Anda di halaman 1dari 40

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1
Tema :Keluarga Bahagia
Tajuk : Saya dan Keluarga
Sistem Bahasa:
-kata nama am
Ilmu:
-Pend.Moral,DM,DST
Nilai Mu!i:
Kasih sayang,baik
hati,kerajinan,kerjasama,hormat-
menghormati
KBT :
KB-mengenal pasti
-mengumpulkan dan
mengelaskan
-menjana idea
BB-mendengar dengan
berkesan
- ba!aan lun!uran
-ba!aan intensi"
Kontekstual-menghubungkait
KP-mu#ik
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
&.' Mendengar,menge!am,dan menyebut bunyi
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,"rasa dan ayat
yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.'.+ Mendengar,memahami dan menyebut "rasa,ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,di"tong,$okal
berganding,digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.& Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #
Tema :Keluarga Bahagia
Tajuk :,iang ,ia di Taman Tema
-ir
Sistem Bahasa:
-kata nama khas
-digra" dan di"tong
Ilmu:
-Pend.Moral,DM,DST
Nilai Mu!i:
Kasih sayang,hormat-
menghormati,bertanggungja.ab,
hemah-tinggi
KBT :
KB-menghubungkaitkan
-menjana idea
BB-mendengar dengan
berkesan
-ba!aan intensi"
Kontekstual-menghubungkait
KP-interpersonal
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
&.( Mendengar,menge!am dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad,suku kata, perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.(.& Mendengar, memahami dan memberi respon yang
sesuai se!ara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah
jenis larangan dengan betul.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,di"tong,$okal
berganding,digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.& Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $
Tema :Keluarga Bahagia
Tajuk : /ambar Keluarga
Sistem Bahasa"
-kata nama khas
Ilmu"
-Pend.Moral,Kem.0idup
1ilai Murni:
,ajin,jujur,kerjasama,
bertanggungja.ab
KBT "
KB-mengenal pasti
-mengumpulkan dan
mengelaskan
-menghubungkait
KP- interpersonal
B%B-mendengar dengan
berkesan
-ba!aan lun!uran
Kontekstual-mengaplikasikan
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-keusaha.anan
&.' Mendengar,menge!am,dan menyebut bunyi
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,"rasa dan ayat
yang betul.
&.( Mendengar,memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.'.+ Mendengar,memahami dan menyebut "rasa,ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.(.' Mendengar ,memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,di"tong,$okal
berganding,digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan sebutan yang betul.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda ba!a.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.' Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU &
Tema :Keluarga Bahagia
Tajuk :/ambar Keluarga
Sistem Bahasa:
Simpulan bahasa
Ilmu"
-Pend.Moral,PS2,DST
Nilai Mu!i:
Kebersihan,bertanggungja.ab,kasih
sayang
KBT "
KB-mengenal pasti
-menyusun mengikut urutan
-menjana idea
BB-ba!aan lun!uran,
-tulisan mekanis
KP-$erbal linguistik
-interpersonal
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-keusaha.anan
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RA'A
TAJUK 1 (
MENGGENALI PENGGUNA JALAN
RA'A
&.( Mendengar,memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.'. Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" semasa ber!erita
se!ara
didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.3 Pengguna jalan raya
&.(.' Mendengar,memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
&.(.( Mendengar,memahami dan memberikan respons
se!ara
lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
urutan dengan betul.
&.).( Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
"ormal se!ara bertatasusila.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai $ahan ba!aan dengan sebutan yang betul.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk
Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
bahan multimedia dengan tepat.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
).'.& Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui pen!eritaan
se!ara didik hibur.
*.&.( Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
ketiga dengan betul mengikut konteks.
*.&.+ Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.
&.3.& Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbe#a.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU )
Tema : 0idup 0armoni
Tajuk " Marilah ,asa
Sistem Bahasa:
-Di"tong dan $o!al berganding
Ilmu"
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Mu!i:
Kebersihan,kerjasama,kerajinan
KBT :
KB-men!irikan
-menjana idea
-menghubungkaitkan
BB -mendengar dengan
berkesan
-tulisan mekanis
Kontekstual-menghubungkait
KP-mu#ik,interpersonal
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RA'A
TAJUK # (
MENJADI PENGGUNA JALAN
RA'A 'ANG BERBE*A
&.' Mendengar,menge!am,dan menyebut bunyi
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,"rasa dan ayat
yang betul.
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.3 Pengguna jalan raya
&.'.+ Mendengar,memahami dan menyebut "rasa,ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
).&.' Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku se!ara
didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
&.3.' Memahami baha.a semua pengguna jalan raya ialah
pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU +
Tema :0idup 0armoni
Tajuk :Kra" Tangan Kita
Sistem Bahasa:
-kata kerja tunggal
Ilmu"
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Mu!i"
Kebersihan,kerjasama,kerajinan
KBT :
KB-menjana idea
-menghubungkaitkan
BB -ba!aan mekanis
Kontekstual-menghubungkait
KP-mu#ik,interpersonal
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RA'A
TAJUK $"
SEMUA ,RANG PEJALAN KAKI
&.' Mendengar,menge!am,dan menyebut bunyi
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,"rasa dan
ayat yang betul.
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
3.' Prosedur yang selamat untuk melintas.
&.'.+ Mendengar,memahami dan menyebut "rasa,ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
).&.' Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku se!ara
didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
3.'.' Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas
melintas dengan selamat.

