Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013

BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPATMINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN -J/
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
MINGGU
1 DAN 2
2 - 11
JAN
Tema
Sahabat
Akrab
Ta!"#
Jiran
Baharu
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- berbual tentang
perkara dengan
menggunakan kata
panggilan dan kata
ganti nama diri yg
sesuai,
- membaca teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul,
- menulis perkataan
dan pelbagai jenis
ayat berdasarkan
topik yang diberikan.
1.1 Berbual tentang sesuatu
perkara berkaitan kehidupan
seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang
sesuai.
.1 !embaca kuat perkataan
dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.
1.1 Aras 1 #i$:
Berbual tentang sesuatu
perkara yang dialami atau
dilihat atau yang dibaca.
.1 Aras 1 #i$:
!embaca perkataan, %rasa
dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
".1 Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat
berdasarkan topik yang
diberikan.
&atabahasa:
-kata ganti
nama
-katanama
khas
'osa kata:
-akrab
-riuh-rendah
-minta diri
-
mengundang
-kediaman
-sikap
-jiran
tetangga
-berkunjung
-pela(aan
-sepakat
)lmu:
-kajian
tempatan
*ilai !urni:
-semangat
bermasyarakat
'B&:
'B-mencirikan
Pembelajaran
'ontekstual
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
MINGGU
3
1$ - 1%
JAN
Tema
Sahabat
Akrab
Ta!"#
+idup
Saling
!embantu
PKJR
U&'( 1
Be)!a*a&
+e,a)a
Be)-'#a)'
Ta!"# 1
Ja*a&
+e&-')'a&
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- bersoal ja(ab
menggunakan kata
tanya dan tanpa kata
tanya,
- membaca teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul,
- menulis perkataan
dan pelbagai jenis
ayat berdasarkan
topik yang diberikan.
1. Be)/"a*-/"a*
-e&0a& )a#a& (e&(a&0
a+1e# #e+e*ama(a&
!a*a& )a2a +ema+a
1e)!a*a&a& me)e#a #e
+e#3*a4 -a& #ea-aa&
!a*a& )a2a 2a&0
#")a&0 +e*ama(.
2. Mem/'&a a2a( 2a&0
*e&0#a1 /e)-a+a)#a&
1e)#a(aa& a(a"
)a&0#a' #a(a 2a&0
-'/e)'.
3. Me&2e&a)a'#a&
('&0#a4 *a#" 2a&0
/3*e4 me&"&!"##a&
me)e#a /e)-'#a)' -a&
/e)(a&00"&0!a5a/.
1., Bertanya dan
menja(ab tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami
perkara yang
dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.
1.1 Be)/"a* (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a /e)#a'(a& #e4'-"1a&
+e4a)'a& -e&0a&
me&00"&a#a& #a(a6
"&0#a1a&6 a2a(6 +e/"(a&6
'&(3&a+' -a& &a-a 2a&0
+e+"a'.
%.1 Mem/'&a -a& me&"*'+
1e)#a(aa&6 a2a( ("&00a* -a&
a2a( ma!m"#.
1., Aras 1 #ii$:
!engemukakan soalan
dengan menggunakan kata
tanya dan tanpa kata tanya
untuk mendapatkan
maklumat
.1. Aras 1 #ii$:
!enerangkan makna
perkataan, rangkai kata dan
ayat.
".1 Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat
berdasarkan topik yang
diberikan.
1.1 A)a+ 17'8
Be)/"a* (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a 2a&0 -'a*am'6 -'*'4a(
a(a" 2a&0 -'/a,a.
%.1 A)a+ 17'8
Me&"*'+ 1e)#a(aa& -a&
1e*/a0a' a2a( /e)-a+a)#a&
(31'# 2a&0 -'/e)'#a&.
