi
kawasan tersebut ditentukan.

c. Persembahan Hasil Kerja Ukuran

Maklumat mengenai kawasan yang dipungut semasa peringkat
cerapan dan pengukuran sebenar akan dipersembahkan dalam
bentuk-bentuk yang diperlukan samada buku kerja luar,
lampiran-lampiran proses hitungan, pelan atau peta yang
menunjukkan semua maklumat berkenaan


1.3.2. Kebolehpercayaan (Reliability) Pengukuran

Semua teknik pengukuran adalah tertakluk kepada ralat yang tidak
dapat dielakkan. Kewujudan, jenis-jenis, punca-punca dan bagaimana
ralat memberi kesan kepada hasil pengukuran harus disedari dan
diketahui. Ketepatan sesuatu pengukuran merupakan nilai terhampir
nilai sebenar yang berkenaan, oleh yang demikian teknik pengukuran
yang dipilih harus boleh menghasilkan ketepatan yang memadai dan
diperlukan.


1.3.3. Perkembangan Teknologi Ilmu Ukur

1.3.3.1 Peralatan
Pada umumnya peralatan ukur telah melalui proses
pemodenan yang sangat pesat sejak 3 dekad yang lalu.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 15


1.3.3.1.1 Peralatan Konvensional

Alat-alat konvensional memerlukan pengendalian
manusia sepenuhnya. Oleh itu masa operasi
adalah panjang serta memerlukan sumber tenaga
manusia yang banyak. Antara alat utama yang
telah digunakan dalam kerja-kerja ukur sejak
sekian lama adalah seperti berikut:

a. tiodolit vernier, tiodolit optikal (rajah 1.3a)
dan kompas prisma.
b. rantai ukur; pita ukur keluli dan pita ukur
c. alat aras dompot (rajah 1.3b) dan alat aras
jongkit
d. mesin kira mekanikal, sifir-sifir logaritma
e. trigonornetri dan sebagainya;
f. stereoplotter:
g. "lead-line sounder
Rajah 1.3a : Teodolit Rajah 1.3b : Alat Aras
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 16

1.3.3.1.2 Peralatan Moden

Sejak lebih kurang 3 dekad yang lalu alat-alat ukur telah
melalui proses pengembangan dan pemodenan selaras
dengan perkembangan teknologi canggih masa kini
yang banyak dipengaruhi oleh teknologi elektronik

a. Tiodolit Elektronik, Pengukur Jarak Eletronik, dan
Sistem Ukur Total (Total Station System) kini
menggantikan tiodolit vernier dan rantai ukur
b. Alat Aras Digital menggantikan alat-lat aras
konvensional
c. KaIkulator Elektronik, Komputer dan
perisian-perisiannya menggantikan peralatan
hitungan serta sifir-sifir berkaitan.
d. Digital Stereoplotter
e. Echo Sounder
f. Global Positioning System pula merupakan satu
penernuan baru dalam penentududukan di atas
permukaan bumi.


1.3.3.2 Pemerhatian

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekad yang lalu
telah banyak mempengaruhi ilmu ukur untuk terus berkembang.
Kepesatan perkembangan ilmu ukur kini meliputi lain-lain bidang
seperti perancangan, pembinaan, carigali, teknologi sistem maklumat
seperti Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System -
GIS) dan sebagainya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 17
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN

1.1 Nyatakan hasil yang diperolehi dari kerja pengukuran.

1.2 Berikan tiga cara bagaimana pengukuran lurus boleh dijalankan.

1.3 Penentuan bagi menamakan jenis-jenis ukur adalah berdasarkan kepada
beberapa faktor. Berikan ketiga-tiga faktor tersebut.
1.4 Nyatakan lima bidang yang terdapat dalam ilmu ukur.


AKTIVITI 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 18
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1ba. Hasil dari kerja pengukuran
- Peta dan pelotan
- Aras laras muka bumi
- Keluasan dan isipadu kawasan.

b. Tiga cara pengukuran lurus boleh dilakukan
- Pengukuran terus.
- Kaedah optik
- Prinsip elektronik

c. Tiga faktor penentuan nama jenis-jenis ukur
- Nama tempat
- Alat yang digunakan dan kaedah pengukuran.
- Tempat kerja ukur.

d. Lima bidang dalam ilmu ukur
- Ukur kejuruteraan
- Ukur kadester
- Ukur Perlombongan
- Fotogrametri
- Ukur Hidrogrfi
MAKLUM BALAS 1b
Oooo. Fahamlah
saya..apa itu ukur!
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 19Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1.1
Bentukkan kumpulan dan bincangkan tentang cabang-cabang ukur dan apakah
kegunaan cabang-cabang ukur tersebut mengikut jenisnya.

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 20


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 1.1
Cabang cabang ilmu ukur terdiri dari
-ukur kejuruteraan
-ukur kadester
-ukur hidrografi
-ukur topografi
-ukur geodetic
-astronomi
-Global Positioning System
-Fotogrametri


TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL
MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 2.
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 1UNIT DAN SKALA

Objektif am: Mempelajari dan melakukan penukaran unit dan skala.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Menggunakan jadual penukaran sistem unit pengukuran untuk Jarak,
Keluasan, Isipadu dan Sudut .
Menyelesaikan kaedah-kaedah penukaran skala dengan Kaedah
Langsung dan Kaedah Pengiraan


OBJEKTIF
Unit 2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 22.0 JADUAL PENUKARAN UNIT SISTEM PENGUKURAN

Unit-unit yang biasa digunakan dalam ukur kejuruteraan adalah seperti berikut:

2.0.1 Unit-unit panjang:

milimeter (mm) meter (m ) kilometer (km)
1mm 10
-3
m 10
-6
km
10
3
mm 1 m 10
-3
km
10
6
mm 10
3
m 1 km

Faktor penukaran jarak.

1kaki = 0.3048 meter
1link = 0.201168 meter
1link = 0.66 kaki

2.0.2 Unit Luas

Unit unit metrik:
a. kilometer persegi (km
2
)
b. Hektar (ha)
c. Meter persegi (m
2
)

Difahamkan bahawa,
1 km
2
= 1 000 000 m
2
= 100 ha
1 ha = 10 000 m
2
= 100 m x 100 m
1 Ekar = 1000 depa
1 ha = 2.471054 Ekar

2.0.3 Unit isipadu

1 000 mm
3
= 1 cm
3

1 000 cm
3
= 1 dm
3

1 000 dm
3
= 1 m
3

Input 2a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 3


2.0.4 Unit sudut

Unit sudut untuk sistem antarabangsa adalah radian (rad). Walaupun
demikian kebanyakan alat ukur memberi unit darjah (
o
), minit ( ) dan saat
( ).
1 lilitan = 2rad = 360
o
di mana nilai diambil sebagai 3.141592654
1
o
= 60 dimana 1' = 60


2.1 MENYELESAIKAN KAEDAH-KAEDAH PENUKARAN SKALA.


Skala adalah nisbah antara jarak mengufuk atau menegak di pelan dengan
jarak mengufuk atau menegak di atas tanah yang digunakan ketika
melukispelan atau peta.

Skala biasanya ditulis seperti 1: 500, 1: 1000 dan sebagainya. Sebagai
contoh, pelan mengufuk mempunyai skala 1: 50 menunjukkan bahawa
garisan AB,

Panjang mengufuk AB di pelan
=
1
panjang AB di atas tanah 50


Jika garis AB diukur di atas pelan = 18.2 mm, maka;

panjang AB di atas tanah = 18.2 x 50 = 910 mm = 0.910 meter

Skala besar adalah menunjukkan nisbah kecil, contohnya 1: 10, 1: 20, dan
skala kecil adalah menunjukkan nisbah besar , contohnya 1 : 10000, 1: 2000
dan sebagainya.

Dalam melukis pelan, pemilihan skala mestilah dititikberatkan kerana
kesalahan memilih skala yang tidak sesuai mengakibatkan pelan yang dilukis
akan kelihatan terlalu besar atau kecil dengan saiz kertas lukisan.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 4
2.1.1. Bentuk-bentuk Skala secara umumnya, skala boleh dinyatakan
dalam tiga bentuk iaitu:

2.1.1.1. Skala Nisbah, dimana skala ini memberikan nisbah
ukuran di atas kertas berbanding di atas tanah dan
boleh menggunakan apa-apa unit. Sebagai contoh
1:1000, memberi erti bahawa 1 unit di atas kertas adalah
bersamaan
Dengan 1000 unit di atas tanah. Jika unit ukuran yang
digunakan ialah system metrik, ini bermakana 1cm di
atas kertas bersamaan dengan jarak sebenar 1000cm
( =10m ) di atas tanah.

2.1.1.2. Skala Penyataan, dimana skala jenis ini menyatakan
dengan jelas nilai yang digunakan. Sebagai contoh ,
1 inci = 1 batu atau 1 inci = 1 rantai memberi erti bahawa
1 inci di atas kertas mewakili jarak 1 batu atau 1 rantai di
atas tanah dan setrusnya. Dalam contoh yang diberikan,
skala boleh mewakili dua unit berlainan.

2.1.1.3 Skala Grafik, dimana boleh dinyatakan dalam dua
bentuk, iaitu skala bar ( rajah 2.1a ) dan skala pepenjuru
( rajah 2.1b ). Skala bar digunakan bagi kebanyakan
peta, manakala skala pepenjuru biasanya digunakan
bagi pelan berskala besar. Ini bagi membolehkan jarak
diukur dengan tepat.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 5Kebanyakan peta atau pelan yang digunakan sekarang
menggunakan skala nisbah dan skala grafik jenis bar. Sebagaimana
yang diterangkan sebelum ini, perbezaan diantara peta dan pelan
bergantung pada nilai skala yang digunakan. Secara umum nilai-nilai
ini boleh diringkaskan seperti berikut :
( a ) Peta
Skal kecil 1:1000 000, 1: 500 000, 1: 100 000, 1: 50 000,
1: 25 000, 1: 20 000.

Skala Besar 1:10 000, 1: 5000, 1: 2500, 1:2000, 1: 1250,
1: 1000

2.1.2. Kaedah-kaedah penukaran skala.
Terdapat dua kaedah penukaran skala iaitu :

2.1.2.1. Kaedah Langsung
Kaedah ini adalah penggunaan skala grafik atau pembaris
skala secara langsung ke atas pelan atau peta bagi melukis atau
mengukur jarak. Dengan penggunaan kaedah langsung ini, jarak
boleh terus dibaca pada pembaris skala tanpa perlu dikira.
Kaedah ini adalah lebih mudah untuk digunakan terutamanya dalam
melukis pelan dengan kaedah manual.

2.1.2.2. Kaedah Pengiraan
Kaedah ini selalunya melibatkan skala pernyataan. Jarak di
pelan atau dipeta akan diukur dengan pembaris biasa dan
kemudiannya ditukarkan kepada jarak sebenar dengan kiraan
mudah. Kaedah pengiraan adalah lebih jitu dan sesuai untuk
pelotan dengan kaedah komputer.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 6

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 2.1

Anda telah dimaklumkan bahawa jarak dari Bandar Kangar ke Padang Besar ialah 37
kilometer. Jika anda dikehendaki melukiskan kedudukan kedua-dua bandar tersebut
pada pelan topografi dengan skala 1 inci sebatu ( 1 : 63360). Berapakah jaraknya di
dalam ukuran milimeter ?


SOALAN 2.2

Cuba anda nyatakan apakah 3 bentuk skala yang selalu diguna untuk melukis atau
mengukur jarak ?
AKTIVITI 2a
Biar saya teropong
jawapannya .

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 7
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 2a
Penyelesaian 2.1

1 km = 100000 mm
37km = 3700000
pada skala seinci sebatu
1 --------------- 63360
3700000 --------------- 3700000 / 63360
= 58.4 mm


Penyelesaian 2.2

i) Skala Nisbah
ii) Skala Penyataan
iii) Skala Grafik.
MAKLUM BALAS 2a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 8

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 2.1
Bincangkan perbezaan yang terjadi apabila kita menggunakan skala kecil dan skala
besar.

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 9

SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 2.1
Skala besar adalah menunjukkan nisbah kecil, contohnya 1: 10, 1: 20, dan
skala kecil adalah menunjukkan nisbah besar , contohnya 1 : 10000, 1: 2000
dan sebagainya.

Dalam melukis pelan, pemilihan skala mestilah dititik beratkan kerana
kesalahan memilih skala yang tidak sesuai mengakibatkan pelan yang dilukis
akan kelihatan terlalu besar atau kecil dengan saiz kertas lukisan.


TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL
MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 3.

MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 1

UNIT 3


PENGUKURAN JARAK

Objektif am: Mempelajari dan memahami konsep, penggunaan
peralatan dan kaedah-kaedah pengukuran jarak serta cara-
cara mengatasi halangan semasa pengukuran.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Membezakan di antara jarak mendatar dan jarak cerun.
Mengenali alat-alat pengukuran jarak.
Mengenalpasti kaedah-kaedah untuk mengatasi halangan pengukuran
jarak.

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 23.0 PENGENALAN

Pengukuran jarak adalah merupakan elemen penting dalam kerja-kerja ukur
kejuruteraan. Dengan adanya maklumat tentang jarak, sesebuah pelan
kejuruteraan dapat dilukis dengan tepat dan seterusnya dapat memberi
maklumat lengkap tentang kedudukan dan keluasan sesuatu butiran. Untuk
mendapatkan ukuran jarak beberapa teknik boleh digunakan. Antara teknik-
teknik tersebut ialah penggunaan rantai, pita (keluli atau linen), takimeter dan
EDM

3.1 RANTAI
Rantai ukur merupakan alat pengukuran yang paling mudah dan murah. Ianya
dibuat dalam berbagai bentuk mengikut perubahan semasa dan berbeza
mengikut saiz. Jenis-jenis rantai yang boleh didapati sehingga hari ini ialah

Jenis
rantai
Panjang
keseluruhan
Bilangan
link
Panjang
setiap link
Gunter 66 kaki 100 link 1 link = 7.62 kaki
Jurutera 100 kaki 100 link 1 link = 1 kaki
Metrik 20m atau 30m 100 link 1 link = 0.2 m @ 0.3 m


3.2 PITA UKUR
Pita ukur terdiri dari pita invar, pita keluli, pita linen, atau pita sintetik. Panjang
setiap satu biasanya 20m, 30m, 50m atau 100m.

1. Pita Invar adalah merupakan campuran nikel dan keluli yang mempunyai
pekali pengembangan yang rendah. Selalunya pita invar digunakan
sebagai rujukan atau pita piawai bagi uji rantai.
2. Pita keluli digunakan untuk mengukur jarak yang jitu seperti jarak terabas.
Di mana beberapa pembetulan seperti pembetulan piawai, pembetulan
lendutan (pembetulan tupang), pembetulan suhu dan pembetulan cerun
perlu dikenakan terhadap jarak yang diukur untuk mendapatkan jarak
sebenar.
3. Pita linen atau pita sintetik selalunya digunakan untuk mengukur jarak
butiran dimana ketepatan jarak yang diukur tidak terlalu dititikberatkan.
Pita ini mudah meregang bila ditarik menyebabkab jarak yang diukur
kurang tepat.


Input 3a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 3


RANTAI HALUS DAN RANTAI BERSENGGAT
Didalam membuat kerja-kerja yang memerlukan ketepatan jarak , kaedah rantai
halus dan bersenggat digunakan. Kaedah ini digunakan semasa membuat
trabas ukur, yang mana ia memerlukan pengukuran jarak yang tepat bagi
membolehkan satu terabas tertutup.

3.3.1. Rantai Halus.
Rantai ini diperbuat daripada keluli yang tahan lasak dan selalunya
berukuran 20 meter dan tidak mempunyai bacaan dipermukaan
rantainya. Ia biasamya digunakan bersama-sama dengan rantai
bersengat. Rantai halus ini digulung didalam bekas yang dipanggil
kepok . Biasanya terdapat empat rantai halus didalam satu kepok
iaitu bersamaan 80 meter. Tiap-tiap rantai ini disambung dengan
cangkut atau klip.

3.3.2 Rantai bersengat.
Rantai bersenggat ini diperbuat dari bahan yang sama dengan rantai
halus. Perbezaan nyan dengan rantai halus hanyalah pada saiz dan
bacaan yang terdapat pada permukaan rantai. Rantai bersenggat juga
berukuran 20 meter. Bacaan yang terdapat pada permukaan rantainya
membolehkan jarak dibaca semasa pengukuran.

Selain dari dua jenis rantai ini neraca spring juga digunakan bersama bagi
membolehkan ketegangan rantai yang sekata semasa pengukuran dijalankan.
Bacaan yang didapati semasa pengukuran perlu dibuat beberapa pembetulan
sebelum jarak yang muktamad diperolehi.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 4

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
3.1 Apakah kegunaan rantai dan pita ukur didalam proses pengukuran ?3.2 Semasa membuat pengukuran jarak, jurukur telah menggunakan gabungan satu
rantai bersengat dan tiga rantai halus. Berapakah jarak yang diukur ?
A
A
K
K
T
T
I
I
V
V
I
I
T
T
I
I
3
3
a
a

Ilmu ukur ?
Nak ukur apa.?.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 5

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 3a


3.1 Penggunaannya adalah untuk pengukuran jarak.


3.2 Jarak yang diukur adalah 80 meter.
Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
3 3a a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 6


3.4 JARAK CERUN DAN JARAK MENDATAR
Semasa membuat pengukuran kita akan terjumpa dengan dua jenis jarak iaitu jarak
cerun dan jarak mendatar.

3.4.1. Jarak cerun (L)
Semasa membuat pengukuran dikawasan yang tidak rata, jarak yang
diambil oleh pengukur adalah jarak cerun. Jika sudut pugak yang dibaca
oleh pegukur melebihi 90, maka jarak yang diukur adalah jarak cerun.
Jarak ini perlulah dibuat pembetulan cerun untuk mendapatkan jarak
mendatar.

3.4.2. Jarak Mendatar (D)
Jarak mendatar adalah jarak yang diukur dengan keadaan sudut pugaknya
90. Di dalam pelan atau peta jarak yang digunakan ialah jarak mendatar.Input 3b
L
A
D
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 7
a1

3.4 CARA-CARA MENGATASI HALANGAN DALAM PENGKURAN JARAK.
Halangan dalam pengukuran jarak terbahagi kepada 3 bahagian yang utama.
i) Halangan terhadap penglihatan, contoh seperti tanah tinggi.
ii) Halangan terhadap laluan pengukuran, contoh seperti kolam atau
sungai.
iii) Halangan terhadap penglihatan dan juga laluan pengukuran, contoh
seperti bangunan atau kawasan pokok-pokok yang terlalu rapat.

3.4.1. Halangan terhadap penglihatan.

Rajah 3.4

Merujuk kepada rajah diatas ( Rajah 3.4 ) dapat dilakukan oleh dua orang,
seorang dititik a1 dan seorang dititik b1.

Cara kerjanya :-

1. Pada mulanya pancang jajar ditegakkan dititik a1 dan b1 sehingga
b1,a1 dan A terletak pada satu garis lurus.

2. Tetapi oleh kerana a1,b1 dan B tidak berada dalam satu garisan
yang lurus, maka a1 memberi petunjuk supaya b1berpindah ke b2,
sehingga a1,b2 dan B berada didalam satu garisan yang lurus.

3. b2,a1 dan A tidak berada dalam satu garisan yang lurus sehingga
b2 memberi pertunjuk supaya a1 berpindah ke a2 sehingga b2,a2
dan A berada dalam satu garis lurus.

4. Bergitulah selanjutnya secara bergilir-gilir atau saling bergantian
memberi pertunjuk sehingga akhirnya satu garisan lurus terhasil.

5. Pengukuran jarak dilakukan dengan mengukur A - a3, a3 b3
dan b3 b. Jarak AB didapai dengan mencampur ketiga-tiga jarak
tadi.
a2
a3
B A
b2
b3
b1
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 8

3.4.2. Halangan terhadap laluan pengukuran.

Terdapat 3 cara yang utama untuk mengatasi masaalah ini.

i) Alihan selari.
ii) Segitiga sebentuk.
iii) Segitiga sudut tepat.

3.4.2.1 Alihan selari


Rajah 3.5

Sebuah kolam letaknya pada garis yang hendak diukur iaitu P1 dan P2.
Dimana P1 dan P2 saling nampak tetapi tidak boleh diukur kerana halangan
yang disebabkan oleh kolam tersebut. Cara yang terbaik untuk menjalankan
pengukuran adalah dengan membuat jajaran di stesyen A dan B diatas
garisan P1 dan P2. Dengan menggunakan sesiku optik atau kaedah 3,4
dan5 dirikan offset AC dan CD. Pacakkan pancang pada C dan D, jadi jarak
CD sama dengan jarak AB. Jarak jauh CD disebut alihan selari.


3.4.2.2 Segitiga sebentuk.

Rajah 3.6

Kolam
P1
A B
P2
C D
P1
D E
P2
C
A A
SG
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 9


Merujuk kepada Rajah 3.6,
Garisan P1 dan P2 telah tersekat pada lengkok sungai. Takat A dan B
ditandakan dengan pancang pada kedua-dua belah lengkok sungai itu. Takat
C juga ditandakan dan pastikan C dan AC itu tidak kena pada lengkok
sungai tersebut. Garisan AC pula diteruskan ke E supaya CE bersamaan
dengan AC. Begitu juga BC diteruskan ke D supaya CD bersamaan dengan
BC. Jelaslah segitiga ECD bersamaan dengan segitiga ACB, garis DE
adalah jarak jauh yang dikehendaki.

3.4.2.3. Segitiga sudut tepat
A adalah takat pada garisan P1P2 disebelah sungai. Garisan AC pula dibuat
agar tidak kena pada sungai tadi. Dari takat C dirikan garisasn tegak CB
yang bertemu pada B di garisan disebelah sungai yang satu lagi. Garisan
AC dan CB pun diukur . ( Lihat Rajah 3.7 ). Kaedah ini sesuai untuk sungai
yang kecil sahaja.

AB = AC + CB
AB = AC + CB

Rajah 3.8
P1 A
C
B P2
Sg
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 10

3.4.3. HALANGAN TERHADAP PENGLIHATAN DAN JUGA LALUAN
PENGUKURAN
Dalam rajah 3.9, garisan P1P2 tersekat oleh sebuah bangunan. Takat
P1 dan P2 masing-masing tidak boleh kelihatan. Takat B ditandakan
pada garisan yang menuju ke bangunan dengan cara Garisan
Merambang. Takat A ditandakan pada garisan P1B. Garisan tegak AE
dan BF juga didirikan dan sama panjangnya. Kemudian garisan EF
diteruskan disebelah bangunan. Dua takat G dan H ditandakan di
garisan itu dan garisan tegak GC dan HD pula dibuat dan sama
panjangnya dengan AE dan BF. Nyatalah takat C dan D itu bergaris
lurus dengan garis rantai P1,A dan B. Jadi FG bersamaan dengan BC.
Panjang Alihan selari FG itu diukur dan dicatatkan.

Mestilah berhati-hati semasa menggunakan cara ini, pastikan garisan
tegak itu didirikan dengan betul dan sama panjangnya. Jarak AB dan
CD tidak semestinya sama panjang, EH hendak sekurang-kurangnya
tiga kali lebih panjang daripada garisan tegak supaya dapat menentukan
yang EH itu betul-betul selari dengan garisan P1P2.
Sesungguhnya cara-cara mengelakkan halangan ini kadang-kadang
berguna, tetapi cubalah elakkan garisan pengukuran itu dari melintasi
apa-apa halangan, terutamanya jika garisan itu adalah garis dasar.
Rajah 3.9

BANGUNAN
P1 A B
E F G H
C D P2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 11
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 1

Berikan tiga jenis halangan semasa menjalankan kerja ukur .


SOALAN 2

Nyatakan 3 cara untuk mengatasi halangan laluan pengukuranAKTIVITI 3b
Oooo. Macam tu
rupanya!
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 12

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1b


1. Tiga jenis halangan itu adalah:-

i) Halangan terhadap penglihatan
ii) Halangan tehadap laluan pengukuran
iii) Halangan penglihatan dan laluan pngukuran.


2. Tiga cara mengatasi halangan laluan pengukuran adalah:-

i) Alihan selari
ii) Segitiga sebentuk
iii) Segitiga sudut tepat.


Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.


MAKLUM BALAS 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 13Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1.1
Bincangkan bagaimana anda hendak mengukur satu kawasan berbukit dengan
menggunakan rantai halus dan rantai bersengat.

SOALAN 1.2
Semasa menjalankan kerja ukur anda terpaksa melalui sebatang sungai.
Bagaimanakah anda hendak meneruskan pengukuran anda ?

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 14

SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 1.1
Untuk menjalankan pengukuran kawasan ini kita haruslah menggunakan teodolit dan neraca spring
berserta dengan rantai bergabung. Semasa mengambil jarak, sudut pugak haruslah dibaca pada
diamond dan neraca spring digunakan dengan tarikan 5kg, untuk mendapat tegangan yang sekata.
Jawapan 1.2
Untuk menjalan pengukuran kawasan ini kaedah segitiga bersudut tepat boleh digunakan (Rujuk
Rajah 4.0 Di bawah

MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


B


D
E F
A
SUNGAI
TAHNIAH SEKIRANYA ANDA
DAPAT MENJAWABNYA DENGAN
BETUL MARI KITA BERPINDAH
KE UNIT 4.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/1
UKUR KOMPASOBJEKTIF


Objektif am : Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis
alat dan kaedah kerja ukur kompas

Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya
dapat:

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan
ukur kompas.

Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di
dalam ukur kompas.

Membezakan jenis-jenis alat kerja yang digunakan
dalam ukur kompas.
UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/24.1 Pengenalan

Dalam ukur kompas cerapan dan pangukuran ke atas garisan-garisan ukur
melibatkan bearing dan jarak. Bearing dalam ukur kompas bermaksud sudut yang
dibuat oleh garisan ukur dengan satu meridian rujukan tertentu. Bearing garisan
dibaca dengan kompas prisma dan Jarak diukur dengan rantai ukur atau pita ukur.
Garisan-garisan ukur tidak membentuk rangka-rangka segitga sebagaimana ukur
rantai. Siri garisan-garisan ukur yang berterusan menbentuk satu litar yang disebut
sebagai trabas. Arah garisan-garesan ukur tersebut adaIah berpandukan satu rujukan
meridian magnet atau utara magnet. Titik-tilik di mana alat kornpas Prisma
dipasangkan untuk mencerap bearing disebut sebagai hentian ukur.

4.1. Kompas Prisma

Kompas Pisma menggunakan Prinsip-prinsip sifat magnet. Dalam keadaan Mendatar
kompas ini boleh memberi bacaan arah garisan berpandukan maridian magnet atau
utara magnet. Sudut-sudut yang di baca dengan alat ini di sebut bearing. Kompas
prisma ini berbentuk kotak pelindung bulat bergarispusat 50mm hingga 80mm. Dalam
Kotak ini terkandung gegelang yang dilekatkan pada jarum magnet di atas pangsi
yang terletak di tengah-tengah tapak kompas. Di sisi belakang kotak ini dipasangkan
prisma untuk menenang atau menjajar sasaran yang hendak di baca bearingnya.


Input 4a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/3


4.1.1 Komponen Kompas (sila rujuk rajah 1 dibawah)

4.1.1.1 Kotak Kompas

Kotak kompas berbentuk bulat dibuat dari logam bukan magnetic
dengan ukuran garispusat dari 5Omm - 80mm. Ditengah-tengah
tapak kotak ini dipasangkan pangsi untuk meletakkan gegelang.

4.1.1.2 Dial ( gegelang ) Kompas

Jarum kompas dibuat daripada besi magnet lebar dan dilekatkan
pada gegelang kompas. Gegelang kompas ini disenggat dari 0 -
360 darjah dalarn arah jam. Sengatan bermula dari hujung
Selatan jarum magnet . Senggatan darjah dibahagi kepada 2
bahagian bagi membolehkan bacaan kepada 30' terhampir.
Angka nilai bearing tulis terbalik.

4.1.1.3 Prisma
Prisma mempunyai sisi yang cembung untuk dijadikan sebuah
kanta dan untuk memperbesarkan senggatan di kad.Kompas
tanpa prisma adalah kurang jitu dan tidak digunakan dalam
pengukuran

4.1.1.4 Bilah Tenang.
Belahan uang membentuk bilah tenang membenarkan bacaan
kompas diambil melalui prisma pada masa yang sama ketika
melihat objek dengan bilah objek. Ia mengadungi satu dawai
melihat yang keliahatan dipanjangkan kebawah dan membentuk
satu penunjuk untuk membolehkan bearing kesatu objek
dibaca.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/4Rajah 4.1:Kompas Berprisma

Rajah 4.2 : Binaan Kompas Berprisma-pandangan sisi
Rajah 4.3 : Binaan kompas berprisma pandangan pelan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/5
4.1.2. Komponen Tambahan

4.1.2.1 Cermin
Cermin dipasang pada bilah tenang. la boleh di turun-naikkan untuk
menyesuaikan dengan sasaran yang terlalu tinggi atau rendah.

4.1.2.2 Tapis-tapis Cahaya

Terdapat 2 jenis tapis cahaya. Tapis berwarna merah adalah untuk
kegunaan malam hari manakala tapis berwarna biru/hitam untuk
kegunaan pada hari yang sangat cerah.

4.1.2.3 Pin Henti.

Pin hentii di pasang pada tapak bilah tenang. la hendaklah ditekan
dengan berhati-hati
bagi mernberrhentilkan hayunan gegelang.

4.1.2.4 Tuil Pengangkat
Tuil pengangkat dipasang pada bawah bilah tenang. Apabila bilah
tenang dilipat rapat kepada penutup kaca tuil akan tertekan dan
mengangkat jarum magnet dari pangsinya.

4.1.2.5 Penutup Kaca
Penutup kaca dipasang di bahagian atas kompas bagi malindungi
gegelang daripada debu.

4.1.2.6 Kakitiga Kompas
Digunakan untuk menupang alat Kompas yang lebih berat.
Tujuannya ialah supaya kompas yang digunakan ini terletak pada
paras yang bersesuaian diatas permukaan bumi bagi menyenangkan
cerapan bearing
.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/6


4.2 Kompas Jurukur ( Surveyor Compass )

Kompas Jurukur adalah sama dengan kompas prisma. Perbezaan
nyata dengan kompas prisma adalah:

Tiada prisma dan bacaan dibuat dengan mata kasar.

Ternpat prisma dipasangkan bilah mata.

Gegelang dilekatkan pada kotak kompas bukan pada jarum magnet.

Jarum magnet terletak di atas pangsi dan bergerak babas.

Hujung jarum menunjukkan nilai bearing di atas senggatan gegelang.

Gegelang disenggatkan dalam 4 sukuan. Setiap sukuan di senggat
diantara 0 hingga 90 .

Angka-angka nilai bearing tidak terbalik.

Tiada cermin dipasang pada bilah tenang.


4.3 Kegunaan dan Penggunaan Kompas

4.3.1 Kegunaan

Kompas Prisma sesuai digunahan dalam kerja-kerja pengukuran seperti
berikut :

ukuran pemetaan bagi kawasan yang kecil.

ukuran kawasan di mana titik kawalan sukar dilihat seperti kawasan
hutan tebal.

ukuran kawasan di mana ukur rantai sukar djalankan kerana
rangka-rangka segitiga sukar dibentuk.

ukur tinjauan yang perlu d jalankan dengan cepat.

trabas kompas kasar di mana kejituan tinggi tidak diperlukan, dan

kegunaan pasukan tentera.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/7


4.4 Pengawasan Semasa Menggunakan Kompas Prisma.

Pastikan kompas yang dipasangsiap atas kakitiga berkeadaan mendatar.

Jauhi atau elakkan gangguan magnet daripada peralatan logam magnet
seperti
parang anak kunci binaan keluli seperti pagar, tiang elektrik dll.
ApabiIa membawa kompas pastikan jarum magnet djangkat dari pangsinya
dengan tuil pengangkat dan lipat bilah tenang supaya rapat dengan kaca
penutup.
Elakkan kaca penutup daripada bergeser dengan apa-apa sekalipun untuk
mengelakkan kesan statik eletrik terhadap jarum kompas.


4.5 Mencerap Dengan Kompas Prisma

Pasang dan dirisiapkan kompas prisma di atas kakitiga pada hentian yang
dipilih.
Araskan kompas supaya dial (gegelang kompas) berada dalam keadaan
bebas.
Halakan bilah tenang kearah sasaran (pancang jajar ) dan jajarkan rarambut
bilah tenang dengan sasaran.
Baca bearing melalui prisma dengan membaca sentuhan rerambut pada
bacaan
gegelang.
Jika gegelang tidak dalam keadaan tenang ( terhenti ) tekan pin dengan
berhati-hati untuk mempercepatkan ia berhenti.
Jika bacaan pada gegelang kabur laraskan prisma dengan menurun naikkan
kedudukan prisma.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/8

4.6 Prinsip Prinsip Asas

4.6.1 Istilah-istilah

Dalam ukur kompas istilah-istilah ini adalah penting.

4.6.1.1 Bearing
Bearing adalah sudut yang dibentuk oleh garisan ukur dengan
suatu meridian yang ditetapkan samada maridian magnet atau
meridian benar. Berdasarkan rajah di bawah OP adalah meridian
dan bearing titik A adalah sudut POA

4.6.1.2 Meridian benar
Meridian benar merupakan lingkaran besar yang melalui kutub-
kutub bumi.


P
(meridian)
O
A

Kutub utara bumi (utara benar)
Kutub selatan bumi
Kutub utara magnet
(utara magnet)
Kutub selatan
magnet
Meridian magnet
Meridian bumi
Rajah 4.4 : sudut yang
dibentuk oleh garisan ukur
Rajah 4.5 :
Lingkaran yang melalui
kutub-kutub bumi.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/9


4.6.1.3 Meridian Magnet
Meridian magnet terbentuk daripada lingkaran besar yang
melalui
kutub-kutub magnet bumi. Meridian ini dapat di tunjukan oleh
jarum magnet yang berada dalam keadaan bebas terapung.
Meridian ini adalah yang digunakan sebagai rujukan ukur
kompas
prisma.

4.6.1.4 Sudut serong magnet.
Meridian magnet sentiasa berubah dan tidak selaras dengan
selaras dengan meridian benar. Sudut serong magnet
merupakan
selisih di antara meridian benar dan meridian benar dan
meridian
magnet. Sudut serong yang terbentuk adalah samada sudut
serong magnetik timur atau sudut serong magnetik barat
bergantung kepada kedudukan di permukaan bumi. Sudut
serong
ini tidak seragam di permukaan bumi seluruh dunia dan ianya
minimun di Khatulistiwa.

4.6.1.5 Tarikan Tempatan
Tarikan tempatan merupakan gejala medan magnet yang
mempengaaruhi jarum kompas.Kesan ini memberi selisih
kepada
bacaan bearing kompas. Medan ini berpunca daripada objek-
objek bermagnet seperti parang, anak kunci, timbunan logam
magnet, talian eletrik, binaan keluli dan sebagainya.
Pada kebiasaannya kesan tarikan tempaatan adalah lebih besar
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/10

didalam kawasan bandar darpada kawasan desa.

4.6.1.6 Jenis-jenis Utara
Terdapat 3 jenis utara dalam ilmu ukur . Ketiga-tiga jenis utara ini
ditunjukkan diatas peta seperti Peta Topograafi bersama-sama
dengan nilai sudut serong magnet dan sudut serong grid. Ia
bertujuan bagi memudahkan membuat penukaran nilai-nilai
bearing.
i) Utara Benar
Utara benar adalah hala kepada kutub utara bumi dari
sebarang titik di atas permukaan bumi. Ia merupakan
hala garisan bujur ( longitud ) yang ditunjukkan di atas
peta.

ii) Utara Magnet.
Utara magnet merupakan hala yang ditunjukkan oleh
jarum kompas dalam keadaan bebas terapung.

iii) Utara Grid.
Utara grid adalah hala yang ditunjukkan oleh garisan
grid
pugak diatas peta.

Utara Grid
Utara Benar
Utara magnet
12
285
Rajah 4.6 : ketiga-tiga jenis utara
Sudut serong magnet ialah 28
minit 5 saat, dan sudut serong
grid ialah 1 darjah 2 minit.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/114.6.1.7 Jenis-jenis bearing.
Seperti utara bearing juga terdapat beberapa jenis. Ia
bergantung kepada rujukan utara yang digunakan. Jenis-jenis
bearing ini adalah boleh saling tukar dengan adanya sudut
serong yang disediakan.

i) Bearing Benar.
Ia adalah bearing yang dibentuk oleh garisan ukur
dengan
Utara benar. Ia dibaca dalam arah jam dengan julat di
antara 0 dan 360.


Contoh 1:
Diberikan sudut serong magnet 19 Barat dan bearing magnet untuk
sesuatu garisan ukur bernilai 175 30. Apakah bearing untuk garisan
ukur tersebut?

Jawapan:
Bearing benar untuk garisan ukur ini
= 175 30 - 19
= 156 30
Utara magnet
Utara benar (bumi)
19
17530
15630
O
A
Rajah 4.7: Bearing benar
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/12ii) Bearing Magnet.
Bearing magnet merupakan sudut yang dibuat oleh
garisan ukur dengan utara magnet. Ia diperolehi dari
bacaan kompas prism dalam ukur kompas.

iii) Bearing Grid.
Bearing grid adalah yang diperolehi dengan meujuk
kepada
utara peta.
iv) Bearing Bulatan Penuh.
Bearing bulatan penuh adalah bearing yang dibaca
dalam arah jam dan dirujuk pada sesuatu meridian
antara utara tertentu. Julat nilai bearing adalah antara 0
dan 360.

h) Bearing Sukuan.
Bearing sukuan adalah bearing yang dibuat oleh garisan
ukur dengan garis utara atau selatan. Setiap sukuan
merupakan satu suku bahagian bulatan penuh. Dalam
sistem bearing sukuan julat nilai adalah diantara 0 dan
90. Setiap nilai bearing disebut mengikut kedudukan
sukuan dimana ia dibaca.

Utara rujukan
Utara rujukan
Barat Barat

Timur

Bearing sukuan ialah U T Bearing sukuan ialah S(180 - )
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/13

4.6.1.8 Bearing Hadapan dan Bearing Belakang.
Bearing hadapan dalam satu trabas ukur adalah bearing yang dibaca
kepada hentian hadapan dalam arah laluan trabas. Apabila kompas
menduduki hentian hadapan ini bacaan bearing arah hentian yang
diduduki sebelumnya disebut bearing belakang.Utara magnet
Utara magnet
Utara magnet
Bearing hadapan AB
60
Bearing hadapan BC
100
Bearing Belakang AB
240
Bearing Belakang BC
280

A
B
C
Di mana :
Bearing hadapan AB = 60
Bearing belakang AB = 240
Bearing hadapan BC = 100
Bearing belakang BC = 280
Rajah 4.9 : bearing hadapan dan bearing belakang
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/14

Titik A adalah sebagai stesen permulaan bagi terabas kompas dan
arah bagi kerja mengukur menuju kearah titik B. Sudut yang
disertakan disntara utara magnet atau meridian magnet dan garisan
ukur AB dititik A dikenali sebagai bearing hadapan. Bearing Hadapan
ini boleh diperolehi melalui cerapan bearing (sudut) stesen A kearah
stesen B . Sudut yang terletak diantara utara magnet atau meridian
magnet dan garisan ukur AB distesen B dinamakan pula sebagai
bearing belakang AB. Bearing belakang ini ialah bearing yang dibuat
dari stesen hadapan (B) balik kestesen permulaan (A) atau mana-
manayang sebelumnya. Cerapan jenis ini, iaitu cerapan yang terdiri
daripada bearing hadapan dan bearing belakang, dinamakan sebagai
cerapan bearing salingan.Contoh 2:
Katakan stesen permulaan ialah titik A dan stesen hadapan ialah titik
B, dan garisan yang menyambungkan titik A dan titik B merupakan
garisan terabas yang berarah A B. (lihat rajah 4.10 ) . Bearing
Hadapan AB iaitu sudut yang terkandung di antarautara magnet
dengan garis pandangan AB ialah 50.
Bearing belakang AB, iaitu sudut yang berada di antara utara magnet
dengan garis pandangan BA ialah 230.


Utara magnet
Utara magnet
A
B
Bearing belakang AB 230
Bearing hadapan AB 50
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/15


Bearing bearing salingan
Bearing Hadapan AB Bearing Belakang AB
Bearing Bulatan 50 230
Bearing Sukuan U 50 T S 50 B


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYASoalan 4.1

Jelaskan tiga jenis utara dalam ilmu ukur.Soalan 4.2


AKTIVITI UNIT 4
Rajah 4.10 : contoh bearing
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/16

Apakah yang dimaksudkan dengan bearing hadapan dan bearing belakang?
PERHATIAN

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4

Jawapan 4.1

i) Utara Benar
Utara benar adalah hala kepada kutub utara bumi dari
sebarang titik di atas permukaan bumi. Ia merupakan
hala garisan bujur
( longitud ) yang ditunjukkan di atas peta.
Berapa
banyak utara
leee..

MAKLUMBALAS KEPADA
AKTIVITI UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/17

ii) Utara Magnet.
Utara magnet merupakan hala yang ditunjukkan oleh
jarum kompas dalam keadaan bebas terapung
.
iii) Utara Grid.
Utara grid adalah hala yang ditunjukkan oleh garisan
grid
pugak diatas peta.
Jawapan 4.2

Bearing hadapan dalam satu trabas ukur adalah bearing yang dibaca
kepada hentian hadapan dalam arah laluan trabas. Apabila kompas
menduduki hentian hadapan ini bacaan bearing arah hentian yang
diduduki sebelumnya disebut bearing belakang.

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua
soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan
pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

Soalan 4.1

Apakah perbezaan teknik memplot di antara ukur kompas dan ukur rantai?

Soalan 4.2
Barulah
nampak
..

PENILAIAN KENDIRI
UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/18


Jika arah bagi A dari B ialah 250 mengikut arah utara benar, apakah rahnya A
dari B,

a) mengikut utara grid ?
b) mengikut utara magnet ?

Dimana sudut serong magnet ialah 40 Timur dan sudut serong grid ialah 35
Barat.
SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH


Jawapan 4.1

Jika dua garisan perlu diplotkan dalam kerja ukur rantai, garisan ketiga bagi
membentuk suatu segi tiga mesti diukur juga. Bagaimanapun, jika bearing dua
garisan tersebut diketahui . Ia boleh diplotkan dengan mengukur sudut yang
dibuatnya dengan satu arah rujukan, tanpa perlu membuat pengukuran lelurus
selanjutnya.
MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
UNIT 4
Utara apa
tu..
Utara benar
Utara magnet Utara grid
40
35
Rajah 8
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/19Jawapan 4.2

a) Mengikut utara grid, arah bagi A dari B ialah: 250 + 35 = 250 35
(Rajah 9)
c) Mengikut utara magnet, arah bagi A dari B ialah :
250 - 40 = 249 20 (Rajah 10)Utara benar
Utara magnet

Utara grid
35
250 35
250
A
B
Utara benar

Utara magnet
249 20
250
40
A
B
Rajah 9
Rajah 10
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/20Tahniah
sekiranya anda
dapat menjawab
Bolehlah keunit
seterusnya
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/1UKUR KOMPAS
OBJEKTIF

Objektif am : Mempelajari dan memahami kaedah mencerap,
mengambil butiran dan memelot kerja ukur kompas.


Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya
dapat:

Melakukan cerapan bearing hadapan dan
belakang antara stesen- stesen ukur.

Melakukan kerja luar ukur kompas menggunakan
kaedah terabas.

Melakukan pengambilan butiran dengan kaedah
jejarian dan silangan.

Membuat pelarasan terhadap tarikan tempatan

UNIT 5
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/2

Input 5a

5.0 KAEDAH-KAEDAH UKUR KOMPAS

5.1 Trabas

Trabas dapat digambar dengan jelas diatas peta atau plan bila
jarak dan arah garisan-garisan ukur serta kedudukan titik-titik
diketahui. Trabas merupakan susunan garisan-garisan ukur yang
berturutan. Bearing-bearing dan jarak-jarak ditentukan dengan alat-
alat yang sesuai. Dalam trabas kompas bearing-bearing garisan
dibaca dengan kompas dan jaraknya diukur dengan rantai ukur,
pita ukur atau tekimeter. Terdapat 2 jenis trabas kompas.

a) Trabas tertutup
b) Trabas terbuka

5.1.1 Trabas Tertutup.
Trabas tertutup merupakan satu susunan garisan-garisan
ukur yang bermula dan berakhir pada satu titik yang sama
atau ia bermula pada satu titik yang diketahui dan berakhir
pada titik lain yang diketahui kedudukannya.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/3


5.1.2 Trabas Terbuka
Trabas terbuka bermaksud trabas yang bermula satu titik
dan berakhir pada titik lain yang tidak diketahui
kedudukannya.

Kodinit bagi kedudukan titik A diketahui
C
D
A
B
E
A
B
C
D
Kodinit untuk kedudukan D juga
diketahui
Arah
pengukuran
Kerja mengukur ini akan berakhir dititik asal
Rajah 5.1 : Terabas Tertutup
Kodinit untuk
kedudukan G tidak
diketahui
A
B
C
D
E
Kodinit bagi kediudukan
A diketahui atau
sebaliknya.
Rajah 5.2 : Terabas Terbuka
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/4
5.2 Trabas Ukur Kompas Prisma.