3.'.( Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan
menerangkan setiap langkah.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU -
Tema :0idup 0armoni
Tajuk :Kra" tangan Kita
Sistem Bahasa:
-kata kerja tunggal
Ilmu"
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Mu!i"
Kebersihan,tolong-
menolong,kekemasan,teliti,bersyukur
KBT :
KB-mengenal pasti
-membuat urutan
-menjana idea
BB -tulisan mekanis
KP-$erbal linguistik
-kinestetik
-interpersonal
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RA'A
TAJUK &"
BERJALAN DENGAN SELAMAT DI
TEMPAT LETAK KERETA
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" melalui lakonan se!ara
didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
&.3 Pengguna jalan raya
&.).' Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra"dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
(.'.3 Menulis se!ara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
).(.& Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan
mimik muka yang sesuai melalui lakonan se!ara didik
hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
&.3.' Memahami baha.a semua pengguna jalan raya ialah pejalan
kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU .
Tema :0idup 0armoni
Tajuk :Skim ,ondaan Sukarela
Sistem Bahasa:
-Kata nama khas
Ilmu"
-Pend.Kesihatan,P.Moral,DST
Nilai Mu!i"
- Kerjasama, bertanggungja.ab
KBT :
KB-mengkonsepsikan
-mengenalpasti
-menjana idea
BB %ba!aan intensi"
KP-$erbal linguistik
-interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT #
PERATURAN JALAN RA'A
TAJUK 1 (
PATUHI PERATURAN JALAN RA'A
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
yang santun.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreati"
semasa ber!erita se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
(.& Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
jalan raya serta menggunakannya.
&.).( Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan sebutan yang betul.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.(.' Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,di"tong,$okal
bergabung,digra" dan konsonan bergabung dengan
betul.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa, dan ayat
dengan menegaskan kesantunan berbahasa.
).'.' Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
pen!eritaan se!ara didik hibur.
*.&.' Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
manusia dengan betul mengikut konteks
(.&.& Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan
raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan
raya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU /
Tema : Sihat dan Bersih
Tajuk : Menu Saya Berkhasiat
Sistem Bahasa:
-kata tanya, kata ganti nama diri
Ilmu"
Pend.4asmani,P.Moral,Pend.Kesihatan
Nilai mu!i:
Bertanggungja.ab,kesederhanaan
KBT "
KB -menjana idea
-menghubungkaitkan
BB %ba!aan mekanis
KP -interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
Kontrukti$isme-menghubungkaitkan
EMK:
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT #
PERATURAN JALAN RA'A
TAJUK #"
AMALKAN PERATURAN JALAN RA'A
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
memba!a.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
(.& Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
jalan raya serta menggunakannya.
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam situasi tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.).) Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.*.& Ber!erita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat
tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan mutimedia yang
sesuai.
'.*.' Memba!a,memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bahan bukan gra"ik dengan betul.
'.+.' Memba!a dan memahami pelbagai bahan ba!aan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul .
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.* Memahami dan menggunakan kata adjekti"
pan!aindera dengan betul mengikut konteks.
(.&.( Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan
undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki,
penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 10
Tema " Sihat dan Bersih
Tajuk " Badan Saya Sihat
Sistem Bahasa:
-kata tunggal
Ilmu"
Pend.4asmani,P.Moral,Pend.Kesihatan
Nilai mu!i"
ergas, hemah tinggi,kerajinan
KBT "
KB -menjana idea
-menta"sir
BB %ba!aan lun!uran,tulisan
mekanis
KP -interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
Kontrukti$isme-menghubungkaitkan
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT #
PERATURAN JALAN RA'A
TAJUK $"
KENAL PASTI PERATURAN JALAN
RA'A DI KA1ASAN KAMU
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
(.& Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
jalan raya serta menggunakannya.
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam situasi tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.).) Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.*.& Ber!erita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pandangan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat
tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
kata,di"tong,$okal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk
Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
'.*.& Memba!a , memahami dan menaakul bahan gra"ik
yang mempunyai perkataan dengan betul
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.(.' Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,di"tong,$o!al
bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan
betul.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
(.&.) Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan
raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang rele$an di
persekitaran mereka.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 11
Tema : Sihat dan Bersih
Tajuk : Badan Saya Sihat
Sistem Bahasa:
-ayat tunggal
Ilmu"
-P.Moral,DST
Nilai mu!i"
-kejiranan,toleransi
KBT "
KB -menjana idea
KP %$erbal linguistik
-interpersonal
Kontrukti$isme-
menghubungkaitkan
BB- ba!aan mekanis
-tulisan mekanis
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT #
PERATURAN JALAN RA'A
TAJUK &"
PATUHI PERATURAN JALAN RA'A
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" melalui lakonan se!ara
didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
(.& Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
jalan raya serta menggunakannya.
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.*.& Ber!erita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan sebutan yang betul.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
(.'.3 Menulis se!ara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai yang betul
(.(.' Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,di"tong,$okal
bergabung,digra" dan konsonan bergabung dengan
betul.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
).(.& Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang
sesuai melalui lakonan se!ara didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51 6 51, 51 6 5K, 51 6 5- dan 51 6 5S
dengan betul dalam pelbagai situasi.
(.&.& Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan
raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1#
Tema : Sihat dan Bersih
Tajuk : -mboi, 7anginya8
Sistem Bahasa"
-kata tunggal
Ilmu"
-P.Moral, Pend Kesihatan
Nilai mu!i:
-,bekerjasama,berhati-hati
KBT "
KB -membuat urutan
-menjanakan idea
-membuat keputusan
-mengenalpasti
BB-ba!aan mekanis
-kemahiran men!atat
KP - $isual-ruang,Mu#ik,
logik- matematik
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT $
PAPAN TANDA2 IS'ARAT DAN
PENANDA JALAN
TAJUK 1"
KENALI PAPAN TANDA2 IS'ARAT
DAN PENANDA JALAN
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
(.) Menulis imlak dengan tepat.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.) 9syarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat tra"ik
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
di"tong,$o!kal berganding,digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan
lan!ar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda ba!a.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.).& Menulis imlak perkataan dan "rasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata ,digra" dan konsonan
bergabung dengan tepat.
).&.' Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku se!ara didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
&.).& Memahami baha.a tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
tra"ik digunakan untuk menga.al lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkatkan keselamatan.