&atabahasa:
-kata tunggal
'osa kata:
-melayari
-memilih
-berkat
-bantuan
-bertegur sapa
-idea
-berdiam diri
-mengklik
-jiran
-tidur
-sempat
-anggota
Simpulan
Bahasa:
-ada akal
Ta(a/a4a+a
-a2a( ("&00a*
-a2a( ma!m"#
K3+a #a(a
-!e!a&(a+
-/e)-'#a)'
-/e)9"&0+'
-1e&a&-a !a*a&
-me&0'm/a+
-me&04a*a&0
)lmu:
-teknologi
maklumat
*ilai !urni:
-toleransi dlm
masyarakat
'B&:
'B-
menyelesaikan
masalah
B-B:
-kemahiran
mendapatkan
maklumat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
MINGGU
$
21 - 2:
JAN
Tema
Sahabat
Akrab
&ajuk:
!encari
+arta
'arun
PKJR
U&'( 1
Be)!a*a&
Se,a)a
Be)-'#a)'
Ta!"# 2
Ca/a)a&
Pe!a*a&
Ka#'
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- berbual tentang
perkara dengan
menggunakan kata
panggilan dan kata
ganti nama diri yang
sesuai,
- membaca teks yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul,
- menulis perkataan
dan pelbagai jenis
ayat berdasarkan
topik yang diberikan.
1. Me&0em"#a#a&
1a&-a&0a& a(a"
1e&-a1a( (e&(a&0
#ea-aa& !a*a& )a2a
2a&0 #")a&0 +e*ama(
-e&0a& /a4a+a 2a&0
/e("*6
2.Mem/'&a a2a(
("&00a* a(a" a2a(
ma!m"# /e)-a+a)#a&
1e)#a(aa& a(a"
)a&0#a' #a(a 2a&0
-'/e)'6
3.Me&2e/"( *'ma ,a)a
"&("# me&a&0a&'
+'("a+' me&,a/a)
2a&0 -'/e)'.
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara
berkaitan kehidupan
seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang
sesuai.
., !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.
".. !enulis perkataan
dan ayat dengan
menggunakan tulisan
berangkai yang kemas.
$.1 Me&0em"#a#a& '-ea6
-a& 1e&-a1a( (e&(a&0
+e+"a(" 1e)#a)a +e,a)a
(e)1e)'&,'6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
%.1 Mem/'&a -a& me&"*'+
1e)#a(aa&6 a2a( ("&00a*
-a& a2a( ma!m"#.
1.1 Aras , #i$:
!enggunakan kata panggilan
dan kata ganti nama diri yang
sesuai mengikut situasi
dalam perbualan.
., Aras 1 #i$:
!embaca lancar bahan
bukan sastera dan bahan
sastera, iaitu pantun dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
".. Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dengan
menggunakan tulisan
berangkai dengan kemas dan
cantik.
$.1 A)a+ 27'8
Me&0em"#a#a& 1e&-a1a( /a0'
me&!e*a+#a& '-ea (e&(a&0 '+"
1e)/'&,a&0a&.
%.1 A)a+ 17'8
Me&"*'+ 1e)#a(aa& -a&
1e*/a0a' !e&'+ a2a(
/e)-a+a)#a& (31' 2a&0 -'/e)'
&atabahasa:
-ayat tunggal
'osa kata:
-cabaran
-peta
-menyertai
-harta karun
-kesilapan
-tersembunyi
-menta%sirkan
-berlengah
-meneliti
-memerah otak
&atabahasa:
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ta(a/a4a+a
A2a( ("&00a*
A2a( ma!m"#
K3+a #a(a
/e)-'#a)'
me&,a/a)
)3+a#
/a&("a&
)lmu:
-kajian
tempatan
*ilai !urni:
-patuh kepada
peraturan
'B&:
'B-membuat
gambaran
mental
'P:
-kinestetik
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
:
2%JAN -
% FEB
Tema
Sekolah
/emilang
Ta!"#
Pengakap
-emerlang
PKJR
U&'( 2;
Pe)a(")a&
-a&
U&-a&0-
U&-a&0
Ja*a& Ra2a
Ta!"# 1
Ja-'*a4
1e&00"&a
Ja*a& )a2a
Ya&0
Be)-'+'1*'&
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mendengar soalan
dan memberikan,
respons yang sesuai.