Dalam ukur kompas setiap garisan ukur dibaca bearing dan diukur
jaraknya. Bearing dibaca dengan kompas prisma dan jarak diukur
menggunakan pita ukur atau rantai ukur. Ukuran ini dijalankan bagi
menghasilkan plan atau peta bagi kawasan berkenaan dengan
menunjukkan butiran-butiran atau parammuka yang terdapat
dipermukaan bumi kawasan tersebut.

5.2.1 Peralatan Kerja Ukur Kompas.
Berikut adalah alat-alat yang diperlukan dalam trabas
kompas :
a) Kompas dan kakitiga berserta plumbob.
b) Rantai Ukur dan Pita.
c) Pancang Jajar dan Panah Rantai.
d) Buku Kerja Luar.

5.2.2 Kebaikan Ukur Kompas.

a) Peralatan untuk tujuan ukuran ini adalah ringan dan
mudah dibawa serta dipasang dimana-mana hentian
dikehendaki.

b) Bilangan alat adalah kecil berbanding dengan
kaedah-kaedah lain.

c) Cerapan-cerapan boleh diselesaikan dengan cepat
dipadang kerana setiap cerapan adalah bebas
daripada cerapan-cerapan sebelumnya. Sebarang
selisih dapat dikesan dan dilaraskan.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/5
d) Kaedah ini sangat sesuai bagi kawasan yang titik
kawalannya susah kelihatan, seperti kawasan hutan.

e) Kaedah ini sangat sesuai untuk ukuran tinjauan
dimana kejituannya adalah memadai serta proses
pengukurannya cepat.

f) Terdapat beberapa pilihan cara pengukuran mengikut
keperluan, kesesuaian tempat dan keadaan iaitu :

Kaedah Trabas Bearing Hadapan.
Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Kaedah Jejarian dan Pancaran.
Kaedah Silangan.

5.2.3 Kaedah-Kaedah Trabas Kompas.

a) Kaedah Trabas Bearing Hadapan
Dalam kaedah ini bearing hadapan sahaja yang
dicerap pada setiap hentian. Masa operasi adalah
lebih cepat . Ketepatan yang dicapaI adalah tidak
berapa tinggi. Sesuai digunakan dalam ukuran
tinjauan.
A
B
C
D
Bearing
hadapan
Utara magnet
Rajah 5.3 : Terabas yang dibuat menggunakan bearing hadapan http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/6

b) Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Dalam proses pengukuran kaedah ini bearing-
bearing belakang dan hadapan dibaca pada setiap
hentian. Cara ini merupakan yang paling biasa
digunakan memandangkan kebaikannya seperti
berikut :

i) Bearing-bearing hadapan dan belakang di
cerap pada setiap hentian Sebarang kesan
tarikan tempatan tidak mempengaruhi sudut-
sudut yang diperolehi daripada bearing-
bearing yang dibaca kerana
kesannya adalah sekata.

ii) Sebarang selisih atau kesan tarikan
tempatan dapat dikesan semasa cerapan
kerana perbezaan bearing hadapan dan
A
B
C
D
Utara magnet
Bearing
hadapan
Bearing
belakang
Rajah 5. 4 :Terabas yang dibuat dengan menggunakan bearing hadapan dan
bearing belakang.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/7
belakang sesuatu garisan adalah 180.
Pelarasan dapat dibuat jika berlaku sebarang
selisih atau perbezaan.

c) Kaedah Jejarian Atau Pancaran.
Dalam kaedah jejarian atau pancaran ini satu
hentian trabas dipilih supaya jejarian atau pancaran
dapat di bentuk dalam membuat cerapan kepada
butiran-butiran diatas permukaan bumi kawasan
yang diukur. Kaedah ini dapat juga membentuk satu
trabas sesuatu kawasan yang diperlukan.
Utara magnet
A
B
C
D
Rajah 5.5 : Terabas yang dibuat dengan cara pancaran
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/8
d) Kaedah Silangan.
Kaedah ini lazimnya digunakan untuk menentukan
butiran-butiran atau paramuka di permukaan bumi
sesuatu kawasan yang diukur. Bearing sesuatu butiran
di baca sekurang-kurangnya dari 2 hentian trabas
kompas berkenaan. Jarak bagi garisan-garisan
tersebut tidak perlu diukur. Kaedah ini menjimatkan
masa operasi dipadang dan kerja-kerja pemplotan plan
atau peta dapat dilaksanakan tanpa perlu banyak
menggunakan skala.Bagi menetukan titik E perlulah
diukur bearing dari stesen A dan bearing dari
stesen B, supaya dapat mewujudkan dua garisan
pancaran dan garisan-garisan pancaran ini akan
bersilang diantara satu sama lain. Titik persilangan ini
mewakili titik E yang dikehendaki. (lihat rajah 6
dibawah).

A
E
D
C
B
Rajah 5.6 : Terabas ABCDE yang dibuat dengan cara silangan.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/9UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

SOALAN 5.1
Dibawah keadaan-keadaan yang bagaimana akan dianggapkan bahawa kerja
mengukur dengan kompas adalah lebih sesuai daripada ukur rantai?
Terangkan juga kebaikan ukur kompas.

SOALAN 5.2
Katakan bahawa anda dikehendaki melakukan suatu kerja terabas ukur kompas
berprisma, halkan secara ringkas bagaimana anda melaksanakan kerja
mengukur ini.AKTIVITI 5a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/10


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5a

Penyelesaian 5.1
Kebaikan Ukur Kompas
a) Peralatan untuk tujuan ukuran ini adalah ringan dan mudah dibawa serta
dipasang dimana-mana hentian dikehendaki.
b) Bilangan alat adalah kecil berbanding dengan kaedah-kaedah lain.
b) Cerapan-cerapan boleh diselesaikan dengan cepat dipadang kerana setiap
cerapan adalah bebas daripada cerapan-cerapan sebelumnya. Sebarang
selisih dapat dikesan dan dilaraskan.
c) Kaedah ini sangat sesuai bagi kawasan yang titik kawalannya susah
kelihatan, seperti kawasan hutan.
d) Kaedah ini sangat sesuai untuk ukuran tinjauan dimana kejituannya adalah
memadai serta proses pengukurannya cepat.

Penyelesaian 5.2
Terdapat beberapa pilihan cara pengukuran mengikut keperluan, kesesuaian
tempat dan keadaan iaitu :
Kaedah Trabas Bearing Hadapan.
Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Kaedah Jejarian dan Pancaran.
Kaedah Silangan.

Maklumbalas 5a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/11

5.3 PERINGKAT-PERINGKAT KERJALUAR UKUR KOMPAS.
Kerjaluar Ukur Kompas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat :
a) Ukuran Tinjauan.
b) Pemilihan Hentian-hentian Ukur.
c) Menandakan Hentian-hentian.
d) Cerapan dan Ukuran.

5.3.1 Ukuran Tinjauan.
Ukuran tinjauan ini dijalankan untuk mengenalpasti keadaan
permukaan bumi kawasan yang hendak diukur. Dengan mengetahui
keadaan rupabumi perancangan serta pemilihan hentian-
hentian dapat dijalankan dengan sempurna. Rangka-rangka dapat
dibentuk supaya pemugutan data butiran dapat dijalankan dengan lebih
efisyen. Dalam peringkat ini juga semua butiran atau struktur berbentuk
logam seperti tiang-tiang telefon dan eletrik besi, binaan-binaan keluli
atau sebarang objek bermagnet hendaklah dikenalpasti kedudukannya
supaya hentian yang dipilih tidak akan terdapat kesan tarikan tempatan
semasa pengukuran dijalankan.

5.3.2 Pemilihan Hentian-Hentian Ukur.
Hasil dari peringkat ukuran tinjauan hentian-hentian ukur yang sesuai
dan baik dipilih. Kriteria-kriteria pemilihan hentian-hentian ukur :

a) Hendaklah jauh dari butiran yang boleh memberi kesan tarikan
tempatan.
Input 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/12
b) Bilangan garisan ukur hendaklah yang minimum tetapi
mencukupi untuk mendapatkan semua maklumat yang
diperlukan.
c) Hentian hendaklah diatas permukaan bumi yang stabil serta rata
d) Garisan ukur yang terbentuk daripada permilihan hentian-
hentian sebaik-baiknya bebas daripada halangan-halangan
semulajadi, orang-orang dan kenderaan yang lalu lalang dan
sebagainya.
e) Garisan-garisan ukur juga hendaklah melalui atau berhampiran
dengan butiran-butiran yang hendak dipetakan. Jika garisan
silangan diperlukan ianya dipastikan tidak terlalu panjang.

5.3.3 Menandakan Hentian-Hentian Ukur.
Hentian-hentian ukur yang dipilih ditandakan dengan piket kayu
yang bersesuaian ukurannya (3cm X 3cm X 15-20cm panjang )
supaya mudah mencarinya semasa menjalankan kerja-kerja
ukuran. Ofset ke pokok-pokok atau objek-objek kekal diambil dari
hentian-hentian yang telah ditandakan itu dan dicatat supaya
mudah mengesannya di masa-masa akan datang apabila
diperlukan.

5.3.4 Cerapan-Cerapan.
Proses cerapan dan pengukuran boleh dibuat seperti berikut :
a) Diatas hentian ukur yang dipileh pasangkan kompas prisma
diatas kakitiga. Jalankan pelarasan supaya kedudukan
kompas tepat diatas hentian. Ia boleh dilaksanakan dengan
menggantung plumbob pada kakitiga berkenaan dan pastikan
plumbob memusat diatas titik hentian. Araskan kompas
dengan keadaan dial atau gegelang bebas terapong.
b) Pusingkan Kompas kearah sasaran belakang dan jajarkan
rerambut bilah tenang dengan sasaran ( pancang jajar atau
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/13
plumbob ) dan baca bearing apabila gegelang dalam keadaan
tenang serta catatkan.
c) Pusingkan kotak kompas ke arah sasaran hadapan seperti
langkah disasaran belakang diatas dan baca serta catatkan.
d) Lakukan langkah yang sama keatas mana-mana butiran-
butiran yang perlu di pungut maklumatnya dengan kaedah-
kaedah yang sesuai.
e) Jalankan pengukuran jarak garisan-garisan ukur yang telah
dibaca bearingnya dengan menggunakan rantai ukur atau pita
ukur serta catatkan dalam buku kerjaluar.
f) Pindah ke hentian hadapan apabila selesai mengambil
maklumat butiran-butiran dan lakukan langkah-langkah
seperti sebelumnya.

5.3.5 Mencatat hasil Kerjaluar.

Semua catatan mengenai mengenai cerapan dan ukuran hendaklah
dibuat dalam buku kerjaluar yang piawai formatnya. Selain daripada
data cerapan dan ukuran catatan dalam buku kerjaluar, maklumat-
maklumat berikut sebagai nota atau rujukan :

a) Nama Pengukur / Nama Kumpulan Ukur .
b) Nama, Tempat pengukuran, Tarikh Ukuran.
c) Jenis-jenis peralatan yang di gunakan.
d) Lakaran lokasi, trabas dan butiran mengenai kawasan kerja.
e) Maklumat-maklumat yang di fikirkan perlu.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/14
5.3.6 Cara Membuku.
Catatan boleh dibuat dalam buku yang digunakan untuk ukur
rantai ( chain survey ) atau dalam buku berformat yang sesuai
bagi memudahkan membuat pelarasan jika dipengaruhi tarikan
tempatan dan terdapat selisih.


5.4 PELARASAN BEARING.
Pada kebiasaan ralat tidak dapat di elakkan dalam apa-apa kerja ukur.
Selain daripada ralat, ukur kompas juga mengalami kesan tarikan tempatan.
Selisih ralat dan kesan tarikan tempatan boleh dihapuskan dengan kaedah
berikut:

5.4.1 Kaedah Tarikan Tempatan
Perbezaan di antara bearing hadapan dan bearing belakang sesuatu
garisan ukur adalah 180. Jika perbezaan tidak menepatinya maka
terdapat kesan tarikan pada garisan tersebut. Pelarasan kaedah ini
dilakukan seperti langkah-langkah berikut :

a) Kira beza di antara bearing hadapan dan bearing belakang setiap
garisan.
b) Kenalpasti garisan yang tidak di pengaruhi tarikan tempatan iaitu
perbezaan menepati 180. Ini bermakna hentian-hentian dimana
bearing-bearing hadapan dan belakang dibaca tidak terdapat tarikan
tempatan.
c) Bearing belakang dan bearing hadapan yang dicerap dihentian tanpa
tarikan tempatan tidak perlu dilaras dan diterima sebagai betul.
d) Pembetulan yang sama mestilah diberikan kesetiap bering hadapan
yang dicerap dari sebarang satu stesen.
e) Arah belakang dan hadapan sebarang satu garisan, selepas
pembetulan mesti berbeza sebanyak 180 sahaja.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/15

Untuk menghapuskan kesan tarikan tempatan, cerapan kerja luar
dilaraskan dengan cara berikut. Jadual dibawah ialah bacaan kerja luar
suatu trabas kompas yang telah dilaraskanseperti yang ditunjukkan
dalam rajah :


Stesen Garisan
Jarak
(m)
Bering
Cerapan

Beza
Pem-
betulan
tarikan
tempatan
Bering
sudah
dilaras
Beza
baru
A AB 85 6030
16945
-615 5415
18000
B
BA 23015 400 23415
BC 91 35800
17600
400 200
18000
C
CB 18200 000 18200
CD 154 14815
18000
000 14815
18000
D
DC 32815 000 32815
DE 119 21900
17500
000 21900
18000
E
ED 4430 -530 3900
EA 98 31615
17900
-530 31045
18000
A AE 13700 -615 13045

CATATAN
(i) Bearing setiap garisan dicerap dua kali.
(ii) Huruf pertama di setiap penunjuk garisan menunjukkan stesen dari
mana cerapan dibuat.
(iii) Cuma dalam kes garisan CD sahaja arah belakang dan hadapannya
berbeza sebanyak 180.
(iv) Anggapkan bahawa kedua-dua stesen C dan D bebas dari tarikan
Jadual 5.1 : Pelarasan dilakukan dengan kaedah tarikan tempatan.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/16
tempatan dengan itu, tiada pembetulan diperlukan untuk sebarang
cerapan yang dibuat dari C atau D dan bearing cerapannya boleh
direkodkan sebagai bearing akhir .
(v) Disebabkan DE = 219, ED mesti = 39 (beza 180). Dengan itu, ED
dan semua bacaan dari E mesti dibetulkan sebanyak -530. Maka
dengan itu, EA = 31615 - 530 = 31030, bearing akhir.
(vi) Disebabkan EA = 310450, AE mesti = 13045, tetapi yang dicerap
ialah 137, jadi betulkan bearing ini serta semua cerapan yang dibuat
dari A sebanyak -615. Dengan itu, AB = 6O30 - 615 = 5415,
bearing akhir.
(vii) Disebabkan AB = 5415. BA mesti = 23415. tetapi yang dicerap
ialah 23015. jadi betulk.an bearing ini dan semua cerapan dari B
sebanyak. + 4. Oleh itu. BC = 35800+ 4 = 2.
(v;iii) Oleh k.erana BC = 2. CB mesti = 182. yang bearing cerapannya
tidak. memerluk.an pembetulan. menyamai nilai tersebut, dengan itu,
membuk.tikan yang penyelarasan telah hetul.

CATATAN: Satu ralat besar akan menunjukkan cerapan yang salah, mungkin
disebabkan oleh jarum yang melekat pada pangsi atau satu perubahan dalam
daya tarikan tempatan yang berlaku di antara cerapan pada satu stesen. Ini
boleh disebabkan oleh pergerakan alat ukur semasa cerapan atau pergerakan
logam, seperti pisau, ke atas sipencerap.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/17
5.5 MEMBUAT PLOTAN BAGI TRABAS KOMPAS.

Alat yang diperlukan bagi membuat plotan dalam kerja ukur trabas kompas
ini adalah serupa dengan alat yang digunakan dalam kerja membuat plotan
ukur rantai. Walau bagaimanapun, lebih baik sekiranya kertas yang
mempunyai garisan-garisan selari digunakan dalam membuat plotan kerja
ukur trabas kompas kerana ianya akan memudahkan kerja-kerja melukiskan
trabas kompas.

Sebelum kerja membuat plotan dimulakan adalah lebih baik ditentukan skala
yang hendak digunakan berdasarkan tujuan plan tersebut dibuat. Elok juga
sekiranya satu plan lakar dapat dibuat diatas kertas surih terlebih dahulu
supaya dapat plan sebenarnya dilukiskan seimbang diatas kertas plan. Cara
membuat plotan sama seperti membuat plotan bagi kertas ukur rantai,
melainkan dalam hal membuat plotan bagi bearing yang memerlukan sebuah
jangka sudut dan malukiskannya berdasarkan titik utara.

Apabila segala butir yang telah dilukiskan dalam bentuk plan, dan sekiranya
tidak terdapat apa-apa kesilapan lagi baharulah plan tersebut boleh
didakwatkan dengan dakwat hitam. Beberapa perkara penting perlu
dimasukkan kedalam plan tersebut iaitu skala, arah utara benar dan arah
utara magnet, simbol-simbol yang diguankan, nama jurukur dan juga
pembantu-pembantu dan jika perlu nama pembuat plan. Suatu perkara
penting yang perlu dimasukkan bagi kerja ukur trabas kompas ialah tarikh
kerja ukur tersebut dijalankan kerana perlu bagi menentukan arah utara
berdasarkan kepada perbezaan-perbezaan arah utara magnet.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/18
5.5.1 Melukis Dengan Kaedah Bowditch

Selisih dalam memplot atau melukis satu-satu trabas kompas sentiasa
akan berlaku. Dalam hal ini selisih yang dibenarkan adalah sekitar
1/400 bahagian . Untuk memelot dengan cara Bowditch ini , perlu di
dtetapkan samada selisih itu dipersetujui atau tidak.
(Selisih = selisih tutup / jumlah panjang trabas)
Garisan Selari
A
B

C
Trabas tertutup
yang betul
Trabas tertutup
yang salah
D E
a
b
c
d
e
Rajah 5.6 : Plotan grafik dan pelarasan yang dibuat dengan kaedah Bowditch untuk
trabas kompas tertutup
A
B
C
D
E
A
a
b
c d e
Selisih
tutup Aa
Rajah 5.7 : Segitiga sebentuk yang digunakan untuk membahagikan selisih tutup Aa mengikut
kadar jarak garisan trabas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/19
Melalui stesen.- stesen b, c, d dan e masing-masing akan dilukiskan
garisan- garisan yang selari dengan arah selisih tutup Aa (Rajah ). Di
sepanjang garisan-garisan selari ini ditandakan jarak bB, cD, dD dan eE
yang dapat diperolehi dari segitiga sebentuk Bowditch. Sebagai
contohnya, katakanlah jumlah selisih tutup di e ialah eE dan nilai ini akan
diambil dari rajah segitiga sebentuk Bowditch dan kemudian ditandakan di
atas garisan selari dengan hala selisih tutup melalui titik e di atas plotan
terabas. Maksudnya ialahsupaya dapat memberikan kedudukan yang
diperlukan. Oleh itu, selisih -.selisih yang perlu dibetulkan pada setiap
stesen lain yang berkenaan akan dibawa ke atas plotan dengan cara yang
sama juga, sepertimana yang telah dilakukan untuk stesen E. Selepas itu,
kedudukan bagi kesemua titik yang telah dilaraskan akan disambungkan
dengan garisan-garisan lurus supaya dapat mewujudkan rajah bagi
terabas ABCDEA, yang sekarang merupakan plotan terabas tertutup yang
tepat di mana ianya dibetulkan dengan secara grafik.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/20

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

Soalan 5.1
Nyatakan peringkat-peringkat kerja yang perlu dilakukan dalam kerluar
ukur kompas.

Soalan 5.2
Terangkan tentang selisih yang dibenarkan dalam ukur kompas.Aktiviti 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/21


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5b

Penyelesaian 5.1
Kerjaluar Ukur Kompas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat :
e) Ukuran Tinjauan.
f) Pemilihan Hentian-hentian Ukur.
g) Menandakan Hentian-hentian.
h) Cerapan dan Ukuran.

Penyelesaian 5.2
Selisih tutup yang dibenarkan untuk terabas ukur kompas biasanya
bernisbah 1/400. Ini bermakana selisih sebanyak satu meter adalh
dibenarkan untuk setiap 400 meter panjang terabas ukur kompas.
Had selisih yang dibenarkan dalam pembacaan sesuatu bering yang
berkenaan ialah bahawa perbezaan diantara bering-bering yang sepatutnya
dengan bering salah tidak boleh melebihi darjah, iaitu 15 minit.
Maklumbalas
Aktiviti 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/22


ANDA HAMPIR MENUJU KEJAYAAN. UNTUK MEMASTIKAN
MATLAMAT TERSEBUT SILA JAWAB SEMUA SOALAN DALAM
PENILAIAN KENDIRI DIBAWAH.

SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.

RUJUK KEPADA MAKLUMBALAS DIHALAMAM BERIKUTSOALAN
Kerja ukur kompas tertutup trabas ABCDE telah dijalankan dan cerapan
bearing pada garisan adalah seperti berikut:

Garisan Cerapan Bearing
AE 31900
AB 7245
BA 25200
BC 34900
CB 16715
CD 29830
DC 11830
DE 22900
ED 4800
EA 13530
Laraskan bearing dengan kaedah tarikan tempatan.

PENILAIAN
KENDIRI UNIT 5
SELAMAT MENCUBA
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/23

SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH

Penyelesaian
Bacaan adalah seperti berikut:
Garisan Bearing
Cerapan
Pembetulan
tarikan tempatan
Bearing
Sudah Dilaras
AE 31900 -230 31630
AB 7245 -230 7015
BA 25200 -145 25015
BC 34900 -145 34715
CB 16715 000 16715
CD 29830 000 29830
DC 11830 000 11830
DE 22900 000 22900
ED 4800 100 4900
EA 13530 100 13630

Maklumbalas
Penilaian Kendiri
Unit 5
baru jelas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/1


UKUR MEJAOBJEKTIF


Objektif am : Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis
alat dan kaedah kerja ukur meja.

Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat:

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan
ukur meja.

Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di
dalam ukur meja.

Membezakan jenis-jenis alat kerja yang digunakan
dalam ukur meja.

Menjalankan kerja-kerja ukur meja

Menjalankan kerja-kerja pelotan.
UNIT 6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/2
Input 6a
6.0 DEFINASI

Ukur Meja ialah satu cara pengukuran dimana ukuran dan pelotan dibuat
serentak di padang. Ini bermakna pelarasan data dan kerja-kerja pejabat yang
berkaitan tidak diperlukan. Ukur meja sangat sesuai digunakan untuk
menyemak dan mengemaskini peta-peta lama serta menambah butir-
butirtambahan kepada ukur udara.
Sehingga kini teknik ukur meja masih lagi berguna dalam beberapa keadaan
seperti berikut:

a. Membuat pengukuran bagi tujuan penambahan butiran atau maklumat
topografi seperti pada gambar udara bagi menentukan kedudukan butiran
yang terlindung seperti sistem saliran dan sistem perhubungan pada
kawasanhutan
b. Menjalanan peninjauan terutama dalam kerja ukur Triangulasi
(Penyegitigaan) dan lukisanjaringan yang diperlukan dengan mengambil
kira kesesuaian dan kekuatan jaringan yang akan dibina.
c. Mengkaji peta di mana ianya sangat berguna kepada perancang
pembangunan yang memerlukan kajian segera bagi kawasan-kawasan
kecil yang tidak mempunyai rekod terkini.
d. Menjalankan kerja ukur bagi kawasan kecil dan tidak memerlukan kejituan
yang tinggi.
e. Menambahkan titik kawalan tambahan dengan kejituan yang mencukupi
dari satu rangkaian penyegitigaan sebagai kawalan untuk ukur udara.
f. Membantu pelajar memahami prinsip pengukuran seperti melakukan
terabas, membuat kontor, penyegitigaan yang boleh ditunjukkan secara
langsung di padang.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/3
6.1. Alat-alat Ukur Meja

a. Meja Ukur
Biasa diperbuat dan papan yang berukuran 80cm x 60cm. la didirikan di atas
kaki tiga khas dimana meja ukur boleh dilaras, dipusing dan dikepitkan pada
sebarang kedudukan.

b. Alidad
Alidad ialah kayu pembaris yang mempunyai bilah tenang di kedua
penghujungnya. la digunakan untuk menenang/mencerap butiran dan melukis
garisan ke arah butiran yang dicerap. Bagi jenis alidad berteropong, alidad ini
mempunyai teleskop yang menggantikan bilah tenang untuk mencerap
dengan lebih tepat ke arah butiran. Garis rerambut (cross hair) yang terdapat
pada teleskop membolehkanjarak di antara butiran dan stesen ukur diperolehi
tanpa mengukur dengan pita ukur. Ini dinamakan kaedah tekimetri di mana
beza tinggi antara butiran dan stesen juga dapat ditentukan.

c. Cabang pelambab
Cabang pelambab digunakan dalam kerja berskala besar dan untuk
memindahkan stesen di atas tanah supaya betul-betul tepat ditunjukkan di atas
kertas pelotan. Dengan ini dapat memastikan meja ukur didirikan di atas
kedudukan stesen yang betul.

d. Meja Panjang
Meja panjang digunakan untuk menentu arah meja ukur supaya secara
kasarnya berada di dalam arah yang betul.

e. Pengaras spirit (spirit level)
Pengaras spirit digunakan untuk mengaraskan meja ukur supaya betul-betul
mendatar. Pengaras spirit kadang-kadang digabungkan dengan alidad atau
meja. Gelembung bulat juga boleh digunakan untuk menggantikan
pengaras spirit.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/4
f. Bahan Pelotan - Kertas Pelotan

Kertas pelotan yang digunakan hendaklah stabil dan tahan kepada
perubahan suhu dan kelembapan. Ini untuk mengekalkan ketepatan dan
bentuk pelotan yang terhasil adalah baik dan tepat.

Alat-alat pelotan yang lain yang biasa digunakan seperti pensel, pemadam
dan skala diperlukan semasa kerja pengukuran.


6.2. Cara Mendirisiap Meja Ukur
Sebelum kerja-kerja pengukuran dijalankan dilapangan, terlebih dahulu
meja ukur didirisiapkan supaya ia betul-betul dalam keadaan yang sesuai
untuk digunakan. Proses mendirisiapkan meja ukur adalah seperti benkut:

6.2.1. Pengarasan Meja Ukur (Levelling)

a. Kakitiga dibuka supaya mejaukur lebih kurang mendatar dan
Tingginya mestilah sesuai (tidak melebihi paras siku pencerap)
untuk membuat pelotan.

b. Laraskan mejaukur supaya mendatar dengan menggerakkan
kedudukan kakitiga. Pengaras spirit atau gelembung bulat
digunakan untuk memastikan mejaukur dalam keadaan mendatar.

c. Bagi sesetengah meja ukur, pengarasan meja ukur boleh dilakukan
dengan menggunakan skru pelaras (terdapat di kepala kakitiga
meja ukur) dengan menjongketkan meja ukur di samping
mengubah kedudukan kakitiga meja ukur sehingga mendatar
dengan dibantu oleh pengaras spirit.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/56.2.2 Memusat Mejaukur (Centering)

Setelah meja ukur telah diaras, kerja pemusatan dijalankan. Ini
bertujuan supaya titik di atas pelotan setindih dengan titik di atas tanah.
Cabang digunakan untuk tujuan ini. Caranya:

a. Araskan meja ukur pada stesen di atas tanah, katakan B.
b. b dipelotan hendaklah betul-betul berada di atas B di tanah.
c. Dengan menggunakan cabang pelambab, kita dapat mengetahui
sejauh manakah titik b itu berada dibandingkan dengan di stesen B
di tanah.
d. Cara untuk memastikan titik b di kertas pelotan telah berada tepat
di atas stesen B di atas tanah, ialah dengan menggerakkan meja
ukur atau kertas pelotan sehingga pelambab berada di atas stesen B
dan penunjuk cabang pelambab betul-betul berada di titik b di kertas
pelotan.

Perhatian: Untuk kerja menggunakan skala kecil, memusat meja ukur
tidak perlu tepat kerana tidak memberi kesan kepada kejituan kerja.
Tetapi perkara ini tidak kepada kerja-kerja ukur meja yang berskala
besar.
Contoh: i. Pada skala 1:50000 (skala kecil) jika meja ukur
didirisiapkan 10 m jauh dari stesen di atas tanah akan
hanya menyebabkan seliseh pada pelotan 1/5 mm sahaja.
ii. Pada skala 1:500 (skala besar) jika meja ukur didirisiapkan
10 m jauh dari stesen di atas tanah akan menyebabkan
seliseh pada pelotan 20 mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/6


6.2.3 Menentuarah Meja Ukur (Orientation)

Sebuah meja ukur telah ditentu arahkanjikalau meja itu didirisiapkan
supaya semua garis-garis pelotan berada selari dengan garis-garis di
antara stesen yang berkenaan di atas tanah. Cara menentuarah meja
ukur boleh dilakukan dengan dua cara iaitu:

6.2.3.1 Menggunakan alidad

a. Katakan satu garisan ukur AB telah diplot di atas kertas
pelotan sebagai ab, iaitu semasa kedudukan meja ukur di
titik A.
b. Kemudian, pindahkan meja ukur di tiik B dan letakkan
Semula alidad di sepanjang garis bayang sedia ada.
c. Dengan memutarkan kedudukan meja ukur, dapatkan
Kedudukan titik A semula (menggunakan alidad)
d. Apabila titik A dapat dilihat melalui alidad dari kedudukan
Titik B, ini menunjukkan meja ukur tersebut telah pun
selesai ditentuarah pada stesen berkenaan. Kemudian,
kuncikan kedudukan meja ukur tersebut sebelum ianya
digunakan untuk kerja cerapan.

6.2.3.2 Menggunakan Meja Panjang
a. Katakan meja ukur akan didirisiapkan pada titik A.
b. Letakkan meja panjang di atas meja, dan tentukan arah
utara magnet bagi meja tersebut dengan memutarkan
meja ke kiri atau ke kanan sehinggalah jarum meja tadi
menunjukkan arah utara magnet yang dikehendaki.
c. Kemudian, lukiskan satu garisan di sepanjang kotak
meja tersebut.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/7
d. Apabila meja ukur didirisiapkan pada stesen-stesen yang
berikutnya, letakkan meja panjang tersebut pada garisan
yang telah dilukiskan tadi dan kerja menentuarah meja ukur
boleh dilakukan dengan memutarkan kedudukan meja
tersebut sehingga jarum meja tersebut menunjukkan
arah utara magnet yang dikehendaki. Ini bermakna, kerja
menentuarah meja ukur pada stesen berkenaan telah
selesai.

Perhatian: i. Menggunakan alidad lebih tepat daripada meja
panjang
ii. Alidad sesuai untuk skala besar dan meja panjang
untuk skala kecil.
iii. Selalunya mendirisiapkan meja ukur perlu dilakukan
serentak antara menentuarah dan memusat meja ukur
kerana apabila kita memusat, kemungkinan besar
arahnya telah berubah. Hanya dengan kecekapan dan
kemahiran yang tinggi dapat mengatasi masalah ini.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/8UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

6.1 Teknik kerja ukur meja masih lagi berguna, dalam keadaan apakah ukur
meja digunakan?

6.2 Nyatakan tiga proses mendirisiapkan meja ukur.

a. __________________________________

b.___________________________________

c.___________________________________A Ak kt ti iv vi it ti i 6 6a a
oo..besarnya
meja.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/9


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 6a6.1 -Membuat pengukuran bagi penambahan butiran
-mengkaji peta
-kerja ukur kawasan kecil dan tidak memerlukan kejituan tinggi
-menambahkan titik kawalan

6.2 a. Pengarasan meja ukur
b. memusat meja ukur
c. menentuarah meja ukur
MAKLUMBALAS
KEPADA AKTIVITI 6a
Syabas anda telah memahami
, anda boleh berpindah
keinput seterusnya
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/10

Unit 6b
6.3. Cara Kerja Luar Ukur Meja
6.3.1 Cara Terabas
Dengan cara ini, lebih dan dua garisan dasar diperlukan. Garisan-
garisan dasar ini bersambung antara satu dengan yang lain dan pada
akhirnya akan bertemu dengan garisan permulaan. Kerana ianya dalam
satu terabas maka garisan-garisan dasar ini dinamakan garisan terabas.
a. Stesen-stesen A, B, C, D dan E dipilih. Meja ukur didirikan
di atas A dan titik a di tandakan di kertas pelotan.
(Rujuk rajah I )
b. Dengan menggunakan alidad, garisan ke arah E dan B
dilukiskan dan jarak-jarak mereka disekilkan untuk
mendapatkan jarak e dan b.
c. Meja ukur dipmdahkan ke stesen B, Setelah dilaraskan,
ianya ditentuarahkan berpandukan kepada garisan ba.
Setelah itu garisan kearah C dilukis danjarak BC di sekilkan.
d. Meja ukur dipindahkan ke stesen D dan proses yang sama
Dilakukan untuk mendapatkan kembali titik e.
e. Jika terabas tertutup kembali, iaitu e bertemu dengan e,
maka Ketepatan terabas telah diperolehi. Jika e tidak
bertemu, maka tikaian terabas perlu dibetulkan dengan
kaedah grafik (kaedah Bowditch)
f. Apabila terabas telah dibetulkan, maka stesen-stesen A, B,
C, D, dan E diduduki kembali dan butiran di ambil dengan
cara jejarian dan persilangan.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/11
6.3.2 Kaedah Silangan

a. Cara silangan sesuai digunakan jika butir yang hendak
dicerap Itu jauh di mana jarak sukar diukur. Dalam cara ini,
jarak tidak perlu diukur kecuali panjang garis dasar sahaja.

b. (Dan rajah 2) Apabila stesen P dan Q telah dipileh, meja ukur
didirikan di P dan di dilaraskan. Titik p diladongkan supaya
berada betul-betul di atas stesen P dengan menggunakan
cabang pelambab.

c. Jarak antara kedua stesen PQ diukur dan meja kemudian
Ditentuarahkan sehingga stesen Q boleh dilihat melalui alidad
dan lukiskan gapsan p ke q dengan skala yang telah dipilih. .
Ini bermakna pq telah selari dengan PQ di atas tanah.


Rajah 1
Cara Terabas
E
B C
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/12
d. Dengan meletakkan alidad di titik p, garisan ke arah semua
butiran dilukiskan tanpa perlu mengukur jarak dari stesen ke
butiran tersebut.

e. Apabila selesai, meja dipindahkan ke stesen Q dan dilakukan
proses mendirisiap meja ukur.

f. Dengan meletakkan alidad dititik q, garisan ke semua
butiran yang dicerap dari P tadi dilukiskan.

g. Titik persilangan antara garisan yang dilukis dari p dan q
adalah titik yang dikehendaki.Bangunan
q p q
p
Q P
Pokok
Rajah 2
Kaedah Silangan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/13
6.3.3. Kaedah Jejarian.

a. Kaedah ini sesuai untuk kawasan yang kecil dan tiada
halangan.
b. Meja ukur didirikan di stesen P (lihat rajah 3) di suatu
kawasan yang sesuai.
c. Semasa mendirisiapkan alat, pindahkan titik P ke kertas
pelotan di meja ukur dengan menggunakan cabang
pelambab dan ditandakan dengan p.
d. Setelah selesai mendirisiapkan alat, dengan menggunakan
alidad yang diletakkan dititik p, garisan ke arah semua
butiran dilukiskan, iaitu garisan pA, pB, pC, dan
sebagainya.

e. Jarak-jarak PA, PB, PC dan seterusnya didapatkan sama
ada dengan.cara mengukur jaraknya di tanah atau dengan
cara tekimetri jika alidad berteropong digunakan.

f. Jarak-jarak ini kemudian diskilkan ke atas kertas
pelotan mengikut skala yang telah ditetapkan.


Rajah 3
Kaedah Jejarian
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/14


6.3.4 Kaedah Silangalikan dan Segitiga Seliseh
Silangalikan adalah proses di mana kedudukan stesen yang
diduduki belum lagi ditentukan di dalam pelotan. Ini
kadangkala diperlukan dalam ukur meja berskala kecil di
mana penelitian stesen secara silangan tidak begitu
bersesuaian. Cara kerja kaedah ini adalah seperti benkut:
a. Pilih sekurang-kurangnya tiga stesen yang
telah Ditentukan. Kedudukannya. Katakan stesen
alat di P dan tiga stesen lain iaitu A, B dan C. (lihat
rajah 4 ). Stesen p di kertas pelotan belum ditentukan
lagi.
b. Meja ukur didirisiapkan di stesen P dan garisan ke
arah A, B, dan (dilukiskan diatas meja ukur dengan
alidad dan di tandakan di atas kertas sebagai a,b,c.
c. Jika meja didirisiapkan dengan tepat, ketiga-tiga
garisan tersebut akan bersilang pada satu titik p yang
dikehendaki.
d. Biasanya meja tidak didirisiapkan dengan betul
menyebabkan satu segitiga yang dinamakan segitiga
seliseh akan terbentuk. Masalah segitiga seliseh ini
boleh diselesaikan dengan beberapa cara.

Nota: Dalam kebiasaan amali yang dilakukan, kaedah
silangalikan tidak digunakan. Sebaliknya kaedah yang
biasa dipraktikkan adalah gabungan kaedah trabas dan
kaedah jejarian atau silangan. Trabas ukur meja
biasanya diukur dengan kaedah trabas dan butiran
menggunakan kedah jejarian atau silangan.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/15

6.3.5. Kaedah cuba-cuba / Cara Lehman

Dalam kaedah ini, cara Lehmann digunakan untuk
mempercepatkan lagi penentuan titik p. Andaian-andaian yang
dikenakan ke atas kedudukan p dan stesen P. (rujuk raiah 5 )

a. Titik p akan berada sama ada di sebelah kiri atau kanan ke
semua tiga garisan

b. Jika stesen P berada di dalam segitiga yang dibentuk oleh
stesen A, E dan C, maka p akan berada dalam segitiga
seliseh. Jika tidak, p akan berada diluarnya.
A
B
C
Kertas pelotan
Meja ukur di
stesen P
Rajah 4
Kaedah Silangalikan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/16

c. Jarak p dan setiap garisan adalah berkadar terus dengan
jaraknya ke setiap stesen.


6.3.5.1 Cara Penyelesaiannya.
i. Apabila p telah ditentukan, alidad diletakkan disisinya dan
salah satu stesen (a, b atau c) dan meja diputarkan sehingga
stesen berkenaan dapat dilihat.
ii. Jika titik p telah ditentukan dengan betul, garisan kedua stesen
lagi akan bersilang pada titik p.
iii. Jika tidak segitiga seliseh yang lebih kecil akan terbentuk.
Proses yang sama dilakukan sehingga titik p yang sebenar
ditemui.

A
B
C
a
b
p
e
z
y
x
Katakan titik p dipilih
disebelahkanan
garisan-garisan dan
jarak
PA = 300m
PB = 200m
PC = 250m
Maka nilai,
X : y : z = 3 : 2 : 2.5
Segitiga selisih
Rajah 5
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/17

6.3.6 Cara Kertas Surih

i. Kertas surih diletakkan di atas kertas pelotan dan titik P
dipindahkan kekertas surih menggunakan cabang pelambab.
(rujuk rajah 6)

ii. Oleh kerana titik ini bukan titik p dipelotan, ia di namakan p'.

iii. Dengan menggunakan alidad, garisan p'~, p'B dan p'C dilukis.

iv. Kertas surih kemudiannya diubah-ubahkan sehingga ketiga-tiga
garisan tersebut melalui ketiga-tiga titik a, b dan c yang telah
dipelot.

v. Kedudukan sebenar titik p dipelotkan ialah kedudukan titik p' di
kertas surih.

B
Kertas
lukisan
A
C
p
A
B
C
a c
b
Kertas
surih
Segitiga selisih
Rajah 6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/18

6.4 Penentuan Aras Dalam Ukur Meja

Dalam kerja Ukur Meja, aras titik-titik dipermukaan bumi boleh juga ditentukan
dengan bantuan alat tertentu. Aras yang dimaksudkan diukur dalam bentuk beza
tinggi dan darinya dapat menghasilkan kontor. Alat tambahan yang digunakan
untuk mendapatkan beza tinggi adalah Alat Aras Abney (Abney Level) dan
Jangkacerun India (Indian Clinometer). Berikut diterangkan bagaimana
menggunakan alat jangkacerun tersebut.
a. Jangkacerun biasanya digunakan bersama meja ukur untuk mencari beza
tinggi sesuatu kawasan.
b. Semasa penggunaanya ia diletakkan di atas meja ukur dan kemudian
dilaraskan.


c. lanya diarahkan ke stesen yang ketinggiannya diperlukan melalui lubang
tenang yang terdapat pada alat ini.
d. Penunjuk ufuk yang terdapat disepanjang bilah tenang yang bersenggat
akan menunjukkan bacaan sudut atau ukuran tangen (dalam tiga titik
perpuluhan) bagi stesen tersebut.
e. Nilai tangen tersebut akan didarabkan dengan jarak yang berskala untuk
menghasilkan perbezaan ketinggian sama ada di atas atau di bawah aras
meja ukur.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/19


6.5. Selisih Dalam Ukur Meja

Selisih yang kerap berlaku boleh dibahagikan kepada dua bahagian
6.5.1 Kesalahan alat
i. Permukaan meja ukur tidak rata
ii. Meja panjang rosak
iii. Alidad tidak lurus

6.5.2. Kesalahan Semasa Kerja
i. Meja ukur tidak mendatar
ii. Kesalahan meladong
iii. Kesalahan menentuarah
iv. Kesalahan semasa memelot
nota: kesalahan ini boleh diatasi jika proses mendirisiapkan alat
dilakukan dengan sempurna

6.6 Kebaikan dan Keburukan Ukur Meja
6.6.1 Kebaikan Ukur Meja
i. Pelotan disiapkan dipadang. Kesalahan kerja boleh disemak
dipadang
ii. Buku kerja luar tidak diperlukan. Kesalahan membuku tidak
timbul.
iii. Pengukuran dapat dibuat dengan cepat.
v. Alat-alat yang digunakan tidak terlalu mahal.

6.6.2 Keburukan Ukur Meja
i. Tidak sesuai bagi kawaasan yang lembab dan kawasan
yang mempunyai banyak pokok
ii. Disebabkan buku kerja luar tidak ada, rekod tidak dapat
disimpan
iii. Tidak sesuai bagi kerja jitu
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/20

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 1

6b.1 Nyatakan tiga kaedah kerja luar ukur meja dijalankan

a.______________________________________

b.______________________________________

c.______________________________________


SOALAN 2

6b.2 Berikan tiga kebaikan dan tiga keburukan ukur meja

Aktiviti 6b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/21
MAKLUMBALAS
AKTIVITI 6b


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 1b


Jawapan 6b.1

a. Kaedah terabas
b. Kaedah silangan
c. Kaedah jejarian


Jawapan 6b.2

Tiga Kebaikan ukur meja
i. Pelotan disiapkan dipadang
ii. Buku kerja luar tidak diperlukan ,kesalahan membuku tidak
timbul.
iii. Pengukuran dapat dibuat dengan cepat.

Tiga keburukan ukur meja
i. Tidak sesuai bagi kawaasan yang lembab dan kawasan
yang mempunyai banyak pokok
iii. Disebabkan buku kerja luar tidak ada, rekod tidak dapat
disimpan
iii. Tidak sesuai bagi kerja jitu
.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/22Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!


Soalan 6.1

a. Senaraikan empat (4) peralatan yang digunakan untuk menjalankan ukur meja.
b. Jelaskan tiga(3) prinsip utama dalam kerja ukur meja.

Soalan 6.2
Jelaskan bagaimana gerakkerja luar ukur meja dengan menggunakan kaedah
silangalikan.
PENILAIAN KENDIRI
Sila semak jawapan anda
diruang maklumbalas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/23
SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN
DENGAN JAWAPAN DIBAWAH.

Jawapan 6.1
a ) Alat-alat ukur yang digunakan dalam kerjaluar ukur meja adalah seperti berikut:
a. Meja ukur
b. Pembaris tenang
c. Alat aras spirit
d. Cabang Pelambab
e. Meja panjang

b) Tiga prinsip utama:
i. Meja ukur hendaklah mendatar dan ditentu arah.
ii. Titik stesen diatas kertas pelotan mestilah sama dengan titik stesen
diatas tanah.
iii. Garis cerapan ditentukan dengan alidad dan mengikut skil yang
bersesuaian.

MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/24


Jawapan 6.2

Kaedah silangalik
Meja ukur ditentuarah pada salah satu stesen ukur meja yang diketahui sebagai
B , juruukur akan mengambil pandangan hadapan kekedudukan C dan kemudian
dilukiskan satu garisan pancaran yang berpanjangan dengan tepi kanan
pemabaris tenang memalui tanda titik b. Meja ukur kemudian didirisiap diatas
stesen C, dan meja ukur ditentuarahkan dengan dibuat pandangan belakang
kearah stesen B, lalu dibuat silangalik dari stesen A melalui tanda a. Titik
persilangan c, hasil dari pancaran dari b dan garisan silangalik dari a itu
bersilang


Stesen A
Meja ukur
distesen B
Meja ukur
distesen C
a
b
c
a
b
Tahniah sekiranya anda
dapat menjawab dengan
betul. Mari kita berpindah
keunit7.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/25

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 1UNIT 7PENGENALAN UKUR ARAS

Objektif am: Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis alat dan
kaedah kerja ukur aras.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan ukur aras.
Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di dalam ukur aras.
Membezakan jenis-jenis alat aras yang digunakan dalam ikir aras.
Menjalankan kerja-kerja ukur arasOBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 2


7.0 DEFINASI

Ukur aras adalah proses pengukuran bagi menentukan beza tinggi diantara titik-titik
di atas mukabumi yang dirujuk kepada datum dengan menggunakan alat aras dan
setaf.


setaf

1.353 2.887
Beza Tinggi = 1.543
A
AL
A
= 100.000
alat aras

B
Rajah 7.1 Pengukuran aras / beza tinggi antara dua titik

Katakan bacaan pada setaf di A adalah 1.353m dan pada B = 2.887. Beza tinggi A
dan B adalah 1.357 - 2.887 = -1.543. Ini bermakna titik B berada 1.357m di bawah
titik A. Dalam ukur aras, keadaan ini dinamakan sebagai turun Jadi, jika Aras laras
titik A = 100.000 maka Aras Laras titik titik B = 100.000 -1.357 = 98.446m.