&.).: Membin!angkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan
raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas3
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1$
Tema " 7aspada Selalu
Tajuk : Beginilah aranya
Sistem Bahasa"
-kata adjekti"
Ilmu"
-P.Moral,DS2
Nilai mu!i:
Bekerjasama,bertanggungja.ab
KBT "
KB - membuat gambaran mental
- men!irikan
BB-tulisan mekanis
-mendengar dengan berkesan
KP: Mu#ik
Kontrukti$isme:menerangkan dan
menjelaskan
EMK"
-kreati$iti dan ino$asi
-TMK %belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT $
PAPAN TANDA2 IS'ARAT DAN
PENANDA JALAN
TAJUK #"
KATEG,RI PAPAN TANDA JALAN
&.' Mendengar,menge!am,dan menyebut bunyi
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,"rasa dan
ayat yang betul.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan,"rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
(.) Menulis imlak dengan tepat.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai
genre dengan betul.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan se!ara kreati" semasa
ber!erita se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
&.) 9syarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat tra"ik
&.'.+ Mendengar,memahami dan menyebut "rasa,ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,di"tong,$okal
berganding,digra"dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
'.*.( Memba!a, memahami dan menaakul sesuatu bahan
untuk memindahkan maklumat dalam bentuk gra"ik dan
bukan gra"ik.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.).' Menulis imlak perkataan dan "rasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,digra" dan konsonan
bergabung dengan tepat.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dengan betul
se!ara separa terka.al .
).'.& Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui
pen!eritaan se!ara didik hibur.
*.&.* Memahami dan menggunakan kata adjekti"
pan!aindera dengan betul
&.).& Memahami baha.a tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
tra"ik digunakan untuk menga.al lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkatkan keselamatan.
&.).+ Mengklasi"ikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.
&.).: Membin!angkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan
raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1&
Tema : 7aspada Selalu
Tajuk : Beginilah aranya
Sistem Bahasa:
-kata adjekti"
Ilmu"
-P.Moral,P.4asmani
Nilai mu!i"
Menghargai,kerjasama,kerajinan
KBT :
KB %menghubungkaitkan
-membandingkan dan membe#akan
BB-mendengar dengan berkesan
-tulisan mekanis
KP:
- $erbal ruang
- Mu#ik
Kontrukti$isme:menerangkan dan
menjelaskan
Kontekstual:mengaplikasikan
EMK"
-keusaha.anan
-kreati$iti dan ino$asi
TEMA PKJR"
UNIT $
PAPAN TANDA2 IS'ARAT DAN PENANDA
JALAN
TAJUK $"
AMBIL LANGKAH BIJAK
&.' Mendengar, menge!am, dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, "rasa
dan ayat dengan betul.
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi "ormal dan tidak "ormal
se!ara bertatasusila.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat se!ara bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
(.) Menulis imlak dengan tepat.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
&.) 9syarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat tra"ik
&.'.+ Mendengar, memahami, menyebut "rasa, ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.).) Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
situasi tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.+.' Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.*.' Memba!a,memahami dan menaakul bahan gra"ik
dan bahan bukan gra"ik dengan betul.
'.*.( Memba!a,memahami dan menaakul bahan bukan
gra"ik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
gra"ik serta ayat yang betul.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.).' Menulis imlak perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,
digra" dan konsonan bergabung dengan tepat.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian se!ara didik hibur.
*.&.* Memahami dan menggunakan kata adjekti"
pan!aindera dengan betul mengikut konteks.

&.).& Memahami baha.a tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
tra"ik digunakan untuk menga.al lalu lintas dan mesti dipatuhi
untuk meningkatkan keselamatan.
&.).+ Mengklasi"ikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.
&.).: Membin!angkan peraturan dan tingkah laku pengguna
jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1)
Tema : 7aspada Selalu
Tajuk : Beringat Selalu
Sistem Bahasa"
-kata hubung
Ilmu"
-P.Moral,P.4asmani
Nilai mu!i:
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong
KBT "
KB %membuat rumusan
-membandingkan dan mebe#akan
-menganalisis
-mengitlak
-mengenal pasti
-membuat pilihan
BB-men!atat nota
-ba!aan intensi"
KP:
- $erbal linguistik
-interpersonal
Kontrukti$isme:menerangkan dan
menjelaskan
Kontekstual:mengaplikasikan
EMK"
-keusaha.anan
-kreati$iti dan ino$asi
TEMA PKJR"
UNIT $
PAPAN TANDA2 IS'ARAT DAN PENANDA
JALAN
TAJUK &"
J,M2 JALAN4JALAN
&.) Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi "ormal dan tidak "ormal
se!ara bertatasusila.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat se!ara bertatasusila.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber se!ara bertatasusila
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan,"rasa dan ayat
dengan betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreati"
melalui lakonan se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
&.) 9syarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat tra"ik
&.).) Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
situasi tidak "ormal se!ara bertatasusila.
&.+.' Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
&.3.' Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.*.' Memba!a,memahami dan menaakul bahan gra"ik
dan bahan bukan gra"ik dengan betul.
'.*.( Memba!a,memahami dan menaakul bahan bukan
gra"ik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
gra"ik serta ayat yang betul.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.*.& Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber .
).(.' Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
yang sesuai melalui lakonan se!ara didik hibur.
*.&.+ Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.
&.).& Memahami baha.a tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
tra"ik digunakan untuk menga.al lalu lintas dan mesti dipatuhi
untuk meningkatkan keselamatan.
&.).: Membin!angkan peraturan dan tingkah laku pengguna
jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1+
Tema : 7aspada Selalu
Tajuk : Melintas dengan Selamat
Sistem Bahasa :
- Kata tanya
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend.