- merujuk kepada
kamus untuk mencari
makna perkataan dan
meneliti ejaan,
- menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
betul.
1. Be)/"a* (e&(a&0
1e)a(")a& +e)(a
"&-a&0-"&-a&0 !a*a&
)a2a me&00"&a#a&
/a4a+a 2a&0 /e("*.
2. Mem/a,a a2a(-a2a(
1e&2a(a 2a&0
-'/e)'#a& 3*e4 0")"
-e&0a& +e/"(a& 2a&0
/e("*.
3. Me&2a(a#a&
1e)/e<aa& a&(a)a
"&-a&0-"&-a&0
-e&0a& 1e)a(")a&
!a*a& )a2a +e)(a
mema4am' a#'/a( !'#a
('-a# -'1a("4'.
1., Bertanya dan
menja(ab tentang
sesuatu perkara secara
bertatasusila.
0.1 !erujuk pelbagai
sumber untuk
mendapatkan maklumat
bagi tajuk
yang sedang dikaji
termasuk
maklumat daripada
internet.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.
1.1 Be)/"a* (e&(a&0
+e+"a(" 1e)#a)a /e)#a'(a&
#e4'-"1a& +e4a)'a&
-e&0a& me&00"&a#a&
#a(a6 "&0#a1a&6 a2a(6
+e/"(a&6 '&(3&a+' -a&
&a-a 2a&0 +e+"a'.
:.1 Mem/a,a #"a(
1e)#a(aa& -a& a2a(
-e&0a& +e/"(a& -a&
'&(3&a+' 2a&0 /e("* -a&
mema4am' 1e)#a)a 2a&0
-'/a,a.
1., Aras 1 #iii$:
!emberikan respons yang
sesuai terhadap soalan yang
dikemukakan.
0.1 Aras 1 #i$:
!erujuk kamus untuk
mencari makna perkataan
dan meneliti ejaan yang
tepat, mengikut susunan
perkataan.
".1 Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat
berdasarkan topik yang
diberikan.
1.1 A)a+ 17'8
Be)/"a* (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a 2a&0 -'a*am'6 -'*'4a(
-a& -'/a,a.
:.1 A)a+ 17'8
Mem/a,a 1e)#a(aa&6 9)a+a -a&
a2a( 2a&0 me&0a&-"&0' a2a(
("&00a* -a& a2a( ma!m"#
-e&0a& +e/"(a& -a& '&(3&a+'
2a&0 /e("*.
&atabahasa:
-kata ganti
nama diri
'osa kata:
-sumbangan
-gemilang
-cemerlang
-hebat
-ka(ad
-tanggung
ja(ab
-cerdas
-cergas
-kudrat
-minda
Ta(a/a4a+a
A2a( 1e&2a(a
K3+a #a(a
-1e&"&00a&0
/a+'#a*
-1e!a*a& #a#'
-(31' #e*e-a)
-(a*' 1'&00a&0
#e*e-a)
-*am1" '+2a)a(
-*e/"4 )a2a
)lmu:
-kajian
tempatan
*ilai !urni:
-semangat
bermasyarakat
'B&:
'B-mencirikan
Pembelajaran
'ontekstual
MINGGU =
CUTI TAHUN BARU CINA 7 10 > 1: FEBUARI 2013 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
?
1% -
22FEB
Tema
Sekolah
/emilang
Ta!"#
Sekolah di
1alam
&aman
PKJR
U&'( 2
Pe)a(")a&
-a&
U&-a&0-
"&-a&0
Ja*a& Ra2a
Ta!"# 2
Pe)/e<aa&
a&(a)a
U&-a&0-
"&-a&0
-e&0a&
Pe)a(")a&
Ja*a& Ra2a
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyatakan %akta
dan mesej yang
terdapat dalam teks,
- menyatakan isi-isi
pentingsajak yang
telah dibaca,
- menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
betul.