7.1 TUJUAN UKUR ARAS

Antara kegunaan atau tujuan ukur aras dibuat adalah untuk perkara-perkara
berikut.

1. Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
2. Membina Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara
(Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.
3. Mendapatkan keratan rentas dan keratan memanjang yang
menunjukkan profail tanah terutamanya bagi projek laluan dengan itu
segala perancangan akan dapat dilakukan.
4. Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan
5. Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda
(setting out)
6. Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti pengaliran air
dan sebaginya.

Input 7a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 37.2 ISTILAH-ISTILAH UKUR ARAS

7.2.1 Garisan Aras
Ialah garisan mendatar yang selari dengan permukaan ufuk bumi. Contoh
yang paling senang dilihat ialah permukaan air disebuah tasik. Garisan ini
akan bersudut tepat dengan garis gravity bumi.

7.2.2 Aras laras
Ketinggian setiap titik di muka bumi samada ke bawah atau ke atas datum
Sebarang permukaan aras yang menjadi rujukan bagi ketinggian titik di
permukaan bumi. Biasanya dirujuk kepada paras purata laut (mean sea
level) msl

7.2.3 Batu Aras
Ianya juga dikenali sebagai (BM iaitu Bench Mark) merupakan titik rujukan
tetap dan kekal yang diketahui aras larasnya. Ianya satu binaan yang kekal,
stabil dan selamat dan kebiasaanya dibina di tepi-tepi jalan setiap 2km atau
berhampiran bangunan-bangunan kerajaan, persimpangan jalan dan
sebagainya.

7.2.4 Batu aras Sementara
Ianya juga dikenali sebagai (TBM Temporary Bench Mark) iaitu titik rujukan
aras laras yang dibina untuk kegunaan sementara di kawasan pembinaan
sehingga pembinaan itu siap.

7.2.5 Pandangan Belakang
Cerapan yang pertama diambil selepas alat aras didirisiapkan

7.2.6 Pandangan Antara
Cerapan yang diambil diantara pandangan belakang dan pandangan
hadapan

7.2.7 Pandangan Hadapan
Cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan

7.2.8 Titik Pindah
Titik kedudukan setaf di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang
dan pandangan hadapan diambil.
Rajah 7.2 Kedudukan titik pindah


PH
PB
TITIK PINDAH
STN A
STN A
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 4
7.2.9 Aras Lompat
Kerja pengukuran aras untuk
menyemak satu siri pengukuran
yang telah dijalankan dari titik
akhir ke titik mula

7.3 SENARAI PERALATAN UNTUK MENJALANKAN UKUR ARAS.

Bagi menjalankan kerja ukur aras, alat-alat berikut adalah perlu.

7.3.1 Alat Aras
Berbagai jenis alat aras boleh digunakan untuk menjalankan ukur aras.
Pemilihan alat aras adalah bergantung kepada faktor kos, masa dan
ketepatan pengukuran. Walaubagaimanapun, secara umumnya alat aras
boleh dibahagi kepada 3 jenis utama, iaitu ;

1. Alat aras Dompot (Dumpey Level)
2. Alat aras Jongkit (Tilting Level)
3. Alat aras Automatik
4. Alat aras digital


Tiub gelembung udara paksi pugak

paksi tiub gelembung
kanta
mata


paksi ufuk
teropong


skru kaki pelaras
garisan plumbab

Rajah 7.3 Keratan rentas binaan asas alat aras
Mujur
lepas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 57.3.2.1.1 Alat aras Dompot (Dumpey Level)
Alat aras dompot adalah yang paling ringkas. Pengarasan
alat dilakukan dengan memusingkan tiga skru kaki pelaras.
Langkah-langkah pengarasan alat adalah seperti berikut.

Langkah 1
Halakan teropong selari dengan mana-mana dua
skru kaki (2 & 3).
Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah
berlawanan sehingga gelembung aras berada di
tengah-tengah.


Langkah 2
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki
no. 1. Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 (Jangan
pusing skru 2 & 3) sehingga gelembung aras
berada di tengah-tengah.


Langkah 3
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki (2
& 3) tetapi berlawanan arah dengan langkah 1.
Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah
berlawanan sehingga gelembung aras berada di
tengah-tengah.Langkah 4
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki
no. 1 (berlawanan arah dengan langkah 2).
Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 sehingga
gelembung aras berada di tengah-tengah (Sekali
lagi . J angan pusing skru 2 & 3).

Langkah 5 (Semakan)
Pusing teropong 90 dan kembali ke kedudukan
asal. Sepatutnya Gelembung aras akan berada di
tengah-tengah pada mana-mana arah.

Jika gelembung masih tidak ditengah-tengah, ulangi
langkah 1 4.Skru kaki pelaras Gel. Aras
1
3 2
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 6


7.3.2.1 Alat aras Jongkit (Tilting Level)
Alat aras ini sama sebagaimana alat aras dompot
kecuali ia mempunyai tambahan skru penjongkit dan
gelembung aras jitu, yang digunakan untuk
melaraskan alat aras dengan lebih jitu setiap kali alat
dihalakan ke pandangan lain. Mula-mula
pengarasan dibuat sebagaimana alat aras dompot.
Tetapi sebelum bacaan setaf diambil, terlebih dahulu
dipusingkan skru penjongkit untuk pengarasan jitu.
Kebanyakan alat menggunakan gelembung U bagi
pengarasan jitu. Dalam keadaan aras, gelembung
kiri dan kanan akan membentuk huruf U bila
skru.penjongkit dipusing.


7.3.2.2 Alat aras Automatik
Alat aras ini dinamakan sebegitu kerana ia berupaya
untuk melaras dengan sendirinya setelah di laraskan
secara kasar berpandukan kepada gelembung aras
bulat. Sistem alat aras ini direkabentuk supaya
prizam di dalamnya akan bertindak balas terhadap
graviti bumi untuk menjadi dalam kedudukan datar.7.3.2.3 Alat aras Digital
Alat jenis ini masih belum digunakan dengan meluas
di negara kita. Dengan menggunakan konsep
pantulan cahaya atau laser, bacaan aras akan
dipaparkan pada alat aras dalambentuk berdigit.Rajah 7.5 Alat aras automatik.
Gelembung bulat perlu sekurang-
kurangnya berada di dalam bulatan
bagi membolehkan alat mengaras
dengan sendiri
Rajah 7.4
Gelembung U bagi
alat aras jongkit


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 7


7.3.2 Kakitiga alat aras
Digunakan untuk mendirisiap alat aras. Terdapat dua jenis kaki tiga bagi
kegunaan alat aras. Bagi alat aras dompot dan tilting, kebiasaannya
permukaan tapak kaki tiga adalah rata. Manakala bagi alat aras automatik
permukaan tapak kaki tiga adalah berbentuk melengkung bagi memudahkan
lagi kerja-kerja pengarasan.


7.3.3 Setaf
Setaf yang digunakan adalah setaf metrik yang boleh dipanjang dan
dipendekan. Panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambung-
sambung.Terdapat juga setaf soptwith iaitu dalam unit imperial.


Rajah 7.4 Gambaran setaf dilihat
melalui teropong alat aras.


7.3.4 Staf Levell/ Gelembung setaf
Gelembung udara yang digunakan untuk memastikan setaf didirikan betul-
betul tegak. Selalunya dilekapkan pada sisi setaf. Gelembung udara pada
gelembung setaf dapat membantu ketegakan setaf

7.3.5 Pita ukur
Digunakan untuk mengukur jarak dari alat aras ke setaf. Jarak antara
pandangan belakang dan pandangan hadapan sebaik-baiknya lebih kurang
sama untuk mengelakkan selisih kolimatan alat.

7.3.6 Buku Kerja Luar / Borang Pembukuan Ukur Aras
Buku kerja luar digunakan untuk merekod bacaan setaf dan membuat kiraan
aras laras. Pembukuan dan kiraan boleh dibuat dengan dua kaedah, iaitu
kaedah naik turun atau kaedah tinggi garis kolimatan(TGK).

1.2
1.3
Perhatikan bahawa setiap satu senggatan adalah
bersamaan satu sentimeter (1 cm). Dengan ini
bacaan boleh dibuat kepada 1 mm yang hampir.
Bacaan setaf sepatutnya
dibaca sebagai ialah 1.253
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 8


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
S7a.1 Terangkan perbezaan di antara perkara-perkara berikut:
i. Alat aras dompot dan alat aras automatik
ii. Batu aras dan batu aras sementara
iii. Fungsi gelembung bulat dan gelembung panjang

S7a.2 Apakah yang anda tahu tentang tujuan ukur aras ?
SELAMAT MENCUBA.
AKTIVITI 7a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 9
SUDAHKAH ANDA MENCUBA ?
JIKA SUDAH BUAT SILA SEMAK JAWAPAN ANDA .

Jawapan untuk soalan 7.a.1.

i). Perbezaan alat aras dompot dan alat aras automatik adalah dari segi
pegarasan alatnya iaitu alat dompot diaraskan menggunakan tiga skru
kaki pelaras manakala alat aras automatik direka khas supaya prizam
didalamnya bertindak mengaras dengan sendiri asalkan gelembung bulat
berada didalam bulatan.

ii). Perbezaan diantara batu aras dan batu aras sementara ialah :
Ianya juga dikenali sebagai (BM iaitu Bench Mark) merupakan titik
rujukan tetap dan kekal yang diketahui aras larasnya. Ianya satu binaan
yang kekal, stabil dan selamat dan kebiasaanya dibina di tepi-tepi jalan
setiap 2km atau berhampiran bangunan-bangunan kerajaan,
persimpangan jalan dan sebagainya.
Manakala batu aras sementar dikenali sebagai (TBM Temporary
Bench Mark) iaitu titik rujukan aras laras yang dibina untuk kegunaan
sementara di kawasan pembinaan sehingga pembinaan itu siap.

iii).Fungsi gelembung bulat adalah untuk pengarasan secara kasar manakala
gelembung panjang pula untuk pengarasan yang lebih jitu.

Jawapan untuk soalan 7.a.2.

Antara kegunaan atau tujuan ukur aras dibuat adalah untuk perkara-
perkara berikut.
1. Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
2. Membina Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara
(Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.
3. Mendapatkan keratan rentas dan keratan memanjang yang
menunjukkan profail tanah terutamanya bagi projek laluan dengan itu
segala perancangan akan dapat dilakukan.
4. Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan
5. Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda
(setting out)
6. Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti pengaliran air
dan sebaginya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
7 7a a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 10


7.4 PELARASAN ALAT ARAS.
Pelarasan alat aras terbahagi kepada dua jenis iaitu :
a) Pelarasan sementara.
b) Pelarasan Tetap

7.4.1 Pelarasan Sementara.
Ia melibatkan kerja-kerja memasang, mengaras alat aras dan memfokus
teropong. Anda kena lakukan di lapangan setiap kali alat aras di dirikan.

7.4.2 Pelarasan Tetap.
Ia adalah pelarasan yang anda lakukan kepada alt aras itu sendiri.
Anda akan lakukan apabila bacaan yang diambil pada alat aras didapati
kurang tepat ( terdapat ralat ).


7.5. KAEDAH MELAKUKAN PELARASAN SEMENTARA.

7.5.1 Mendirisiap Alat.
i) Dirisiapkan tripot ( kaki tiga ) diatas tanah dengan ketinggian
yang setimpal dengan pencerap.
ii) Kuncikan skru-skru kakitiga dan datarkan tapak atasnya
supaya hampir-hampir mendatar.
iii) Pasang alat aras keatas kakitiga dan kemaskan skru pengunci
kakitiga pada alat.
iv) Dengan bantuan 3 skru paengatur aras, aturkan gelembung
bulat (kasar) supaya ditengah.

Untuk alat aras jongkit Kemudian aturkan gelembung
panjang (halus) supaya dapat membentuk huruf U .
Setelah itu alat aras boleh digunakan.Input 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 11


7.5.2 Mengaras Gelembung Udara.
i) Bukakan / lepaskan pengunci garisan mendatar (jika ada).
ii) Pusingkan teropong sehingga selari dengan mana-mana 2 skru
kakitiga, katakana A dan B. Ketengahkan gelembung dengan
skru A dan B serentak seperti gambarajah dibawah.
iii) Pusingkan teropong 90 darjah dari kedudukan tadi dan
masukkan gelembung dengan skru sahaja.
iv) Pusingkan teropong berkeadaan seperti di (ii) dan ketengahkan
semula gelembung dengan skru A dan B.
v) Pusingkan 180 darjah. Jika gelembung tersebut pindah
kedudukannya, kembalikan gelembung dengan skru A dan B.
vi) Pusingkan lagi 90 darjah. Jika gelembung tersebut masih juga
belum di dalam keadaan aras, kembalikannya dengan skru C.
vii) Pusingkan teropong keliling dan semak. Jika alat aras sudah
laras, gelembung akan berada tetap pada kedudukannya . Alat
aras sudah siap untuk digunakan.
viii) Arahkan teropong pada setaf dan fokuskan pada sasaran.
ix) Jelaskan bebenang silangan (garisan stadia). Jika didapati
bebenang kurang jelas, maka putarkan skru pemfokus
sehingga bebenang kelihatan tajam dan jelas.

Catitan : Proses (viii) dan (ix) ialah untuk menghilangkan
parallaks mata.


A B
C
C
A B
Rajah 7.5
Rajah 7.6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 12


7.6 KAEDAH MELAKUKAN PELARASAN TETAP.
i) Tiup gelembung mesti bersudut tepat dengan paksi pugak alat aras
bermakna gelembung mesti terletak dibahagian tengah-tengah kotak
gelembung.
ii) Garis kolimatan mesti selari dengan paksi tiup gelembung, bermakna
garis tenung mesti bersudut tepat pada paksi pugak dan membuat
satah mendatar.
iii) Cara : Kaedah ujian dua piket (rujuk rajah 7.7)


a. Setkan alat dititik c dan cerapkan bacaan setaf ke A dan B.
b. Kemudian pindahkan alat ke titik D, dan cerapkan bacaan ke
setaf A dan B.
c. Sekiranya perbezaan ketinggian ( a
1
b
1
) = ( a
2
b
2
), maka
alat tidak mempunyai selisih kolimatan.
d. Jika pebezaan ketinggian tidak sama, maka penyelarasan tetap
pada alat perlu dijalankan.
e. Cara-cara pelarasan tetap ( rujuk rajah 7.7 )

Katakan AC = CB = BD.

Anggapkan selisih AC = e, maka CB dan BD juga sama
nilai dengan e.

Berdasarkan prinsip segitiga sebentuk, selisih DA = 3e.

Dengan alat aras di D,
Bacaan a
2
= bacaan benar di A + 3e
Maka, A = b
2
e
A
2

3e
b
2

e
A
1
b
1

e
A
C
B
D
20m 20m 20m
Rajah 7.7
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 13


Perbezaan sebenar = (bacaan benar di A) (bacaan benar di B )
= ( a
2
3a ) ( b
2
e )
= a
2
b
2
2e (1)

Diketahui juga perbezaan sebenar = a1 b1 (2)

Diketahui, persamaan (1) = persamaan (2)
( a
2
b
2
2e ) = ( a
1
b
1
)
2e = a
2
b
2
a
1
+ b
1

e = a
2
b
2
a
1
+ b
1

2

Maka masukkan nilai e untuk mendapatkan bacaan sebenar,
Bacaan di A = ( a
2
3e )
Bacaan di B = ( b
2
e )

7.7 PROSIDUR MENJALANKAN KERJALUAR UKUR ARAS.

7.7.1. Ukur aras terbalik.
Setaf boleh dibaca dengan cara tegak (normal) atau dipegang secara
terbalik (invert). Selalunya kita memegang setaf secara tegak, tetapi
untuk mendapatkan aras laras lantai bawah sesuatu objek kita boleh
gunakan kaedah setaf terbalik.Rajah 7.8 Setaf tegak (kiri) dan setaf terbalik (kanan)

Kaedah bacaan adalah sama, cuma angka-angka bacaan pada setaf
akan nampak terbalik. Oleh itu kita perlu lebih berhati-hati semasa
pembacaan.
Cuba buktikan bahawa aras laras bawah jambatan tersebut ialah
= AL
BA
+ PB + PH dimana PB dan PH ialah bacaan setaf belakang
dan setaf hadapan.BA
JAMBATAN
???
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 14


7.7.2 Ukur aras bersiri.

Jujukan ukur aras yang lebih rumit ditunjukkan dalam keratan rentas
dalam rajah 7.9a, yang mana anda boleh melakukan kerja ukur aras
daripada OBM ke TBM untuk mencari aras terlaras titik-titik A hingga
ke E. Rajah 7.9b menunjukkan ukur aras dalam pandangan pelan.
Prosidur kerja luar ini dipanggil ukur aras bersiri dan caranya adalah
seperti berikut :(1) Alat aras didirisiapkan pada kedudukkan yang selesa di
I
1
dan PB adalah 2.191 diambil kepada OBM, iaitu tapak
setaf berada di atas OBM dan setaf dipegang secara
tegak.
(2) Setaf dipindahkan ke titik A dan selepas itu ke titik B dan
bacaan pada kedua-dua kedudukkan ini diambil, 2.505
dan 2.325 masing-masing.
(3) Titik aleh mesti digunakan untuk sampai ke titik D
disebabkan sifat-sifat semulajadi keadaan tanah. Oleh
itu titik dialih dipilih di C. Setaf dipindahkan ke C dan
bacaannya 1.496m direkod. Ini adalah padandang
hadapan (PH).
(4) Sementara setaf berada di C, alat dipindahkan ke
kedudukkan yang lain iaitu di I
2
. Bacaan dibuat daripada
kedudukkan baru ke setaf C. Bacaan PB ini adalah
3.019m.


O
.
B
.
M
.

4
9
.
8
7


T
B
M

4
8
.
7
1
m


A
O
D

TBM
A

B
C
D
E
I
2
I
3
I
1

2
.
1
9
1


2
.
5
0
5


2
.
3
2
5


1
.
4
9
6


2
.
5
1
3


2
.
8
1
1


1
.
7
5
2


3
.
8
2
4

I
2
(a)

OBM
A
I
1
B
C

D
E
I
3
PB
PA
PA
PH
PB
PA
PH
PB
PH
(b)

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 15


(5) Setaf dipindahkan ke D dan E mengikut giliran dan
bacaan yang di ambil adalah 2.513m (PA) dan 2.811m
(PH) masing-masing. E menjadi titik antara (TA) yang
lain.
(6) Akhir sekali, alat aras dipindah ke I
3
, PB = 1.752m
dicerap pada E dan PH = 3.825 dicerap pada TBM.
(7) Kedudukkan akhir setaf adalah di titik yang diketahui
Reduce Level nya (RL). Ini adalah amat penting kerana
kerja luar ukur aras mesti bermula dan berakhir pada
titik-titik yang diketahui aras terlarasnya. Jika sebaliknya,
adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam
ukur aras.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 16
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


Soalan 1.

Apakah yang anda faham tentang pelarasan sementara dan pelarasan tetap ?
Soalan 2.

Apakah yang anda telah pelajari mengenai ukur aras terbalik dan ukur aras bersiri ?


AKTIVITI 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 17

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 7b ini.Maklum balas 1.

Pelarasan sementara melibatkan kerja-kerja memasang, mengaras alat
aras dan memfokus teropong. Anda kena lakukan di lapangan setiap kali
alat aras di dirikan. Manakala pelarasan tetap adalah pelarasan yang
anda lakukan kepada alat aras itu sendiri.
Anda akan lakukannya apabila bacaan yang diambil pada alat aras
didapati kurang tepat ( terdapat ralat ).Maklum balas 2.

Ukur aras terbalik dilakukan untuk mencari aras terlaras bagi lantai bawah
bagi sesuatu pembinaan. Sebagai contoh bahagian bawah lantai
sesebuah jambatan.
Bagi ukur aras bersiri pula dilakukan untuk mendapat aras terlaras bagi
satu jujukan butiran yang banyak dan jarak panjang. Sebagai contoh
untuk kerja-kerja pemotongan atau pengorekan bagi pembinaan jalan.
MAKLUM BALAS 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 18Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

Soalan 1.
Cuba anda terangkan bagaimana hendak melakukan pelarasan tetap keatas
alat aras.

Soalan 2.


PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan
anda dalam
ruangan
maklumbalas !
2.3
2.4
Berapakah niali bacaan setaf yang anda
faham pada gambarajah di sebelah ?
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 19


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.

Malum balas kendiri 1.
i) Tiup gelembung mesti bersudut tepat dengan paksi pugak alat aras
bermakna gelembung mesti terletak dibahagian tengah-tengah kotak
gelembung.
ii) Garis kolimatan mesti selari dengan paksi tiup gelembung, bermakna
garis tenung mesti bersudut tepat pada paksi pugak dan membuat
satah mendatar.
iii) Dengan menjalankan ujian dua piket.


Malum balas kendiri 2.
Bacaan setaf tersebut adalah 2.358m.
Taniah anda telah berjaya dan boleh teruskan ke unit 8 !!
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 1
UNIT 8PEMBUKUAN, PENGIRAAN DAN
PELOTAN UKUR ARAS

Objektif am: Mempelajari dan memahami Cara membuat pembukuan,
Pengiraan dan membuat pelotan bagi hasil dari pengukuran
aras.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Membuku cerapan ukur aras dengan kaedah-kaedah naik turun dan
kaedah tinggi garis kolimatan.
Mengira aras laras titik-titik staf, menyemak kiraan dan ketepatan kerja.
Melakukan ukur aras untuk kerja keratan memanjang dan melintang.
Membuat pelotan keratan memanjang dan keratan melintang.

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 28.0 Pembukuan dan Kiraan Aras Terlaras


Pembukuan dan larasan-Iarasan bacaan rajah 8 diatas boleh dibuat oleh salah satu
daripada dua kaedah berikut :
(1) Kaedah naik dan turun.
(2) Kaedah Ketinggian Kolimatan.


Input 8a
TBM
A

B
C
D
E
I
2
I
3
I
1

2
.
1
9
1


2
.
5
0
5


2
.
3
2
5


1
.
4
9
6


2
.
5
1
3


2
.
8
1
1


1
.
7
5
2


3
.
8
2
4

I
2

OBM
A
I
1
B
C

D
E
I
3
PB
PA
PA
PH
PB
PA
PH
PB
PH

O
.
B
.
M
.

4
9
.
8
7


T
B
M

4
8
.
7
1
m


A
O
D

Rajah 8
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 38.1 Kaedah Naik dan Turun

PB PA PH NAIK TURUN RL
MULA
PEMB. RL
AKHIR
CATATAN
2.191 49.87 49.87 OBM 49.87
2.505 0.314 49.556 +0.003 49.56 A
2.325 0.180 49.736 +0.003 49.74 B
3.019 1.496 0.829 50.565 +0.003 50.57 C (TA)
2.513 0.506 51.071 +0.006 51.08 D
1.752 2.811 0.298 50.733 +0.006 50.78 E (TA)
3.824 2.072 48.701 +0.009 48.71 TBM 48.71
6.962 8.131 1.5165 2.684 49.87
6.962 1.515 48.701
+1.169 +1.169 +1.169
Jadual 8.1
Bacaan-bacaan yang ditunjukkan dalam Jadual 8.1 direkodkan dengan kaedah naik dan
turun. Ini biasanya direkodkan dalam buku aras yang mengandungi semua ruang yang
berkaitan. Setiap ruang buku aras sesuai dengan kedudukan staf dan ini disahkan oleh
nota-nota dalam ruang 'catatan'. Kiraan aras terlaras titik yang dikaitkan dengan titik
terdahulu adalah dibuat dengan cara berikut:-
(I) Daripada OBM ke A adalah nilai turun (lihat Rajah 8). PB = 2.191 telah
direkodkan di OBM dan PA = 2.505 m di A. Hasilan beza ketinggian diberi
oleh (2.191 -2.505) = -0.314m. Tanda negatif menunjukkan turun dan
dimasukkan terhadap titik A. Nilai turun ini dikurangkan danpada RL bagi
OBM untuk mendapatkan aras terlaras awal bagi A sebagai 49.556.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 4


(2) Prosidur ini diulang dan beza ketinggian daripada A ke B diberikan oleh
(2.505- 2.385) = +0.180m. Tanda positif menunjukkan naik dan dimasukkan
melawan B. RL bagi B adalah (RL
A
+ 0.180) = 49.736m.
(3) Pengiraan ini diulang sehingga aras terlaras mulai TBM dikira pada titik
yang mana perbandingan boleh dibuat dengan nilai yang diketahui (lihat (6)
di bawah).
(4) Bila mengira naik atau turun bagi angka-angka dalam ruangan PH atau PA
mesti ditolak daripada angka-angka dalam garisan teratas yang terdekat,
sama ada dalam ruangan yang sama atau ruang di sebelah kirinya. Di TA ,
PH ditolak daripada PA atau PB dalam garisan teratas dan PB dalam
segarisan dengan PH kini digunakan untuk meneruskan pengiraan dengan
PA atau PH dalam garisan di bawahnya.
(5) Apabila ruangan RL mula dalam jadual telah diselesaikan, aritmetik
.berkenaan boleh disemak, dan mesti sentiasa dilakukan. Semakan ini
adalah
(PH) -(PB) = (TURUN) -(NAIK) = RL MULA -RL AKHIR.
Adalah menjadi perkara biasa memasukkan jumlah ini di kaki setiap ruang
berkaitan dalam jadual ukur aras ( lihat Jadual 8.1 ). Ternyata, persetujuan
mesti diperolehi untuk ketiga-tiga bahagian semakan dan perlu ditegaskan
bahawa ia hanya menyemak kiraan RL mula dan tidak menunjukkan
ketepatan bacaan- bacaan itu.
(6) Dalam Jadual 8.1, beza antara nilai-nilai RL yang telah terkira dan diketahui
bagi TBM adalah -0.009 m. Ini dikenali sebagai tikaian dan menunjukkan
ketepatan ukur aras. Jikalau tikaian yang didapati melebihi had tikaian yang
dibenarkan , maka ukur aras mesti diulang semula. Jikalau tikaian dalam had
tikaian dibenarkan, baru ianya diagih-agihkan kepada aras terlaras. Kaedah
pembetulan yang lazim adalah dengan memberi sama banyak, tetapi
bertokok, nilai tikaian kepada setiap kedudukan alat. Tanda pelarasan dan
tikaian adalah berlawanan. Jadual 8.1 menunjukkan tikaian sebanyak -0.009
m. Dari itu, jumlah pelarasan adalah + 0.009 m yang mesti dibahagi-
bahagikan. 0leh kerana mempunyai tiga kedudukan alat. + 0.003 m
ditambahkan kepada aras terlaras yang diperolehi daripada setiap
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 5


kedudukan. Agihannya ditunjukkan dalam ruangan PEMB. (pembetulan)
jadual 8.1, yang mana pelarasan bertokok digunakan. Aras A, B dan C,
+ 0.003; aras D dan E, ( + 0.003 + 0.003) = + 0.006 m; TBM, ( + 0.003 +
0.003 + 0.003) = 0.009 m. Tiada pelarasan diberikan pada tanda aras mula
kerana aras ini tidak boleh diubah.
(7) Pelarasan diberikan pada nilai RL Awal untuk mendapatkan RL Akhir
seperti ditunjukkan dalam Jadual 8.1. Nilai-nilai RL terlaras ini digunakan
dalam sebarang kiraan yang berkaitan dan dicatat kepada angka titik
perpuluhan yang sama seperti aras terlaras OBM dan TBM yang digunakan.

8.2 Kaedah Ketinggian Kolimatan
Buku aras untuk pelarasan bagi Rajah 8 ditunjukkan dalam bentuk ketinggian
kolimatan dalam Jadual 8.2 . Kaedah melaras aras ini diasaskan kepada TGK yang
dikira untuk setiap kedudukan alat dan seterusnya seperti berikut:-
(1) Jika bacaan PB diambil pada OBM ditambah kepada RL tanda aras ini,
maka TGK bagi kedudukan alat I
1
akan diperolehi sebagai 49.87 +2.191 =
52.061 m dan dituliskan dalam ruangan yang betul.
(2) Untuk mendapatkan aras terlaras awal A, B dan C, bacaan staf di titik
berkenaan kini ditolakkan daripada TGK. Pengiraan yang berkaitan adalah

RL A = 52.061 -2.505 = 49.556m
RL B = 52.061 -2.325 = 49.736 m
RL C = 52.061 -1.496 = 50.565m

(3) Dengan staf pada titik alih C, alat dipindahkan ke kedudukan I
2
dan TGK
yang baharu ditentukan. Aras kolimatan ini diperolehi dengan menambah PB
di C kepada RL yang dikira untuk C daripada I
1
. Untuk kedudukan I
2
, TGK
adaIah 50.565 + 3.019 = 53.584 m. Kini bacaan-bacaan staf di D dan E
ditolakkan daripada TGK ini untuk mendapatkan aras terlaras masing-
masing.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 6


(4) Prosidur ini berterusan sehingga aras terlaras TBM dikira dan tikaian
diperolehi seperti cara sebelum ini. Dengan ruangan RL Awal dalam jadual
dilengkapkan, semak duasisi sahaja boleh dilakukan:
(PH) -(PB) = RL Mula -RL Akhir.
Selepas semakan ini, sebarang tikaian dibahagi-bahagikan sama seperti
cara kaedah naik dan turun, nilai RL Akhir sekali lagi dicatatkan kepada
angka titik perpuluhan meter yang sama seperti aras terlaras OBM dan TBM
yang digunakan.

8.3 Kesimpulan Kedua-dua Kaedah
Sungguh pun kaedah naik dan turun melibatkan aritmetik yang banyak, ia terpilih
kerana dapat menyemak semua aras terlaras, sementara kaedah ketinggian
kolimatan pula kiraan aras terlaras titik-titik antara tiada boleh membuat semakan.

Walau bagaimana pun, kaedah ketinggian kolimatan adalah lebih cepat jika banyak
pandangan antara diambil kerana pengiraan yang sedikit sahaja diperlukan. Ini
adalah kaedah yang sesuai bagi kegunaan ukur aras pemancangan yang mana
biasanya banyak bacaan diambil daripada setiap kedudukan alat.

8.4 Ketepatan dalam Ukur Aras
Untuk kerja kejuruteraan biasa dan ukur tapak binaan, tikaian yang dibenarkan
untuk sesuatu jujukan ukur aras diberi oleh
Tikaian dibenarkan = 5 n mm
yang mana n adalah bilangan kedudukan alat. Sebagai contoh. tikaian dibenarkan
bagi jadual 8.1 adalah 5 3 mm = 9 mm
Apabila tikaian sebenar dan yang dibenarkan itu dibandingkan didapati tikaian
sebenar itu adalah lebih besar daripada nilai yang dibenarkan. ukur aras mesti
diulang semula. Akan tetapi jika nilai sebenar lebih kecil daripada nilai yang
dibenarkan. tikaian mesti dibahagi-bahagikan secara sama rata antara kedudukan
alat seperti yang telah diterangkan dalam seksyen 8.1.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 7

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

Soalan 1.
Satu kerja ukur aras tertutup telah dilakukan dari sebuah BM yang
mempunyai aras laras (RL) 51.450 dan apabila ditutup semula ke BM
tersebut, bacaan dibaca 63.500. Jumlah pandangan belakang (PB) dan
pandangan Hadapan (PH) masing-masing adalah 85.755 dan 73.725.
Cuba anda cari nilai selisih tertutup bagi kerja ukur aras itu ?

Soalan 2.
Bermula dari sebuah BM yang benilai (RL) 123.45, seorang jurukur telah
membuat ukur aras memanjang dan membaca pandangan antara dengan
bacaan 4.400m. Dengan meletakkan staf di BM yang bernilai 163.000. Julah
pandangan belakang dari permulaan hingga ke titik ini ialah 120.740 dan
pandangan hadapan ialah 81.130.
Berapakah nilai selisih tutup bagi kerja ukur aras tersebut ?AKTIVITI 8a


Selamat Mencuba
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 8
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 8a.

Maklumbaklas soalan 1.
Seperti yang diketahui:
(PH) -(PB) = (RL mula) (RL akhir).
= (RL BM kedua) (RL BM mula)
(RL BM kedua) = (PH) -(PB) + (RL BM mula)
= 85.755 + 73.725 + 51.450
= 63.480
Tetapi anda telah diberi tahu bahawa RL bagi BM kedua ialah 63.500
Selisih tutup bagi kerja ukur aras itu = 63.480 63.500 = - 0.020m

Maklumbaklas soalan 2.
(PH) -(PB) = (RL mula) (RL akhir).
= (RL BM kedua) (RL BM mula)
(RL BM kedua) = (PH) -(PB) + (RL BM mula)
= 120.740 81.130 + 123.450
= 163.060
Tetapi RL bagi BM kedua = (RL BM mula) Bacaan bagi pandangan antara (PA)
= 163.000 4.400 = 158.600
Selisih tutup bagi kerja ukur aras itu = 163.060 163.000 = +0.060m

M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I 8 8a a
Syabas Anda Telah Berjaya
Anda boleh Terus Ke Unit
berikutnya


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 9

8.5. Memelot keratan Memanjang.
Setelah cerapan di padang diambil dan disemak dan buku kerja luar dilaraskan,
lukisan susuk (keratan) boleh disediakan. Ini ditunjukkan dalam Rajah 8.5 dan
dilukiskan seperti berikut:
8.5.1 Lukiskan satu garis datum yang dipilih untuk diplotkan lebih kurang 5 sm di
bawah aras laras terendah sekali pada susuk dan merupakan pendarab 5 m
di atas datum. Garis ini mesti ditandakan dengan jelas, contohnya, garis
datum 35 m D.D.O. (Datum Dari Aras Purata Laut)
8.5.2 Menskalakan rantaian titik-titik di mana aras dicerapkan di sepanjang garis
datum kepada satu skala yang sesuai dan jadualkannya seperti yang
ditunjukkan. Skala mendatar ini mestilah juga dicatatkan di atas lukisan dan
di dalam persembahan kerja biasanya dimasukkan satu skala grafik.
8.5.3 Ordinat tegak (bersudut tepat) pada titik ini dan skalakan aras laras
setiapnya dan jadualkannya seperti yang ditunjukkan. Untuk membuatkan
ketaksamaan tanah lebih nyata skala tegak biasanya adalah lebih besar
daripada skala mendatar. Ini memberikan satu pembesaran tegak susuk.
Skala tegak biasanya lima hingga sepuluh kali lebih besar daripada skala
mendatar, pembesaran yang lebih digunakan untuk tanah yang lebih rata.
Skala tegak mesti dicatatkan di atas lukisan, walaupun ia sama dengan skala
mendatar. Sekali lagi, dalam persembahan kerja satu skala grafik
dimasukkan.


Input 8b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 10


8.5.4 Sambungkan setiap titik aras terlaras yang telah diplotkan dengan satu garis
yang berterusan. Garis ini mestilah tidak merupakan satu lengkung seperti
satu graf kerana aras diambil pada titik-titik perubahan cerun, maka cerun
mestilah sekata di antara titik-titik ini. Dengan itu titik-titik disambungkan
dengan satu siri garis lurus, walaupun di dalam persembahan kerja, garis ini
boleh dilukiskan dengan tangan dan menggunakan garis pensil yang pudar.
Sedikit ketidaksamaan yang terhasil kadangkala dapat memperbaiki rupa
bentuk lukisan.
8.5.5 Menggambarkan butiran di atas lukisan yang bersilang dengan garisan di
atas tanah. Masukkan penerangan catatan, contohnya, nama jalan, tempat
hak milik, dan sebagainya.


Rajah 8.5 (a) Pandangan Kedudukan setaf
Rantaian
Aras laras
Aras Pemb.
Potongan
Tambakan
Datum DDO
0
.
0

1
1
2
.
5
3

1
1
1
.
6
0

0
.
9
2

1
2
.
4

3
0
.
0

3
8
.
7

4
8
.
9

6
0
.
0

6
7
.
2

8
4
.
0

9
0
.
0

1
0
8
.
4

1
2
0
.
0

1
1
2
.
3
3

1
1
4
.
1
6

1
1
1
.
9
1

1
1
0
.
0
3

1
1
0
.
9
2

1
1
1
.
7
1

1
1
0
.
0
4

1
1
0
.
5
3

1
1
3
.
5
8

1
1
4
.
1
3

1
1
1
.
4
8

1
1
2
.
3
3

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
4
4

1
1
1
.
7
8

1
1
1
.
9
0

1
1
2
.
2
7

1
1
2
.
5
0

2
.
6
8

1
.
0
3

0
.
6
1

0
.
2
7

1
.
3
1

1
.
6
3

1
.
2
7

0
.
3
8

1
.
7
4

1
.
3
7

Aras Tanah
Aras
Pembentukan
n
Rajah 8.5 (b) Pandangan Keratan Memanjang
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 11


8.6 Memelot keratan Rentas ( Cross-section).
Semasa menjalankan kerja pengukuran aras bagi keratan memanjang
(longitudinal), anda perlu juga mengambil aras bagi keratan rentas setiap rantaian.
Keratan rentas ini bersudut tepat dengan titik tengah ( Centre Line )
garisan keratan memanjang (longitudinal). Sela diantara keratan rentas bergantung
kepada jenis kerja kejruteraan, biasanya 20m, 30m,50m atau 100m.

Lebar bagi keratan rentas biasanya mengikut had kawasan kerja (R.O.W). Ukuran
ini biasanya dibuat dari titik tengah. Pada kebiasaannya lebar untuk jalan 30m kiri
dan 30m kanan, ini bermakna kelebaran kawasan kerja adalah 60m.

Ukuran keratan rentas boleh dilakukan dengan kaedah alat aras dan staf atau
tiodolit. Langkah-langkah untuk menjalankan kerja ukur aras bagi dua kaedah ini
adalah seperti berikut :

8.6.1 Keratan Rentas menggunakkan Alat Aras dan staf.
Cara kerja adalah sama seperti pengambilan data untuk keratan
memanjang. Oleh kerana jarak kelebaran keratan rentas pendek, maka
pengambilan data boleh diambil dari satu stesyen sahaja jika keadaan tanah
rata. Bagi kawasan yang berbukit untuk menyiapkan kerja itu adalah sukar
kerana kemungkinan pandangan kepada staf tidak boleh dilihat. Biasanya
alat akan didirikan pada titik tengah dan jarak akan diukur dari titik tengah ini
ketempat dimana staf diletak sepanjang keratan rentas.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 12

8.6.2 Keratan rentas dengan kaedah teodolit.
Dalam kes kerja keratan rentas yang mempunyai cerun yang curam kaedah
alat level tidak boleh diguna kerana bacaan kepada staf menjadi terhad dan
ini melambatkan kerja.

Alat teodolit didirikan di titik tengah ( )pada tempat keratan rentas yang
hendak diambil. Ketinggian alat akan diukur dari permukaan tanah dengan
menggunakan pita ukur dan teropong akan dihalakan supaya garisan
kolimasi akan kelihatan selari dengan cerun tanah dengan bacaan sudut
pugak digenapkan ( contoh : 98 56 20 kepada 98 00 00 ). Staf akan
diletak pada tempat yang mempunyai perubahan cerun yang ketara bacaan
akan diambil. Jarak juga akan diukur dan dicatit. Garisan kolimasi tidak
semestinya sama bagi kedua-dua belah keratan rentas iaitu kiri dan kanan
daripada . Cara merekod data pada gambarajah adalah lebih baik dalam
kaedah ini ( lihat rajah 8.6 b )1
0
7
.
5
5
0

1
0
8
.
6
5
0

1
0
6
.
8
5
0

1
0
6
.
6
2
5

1
0
8
.
0
0
0

1
0
9
.
1
5
0

1
0
6
.
1
0
5
3
0
.
0
0

2
5
.
0
0
8
.
0
0

0
.
0
0

7
.
0
01
7
.
0
0

3
0
.
0
0

Datum 100m
Aras Laras
Jarak m
Rajah 8.6 ( a) Keratan Rentas

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 13


Cara membuat pelotan keratan rentas adalah sama dengan cara memelot
keratan memanjang Cuma skala bagi Mendatar dan menegak selalunya
bagi keratan rentas adalah sama (lihat rajah 8.6a). Selalunya keratan rentas
ini digunakan untuk pengiraan isipadu bagi sesuatu kerja kejuruteraan.

Garisan Kolimasi
Garisan mendatar
Tinggi Alat
1
.
1
2
5

1
.
2
1
5

1
.
3
0
0

1
.
3
5
0

1
.
4
0
0

1
.
3
2
5

1
.
3
4
0

1
.
2
6
0

Rajah 8.6 (b) Pembukuan lakaran bagi keratan rentas.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 14


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


Soalan 1.
Apakah yang anda faham tentang perkara berikut :
a) Keratan memanjang.
b) Keratan Rentas.

Soalan 2.
Apakah yang tahu tentang kegunaan keratan-keratan berikut ?
a) Keratan memanjang.
b) Keratan Rentas.
AKTIVITI 8b
Apa yang hendak
saya kerat ?
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 15PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 8b.

Jawapan 1.

a) Keratan memanjang merupakan keratan-keratan yang mengikut beberapa garis
tertentu yang menentukan sebahagian dari satu pembinaan baru dan biasanya
di pertengahan garis kerja yang dicadangkan seperti jalan baru, garisan paip
dan sebagainya.
b) Manakala keratan rentas pula keratan yang menunjukkan ketinggian tanah
dikedua-dua belah garisan keratan memanjang tadi. Biasanya untuk kerja
seperti pembinaan jalan, jambatan dan sebagainya dimana lebar kawasan kerja
adalah luas.

Jawapan 2.
a) Kegunaan keratan memanjang adalah memberi data berikut :
i) Menentukan aras kecerunan yang paling sesuai dan ekonomi dimana
tanah hendak dikerjakan dalam keratan memanjang.
ii) Membekal maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan
mengenai jumlah potongan, iaitu dalam penggalian atau jumlah
tambakan iaitu tinggi dimana tanah mesti dinaikkan bagi
menyesuaikan bentuk aras yang baru.
iii) Merekodkan tempat di mana tiada pemotongan dan tambakan
berlaku. Ini merupakan titik-titik di mana bentuk aras menyilang aras
tanah sedia ada.

MAKLUM
BALAS 8b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 16


b) Kegunaan keratan rentas adalah memberi data berikut :
i) Menetukan aras yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah
hendak dikerjakan dalam arah melintang, contohnya, secara bersudut
tepat dengan panjangnya.
ii) Membekal maklumat untuk menghitung kedudukan, tinggi dan cerun
sebarang tambakan.
iii) Menghitung kuantiti kerja tanah untuk tujuan kos dan peruntukan yang
sesuai bagi logi kerja tanah.ANDA MANGKIN
HAMPIR KEPADA
KEJAYAAN !
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 17
Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

SOALAN 1.
Bacaan dibawah adalah hasil dari pembukuan kerja luar ukur aras.Isikan ruangan
bacaan yang tertinggal dan kirakan Aras Laras (RL) bagi semua titik. Semak
ketepatan kerja melalui pengiraan.
STN PB PA PH NAIK TURUN RL
AKHIR
CATATAN
1 3.250
2 1.880 X 0.600 Titik Pindah
3 2.250
4 X 1.920 Titik Pindah
5 2.540 0.015
6 X 1.000
7 1.175 2.115 Titik Pindah
8 1.625
9 X
10 X 1.895 0.740 Titik Pindah
11 1.255 0.750 Titik Akhir
PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 18SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.

JAWAPAN 1.
Cara pengiraan bacaan staf yang hilang :
i) PH untuk stn. 2:
3.250 + 0.600 = 3.850
ii) PB untuk stn. 4:
2.540 0.015 = 2.525
iii) PA untuk stn. 6:
2.540 1.000 = 1.540
iv) PA untuk stn. 9:
1.895 0.740 = 1.155
v) PB untuk stn. 10:
1.255 + 0.750 = 2.005

Cara mengira Aras Laras :
Aras laras stn. 7 = 225.305
Tambah Turun = 0.575
Aras laras stn. 6 = 225.850
Tolak Naik = 1.000
Aras laras stn. 5 = 224.880
Tambah Turun = 0.015
Aras laras stn. 4 = 224.895
Tolak Naik = 0.330
Aras laras stn. 3 = 224.565
Tambah Turun = 0.370
Aras laras stn. 2 = 224.935
Tambah Turun = 0.600
Aras laras stn. 1 = 225.535
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


Aras Laras dikira
dari stn. 7 ke stn 1
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 19


Aras Laras stn. 7 = 225.305
Tolak turun dari stn 7 ke 8 = 0.450
Aras Laras stn. 8 = 224.855
Tambah naik dari stn 8 ke 9 = 0.470
Aras Laras stn. 9 = 225.325
Tolak turun dari stn 9 ke 10 = 0.740
Aras Laras stn. 10 = 224.585
Tambah naik dari stn 10 ke 11= 0.750
Aras Laras stn. 11 = 225.335


STN PB PA PH NAIK
(+)
TURUN
(-)
RL
AKHIR
CATATAN
1 3.250 225.535
2 1.880 3.850 0.600 224.935 Titik Pindah
3 2.250 224.565
4 2.525 1.920 224.895 Titik Pindah
5 2.540 0.015 224.880
6 1.540 1.000 225.880
7 1.175 2.115 225.305 Titik Pindah
8 1.625 224.855
9 1.155 225.325
10 2.005 1.895 0.740 224.585 Titik Pindah
11 1.255 0.750 225.335 Titik AkhirAras laras dikira
macam biasa
TANIAH ANDA
TELAH BERJAYA
DAN ANDA BOLEH
BERPINDAH KE
UNIT 9
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Objektif am : Mempelajari dan memahami definasi , sistem
pengambaran kontor dan kaedah pengukuran.