Moral, Dunia Seni 2isual
Nilai Mu!i :
-Bertanggungja.ab,hormat-
menghormati,hemah tinggi, kasih
sayang
KBT "
KB % menjanakan idea,
- menghubungkaitkan,
- menyusun maklumat
BB % men!atat maklumat
- ba!aan lun!uran
KP % interpersonal
$isual-ruang
Konstrukti$isme %
mengembangkan idea
EMK :
Keusaha.anan,
Kreati$iti dan ino$asi
TMK
TEMA PKJR"
UNIT &
KEB,LEHLIHATAN DI JALAN
RA'A
TAJUK 1"
B,LEH DILIHAT DAN LEBIH
SELAMAT
&.( Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
&.) Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
).& menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
'.& 4enis dan !iri-!iri kenderaan
).( Darjah penglihatan
&.(.( Mendengar, memahami, dan memberikan respons
se!ara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan dengan ber!apah.
&.).) Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
"ormal se!ara bertatasusila.
&.+.' Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
di"tong, $okal berganding, digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata, di"tong, $okal berganding, digra" dan kosonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.3 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks
'.&.* Men!eritakan "aktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
).(.' Menunjukkan ke"ahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1-
Tema : 0idup Bersatu padu
Tajuk : antiknya Kolam Kami
Sistem Bahasa :
-Kata ganti nama diri
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend.
Moral, Dunia Seni 2isual
Nilai Mu!i :
- 0ormat-menghormati,
Kerajinan,
Keper!ayaan kepadaTuhan,
toleransi, bertanggungja.ab
KBT "
KB % menjanakan idea,
menghubungkaitkan, mengenal
pasti, menyusun maklumat
BB % Ba!aan lun!uran
tulisan mekanis
KP % interpersonal
$erbal-linguistik
EMK :
Keusaha.anan,
Kreati$iti dan ino$asi
TMK - belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT &
KEB,LEHLIHATAN DI JALAN
RA'A
TAJUK #"
%UA%A DAN 1AKTU
&.( Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" melalui lakonan
se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
'.& 4enis dan !iri-!iri kenderaan
).( Darjah penglihatan
&.(.( Mendengar, memahami, dan memberikan respons
se!ara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan dengan ber!apah.
&.+.& Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
se!ara bertatasusila.
&.+.' Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan sebutan yang betul.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.*.( Memba!a, memahami dan menaakul bahan bukan
gra"ik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
gra"ik serta ayat dengan betul.
(.*.' Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
).(.& Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui
lakonan se!ara didik hibur.
*.&.( Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
dengan betul mengikut konteks.
'.&.* Men!eritakan "aktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
).(.' Menunjukkan ke"ahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.
).(.( Menerangkan bagaimana keadaan !ua!a tertentu dan
pen!ahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan
kaki dan penunggang basikal.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1.
Tema : 0idup Bersatu padu
Tajuk : Majlis 0ari ;ahir Datuk
Sistem Bahasa :
-9mbuhan a.alan
Ilmu :
Kajian Tempatan, Pend. Moral
Nilai Mu!i :
-Kerjasama,
bertanggungja.ab,hormat-
menghormati,hemah
tinggi,kerajinan
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
menjanakan idea,
BB % ba!aan lun!uran
tulisan mekanis
KP - interpersonal,$erbal-
linguistik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TMK- belajar dengan TMK
TEMA PKJR"
UNIT &
KEB,LEHLIHATAN DI JALAN
RA'A
TAJUK $"
PERAB,T JALAN
&.) Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.' Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
&.( Perabot jalan raya
'.& 4enis dan !iri-!iri kenderaan
).( Darjah penglihatan
&.).& Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
"rasa yang betul dalam situasi tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.+.' Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
'.*.' Memba!a, memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bukan gra"ik dengan betul.
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelan!aran
ba!aan.
(.'.3 Menulis se!ara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai yang betul
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa.
).).& Mela"a#kan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas se!ara didik
hibur.
*.'.& Memahami dan menggunakan imbuhan a.alan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.
&.(.& Mende"inisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan
raya.
&.(.' Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan
bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang
berjalan kaki dan berbasikal.
'.&.* Men!eritakan "aktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
).(.' Menunjukkan ke"ahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1/
Tema : 0idup Bersatu padu
Tajuk " 4amuan di ,umah
-iman
Sistem Bahasa :
- -yat tunggal
Ilmu : Pend. Moral,
Pend Kesihatan
Nilai Mu!i :
- 0ormat-menghormati, hemah
tinggi, kerjasama,toleransi,kasih
sayang
KBT :
KB % menjanakan idea,menaakul
BB %ba!aan lun!uran
KP % interpersonal
$erbal- linguistik
Mu#ik,Kinestetik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT &
KEB,LEHLIHATAN DI JALAN RA'A
TAJUK &"
KEB,LEHLIHATAN DI ANTARA DUA
BUAH KERETA 'ANG DILETAKKAN
&.' Mendengar, menge!am, dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, "rasa dan
ayat dengan betul.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai
genre dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
'.& 4enis dan !iri-!iri kenderaan
).( Darjah penglihatan
&.'.+ Mendengar, memahami, menyebut "rasa, ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
(.'.) Menulis pelbagai perkataan dan "rasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata, di"tong, $okal berganding, digra" dan kosonan
bergabung dengan !ara yang betul dan tulisan yang
kemas.
(.*.& Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51651, 5165K, 5165- dan 5165S1 dengan
betul dalam pelbagai konteks.
'.&.* Men!eritakan "aktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
).(.& Menunjukkan kesedaran kesan sai# badan mereka yang ke!il
ke atas keselamatan mereka.
