Anda di halaman 1dari 2

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PENDIDIKAN MORAL


TINGKATAN 3
BAHAGIAN A:
1. Harga Diri
2. Amanah
3. Bertanggungjawab
4. Kepercayaan Kepada Tuhan
5. Hemah Tinggi
BAHAGIAN B:
1. Saah
2. Betu
3. Betu
4. Saah
5. Betu
!. Saah
". Betu
#. Betu
$. Saah
1%. Betu
BAHAGIAN C:
1. Ke&ihatan manu&ia terjeja&
2. Kemu&nahan hutan
3. Kuaiti udara dan air terjeja&
4. 'encemaran aam &ema(in &eriu&
5. Bera(u bencana aam &eperti tanah runtuh) banjir (iat dan banjir umpur.
!. Bumi mung(in tida( &e&uai dihuni
". Kepupu&an *+ra dan *auna
#. 'emana&an g+ba dan perubahan i(im
,awapan Tida( 'eru -engi(ut .rutan /+mb+r
BAHAGIAN D:
1.
i. amanah
ii. bertanggungjawab
iii. mematuhi peraturan dan undang0undang
2. 'iih 5 antara jawapan di bawah 1
i. muntah
ii. (e(ejangan +t+t
iii. (eetihan yang meampau
i2. dehidra&i yang teru(
2. pening(atan te(anan darah
2i. pening(atan &uhu badan yang meampau
2ii. mandu
2iii. mati pucu(
i3. (ecenderungan bertinda( gana&
3. hiang pertimbangan 4 tumpuan
3i. hau&ina&i 5(haya6
3ii. (ere&ahan
3iii. mudah marah
3i2. (emurungan
32. tida( ber*i(iran wara&
3. 'iih 2 &ahaja jawapan di bawah1
i. dapat menyedia(an &atu gari& panduan tentang bentu( per(hidmatan yang
diberi(an (epada para peanggan &e&ebuah +rgani&a&i.
ii. menawar(an per(hidmatan yang ebih bermutu
iii. mening(at(an pr+du(ti2iti
4.
i. bertutur dengan &+pan
ii. berbudi pe(erti muia
iii. beradap
i2. tida( ang(uh
2. ber*i(iran terbu(a
5.
i. &aing memahami
ii. &aing mengh+rmati
iii. bai( &ang(a
i2. ber*i(iran terbu(a
2. (e&abaran