Objektif khusus : Diakhir unit ini anda sepatutnya dapat :-

Mendefinasikan kontor

Membezakan sistem pengambaran kontor dan kaedah
pengukuran


UNIT 9
KONTOR
OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/139.0 DEFINASI KONTOR

Garis kontor adalah garis diatas peta atau pelan yang menunjukkan titik-titik dengan
ketinggian yang sama. Garis-garis kontor dtunjukkan pada sela kontor tertentu. Sela
kontor ialah beza tinggi yang tetap antara garis-garis kontor. Nolai sela kontor
bergantung kepada besar kecilnya skala sesuatu peta.


9.1 SISTEM KONTOR

9.1.1 Sistem Langsung (Direct Contouring)
9.1.2 Sistem Tidak Langsung (Indirect Contouring)


9.1.1 Sistem Kontor Secara Langsung (Direct Contouring)i. Untuk kerja yang memerlukan pengambaran kontor yang teliti
dilakukan dikawasan yang kecil.
ii. Hasil cerapan titik titik ketinggian dilapangan digunakan terus
dalam penghasilan garis kontor.
iii. Memakan masa yang lama kerana harus mengatur bacaan
setaf bagi mendapatkan sela kontor tertentu. Untuk itu alat perlu
dipindah pindahkan sehingga bacaan pada setaf sesuai
dengan yang dikira terlebih dahulu . lihat rajah 9.1 dibawah.Input
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13iv. Bacaan stadia tengah pada setaf B = 1,2 meter. Untuk
mendapatkan sela kontor sebesar 1 meter maka setaf harus
ditempatkan pada titik C dengan bacaan setaf sebesar 0.2
meter cukup susah kerana setaf harus dipindah-pindahkan
beberapa kali. Rajah 9.2 menunjukkan cerapan kontor secara
langsung dilakukan,


Setaf
Rajah 9.1 : Ukur aras
T.A
A.L
B C
Rajah 9.2 : kontor secara langsung digambarkan melalui titik titik cerapan
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Rajah : 9.3

9.1.2 Sistem Kontor Secara Tidak Langsung

Garis kontor yang dibuat pada kertas plot tidak merupakan kontor
sebenar diatas tanah secara langsung ianya dibuat tidak melalui titik
cerapan tetapi dibuat dari hasil interpolasi antara titik-titik tersebut.
Cerapan boleh dilakukan bebas tidak perlu dipindah-pindahkan setaf
ianya sering digunakan terutama untuk mengukur kawasan yang lebih
luas.


9.2 KAEDAH PENGUKURAN KONTOR SECARA TIDAK LANGSUNG

9.2.1 Sistem Keratan Rentas

i. Muka keratan lintang dibuat bersudut tepat dengan sisi-sisi
daripada terabas.
ii. Cerapan dilakukan dengan alat aras
iii. Arah dan muka keratan yang tidak bersudut tepat dengan
garisan terabas boleh diukur melalui bering dengan kompas.
iv. Kontor dibuat dengan system penentudalaman (interpolation)
v. Sistem ini sesuai dilakukan dikawasan yang memanjang seperti
perancangan jalanraya, saluran paip dan jalan keretapi.
Keratan lintang bersudut tepat dengan sisi trabas
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.2.2 Sistem kutub / Jejarian
i. Data-data tinggi titik diukur secara radial, dengan titik B sebagai
kutub.
ii. Bering (arah) dicerap dengan kompas berprisma.
iii. Cerapan tinggi titik-titik boleh dilakukan dengan alat aras.
iv. Titik kontor ditentukan dari penentudalaman titik-titik yang
dicerap.
v. Sesuai dilaksanakan dikawasan terbuka untuk taman,
bangunan dan sebagainya.
Rajah 9.4
B
C
Titik B sebagai titik jejarian
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

9.2.3 Sistem Grid


i. Sesuai umtuk membuat garis kontor yang lebih teliti bagi
kawasan yang mempunyai bentuk persegi seperti lapangan
terbang dan stadium.
ii. Kawasan bentuk persegi, dibahagi menjadi petak-petak kecil
dimana setiap sudutnya bersudut tepat (90) seperti dalam
rajah9.5 diatas.


9.3 PENENTUDALAMAN (INTERPOLATION) GARIS KONTOR.

Penentudalaman adalah proses menentukan titik ketinggian diataspelan dari
dua titik yang diketahui aras larasnya. Apabila selesai penentudalaman titik-
titik tersebut barulah garis-garis kontor dilukis diatas titik-titik yang
dikehendaki diatas pelan.

A1
A2
A3
A4
B C D E
Rajah 9.5
Kontor dari
sistem grid
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Penentudalaman dilakukan dengan tiga cara;

9.3.1 Cara Grafik


i. Dalam rajah 9.6, dua titik A dan B yang mempunyai aras laras
1.70 m dan 3.6 m diplot dan perlu ditentukan disepanjang garisan
AB bagi kedudukan aras 2.0 m dan 3.0 m.
ii. Perbezaan dalam ketinggian diantara A dan B ialah 3.60 m 1.70
m = 1.90 m.
iii. Garisan AB akan dibahagikan kepada 19 unit, setiap unit adalah
0.1 m.
iv. Untuk mendapatkan titik dengan ketinggian 2.0 m, iaitu 1.70 m
0.30m =2.00 m, jadi harus dicampur dengan 3 unit.
v. Untuk mendapatkan titik dengan ketinggian 3.0 m, iaitu 1.70 m
1.30 m =3.00 m, jadi harus dicampur dengan 13 unit.1.7 m
2.0 m
3.0 m
3.6 m
19 unit
Rajah 9.6 : Pembinaan garis selari
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.4 SISTEM SKALA


Aturkan pembaris berskala dengan angka 1.70 unit diletakkan pada
aras 1.70 m. Kemudian ditandakan titik-titik yang perlu iaitu 2m dan 3m
dan aras laras bagi aras 3.60 m. Oleh itu kedudukan 2m dan 3m akan
dapat ditentukan.


3.60
1
2 3
1.70m
2 m
3 m
Pembaris berskala
Rajah 9.7 : Kaedah berskala
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.5 SISTEM KIRAANUntuk mencari jarak titik (x) aras laras 2 m

H = 2.90 - 1.70 = 1.20

h = 2.00 1.70 = 0.30

Dari segitiga sebentuk;

X / h = 10 / H
X = h x 10 / H
= 0.3 x 10 / 1. 2
= 2.5 cm

Ini bermakna titik yang ketinggian 2.0 m adalah sebanyak 2.5 cm dari
titik yang ketinggiannya 1.70 cm (pada pelotan).


1.70
2.90
10 cm
1.70
2.00
2.90
x
h
H
10 cm
Rajah 9.7
(a). kotak grid pada plotan
(b). segitiga sebentuk
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

SOALAN 9a 1.
Nyatakan dua cara bagaimana kontor dapat dibuat.


SOALAN 9a 2.
Berikan tiga sistem yang digunakan dalampenggambaran kontor.AKTIVITI 9a
MESTI
CUBA
JAWAB
JUGA
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua solan dalam aktiviti 9a.

Jawapan 9a 1.
Pada amnya kontor dapat dibuat dengan dua cara berikut:

a. Cara langsung
Cara dimana garis kontur dikendalikan dan didapatkan terus dengan
menandakannya dipadang.

b. Cara tidak langsung
Iaitu dengan cara ukur aras berselerak dimana kontor yang dikehendaki
boleh ditentudalamkan (interpolation)

Jawapan 9a 2.
Sistem yang digunakan dalam penggambaran kontor adalah;

a. Sistem keratan rentas
b. Sistem jejarian
c. Sistem gridMAKLUM BALAS 9a
0 la.la.
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

Anda telah menghampiri kejayaan . Sila cuba semua solan dalam penilaian
kendiri.
Jika ada masalah yang timbul , sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba. Semoga berjaya !!


SOALAN 1
Kirakan jarak ufuk dari A ke C (nilai x), dimana jarak ufuk diantara A dan b ialah 5
meter. Aras laras bagi titik A, B dan C masing-masingnya ialah 1.70 m, 3.60 m dan
2.00 m.PENILAIAN KENDIRI
Sealamat mencuba
1.70 m
B
C
A
5 m
x
2.00 m
3.60 m
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN
DIBAWAH.JAWAPAN:

Maka, H = 3.6 m 1.70 m =1.9 m
h = 2.00 m 1.70 m = 0.30 m

oleh itu, x / h = 5 / H
x / 0.3 = 5 / 1.9
x = 5 / 1.9 X 0.3
= 0.7895 m
MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/1


UNIT 10


LUAS

Objektif am: Memahami cara mengira luas secara kaedah graf, kaedah mekanikal
dengan menggunakan alat planimeter dan kaedah matematik,

Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Mengira luas dengan kaedah graf atau kertas surih
Mengira luas dengan kaedah mekanikal dengan menggunakan alat planimeter.
Mengira luas dengan rumus-rumus matematik, rumus Trapizam dan rumus
Simpson.


OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/210.0 PENGENALAN

Luas bagi sesuatu kawasan boleh ditentukan dari pelan yang dipelot dengan
menggunakan skala tertentu.

Secara umumnya keluasan tanah terbahagi kepada dua keadaan;

10.1 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan lurus.
10.2 Luas yang dilingkungi oleh garisan yang tidak lurus (irregular)
10.3 Luas yang dilingkungi oleh gabungan garisan yang lurus dan tidak
lurus.

Unit yang digunakan oleh luas bergantung kepada unit yang terdapat pada pelan,
melainkan ada keterangan lain untuk unit luas yang dikira itu.

Di antara unit tersebut ialah;
Untuk kerja kejuruteraan: Kaki per., ela per., meter per. , hektar
Untuk kerja Ukur Tanah: Rantai per., meter per. , hektar

10 rantai per. = I Ekar :. 100,000 link
2
= I ekar
10,000 meter per. (m
2
) = I hektar

10.1 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan lurus

Terbahagi dua:

1. Luas yang dibatasi oleh garis lurus.
2. Luas yang dibatasi oleh lingkaran geometri


10.1.1 Luas yang dibatasi oleh garis lurus.

i. Luas segitiga (Rajah 10.1 - tiga sempadan diketahui
panjangnya)

Menggunakan rumus Semi Perimeterdi mana s ialah semiperimeter
s = (a+b+c) / 2


B


input
Luas = [s(s - a)(s - b)(s - c)]
Rajah 10.1
:
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/3ii. Luas segitiga ( Rajah 10.2 (i) dan (ii) - sempadan dan sudut )iii. Luas trapizam (tinggi dan panjang dua garisan diketahui)

at


b

10.1.2 Luas yang dibatasi oleh lingkaran geometri (terabas).

Pengiraan luas bagi kawasan yang disempadani oleh garisan jenis ini
akan dipelajari di dalam topik Ukur Teodolait di dalam Unit Latit dan
Dipat. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengira luas dengan
kaedah Latit dan Dipat ialah:

i. Cara Kodinat
ii. Cara Double Meridian Distance (DMD)


10.2 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan tidak lurus.

Luas tersebut boleh ditentukan dengan cara :

1. Kaedah pengiraan
2. Kaedah mekanikal (dengan alat planimeter)
L = dt
t
d
C
b
a
Luas =
(a x b ) sin C
c
2
= a
2
+ b
2
- 2 a b Kos C
Luas = (a + b) t
Rajah 10.2 (i)
(ii)
Rajah 10.3
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/4


10.2.1 Kaedah Pengiraan


10.2.1.1 Hukum Trapezium

Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan yang
dilingkungi oleh garisan yang tidak lurus. Hukum
Trapezium menganggapkan jika sela di atara opset
adalah kecil maka sempadan pada ofset yang kecil itu
boleh dianggapkan lurus. Oleh itu rajah di bawah boleh
dibahagikan kepada beberapa trapizium yang kecil lalu
jumlah luas dan ke semua trapezium akan memberikan
luas kawasan yang berkenaanDari rajah 10.4 dimana :

O1, O2 , = Jarak ofset
L1, L2, = Luas setiap bahagian
P = Panjang sela antara offsetSempadan tidak
lurus dianggap
bergaris lurus
Rajah 10.4 : Kawasan yang disempadani garisan yang tidak lurus
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/5


Rumus asal Trapezium :

L1 = (O1 + O2) P
L2 = (O2 + O3) P
L3 = (O3 + O4) P dan seterusnya
..
L7 = (O7 + O8) P
= P/2 [(O1 + O8 +
2(O2 +O3 + O4 +.... + O7)]

Atau boleh diringkaskan, menjadi:

L = P/2 [(O1 + On + 2(O2 +O3 + O4 +.... + On-1)]

Formula Trapezium secara amnya:
L = Panjang sela / 2 [(ofset pertama + ofset akhir
+ 2 (Jumlah ofset ganjil + Jumlah ofset genap)]

10.2.1.2 Hukum Simpson

Dengan menggunakan cara ini kawasan hendaklah di
bahagikan kepada ruangan yang genap sama ada 2,4,6
dan sebagainya, dengan itu akan memberikan bilangan
offset yang ganjil. Tidak seperti dengan cara trapezium,
sempadannya dianggapkan bergaris lurus tetapi dengan
cara simpson sempadan tersebut adalah dianggapkan
sebagai arka parabola.


garis dianggap arka
parabola
Rajah 10.5
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/6


dari rajah 10.5, formula diringkaskan:
L = P/3 [(O1 + O7 + 4(O2 + O4 + O6) + 2(O3 + O5)]

Formula secara am:
L = Panjang sela / 3 [(ofset pertama + ofset akhir
+ 4 (Jumlah ofset ganjil) +2 (Jumlah ofset genap)]


10.2.2 Kaedah Mekanikal (menggunakan alat Planimeter)

Planimeter adalah merupakan alat mekanikal yang digunakan untuk
menentu luas bagi sebarang rajah satah sisi tidak sekata. Dengan
kaedah ini darjah ketepatan yang tinggi boleh dicapai. Rajah (a) dan
(b) di bawah menunjukkan ciri-ciri utama planimeter. Unit ka boleh
juga dalam bentuk berdigit seperti yang ditunjukkan rajah 10.6 di
bawah.


Rajah 10.6 : Planimeter
Rajah 10.7 : ciri-ciri utama planimeter
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/7
Luas diperolehi dari unit pengukuran yang terdiri daripada cakera
kamiran. Unit ini berpusing dan menukar bacaan apabila titik surih
bergerak mengelilingi perimeter rajah. Unit ini boleh dibaca sehingga
1/1000 pusingan cakera. Bacaan tersebut berhubung terus dengan
panjang lengan surih.

Pada alat lengan surih tetap, bacaan diperolehi terus dalam unit mm
2
.
Kemudian terpaksa ditukarkan mengikut skala pelan untuk
mendapatkan luas di atas tanah.

Pada alat unit surih bergerak, panjang lengan surih boleh disetkan
pada nilai-nilai tertentu dan ini bergantung kepada skala pelan.
Bacaan-bacaan yang di dapati memberikan luas di atas tanah secara
terus.
Rajah 10.7 :Alat surih
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/8

10.2.2.1. Blok kutub berada di luar rajah

Ini adalah kaedah yang biasa digunakan dan ditunjukkan
dalam Rajah 10.8(a) di bawah.

(1) Titik A ditandakan dan bacaan di unit pengukuran dicatat.
(2) Titik surih digerakkan ikut pusingan jam mengelilingi
perimeter rajah dan balik semula ke titik A. Sekali lagi unit
pengukuran dibaca.
(3) Perbezaan antara kedua-dua bacaan didarabkan dengan
factor tertentu untuk memberikan luas di atas tanah.

10.2.2.2 Blok kutub berada dalam rajah

Pada dasarnya, kaedah ini sama seperti blok kutub berada di
luar rajah tetapi pemalar mesti ditambah seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 10.8(b) di bawah. Kawasan
berlorek dinamakan bulatan sifar dan luas ini tidak
d,daftarkan pada unit pengukuran disebabkan oleh cakera
diheret bersudut tepat pada arah putaran semasa
pengukuran. Pemalar ini disertakan bersama planimeter dan
harus ditukarkan apabila perlu.

Bagi mana-mana kaedah yang digunakan, planimeter
disemak selalu pada luas yang diketahui. Jika didapati ada
selisih, faktor pembetulan selanjutnya harus dihitung dan
dibahagikan pada semua bacaan planimeter. Palang penguji
biasanya disediakan bersama planimeter untuk tujuan ini.


http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/9


10.3 Luas yang dilingkungi oleh gabungan garisan lurus dan tidak lurus.

Gabungan garisan sempadan yang dimaksudkan ialah seperti dalam rajah di
bawah, iaitu luas kawasan yang disempadani oleh garis lurus AD DC CB
Bf dan garislengkung fc dan cA.Jadual 10.1 Panjang ofset
berbanding rantaian.

Garisan Panjang (m) Titik Rantaian (m) Jarak Ofset (m)
A 0 0.0
AB 80.34 a 10 2.4
BC 75.50 b 20 3.0
CD 62.30 c 30 0.0
DA 60.70 d 40 2.5
AC 90.30 e 50 2.8
BD 78.30 f 60 0.0


(a)
(b)
Rajah 10.8 : Penggunaan planimeter-
blok kutub berada diluar rajah (a) dan
blok kutub berada didalam rajah (b)
Rajah 10.9 :
Luas yang dilingkungi
oleh gabungan garisan
lurus dan tidak lurus.

D
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/10


Cara penyelesaian:

Luas keseluruhan kawasan = Luas 1 + Luas 2 + Luas 3 - Luas 4

Luas 1 = Luas segitiga ABC

Semiperimeter, S = (AB + BC + CA) / 2
= (80.34 + 75.5 + 90.3) / 2
= 123.07 m
Luas 1 = S(S -AB)(S - BC)(S - CA)
= 123.07(42.73)(47.57)(32.77)
= 8197750.31
= 2863.17 m.Luas 2 = Luas segitiga ACD

Semiperimeter, S = (AC + CD + DA) / 2
= (90.3 + 62.3 + 60.7) / 2
= 106.65 m
Luas 2 = ABC = S(S -AC)(S - CD)(S - DA)
= 106.65 (16.35)(44.35)(32.77)
= 1885.08 m.

Luas 3 = Luas trapizam A-a-b-c
L = P/2 [(O1 + O4 + 2(O2 + O3)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(2.4 + 3.0)]
= 54.0 m.

Luas 4 = Luas trapizam c-d-e-f
L = P/2 [(O1 + O4 + 2(O2 + O3)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(2.5 + 2.8)]
= 53.0 m.

Luas keseluruhan kawasan :
= Luas 1 + Luas 2 + Luas 3 - Luas 4
= 2863.17 + 1885.08 + 54.0 53.0
= 4749.25 m.
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/11

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya.
Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.SOALAN 1

Berpandukan Rajah 1, tuliskan formula / rumus untuk mengira luas muka keratan bagi
satu permukaan condong yang akan di gali. Diberi lebar jalan -b, Ketinggian di garis
tengah jalan - h, Kecerunan sisi - 1 : m, Kecerunan permukaan tanah 1 : s, dan Lebar
sisi - w1 dan w2.AKTIVITI 10
Rajah 1
Selamat mencuba .
Semoga berjaya
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/12

PENYELESAIAN 1


Dari rajah;

Wl dan W2 = lebar sisi,
(WI+W2) = lebar pelan,
g dan s = gradien / kecerunan

Rumus :

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas = [ W1 W2 (b / 2) ] / s


MAKLUM BALAS
Aktiviti 10
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/13

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1


Merujuk rajah 2, kirakan luas kawasan sebagaimana gambarajah di bawah yang di
lingkungi oleh satu sempadan lurus AB, BC, dan sempadan melengkung CA.


PENILAIAN
KENDIRI 10
2.3
2.5
2.4
2.0
1.6
20
10
30
40
50
68
45
C
B
A
Rajah 2
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/14


Penyelesaian 1.

Semiperimeter,
S = (AB + BD + CA) / 2
= (68 + 45 + 60) / 2
= 86.5 m

Luas ABC = 86.5(86.5 - 68)(86.5 - 45)(86.5 - 60)
= 86.5 (41.5)(26.5) (18.5)
= 1326.603 m.

Luas trapizam A - C
L = P/2 [(O1+O7+2(O2+O3+O4+O5+O6)]
= 10/2 [(0+0 + 2(2.3 + 2.5 + 2.4 + 2.0 + 1.6)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(10.8)]
= 108.0 m.
Luas keseluruhan kawasan :
= Luas ABC+ Luas Trap. A - C
= 1326.603 + 108.0
= 1434.603 m.

PENYELESAIAN YANG TERBAIK adalah mengira luas trapizam A C dengan kaedah
simpson. Ini kerana bilangan offset adalah ganjil iaitu 7 (termasuk titik A dan titik C).

Luas trapizam A - C (dengan kaedah trapizam)
L = P/3 [(O1+O7+4(O2+O4+O6)+2(O3+ O5)]
= 10/3 [(0+0 + 4(2.3+2.4+1.6)+2(2.5 + 2.0)]
= 10/3 [(34.2)]
= 114.0 m.

Luas keseluruhan kawasan :
= Luas ABC+ Luas Trap. A - C
= 1326.603 + 114.0
= 1440.603 m.

Jawapan bagi kedua-dua kaedah adalah sememangnya berbeza.

Luas segitiga juga boleh di dapati dengan menggunakan rumus segitiga dengan dua
sempadan dan satu sudut kandung.

c
2
= a
2
+ b
2
- 2 a b Kos C
68
2
= 60
2
+ 45
2
- 2 x 60 x 45 x Kos C
C = 79 12 02

Luas segitiga ABC = (a x b ) sin C
= (60 x 45) x sin 79 12 02
= 1326.092 m.


MAKLUMBALAS
KENDIRI 10
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/1


UNIT 11


ISIPADU

Objektif am: Mengira isipadu dengan formula, isipadu dari garisan kontor,
titik ketinggian dan aras kedalaman serta mengira luas dan
isipadu dengan komputer.

Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Mengira isipadu antara keratan-keratan rentas dengan kaedah Prismoidal,
Luas Hujung (End Area) dan Trapezoidal.
Mengira isipadu dari garisan kontor, titik ketinggian dan aras kedalaman.

Menggunakan perisian komputer untuk mengira luas dan isipadu..OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/2


h
1 : s 1 : s
b/2 b/2


11.0 PENGENALAN

Berkaitan dengan kerja-kerja bangunan atau kejuruteraan awam, untuk
menghitung isipadu tanah yang akan digali atau ditimbus, dan konkrit yang akan
ditempatkan, juga perkara-perkara yang berkaitan dengan isipadu tanah.

11.1 PENGIRAAN ISIPADU

Pengiraan isipadu tanah terbahagi kepada tiga
a. Kiraan isipadu dengan cara keratan rentas
b. Kiraan isipadu dengan cara kontor
c. Kiraan isipadu dengan cara ketinggian titik (grid)


11.1.1 Kiraan isipadu dengan cara keratan rentas

Sebelum mengira isipadu keratan rentas perlu terlebih dahulu
mengetahui jenis-jenis keratan rentas untuk mengira luas muka
keratan

i. Keratan rentas tegak (Rajah 11.1 permukaan atas rata)Rajah 11.1
Luas = h (b+ sh)

di mana : h = kedalaman garis tengah
b = lebar tapak/formasi
s = kecerunan sisi

input
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/3

ii. Permukaan tanah tidak rata (keratan melintang condong)
Dari rajah 11.2 dan 11.3 di bawah:
1 : g = kecerunan permukaan tanah
1 : s = kecerunan sisi
h = tinggi ditengah garis jalan
b = lebar tapakDari rajah 11.4;

Wl dan W2 = lebar sisi,
(WI+W2) = lebar pelan,
g dan s = gradien / kecerunan

Rumus :

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas = [ W1 W2 (b / 2) ] / s


Rajah 11.2
Rajah 11.3
Rajah 11.4
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/4

Contoh 1:

Bagi contoh di sebelah katakan mempunyai keluasan rentas
yang sama:

lebar jalan = b = 16m
ketinggian ditengah garis jalan = h = 4m
kecerunan sisi = I : s = 1 : 2
kecerunan pennukaan tanah = l : g = 1 : 12

Penyelesaian

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)
= 12 (16/2 + 4(2)) / (12 2)
= 19.2 m

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)
= 12 (16/2 + 4(2)) / (12 + 2)
= 13.714 m

Luas = [ (W1 W2 (b / 2) ] / s
= [ (19.2 x 13.714) - (16/2) ] / 2
= 99.654 m

iii. Keratan yang mengandungi potongan dan timbusan

Keratan seperti ini boleh terjadi apabila jalan yang dibina
mengelilingi tepi bukit dan digunakan untuk sebab-sebab
ekonomi oleh kerana bahagian potongan boleh digunakan
untuk bahagian timbusan. Di samping itu, sangat kecil jarak
pemindahan tanah yang terlibat. Rujuk rajah 11.5.

Rajah 11.5
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/5

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

Luas Penggalian :
= g (b/2 - gh) / 2(g m)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas Penimbusan :
= g (b/2 + gh) / 2(g s)

1.1.1.1Kiraan Isipadu Bagi Jenis-jenis Keratan Rentas Tersebut

Luas keratan yang dikira dalam bahagian di atas (jenis-jenis keratan
rentas) digunakan untuk mengira isipadu yang terkandung antara
keratan rentas itu. Isipadu yang dikira boleh menggunakan kaedah
berikut:

i. Formula Trapezium (Formula Luas Hujung)

Jika A, dan Az adalah luas dua keratan rentas dan jarak
antaranya adalah 'd,' , maka isipadunya ialah

I = [d1 (A1 + A2)]

Formula di atas akan betul selagi luas ditengah antara A1 dan
A2 adalah merupakan luas purata bagi A1 dan A2 dan tidak
banyak perubahan di antara kedua-dua keratan.

Jika luas keratan rentas yang banyak maka 'd1' dipecahkan
menjadi jarak ' d '

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]
I = d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]

Atau secara umumnya ;
Jumlah Isipadu = jarak purata (luas keratan awal + luas
keratan akhir + jumlah luas keratan baki)

http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/6

ii. Formula Simpson (Formula Prismoidal)

Syarat-syarat :

Satah keratan perlu selari dan bilangan keratan hendaklah
ganjil.

Rumus asas (lihat rajah 11.6)
I = d/3 (A + 4M + B);
Di mana

A&B = luas keratan di kedua-dua hujung yang selari
M = luas keratan tengah antara satah A & B
D = jarak antara satah A & B
d = jarak antara satah A & M, M & B
Contoh 2:

Satu pemotongan membentuk lebar jalan 10m dan kecerunan
tepi jalan ialah 1 : 1 Permukaan tanah adalah datar. Cari
isipadu tanah yang akan digali antara 2 keratan berjarak 100m.
Dalaman pugak bagi keratan rentas dikedua-dua hujung ialah
3m dan 5m.


Rajah 11.6
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/7


Penyelesaian :-
Berdasarkan rajah 11.6 di atas

Luas A
= h (b + sh)
= 3[10 + (l x 3)]
= 39 m
Luas B
= h (b + sh)
= 5[10 + (l x 5)]
= 75 m

Dalam ditengah (purata)
= (3 + 5) / 2 = 4 m


Luas M
= h (b + sh)
= 4[10 + (l x 4)]
= 56 m
Isipadu
= d/3 (A + 4M + B)
= 50/3 (39 + 4 (56) + 75)
= 5633.3 m

Apabila keratan rentas bertambah banyak bilangannya, formula
umum yang digunakan ialah:

I = d/3 [(A1 + An) +4xA2 + 2xA3 + 4xA4 + 2xA5 + .... + 4xAn-1]

I = d/3 [(A1 + An) +4(A2 + A4 + . + An-1) + 2(A3 + A5 + A7)]

I = d/3 [A pertama + A akhir + 4(luas keratan genap) +
2(luas keratan ganjil) ]

11.1.1 Kiraan isipadu dengan cara kontor

Kaedah ini sesuai untuk mengira isipadu yang sangat luas seperti
takungan air, empangan, tanah, longgokan tanah buangan, isipadu
bukit atau lurah dan sebagainya.
Dalam cara ini, isipadu dikira dengan menggunakan luas ufuk yang
terkandung oleh garisan kontor. Sela kontor (sela pugak) akan
menentukan jarak 'd' dalam formula yakni digunakan. Untuk
mendapatkan hasil kejituan yang tinggi, sela kontor 'd' perlu antara
1m 2m.
Pengiraan isipadu boleh menggunakan formula Simpson atau
formula Trapezium
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/8


Contoh 3 :

Hitungkan isipadu bukit antara garis kontor 182m 190m dari
jadual (11.1) di bawah

Jadual (11.1)
TITIK KONTOR (m) LUAS (m)
A1 182 3150
A2 184 2460
A3 186 1630
A4 188 840
A5 190 210

Jawapan:

Formula Trapezium

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]
= d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]
= d/2 [ (A1 + A5) +2(A2 + A3 + A4) ]
= 2/2 [ (3150 + 210) + 2 (840 + 1630 + 2460)]
= 13, 220 m

Dengan Formula Simpson

I = d/3 [ (A1 + An) +4(A2 + A4 + .. + An-1) + 2(A3 + A5 ) ]
= d/3 [ (A1 + A5) +4(A2 + A4 ) + 2(A3) ]
= 2/3 [ (3150 + 210) +4(840 + 2460 ) + 2(1630) ]
= 2/3 [ (3360) +4(3300 ) + 2(1630) ]
= 13,213.3 m
A1
A2
A3
A4
A5
Kontor 190
Kontor 188
Kontor 186
Kontor 184
Kontor 182
Rajah 11.7
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/9
11.1.2 Kiraan isipadu dengan cara ketinggian titik.

Kegunaan yang ketara ialah untuk mendapatkan isipadu korekan
yang dalam dan besar seperti tingkat bawah tanah, tangki-tangki
bawah tanah, tapak-tapak bangunan. Aras tapak / bentukan dan aras
tanah mestilah ditentukan terlebih dahulu pada titik-titik grid yang
dibuat di atas kawasan di mana korekan hendak dibuat.

Rumus umum untuk Isipadu;
Isipadu =luas tapak @ luas kwsn x tinggi purata @ kedalaman
Dengan cara ini terdapat dua kaedah untuk mengira isipadu
i. Hitungan cara empat segi
ii. Hitungan cara tiga segi

11.1.3.1 Hitungan cara empat segi. (rujuk rajah 11.8)

Tapak perlu terlebih dahulu dibuat grid seperti rajah di
bawah. Ketinggian titik di setiap persilangan grid
didapati dari Ukur Aras.
Cara Empat Segi Cara Tiga Segi


Rajah 11.9
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/10Dari jadual 11.2:
Purata Dalam Penggalian = 73.94 / 16 = 4.62m
Isipadu = Luas tapak x purata dalam penggalian
= (30 x 25) x 4.62
= 3465.9 m
11.1.3.2 Hitungan cara tiga segi.(rujuk rajah 11.9)
Cara ini sama dengan cara empat segi, tetapi cara ini
empat segi dipecahkan menjadi tiga segi.
sila rujuk rajah 11.9

Dari jadual 11.3: Purata Dalam Penggalian = 111.75 / 24 = 4.66 m
Isipadu penggalian = (30 x 25) x 4.66 = 3462.2 m
Jadual 11.2
Rajah 11.3

http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/11UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.


1. Kirakan isipadu bukit antara garis kontor 162 -170 dari jadual di
bawah dengan kaedah Prismoidal.

Bandingkan jawapan anda jika menggunakan kaedah Luas Hujung.


Garis Kontor Keluasan dilengkungi
162 3150
164 2460
166 1630
168 840
170 210
AKTIVITI 11
SEMAK JAWAPAN ANDA DI
BAHAGIAN MAKLUMBALAS
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/12
Penyelesaian 1


Formula Simpson

I = d/3 [ (A1 + An) +4(A2 + A4 + .. + An-1) + 2(A3 + A5 ) ]

= d/3 [ (A1 + A5) +4(A2 + A4 ) + 2(A3) ]

= 2/3 [ (3150 + 210) +4(840 + 2460 ) + 2(1630) ]

= 2/3 [ (3360) +4(3300 ) + 2(1630) ]

= 13,213.3 m

Formula Trapezium

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]

= d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]

= 2/2 [ (A1 + A5) +2(A2 + A3 + A4) ]

= 2/2 [ (3150 + 210) + 2 (840 + 1630 + 2460)]

= 13, 220 m
Beza antara kedua-dua kaedah

= 13,213.3 m - 13, 220 m

= 6.667 m
3


MAKLUM BALAS 11
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/13
ANDA HAMPIR MENUJU KEJAYAAN. UNTUK MEMASTIKAN MATLAMAT
TERSEBUT SILA JAWAB SEMUA SOALAN DALAM PENILAIAN KENDIRI
DIBAWAH.
SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.

RUJUK KEPADA MAKLUMBALAS DIHALAMAM BERIKUT


SELAMAT MENCUBA


SOALAN 1

Suatu penambakan telah dibuat dengan kecerunan memanjang 1 : 20 dan
mempunyai tiga keratan yang berjarak 20 meter di antara keratan. Garisan
tengah setiap keratan mempunyai ketinggian 6.00, 7.60 dan 9.20 meter dari
permukaan asal tanah (Rajah 11.10). Jika kecereunan sisi yang di gunakan
ialah 1 : 1 dan lebar bentukan ialah 6 meter, kira isipadu tambakan tersebut
menggunakan kaedah luas purata dan luas penghujung (trapezium).

PENILAIAN KENDIRI
11
20 m 20 m
A
1
A
2
A
3
6.0 7.6
9.2
2
6 m
Rajah 11.10
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/14


Soalan 2
Berdasarkan jadual dibawah kirakan isipadu tersebut menggunakan formula
simpson dan formula trapezium . Jarak diantara keratan rentas adalah 50 m.
.
Jarak (m) 0 50 100 150 200 250 300
Keluasan (m
2
) 110 425 640 726 726 1790 2690


SELAMAT MENCUBA
SEMOGA BERJAYA
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/15
SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH

Jawapan 1

Dengan menggunakan Persamaan A = h(b + mh),
nilai luas setiap keratan diperolehi seperti berikut:

Jadi, A
1
= 6.00 (6.00 + 6.00 ) = 72.00 m
2


A
2
= 7.60 (6.00 + 7.60) = 103.36 m
2


A
3
=

9.20 (6.00 + 9.20) = 139.84 m
2


Dengan kaedah luas hujung(trapezium) :

Isipadu = 20= 20


= 4185.6 m
3


Jawapan 2

i) Formula Simpson (prismoidal)

= L/3 [A
1
+ 2(ordinat ganjil) + 4(ordinat genap) + A
n
]

= 50/3 [110 + 2(640 +726) + 4(425 + 726 + 1790) + 2690 ]

= 50 x 17296 = 288966.6 m
3

MAKLUMBALAS
UNIT 11
A
1
+ A
3

2
+ A
2
72.00 + 139.84
2
+ 103.36
3
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 1

UNIT 1


PENGENALAN ILMU UKUR

Objektif am: Mempelajari dan memahami definisi, bidang dan tujuan
ilmu ukur, serta melakukan penukaran unit dan skala.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Mendefinisikan Ilmu Ukur, Ukur Satah dan Ukur Geodetik.
Membezakan dan mengkelaskan cabang-cabang ilmu ukur mengikut
tujuan-tujuan pengukuran,
Menggunakan jadual penukaran sistem unit pengukuran untuk Jarak,
Keluasan, Isipadu dan Sudut .
Menyelesaikan kaedah-kaedah penukaran skala dengan Kaedah
Langsung dan Kaedah Pengiraan

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 21.0 PENGENALAN ILMU UKUR DAN PEMETAAN

Sebelum kita mendalami pembelajaran, tahukah anda apa itu ilmu ukur?
Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap
kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk
menghasilkan keadaan yang sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik-titik
tersebut diplot di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang
sesuai, maka bentuk-bentuk muka bumi atau paramuka semulajadi atau ciptajadi
seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi, bangunan dan lain-lainnya dapat
dibentukkan dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan betul. Dalam ertikata yang
lain, ilmu ukur adalah penggambaran bentuk-bentuk muka bumi dalam bentuk
pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan
dimensi-dimensi, bentuk-bentuk dan keluasan kawasan yang diukur.
Rajah 1.1 : Menunjukkan sebuah pelan yang dibentukkan melalui kerja ukur

.
1.1. DEFINISI ILMU UKUR, UKUR SATAH DAN UKUR GEODETIK.

Pengkelasan ilmu ukur boleh dilakukan berdasarkan kepada :
1.1.1 Tujuan kerja mengukur dan
1.1.2 Penggunaan alat-alat ukur yang utama.Input 1a
Rajah 1.1 :contoh pelan
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 3


1.1.1 Berdasarkan kepada tujuan mengukur.
Bagi menentukan kedudukan titik-titik di atas permukaan bumi terdapat dua
kaedah yang selalu digunakan. Kaedah-kaedah itu adalah:

1.1.1.1 Ukur Satah

Ukur satah adalah kaedah pengukuran bagi menentukan
kedudukan titik-titik di atas permukaan bumi. Dalam ukur satah
permukaan bumi dianggap mendatar. Kaedah ini memadai
bagi kawasan yang keluasannya tidak melebihi 250 km persegi
atau 55 km panjang kerana ralat yang wujud tidak memberi kesan
terhadap ketepatan pengukuran. Ukuran-ukuran di padang diterima
sebagai ukuran benar dan apabila diplot di atas kertas merupakan
unjuran di atas satah mendatar. Satah mendatar ini bermaksud satah
yang berkeadaan tepat atau normal terhadap garisan graviti. Garisan
graviti dapat dibentuk dengan menggantung plambab dengan tali
halus di atas sesuatu titik berkenaan di atas permukaan bumi.

1.1.1.2 Ukur Geodetik

Ukur geodetik juga adalah kaedah pengukuran bagi menentukan
kedudukan sesuatu titik di atas permukaan bumi. Dalam kaedah ini
lengkungan bumi diambilkira dalam kerja-kerja hitungan dan konsep
tentang geometri sfera diperlukan. Kaedah ini digunakan bagi
kawasan yang keluasannya melebihi 250km persegi atau 55km
panjang. Dengan menggunakan peralatan yang moden dan canggih
pengukuran geodetik boleh dijalankan bagi keseluruhan sesebuah
negara. Jaringan yang dihasilkan dari ukuran geodetik ini seterusnya
boleh digunakan bagi mengawal lain-lain ukuran.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 4


1.1.2 Berdasarkan kepada penggunaan alat-alat ukur yang utama.
Dalam menjalankan kerja-kerja ukur terdapat pelbagai alat-alat ukur yang
digunakan. Setiap alat mempunyai kelebihan tersendiri dari segi hasil
kerjanya. Berikut adalah beberapa jenis kerja ukur yang menggunakan alat-
alat ukur mengikut kesesuaian kerja ukur.

1.1.2.1. Ukur Rantai
Ukur rantai adalah satu bidang pengukuran linear yang dibuat
secara langsung di padang dengan menggunakan rantai ukur .

1.1.2.2. Ukur Kompas
Dalam ukur kompas cerapan dan pengukuran ke atas garisan-
garisan ukur melibatkan bering dan jarak. Bering garisan dibaca
dengan menggunakan kompas prisma.

1.1.2.3. Ukur Meja Datar (plane table)
Ukur meja adalah satu cara pengukuran dimana ukuran dan pelotan
dibuat serentak di padang dengan menggunakan meja ukur serta
alidad.


1.1.2.4. Ukur Tiodolit.
Teodolit adalah sejenis alat ukur yang tinggi kejituannya, dimana
ianya digunakan dalam operasi mengukur sudut ufuk dan pugak.

1.2. CABANG-CABANG ILMU UKUR.

llmu ukur boleh dibahagikan kepada beberapa cabang mengikut tujuan seperti
berikut:

1.2.1. Ukur Kejuruteraan

Ukur kejuruteraan merupakan asas yang sangat penting dalam semua
kerja-kerja rekabentuk dalam kejuruteraan awam. Semua pengukuran
diikatkan kepada tanda-tanda ukur yang sah seperti tanda sempadan, tanda
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 5
ukur kawalan, batu tanda aras, monumen penyegitigaan, monumen GPS
dan sebagainya yang mempunyai nilai-nilai kawalan mendatar dan
ketinggian.

1.2.1.1 Tujuan Ukur Kejuruteraan

la dijalankan bagi memenuhi keperluan berikut:

a. Perolehan data-data spatial bumi untuk kegunaan rekabentuk
kerja-kerja kejuruteraan awam.
b. Pemancangan (setting out ) struktur binaan kejuruteraan awam
kepada parameter-parameter yang ditetapkan.
c. Menghasilkan pelan lengkap bagi tujuan kerja-kerja
kejuruteraan tersebut.

1.2.1.2 Jenis-Jenis Kerja Ukur Kejuruteraan

a. Ukur Rantai
b. Ukur Kompas
c. Ukur Aras
d. Ukur Meja Datar (plane table)
e. Ukur Tiodolit.
f. Ukuran kawalan mendatar
g. Ukuran kawalan ketinggian
h. Penandaan (monumenting)
i. Kerja-kerja pemancangan garis tengah jalan, landasan keretapi
dan lain-lain laluan
j. Talian paip, parit dan taliair, talian elektrik dan sebagainya.
k. Ukuran keratan rentas dan keratan memanjang.
l. Kontor dan pengambilan butiran
m. Pengawasan pergerakan struktur-struktur binaan
seperti bangunan, jambatan, empangan, pelabuhan dan
sebagainya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 6

1.2.2. Ukur Kadaster

Ukur Kadaster adalah pengukuran bagi tujuan pengeluaran surat hakmilik
tanah termasuk hakmilik strata dan hakmilik stratum. Tugas - tugas
pengukuran tanah dan penyediaan surat hakmilik tanah di Semenanjung
Malaysia adalah seperti yang diperuntukkan dalam Kanun Tanah Negara
1965. Di Sabah dan Sarawak kerja-kerja pengukuran untuk hakmilik tanah
adalah tertakluk kepada Ordinan Tanah (Sabah Bab 68) dan Akta Tanah
(Sarawak Bab 81).

1.2.2.1. Jenis-Jenis Ukur Kadaster

Ukur Kadaster boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti
berikut:

a. Penentuan sempadan-sempadan negeri, daerah, mukim,
bandar dan seksyen
b. Pelupusan tanah; termasuk tanah-tanah desa, tanah bandar
dan pekan.
c. Pelupusan tanah bawah tanah (stratum)
d. Pengambilan balik tanah bermilik
e. Pecah bahagi, pecah sempadan atau penyatuan tanah
f. Pecah bahagi bangunan (strata)
g. Ukuran kawalan tanah bermilik bagi pengukuran-pengukuran
hakmilik tanah dan kejuruteraan.
Rajah 1. 2 menunjukkan sebahagian kerja ukur kadester yang diplot oleh
komputer


Rajah 1.2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 7
1.2.2.2. Tujuan

Tujuan Ukur Kadaster adalah:

a. Pengeluaran surat hakmilik;
b. Merizabkan tanah untuk kegunaan Kerajaan seperti berikut:
i. Jalan
ii. Taliair
iii. Landasan keretapi
iv. Takungan air dan sebagainya
c. Pengambilan balik tanah untuk tujuan awam seperti berikut
i. Sekolah
ii. Masjid
iii. Tanah perkuburan dan sebagainya.
iv. Ukuran Kawalan

1.2.3. Ukur Hidrografi

Ukur Hidrografi dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan
penyediaan carta nautika, carta batimetrik, dan juga untuk kegunaan
kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan pelabuhan dan sebagainya. Kini
kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja carigali
minyak dan gas asli di luar pantai. Prinsip pengukuran hidrografi tidak
banyak berbeza dengan ukur tanah. Perbezaan yang ketara hanyalah pada
teknik-teknik dan peralatan yang digunakan.