).(.' Menunjukkan ke"ahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #0
Tema : 0idup Bersatu padu
Tajuk " 4amuan di ,umah
-iman
Sistem Bahasa :
- -yat tunggal
Ilmu : Pend. Moral,
Pend Kesihatan
Nilai Mu!i :
- 0ormat-menghormati, hemah
tinggi, kerjasama,toleransi,kasih
sayang
KBT :
KB % menjanakan idea,menaakul
BB %ba!aan lun!uran
KP % interpersonal
$erbal- linguistik
Mu#ik,Kinestetik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TMK - belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT )
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK 1"
JALAN RA'A ADALAH K,MPLEKS
DAN BERBAHA'A
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" semasa ber!erita
se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
&.& 4enis-jenis jalan raya
&.* -liran lalu lintas % arah lalu lintas
3.( Pemilihan ruang dan pengimbasan
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelan!aran
ba!aan.
'.+.' Memba!a dan memahami pelbagai bahan ba!aan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa se!ara
berpandu.
).'.& Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui pen!eritaan
se!ara didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51651, 5165K, 5165- dan 5165S1 dengan
betul dalam pelbagai konteks.
&.&.& Memahami baha.a jalan raya adalah tempat yang
kompleks dan berbahaya.
&.*.& Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.
3.&.( Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas
jalan.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #1
Tema : Budaya Malaysia
Tajuk : Seronoknya Bermain
<oyo ina
Sistem Bahasa :
- pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, DS2
Nilai Mu!i :
- 0ormat-menghormati,
bertanggungja.ab,kerajinan
KBT :
KB % menjana idea,
BB % mendengar dengan
berkesan,
ba!aan mentalis,
KP - $erbal-linguistik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TMK - belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT )
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK #"
MENGIMBAS LALU LINTAS
&.( Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.) Menulis imlak dengan tepat.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" semasa ber!erita
se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
3.( Pemilihan ruang dan pengimbasan
&.(.& Mendengar, memahami, dan menyebut "rasa, ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat yang
mengandungi dua atau tiga suku kata, di"tong, $okal
berganding, digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.).& Menulis imlak perkataan dan "rasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, di"tong dan $okal
berganding dengan tepat.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).'.' Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan
mimik muka yang sesuai melalui pen!eritaan se!ara
didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51651, 5165K, 5165- dan 5165S1 dengan
betul dalam pelbagai konteks.
3.(.& Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu
lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU ##
Tema : Budaya Malaysia
Tajuk : Seronoknya Bermain
<oyo ina
Sistem Bahasa :
- pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, DS2
Nilai Mu!i :
- Kerajinan, kerjasama, kasih
sayang,hormat-menghormati
KBT :
KB % menjanakan idea,
mengenal pasti
BB % kemahiran menulis
ba!aan lun!uran
KP - interpersonal
Kontekstual - menghubungkaitkan
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT )
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK $"
MEN%ARI PETUNJUK
&.( Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
3.' Prosedur yang selamat untuk melintas.
&.(.' Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).&.' Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku se!ara
didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51651, 5165K, 5165- dan 5165S1 dengan
betul dalam pelbagai konteks.
3.'.+ Menggunakan pelbagai kemahiran dan pan!aindera mereka
untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #$
Tema : Budaya Malaysia
Tajuk : Bunyi Kompang
Sistem Bahasa :
- pola ayat
Ilmu : Pend. Moral,
Nilai Mu!i :
- 0ormat-menghormati,
rasional,hormat-
menghormati,rasional
KBT :
KB % menjanakan idea,
menge!am,menghubungkaitkan
BB % ba!aan
lun!uran,mendengar dengan
berkesan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP - interpersonal
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT )
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK & "
PEMERHATIAN LALU LINTAS
&.( Mendengar, memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, dan ayat
dengan betul.
(.: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" semasa ber!erita
se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
3.' Prosedur yang selamat untuk melintas.
&.(.' Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk. '.(.& Memba!a kuat ayat
penyata dengan lan!ar, sebutanyang jelas, intonasi
yang betul dan berjeda.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.*.& Memba!a , memahami dan menaakul bahan gra"ik
yang mempunyai perkataan dengan betul.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan berdasarkan soalan
berpandukan gambar dengan betul.
(.:.& Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda ba!a.
).'.& Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui pen!eritaan
se!ara didik hibur.
*.&.* Memahami dan menggunakan kata adjekti"
pan!aindera dengan betul mengikut konteks.
3.'.+ Menggunakan pelbagai kemahiran dan pan!aindera mereka
untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #&
Tema : Budaya Malaysia
Tajuk : Bunyi Kompang
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan
Nilai Mu!i"
-Bertanggungja.ab,hormat-
menghormati,keberanian
KBT :
KB % menjanakan idea, mengenal
pasti, membuat
in"rens,membandingkan dan
membe#akan
BB % mendengar dengan
berkesan, ba!aan
lun!uran,ba!aan mentalis
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % naturalis, interpersonal
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT +
MENJADI PENUMPANG 'ANG
SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJA1AB
TAJUK 1"
TALI PINGGANG KELEDAR
&.( Mendengar,memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
+.& Tingkah laku yang selamat dan bertanggungja.ab
seseorang penumpang.
+.' Penggunaan alat penahan
&=.& Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.
&.(.( Mendengar, memahami dan memberikan respons
se!ara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan yang betul.
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan debutan yang betul.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.*.& Memba!a , memahami dan menaakul bahan gra"ik
yang mempunyai perkataan dengan betul.
'.+.' Memba!a dan memahami pelbagai bahan ba!aan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
(.'.* Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata, di"tong, $okal berganding, digra" dan
kosonan bergabung dengan !ara yang betul dan
tulisan yang kemas.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.*.& Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
).).' Membina pantun empat kerat se!ara berpandu dan
mela"a#kannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas se!ara didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51651, 5165K, 5165- dan 5165S1 dengan
betul dalam pelbagai konteks.
+.&.& Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang
selamat dan bertanggungja.ab.

+.'.) Membin!angkan tanggungja.ab dari segi undang-undang
untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
betul.
&=.&.( Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang
bertanggungja.ab.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #)
Tema : Tanah -irku
Tajuk : Per.iraku
Sistem Bahasa :
- 9mbuhan akhiran
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan
Nilai Mu!i :
Keberanian,bertanggungja.ab,kasih
sayang,kerajinan
KBT :
KB % menjanakan idea, mengenal
pasti, menaakul
BB %ba!aan lun!uran, tulisan
mekanis
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TEMA PKJR"
UNIT +
MENJADI PENUMPANG 'ANG
SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJA1AB
TAJUK #"
MENJADI PENUMPANG 'ANG
BERTANGGUNGJA1AB
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.' Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
+.& Tingkah laku yang selamat dan bertanggungja.ab
seseorang penumpang.
+.' Penggunaan alat penahan
&=.& Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.+.& Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
se!ara bertatasusila.
'.'.' Memba!adan memahami"rasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
di"tong,$okal berganding, digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.*.& Memba!a , memahami dan menaakul bahan gra"ik
yang mempunyai perkataan dengan betul.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan
!ara yang betul dan kemas.
(.*.' Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
).).& Mela"a#kan dan memahami pantun empat kerat
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
se!ara didik hibur.
*.'.& Memahami dan menggunakan imbuhan a.alan dan
imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.
+.&.& Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang
selamat dan bertanggungja.ab.

+.'.) Membin!angkan tanggungja.ab dari segi undang-undang
untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
betul.
+.'.+ Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam
kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam
atau melanggar objek.
&=.&.( Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang
bertanggungja.ab.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #+
Tema : Tanah -irku
Tajuk : /unakanlah Barangan Kita
Sistem Bahasa :
- ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, DST
Nilai Mu!i :
rajin, menghormati, kasih sayang,
kesederhanaan,berterima kasih
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
mengenal pasti, menaakul,
membandingkan dan membe#akan
BB % men!atat maklumat,
ba!aan lun!uran
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP %mu#ik,kinestik
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
TMK % belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT -
MENJADI PENGGUNA JALAN RA'A
'ANG BERHEMAH
TAJUK 1"
PENGGUNA JALAN RA'A 'ANG
BERHEMAH
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
memba!a.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
yang santun.
(.: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
&.+ ;aluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.
&.3.' Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat yang
mengandungi dua atau tiga suku kata, di"tong, $okal
berganding, digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta
meningkatkan kelan!aran ba!aan.
(.'.3 Menulis se!ara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai yang betul
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan per!atan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
(.:.& Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda ba!a.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.(.' Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda ba!a yang betul dalam pelbagai
konteks.
&.+.( Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin
berkongsi laluan se!ara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.
&.+.) Membandingkan penggunaan yang bertanggungja.ab dan
bertimbang rasa di laluan>lorong pejalan kaki dan >atau laluan kongsi
dengan kemungkinan berlakunya akti$iti berbaha.a dan berisiko.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
MINGGU #-
Tema : Tanah -irku
Tajuk : ;ambang 1egara
Sistem Bahasa : kata tanya,
kata hubung
Ilmu : Pend. Moral, DST
Nilai Mu!i :
-gigih, kasih sayang, kerajinan,
KBT :
KB % menjanakan idea, mengenal
pasti, menghubungkaitkan
BB % men!atat nota, ba!aan
lun!uran,mendengar dengan
berkesan
KP % $erbal-linguistik
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan

TEMA PKJR"
UNIT -
MENJADI PENGGUNA JALAN
RA'A 'ANG BERHEMAH
TAJUK #"
BERHEMAH DI JALAN RA'A
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, dan ayat
dengan betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan se!ara kreati" semasa ber!erita
se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.+ ;aluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.+.& Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
se!ara bertatasusila.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelan!aran
ba!aan.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
(.*.& Men!atat maklumat yang betul dan membanding be#a
maklumat daripada pelbagai sumber.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa se!ara
berpandu.
).'.' Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan yang kreati" melalui
pen!eritaan se!ara didik hibur.
*.&.+ Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.
*.&.3 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
&.+.( Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin
berkongsi laluan se!ara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.
&.+.) Membandingkan penggunaan yang bertanggungja.ab dan
bertimbang rasa di laluan>lorong pejalan kaki dan >atau laluan kongsi
dengan kemungkinan berlakunya akti$iti berbaha.a dan berisiko.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #.
Tema : Tanah -irku
Tajuk : ;ambang 1egara
Sistem Bahasa :
- ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral
Nilai Mu!i : gigih, rajin,
peramah, jujur,hemah tinggi
berhati-hati
KBT :
KB % menyusun maklumat,
mengenal pasti, membandingkan
dan membe#akan
BB % ba!aan lun!uran
Konstrukti$isme %
mengembangkan idea,
menghubungkaitkan
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT .
MELINTAS DENGAN SELAMAT
TAJUK 1
MELINTAS DENGAN SELAMAT
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan se!ara kreati" semasa
ber!erita se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
).' -rah yang paling selamat untuk pejalan kaki
3.& Memilih tempat yang selamat untuk melintas
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.+.' Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
'.*.( Memba!a, memahami dan menaakul bahan bukan
gra"ik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
gra"ik serta ayat dengan betul.
'.+.' Memba!a dan memahami pelbagai bahan ba!aan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
(.*.& Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
).'.' Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan yang kreati" melalui
pen!eritaan se!ara didik hibur.
*.(.' Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda ba!a yang betul mengikut konteks.
).'.& Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah
lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan
kenderaan.
3.&.& Memahami baha.a jalan raya adalah tempat yang berbahaya,
melintas jalan raya adalah kompleks dan orang de.asa boleh
membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.
3.&.' Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian
persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan
se.aktu melintas.
3.&.( Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas
jalan.