1.2.4. Ukur Topografi

Ukur Topografi adalah pemungutan dan pengumpulan data mengenai
kedudukan dan bentuk paramuka-paramuka di permukaan bumi samada
semulajadi atau ciptajadi. la dijalankan untuk tujuan penyediaan peta skala
kecil seperti peta topografi dengan skala di antara 1:25,000 hingga
1 : 1,000,000, dan peta tematik (peta kegunaan khusus) kegunaan tentera
dan awam. Antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam ukur topografi
adalah ukur aras dan takimetri, meja ukur datar, fotogrametri dan penderiaan
jauh.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 8

1.2.5. Ukur Geodetik

Ukur geodetik adalah pengukuran bumi bagi menentukan bentuk
permukaannya dengan menggunakan peralatan berkejituan tinggi. Prinsip
ukur tanah adalah pengukuran "dari keseluruhan kepada sebahagian (from
the whole to the part). Satu jaringan utama dengan ketepatan paling tinggi
yang meliputi sesebuah negara perlu dibentuk. Jaringan ini kemudian
dipecahkan kepada jaringan penyegitigaan peringkat kedua dan seterusnya
peringkat ketiga sehingga terdapat titik-titik kawalan yang mencukupi, di
seluruh negara. Hasil daripada pengukuran geodetik juga dapat membentuk
satu elipsoid yang paling sesuai bagi sesuatu kawasan.

1.2.6. Astronomi

Dalam bidang astronomi khusus bagi ukur tanah, cerapan dijalankan ke atas
badan-badan cakerawala (heavenly bodies) seperti matahari, bulan dan
bintang bagi menentukan posisi di permukaan bumi dalam bentuk latitud dan
longitud astronomi dan seterusnya bagi mendapatkan azimut bagi mengawal
azimut pada titik di bumi. Nilai cerapan dan lain-lain data yang digunakan
serta hasil perhitungan yang dijalankan adalah dalam bentuk sudut.

1.2.7. Sistem Penentududukan Global (Global Positioning System - GPS)

Sistem Penentududukan Global (Global Positioning System-GPS)adalah
satu kaedah yang canggih bagi penentududukan di atas bumi. la
mengandungi alat penerima (receiver) yang boleh menerima signal dari
satelit-satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas khusus untuk tujuan
penentududukan. Satelit-satelit tersebut kini berada dalam edaran (orbit) di
angkasa lepas. Salah satu kaedah penentududkan adalah dengan
mengesan sekurang-kurangnya 4 satelit berkenaan.
Data yang diterima dan dipungut diproses dengan komputer bagi
mendapatkan nilai posisi sesuatu stesen GPS itu dalam 3 dimensi, Kaedah
ini telah digunakan untuk mempertingkatkan mutu kordinat-kordinat jaringan
titik-titik kawalan negara yang dahulunya ditentukan dengan kaedah
konvensional.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 9
1.2.8. Fotogrammetri dan Penderiaan Jauh.

1.2.8.1 Fotogrammetri

Penggambaran udara merupakan kaedah penderiaan jauh
yang paling awal diperkenalkan. Penggambaran dijalankan
dengan kamera khas yang di pasang pada pesawat terbang
yang stabil seperti kapalterbang dan helikopter.

Ketinggian penerbangan sewaktu penggambaran adalah
bergantung kepada skala foto yang akan dihasilkan. Biasanya
skala foto udara yang diperlukan adalah 1 ~ 40,000 bagi skala
kecil dan I : 5,000 bagi skala besar. Saiz foto udara yang biasa
adalah 23 cm X 23 cm.

Penggambaran adalah dalam hitam putih atau warna mengikut
keperluan. Pengukuran dan penterjemahan foto udara
dilakukan dengan menggunakan alat-alat stereoskop dan
stereoplotter. Susunan foto-foto udara yang telah diperbetulkan
(rectified) dengan alat yang khusus menghasilkan mozek atau
peta foto. Maklumat dari gambar udara juga digunakan untuk
menyediakan peta.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 10

1.2.8.2 Penderiaan Jauh

Penderiaan jauh adalah kaedah pemungutan data mengenai
objek atau bahan di permukaan bumi atau di ruang udara
dengan alat penderia (sensor) dari platform yang terletak jauh
dari objek itu untuk mengukur interaksi di antara objek dengan
pancaran elektromagnetik. Dengan pelancaran satelit-satelit
yang dilengkapkan dengan penderia (sensor), signal
daripadanya dapat diterima dan dirakam di stesen-stesen bumi.
Data digital yang dirakam boleh dianalisis dan diproses dengan
komputer untuk menghasilkan gambaran (imageri) kawasan -
kawasan di permukaan bumi. Imageri-imageri dari "air-borne"
dan "space borne" itu boleh diguna untuk menyediakan peta
topografi, peta tumbuhan, peta geologi dan sebagainya.

Memandangkan kesesuaian aplikasi penderiaan jauh dalam
bidang ukur tanah, teknologi yang canggih ini telah diterima
sebagai salah satu disiplin dalam ilmu ukur.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 11UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
1.1 Dari apa yang anda telah pelajari berikan takrifan Ilmu ukur.1.2 Nyatakan perbezaan antara ukur satah dan ukur geodetik.A
A
K
K
T
T
I
I
V
V
I
I
T
T
I
I
1
1
a
a

Ilmu ukur ?
Nak ukur apa.?.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 12


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1a


1. Takrifan ilmu ukur
- cabang sains
- berkaitan kerja menyukat, mencatat saiz, bentuk, rupabumi
pada mana-mana paramuka bumi
- hasil di gambarkan dalam bentuk peta / pelotan atau lapuran.

2. Ukur Satah - Kejituan rendah
-
Luas kawasan max 250 km
2
- Jarak Max 55km
- Kawasan Kecil dan rata

Ukur satah - Kejituan tinggi
- luas kawasan 250 km
2

- jarak 55 km.
- Kawasan yang besar.

Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
1 1a a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 13
1.3. Prinsip-Prinsip Asas llmu Ukur

Prinsip ukur adalah mudah. Untuk menghasilkan pelan atau peta sesuatu
kawasan di atas permukaan bumi yang diukur dua titik di atas permukaan
bumi dipilih dan jarak di antaranya diukur. Jarak di antara dua titik yang telah
diukur kemudiannya ditukarkan kepada jarak mengikut skala yang telah
dipilih dan dilukis. Garisan tersebut akan digunakan sebagai asas untuk
membuat pengukuran seterusnya. Pengukuran titik-titik selanjutnya boleh
dijalankan dengan salah satu kaedah berikut.

a) Kaedah Ukur Rantai - Mengukur titik ketiga dan seterusnya dijalankan
dengan rantai ukur.
b) Kaedah ofset - mengukur titik yang di luar garisan dengan garisan
bersudut tepat terhadap garisan asas.
c) Kaedah Terabas - Mengukur jarak dan sudut dari mana-mana titik
asas dengan menggunakan kompas prisma atau tiodolit dan rantai
d) Kaedah Penigasudutan - mengukur sudut-sudut pada setiap titik.


1.3.1 Peringkat Asas Kerja-kerja Ukur

Pada keseluruhannya kerja ukur boleh dibahagikan kepada 3
peringkat asas:

a. Ukuran Tinjauan

Tinjauan ke atas kawasan yang hendak diukur adalah perlu
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kawasan. Hasil
tinjauan ini membolehkan perancangan dibuat dan
mengenalpasti keperluan mengenai pengukuran yang hendak
dijalankan.
Input 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 14


b. Cerapan dan Pengukuran sebenar

Dalam peringkat cerapan dan pengukuran ini semua yang perlu
bagi menentududukan kawasan serta saiz bentuk rupabumi
samada semulajadi atau ciptajadi di atas permukaan bumi
kawasan tersebut ditentukan.

c. Persembahan Hasil Kerja Ukuran

Maklumat mengenai kawasan yang dipungut semasa peringkat
cerapan dan pengukuran sebenar akan dipersembahkan dalam
bentuk-bentuk yang diperlukan samada buku kerja luar,
lampiran-lampiran proses hitungan, pelan atau peta yang
menunjukkan semua maklumat berkenaan


1.3.2. Kebolehpercayaan (Reliability) Pengukuran

Semua teknik pengukuran adalah tertakluk kepada ralat yang tidak
dapat dielakkan. Kewujudan, jenis-jenis, punca-punca dan bagaimana
ralat memberi kesan kepada hasil pengukuran harus disedari dan
diketahui. Ketepatan sesuatu pengukuran merupakan nilai terhampir
nilai sebenar yang berkenaan, oleh yang demikian teknik pengukuran
yang dipilih harus boleh menghasilkan ketepatan yang memadai dan
diperlukan.


1.3.3. Perkembangan Teknologi Ilmu Ukur

1.3.3.1 Peralatan
Pada umumnya peralatan ukur telah melalui proses
pemodenan yang sangat pesat sejak 3 dekad yang lalu.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 15


1.3.3.1.1 Peralatan Konvensional

Alat-alat konvensional memerlukan pengendalian
manusia sepenuhnya. Oleh itu masa operasi
adalah panjang serta memerlukan sumber tenaga
manusia yang banyak. Antara alat utama yang
telah digunakan dalam kerja-kerja ukur sejak
sekian lama adalah seperti berikut:

a. tiodolit vernier, tiodolit optikal (rajah 1.3a)
dan kompas prisma.
b. rantai ukur; pita ukur keluli dan pita ukur
c. alat aras dompot (rajah 1.3b) dan alat aras
jongkit
d. mesin kira mekanikal, sifir-sifir logaritma
e. trigonornetri dan sebagainya;
f. stereoplotter:
g. "lead-line sounder
Rajah 1.3a : Teodolit Rajah 1.3b : Alat Aras
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 16

1.3.3.1.2 Peralatan Moden

Sejak lebih kurang 3 dekad yang lalu alat-alat ukur telah
melalui proses pengembangan dan pemodenan selaras
dengan perkembangan teknologi canggih masa kini
yang banyak dipengaruhi oleh teknologi elektronik

a. Tiodolit Elektronik, Pengukur Jarak Eletronik, dan
Sistem Ukur Total (Total Station System) kini
menggantikan tiodolit vernier dan rantai ukur
b. Alat Aras Digital menggantikan alat-lat aras
konvensional
c. KaIkulator Elektronik, Komputer dan
perisian-perisiannya menggantikan peralatan
hitungan serta sifir-sifir berkaitan.
d. Digital Stereoplotter
e. Echo Sounder
f. Global Positioning System pula merupakan satu
penernuan baru dalam penentududukan di atas
permukaan bumi.


1.3.3.2 Pemerhatian

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekad yang lalu
telah banyak mempengaruhi ilmu ukur untuk terus berkembang.
Kepesatan perkembangan ilmu ukur kini meliputi lain-lain bidang
seperti perancangan, pembinaan, carigali, teknologi sistem maklumat
seperti Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System -
GIS) dan sebagainya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 17
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN

1.1 Nyatakan hasil yang diperolehi dari kerja pengukuran.

1.2 Berikan tiga cara bagaimana pengukuran lurus boleh dijalankan.

1.3 Penentuan bagi menamakan jenis-jenis ukur adalah berdasarkan kepada
beberapa faktor. Berikan ketiga-tiga faktor tersebut.
1.4 Nyatakan lima bidang yang terdapat dalam ilmu ukur.


AKTIVITI 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 18
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1ba. Hasil dari kerja pengukuran
- Peta dan pelotan
- Aras laras muka bumi
- Keluasan dan isipadu kawasan.

b. Tiga cara pengukuran lurus boleh dilakukan
- Pengukuran terus.
- Kaedah optik
- Prinsip elektronik

c. Tiga faktor penentuan nama jenis-jenis ukur
- Nama tempat
- Alat yang digunakan dan kaedah pengukuran.
- Tempat kerja ukur.

d. Lima bidang dalam ilmu ukur
- Ukur kejuruteraan
- Ukur kadester
- Ukur Perlombongan
- Fotogrametri
- Ukur Hidrogrfi
MAKLUM BALAS 1b
Oooo. Fahamlah
saya..apa itu ukur!
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 19Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1.1
Bentukkan kumpulan dan bincangkan tentang cabang-cabang ukur dan apakah
kegunaan cabang-cabang ukur tersebut mengikut jenisnya.

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 1/ 20


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 1.1
Cabang cabang ilmu ukur terdiri dari
-ukur kejuruteraan
-ukur kadester
-ukur hidrografi
-ukur topografi
-ukur geodetic
-astronomi
-Global Positioning System
-Fotogrametri


TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL
MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 2.
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 1UNIT DAN SKALA

Objektif am: Mempelajari dan melakukan penukaran unit dan skala.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Menggunakan jadual penukaran sistem unit pengukuran untuk Jarak,
Keluasan, Isipadu dan Sudut .
Menyelesaikan kaedah-kaedah penukaran skala dengan Kaedah
Langsung dan Kaedah Pengiraan


OBJEKTIF
Unit 2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 22.0 JADUAL PENUKARAN UNIT SISTEM PENGUKURAN

Unit-unit yang biasa digunakan dalam ukur kejuruteraan adalah seperti berikut:

2.0.1 Unit-unit panjang:

milimeter (mm) meter (m ) kilometer (km)
1mm 10
-3
m 10
-6
km
10
3
mm 1 m 10
-3
km
10
6
mm 10
3
m 1 km

Faktor penukaran jarak.

1kaki = 0.3048 meter
1link = 0.201168 meter
1link = 0.66 kaki

2.0.2 Unit Luas

Unit unit metrik:
a. kilometer persegi (km
2
)
b. Hektar (ha)
c. Meter persegi (m
2
)

Difahamkan bahawa,
1 km
2
= 1 000 000 m
2
= 100 ha
1 ha = 10 000 m
2
= 100 m x 100 m
1 Ekar = 1000 depa
1 ha = 2.471054 Ekar

2.0.3 Unit isipadu

1 000 mm
3
= 1 cm
3

1 000 cm
3
= 1 dm
3

1 000 dm
3
= 1 m
3

Input 2a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 3


2.0.4 Unit sudut

Unit sudut untuk sistem antarabangsa adalah radian (rad). Walaupun
demikian kebanyakan alat ukur memberi unit darjah (
o
), minit ( ) dan saat
( ).
1 lilitan = 2rad = 360
o
di mana nilai diambil sebagai 3.141592654
1
o
= 60 dimana 1' = 60


2.1 MENYELESAIKAN KAEDAH-KAEDAH PENUKARAN SKALA.


Skala adalah nisbah antara jarak mengufuk atau menegak di pelan dengan
jarak mengufuk atau menegak di atas tanah yang digunakan ketika
melukispelan atau peta.

Skala biasanya ditulis seperti 1: 500, 1: 1000 dan sebagainya. Sebagai
contoh, pelan mengufuk mempunyai skala 1: 50 menunjukkan bahawa
garisan AB,

Panjang mengufuk AB di pelan
=
1
panjang AB di atas tanah 50


Jika garis AB diukur di atas pelan = 18.2 mm, maka;

panjang AB di atas tanah = 18.2 x 50 = 910 mm = 0.910 meter

Skala besar adalah menunjukkan nisbah kecil, contohnya 1: 10, 1: 20, dan
skala kecil adalah menunjukkan nisbah besar , contohnya 1 : 10000, 1: 2000
dan sebagainya.

Dalam melukis pelan, pemilihan skala mestilah dititikberatkan kerana
kesalahan memilih skala yang tidak sesuai mengakibatkan pelan yang dilukis
akan kelihatan terlalu besar atau kecil dengan saiz kertas lukisan.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 4
2.1.1. Bentuk-bentuk Skala secara umumnya, skala boleh dinyatakan
dalam tiga bentuk iaitu:

2.1.1.1. Skala Nisbah, dimana skala ini memberikan nisbah
ukuran di atas kertas berbanding di atas tanah dan
boleh menggunakan apa-apa unit. Sebagai contoh
1:1000, memberi erti bahawa 1 unit di atas kertas adalah
bersamaan
Dengan 1000 unit di atas tanah. Jika unit ukuran yang
digunakan ialah system metrik, ini bermakana 1cm di
atas kertas bersamaan dengan jarak sebenar 1000cm
( =10m ) di atas tanah.

2.1.1.2. Skala Penyataan, dimana skala jenis ini menyatakan
dengan jelas nilai yang digunakan. Sebagai contoh ,
1 inci = 1 batu atau 1 inci = 1 rantai memberi erti bahawa
1 inci di atas kertas mewakili jarak 1 batu atau 1 rantai di
atas tanah dan setrusnya. Dalam contoh yang diberikan,
skala boleh mewakili dua unit berlainan.

2.1.1.3 Skala Grafik, dimana boleh dinyatakan dalam dua
bentuk, iaitu skala bar ( rajah 2.1a ) dan skala pepenjuru
( rajah 2.1b ). Skala bar digunakan bagi kebanyakan
peta, manakala skala pepenjuru biasanya digunakan
bagi pelan berskala besar. Ini bagi membolehkan jarak
diukur dengan tepat.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 5Kebanyakan peta atau pelan yang digunakan sekarang
menggunakan skala nisbah dan skala grafik jenis bar. Sebagaimana
yang diterangkan sebelum ini, perbezaan diantara peta dan pelan
bergantung pada nilai skala yang digunakan. Secara umum nilai-nilai
ini boleh diringkaskan seperti berikut :
( a ) Peta
Skal kecil 1:1000 000, 1: 500 000, 1: 100 000, 1: 50 000,
1: 25 000, 1: 20 000.

Skala Besar 1:10 000, 1: 5000, 1: 2500, 1:2000, 1: 1250,
1: 1000

2.1.2. Kaedah-kaedah penukaran skala.
Terdapat dua kaedah penukaran skala iaitu :

2.1.2.1. Kaedah Langsung
Kaedah ini adalah penggunaan skala grafik atau pembaris
skala secara langsung ke atas pelan atau peta bagi melukis atau
mengukur jarak. Dengan penggunaan kaedah langsung ini, jarak
boleh terus dibaca pada pembaris skala tanpa perlu dikira.
Kaedah ini adalah lebih mudah untuk digunakan terutamanya dalam
melukis pelan dengan kaedah manual.

2.1.2.2. Kaedah Pengiraan
Kaedah ini selalunya melibatkan skala pernyataan. Jarak di
pelan atau dipeta akan diukur dengan pembaris biasa dan
kemudiannya ditukarkan kepada jarak sebenar dengan kiraan
mudah. Kaedah pengiraan adalah lebih jitu dan sesuai untuk
pelotan dengan kaedah komputer.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 6

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 2.1

Anda telah dimaklumkan bahawa jarak dari Bandar Kangar ke Padang Besar ialah 37
kilometer. Jika anda dikehendaki melukiskan kedudukan kedua-dua bandar tersebut
pada pelan topografi dengan skala 1 inci sebatu ( 1 : 63360). Berapakah jaraknya di
dalam ukuran milimeter ?


SOALAN 2.2

Cuba anda nyatakan apakah 3 bentuk skala yang selalu diguna untuk melukis atau
mengukur jarak ?
AKTIVITI 2a
Biar saya teropong
jawapannya .

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 7
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 2a
Penyelesaian 2.1

1 km = 100000 mm
37km = 3700000
pada skala seinci sebatu
1 --------------- 63360
3700000 --------------- 3700000 / 63360
= 58.4 mm


Penyelesaian 2.2

i) Skala Nisbah
ii) Skala Penyataan
iii) Skala Grafik.
MAKLUM BALAS 2a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 8

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 2.1
Bincangkan perbezaan yang terjadi apabila kita menggunakan skala kecil dan skala
besar.

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN C1343/UNIT 2/ 9

SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 2.1
Skala besar adalah menunjukkan nisbah kecil, contohnya 1: 10, 1: 20, dan
skala kecil adalah menunjukkan nisbah besar , contohnya 1 : 10000, 1: 2000
dan sebagainya.

Dalam melukis pelan, pemilihan skala mestilah dititik beratkan kerana
kesalahan memilih skala yang tidak sesuai mengakibatkan pelan yang dilukis
akan kelihatan terlalu besar atau kecil dengan saiz kertas lukisan.


TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWABNYA DENGAN BETUL
MARI KITA BERPINDAH KE UNIT 3.

MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 1

UNIT 3


PENGUKURAN JARAK

Objektif am: Mempelajari dan memahami konsep, penggunaan
peralatan dan kaedah-kaedah pengukuran jarak serta cara-
cara mengatasi halangan semasa pengukuran.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Membezakan di antara jarak mendatar dan jarak cerun.
Mengenali alat-alat pengukuran jarak.
Mengenalpasti kaedah-kaedah untuk mengatasi halangan pengukuran
jarak.

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 23.0 PENGENALAN

Pengukuran jarak adalah merupakan elemen penting dalam kerja-kerja ukur
kejuruteraan. Dengan adanya maklumat tentang jarak, sesebuah pelan
kejuruteraan dapat dilukis dengan tepat dan seterusnya dapat memberi
maklumat lengkap tentang kedudukan dan keluasan sesuatu butiran. Untuk
mendapatkan ukuran jarak beberapa teknik boleh digunakan. Antara teknik-
teknik tersebut ialah penggunaan rantai, pita (keluli atau linen), takimeter dan
EDM

3.1 RANTAI
Rantai ukur merupakan alat pengukuran yang paling mudah dan murah. Ianya
dibuat dalam berbagai bentuk mengikut perubahan semasa dan berbeza
mengikut saiz. Jenis-jenis rantai yang boleh didapati sehingga hari ini ialah

Jenis
rantai
Panjang
keseluruhan
Bilangan
link
Panjang
setiap link
Gunter 66 kaki 100 link 1 link = 7.62 kaki
Jurutera 100 kaki 100 link 1 link = 1 kaki
Metrik 20m atau 30m 100 link 1 link = 0.2 m @ 0.3 m


3.2 PITA UKUR
Pita ukur terdiri dari pita invar, pita keluli, pita linen, atau pita sintetik. Panjang
setiap satu biasanya 20m, 30m, 50m atau 100m.

1. Pita Invar adalah merupakan campuran nikel dan keluli yang mempunyai
pekali pengembangan yang rendah. Selalunya pita invar digunakan
sebagai rujukan atau pita piawai bagi uji rantai.
2. Pita keluli digunakan untuk mengukur jarak yang jitu seperti jarak terabas.
Di mana beberapa pembetulan seperti pembetulan piawai, pembetulan
lendutan (pembetulan tupang), pembetulan suhu dan pembetulan cerun
perlu dikenakan terhadap jarak yang diukur untuk mendapatkan jarak
sebenar.
3. Pita linen atau pita sintetik selalunya digunakan untuk mengukur jarak
butiran dimana ketepatan jarak yang diukur tidak terlalu dititikberatkan.
Pita ini mudah meregang bila ditarik menyebabkab jarak yang diukur
kurang tepat.


Input 3a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 3


RANTAI HALUS DAN RANTAI BERSENGGAT
Didalam membuat kerja-kerja yang memerlukan ketepatan jarak , kaedah rantai
halus dan bersenggat digunakan. Kaedah ini digunakan semasa membuat
trabas ukur, yang mana ia memerlukan pengukuran jarak yang tepat bagi
membolehkan satu terabas tertutup.

3.3.1. Rantai Halus.
Rantai ini diperbuat daripada keluli yang tahan lasak dan selalunya
berukuran 20 meter dan tidak mempunyai bacaan dipermukaan
rantainya. Ia biasamya digunakan bersama-sama dengan rantai
bersengat. Rantai halus ini digulung didalam bekas yang dipanggil
kepok . Biasanya terdapat empat rantai halus didalam satu kepok
iaitu bersamaan 80 meter. Tiap-tiap rantai ini disambung dengan
cangkut atau klip.

3.3.2 Rantai bersengat.
Rantai bersenggat ini diperbuat dari bahan yang sama dengan rantai
halus. Perbezaan nyan dengan rantai halus hanyalah pada saiz dan
bacaan yang terdapat pada permukaan rantai. Rantai bersenggat juga
berukuran 20 meter. Bacaan yang terdapat pada permukaan rantainya
membolehkan jarak dibaca semasa pengukuran.

Selain dari dua jenis rantai ini neraca spring juga digunakan bersama bagi
membolehkan ketegangan rantai yang sekata semasa pengukuran dijalankan.
Bacaan yang didapati semasa pengukuran perlu dibuat beberapa pembetulan
sebelum jarak yang muktamad diperolehi.


http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 4

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
3.1 Apakah kegunaan rantai dan pita ukur didalam proses pengukuran ?3.2 Semasa membuat pengukuran jarak, jurukur telah menggunakan gabungan satu
rantai bersengat dan tiga rantai halus. Berapakah jarak yang diukur ?
A
A
K
K
T
T
I
I
V
V
I
I
T
T
I
I
3
3
a
a

Ilmu ukur ?
Nak ukur apa.?.
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 5

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 3a


3.1 Penggunaannya adalah untuk pengukuran jarak.


3.2 Jarak yang diukur adalah 80 meter.
Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
3 3a a
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 6


3.4 JARAK CERUN DAN JARAK MENDATAR
Semasa membuat pengukuran kita akan terjumpa dengan dua jenis jarak iaitu jarak
cerun dan jarak mendatar.

3.4.1. Jarak cerun (L)
Semasa membuat pengukuran dikawasan yang tidak rata, jarak yang
diambil oleh pengukur adalah jarak cerun. Jika sudut pugak yang dibaca
oleh pegukur melebihi 90, maka jarak yang diukur adalah jarak cerun.
Jarak ini perlulah dibuat pembetulan cerun untuk mendapatkan jarak
mendatar.

3.4.2. Jarak Mendatar (D)
Jarak mendatar adalah jarak yang diukur dengan keadaan sudut pugaknya
90. Di dalam pelan atau peta jarak yang digunakan ialah jarak mendatar.Input 3b
L
A
D
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 7
a1

3.4 CARA-CARA MENGATASI HALANGAN DALAM PENGKURAN JARAK.
Halangan dalam pengukuran jarak terbahagi kepada 3 bahagian yang utama.
i) Halangan terhadap penglihatan, contoh seperti tanah tinggi.
ii) Halangan terhadap laluan pengukuran, contoh seperti kolam atau
sungai.
iii) Halangan terhadap penglihatan dan juga laluan pengukuran, contoh
seperti bangunan atau kawasan pokok-pokok yang terlalu rapat.

3.4.1. Halangan terhadap penglihatan.

Rajah 3.4

Merujuk kepada rajah diatas ( Rajah 3.4 ) dapat dilakukan oleh dua orang,
seorang dititik a1 dan seorang dititik b1.

Cara kerjanya :-

1. Pada mulanya pancang jajar ditegakkan dititik a1 dan b1 sehingga
b1,a1 dan A terletak pada satu garis lurus.

2. Tetapi oleh kerana a1,b1 dan B tidak berada dalam satu garisan
yang lurus, maka a1 memberi petunjuk supaya b1berpindah ke b2,
sehingga a1,b2 dan B berada didalam satu garisan yang lurus.

3. b2,a1 dan A tidak berada dalam satu garisan yang lurus sehingga
b2 memberi pertunjuk supaya a1 berpindah ke a2 sehingga b2,a2
dan A berada dalam satu garis lurus.

4. Bergitulah selanjutnya secara bergilir-gilir atau saling bergantian
memberi pertunjuk sehingga akhirnya satu garisan lurus terhasil.

5. Pengukuran jarak dilakukan dengan mengukur A - a3, a3 b3
dan b3 b. Jarak AB didapai dengan mencampur ketiga-tiga jarak
tadi.
a2
a3
B A
b2
b3
b1
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 8

3.4.2. Halangan terhadap laluan pengukuran.

Terdapat 3 cara yang utama untuk mengatasi masaalah ini.

i) Alihan selari.
ii) Segitiga sebentuk.
iii) Segitiga sudut tepat.

3.4.2.1 Alihan selari


Rajah 3.5

Sebuah kolam letaknya pada garis yang hendak diukur iaitu P1 dan P2.
Dimana P1 dan P2 saling nampak tetapi tidak boleh diukur kerana halangan
yang disebabkan oleh kolam tersebut. Cara yang terbaik untuk menjalankan
pengukuran adalah dengan membuat jajaran di stesyen A dan B diatas
garisan P1 dan P2. Dengan menggunakan sesiku optik atau kaedah 3,4
dan5 dirikan offset AC dan CD. Pacakkan pancang pada C dan D, jadi jarak
CD sama dengan jarak AB. Jarak jauh CD disebut alihan selari.


3.4.2.2 Segitiga sebentuk.

Rajah 3.6

Kolam
P1
A B
P2
C D
P1
D E
P2
C
A A
SG
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 9


Merujuk kepada Rajah 3.6,
Garisan P1 dan P2 telah tersekat pada lengkok sungai. Takat A dan B
ditandakan dengan pancang pada kedua-dua belah lengkok sungai itu. Takat
C juga ditandakan dan pastikan C dan AC itu tidak kena pada lengkok
sungai tersebut. Garisan AC pula diteruskan ke E supaya CE bersamaan
dengan AC. Begitu juga BC diteruskan ke D supaya CD bersamaan dengan
BC. Jelaslah segitiga ECD bersamaan dengan segitiga ACB, garis DE
adalah jarak jauh yang dikehendaki.

3.4.2.3. Segitiga sudut tepat
A adalah takat pada garisan P1P2 disebelah sungai. Garisan AC pula dibuat
agar tidak kena pada sungai tadi. Dari takat C dirikan garisasn tegak CB
yang bertemu pada B di garisan disebelah sungai yang satu lagi. Garisan
AC dan CB pun diukur . ( Lihat Rajah 3.7 ). Kaedah ini sesuai untuk sungai
yang kecil sahaja.

AB = AC + CB
AB = AC + CB

Rajah 3.8
P1 A
C
B P2
Sg
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 10

3.4.3. HALANGAN TERHADAP PENGLIHATAN DAN JUGA LALUAN
PENGUKURAN
Dalam rajah 3.9, garisan P1P2 tersekat oleh sebuah bangunan. Takat
P1 dan P2 masing-masing tidak boleh kelihatan. Takat B ditandakan
pada garisan yang menuju ke bangunan dengan cara Garisan
Merambang. Takat A ditandakan pada garisan P1B. Garisan tegak AE
dan BF juga didirikan dan sama panjangnya. Kemudian garisan EF
diteruskan disebelah bangunan. Dua takat G dan H ditandakan di
garisan itu dan garisan tegak GC dan HD pula dibuat dan sama
panjangnya dengan AE dan BF. Nyatalah takat C dan D itu bergaris
lurus dengan garis rantai P1,A dan B. Jadi FG bersamaan dengan BC.
Panjang Alihan selari FG itu diukur dan dicatatkan.

Mestilah berhati-hati semasa menggunakan cara ini, pastikan garisan
tegak itu didirikan dengan betul dan sama panjangnya. Jarak AB dan
CD tidak semestinya sama panjang, EH hendak sekurang-kurangnya
tiga kali lebih panjang daripada garisan tegak supaya dapat menentukan
yang EH itu betul-betul selari dengan garisan P1P2.
Sesungguhnya cara-cara mengelakkan halangan ini kadang-kadang
berguna, tetapi cubalah elakkan garisan pengukuran itu dari melintasi
apa-apa halangan, terutamanya jika garisan itu adalah garis dasar.
Rajah 3.9

BANGUNAN
P1 A B
E F G H
C D P2
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 11
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 1

Berikan tiga jenis halangan semasa menjalankan kerja ukur .


SOALAN 2

Nyatakan 3 cara untuk mengatasi halangan laluan pengukuranAKTIVITI 3b
Oooo. Macam tu
rupanya!
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 12

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 1b


1. Tiga jenis halangan itu adalah:-

i) Halangan terhadap penglihatan
ii) Halangan tehadap laluan pengukuran
iii) Halangan penglihatan dan laluan pngukuran.


2. Tiga cara mengatasi halangan laluan pengukuran adalah:-

i) Alihan selari
ii) Segitiga sebentuk
iii) Segitiga sudut tepat.


Syabas anda telah dapat memahami sebahagian input ini.
Anda boleh teruskan ke input selanjutnya.


MAKLUM BALAS 1b
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 13Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1.1
Bincangkan bagaimana anda hendak mengukur satu kawasan berbukit dengan
menggunakan rantai halus dan rantai bersengat.

SOALAN 1.2
Semasa menjalankan kerja ukur anda terpaksa melalui sebatang sungai.
Bagaimanakah anda hendak meneruskan pengukuran anda ?

PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
PENGUKURAN JARAK C1343/UNIT 3/ 14

SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.
Jawapan 1.1
Untuk menjalankan pengukuran kawasan ini kita haruslah menggunakan teodolit dan neraca spring
berserta dengan rantai bergabung. Semasa mengambil jarak, sudut pugak haruslah dibaca pada
diamond dan neraca spring digunakan dengan tarikan 5kg, untuk mendapat tegangan yang sekata.
Jawapan 1.2
Untuk menjalan pengukuran kawasan ini kaedah segitiga bersudut tepat boleh digunakan (Rujuk
Rajah 4.0 Di bawah

MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


B


D
E F
A
SUNGAI
TAHNIAH SEKIRANYA ANDA
DAPAT MENJAWABNYA DENGAN
BETUL MARI KITA BERPINDAH
KE UNIT 4.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/1
UKUR KOMPASOBJEKTIF


Objektif am : Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis
alat dan kaedah kerja ukur kompas

Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya
dapat:

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan
ukur kompas.

Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di
dalam ukur kompas.

Membezakan jenis-jenis alat kerja yang digunakan
dalam ukur kompas.
UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/24.1 Pengenalan

Dalam ukur kompas cerapan dan pangukuran ke atas garisan-garisan ukur
melibatkan bearing dan jarak. Bearing dalam ukur kompas bermaksud sudut yang
dibuat oleh garisan ukur dengan satu meridian rujukan tertentu. Bearing garisan
dibaca dengan kompas prisma dan Jarak diukur dengan rantai ukur atau pita ukur.
Garisan-garisan ukur tidak membentuk rangka-rangka segitga sebagaimana ukur
rantai. Siri garisan-garisan ukur yang berterusan menbentuk satu litar yang disebut
sebagai trabas. Arah garisan-garesan ukur tersebut adaIah berpandukan satu rujukan
meridian magnet atau utara magnet. Titik-tilik di mana alat kornpas Prisma
dipasangkan untuk mencerap bearing disebut sebagai hentian ukur.

4.1. Kompas Prisma

Kompas Pisma menggunakan Prinsip-prinsip sifat magnet. Dalam keadaan Mendatar
kompas ini boleh memberi bacaan arah garisan berpandukan maridian magnet atau
utara magnet. Sudut-sudut yang di baca dengan alat ini di sebut bearing. Kompas
prisma ini berbentuk kotak pelindung bulat bergarispusat 50mm hingga 80mm. Dalam
Kotak ini terkandung gegelang yang dilekatkan pada jarum magnet di atas pangsi
yang terletak di tengah-tengah tapak kompas. Di sisi belakang kotak ini dipasangkan
prisma untuk menenang atau menjajar sasaran yang hendak di baca bearingnya.


Input 4a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/3


4.1.1 Komponen Kompas (sila rujuk rajah 1 dibawah)

4.1.1.1 Kotak Kompas

Kotak kompas berbentuk bulat dibuat dari logam bukan magnetic
dengan ukuran garispusat dari 5Omm - 80mm. Ditengah-tengah
tapak kotak ini dipasangkan pangsi untuk meletakkan gegelang.

4.1.1.2 Dial ( gegelang ) Kompas

Jarum kompas dibuat daripada besi magnet lebar dan dilekatkan
pada gegelang kompas. Gegelang kompas ini disenggat dari 0 -
360 darjah dalarn arah jam. Sengatan bermula dari hujung
Selatan jarum magnet . Senggatan darjah dibahagi kepada 2
bahagian bagi membolehkan bacaan kepada 30' terhampir.
Angka nilai bearing tulis terbalik.

4.1.1.3 Prisma
Prisma mempunyai sisi yang cembung untuk dijadikan sebuah
kanta dan untuk memperbesarkan senggatan di kad.Kompas
tanpa prisma adalah kurang jitu dan tidak digunakan dalam
pengukuran

4.1.1.4 Bilah Tenang.
Belahan uang membentuk bilah tenang membenarkan bacaan
kompas diambil melalui prisma pada masa yang sama ketika
melihat objek dengan bilah objek. Ia mengadungi satu dawai
melihat yang keliahatan dipanjangkan kebawah dan membentuk
satu penunjuk untuk membolehkan bearing kesatu objek
dibaca.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/4Rajah 4.1:Kompas Berprisma

Rajah 4.2 : Binaan Kompas Berprisma-pandangan sisi
Rajah 4.3 : Binaan kompas berprisma pandangan pelan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/5
4.1.2. Komponen Tambahan

4.1.2.1 Cermin
Cermin dipasang pada bilah tenang. la boleh di turun-naikkan untuk
menyesuaikan dengan sasaran yang terlalu tinggi atau rendah.

4.1.2.2 Tapis-tapis Cahaya

Terdapat 2 jenis tapis cahaya. Tapis berwarna merah adalah untuk
kegunaan malam hari manakala tapis berwarna biru/hitam untuk
kegunaan pada hari yang sangat cerah.

4.1.2.3 Pin Henti.

Pin hentii di pasang pada tapak bilah tenang. la hendaklah ditekan
dengan berhati-hati
bagi mernberrhentilkan hayunan gegelang.

4.1.2.4 Tuil Pengangkat
Tuil pengangkat dipasang pada bawah bilah tenang. Apabila bilah
tenang dilipat rapat kepada penutup kaca tuil akan tertekan dan
mengangkat jarum magnet dari pangsinya.

4.1.2.5 Penutup Kaca
Penutup kaca dipasang di bahagian atas kompas bagi malindungi
gegelang daripada debu.

4.1.2.6 Kakitiga Kompas
Digunakan untuk menupang alat Kompas yang lebih berat.
Tujuannya ialah supaya kompas yang digunakan ini terletak pada
paras yang bersesuaian diatas permukaan bumi bagi menyenangkan
cerapan bearing
.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/6


4.2 Kompas Jurukur ( Surveyor Compass )

Kompas Jurukur adalah sama dengan kompas prisma. Perbezaan
nyata dengan kompas prisma adalah:

Tiada prisma dan bacaan dibuat dengan mata kasar.

Ternpat prisma dipasangkan bilah mata.

Gegelang dilekatkan pada kotak kompas bukan pada jarum magnet.

Jarum magnet terletak di atas pangsi dan bergerak babas.

Hujung jarum menunjukkan nilai bearing di atas senggatan gegelang.

Gegelang disenggatkan dalam 4 sukuan. Setiap sukuan di senggat
diantara 0 hingga 90 .

Angka-angka nilai bearing tidak terbalik.

Tiada cermin dipasang pada bilah tenang.


4.3 Kegunaan dan Penggunaan Kompas

4.3.1 Kegunaan

Kompas Prisma sesuai digunahan dalam kerja-kerja pengukuran seperti
berikut :

ukuran pemetaan bagi kawasan yang kecil.

ukuran kawasan di mana titik kawalan sukar dilihat seperti kawasan
hutan tebal.

ukuran kawasan di mana ukur rantai sukar djalankan kerana
rangka-rangka segitiga sukar dibentuk.

ukur tinjauan yang perlu d jalankan dengan cepat.

trabas kompas kasar di mana kejituan tinggi tidak diperlukan, dan

kegunaan pasukan tentera.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/7


4.4 Pengawasan Semasa Menggunakan Kompas Prisma.

Pastikan kompas yang dipasangsiap atas kakitiga berkeadaan mendatar.

Jauhi atau elakkan gangguan magnet daripada peralatan logam magnet
seperti
parang anak kunci binaan keluli seperti pagar, tiang elektrik dll.
ApabiIa membawa kompas pastikan jarum magnet djangkat dari pangsinya
dengan tuil pengangkat dan lipat bilah tenang supaya rapat dengan kaca
penutup.
Elakkan kaca penutup daripada bergeser dengan apa-apa sekalipun untuk
mengelakkan kesan statik eletrik terhadap jarum kompas.


4.5 Mencerap Dengan Kompas Prisma

Pasang dan dirisiapkan kompas prisma di atas kakitiga pada hentian yang
dipilih.
Araskan kompas supaya dial (gegelang kompas) berada dalam keadaan
bebas.
Halakan bilah tenang kearah sasaran (pancang jajar ) dan jajarkan rarambut
bilah tenang dengan sasaran.
Baca bearing melalui prisma dengan membaca sentuhan rerambut pada
bacaan
gegelang.
Jika gegelang tidak dalam keadaan tenang ( terhenti ) tekan pin dengan
berhati-hati untuk mempercepatkan ia berhenti.
Jika bacaan pada gegelang kabur laraskan prisma dengan menurun naikkan
kedudukan prisma.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/8

4.6 Prinsip Prinsip Asas

4.6.1 Istilah-istilah

Dalam ukur kompas istilah-istilah ini adalah penting.

4.6.1.1 Bearing
Bearing adalah sudut yang dibentuk oleh garisan ukur dengan
suatu meridian yang ditetapkan samada maridian magnet atau
meridian benar. Berdasarkan rajah di bawah OP adalah meridian
dan bearing titik A adalah sudut POA

4.6.1.2 Meridian benar
Meridian benar merupakan lingkaran besar yang melalui kutub-
kutub bumi.


P
(meridian)
O
A

Kutub utara bumi (utara benar)
Kutub selatan bumi
Kutub utara magnet
(utara magnet)
Kutub selatan
magnet
Meridian magnet
Meridian bumi
Rajah 4.4 : sudut yang
dibentuk oleh garisan ukur
Rajah 4.5 :
Lingkaran yang melalui
kutub-kutub bumi.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/9


4.6.1.3 Meridian Magnet
Meridian magnet terbentuk daripada lingkaran besar yang
melalui
kutub-kutub magnet bumi. Meridian ini dapat di tunjukan oleh
jarum magnet yang berada dalam keadaan bebas terapung.
Meridian ini adalah yang digunakan sebagai rujukan ukur
kompas
prisma.

4.6.1.4 Sudut serong magnet.
Meridian magnet sentiasa berubah dan tidak selaras dengan
selaras dengan meridian benar. Sudut serong magnet
merupakan
selisih di antara meridian benar dan meridian benar dan
meridian
magnet. Sudut serong yang terbentuk adalah samada sudut
serong magnetik timur atau sudut serong magnetik barat
bergantung kepada kedudukan di permukaan bumi. Sudut
serong
ini tidak seragam di permukaan bumi seluruh dunia dan ianya
minimun di Khatulistiwa.

4.6.1.5 Tarikan Tempatan
Tarikan tempatan merupakan gejala medan magnet yang
mempengaaruhi jarum kompas.Kesan ini memberi selisih
kepada
bacaan bearing kompas. Medan ini berpunca daripada objek-
objek bermagnet seperti parang, anak kunci, timbunan logam
magnet, talian eletrik, binaan keluli dan sebagainya.
Pada kebiasaannya kesan tarikan tempaatan adalah lebih besar
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/10

didalam kawasan bandar darpada kawasan desa.

4.6.1.6 Jenis-jenis Utara
Terdapat 3 jenis utara dalam ilmu ukur . Ketiga-tiga jenis utara ini
ditunjukkan diatas peta seperti Peta Topograafi bersama-sama
dengan nilai sudut serong magnet dan sudut serong grid. Ia
bertujuan bagi memudahkan membuat penukaran nilai-nilai
bearing.
i) Utara Benar
Utara benar adalah hala kepada kutub utara bumi dari
sebarang titik di atas permukaan bumi. Ia merupakan
hala garisan bujur ( longitud ) yang ditunjukkan di atas
peta.

ii) Utara Magnet.
Utara magnet merupakan hala yang ditunjukkan oleh
jarum kompas dalam keadaan bebas terapung.

iii) Utara Grid.
Utara grid adalah hala yang ditunjukkan oleh garisan
grid
pugak diatas peta.

Utara Grid
Utara Benar
Utara magnet
12
285
Rajah 4.6 : ketiga-tiga jenis utara
Sudut serong magnet ialah 28
minit 5 saat, dan sudut serong
grid ialah 1 darjah 2 minit.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/114.6.1.7 Jenis-jenis bearing.
Seperti utara bearing juga terdapat beberapa jenis. Ia
bergantung kepada rujukan utara yang digunakan. Jenis-jenis
bearing ini adalah boleh saling tukar dengan adanya sudut
serong yang disediakan.

i) Bearing Benar.
Ia adalah bearing yang dibentuk oleh garisan ukur
dengan
Utara benar. Ia dibaca dalam arah jam dengan julat di
antara 0 dan 360.


Contoh 1:
Diberikan sudut serong magnet 19 Barat dan bearing magnet untuk
sesuatu garisan ukur bernilai 175 30. Apakah bearing untuk garisan
ukur tersebut?

Jawapan:
Bearing benar untuk garisan ukur ini
= 175 30 - 19
= 156 30
Utara magnet
Utara benar (bumi)
19
17530
15630
O
A
Rajah 4.7: Bearing benar
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/12ii) Bearing Magnet.
Bearing magnet merupakan sudut yang dibuat oleh
garisan ukur dengan utara magnet. Ia diperolehi dari
bacaan kompas prism dalam ukur kompas.

iii) Bearing Grid.
Bearing grid adalah yang diperolehi dengan meujuk
kepada
utara peta.
iv) Bearing Bulatan Penuh.
Bearing bulatan penuh adalah bearing yang dibaca
dalam arah jam dan dirujuk pada sesuatu meridian
antara utara tertentu. Julat nilai bearing adalah antara 0
dan 360.

h) Bearing Sukuan.
Bearing sukuan adalah bearing yang dibuat oleh garisan
ukur dengan garis utara atau selatan. Setiap sukuan
merupakan satu suku bahagian bulatan penuh. Dalam
sistem bearing sukuan julat nilai adalah diantara 0 dan
90. Setiap nilai bearing disebut mengikut kedudukan
sukuan dimana ia dibaca.