3.&.* Membin!angkan kelebihan dan keburukan dari aspek
keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat
melintas yang ditentukan.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU #/
Tema : Bumi Bertuah
Tajuk : -nggur di Malaysia
Sistem Bahasa :
- imbuhan a.alan
Ilmu : Pend. Moral, PSK
Nilai Mu!i : semangat patriotik,
bersyukur, berhemah tinggi
KBT :
KB % menyusun maklumat,
mengenal pasti, menaakul,
menjanakan idea,
BB % ba!aan mentalis,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % Mu#ik, $erbal-linguistik
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
TEMA PKJR"
UNIT .
MELINTAS DENGAN SELAMAT
TAJUK #"
LANGKAH %ERMAT JI1A
SELAMAT
&.) Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.' Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
3.' Prosedur yang selamat untuk melintas
&.).( Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
"ormal se!ara bertatasusila.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.'.( Memba!a dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan ba!aan dengan debutan yang betul.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
'.*.' Memba!a, memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bukan gra"ik dengan betul.
(.(.' Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, di"tong, $okal
berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
).&.' Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku se!ara
didik hibur.
*.'.& Memahami dan menggunakan imbuhan a.alan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.
3.'.& Memahami baha.a melintas jalan adalah lebih selamat apabila
langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.
3.'.' Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas
melintas jalan dengan selamat.
3.'.( Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan
menerangkan setiap langkah.
3.'.) Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah
melintas dengan selamat dalam situasi yang dika.al dan diselia.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $0
Tema : Bumi Bertuah
Tajuk : -nggur di Malaysia
Sistem Bahasa :
- pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, PSK
Nilai Mu!i :
- semangat patriotik,
bersyukur, hemah tinggi
KBT :
KB % menyusun maklumat,
mengenal pasti, menaakul,
menjanakan idea,
BB % men!atat maklumat,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % Mu#ik, $erbal-linguistik
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
&.) Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi "ormal dan tidak "ormal se!ara
bertatasusila.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" melalui lakonan
se!ara didik hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
&.).( Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
"ormal se!ara bertatasusila.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
'.'.& Memba!a dan memahami perkataan dalam ayat yang
mengandungi dua atau tiga suku kata, di"tong, $okal
berganding, digra" dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
'.*.' Memba!a, memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bukan gra"ik dengan betul.
'.+.' Memba!a dan memahami pelbagai bahan ba!aan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
(.(.& Membina dan menulis perkataan dan "rasa dengan !ara
yang betul dan kemas.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
).(.& Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan
se!ara didik hibur.
*.(.& Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat 51 6 51, 51 6 5K, 51 6 5- dan 51 6 5S
dengan betul dalam pelbagai situasi.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $1
Tema : Bumi Bertuah
Tajuk : Penternak 9tik
Sistem Bahasa :
- -yat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK
Nilai Mu!i :
- Kerajinan,kasih
sayang,bertanggungja.ab
KBT :
KB % mengenal pasti
BB % ba!aan intensi"
Kontekstual %
menghubungkaitkan,
mengaplikasikan
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
&.( Mendengar,memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.' Memba!a dan memahami perkataan, "rasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, dan ayat
dengan betul.
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
&.(.' Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
&.+.' Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi
perkataan dan rangkai kata yang sesuai se!ara
bertatasusila
'.'.' Memba!a dan memahami "rasa dalam ayat yang yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
di"tong, $okal berganding, digra" dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
(.(.( Membina dan menulis ja.apan berdasarkan soalan
berpandukan gambar dengan betul.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dengan betul
se!ara separa terka.al .
).).' Membina pantun empat kerat se!ara berpandu dan
mela"a#kannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas se!ara didik hibur.
*.(.' Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda ba!a yang betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $#
Tema : Bumi Bertuah
Tajuk : ?naknya Teh
Sistem Bahasa :
- Kata tunggal
Ilmu : Pend. Moral, PSK
Nilai Mu!i :
menghargai,
bertanggungja.ab,kerjasama,
kasih sayang
KBT :
KB % menganalisis, mengenal
pasti, menjanakan idea
BB % perbin!angan
Kontekstual - mengaplikasikan
KP % $erbal-linguistik,naturalis
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.3.' Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
tanda ba!a.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.
(.'.+ Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
(.(.' Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, di"tong, $okal
berganding, digra" dan konsonan bergabung dengan
betul.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
se!ara didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $$
Tema : 0argai -lam
Tajuk : @dara Bersih
Sistem Bahasa :
- Kata ganti nama diri
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT
Nilai Mu!i :
-menghargai, patuh,hormat
menghormati, mengenang jasa
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BB % ba!aan intensi",
perbin!angan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
&.' Mendengar, menge!am, dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata, perkataan, "rasa dan ayat
dengan betul.
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
).( Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" melalui lakonan
se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.'.+ Mendengar, memahami, menyebut "rasa, ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.*.' Men!eritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.*.' Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa se!ara
berpandu.
(.:.& Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
dan tanda ba!a.
).(.' Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan kreati" melalui
lakonan se!ara didik hibur.
*.&.( Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $& &.( Mendengar,memahami dan memberi &.(.& Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
Tema : Bumi Bertuah
Tajuk " Taman 1egara
Sistem Bahasa :
- ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT
Nilai Mu!i :
-menghargai, patuh
hormat menghormati
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BB % ba!aan lun!uran,
perbin!angan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.( Memba!a kuat pelbagai bahan ba!aan dengan
lan!ar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.' Menulis se!ara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.: Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
sesuai se!ara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat
perintah jenis larangan dengan betul.
&.+.' Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi
perkataan dan rangkai kata yang sesuai se!ara
bertatasusila.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.(.' Memba!a kuat pelbagai jenis ayat dengan lan!ar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
tanda ba!a.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
'.*.' Memba!a, memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bukan gra"ik dengan betul.
(.'.3 Menulis se!ara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai yang betul
(.*.' Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa se!ara
berpandu.
(.:.& Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
dan tanda ba!a.