Utara rujukan
Utara rujukan
Barat Barat

Timur

Bearing sukuan ialah U T Bearing sukuan ialah S(180 - )
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/13

4.6.1.8 Bearing Hadapan dan Bearing Belakang.
Bearing hadapan dalam satu trabas ukur adalah bearing yang dibaca
kepada hentian hadapan dalam arah laluan trabas. Apabila kompas
menduduki hentian hadapan ini bacaan bearing arah hentian yang
diduduki sebelumnya disebut bearing belakang.Utara magnet
Utara magnet
Utara magnet
Bearing hadapan AB
60
Bearing hadapan BC
100
Bearing Belakang AB
240
Bearing Belakang BC
280

A
B
C
Di mana :
Bearing hadapan AB = 60
Bearing belakang AB = 240
Bearing hadapan BC = 100
Bearing belakang BC = 280
Rajah 4.9 : bearing hadapan dan bearing belakang
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/14

Titik A adalah sebagai stesen permulaan bagi terabas kompas dan
arah bagi kerja mengukur menuju kearah titik B. Sudut yang
disertakan disntara utara magnet atau meridian magnet dan garisan
ukur AB dititik A dikenali sebagai bearing hadapan. Bearing Hadapan
ini boleh diperolehi melalui cerapan bearing (sudut) stesen A kearah
stesen B . Sudut yang terletak diantara utara magnet atau meridian
magnet dan garisan ukur AB distesen B dinamakan pula sebagai
bearing belakang AB. Bearing belakang ini ialah bearing yang dibuat
dari stesen hadapan (B) balik kestesen permulaan (A) atau mana-
manayang sebelumnya. Cerapan jenis ini, iaitu cerapan yang terdiri
daripada bearing hadapan dan bearing belakang, dinamakan sebagai
cerapan bearing salingan.Contoh 2:
Katakan stesen permulaan ialah titik A dan stesen hadapan ialah titik
B, dan garisan yang menyambungkan titik A dan titik B merupakan
garisan terabas yang berarah A B. (lihat rajah 4.10 ) . Bearing
Hadapan AB iaitu sudut yang terkandung di antarautara magnet
dengan garis pandangan AB ialah 50.
Bearing belakang AB, iaitu sudut yang berada di antara utara magnet
dengan garis pandangan BA ialah 230.


Utara magnet
Utara magnet
A
B
Bearing belakang AB 230
Bearing hadapan AB 50
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/15


Bearing bearing salingan
Bearing Hadapan AB Bearing Belakang AB
Bearing Bulatan 50 230
Bearing Sukuan U 50 T S 50 B


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYASoalan 4.1

Jelaskan tiga jenis utara dalam ilmu ukur.Soalan 4.2


AKTIVITI UNIT 4
Rajah 4.10 : contoh bearing
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/16

Apakah yang dimaksudkan dengan bearing hadapan dan bearing belakang?
PERHATIAN

Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 4

Jawapan 4.1

i) Utara Benar
Utara benar adalah hala kepada kutub utara bumi dari
sebarang titik di atas permukaan bumi. Ia merupakan
hala garisan bujur
( longitud ) yang ditunjukkan di atas peta.
Berapa
banyak utara
leee..

MAKLUMBALAS KEPADA
AKTIVITI UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/17

ii) Utara Magnet.
Utara magnet merupakan hala yang ditunjukkan oleh
jarum kompas dalam keadaan bebas terapung
.
iii) Utara Grid.
Utara grid adalah hala yang ditunjukkan oleh garisan
grid
pugak diatas peta.
Jawapan 4.2

Bearing hadapan dalam satu trabas ukur adalah bearing yang dibaca
kepada hentian hadapan dalam arah laluan trabas. Apabila kompas
menduduki hentian hadapan ini bacaan bearing arah hentian yang
diduduki sebelumnya disebut bearing belakang.

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua
soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan
pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

Soalan 4.1

Apakah perbezaan teknik memplot di antara ukur kompas dan ukur rantai?

Soalan 4.2
Barulah
nampak
..

PENILAIAN KENDIRI
UNIT 4
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/18


Jika arah bagi A dari B ialah 250 mengikut arah utara benar, apakah rahnya A
dari B,

a) mengikut utara grid ?
b) mengikut utara magnet ?

Dimana sudut serong magnet ialah 40 Timur dan sudut serong grid ialah 35
Barat.
SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH


Jawapan 4.1

Jika dua garisan perlu diplotkan dalam kerja ukur rantai, garisan ketiga bagi
membentuk suatu segi tiga mesti diukur juga. Bagaimanapun, jika bearing dua
garisan tersebut diketahui . Ia boleh diplotkan dengan mengukur sudut yang
dibuatnya dengan satu arah rujukan, tanpa perlu membuat pengukuran lelurus
selanjutnya.
MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
UNIT 4
Utara apa
tu..
Utara benar
Utara magnet Utara grid
40
35
Rajah 8
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/19Jawapan 4.2

a) Mengikut utara grid, arah bagi A dari B ialah: 250 + 35 = 250 35
(Rajah 9)
c) Mengikut utara magnet, arah bagi A dari B ialah :
250 - 40 = 249 20 (Rajah 10)Utara benar
Utara magnet

Utara grid
35
250 35
250
A
B
Utara benar

Utara magnet
249 20
250
40
A
B
Rajah 9
Rajah 10
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 4/20Tahniah
sekiranya anda
dapat menjawab
Bolehlah keunit
seterusnya
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/1UKUR KOMPAS
OBJEKTIF

Objektif am : Mempelajari dan memahami kaedah mencerap,
mengambil butiran dan memelot kerja ukur kompas.


Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya
dapat:

Melakukan cerapan bearing hadapan dan
belakang antara stesen- stesen ukur.

Melakukan kerja luar ukur kompas menggunakan
kaedah terabas.

Melakukan pengambilan butiran dengan kaedah
jejarian dan silangan.

Membuat pelarasan terhadap tarikan tempatan

UNIT 5
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/2

Input 5a

5.0 KAEDAH-KAEDAH UKUR KOMPAS

5.1 Trabas

Trabas dapat digambar dengan jelas diatas peta atau plan bila
jarak dan arah garisan-garisan ukur serta kedudukan titik-titik
diketahui. Trabas merupakan susunan garisan-garisan ukur yang
berturutan. Bearing-bearing dan jarak-jarak ditentukan dengan alat-
alat yang sesuai. Dalam trabas kompas bearing-bearing garisan
dibaca dengan kompas dan jaraknya diukur dengan rantai ukur,
pita ukur atau tekimeter. Terdapat 2 jenis trabas kompas.

a) Trabas tertutup
b) Trabas terbuka

5.1.1 Trabas Tertutup.
Trabas tertutup merupakan satu susunan garisan-garisan
ukur yang bermula dan berakhir pada satu titik yang sama
atau ia bermula pada satu titik yang diketahui dan berakhir
pada titik lain yang diketahui kedudukannya.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/3


5.1.2 Trabas Terbuka
Trabas terbuka bermaksud trabas yang bermula satu titik
dan berakhir pada titik lain yang tidak diketahui
kedudukannya.

Kodinit bagi kedudukan titik A diketahui
C
D
A
B
E
A
B
C
D
Kodinit untuk kedudukan D juga
diketahui
Arah
pengukuran
Kerja mengukur ini akan berakhir dititik asal
Rajah 5.1 : Terabas Tertutup
Kodinit untuk
kedudukan G tidak
diketahui
A
B
C
D
E
Kodinit bagi kediudukan
A diketahui atau
sebaliknya.
Rajah 5.2 : Terabas Terbuka
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/4
5.2 Trabas Ukur Kompas Prisma.

Dalam ukur kompas setiap garisan ukur dibaca bearing dan diukur
jaraknya. Bearing dibaca dengan kompas prisma dan jarak diukur
menggunakan pita ukur atau rantai ukur. Ukuran ini dijalankan bagi
menghasilkan plan atau peta bagi kawasan berkenaan dengan
menunjukkan butiran-butiran atau parammuka yang terdapat
dipermukaan bumi kawasan tersebut.

5.2.1 Peralatan Kerja Ukur Kompas.
Berikut adalah alat-alat yang diperlukan dalam trabas
kompas :
a) Kompas dan kakitiga berserta plumbob.
b) Rantai Ukur dan Pita.
c) Pancang Jajar dan Panah Rantai.
d) Buku Kerja Luar.

5.2.2 Kebaikan Ukur Kompas.

a) Peralatan untuk tujuan ukuran ini adalah ringan dan
mudah dibawa serta dipasang dimana-mana hentian
dikehendaki.

b) Bilangan alat adalah kecil berbanding dengan
kaedah-kaedah lain.

c) Cerapan-cerapan boleh diselesaikan dengan cepat
dipadang kerana setiap cerapan adalah bebas
daripada cerapan-cerapan sebelumnya. Sebarang
selisih dapat dikesan dan dilaraskan.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/5
d) Kaedah ini sangat sesuai bagi kawasan yang titik
kawalannya susah kelihatan, seperti kawasan hutan.

e) Kaedah ini sangat sesuai untuk ukuran tinjauan
dimana kejituannya adalah memadai serta proses
pengukurannya cepat.

f) Terdapat beberapa pilihan cara pengukuran mengikut
keperluan, kesesuaian tempat dan keadaan iaitu :

Kaedah Trabas Bearing Hadapan.
Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Kaedah Jejarian dan Pancaran.
Kaedah Silangan.

5.2.3 Kaedah-Kaedah Trabas Kompas.

a) Kaedah Trabas Bearing Hadapan
Dalam kaedah ini bearing hadapan sahaja yang
dicerap pada setiap hentian. Masa operasi adalah
lebih cepat . Ketepatan yang dicapaI adalah tidak
berapa tinggi. Sesuai digunakan dalam ukuran
tinjauan.
A
B
C
D
Bearing
hadapan
Utara magnet
Rajah 5.3 : Terabas yang dibuat menggunakan bearing hadapan http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/6

b) Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Dalam proses pengukuran kaedah ini bearing-
bearing belakang dan hadapan dibaca pada setiap
hentian. Cara ini merupakan yang paling biasa
digunakan memandangkan kebaikannya seperti
berikut :

i) Bearing-bearing hadapan dan belakang di
cerap pada setiap hentian Sebarang kesan
tarikan tempatan tidak mempengaruhi sudut-
sudut yang diperolehi daripada bearing-
bearing yang dibaca kerana
kesannya adalah sekata.

ii) Sebarang selisih atau kesan tarikan
tempatan dapat dikesan semasa cerapan
kerana perbezaan bearing hadapan dan
A
B
C
D
Utara magnet
Bearing
hadapan
Bearing
belakang
Rajah 5. 4 :Terabas yang dibuat dengan menggunakan bearing hadapan dan
bearing belakang.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/7
belakang sesuatu garisan adalah 180.
Pelarasan dapat dibuat jika berlaku sebarang
selisih atau perbezaan.

c) Kaedah Jejarian Atau Pancaran.
Dalam kaedah jejarian atau pancaran ini satu
hentian trabas dipilih supaya jejarian atau pancaran
dapat di bentuk dalam membuat cerapan kepada
butiran-butiran diatas permukaan bumi kawasan
yang diukur. Kaedah ini dapat juga membentuk satu
trabas sesuatu kawasan yang diperlukan.
Utara magnet
A
B
C
D
Rajah 5.5 : Terabas yang dibuat dengan cara pancaran
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/8
d) Kaedah Silangan.
Kaedah ini lazimnya digunakan untuk menentukan
butiran-butiran atau paramuka di permukaan bumi
sesuatu kawasan yang diukur. Bearing sesuatu butiran
di baca sekurang-kurangnya dari 2 hentian trabas
kompas berkenaan. Jarak bagi garisan-garisan
tersebut tidak perlu diukur. Kaedah ini menjimatkan
masa operasi dipadang dan kerja-kerja pemplotan plan
atau peta dapat dilaksanakan tanpa perlu banyak
menggunakan skala.Bagi menetukan titik E perlulah
diukur bearing dari stesen A dan bearing dari
stesen B, supaya dapat mewujudkan dua garisan
pancaran dan garisan-garisan pancaran ini akan
bersilang diantara satu sama lain. Titik persilangan ini
mewakili titik E yang dikehendaki. (lihat rajah 6
dibawah).

A
E
D
C
B
Rajah 5.6 : Terabas ABCDE yang dibuat dengan cara silangan.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/9UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

SOALAN 5.1
Dibawah keadaan-keadaan yang bagaimana akan dianggapkan bahawa kerja
mengukur dengan kompas adalah lebih sesuai daripada ukur rantai?
Terangkan juga kebaikan ukur kompas.

SOALAN 5.2
Katakan bahawa anda dikehendaki melakukan suatu kerja terabas ukur kompas
berprisma, halkan secara ringkas bagaimana anda melaksanakan kerja
mengukur ini.AKTIVITI 5a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/10


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5a

Penyelesaian 5.1
Kebaikan Ukur Kompas
a) Peralatan untuk tujuan ukuran ini adalah ringan dan mudah dibawa serta
dipasang dimana-mana hentian dikehendaki.
b) Bilangan alat adalah kecil berbanding dengan kaedah-kaedah lain.
b) Cerapan-cerapan boleh diselesaikan dengan cepat dipadang kerana setiap
cerapan adalah bebas daripada cerapan-cerapan sebelumnya. Sebarang
selisih dapat dikesan dan dilaraskan.
c) Kaedah ini sangat sesuai bagi kawasan yang titik kawalannya susah
kelihatan, seperti kawasan hutan.
d) Kaedah ini sangat sesuai untuk ukuran tinjauan dimana kejituannya adalah
memadai serta proses pengukurannya cepat.

Penyelesaian 5.2
Terdapat beberapa pilihan cara pengukuran mengikut keperluan, kesesuaian
tempat dan keadaan iaitu :
Kaedah Trabas Bearing Hadapan.
Kaedah Bearing Hadapan dan Belakang.
Kaedah Jejarian dan Pancaran.
Kaedah Silangan.

Maklumbalas 5a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/11

5.3 PERINGKAT-PERINGKAT KERJALUAR UKUR KOMPAS.
Kerjaluar Ukur Kompas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat :
a) Ukuran Tinjauan.
b) Pemilihan Hentian-hentian Ukur.
c) Menandakan Hentian-hentian.
d) Cerapan dan Ukuran.

5.3.1 Ukuran Tinjauan.
Ukuran tinjauan ini dijalankan untuk mengenalpasti keadaan
permukaan bumi kawasan yang hendak diukur. Dengan mengetahui
keadaan rupabumi perancangan serta pemilihan hentian-
hentian dapat dijalankan dengan sempurna. Rangka-rangka dapat
dibentuk supaya pemugutan data butiran dapat dijalankan dengan lebih
efisyen. Dalam peringkat ini juga semua butiran atau struktur berbentuk
logam seperti tiang-tiang telefon dan eletrik besi, binaan-binaan keluli
atau sebarang objek bermagnet hendaklah dikenalpasti kedudukannya
supaya hentian yang dipilih tidak akan terdapat kesan tarikan tempatan
semasa pengukuran dijalankan.

5.3.2 Pemilihan Hentian-Hentian Ukur.
Hasil dari peringkat ukuran tinjauan hentian-hentian ukur yang sesuai
dan baik dipilih. Kriteria-kriteria pemilihan hentian-hentian ukur :

a) Hendaklah jauh dari butiran yang boleh memberi kesan tarikan
tempatan.
Input 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/12
b) Bilangan garisan ukur hendaklah yang minimum tetapi
mencukupi untuk mendapatkan semua maklumat yang
diperlukan.
c) Hentian hendaklah diatas permukaan bumi yang stabil serta rata
d) Garisan ukur yang terbentuk daripada permilihan hentian-
hentian sebaik-baiknya bebas daripada halangan-halangan
semulajadi, orang-orang dan kenderaan yang lalu lalang dan
sebagainya.
e) Garisan-garisan ukur juga hendaklah melalui atau berhampiran
dengan butiran-butiran yang hendak dipetakan. Jika garisan
silangan diperlukan ianya dipastikan tidak terlalu panjang.

5.3.3 Menandakan Hentian-Hentian Ukur.
Hentian-hentian ukur yang dipilih ditandakan dengan piket kayu
yang bersesuaian ukurannya (3cm X 3cm X 15-20cm panjang )
supaya mudah mencarinya semasa menjalankan kerja-kerja
ukuran. Ofset ke pokok-pokok atau objek-objek kekal diambil dari
hentian-hentian yang telah ditandakan itu dan dicatat supaya
mudah mengesannya di masa-masa akan datang apabila
diperlukan.

5.3.4 Cerapan-Cerapan.
Proses cerapan dan pengukuran boleh dibuat seperti berikut :
a) Diatas hentian ukur yang dipileh pasangkan kompas prisma
diatas kakitiga. Jalankan pelarasan supaya kedudukan
kompas tepat diatas hentian. Ia boleh dilaksanakan dengan
menggantung plumbob pada kakitiga berkenaan dan pastikan
plumbob memusat diatas titik hentian. Araskan kompas
dengan keadaan dial atau gegelang bebas terapong.
b) Pusingkan Kompas kearah sasaran belakang dan jajarkan
rerambut bilah tenang dengan sasaran ( pancang jajar atau
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/13
plumbob ) dan baca bearing apabila gegelang dalam keadaan
tenang serta catatkan.
c) Pusingkan kotak kompas ke arah sasaran hadapan seperti
langkah disasaran belakang diatas dan baca serta catatkan.
d) Lakukan langkah yang sama keatas mana-mana butiran-
butiran yang perlu di pungut maklumatnya dengan kaedah-
kaedah yang sesuai.
e) Jalankan pengukuran jarak garisan-garisan ukur yang telah
dibaca bearingnya dengan menggunakan rantai ukur atau pita
ukur serta catatkan dalam buku kerjaluar.
f) Pindah ke hentian hadapan apabila selesai mengambil
maklumat butiran-butiran dan lakukan langkah-langkah
seperti sebelumnya.

5.3.5 Mencatat hasil Kerjaluar.

Semua catatan mengenai mengenai cerapan dan ukuran hendaklah
dibuat dalam buku kerjaluar yang piawai formatnya. Selain daripada
data cerapan dan ukuran catatan dalam buku kerjaluar, maklumat-
maklumat berikut sebagai nota atau rujukan :

a) Nama Pengukur / Nama Kumpulan Ukur .
b) Nama, Tempat pengukuran, Tarikh Ukuran.
c) Jenis-jenis peralatan yang di gunakan.
d) Lakaran lokasi, trabas dan butiran mengenai kawasan kerja.
e) Maklumat-maklumat yang di fikirkan perlu.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/14
5.3.6 Cara Membuku.
Catatan boleh dibuat dalam buku yang digunakan untuk ukur
rantai ( chain survey ) atau dalam buku berformat yang sesuai
bagi memudahkan membuat pelarasan jika dipengaruhi tarikan
tempatan dan terdapat selisih.


5.4 PELARASAN BEARING.
Pada kebiasaan ralat tidak dapat di elakkan dalam apa-apa kerja ukur.
Selain daripada ralat, ukur kompas juga mengalami kesan tarikan tempatan.
Selisih ralat dan kesan tarikan tempatan boleh dihapuskan dengan kaedah
berikut:

5.4.1 Kaedah Tarikan Tempatan
Perbezaan di antara bearing hadapan dan bearing belakang sesuatu
garisan ukur adalah 180. Jika perbezaan tidak menepatinya maka
terdapat kesan tarikan pada garisan tersebut. Pelarasan kaedah ini
dilakukan seperti langkah-langkah berikut :

a) Kira beza di antara bearing hadapan dan bearing belakang setiap
garisan.
b) Kenalpasti garisan yang tidak di pengaruhi tarikan tempatan iaitu
perbezaan menepati 180. Ini bermakna hentian-hentian dimana
bearing-bearing hadapan dan belakang dibaca tidak terdapat tarikan
tempatan.
c) Bearing belakang dan bearing hadapan yang dicerap dihentian tanpa
tarikan tempatan tidak perlu dilaras dan diterima sebagai betul.
d) Pembetulan yang sama mestilah diberikan kesetiap bering hadapan
yang dicerap dari sebarang satu stesen.
e) Arah belakang dan hadapan sebarang satu garisan, selepas
pembetulan mesti berbeza sebanyak 180 sahaja.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/15

Untuk menghapuskan kesan tarikan tempatan, cerapan kerja luar
dilaraskan dengan cara berikut. Jadual dibawah ialah bacaan kerja luar
suatu trabas kompas yang telah dilaraskanseperti yang ditunjukkan
dalam rajah :


Stesen Garisan
Jarak
(m)
Bering
Cerapan

Beza
Pem-
betulan
tarikan
tempatan
Bering
sudah
dilaras
Beza
baru
A AB 85 6030
16945
-615 5415
18000
B
BA 23015 400 23415
BC 91 35800
17600
400 200
18000
C
CB 18200 000 18200
CD 154 14815
18000
000 14815
18000
D
DC 32815 000 32815
DE 119 21900
17500
000 21900
18000
E
ED 4430 -530 3900
EA 98 31615
17900
-530 31045
18000
A AE 13700 -615 13045

CATATAN
(i) Bearing setiap garisan dicerap dua kali.
(ii) Huruf pertama di setiap penunjuk garisan menunjukkan stesen dari
mana cerapan dibuat.
(iii) Cuma dalam kes garisan CD sahaja arah belakang dan hadapannya
berbeza sebanyak 180.
(iv) Anggapkan bahawa kedua-dua stesen C dan D bebas dari tarikan
Jadual 5.1 : Pelarasan dilakukan dengan kaedah tarikan tempatan.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/16
tempatan dengan itu, tiada pembetulan diperlukan untuk sebarang
cerapan yang dibuat dari C atau D dan bearing cerapannya boleh
direkodkan sebagai bearing akhir .
(v) Disebabkan DE = 219, ED mesti = 39 (beza 180). Dengan itu, ED
dan semua bacaan dari E mesti dibetulkan sebanyak -530. Maka
dengan itu, EA = 31615 - 530 = 31030, bearing akhir.
(vi) Disebabkan EA = 310450, AE mesti = 13045, tetapi yang dicerap
ialah 137, jadi betulkan bearing ini serta semua cerapan yang dibuat
dari A sebanyak -615. Dengan itu, AB = 6O30 - 615 = 5415,
bearing akhir.
(vii) Disebabkan AB = 5415. BA mesti = 23415. tetapi yang dicerap
ialah 23015. jadi betulk.an bearing ini dan semua cerapan dari B
sebanyak. + 4. Oleh itu. BC = 35800+ 4 = 2.
(v;iii) Oleh k.erana BC = 2. CB mesti = 182. yang bearing cerapannya
tidak. memerluk.an pembetulan. menyamai nilai tersebut, dengan itu,
membuk.tikan yang penyelarasan telah hetul.

CATATAN: Satu ralat besar akan menunjukkan cerapan yang salah, mungkin
disebabkan oleh jarum yang melekat pada pangsi atau satu perubahan dalam
daya tarikan tempatan yang berlaku di antara cerapan pada satu stesen. Ini
boleh disebabkan oleh pergerakan alat ukur semasa cerapan atau pergerakan
logam, seperti pisau, ke atas sipencerap.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/17
5.5 MEMBUAT PLOTAN BAGI TRABAS KOMPAS.

Alat yang diperlukan bagi membuat plotan dalam kerja ukur trabas kompas
ini adalah serupa dengan alat yang digunakan dalam kerja membuat plotan
ukur rantai. Walau bagaimanapun, lebih baik sekiranya kertas yang
mempunyai garisan-garisan selari digunakan dalam membuat plotan kerja
ukur trabas kompas kerana ianya akan memudahkan kerja-kerja melukiskan
trabas kompas.

Sebelum kerja membuat plotan dimulakan adalah lebih baik ditentukan skala
yang hendak digunakan berdasarkan tujuan plan tersebut dibuat. Elok juga
sekiranya satu plan lakar dapat dibuat diatas kertas surih terlebih dahulu
supaya dapat plan sebenarnya dilukiskan seimbang diatas kertas plan. Cara
membuat plotan sama seperti membuat plotan bagi kertas ukur rantai,
melainkan dalam hal membuat plotan bagi bearing yang memerlukan sebuah
jangka sudut dan malukiskannya berdasarkan titik utara.

Apabila segala butir yang telah dilukiskan dalam bentuk plan, dan sekiranya
tidak terdapat apa-apa kesilapan lagi baharulah plan tersebut boleh
didakwatkan dengan dakwat hitam. Beberapa perkara penting perlu
dimasukkan kedalam plan tersebut iaitu skala, arah utara benar dan arah
utara magnet, simbol-simbol yang diguankan, nama jurukur dan juga
pembantu-pembantu dan jika perlu nama pembuat plan. Suatu perkara
penting yang perlu dimasukkan bagi kerja ukur trabas kompas ialah tarikh
kerja ukur tersebut dijalankan kerana perlu bagi menentukan arah utara
berdasarkan kepada perbezaan-perbezaan arah utara magnet.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/18
5.5.1 Melukis Dengan Kaedah Bowditch

Selisih dalam memplot atau melukis satu-satu trabas kompas sentiasa
akan berlaku. Dalam hal ini selisih yang dibenarkan adalah sekitar
1/400 bahagian . Untuk memelot dengan cara Bowditch ini , perlu di
dtetapkan samada selisih itu dipersetujui atau tidak.
(Selisih = selisih tutup / jumlah panjang trabas)
Garisan Selari
A
B

C
Trabas tertutup
yang betul
Trabas tertutup
yang salah
D E
a
b
c
d
e
Rajah 5.6 : Plotan grafik dan pelarasan yang dibuat dengan kaedah Bowditch untuk
trabas kompas tertutup
A
B
C
D
E
A
a
b
c d e
Selisih
tutup Aa
Rajah 5.7 : Segitiga sebentuk yang digunakan untuk membahagikan selisih tutup Aa mengikut
kadar jarak garisan trabas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/19
Melalui stesen.- stesen b, c, d dan e masing-masing akan dilukiskan
garisan- garisan yang selari dengan arah selisih tutup Aa (Rajah ). Di
sepanjang garisan-garisan selari ini ditandakan jarak bB, cD, dD dan eE
yang dapat diperolehi dari segitiga sebentuk Bowditch. Sebagai
contohnya, katakanlah jumlah selisih tutup di e ialah eE dan nilai ini akan
diambil dari rajah segitiga sebentuk Bowditch dan kemudian ditandakan di
atas garisan selari dengan hala selisih tutup melalui titik e di atas plotan
terabas. Maksudnya ialahsupaya dapat memberikan kedudukan yang
diperlukan. Oleh itu, selisih -.selisih yang perlu dibetulkan pada setiap
stesen lain yang berkenaan akan dibawa ke atas plotan dengan cara yang
sama juga, sepertimana yang telah dilakukan untuk stesen E. Selepas itu,
kedudukan bagi kesemua titik yang telah dilaraskan akan disambungkan
dengan garisan-garisan lurus supaya dapat mewujudkan rajah bagi
terabas ABCDEA, yang sekarang merupakan plotan terabas tertutup yang
tepat di mana ianya dibetulkan dengan secara grafik.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/20

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

Soalan 5.1
Nyatakan peringkat-peringkat kerja yang perlu dilakukan dalam kerluar
ukur kompas.

Soalan 5.2
Terangkan tentang selisih yang dibenarkan dalam ukur kompas.Aktiviti 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/21


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 5b

Penyelesaian 5.1
Kerjaluar Ukur Kompas boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat :
e) Ukuran Tinjauan.
f) Pemilihan Hentian-hentian Ukur.
g) Menandakan Hentian-hentian.
h) Cerapan dan Ukuran.

Penyelesaian 5.2
Selisih tutup yang dibenarkan untuk terabas ukur kompas biasanya
bernisbah 1/400. Ini bermakana selisih sebanyak satu meter adalh
dibenarkan untuk setiap 400 meter panjang terabas ukur kompas.
Had selisih yang dibenarkan dalam pembacaan sesuatu bering yang
berkenaan ialah bahawa perbezaan diantara bering-bering yang sepatutnya
dengan bering salah tidak boleh melebihi darjah, iaitu 15 minit.
Maklumbalas
Aktiviti 5b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/22


ANDA HAMPIR MENUJU KEJAYAAN. UNTUK MEMASTIKAN
MATLAMAT TERSEBUT SILA JAWAB SEMUA SOALAN DALAM
PENILAIAN KENDIRI DIBAWAH.

SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.

RUJUK KEPADA MAKLUMBALAS DIHALAMAM BERIKUTSOALAN
Kerja ukur kompas tertutup trabas ABCDE telah dijalankan dan cerapan
bearing pada garisan adalah seperti berikut:

Garisan Cerapan Bearing
AE 31900
AB 7245
BA 25200
BC 34900
CB 16715
CD 29830
DC 11830
DE 22900
ED 4800
EA 13530
Laraskan bearing dengan kaedah tarikan tempatan.

PENILAIAN
KENDIRI UNIT 5
SELAMAT MENCUBA
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR KOMPAS C1343/UNIT 5/23

SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH

Penyelesaian
Bacaan adalah seperti berikut:
Garisan Bearing
Cerapan
Pembetulan
tarikan tempatan
Bearing
Sudah Dilaras
AE 31900 -230 31630
AB 7245 -230 7015
BA 25200 -145 25015
BC 34900 -145 34715
CB 16715 000 16715
CD 29830 000 29830
DC 11830 000 11830
DE 22900 000 22900
ED 4800 100 4900
EA 13530 100 13630

Maklumbalas
Penilaian Kendiri
Unit 5
baru jelas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/1


UKUR MEJAOBJEKTIF


Objektif am : Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis
alat dan kaedah kerja ukur meja.

Objektif khusus : Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat:

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan
ukur meja.

Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di
dalam ukur meja.

Membezakan jenis-jenis alat kerja yang digunakan
dalam ukur meja.

Menjalankan kerja-kerja ukur meja

Menjalankan kerja-kerja pelotan.
UNIT 6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/2
Input 6a
6.0 DEFINASI

Ukur Meja ialah satu cara pengukuran dimana ukuran dan pelotan dibuat
serentak di padang. Ini bermakna pelarasan data dan kerja-kerja pejabat yang
berkaitan tidak diperlukan. Ukur meja sangat sesuai digunakan untuk
menyemak dan mengemaskini peta-peta lama serta menambah butir-
butirtambahan kepada ukur udara.
Sehingga kini teknik ukur meja masih lagi berguna dalam beberapa keadaan
seperti berikut:

a. Membuat pengukuran bagi tujuan penambahan butiran atau maklumat
topografi seperti pada gambar udara bagi menentukan kedudukan butiran
yang terlindung seperti sistem saliran dan sistem perhubungan pada
kawasanhutan
b. Menjalanan peninjauan terutama dalam kerja ukur Triangulasi
(Penyegitigaan) dan lukisanjaringan yang diperlukan dengan mengambil
kira kesesuaian dan kekuatan jaringan yang akan dibina.
c. Mengkaji peta di mana ianya sangat berguna kepada perancang
pembangunan yang memerlukan kajian segera bagi kawasan-kawasan
kecil yang tidak mempunyai rekod terkini.
d. Menjalankan kerja ukur bagi kawasan kecil dan tidak memerlukan kejituan
yang tinggi.
e. Menambahkan titik kawalan tambahan dengan kejituan yang mencukupi
dari satu rangkaian penyegitigaan sebagai kawalan untuk ukur udara.
f. Membantu pelajar memahami prinsip pengukuran seperti melakukan
terabas, membuat kontor, penyegitigaan yang boleh ditunjukkan secara
langsung di padang.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/3
6.1. Alat-alat Ukur Meja

a. Meja Ukur
Biasa diperbuat dan papan yang berukuran 80cm x 60cm. la didirikan di atas
kaki tiga khas dimana meja ukur boleh dilaras, dipusing dan dikepitkan pada
sebarang kedudukan.

b. Alidad
Alidad ialah kayu pembaris yang mempunyai bilah tenang di kedua
penghujungnya. la digunakan untuk menenang/mencerap butiran dan melukis
garisan ke arah butiran yang dicerap. Bagi jenis alidad berteropong, alidad ini
mempunyai teleskop yang menggantikan bilah tenang untuk mencerap
dengan lebih tepat ke arah butiran. Garis rerambut (cross hair) yang terdapat
pada teleskop membolehkanjarak di antara butiran dan stesen ukur diperolehi
tanpa mengukur dengan pita ukur. Ini dinamakan kaedah tekimetri di mana
beza tinggi antara butiran dan stesen juga dapat ditentukan.

c. Cabang pelambab
Cabang pelambab digunakan dalam kerja berskala besar dan untuk
memindahkan stesen di atas tanah supaya betul-betul tepat ditunjukkan di atas
kertas pelotan. Dengan ini dapat memastikan meja ukur didirikan di atas
kedudukan stesen yang betul.

d. Meja Panjang
Meja panjang digunakan untuk menentu arah meja ukur supaya secara
kasarnya berada di dalam arah yang betul.

e. Pengaras spirit (spirit level)
Pengaras spirit digunakan untuk mengaraskan meja ukur supaya betul-betul
mendatar. Pengaras spirit kadang-kadang digabungkan dengan alidad atau
meja. Gelembung bulat juga boleh digunakan untuk menggantikan
pengaras spirit.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/4
f. Bahan Pelotan - Kertas Pelotan

Kertas pelotan yang digunakan hendaklah stabil dan tahan kepada
perubahan suhu dan kelembapan. Ini untuk mengekalkan ketepatan dan
bentuk pelotan yang terhasil adalah baik dan tepat.

Alat-alat pelotan yang lain yang biasa digunakan seperti pensel, pemadam
dan skala diperlukan semasa kerja pengukuran.


6.2. Cara Mendirisiap Meja Ukur
Sebelum kerja-kerja pengukuran dijalankan dilapangan, terlebih dahulu
meja ukur didirisiapkan supaya ia betul-betul dalam keadaan yang sesuai
untuk digunakan. Proses mendirisiapkan meja ukur adalah seperti benkut:

6.2.1. Pengarasan Meja Ukur (Levelling)

a. Kakitiga dibuka supaya mejaukur lebih kurang mendatar dan
Tingginya mestilah sesuai (tidak melebihi paras siku pencerap)
untuk membuat pelotan.

b. Laraskan mejaukur supaya mendatar dengan menggerakkan
kedudukan kakitiga. Pengaras spirit atau gelembung bulat
digunakan untuk memastikan mejaukur dalam keadaan mendatar.

c. Bagi sesetengah meja ukur, pengarasan meja ukur boleh dilakukan
dengan menggunakan skru pelaras (terdapat di kepala kakitiga
meja ukur) dengan menjongketkan meja ukur di samping
mengubah kedudukan kakitiga meja ukur sehingga mendatar
dengan dibantu oleh pengaras spirit.

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/56.2.2 Memusat Mejaukur (Centering)

Setelah meja ukur telah diaras, kerja pemusatan dijalankan. Ini
bertujuan supaya titik di atas pelotan setindih dengan titik di atas tanah.
Cabang digunakan untuk tujuan ini. Caranya:

a. Araskan meja ukur pada stesen di atas tanah, katakan B.
b. b dipelotan hendaklah betul-betul berada di atas B di tanah.
c. Dengan menggunakan cabang pelambab, kita dapat mengetahui
sejauh manakah titik b itu berada dibandingkan dengan di stesen B
di tanah.
d. Cara untuk memastikan titik b di kertas pelotan telah berada tepat
di atas stesen B di atas tanah, ialah dengan menggerakkan meja
ukur atau kertas pelotan sehingga pelambab berada di atas stesen B
dan penunjuk cabang pelambab betul-betul berada di titik b di kertas
pelotan.

Perhatian: Untuk kerja menggunakan skala kecil, memusat meja ukur
tidak perlu tepat kerana tidak memberi kesan kepada kejituan kerja.
Tetapi perkara ini tidak kepada kerja-kerja ukur meja yang berskala
besar.
Contoh: i. Pada skala 1:50000 (skala kecil) jika meja ukur
didirisiapkan 10 m jauh dari stesen di atas tanah akan
hanya menyebabkan seliseh pada pelotan 1/5 mm sahaja.
ii. Pada skala 1:500 (skala besar) jika meja ukur didirisiapkan
10 m jauh dari stesen di atas tanah akan menyebabkan
seliseh pada pelotan 20 mm.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/6


6.2.3 Menentuarah Meja Ukur (Orientation)

Sebuah meja ukur telah ditentu arahkanjikalau meja itu didirisiapkan
supaya semua garis-garis pelotan berada selari dengan garis-garis di
antara stesen yang berkenaan di atas tanah. Cara menentuarah meja
ukur boleh dilakukan dengan dua cara iaitu:

6.2.3.1 Menggunakan alidad

a. Katakan satu garisan ukur AB telah diplot di atas kertas
pelotan sebagai ab, iaitu semasa kedudukan meja ukur di
titik A.
b. Kemudian, pindahkan meja ukur di tiik B dan letakkan
Semula alidad di sepanjang garis bayang sedia ada.
c. Dengan memutarkan kedudukan meja ukur, dapatkan
Kedudukan titik A semula (menggunakan alidad)
d. Apabila titik A dapat dilihat melalui alidad dari kedudukan
Titik B, ini menunjukkan meja ukur tersebut telah pun
selesai ditentuarah pada stesen berkenaan. Kemudian,
kuncikan kedudukan meja ukur tersebut sebelum ianya
digunakan untuk kerja cerapan.

6.2.3.2 Menggunakan Meja Panjang
a. Katakan meja ukur akan didirisiapkan pada titik A.
b. Letakkan meja panjang di atas meja, dan tentukan arah
utara magnet bagi meja tersebut dengan memutarkan
meja ke kiri atau ke kanan sehinggalah jarum meja tadi
menunjukkan arah utara magnet yang dikehendaki.
c. Kemudian, lukiskan satu garisan di sepanjang kotak
meja tersebut.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/7
d. Apabila meja ukur didirisiapkan pada stesen-stesen yang
berikutnya, letakkan meja panjang tersebut pada garisan
yang telah dilukiskan tadi dan kerja menentuarah meja ukur
boleh dilakukan dengan memutarkan kedudukan meja
tersebut sehingga jarum meja tersebut menunjukkan
arah utara magnet yang dikehendaki. Ini bermakna, kerja
menentuarah meja ukur pada stesen berkenaan telah
selesai.

Perhatian: i. Menggunakan alidad lebih tepat daripada meja
panjang
ii. Alidad sesuai untuk skala besar dan meja panjang
untuk skala kecil.
iii. Selalunya mendirisiapkan meja ukur perlu dilakukan
serentak antara menentuarah dan memusat meja ukur
kerana apabila kita memusat, kemungkinan besar
arahnya telah berubah. Hanya dengan kecekapan dan
kemahiran yang tinggi dapat mengatasi masalah ini.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/8UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

6.1 Teknik kerja ukur meja masih lagi berguna, dalam keadaan apakah ukur
meja digunakan?

6.2 Nyatakan tiga proses mendirisiapkan meja ukur.

a. __________________________________

b.___________________________________

c.___________________________________A Ak kt ti iv vi it ti i 6 6a a
oo..besarnya
meja.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/9


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 6a6.1 -Membuat pengukuran bagi penambahan butiran
-mengkaji peta
-kerja ukur kawasan kecil dan tidak memerlukan kejituan tinggi
-menambahkan titik kawalan

6.2 a. Pengarasan meja ukur
b. memusat meja ukur
c. menentuarah meja ukur
MAKLUMBALAS
KEPADA AKTIVITI 6a
Syabas anda telah memahami
, anda boleh berpindah
keinput seterusnya
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/10

Unit 6b
6.3. Cara Kerja Luar Ukur Meja
6.3.1 Cara Terabas
Dengan cara ini, lebih dan dua garisan dasar diperlukan. Garisan-
garisan dasar ini bersambung antara satu dengan yang lain dan pada
akhirnya akan bertemu dengan garisan permulaan. Kerana ianya dalam
satu terabas maka garisan-garisan dasar ini dinamakan garisan terabas.
a. Stesen-stesen A, B, C, D dan E dipilih. Meja ukur didirikan
di atas A dan titik a di tandakan di kertas pelotan.
(Rujuk rajah I )
b. Dengan menggunakan alidad, garisan ke arah E dan B
dilukiskan dan jarak-jarak mereka disekilkan untuk
mendapatkan jarak e dan b.
c. Meja ukur dipmdahkan ke stesen B, Setelah dilaraskan,
ianya ditentuarahkan berpandukan kepada garisan ba.
Setelah itu garisan kearah C dilukis danjarak BC di sekilkan.
d. Meja ukur dipindahkan ke stesen D dan proses yang sama
Dilakukan untuk mendapatkan kembali titik e.
e. Jika terabas tertutup kembali, iaitu e bertemu dengan e,
maka Ketepatan terabas telah diperolehi. Jika e tidak
bertemu, maka tikaian terabas perlu dibetulkan dengan
kaedah grafik (kaedah Bowditch)
f. Apabila terabas telah dibetulkan, maka stesen-stesen A, B,
C, D, dan E diduduki kembali dan butiran di ambil dengan
cara jejarian dan persilangan.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/11
6.3.2 Kaedah Silangan

a. Cara silangan sesuai digunakan jika butir yang hendak
dicerap Itu jauh di mana jarak sukar diukur. Dalam cara ini,
jarak tidak perlu diukur kecuali panjang garis dasar sahaja.

b. (Dan rajah 2) Apabila stesen P dan Q telah dipileh, meja ukur
didirikan di P dan di dilaraskan. Titik p diladongkan supaya
berada betul-betul di atas stesen P dengan menggunakan
cabang pelambab.

c. Jarak antara kedua stesen PQ diukur dan meja kemudian
Ditentuarahkan sehingga stesen Q boleh dilihat melalui alidad
dan lukiskan gapsan p ke q dengan skala yang telah dipilih. .
Ini bermakna pq telah selari dengan PQ di atas tanah.


Rajah 1
Cara Terabas
E
B C
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/12
d. Dengan meletakkan alidad di titik p, garisan ke arah semua
butiran dilukiskan tanpa perlu mengukur jarak dari stesen ke
butiran tersebut.

e. Apabila selesai, meja dipindahkan ke stesen Q dan dilakukan
proses mendirisiap meja ukur.

f. Dengan meletakkan alidad dititik q, garisan ke semua
butiran yang dicerap dari P tadi dilukiskan.

g. Titik persilangan antara garisan yang dilukis dari p dan q
adalah titik yang dikehendaki.Bangunan
q p q
p
Q P
Pokok
Rajah 2
Kaedah Silangan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/13
6.3.3. Kaedah Jejarian.

a. Kaedah ini sesuai untuk kawasan yang kecil dan tiada
halangan.
b. Meja ukur didirikan di stesen P (lihat rajah 3) di suatu
kawasan yang sesuai.
c. Semasa mendirisiapkan alat, pindahkan titik P ke kertas
pelotan di meja ukur dengan menggunakan cabang
pelambab dan ditandakan dengan p.
d. Setelah selesai mendirisiapkan alat, dengan menggunakan
alidad yang diletakkan dititik p, garisan ke arah semua
butiran dilukiskan, iaitu garisan pA, pB, pC, dan
sebagainya.

e. Jarak-jarak PA, PB, PC dan seterusnya didapatkan sama
ada dengan.cara mengukur jaraknya di tanah atau dengan
cara tekimetri jika alidad berteropong digunakan.

f. Jarak-jarak ini kemudian diskilkan ke atas kertas
pelotan mengikut skala yang telah ditetapkan.


Rajah 3
Kaedah Jejarian
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/14


6.3.4 Kaedah Silangalikan dan Segitiga Seliseh
Silangalikan adalah proses di mana kedudukan stesen yang
diduduki belum lagi ditentukan di dalam pelotan. Ini
kadangkala diperlukan dalam ukur meja berskala kecil di
mana penelitian stesen secara silangan tidak begitu
bersesuaian. Cara kerja kaedah ini adalah seperti benkut:
a. Pilih sekurang-kurangnya tiga stesen yang
telah Ditentukan. Kedudukannya. Katakan stesen
alat di P dan tiga stesen lain iaitu A, B dan C. (lihat
rajah 4 ). Stesen p di kertas pelotan belum ditentukan
lagi.
b. Meja ukur didirisiapkan di stesen P dan garisan ke
arah A, B, dan (dilukiskan diatas meja ukur dengan
alidad dan di tandakan di atas kertas sebagai a,b,c.
c. Jika meja didirisiapkan dengan tepat, ketiga-tiga
garisan tersebut akan bersilang pada satu titik p yang
dikehendaki.
d. Biasanya meja tidak didirisiapkan dengan betul
menyebabkan satu segitiga yang dinamakan segitiga
seliseh akan terbentuk. Masalah segitiga seliseh ini
boleh diselesaikan dengan beberapa cara.

Nota: Dalam kebiasaan amali yang dilakukan, kaedah
silangalikan tidak digunakan. Sebaliknya kaedah yang
biasa dipraktikkan adalah gabungan kaedah trabas dan
kaedah jejarian atau silangan. Trabas ukur meja
biasanya diukur dengan kaedah trabas dan butiran
menggunakan kedah jejarian atau silangan.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/15

6.3.5. Kaedah cuba-cuba / Cara Lehman

Dalam kaedah ini, cara Lehmann digunakan untuk
mempercepatkan lagi penentuan titik p. Andaian-andaian yang
dikenakan ke atas kedudukan p dan stesen P. (rujuk raiah 5 )

a. Titik p akan berada sama ada di sebelah kiri atau kanan ke
semua tiga garisan

b. Jika stesen P berada di dalam segitiga yang dibentuk oleh
stesen A, E dan C, maka p akan berada dalam segitiga
seliseh. Jika tidak, p akan berada diluarnya.
A
B
C
Kertas pelotan
Meja ukur di
stesen P
Rajah 4
Kaedah Silangalikan
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/16

c. Jarak p dan setiap garisan adalah berkadar terus dengan
jaraknya ke setiap stesen.