).).& Mela"a#kan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas se!ara didik
hibur.
*.(.' Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda ba!a yang betul dalam pelbagai
konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $)
Tema : 0argai -lam
Tajuk : 0ari Tanpa Beg Plastik
Sistem Bahasa : ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK, K0
NM : menghargai, patuh
hormat, mengenang jasa
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BB % ba!aan intensi", men!atat
nota
KP % interpersonal
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
TMK % belajar melalui TMK
Keusaha.anan
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).& Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
*.( Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
&.(.& Mendengar, memahami, dan menyebut "rasa, ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
&.+.( Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
kata yang sesuai se!ara bertatasusila.
'.(.& Memba!a kuat ayat penyata dengan lan!ar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
'.).& Memba!a dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
'.*.( Memba!a, memahami dan menaakul bahan bukan
gra"ik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
gra"ik serta ayat dengan betul.
(.*.' Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
).&.& Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian se!ara didik hibur.
*.&.3 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
*.(.' Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda ba!a yang betul dalam pelbagai
konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $+
Tema : 0argai -lam
Tajuk : 0ari Tanpa Beg Plastik
Sistem Bahasa :
- Kata kerja tunggal
Ilmu : Pend. Moral, DST, K0,
DS2
Nilai Mu!i :
-kerjasama, berani, tekun,
kesederhanaan,
bertanggungja.ab
KBT :
KB % menghubungkaitkan
menyatakan rasional,
menjanakan idea
BB % ba!aan lun!uran
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
KMD % meramal
Konstrukti$isme %
mengembangkan idea
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.+.' Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa se!ara
berpandu.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).).' Membina pantun empat kerat se!ara berpandu dan
mela"a#kannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas se!ara didik hibur.
*.&.) Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $-
Tema : Dunia Sains
Tajuk : iptaan Sains
Sistem Bahasa :
- pola ayat
9lmu : Pend. Moral, DST, K0,
DS2
Nilai Mu!i : kerjasama, berani,
tekun, bertanggungja.ab

KBT :
KB % menghubungkaitkan,
menyusun mengikut urutan,
menyatakan rasional,
menjanakan idea
BB % ba!aan intensi",
perbin!angan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
KMD % meramal
Konstrukti$isme %
mengembangkan idea
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
&.( Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan betul.
&.3 Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
(.( Membina dan menulis perkataan, "rasa, ayat dengan
betul.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.(.' Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul se!ara lisan terhadap pelbagai soalan
ber!apah.
&.3.& Berbin!ang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber se!ara
bertatasusila.
'.).' Memba!a dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
'.*.& Memba!a dan memahami bahan gra"ik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
(.(.) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan gra"ik dengan betul.
(.*.& Men!atat maklumat yang betul dan membanding be#a
maklumat daripada pelbagai sumber.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa, dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa.
(.3.& Menghasilkan penulisan berbentuk narati" se!ara
separa terka.al dengan betul.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).).' Membina pantun empat kerat se!ara berpandu dan
mela"a#kannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas se!ara didik hibur.
*.&.3 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $.
Tema : Dunia Sains
Tajuk : 7ah,;ajunya8
Sistem Bahasa :
- Kata hubung
Ilmu : Pend. Moral, DST, K0,
Nilai Mu!i :
Berterima kasih , kerjasama,
bertanggungja.ab, Sabar
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
membandingkan dan
membe#akan, menjanakan idea
BB % men!atat maklumat
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
Konstrukti$isme % menerangkan
dan menjelaskan
EMK : Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).) Mela"a# dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah se!ara didik
hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
&.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.+.& Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
se!ara bertatasusila.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
'.*.( Memba!a, memahami dan menaakul sesuatu bahan
untuk memindahkan maklumat dalam bentuk gra"ik
dan bukan gra"ik.
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelan!aran
ba!aan.
(.*.' Men!atat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan
maklumat daripada pelbagais sumber.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).).& Mela"a#kan pantun dua kerat dengan intonasi yang
betul serta memahami maksud pantun yang dila"a#
menggunakan bahasa yang indah se!ara didik hibur.
*.&.+ Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU $/
&.* Ber!erita dan men!eritakan sesuatu perkara semula &.*.& Ber!erita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Tema : Dunia Sains
Tajuk : Sains dan 0idupan
Sistem Bahasa :
- Kata tanya
Ilmu : Pend. Moral, DST, K0,
Nilai Mu!i :
kerjasama, berani, gigih,
Sabar
KBT :
KB % menghubungkaitkan,
mengenal pasti, membandingkan
dan membe#akan, menjanakan
idea
BB % ba!aan luas,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP % $erbal-linguistik
Konstrukti$isme % menerangkan
dan menjelaskan
EMK :
Kreati$iti dan ino$asi
Keusaha.anan
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
&.+ Berbi!ara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat se!ara bertatasusila.
'.) Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
'.* Memba!a dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
'.+ Memba!a pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat memba!a.
(.* Men!atat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
(.+ Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
(.3 Menghasilkan penulisan kreati" dalam pelbagai genre
dengan betul.
).' Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreati" semasa ber!erita
se!ara didik hibur.
*.& Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
&.+.' Berbi!ara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas se!ara bertatasusila.
'.).( Memba!a dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
'.*.' Memba!a, memahami dan menaakul bahan gra"ik dan
bukan gra"ik dengan betul.
'.+.& Memba!a pelbagai bahan kreati" yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelan!aran
ba!aan.
(.*.& Men!atat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
(.+.& Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, "rasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa se!ara berpandu.
(.3.' Menghasilkan penulisan berbentuk narati" dan bukan
narati" se!ara separa terka.al dengan betul.
).'.& Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui
pen!eritaan se!ara didik hibur.
*.&.3 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU &0 P?M@;-1/-1 D-1 P?M914-M-1 B@K@ T?KS
P?1/-/90-1 K?;-S