6.3.5.1 Cara Penyelesaiannya.
i. Apabila p telah ditentukan, alidad diletakkan disisinya dan
salah satu stesen (a, b atau c) dan meja diputarkan sehingga
stesen berkenaan dapat dilihat.
ii. Jika titik p telah ditentukan dengan betul, garisan kedua stesen
lagi akan bersilang pada titik p.
iii. Jika tidak segitiga seliseh yang lebih kecil akan terbentuk.
Proses yang sama dilakukan sehingga titik p yang sebenar
ditemui.

A
B
C
a
b
p
e
z
y
x
Katakan titik p dipilih
disebelahkanan
garisan-garisan dan
jarak
PA = 300m
PB = 200m
PC = 250m
Maka nilai,
X : y : z = 3 : 2 : 2.5
Segitiga selisih
Rajah 5
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/17

6.3.6 Cara Kertas Surih

i. Kertas surih diletakkan di atas kertas pelotan dan titik P
dipindahkan kekertas surih menggunakan cabang pelambab.
(rujuk rajah 6)

ii. Oleh kerana titik ini bukan titik p dipelotan, ia di namakan p'.

iii. Dengan menggunakan alidad, garisan p'~, p'B dan p'C dilukis.

iv. Kertas surih kemudiannya diubah-ubahkan sehingga ketiga-tiga
garisan tersebut melalui ketiga-tiga titik a, b dan c yang telah
dipelot.

v. Kedudukan sebenar titik p dipelotkan ialah kedudukan titik p' di
kertas surih.

B
Kertas
lukisan
A
C
p
A
B
C
a c
b
Kertas
surih
Segitiga selisih
Rajah 6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/18

6.4 Penentuan Aras Dalam Ukur Meja

Dalam kerja Ukur Meja, aras titik-titik dipermukaan bumi boleh juga ditentukan
dengan bantuan alat tertentu. Aras yang dimaksudkan diukur dalam bentuk beza
tinggi dan darinya dapat menghasilkan kontor. Alat tambahan yang digunakan
untuk mendapatkan beza tinggi adalah Alat Aras Abney (Abney Level) dan
Jangkacerun India (Indian Clinometer). Berikut diterangkan bagaimana
menggunakan alat jangkacerun tersebut.
a. Jangkacerun biasanya digunakan bersama meja ukur untuk mencari beza
tinggi sesuatu kawasan.
b. Semasa penggunaanya ia diletakkan di atas meja ukur dan kemudian
dilaraskan.


c. lanya diarahkan ke stesen yang ketinggiannya diperlukan melalui lubang
tenang yang terdapat pada alat ini.
d. Penunjuk ufuk yang terdapat disepanjang bilah tenang yang bersenggat
akan menunjukkan bacaan sudut atau ukuran tangen (dalam tiga titik
perpuluhan) bagi stesen tersebut.
e. Nilai tangen tersebut akan didarabkan dengan jarak yang berskala untuk
menghasilkan perbezaan ketinggian sama ada di atas atau di bawah aras
meja ukur.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/19


6.5. Selisih Dalam Ukur Meja

Selisih yang kerap berlaku boleh dibahagikan kepada dua bahagian
6.5.1 Kesalahan alat
i. Permukaan meja ukur tidak rata
ii. Meja panjang rosak
iii. Alidad tidak lurus

6.5.2. Kesalahan Semasa Kerja
i. Meja ukur tidak mendatar
ii. Kesalahan meladong
iii. Kesalahan menentuarah
iv. Kesalahan semasa memelot
nota: kesalahan ini boleh diatasi jika proses mendirisiapkan alat
dilakukan dengan sempurna

6.6 Kebaikan dan Keburukan Ukur Meja
6.6.1 Kebaikan Ukur Meja
i. Pelotan disiapkan dipadang. Kesalahan kerja boleh disemak
dipadang
ii. Buku kerja luar tidak diperlukan. Kesalahan membuku tidak
timbul.
iii. Pengukuran dapat dibuat dengan cepat.
v. Alat-alat yang digunakan tidak terlalu mahal.

6.6.2 Keburukan Ukur Meja
i. Tidak sesuai bagi kawaasan yang lembab dan kawasan
yang mempunyai banyak pokok
ii. Disebabkan buku kerja luar tidak ada, rekod tidak dapat
disimpan
iii. Tidak sesuai bagi kerja jitu
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/20

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


SOALAN 1

6b.1 Nyatakan tiga kaedah kerja luar ukur meja dijalankan

a.______________________________________

b.______________________________________

c.______________________________________


SOALAN 2

6b.2 Berikan tiga kebaikan dan tiga keburukan ukur meja

Aktiviti 6b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/21
MAKLUMBALAS
AKTIVITI 6b


PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat
menjawab kesemua soalan dalam aktiviti 1b


Jawapan 6b.1

a. Kaedah terabas
b. Kaedah silangan
c. Kaedah jejarian


Jawapan 6b.2

Tiga Kebaikan ukur meja
i. Pelotan disiapkan dipadang
ii. Buku kerja luar tidak diperlukan ,kesalahan membuku tidak
timbul.
iii. Pengukuran dapat dibuat dengan cepat.

Tiga keburukan ukur meja
i. Tidak sesuai bagi kawaasan yang lembab dan kawasan
yang mempunyai banyak pokok
iii. Disebabkan buku kerja luar tidak ada, rekod tidak dapat
disimpan
iii. Tidak sesuai bagi kerja jitu
.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/22Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!


Soalan 6.1

a. Senaraikan empat (4) peralatan yang digunakan untuk menjalankan ukur meja.
b. Jelaskan tiga(3) prinsip utama dalam kerja ukur meja.

Soalan 6.2
Jelaskan bagaimana gerakkerja luar ukur meja dengan menggunakan kaedah
silangalikan.
PENILAIAN KENDIRI
Sila semak jawapan anda
diruang maklumbalas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/23
SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN
DENGAN JAWAPAN DIBAWAH.

Jawapan 6.1
a ) Alat-alat ukur yang digunakan dalam kerjaluar ukur meja adalah seperti berikut:
a. Meja ukur
b. Pembaris tenang
c. Alat aras spirit
d. Cabang Pelambab
e. Meja panjang

b) Tiga prinsip utama:
i. Meja ukur hendaklah mendatar dan ditentu arah.
ii. Titik stesen diatas kertas pelotan mestilah sama dengan titik stesen
diatas tanah.
iii. Garis cerapan ditentukan dengan alidad dan mengikut skil yang
bersesuaian.

MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/24


Jawapan 6.2

Kaedah silangalik
Meja ukur ditentuarah pada salah satu stesen ukur meja yang diketahui sebagai
B , juruukur akan mengambil pandangan hadapan kekedudukan C dan kemudian
dilukiskan satu garisan pancaran yang berpanjangan dengan tepi kanan
pemabaris tenang memalui tanda titik b. Meja ukur kemudian didirisiap diatas
stesen C, dan meja ukur ditentuarahkan dengan dibuat pandangan belakang
kearah stesen B, lalu dibuat silangalik dari stesen A melalui tanda a. Titik
persilangan c, hasil dari pancaran dari b dan garisan silangalik dari a itu
bersilang


Stesen A
Meja ukur
distesen B
Meja ukur
distesen C
a
b
c
a
b
Tahniah sekiranya anda
dapat menjawab dengan
betul. Mari kita berpindah
keunit7.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR MEJA C 1343 UNIT 6/25

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 1UNIT 7PENGENALAN UKUR ARAS

Objektif am: Mempelajari dan memahami tujuan, istilah, jenis alat dan
kaedah kerja ukur aras.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Menjelaskan tujuan dan keperluan menjalankan ukur aras.
Memberikan makna yang tepat bagi istilah-istilah di dalam ukur aras.
Membezakan jenis-jenis alat aras yang digunakan dalam ikir aras.
Menjalankan kerja-kerja ukur arasOBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 2


7.0 DEFINASI

Ukur aras adalah proses pengukuran bagi menentukan beza tinggi diantara titik-titik
di atas mukabumi yang dirujuk kepada datum dengan menggunakan alat aras dan
setaf.


setaf

1.353 2.887
Beza Tinggi = 1.543
A
AL
A
= 100.000
alat aras

B
Rajah 7.1 Pengukuran aras / beza tinggi antara dua titik

Katakan bacaan pada setaf di A adalah 1.353m dan pada B = 2.887. Beza tinggi A
dan B adalah 1.357 - 2.887 = -1.543. Ini bermakna titik B berada 1.357m di bawah
titik A. Dalam ukur aras, keadaan ini dinamakan sebagai turun Jadi, jika Aras laras
titik A = 100.000 maka Aras Laras titik titik B = 100.000 -1.357 = 98.446m.

7.1 TUJUAN UKUR ARAS

Antara kegunaan atau tujuan ukur aras dibuat adalah untuk perkara-perkara
berikut.

1. Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
2. Membina Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara
(Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.
3. Mendapatkan keratan rentas dan keratan memanjang yang
menunjukkan profail tanah terutamanya bagi projek laluan dengan itu
segala perancangan akan dapat dilakukan.
4. Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan
5. Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda
(setting out)
6. Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti pengaliran air
dan sebaginya.

Input 7a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 37.2 ISTILAH-ISTILAH UKUR ARAS

7.2.1 Garisan Aras
Ialah garisan mendatar yang selari dengan permukaan ufuk bumi. Contoh
yang paling senang dilihat ialah permukaan air disebuah tasik. Garisan ini
akan bersudut tepat dengan garis gravity bumi.

7.2.2 Aras laras
Ketinggian setiap titik di muka bumi samada ke bawah atau ke atas datum
Sebarang permukaan aras yang menjadi rujukan bagi ketinggian titik di
permukaan bumi. Biasanya dirujuk kepada paras purata laut (mean sea
level) msl

7.2.3 Batu Aras
Ianya juga dikenali sebagai (BM iaitu Bench Mark) merupakan titik rujukan
tetap dan kekal yang diketahui aras larasnya. Ianya satu binaan yang kekal,
stabil dan selamat dan kebiasaanya dibina di tepi-tepi jalan setiap 2km atau
berhampiran bangunan-bangunan kerajaan, persimpangan jalan dan
sebagainya.

7.2.4 Batu aras Sementara
Ianya juga dikenali sebagai (TBM Temporary Bench Mark) iaitu titik rujukan
aras laras yang dibina untuk kegunaan sementara di kawasan pembinaan
sehingga pembinaan itu siap.

7.2.5 Pandangan Belakang
Cerapan yang pertama diambil selepas alat aras didirisiapkan

7.2.6 Pandangan Antara
Cerapan yang diambil diantara pandangan belakang dan pandangan
hadapan

7.2.7 Pandangan Hadapan
Cerapan terakhir sebelum alat aras dipindahkan

7.2.8 Titik Pindah
Titik kedudukan setaf di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang
dan pandangan hadapan diambil.
Rajah 7.2 Kedudukan titik pindah


PH
PB
TITIK PINDAH
STN A
STN A
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 4
7.2.9 Aras Lompat
Kerja pengukuran aras untuk
menyemak satu siri pengukuran
yang telah dijalankan dari titik
akhir ke titik mula

7.3 SENARAI PERALATAN UNTUK MENJALANKAN UKUR ARAS.

Bagi menjalankan kerja ukur aras, alat-alat berikut adalah perlu.

7.3.1 Alat Aras
Berbagai jenis alat aras boleh digunakan untuk menjalankan ukur aras.
Pemilihan alat aras adalah bergantung kepada faktor kos, masa dan
ketepatan pengukuran. Walaubagaimanapun, secara umumnya alat aras
boleh dibahagi kepada 3 jenis utama, iaitu ;

1. Alat aras Dompot (Dumpey Level)
2. Alat aras Jongkit (Tilting Level)
3. Alat aras Automatik
4. Alat aras digital


Tiub gelembung udara paksi pugak

paksi tiub gelembung
kanta
mata


paksi ufuk
teropong


skru kaki pelaras
garisan plumbab

Rajah 7.3 Keratan rentas binaan asas alat aras
Mujur
lepas
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 57.3.2.1.1 Alat aras Dompot (Dumpey Level)
Alat aras dompot adalah yang paling ringkas. Pengarasan
alat dilakukan dengan memusingkan tiga skru kaki pelaras.
Langkah-langkah pengarasan alat adalah seperti berikut.

Langkah 1
Halakan teropong selari dengan mana-mana dua
skru kaki (2 & 3).
Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah
berlawanan sehingga gelembung aras berada di
tengah-tengah.


Langkah 2
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki
no. 1. Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 (Jangan
pusing skru 2 & 3) sehingga gelembung aras
berada di tengah-tengah.


Langkah 3
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki (2
& 3) tetapi berlawanan arah dengan langkah 1.
Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah
berlawanan sehingga gelembung aras berada di
tengah-tengah.Langkah 4
Pusing teropong 90 atau selari dengan skru kaki
no. 1 (berlawanan arah dengan langkah 2).
Pusingkan skru kaki pelaras no. 1 sehingga
gelembung aras berada di tengah-tengah (Sekali
lagi . J angan pusing skru 2 & 3).

Langkah 5 (Semakan)
Pusing teropong 90 dan kembali ke kedudukan
asal. Sepatutnya Gelembung aras akan berada di
tengah-tengah pada mana-mana arah.

Jika gelembung masih tidak ditengah-tengah, ulangi
langkah 1 4.Skru kaki pelaras Gel. Aras
1
3 2
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 6


7.3.2.1 Alat aras Jongkit (Tilting Level)
Alat aras ini sama sebagaimana alat aras dompot
kecuali ia mempunyai tambahan skru penjongkit dan
gelembung aras jitu, yang digunakan untuk
melaraskan alat aras dengan lebih jitu setiap kali alat
dihalakan ke pandangan lain. Mula-mula
pengarasan dibuat sebagaimana alat aras dompot.
Tetapi sebelum bacaan setaf diambil, terlebih dahulu
dipusingkan skru penjongkit untuk pengarasan jitu.
Kebanyakan alat menggunakan gelembung U bagi
pengarasan jitu. Dalam keadaan aras, gelembung
kiri dan kanan akan membentuk huruf U bila
skru.penjongkit dipusing.


7.3.2.2 Alat aras Automatik
Alat aras ini dinamakan sebegitu kerana ia berupaya
untuk melaras dengan sendirinya setelah di laraskan
secara kasar berpandukan kepada gelembung aras
bulat. Sistem alat aras ini direkabentuk supaya
prizam di dalamnya akan bertindak balas terhadap
graviti bumi untuk menjadi dalam kedudukan datar.7.3.2.3 Alat aras Digital
Alat jenis ini masih belum digunakan dengan meluas
di negara kita. Dengan menggunakan konsep
pantulan cahaya atau laser, bacaan aras akan
dipaparkan pada alat aras dalambentuk berdigit.Rajah 7.5 Alat aras automatik.
Gelembung bulat perlu sekurang-
kurangnya berada di dalam bulatan
bagi membolehkan alat mengaras
dengan sendiri
Rajah 7.4
Gelembung U bagi
alat aras jongkit


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 7


7.3.2 Kakitiga alat aras
Digunakan untuk mendirisiap alat aras. Terdapat dua jenis kaki tiga bagi
kegunaan alat aras. Bagi alat aras dompot dan tilting, kebiasaannya
permukaan tapak kaki tiga adalah rata. Manakala bagi alat aras automatik
permukaan tapak kaki tiga adalah berbentuk melengkung bagi memudahkan
lagi kerja-kerja pengarasan.


7.3.3 Setaf
Setaf yang digunakan adalah setaf metrik yang boleh dipanjang dan
dipendekan. Panjangnya adalah 4 atau 5 meter yang bersambung-
sambung.Terdapat juga setaf soptwith iaitu dalam unit imperial.


Rajah 7.4 Gambaran setaf dilihat
melalui teropong alat aras.


7.3.4 Staf Levell/ Gelembung setaf
Gelembung udara yang digunakan untuk memastikan setaf didirikan betul-
betul tegak. Selalunya dilekapkan pada sisi setaf. Gelembung udara pada
gelembung setaf dapat membantu ketegakan setaf

7.3.5 Pita ukur
Digunakan untuk mengukur jarak dari alat aras ke setaf. Jarak antara
pandangan belakang dan pandangan hadapan sebaik-baiknya lebih kurang
sama untuk mengelakkan selisih kolimatan alat.

7.3.6 Buku Kerja Luar / Borang Pembukuan Ukur Aras
Buku kerja luar digunakan untuk merekod bacaan setaf dan membuat kiraan
aras laras. Pembukuan dan kiraan boleh dibuat dengan dua kaedah, iaitu
kaedah naik turun atau kaedah tinggi garis kolimatan(TGK).

1.2
1.3
Perhatikan bahawa setiap satu senggatan adalah
bersamaan satu sentimeter (1 cm). Dengan ini
bacaan boleh dibuat kepada 1 mm yang hampir.
Bacaan setaf sepatutnya
dibaca sebagai ialah 1.253
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 8


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
S7a.1 Terangkan perbezaan di antara perkara-perkara berikut:
i. Alat aras dompot dan alat aras automatik
ii. Batu aras dan batu aras sementara
iii. Fungsi gelembung bulat dan gelembung panjang

S7a.2 Apakah yang anda tahu tentang tujuan ukur aras ?
SELAMAT MENCUBA.
AKTIVITI 7a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 9
SUDAHKAH ANDA MENCUBA ?
JIKA SUDAH BUAT SILA SEMAK JAWAPAN ANDA .

Jawapan untuk soalan 7.a.1.

i). Perbezaan alat aras dompot dan alat aras automatik adalah dari segi
pegarasan alatnya iaitu alat dompot diaraskan menggunakan tiga skru
kaki pelaras manakala alat aras automatik direka khas supaya prizam
didalamnya bertindak mengaras dengan sendiri asalkan gelembung bulat
berada didalam bulatan.

ii). Perbezaan diantara batu aras dan batu aras sementara ialah :
Ianya juga dikenali sebagai (BM iaitu Bench Mark) merupakan titik
rujukan tetap dan kekal yang diketahui aras larasnya. Ianya satu binaan
yang kekal, stabil dan selamat dan kebiasaanya dibina di tepi-tepi jalan
setiap 2km atau berhampiran bangunan-bangunan kerajaan,
persimpangan jalan dan sebagainya.
Manakala batu aras sementar dikenali sebagai (TBM Temporary
Bench Mark) iaitu titik rujukan aras laras yang dibina untuk kegunaan
sementara di kawasan pembinaan sehingga pembinaan itu siap.

iii).Fungsi gelembung bulat adalah untuk pengarasan secara kasar manakala
gelembung panjang pula untuk pengarasan yang lebih jitu.

Jawapan untuk soalan 7.a.2.

Antara kegunaan atau tujuan ukur aras dibuat adalah untuk perkara-
perkara berikut.
1. Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
2. Membina Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara
(Temporary Bench Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.
3. Mendapatkan keratan rentas dan keratan memanjang yang
menunjukkan profail tanah terutamanya bagi projek laluan dengan itu
segala perancangan akan dapat dilakukan.
4. Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan
5. Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda
(setting out)
6. Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti pengaliran air
dan sebaginya.
M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I
7 7a a
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 10


7.4 PELARASAN ALAT ARAS.
Pelarasan alat aras terbahagi kepada dua jenis iaitu :
a) Pelarasan sementara.
b) Pelarasan Tetap

7.4.1 Pelarasan Sementara.
Ia melibatkan kerja-kerja memasang, mengaras alat aras dan memfokus
teropong. Anda kena lakukan di lapangan setiap kali alat aras di dirikan.

7.4.2 Pelarasan Tetap.
Ia adalah pelarasan yang anda lakukan kepada alt aras itu sendiri.
Anda akan lakukan apabila bacaan yang diambil pada alat aras didapati
kurang tepat ( terdapat ralat ).


7.5. KAEDAH MELAKUKAN PELARASAN SEMENTARA.

7.5.1 Mendirisiap Alat.
i) Dirisiapkan tripot ( kaki tiga ) diatas tanah dengan ketinggian
yang setimpal dengan pencerap.
ii) Kuncikan skru-skru kakitiga dan datarkan tapak atasnya
supaya hampir-hampir mendatar.
iii) Pasang alat aras keatas kakitiga dan kemaskan skru pengunci
kakitiga pada alat.
iv) Dengan bantuan 3 skru paengatur aras, aturkan gelembung
bulat (kasar) supaya ditengah.

Untuk alat aras jongkit Kemudian aturkan gelembung
panjang (halus) supaya dapat membentuk huruf U .
Setelah itu alat aras boleh digunakan.Input 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 11


7.5.2 Mengaras Gelembung Udara.
i) Bukakan / lepaskan pengunci garisan mendatar (jika ada).
ii) Pusingkan teropong sehingga selari dengan mana-mana 2 skru
kakitiga, katakana A dan B. Ketengahkan gelembung dengan
skru A dan B serentak seperti gambarajah dibawah.
iii) Pusingkan teropong 90 darjah dari kedudukan tadi dan
masukkan gelembung dengan skru sahaja.
iv) Pusingkan teropong berkeadaan seperti di (ii) dan ketengahkan
semula gelembung dengan skru A dan B.
v) Pusingkan 180 darjah. Jika gelembung tersebut pindah
kedudukannya, kembalikan gelembung dengan skru A dan B.
vi) Pusingkan lagi 90 darjah. Jika gelembung tersebut masih juga
belum di dalam keadaan aras, kembalikannya dengan skru C.
vii) Pusingkan teropong keliling dan semak. Jika alat aras sudah
laras, gelembung akan berada tetap pada kedudukannya . Alat
aras sudah siap untuk digunakan.
viii) Arahkan teropong pada setaf dan fokuskan pada sasaran.
ix) Jelaskan bebenang silangan (garisan stadia). Jika didapati
bebenang kurang jelas, maka putarkan skru pemfokus
sehingga bebenang kelihatan tajam dan jelas.

Catitan : Proses (viii) dan (ix) ialah untuk menghilangkan
parallaks mata.


A B
C
C
A B
Rajah 7.5
Rajah 7.6
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 12


7.6 KAEDAH MELAKUKAN PELARASAN TETAP.
i) Tiup gelembung mesti bersudut tepat dengan paksi pugak alat aras
bermakna gelembung mesti terletak dibahagian tengah-tengah kotak
gelembung.
ii) Garis kolimatan mesti selari dengan paksi tiup gelembung, bermakna
garis tenung mesti bersudut tepat pada paksi pugak dan membuat
satah mendatar.
iii) Cara : Kaedah ujian dua piket (rujuk rajah 7.7)


a. Setkan alat dititik c dan cerapkan bacaan setaf ke A dan B.
b. Kemudian pindahkan alat ke titik D, dan cerapkan bacaan ke
setaf A dan B.
c. Sekiranya perbezaan ketinggian ( a
1
b
1
) = ( a
2
b
2
), maka
alat tidak mempunyai selisih kolimatan.
d. Jika pebezaan ketinggian tidak sama, maka penyelarasan tetap
pada alat perlu dijalankan.
e. Cara-cara pelarasan tetap ( rujuk rajah 7.7 )

Katakan AC = CB = BD.

Anggapkan selisih AC = e, maka CB dan BD juga sama
nilai dengan e.

Berdasarkan prinsip segitiga sebentuk, selisih DA = 3e.

Dengan alat aras di D,
Bacaan a
2
= bacaan benar di A + 3e
Maka, A = b
2
e
A
2

3e
b
2

e
A
1
b
1

e
A
C
B
D
20m 20m 20m
Rajah 7.7
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 13


Perbezaan sebenar = (bacaan benar di A) (bacaan benar di B )
= ( a
2
3a ) ( b
2
e )
= a
2
b
2
2e (1)

Diketahui juga perbezaan sebenar = a1 b1 (2)

Diketahui, persamaan (1) = persamaan (2)
( a
2
b
2
2e ) = ( a
1
b
1
)
2e = a
2
b
2
a
1
+ b
1

e = a
2
b
2
a
1
+ b
1

2

Maka masukkan nilai e untuk mendapatkan bacaan sebenar,
Bacaan di A = ( a
2
3e )
Bacaan di B = ( b
2
e )

7.7 PROSIDUR MENJALANKAN KERJALUAR UKUR ARAS.

7.7.1. Ukur aras terbalik.
Setaf boleh dibaca dengan cara tegak (normal) atau dipegang secara
terbalik (invert). Selalunya kita memegang setaf secara tegak, tetapi
untuk mendapatkan aras laras lantai bawah sesuatu objek kita boleh
gunakan kaedah setaf terbalik.Rajah 7.8 Setaf tegak (kiri) dan setaf terbalik (kanan)

Kaedah bacaan adalah sama, cuma angka-angka bacaan pada setaf
akan nampak terbalik. Oleh itu kita perlu lebih berhati-hati semasa
pembacaan.
Cuba buktikan bahawa aras laras bawah jambatan tersebut ialah
= AL
BA
+ PB + PH dimana PB dan PH ialah bacaan setaf belakang
dan setaf hadapan.BA
JAMBATAN
???
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 14


7.7.2 Ukur aras bersiri.

Jujukan ukur aras yang lebih rumit ditunjukkan dalam keratan rentas
dalam rajah 7.9a, yang mana anda boleh melakukan kerja ukur aras
daripada OBM ke TBM untuk mencari aras terlaras titik-titik A hingga
ke E. Rajah 7.9b menunjukkan ukur aras dalam pandangan pelan.
Prosidur kerja luar ini dipanggil ukur aras bersiri dan caranya adalah
seperti berikut :(1) Alat aras didirisiapkan pada kedudukkan yang selesa di
I
1
dan PB adalah 2.191 diambil kepada OBM, iaitu tapak
setaf berada di atas OBM dan setaf dipegang secara
tegak.
(2) Setaf dipindahkan ke titik A dan selepas itu ke titik B dan
bacaan pada kedua-dua kedudukkan ini diambil, 2.505
dan 2.325 masing-masing.
(3) Titik aleh mesti digunakan untuk sampai ke titik D
disebabkan sifat-sifat semulajadi keadaan tanah. Oleh
itu titik dialih dipilih di C. Setaf dipindahkan ke C dan
bacaannya 1.496m direkod. Ini adalah padandang
hadapan (PH).
(4) Sementara setaf berada di C, alat dipindahkan ke
kedudukkan yang lain iaitu di I
2
. Bacaan dibuat daripada
kedudukkan baru ke setaf C. Bacaan PB ini adalah
3.019m.


O
.
B
.
M
.

4
9
.
8
7


T
B
M

4
8
.
7
1
m


A
O
D

TBM
A

B
C
D
E
I
2
I
3
I
1

2
.
1
9
1


2
.
5
0
5


2
.
3
2
5


1
.
4
9
6


2
.
5
1
3


2
.
8
1
1


1
.
7
5
2


3
.
8
2
4

I
2
(a)

OBM
A
I
1
B
C

D
E
I
3
PB
PA
PA
PH
PB
PA
PH
PB
PH
(b)

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 15


(5) Setaf dipindahkan ke D dan E mengikut giliran dan
bacaan yang di ambil adalah 2.513m (PA) dan 2.811m
(PH) masing-masing. E menjadi titik antara (TA) yang
lain.
(6) Akhir sekali, alat aras dipindah ke I
3
, PB = 1.752m
dicerap pada E dan PH = 3.825 dicerap pada TBM.
(7) Kedudukkan akhir setaf adalah di titik yang diketahui
Reduce Level nya (RL). Ini adalah amat penting kerana
kerja luar ukur aras mesti bermula dan berakhir pada
titik-titik yang diketahui aras terlarasnya. Jika sebaliknya,
adalah mustahil untuk mengesan tikaian-tikaian dalam
ukur aras.http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 16
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


Soalan 1.

Apakah yang anda faham tentang pelarasan sementara dan pelarasan tetap ?
Soalan 2.

Apakah yang anda telah pelajari mengenai ukur aras terbalik dan ukur aras bersiri ?


AKTIVITI 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 17

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 7b ini.Maklum balas 1.

Pelarasan sementara melibatkan kerja-kerja memasang, mengaras alat
aras dan memfokus teropong. Anda kena lakukan di lapangan setiap kali
alat aras di dirikan. Manakala pelarasan tetap adalah pelarasan yang
anda lakukan kepada alat aras itu sendiri.
Anda akan lakukannya apabila bacaan yang diambil pada alat aras
didapati kurang tepat ( terdapat ralat ).Maklum balas 2.

Ukur aras terbalik dilakukan untuk mencari aras terlaras bagi lantai bawah
bagi sesuatu pembinaan. Sebagai contoh bahagian bawah lantai
sesebuah jambatan.
Bagi ukur aras bersiri pula dilakukan untuk mendapat aras terlaras bagi
satu jujukan butiran yang banyak dan jarak panjang. Sebagai contoh
untuk kerja-kerja pemotongan atau pengorekan bagi pembinaan jalan.
MAKLUM BALAS 7b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 18Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

Soalan 1.
Cuba anda terangkan bagaimana hendak melakukan pelarasan tetap keatas
alat aras.

Soalan 2.


PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan
anda dalam
ruangan
maklumbalas !
2.3
2.4
Berapakah niali bacaan setaf yang anda
faham pada gambarajah di sebelah ?
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 7/ 19


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.

Malum balas kendiri 1.
i) Tiup gelembung mesti bersudut tepat dengan paksi pugak alat aras
bermakna gelembung mesti terletak dibahagian tengah-tengah kotak
gelembung.
ii) Garis kolimatan mesti selari dengan paksi tiup gelembung, bermakna
garis tenung mesti bersudut tepat pada paksi pugak dan membuat
satah mendatar.
iii) Dengan menjalankan ujian dua piket.


Malum balas kendiri 2.
Bacaan setaf tersebut adalah 2.358m.
Taniah anda telah berjaya dan boleh teruskan ke unit 8 !!
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 1
UNIT 8PEMBUKUAN, PENGIRAAN DAN
PELOTAN UKUR ARAS

Objektif am: Mempelajari dan memahami Cara membuat pembukuan,
Pengiraan dan membuat pelotan bagi hasil dari pengukuran
aras.

Objektif khusus: Di akhir pembelajaran unit ini anda sepatutnya dapat :

Membuku cerapan ukur aras dengan kaedah-kaedah naik turun dan
kaedah tinggi garis kolimatan.
Mengira aras laras titik-titik staf, menyemak kiraan dan ketepatan kerja.
Melakukan ukur aras untuk kerja keratan memanjang dan melintang.
Membuat pelotan keratan memanjang dan keratan melintang.

OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 28.0 Pembukuan dan Kiraan Aras Terlaras


Pembukuan dan larasan-Iarasan bacaan rajah 8 diatas boleh dibuat oleh salah satu
daripada dua kaedah berikut :
(1) Kaedah naik dan turun.
(2) Kaedah Ketinggian Kolimatan.


Input 8a
TBM
A

B
C
D
E
I
2
I
3
I
1

2
.
1
9
1


2
.
5
0
5


2
.
3
2
5


1
.
4
9
6


2
.
5
1
3


2
.
8
1
1


1
.
7
5
2


3
.
8
2
4

I
2

OBM
A
I
1
B
C

D
E
I
3
PB
PA
PA
PH
PB
PA
PH
PB
PH

O
.
B
.
M
.

4
9
.
8
7


T
B
M

4
8
.
7
1
m


A
O
D

Rajah 8
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 38.1 Kaedah Naik dan Turun

PB PA PH NAIK TURUN RL
MULA
PEMB. RL
AKHIR
CATATAN
2.191 49.87 49.87 OBM 49.87
2.505 0.314 49.556 +0.003 49.56 A
2.325 0.180 49.736 +0.003 49.74 B
3.019 1.496 0.829 50.565 +0.003 50.57 C (TA)
2.513 0.506 51.071 +0.006 51.08 D
1.752 2.811 0.298 50.733 +0.006 50.78 E (TA)
3.824 2.072 48.701 +0.009 48.71 TBM 48.71
6.962 8.131 1.5165 2.684 49.87
6.962 1.515 48.701
+1.169 +1.169 +1.169
Jadual 8.1
Bacaan-bacaan yang ditunjukkan dalam Jadual 8.1 direkodkan dengan kaedah naik dan
turun. Ini biasanya direkodkan dalam buku aras yang mengandungi semua ruang yang
berkaitan. Setiap ruang buku aras sesuai dengan kedudukan staf dan ini disahkan oleh
nota-nota dalam ruang 'catatan'. Kiraan aras terlaras titik yang dikaitkan dengan titik
terdahulu adalah dibuat dengan cara berikut:-
(I) Daripada OBM ke A adalah nilai turun (lihat Rajah 8). PB = 2.191 telah
direkodkan di OBM dan PA = 2.505 m di A. Hasilan beza ketinggian diberi
oleh (2.191 -2.505) = -0.314m. Tanda negatif menunjukkan turun dan
dimasukkan terhadap titik A. Nilai turun ini dikurangkan danpada RL bagi
OBM untuk mendapatkan aras terlaras awal bagi A sebagai 49.556.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 4


(2) Prosidur ini diulang dan beza ketinggian daripada A ke B diberikan oleh
(2.505- 2.385) = +0.180m. Tanda positif menunjukkan naik dan dimasukkan
melawan B. RL bagi B adalah (RL
A
+ 0.180) = 49.736m.
(3) Pengiraan ini diulang sehingga aras terlaras mulai TBM dikira pada titik
yang mana perbandingan boleh dibuat dengan nilai yang diketahui (lihat (6)
di bawah).
(4) Bila mengira naik atau turun bagi angka-angka dalam ruangan PH atau PA
mesti ditolak daripada angka-angka dalam garisan teratas yang terdekat,
sama ada dalam ruangan yang sama atau ruang di sebelah kirinya. Di TA ,
PH ditolak daripada PA atau PB dalam garisan teratas dan PB dalam
segarisan dengan PH kini digunakan untuk meneruskan pengiraan dengan
PA atau PH dalam garisan di bawahnya.
(5) Apabila ruangan RL mula dalam jadual telah diselesaikan, aritmetik
.berkenaan boleh disemak, dan mesti sentiasa dilakukan. Semakan ini
adalah
(PH) -(PB) = (TURUN) -(NAIK) = RL MULA -RL AKHIR.
Adalah menjadi perkara biasa memasukkan jumlah ini di kaki setiap ruang
berkaitan dalam jadual ukur aras ( lihat Jadual 8.1 ). Ternyata, persetujuan
mesti diperolehi untuk ketiga-tiga bahagian semakan dan perlu ditegaskan
bahawa ia hanya menyemak kiraan RL mula dan tidak menunjukkan
ketepatan bacaan- bacaan itu.
(6) Dalam Jadual 8.1, beza antara nilai-nilai RL yang telah terkira dan diketahui
bagi TBM adalah -0.009 m. Ini dikenali sebagai tikaian dan menunjukkan
ketepatan ukur aras. Jikalau tikaian yang didapati melebihi had tikaian yang
dibenarkan , maka ukur aras mesti diulang semula. Jikalau tikaian dalam had
tikaian dibenarkan, baru ianya diagih-agihkan kepada aras terlaras. Kaedah
pembetulan yang lazim adalah dengan memberi sama banyak, tetapi
bertokok, nilai tikaian kepada setiap kedudukan alat. Tanda pelarasan dan
tikaian adalah berlawanan. Jadual 8.1 menunjukkan tikaian sebanyak -0.009
m. Dari itu, jumlah pelarasan adalah + 0.009 m yang mesti dibahagi-
bahagikan. 0leh kerana mempunyai tiga kedudukan alat. + 0.003 m
ditambahkan kepada aras terlaras yang diperolehi daripada setiap
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 5


kedudukan. Agihannya ditunjukkan dalam ruangan PEMB. (pembetulan)
jadual 8.1, yang mana pelarasan bertokok digunakan. Aras A, B dan C,
+ 0.003; aras D dan E, ( + 0.003 + 0.003) = + 0.006 m; TBM, ( + 0.003 +
0.003 + 0.003) = 0.009 m. Tiada pelarasan diberikan pada tanda aras mula
kerana aras ini tidak boleh diubah.
(7) Pelarasan diberikan pada nilai RL Awal untuk mendapatkan RL Akhir
seperti ditunjukkan dalam Jadual 8.1. Nilai-nilai RL terlaras ini digunakan
dalam sebarang kiraan yang berkaitan dan dicatat kepada angka titik
perpuluhan yang sama seperti aras terlaras OBM dan TBM yang digunakan.

8.2 Kaedah Ketinggian Kolimatan
Buku aras untuk pelarasan bagi Rajah 8 ditunjukkan dalam bentuk ketinggian
kolimatan dalam Jadual 8.2 . Kaedah melaras aras ini diasaskan kepada TGK yang
dikira untuk setiap kedudukan alat dan seterusnya seperti berikut:-
(1) Jika bacaan PB diambil pada OBM ditambah kepada RL tanda aras ini,
maka TGK bagi kedudukan alat I
1
akan diperolehi sebagai 49.87 +2.191 =
52.061 m dan dituliskan dalam ruangan yang betul.
(2) Untuk mendapatkan aras terlaras awal A, B dan C, bacaan staf di titik
berkenaan kini ditolakkan daripada TGK. Pengiraan yang berkaitan adalah

RL A = 52.061 -2.505 = 49.556m
RL B = 52.061 -2.325 = 49.736 m
RL C = 52.061 -1.496 = 50.565m

(3) Dengan staf pada titik alih C, alat dipindahkan ke kedudukan I
2
dan TGK
yang baharu ditentukan. Aras kolimatan ini diperolehi dengan menambah PB
di C kepada RL yang dikira untuk C daripada I
1
. Untuk kedudukan I
2
, TGK
adaIah 50.565 + 3.019 = 53.584 m. Kini bacaan-bacaan staf di D dan E
ditolakkan daripada TGK ini untuk mendapatkan aras terlaras masing-
masing.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 6


(4) Prosidur ini berterusan sehingga aras terlaras TBM dikira dan tikaian
diperolehi seperti cara sebelum ini. Dengan ruangan RL Awal dalam jadual
dilengkapkan, semak duasisi sahaja boleh dilakukan:
(PH) -(PB) = RL Mula -RL Akhir.
Selepas semakan ini, sebarang tikaian dibahagi-bahagikan sama seperti
cara kaedah naik dan turun, nilai RL Akhir sekali lagi dicatatkan kepada
angka titik perpuluhan meter yang sama seperti aras terlaras OBM dan TBM
yang digunakan.

8.3 Kesimpulan Kedua-dua Kaedah
Sungguh pun kaedah naik dan turun melibatkan aritmetik yang banyak, ia terpilih
kerana dapat menyemak semua aras terlaras, sementara kaedah ketinggian
kolimatan pula kiraan aras terlaras titik-titik antara tiada boleh membuat semakan.

Walau bagaimana pun, kaedah ketinggian kolimatan adalah lebih cepat jika banyak
pandangan antara diambil kerana pengiraan yang sedikit sahaja diperlukan. Ini
adalah kaedah yang sesuai bagi kegunaan ukur aras pemancangan yang mana
biasanya banyak bacaan diambil daripada setiap kedudukan alat.

8.4 Ketepatan dalam Ukur Aras
Untuk kerja kejuruteraan biasa dan ukur tapak binaan, tikaian yang dibenarkan
untuk sesuatu jujukan ukur aras diberi oleh
Tikaian dibenarkan = 5 n mm
yang mana n adalah bilangan kedudukan alat. Sebagai contoh. tikaian dibenarkan
bagi jadual 8.1 adalah 5 3 mm = 9 mm
Apabila tikaian sebenar dan yang dibenarkan itu dibandingkan didapati tikaian
sebenar itu adalah lebih besar daripada nilai yang dibenarkan. ukur aras mesti
diulang semula. Akan tetapi jika nilai sebenar lebih kecil daripada nilai yang
dibenarkan. tikaian mesti dibahagi-bahagikan secara sama rata antara kedudukan
alat seperti yang telah diterangkan dalam seksyen 8.1.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 7

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA

Soalan 1.
Satu kerja ukur aras tertutup telah dilakukan dari sebuah BM yang
mempunyai aras laras (RL) 51.450 dan apabila ditutup semula ke BM
tersebut, bacaan dibaca 63.500. Jumlah pandangan belakang (PB) dan
pandangan Hadapan (PH) masing-masing adalah 85.755 dan 73.725.
Cuba anda cari nilai selisih tertutup bagi kerja ukur aras itu ?

Soalan 2.
Bermula dari sebuah BM yang benilai (RL) 123.45, seorang jurukur telah
membuat ukur aras memanjang dan membaca pandangan antara dengan
bacaan 4.400m. Dengan meletakkan staf di BM yang bernilai 163.000. Julah
pandangan belakang dari permulaan hingga ke titik ini ialah 120.740 dan
pandangan hadapan ialah 81.130.
Berapakah nilai selisih tutup bagi kerja ukur aras tersebut ?AKTIVITI 8a


Selamat Mencuba
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 8
PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 8a.

Maklumbaklas soalan 1.
Seperti yang diketahui:
(PH) -(PB) = (RL mula) (RL akhir).
= (RL BM kedua) (RL BM mula)
(RL BM kedua) = (PH) -(PB) + (RL BM mula)
= 85.755 + 73.725 + 51.450
= 63.480
Tetapi anda telah diberi tahu bahawa RL bagi BM kedua ialah 63.500
Selisih tutup bagi kerja ukur aras itu = 63.480 63.500 = - 0.020m

Maklumbaklas soalan 2.
(PH) -(PB) = (RL mula) (RL akhir).
= (RL BM kedua) (RL BM mula)
(RL BM kedua) = (PH) -(PB) + (RL BM mula)
= 120.740 81.130 + 123.450
= 163.060
Tetapi RL bagi BM kedua = (RL BM mula) Bacaan bagi pandangan antara (PA)
= 163.000 4.400 = 158.600
Selisih tutup bagi kerja ukur aras itu = 163.060 163.000 = +0.060m

M MA AK KL LU UM MB BA AL LA AS S
K KE EP PA AD DA A A AK KT TI IV VI IT TI I 8 8a a
Syabas Anda Telah Berjaya
Anda boleh Terus Ke Unit
berikutnya


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 9

8.5. Memelot keratan Memanjang.
Setelah cerapan di padang diambil dan disemak dan buku kerja luar dilaraskan,
lukisan susuk (keratan) boleh disediakan. Ini ditunjukkan dalam Rajah 8.5 dan
dilukiskan seperti berikut:
8.5.1 Lukiskan satu garis datum yang dipilih untuk diplotkan lebih kurang 5 sm di
bawah aras laras terendah sekali pada susuk dan merupakan pendarab 5 m
di atas datum. Garis ini mesti ditandakan dengan jelas, contohnya, garis
datum 35 m D.D.O. (Datum Dari Aras Purata Laut)
8.5.2 Menskalakan rantaian titik-titik di mana aras dicerapkan di sepanjang garis
datum kepada satu skala yang sesuai dan jadualkannya seperti yang
ditunjukkan. Skala mendatar ini mestilah juga dicatatkan di atas lukisan dan
di dalam persembahan kerja biasanya dimasukkan satu skala grafik.
8.5.3 Ordinat tegak (bersudut tepat) pada titik ini dan skalakan aras laras
setiapnya dan jadualkannya seperti yang ditunjukkan. Untuk membuatkan
ketaksamaan tanah lebih nyata skala tegak biasanya adalah lebih besar
daripada skala mendatar. Ini memberikan satu pembesaran tegak susuk.
Skala tegak biasanya lima hingga sepuluh kali lebih besar daripada skala
mendatar, pembesaran yang lebih digunakan untuk tanah yang lebih rata.
Skala tegak mesti dicatatkan di atas lukisan, walaupun ia sama dengan skala
mendatar. Sekali lagi, dalam persembahan kerja satu skala grafik
dimasukkan.


Input 8b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 10


8.5.4 Sambungkan setiap titik aras terlaras yang telah diplotkan dengan satu garis
yang berterusan. Garis ini mestilah tidak merupakan satu lengkung seperti
satu graf kerana aras diambil pada titik-titik perubahan cerun, maka cerun
mestilah sekata di antara titik-titik ini. Dengan itu titik-titik disambungkan
dengan satu siri garis lurus, walaupun di dalam persembahan kerja, garis ini
boleh dilukiskan dengan tangan dan menggunakan garis pensil yang pudar.
Sedikit ketidaksamaan yang terhasil kadangkala dapat memperbaiki rupa
bentuk lukisan.
8.5.5 Menggambarkan butiran di atas lukisan yang bersilang dengan garisan di
atas tanah. Masukkan penerangan catatan, contohnya, nama jalan, tempat
hak milik, dan sebagainya.


Rajah 8.5 (a) Pandangan Kedudukan setaf
Rantaian
Aras laras
Aras Pemb.
Potongan
Tambakan
Datum DDO
0
.
0

1
1
2
.
5
3

1
1
1
.
6
0

0
.
9
2

1
2
.
4

3
0
.
0

3
8
.
7

4
8
.
9

6
0
.
0

6
7
.
2

8
4
.
0

9
0
.
0

1
0
8
.
4

1
2
0
.
0

1
1
2
.
3
3

1
1
4
.
1
6

1
1
1
.
9
1

1
1
0
.
0
3

1
1
0
.
9
2

1
1
1
.
7
1

1
1
0
.
0
4

1
1
0
.
5
3

1
1
3
.
5
8

1
1
4
.
1
3

1
1
1
.
4
8

1
1
2
.
3
3

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
3
0

1
1
1
.
4
4

1
1
1
.
7
8

1
1
1
.
9
0

1
1
2
.
2
7

1
1
2
.
5
0

2
.
6
8

1
.
0
3

0
.
6
1

0
.
2
7

1
.
3
1

1
.
6
3

1
.
2
7

0
.
3
8

1
.
7
4

1
.
3
7

Aras Tanah
Aras
Pembentukan
n
Rajah 8.5 (b) Pandangan Keratan Memanjang
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 11


8.6 Memelot keratan Rentas ( Cross-section).
Semasa menjalankan kerja pengukuran aras bagi keratan memanjang
(longitudinal), anda perlu juga mengambil aras bagi keratan rentas setiap rantaian.
Keratan rentas ini bersudut tepat dengan titik tengah ( Centre Line )
garisan keratan memanjang (longitudinal). Sela diantara keratan rentas bergantung
kepada jenis kerja kejruteraan, biasanya 20m, 30m,50m atau 100m.

Lebar bagi keratan rentas biasanya mengikut had kawasan kerja (R.O.W). Ukuran
ini biasanya dibuat dari titik tengah. Pada kebiasaannya lebar untuk jalan 30m kiri
dan 30m kanan, ini bermakna kelebaran kawasan kerja adalah 60m.

Ukuran keratan rentas boleh dilakukan dengan kaedah alat aras dan staf atau
tiodolit. Langkah-langkah untuk menjalankan kerja ukur aras bagi dua kaedah ini
adalah seperti berikut :

8.6.1 Keratan Rentas menggunakkan Alat Aras dan staf.
Cara kerja adalah sama seperti pengambilan data untuk keratan
memanjang. Oleh kerana jarak kelebaran keratan rentas pendek, maka
pengambilan data boleh diambil dari satu stesyen sahaja jika keadaan tanah
rata. Bagi kawasan yang berbukit untuk menyiapkan kerja itu adalah sukar
kerana kemungkinan pandangan kepada staf tidak boleh dilihat. Biasanya
alat akan didirikan pada titik tengah dan jarak akan diukur dari titik tengah ini
ketempat dimana staf diletak sepanjang keratan rentas.


http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 12

8.6.2 Keratan rentas dengan kaedah teodolit.
Dalam kes kerja keratan rentas yang mempunyai cerun yang curam kaedah
alat level tidak boleh diguna kerana bacaan kepada staf menjadi terhad dan
ini melambatkan kerja.

Alat teodolit didirikan di titik tengah ( )pada tempat keratan rentas yang
hendak diambil. Ketinggian alat akan diukur dari permukaan tanah dengan
menggunakan pita ukur dan teropong akan dihalakan supaya garisan
kolimasi akan kelihatan selari dengan cerun tanah dengan bacaan sudut
pugak digenapkan ( contoh : 98 56 20 kepada 98 00 00 ). Staf akan
diletak pada tempat yang mempunyai perubahan cerun yang ketara bacaan
akan diambil. Jarak juga akan diukur dan dicatit. Garisan kolimasi tidak
semestinya sama bagi kedua-dua belah keratan rentas iaitu kiri dan kanan
daripada . Cara merekod data pada gambarajah adalah lebih baik dalam
kaedah ini ( lihat rajah 8.6 b )1
0
7
.
5
5
0

1
0
8
.
6
5
0

1
0
6
.
8
5
0

1
0
6
.
6
2
5

1
0
8
.
0
0
0

1
0
9
.
1
5
0

1
0
6
.
1
0
5
3
0
.
0
0

2
5
.
0
0
8
.
0
0

0
.
0
0

7
.
0
01
7
.
0
0

3
0
.
0
0

Datum 100m
Aras Laras
Jarak m
Rajah 8.6 ( a) Keratan Rentas

http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 13


Cara membuat pelotan keratan rentas adalah sama dengan cara memelot
keratan memanjang Cuma skala bagi Mendatar dan menegak selalunya
bagi keratan rentas adalah sama (lihat rajah 8.6a). Selalunya keratan rentas
ini digunakan untuk pengiraan isipadu bagi sesuatu kerja kejuruteraan.

Garisan Kolimasi
Garisan mendatar
Tinggi Alat
1
.
1
2
5

1
.
2
1
5

1
.
3
0
0

1
.
3
5
0

1
.
4
0
0

1
.
3
2
5

1
.
3
4
0

1
.
2
6
0

Rajah 8.6 (b) Pembukuan lakaran bagi keratan rentas.
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 14


UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA


Soalan 1.
Apakah yang anda faham tentang perkara berikut :
a) Keratan memanjang.
b) Keratan Rentas.

Soalan 2.
Apakah yang tahu tentang kegunaan keratan-keratan berikut ?
a) Keratan memanjang.
b) Keratan Rentas.
AKTIVITI 8b
Apa yang hendak
saya kerat ?
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 15PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua soalan dalam aktiviti 8b.

Jawapan 1.

a) Keratan memanjang merupakan keratan-keratan yang mengikut beberapa garis
tertentu yang menentukan sebahagian dari satu pembinaan baru dan biasanya
di pertengahan garis kerja yang dicadangkan seperti jalan baru, garisan paip
dan sebagainya.
b) Manakala keratan rentas pula keratan yang menunjukkan ketinggian tanah
dikedua-dua belah garisan keratan memanjang tadi. Biasanya untuk kerja
seperti pembinaan jalan, jambatan dan sebagainya dimana lebar kawasan kerja
adalah luas.

Jawapan 2.
a) Kegunaan keratan memanjang adalah memberi data berikut :
i) Menentukan aras kecerunan yang paling sesuai dan ekonomi dimana
tanah hendak dikerjakan dalam keratan memanjang.
ii) Membekal maklumat pada sebarang titik di sepanjang keratan
mengenai jumlah potongan, iaitu dalam penggalian atau jumlah
tambakan iaitu tinggi dimana tanah mesti dinaikkan bagi
menyesuaikan bentuk aras yang baru.
iii) Merekodkan tempat di mana tiada pemotongan dan tambakan
berlaku. Ini merupakan titik-titik di mana bentuk aras menyilang aras
tanah sedia ada.

MAKLUM
BALAS 8b
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 16


b) Kegunaan keratan rentas adalah memberi data berikut :
i) Menetukan aras yang paling sesuai dan ekonomi di mana tanah
hendak dikerjakan dalam arah melintang, contohnya, secara bersudut
tepat dengan panjangnya.
ii) Membekal maklumat untuk menghitung kedudukan, tinggi dan cerun
sebarang tambakan.
iii) Menghitung kuantiti kerja tanah untuk tujuan kos dan peruntukan yang
sesuai bagi logi kerja tanah.ANDA MANGKIN
HAMPIR KEPADA
KEJAYAAN !
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 17
Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.

SOALAN 1.
Bacaan dibawah adalah hasil dari pembukuan kerja luar ukur aras.Isikan ruangan
bacaan yang tertinggal dan kirakan Aras Laras (RL) bagi semua titik. Semak
ketepatan kerja melalui pengiraan.
STN PB PA PH NAIK TURUN RL
AKHIR
CATATAN
1 3.250
2 1.880 X 0.600 Titik Pindah
3 2.250
4 X 1.920 Titik Pindah
5 2.540 0.015
6 X 1.000
7 1.175 2.115 Titik Pindah
8 1.625
9 X
10 X 1.895 0.740 Titik Pindah
11 1.255 0.750 Titik Akhir
PENILAIAN
KENDIRI
Semak jawapan anda dalam
ruangan maklumbalas !
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 18SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH.

JAWAPAN 1.
Cara pengiraan bacaan staf yang hilang :
i) PH untuk stn. 2:
3.250 + 0.600 = 3.850
ii) PB untuk stn. 4:
2.540 0.015 = 2.525
iii) PA untuk stn. 6:
2.540 1.000 = 1.540
iv) PA untuk stn. 9:
1.895 0.740 = 1.155
v) PB untuk stn. 10:
1.255 + 0.750 = 2.005

Cara mengira Aras Laras :
Aras laras stn. 7 = 225.305
Tambah Turun = 0.575
Aras laras stn. 6 = 225.850
Tolak Naik = 1.000
Aras laras stn. 5 = 224.880
Tambah Turun = 0.015
Aras laras stn. 4 = 224.895
Tolak Naik = 0.330
Aras laras stn. 3 = 224.565
Tambah Turun = 0.370
Aras laras stn. 2 = 224.935
Tambah Turun = 0.600
Aras laras stn. 1 = 225.535
MAKLUM BALAS
Penilaian kendiri


Aras Laras dikira
dari stn. 7 ke stn 1
http://modul2poli.blogspot.com/
UKUR ARAS C1343/UNIT 8/ 19


Aras Laras stn. 7 = 225.305
Tolak turun dari stn 7 ke 8 = 0.450
Aras Laras stn. 8 = 224.855
Tambah naik dari stn 8 ke 9 = 0.470
Aras Laras stn. 9 = 225.325
Tolak turun dari stn 9 ke 10 = 0.740
Aras Laras stn. 10 = 224.585
Tambah naik dari stn 10 ke 11= 0.750
Aras Laras stn. 11 = 225.335


STN PB PA PH NAIK
(+)
TURUN
(-)
RL
AKHIR
CATATAN
1 3.250 225.535
2 1.880 3.850 0.600 224.935 Titik Pindah
3 2.250 224.565
4 2.525 1.920 224.895 Titik Pindah
5 2.540 0.015 224.880
6 1.540 1.000 225.880
7 1.175 2.115 225.305 Titik Pindah
8 1.625 224.855
9 1.155 225.325
10 2.005 1.895 0.740 224.585 Titik Pindah
11 1.255 0.750 225.335 Titik AkhirAras laras dikira
macam biasa
TANIAH ANDA
TELAH BERJAYA
DAN ANDA BOLEH
BERPINDAH KE
UNIT 9
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Objektif am : Mempelajari dan memahami definasi , sistem
pengambaran kontor dan kaedah pengukuran.

Objektif khusus : Diakhir unit ini anda sepatutnya dapat :-

Mendefinasikan kontor

Membezakan sistem pengambaran kontor dan kaedah
pengukuran


UNIT 9
KONTOR
OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/139.0 DEFINASI KONTOR

Garis kontor adalah garis diatas peta atau pelan yang menunjukkan titik-titik dengan
ketinggian yang sama. Garis-garis kontor dtunjukkan pada sela kontor tertentu. Sela
kontor ialah beza tinggi yang tetap antara garis-garis kontor. Nolai sela kontor
bergantung kepada besar kecilnya skala sesuatu peta.


9.1 SISTEM KONTOR

9.1.1 Sistem Langsung (Direct Contouring)
9.1.2 Sistem Tidak Langsung (Indirect Contouring)


9.1.1 Sistem Kontor Secara Langsung (Direct Contouring)i. Untuk kerja yang memerlukan pengambaran kontor yang teliti
dilakukan dikawasan yang kecil.
ii. Hasil cerapan titik titik ketinggian dilapangan digunakan terus
dalam penghasilan garis kontor.
iii. Memakan masa yang lama kerana harus mengatur bacaan
setaf bagi mendapatkan sela kontor tertentu. Untuk itu alat perlu
dipindah pindahkan sehingga bacaan pada setaf sesuai
dengan yang dikira terlebih dahulu . lihat rajah 9.1 dibawah.Input
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13iv. Bacaan stadia tengah pada setaf B = 1,2 meter. Untuk
mendapatkan sela kontor sebesar 1 meter maka setaf harus
ditempatkan pada titik C dengan bacaan setaf sebesar 0.2
meter cukup susah kerana setaf harus dipindah-pindahkan
beberapa kali. Rajah 9.2 menunjukkan cerapan kontor secara
langsung dilakukan,


Setaf
Rajah 9.1 : Ukur aras
T.A
A.L
B C
Rajah 9.2 : kontor secara langsung digambarkan melalui titik titik cerapan
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Rajah : 9.3

9.1.2 Sistem Kontor Secara Tidak Langsung

Garis kontor yang dibuat pada kertas plot tidak merupakan kontor
sebenar diatas tanah secara langsung ianya dibuat tidak melalui titik
cerapan tetapi dibuat dari hasil interpolasi antara titik-titik tersebut.
Cerapan boleh dilakukan bebas tidak perlu dipindah-pindahkan setaf
ianya sering digunakan terutama untuk mengukur kawasan yang lebih
luas.


9.2 KAEDAH PENGUKURAN KONTOR SECARA TIDAK LANGSUNG

9.2.1 Sistem Keratan Rentas

i. Muka keratan lintang dibuat bersudut tepat dengan sisi-sisi
daripada terabas.
ii. Cerapan dilakukan dengan alat aras
iii. Arah dan muka keratan yang tidak bersudut tepat dengan
garisan terabas boleh diukur melalui bering dengan kompas.
iv. Kontor dibuat dengan system penentudalaman (interpolation)
v. Sistem ini sesuai dilakukan dikawasan yang memanjang seperti
perancangan jalanraya, saluran paip dan jalan keretapi.
Keratan lintang bersudut tepat dengan sisi trabas
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.2.2 Sistem kutub / Jejarian
i. Data-data tinggi titik diukur secara radial, dengan titik B sebagai
kutub.
ii. Bering (arah) dicerap dengan kompas berprisma.
iii. Cerapan tinggi titik-titik boleh dilakukan dengan alat aras.
iv. Titik kontor ditentukan dari penentudalaman titik-titik yang
dicerap.
v. Sesuai dilaksanakan dikawasan terbuka untuk taman,
bangunan dan sebagainya.
Rajah 9.4
B
C
Titik B sebagai titik jejarian
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

9.2.3 Sistem Grid


i. Sesuai umtuk membuat garis kontor yang lebih teliti bagi
kawasan yang mempunyai bentuk persegi seperti lapangan
terbang dan stadium.
ii. Kawasan bentuk persegi, dibahagi menjadi petak-petak kecil
dimana setiap sudutnya bersudut tepat (90) seperti dalam
rajah9.5 diatas.


9.3 PENENTUDALAMAN (INTERPOLATION) GARIS KONTOR.

Penentudalaman adalah proses menentukan titik ketinggian diataspelan dari
dua titik yang diketahui aras larasnya. Apabila selesai penentudalaman titik-
titik tersebut barulah garis-garis kontor dilukis diatas titik-titik yang
dikehendaki diatas pelan.

A1
A2
A3
A4
B C D E
Rajah 9.5
Kontor dari
sistem grid
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13
Penentudalaman dilakukan dengan tiga cara;

9.3.1 Cara Grafik


i. Dalam rajah 9.6, dua titik A dan B yang mempunyai aras laras
1.70 m dan 3.6 m diplot dan perlu ditentukan disepanjang garisan
AB bagi kedudukan aras 2.0 m dan 3.0 m.
ii. Perbezaan dalam ketinggian diantara A dan B ialah 3.60 m 1.70
m = 1.90 m.
iii. Garisan AB akan dibahagikan kepada 19 unit, setiap unit adalah
0.1 m.
iv. Untuk mendapatkan titik dengan ketinggian 2.0 m, iaitu 1.70 m
0.30m =2.00 m, jadi harus dicampur dengan 3 unit.
v. Untuk mendapatkan titik dengan ketinggian 3.0 m, iaitu 1.70 m
1.30 m =3.00 m, jadi harus dicampur dengan 13 unit.1.7 m
2.0 m
3.0 m
3.6 m
19 unit
Rajah 9.6 : Pembinaan garis selari
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.4 SISTEM SKALA


Aturkan pembaris berskala dengan angka 1.70 unit diletakkan pada
aras 1.70 m. Kemudian ditandakan titik-titik yang perlu iaitu 2m dan 3m
dan aras laras bagi aras 3.60 m. Oleh itu kedudukan 2m dan 3m akan
dapat ditentukan.


3.60
1
2 3
1.70m
2 m
3 m
Pembaris berskala
Rajah 9.7 : Kaedah berskala
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


9.5 SISTEM KIRAANUntuk mencari jarak titik (x) aras laras 2 m

H = 2.90 - 1.70 = 1.20

h = 2.00 1.70 = 0.30

Dari segitiga sebentuk;

X / h = 10 / H
X = h x 10 / H
= 0.3 x 10 / 1. 2
= 2.5 cm

Ini bermakna titik yang ketinggian 2.0 m adalah sebanyak 2.5 cm dari
titik yang ketinggiannya 1.70 cm (pada pelotan).


1.70
2.90
10 cm
1.70
2.00
2.90
x
h
H
10 cm
Rajah 9.7
(a). kotak grid pada plotan
(b). segitiga sebentuk
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN UNIT
SELANJUTNYA
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

SOALAN 9a 1.
Nyatakan dua cara bagaimana kontor dapat dibuat.


SOALAN 9a 2.
Berikan tiga sistem yang digunakan dalampenggambaran kontor.AKTIVITI 9a
MESTI
CUBA
JAWAB
JUGA
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

PERHATIAN
Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab
kesemua solan dalam aktiviti 9a.

Jawapan 9a 1.
Pada amnya kontor dapat dibuat dengan dua cara berikut:

a. Cara langsung
Cara dimana garis kontur dikendalikan dan didapatkan terus dengan
menandakannya dipadang.

b. Cara tidak langsung
Iaitu dengan cara ukur aras berselerak dimana kontor yang dikehendaki
boleh ditentudalamkan (interpolation)

Jawapan 9a 2.
Sistem yang digunakan dalam penggambaran kontor adalah;

a. Sistem keratan rentas
b. Sistem jejarian
c. Sistem gridMAKLUM BALAS 9a
0 la.la.
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13

Anda telah menghampiri kejayaan . Sila cuba semua solan dalam penilaian
kendiri.
Jika ada masalah yang timbul , sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba. Semoga berjaya !!


SOALAN 1
Kirakan jarak ufuk dari A ke C (nilai x), dimana jarak ufuk diantara A dan b ialah 5
meter. Aras laras bagi titik A, B dan C masing-masingnya ialah 1.70 m, 3.60 m dan
2.00 m.PENILAIAN KENDIRI
Sealamat mencuba
1.70 m
B
C
A
5 m
x
2.00 m
3.60 m
http://modul2poli.blogspot.com/
KONTOR C1343 UNIT 9/13


SUDAH MENCUBA ?
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN
DIBAWAH.JAWAPAN:

Maka, H = 3.6 m 1.70 m =1.9 m
h = 2.00 m 1.70 m = 0.30 m

oleh itu, x / h = 5 / H
x / 0.3 = 5 / 1.9
x = 5 / 1.9 X 0.3
= 0.7895 m
MAKLUMBALAS
PENILAIAN KENDIRI
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/1


UNIT 10


LUAS

Objektif am: Memahami cara mengira luas secara kaedah graf, kaedah mekanikal
dengan menggunakan alat planimeter dan kaedah matematik,

Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Mengira luas dengan kaedah graf atau kertas surih
Mengira luas dengan kaedah mekanikal dengan menggunakan alat planimeter.
Mengira luas dengan rumus-rumus matematik, rumus Trapizam dan rumus
Simpson.


OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/210.0 PENGENALAN

Luas bagi sesuatu kawasan boleh ditentukan dari pelan yang dipelot dengan
menggunakan skala tertentu.

Secara umumnya keluasan tanah terbahagi kepada dua keadaan;

10.1 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan lurus.
10.2 Luas yang dilingkungi oleh garisan yang tidak lurus (irregular)
10.3 Luas yang dilingkungi oleh gabungan garisan yang lurus dan tidak
lurus.

Unit yang digunakan oleh luas bergantung kepada unit yang terdapat pada pelan,
melainkan ada keterangan lain untuk unit luas yang dikira itu.

Di antara unit tersebut ialah;
Untuk kerja kejuruteraan: Kaki per., ela per., meter per. , hektar
Untuk kerja Ukur Tanah: Rantai per., meter per. , hektar

10 rantai per. = I Ekar :. 100,000 link
2
= I ekar
10,000 meter per. (m
2
) = I hektar

10.1 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan lurus

Terbahagi dua:

1. Luas yang dibatasi oleh garis lurus.
2. Luas yang dibatasi oleh lingkaran geometri


10.1.1 Luas yang dibatasi oleh garis lurus.

i. Luas segitiga (Rajah 10.1 - tiga sempadan diketahui
panjangnya)

Menggunakan rumus Semi Perimeterdi mana s ialah semiperimeter
s = (a+b+c) / 2


B


input
Luas = [s(s - a)(s - b)(s - c)]
Rajah 10.1
:
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/3ii. Luas segitiga ( Rajah 10.2 (i) dan (ii) - sempadan dan sudut )iii. Luas trapizam (tinggi dan panjang dua garisan diketahui)

at


b

10.1.2 Luas yang dibatasi oleh lingkaran geometri (terabas).

Pengiraan luas bagi kawasan yang disempadani oleh garisan jenis ini
akan dipelajari di dalam topik Ukur Teodolait di dalam Unit Latit dan
Dipat. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengira luas dengan
kaedah Latit dan Dipat ialah:

i. Cara Kodinat
ii. Cara Double Meridian Distance (DMD)


10.2 Luas yang dilingkungi oleh garisan-garisan tidak lurus.

Luas tersebut boleh ditentukan dengan cara :

1. Kaedah pengiraan
2. Kaedah mekanikal (dengan alat planimeter)
L = dt
t
d
C
b
a
Luas =
(a x b ) sin C
c
2
= a
2
+ b
2
- 2 a b Kos C
Luas = (a + b) t
Rajah 10.2 (i)
(ii)
Rajah 10.3
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/4


10.2.1 Kaedah Pengiraan


10.2.1.1 Hukum Trapezium

Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan yang
dilingkungi oleh garisan yang tidak lurus. Hukum
Trapezium menganggapkan jika sela di atara opset
adalah kecil maka sempadan pada ofset yang kecil itu
boleh dianggapkan lurus. Oleh itu rajah di bawah boleh
dibahagikan kepada beberapa trapizium yang kecil lalu
jumlah luas dan ke semua trapezium akan memberikan
luas kawasan yang berkenaanDari rajah 10.4 dimana :

O1, O2 , = Jarak ofset
L1, L2, = Luas setiap bahagian
P = Panjang sela antara offsetSempadan tidak
lurus dianggap
bergaris lurus
Rajah 10.4 : Kawasan yang disempadani garisan yang tidak lurus
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/5


Rumus asal Trapezium :

L1 = (O1 + O2) P
L2 = (O2 + O3) P
L3 = (O3 + O4) P dan seterusnya
..
L7 = (O7 + O8) P
= P/2 [(O1 + O8 +
2(O2 +O3 + O4 +.... + O7)]

Atau boleh diringkaskan, menjadi:

L = P/2 [(O1 + On + 2(O2 +O3 + O4 +.... + On-1)]

Formula Trapezium secara amnya:
L = Panjang sela / 2 [(ofset pertama + ofset akhir
+ 2 (Jumlah ofset ganjil + Jumlah ofset genap)]

10.2.1.2 Hukum Simpson

Dengan menggunakan cara ini kawasan hendaklah di
bahagikan kepada ruangan yang genap sama ada 2,4,6
dan sebagainya, dengan itu akan memberikan bilangan
offset yang ganjil. Tidak seperti dengan cara trapezium,
sempadannya dianggapkan bergaris lurus tetapi dengan
cara simpson sempadan tersebut adalah dianggapkan
sebagai arka parabola.


garis dianggap arka
parabola
Rajah 10.5
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/6


dari rajah 10.5, formula diringkaskan:
L = P/3 [(O1 + O7 + 4(O2 + O4 + O6) + 2(O3 + O5)]

Formula secara am:
L = Panjang sela / 3 [(ofset pertama + ofset akhir
+ 4 (Jumlah ofset ganjil) +2 (Jumlah ofset genap)]


10.2.2 Kaedah Mekanikal (menggunakan alat Planimeter)

Planimeter adalah merupakan alat mekanikal yang digunakan untuk
menentu luas bagi sebarang rajah satah sisi tidak sekata. Dengan
kaedah ini darjah ketepatan yang tinggi boleh dicapai. Rajah (a) dan
(b) di bawah menunjukkan ciri-ciri utama planimeter. Unit ka boleh
juga dalam bentuk berdigit seperti yang ditunjukkan rajah 10.6 di
bawah.


Rajah 10.6 : Planimeter
Rajah 10.7 : ciri-ciri utama planimeter
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/7
Luas diperolehi dari unit pengukuran yang terdiri daripada cakera
kamiran. Unit ini berpusing dan menukar bacaan apabila titik surih
bergerak mengelilingi perimeter rajah. Unit ini boleh dibaca sehingga
1/1000 pusingan cakera. Bacaan tersebut berhubung terus dengan
panjang lengan surih.

Pada alat lengan surih tetap, bacaan diperolehi terus dalam unit mm
2
.
Kemudian terpaksa ditukarkan mengikut skala pelan untuk
mendapatkan luas di atas tanah.

Pada alat unit surih bergerak, panjang lengan surih boleh disetkan
pada nilai-nilai tertentu dan ini bergantung kepada skala pelan.
Bacaan-bacaan yang di dapati memberikan luas di atas tanah secara
terus.
Rajah 10.7 :Alat surih
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/8

10.2.2.1. Blok kutub berada di luar rajah

Ini adalah kaedah yang biasa digunakan dan ditunjukkan
dalam Rajah 10.8(a) di bawah.

(1) Titik A ditandakan dan bacaan di unit pengukuran dicatat.
(2) Titik surih digerakkan ikut pusingan jam mengelilingi
perimeter rajah dan balik semula ke titik A. Sekali lagi unit
pengukuran dibaca.
(3) Perbezaan antara kedua-dua bacaan didarabkan dengan
factor tertentu untuk memberikan luas di atas tanah.

10.2.2.2 Blok kutub berada dalam rajah

Pada dasarnya, kaedah ini sama seperti blok kutub berada di
luar rajah tetapi pemalar mesti ditambah seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 10.8(b) di bawah. Kawasan
berlorek dinamakan bulatan sifar dan luas ini tidak
d,daftarkan pada unit pengukuran disebabkan oleh cakera
diheret bersudut tepat pada arah putaran semasa
pengukuran. Pemalar ini disertakan bersama planimeter dan
harus ditukarkan apabila perlu.

Bagi mana-mana kaedah yang digunakan, planimeter
disemak selalu pada luas yang diketahui. Jika didapati ada
selisih, faktor pembetulan selanjutnya harus dihitung dan
dibahagikan pada semua bacaan planimeter. Palang penguji
biasanya disediakan bersama planimeter untuk tujuan ini.


http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/9


10.3 Luas yang dilingkungi oleh gabungan garisan lurus dan tidak lurus.

Gabungan garisan sempadan yang dimaksudkan ialah seperti dalam rajah di
bawah, iaitu luas kawasan yang disempadani oleh garis lurus AD DC CB
Bf dan garislengkung fc dan cA.Jadual 10.1 Panjang ofset
berbanding rantaian.

Garisan Panjang (m) Titik Rantaian (m) Jarak Ofset (m)
A 0 0.0
AB 80.34 a 10 2.4
BC 75.50 b 20 3.0
CD 62.30 c 30 0.0
DA 60.70 d 40 2.5
AC 90.30 e 50 2.8
BD 78.30 f 60 0.0


(a)
(b)
Rajah 10.8 : Penggunaan planimeter-
blok kutub berada diluar rajah (a) dan
blok kutub berada didalam rajah (b)
Rajah 10.9 :
Luas yang dilingkungi
oleh gabungan garisan
lurus dan tidak lurus.

D
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/10


Cara penyelesaian:

Luas keseluruhan kawasan = Luas 1 + Luas 2 + Luas 3 - Luas 4

Luas 1 = Luas segitiga ABC

Semiperimeter, S = (AB + BC + CA) / 2
= (80.34 + 75.5 + 90.3) / 2
= 123.07 m
Luas 1 = S(S -AB)(S - BC)(S - CA)
= 123.07(42.73)(47.57)(32.77)
= 8197750.31
= 2863.17 m.Luas 2 = Luas segitiga ACD

Semiperimeter, S = (AC + CD + DA) / 2
= (90.3 + 62.3 + 60.7) / 2
= 106.65 m
Luas 2 = ABC = S(S -AC)(S - CD)(S - DA)
= 106.65 (16.35)(44.35)(32.77)
= 1885.08 m.

Luas 3 = Luas trapizam A-a-b-c
L = P/2 [(O1 + O4 + 2(O2 + O3)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(2.4 + 3.0)]
= 54.0 m.

Luas 4 = Luas trapizam c-d-e-f
L = P/2 [(O1 + O4 + 2(O2 + O3)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(2.5 + 2.8)]
= 53.0 m.

Luas keseluruhan kawasan :
= Luas 1 + Luas 2 + Luas 3 - Luas 4
= 2863.17 + 1885.08 + 54.0 53.0
= 4749.25 m.
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/11

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya.
Sila semak jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.SOALAN 1

Berpandukan Rajah 1, tuliskan formula / rumus untuk mengira luas muka keratan bagi
satu permukaan condong yang akan di gali. Diberi lebar jalan -b, Ketinggian di garis
tengah jalan - h, Kecerunan sisi - 1 : m, Kecerunan permukaan tanah 1 : s, dan Lebar
sisi - w1 dan w2.AKTIVITI 10
Rajah 1
Selamat mencuba .
Semoga berjaya
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/12

PENYELESAIAN 1


Dari rajah;

Wl dan W2 = lebar sisi,
(WI+W2) = lebar pelan,
g dan s = gradien / kecerunan

Rumus :

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas = [ W1 W2 (b / 2) ] / s


MAKLUM BALAS
Aktiviti 10
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/13

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba. Semoga berjaya!!!

SOALAN 1


Merujuk rajah 2, kirakan luas kawasan sebagaimana gambarajah di bawah yang di
lingkungi oleh satu sempadan lurus AB, BC, dan sempadan melengkung CA.


PENILAIAN
KENDIRI 10
2.3
2.5
2.4
2.0
1.6
20
10
30
40
50
68
45
C
B
A
Rajah 2
http://modul2poli.blogspot.com/
LUAS C1343/UNIT 10/14


Penyelesaian 1.

Semiperimeter,
S = (AB + BD + CA) / 2
= (68 + 45 + 60) / 2
= 86.5 m

Luas ABC = 86.5(86.5 - 68)(86.5 - 45)(86.5 - 60)
= 86.5 (41.5)(26.5) (18.5)
= 1326.603 m.

Luas trapizam A - C
L = P/2 [(O1+O7+2(O2+O3+O4+O5+O6)]
= 10/2 [(0+0 + 2(2.3 + 2.5 + 2.4 + 2.0 + 1.6)]
= 10/2 [(0 + 0 + 2(10.8)]
= 108.0 m.
Luas keseluruhan kawasan :
= Luas ABC+ Luas Trap. A - C
= 1326.603 + 108.0
= 1434.603 m.

PENYELESAIAN YANG TERBAIK adalah mengira luas trapizam A C dengan kaedah
simpson. Ini kerana bilangan offset adalah ganjil iaitu 7 (termasuk titik A dan titik C).

Luas trapizam A - C (dengan kaedah trapizam)
L = P/3 [(O1+O7+4(O2+O4+O6)+2(O3+ O5)]
= 10/3 [(0+0 + 4(2.3+2.4+1.6)+2(2.5 + 2.0)]
= 10/3 [(34.2)]
= 114.0 m.

Luas keseluruhan kawasan :
= Luas ABC+ Luas Trap. A - C
= 1326.603 + 114.0
= 1440.603 m.

Jawapan bagi kedua-dua kaedah adalah sememangnya berbeza.

Luas segitiga juga boleh di dapati dengan menggunakan rumus segitiga dengan dua
sempadan dan satu sudut kandung.

c
2
= a
2
+ b
2
- 2 a b Kos C
68
2
= 60
2
+ 45
2
- 2 x 60 x 45 x Kos C
C = 79 12 02

Luas segitiga ABC = (a x b ) sin C
= (60 x 45) x sin 79 12 02
= 1326.092 m.


MAKLUMBALAS
KENDIRI 10
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/1


UNIT 11


ISIPADU

Objektif am: Mengira isipadu dengan formula, isipadu dari garisan kontor,
titik ketinggian dan aras kedalaman serta mengira luas dan
isipadu dengan komputer.

Objektif khusus: Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Mengira isipadu antara keratan-keratan rentas dengan kaedah Prismoidal,
Luas Hujung (End Area) dan Trapezoidal.
Mengira isipadu dari garisan kontor, titik ketinggian dan aras kedalaman.

Menggunakan perisian komputer untuk mengira luas dan isipadu..OBJEKTIF
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/2


h
1 : s 1 : s
b/2 b/2


11.0 PENGENALAN

Berkaitan dengan kerja-kerja bangunan atau kejuruteraan awam, untuk
menghitung isipadu tanah yang akan digali atau ditimbus, dan konkrit yang akan
ditempatkan, juga perkara-perkara yang berkaitan dengan isipadu tanah.

11.1 PENGIRAAN ISIPADU

Pengiraan isipadu tanah terbahagi kepada tiga
a. Kiraan isipadu dengan cara keratan rentas
b. Kiraan isipadu dengan cara kontor
c. Kiraan isipadu dengan cara ketinggian titik (grid)


11.1.1 Kiraan isipadu dengan cara keratan rentas

Sebelum mengira isipadu keratan rentas perlu terlebih dahulu
mengetahui jenis-jenis keratan rentas untuk mengira luas muka
keratan

i. Keratan rentas tegak (Rajah 11.1 permukaan atas rata)Rajah 11.1
Luas = h (b+ sh)

di mana : h = kedalaman garis tengah
b = lebar tapak/formasi
s = kecerunan sisi

input
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/3

ii. Permukaan tanah tidak rata (keratan melintang condong)
Dari rajah 11.2 dan 11.3 di bawah:
1 : g = kecerunan permukaan tanah
1 : s = kecerunan sisi
h = tinggi ditengah garis jalan
b = lebar tapakDari rajah 11.4;

Wl dan W2 = lebar sisi,
(WI+W2) = lebar pelan,
g dan s = gradien / kecerunan

Rumus :

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas = [ W1 W2 (b / 2) ] / s


Rajah 11.2
Rajah 11.3
Rajah 11.4
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/4

Contoh 1:

Bagi contoh di sebelah katakan mempunyai keluasan rentas
yang sama:

lebar jalan = b = 16m
ketinggian ditengah garis jalan = h = 4m
kecerunan sisi = I : s = 1 : 2
kecerunan pennukaan tanah = l : g = 1 : 12

Penyelesaian

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)
= 12 (16/2 + 4(2)) / (12 2)
= 19.2 m

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)
= 12 (16/2 + 4(2)) / (12 + 2)
= 13.714 m

Luas = [ (W1 W2 (b / 2) ] / s
= [ (19.2 x 13.714) - (16/2) ] / 2
= 99.654 m

iii. Keratan yang mengandungi potongan dan timbusan

Keratan seperti ini boleh terjadi apabila jalan yang dibina
mengelilingi tepi bukit dan digunakan untuk sebab-sebab
ekonomi oleh kerana bahagian potongan boleh digunakan
untuk bahagian timbusan. Di samping itu, sangat kecil jarak
pemindahan tanah yang terlibat. Rujuk rajah 11.5.

Rajah 11.5
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/5

W1 = g (b/2 + hs) / (g s)

Luas Penggalian :
= g (b/2 - gh) / 2(g m)

W2 = g (b/2 + hs) / (g + s)

Luas Penimbusan :
= g (b/2 + gh) / 2(g s)

1.1.1.1Kiraan Isipadu Bagi Jenis-jenis Keratan Rentas Tersebut

Luas keratan yang dikira dalam bahagian di atas (jenis-jenis keratan
rentas) digunakan untuk mengira isipadu yang terkandung antara
keratan rentas itu. Isipadu yang dikira boleh menggunakan kaedah
berikut:

i. Formula Trapezium (Formula Luas Hujung)

Jika A, dan Az adalah luas dua keratan rentas dan jarak
antaranya adalah 'd,' , maka isipadunya ialah

I = [d1 (A1 + A2)]

Formula di atas akan betul selagi luas ditengah antara A1 dan
A2 adalah merupakan luas purata bagi A1 dan A2 dan tidak
banyak perubahan di antara kedua-dua keratan.

Jika luas keratan rentas yang banyak maka 'd1' dipecahkan
menjadi jarak ' d '

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]
I = d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]

Atau secara umumnya ;
Jumlah Isipadu = jarak purata (luas keratan awal + luas
keratan akhir + jumlah luas keratan baki)

http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/6

ii. Formula Simpson (Formula Prismoidal)

Syarat-syarat :

Satah keratan perlu selari dan bilangan keratan hendaklah
ganjil.

Rumus asas (lihat rajah 11.6)
I = d/3 (A + 4M + B);
Di mana

A&B = luas keratan di kedua-dua hujung yang selari
M = luas keratan tengah antara satah A & B
D = jarak antara satah A & B
d = jarak antara satah A & M, M & B
Contoh 2:

Satu pemotongan membentuk lebar jalan 10m dan kecerunan
tepi jalan ialah 1 : 1 Permukaan tanah adalah datar. Cari
isipadu tanah yang akan digali antara 2 keratan berjarak 100m.
Dalaman pugak bagi keratan rentas dikedua-dua hujung ialah
3m dan 5m.


Rajah 11.6
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/7


Penyelesaian :-
Berdasarkan rajah 11.6 di atas

Luas A
= h (b + sh)
= 3[10 + (l x 3)]
= 39 m
Luas B
= h (b + sh)
= 5[10 + (l x 5)]
= 75 m

Dalam ditengah (purata)
= (3 + 5) / 2 = 4 m


Luas M
= h (b + sh)
= 4[10 + (l x 4)]
= 56 m
Isipadu
= d/3 (A + 4M + B)
= 50/3 (39 + 4 (56) + 75)
= 5633.3 m

Apabila keratan rentas bertambah banyak bilangannya, formula
umum yang digunakan ialah:

I = d/3 [(A1 + An) +4xA2 + 2xA3 + 4xA4 + 2xA5 + .... + 4xAn-1]

I = d/3 [(A1 + An) +4(A2 + A4 + . + An-1) + 2(A3 + A5 + A7)]

I = d/3 [A pertama + A akhir + 4(luas keratan genap) +
2(luas keratan ganjil) ]

11.1.1 Kiraan isipadu dengan cara kontor

Kaedah ini sesuai untuk mengira isipadu yang sangat luas seperti
takungan air, empangan, tanah, longgokan tanah buangan, isipadu
bukit atau lurah dan sebagainya.
Dalam cara ini, isipadu dikira dengan menggunakan luas ufuk yang
terkandung oleh garisan kontor. Sela kontor (sela pugak) akan
menentukan jarak 'd' dalam formula yakni digunakan. Untuk
mendapatkan hasil kejituan yang tinggi, sela kontor 'd' perlu antara
1m 2m.
Pengiraan isipadu boleh menggunakan formula Simpson atau
formula Trapezium
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/8


Contoh 3 :

Hitungkan isipadu bukit antara garis kontor 182m 190m dari
jadual (11.1) di bawah

Jadual (11.1)
TITIK KONTOR (m) LUAS (m)
A1 182 3150
A2 184 2460
A3 186 1630
A4 188 840
A5 190 210

Jawapan:

Formula Trapezium

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]
= d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]
= d/2 [ (A1 + A5) +2(A2 + A3 + A4) ]
= 2/2 [ (3150 + 210) + 2 (840 + 1630 + 2460)]
= 13, 220 m

Dengan Formula Simpson

I = d/3 [ (A1 + An) +4(A2 + A4 + .. + An-1) + 2(A3 + A5 ) ]
= d/3 [ (A1 + A5) +4(A2 + A4 ) + 2(A3) ]
= 2/3 [ (3150 + 210) +4(840 + 2460 ) + 2(1630) ]
= 2/3 [ (3360) +4(3300 ) + 2(1630) ]
= 13,213.3 m
A1
A2
A3
A4
A5
Kontor 190
Kontor 188
Kontor 186
Kontor 184
Kontor 182
Rajah 11.7
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/9
11.1.2 Kiraan isipadu dengan cara ketinggian titik.

Kegunaan yang ketara ialah untuk mendapatkan isipadu korekan
yang dalam dan besar seperti tingkat bawah tanah, tangki-tangki
bawah tanah, tapak-tapak bangunan. Aras tapak / bentukan dan aras
tanah mestilah ditentukan terlebih dahulu pada titik-titik grid yang
dibuat di atas kawasan di mana korekan hendak dibuat.

Rumus umum untuk Isipadu;
Isipadu =luas tapak @ luas kwsn x tinggi purata @ kedalaman
Dengan cara ini terdapat dua kaedah untuk mengira isipadu
i. Hitungan cara empat segi
ii. Hitungan cara tiga segi

11.1.3.1 Hitungan cara empat segi. (rujuk rajah 11.8)

Tapak perlu terlebih dahulu dibuat grid seperti rajah di
bawah. Ketinggian titik di setiap persilangan grid
didapati dari Ukur Aras.
Cara Empat Segi Cara Tiga Segi


Rajah 11.9
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/10Dari jadual 11.2:
Purata Dalam Penggalian = 73.94 / 16 = 4.62m
Isipadu = Luas tapak x purata dalam penggalian
= (30 x 25) x 4.62
= 3465.9 m
11.1.3.2 Hitungan cara tiga segi.(rujuk rajah 11.9)
Cara ini sama dengan cara empat segi, tetapi cara ini
empat segi dipecahkan menjadi tiga segi.
sila rujuk rajah 11.9

Dari jadual 11.3: Purata Dalam Penggalian = 111.75 / 24 = 4.66 m
Isipadu penggalian = (30 x 25) x 4.66 = 3462.2 m
Jadual 11.2
Rajah 11.3

http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/11UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT
SELANJUTNYA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.


1. Kirakan isipadu bukit antara garis kontor 162 -170 dari jadual di
bawah dengan kaedah Prismoidal.

Bandingkan jawapan anda jika menggunakan kaedah Luas Hujung.


Garis Kontor Keluasan dilengkungi
162 3150
164 2460
166 1630
168 840
170 210
AKTIVITI 11
SEMAK JAWAPAN ANDA DI
BAHAGIAN MAKLUMBALAS
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/12
Penyelesaian 1


Formula Simpson

I = d/3 [ (A1 + An) +4(A2 + A4 + .. + An-1) + 2(A3 + A5 ) ]

= d/3 [ (A1 + A5) +4(A2 + A4 ) + 2(A3) ]

= 2/3 [ (3150 + 210) +4(840 + 2460 ) + 2(1630) ]

= 2/3 [ (3360) +4(3300 ) + 2(1630) ]

= 13,213.3 m

Formula Trapezium

I = d [ (A1 + An) +A2 + A3 + A4 + .... + An-1]

= d/2 [ (A1 + An) +2(A2 + A3 + A4 + .... + An-1)]

= 2/2 [ (A1 + A5) +2(A2 + A3 + A4) ]

= 2/2 [ (3150 + 210) + 2 (840 + 1630 + 2460)]

= 13, 220 m
Beza antara kedua-dua kaedah

= 13,213.3 m - 13, 220 m

= 6.667 m
3


MAKLUM BALAS 11
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/13
ANDA HAMPIR MENUJU KEJAYAAN. UNTUK MEMASTIKAN MATLAMAT
TERSEBUT SILA JAWAB SEMUA SOALAN DALAM PENILAIAN KENDIRI
DIBAWAH.
SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.

RUJUK KEPADA MAKLUMBALAS DIHALAMAM BERIKUT


SELAMAT MENCUBA


SOALAN 1

Suatu penambakan telah dibuat dengan kecerunan memanjang 1 : 20 dan
mempunyai tiga keratan yang berjarak 20 meter di antara keratan. Garisan
tengah setiap keratan mempunyai ketinggian 6.00, 7.60 dan 9.20 meter dari
permukaan asal tanah (Rajah 11.10). Jika kecereunan sisi yang di gunakan
ialah 1 : 1 dan lebar bentukan ialah 6 meter, kira isipadu tambakan tersebut
menggunakan kaedah luas purata dan luas penghujung (trapezium).

PENILAIAN KENDIRI
11
20 m 20 m
A
1
A
2
A
3
6.0 7.6
9.2
2
6 m
Rajah 11.10
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/14


Soalan 2
Berdasarkan jadual dibawah kirakan isipadu tersebut menggunakan formula
simpson dan formula trapezium . Jarak diantara keratan rentas adalah 50 m.
.
Jarak (m) 0 50 100 150 200 250 300
Keluasan (m
2
) 110 425 640 726 726 1790 2690


SELAMAT MENCUBA
SEMOGA BERJAYA
http://modul2poli.blogspot.com/
ISIPADU C1343 / UNIT11/15
SUDAH MENCUBA ?

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN
JAWAPAN DIBAWAH

Jawapan 1

Dengan menggunakan Persamaan A = h(b + mh),
nilai luas setiap keratan diperolehi seperti berikut:

Jadi, A
1
= 6.00 (6.00 + 6.00 ) = 72.00 m
2


A
2
= 7.60 (6.00 + 7.60) = 103.36 m
2


A
3
=

9.20 (6.00 + 9.20) = 139.84 m
2


Dengan kaedah luas hujung(trapezium) :

Isipadu = 20= 20


= 4185.6 m
3


Jawapan 2

i) Formula Simpson (prismoidal)

= L/3 [A
1
+ 2(ordinat ganjil) + 4(ordinat genap) + A
n
]

= 50/3 [110 + 2(640 +726) + 4(425 + 726 + 1790) + 2690 ]

= 50 x 17296 = 288966.6 m
3

MAKLUMBALAS
UNIT 11
A
1
+ A
3

2
+ A
2
72.00 + 139.84
2
+ 103.36
3
http://modul2poli.blogspot.com/

Anda mungkin juga menyukai