1. Mem/a,a 1e('#a&
-e&0a& +e/"(a& -a&
'&(3&a+' 2a&0 /e("*.
2. Me&"*'+ a2a(
("&00a* -a& a2a(
ma!m"# /e)1a&-"#a&
1e('#a&.
3. Me&2a(a#a&
1e)/e<aa& a&(a)a
"&-a&0-"&-a&0
-e&0a& 1e)a(")a&
!a*a& )a2a +e)(a
mema4am' a#'/a(
a1a/'*a -''&0#a)'.
1. !emberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
0.. !embaca dan
mengenal pasti isi utama
dan isi sampingan
daripada teks.
"., !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
:.2 Mem/a,a #"a( (e#+
1)3+a -a& 1"'+' -e&0a&
+e/"(a& -a& '&(3&a+' 2a&0
/e("* -a& *a&,a) +e)(a
mema4am'
1e)#a)a 2a&0 -'/a,a.
%.1 Mem/'&a -a& me&"*'+
1e)#a(aa&6
a2a( ("&00a* -a& a2a(
ma!m"#.
1. Aras 1 #i$:
!enyatakan %akta yang
terdapat dalam bahan.
0.. Aras 1
i. !embaca dan menyatakan
%akta
yang terdapat dalam teks.
"., Aras 1 #i$:
!embina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
:.2 A)a+ 17'8
Mem/a,a *a&,a) (e#+ /"#a&
+a+(e)a -a& (e#+ +a+(e)a6 'a'("
1a&("& -e&0a& +e/"(a& -a&
'&(3&a+' 2a&0 /e("*.
%.1 A)a+ 1 7'8
Me&"*'+ 1e)#a(aa& -a&
1e*/a0a'
!e&'+ a2a( /e)-a+a)#a& (31'#
2a&0
-'/e)'#a&.
&atabahasa:
-kata
berimbuhan
a(alan
'osa kata:
-berhampiran
-ditukar
-meman%aatkan
-bersantai
-pancuran air
-herba
-prihatin
-mesra
Ta(a/a4a+a
A2a( 1e&2a(a
K3+a #a(a
-(3*e4
-/3&,e&0
-#e(a(-#e(a(
)lmu:
-'ajian
&empatan
*ilai !urni:
-kebersihan
dan keindahan
'B&:
'B-mencirikan
B-B:
-mencatat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
%
2:
23B
1 !A-
Tema
Sekolah
/emilang
Ta!"#
!urid yang
Berjaya
PKJR
U&'( 3
S"#a)&2a
Me*'&(a+
Ta!"# 1
Me*'&(a+
Le/'4 S"#a)
-a)'1a-a
2a&0
D'+a&0#a
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mendengar soalan
dan memberikan,
respons yang sesuai.
- menyatakan isi-isi
pentingsajak yang telah
dibaca,
- menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk
dengan betul.
1. Me&0"m1"*#a&6
me&2"+"& -a&
me&0em"#a#a& '+'
1e&('&0 -a)'1a-a
+e+"a(" (31'# 2a&0
-'/'&,a&0#a&.
2. Me&0'm*a# 1e*/a0a'
(e#+ 2a&0 -'/a,a#a&
-e&0a& me&00"&a#a&
e!aa& -a& (a&-a /a,a
2a&0 /e("*.
3. Me&2a(a#a& 1)3+e-")
1e&('&0 "&("# me*'&(a+
!a*a& )a2a 2a&0 1e)*"
-'1e*a!a)' -a& -'*a('4.
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara
berkaitan kehidupan
seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang
sesuai.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.
"., !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
3.1 Me&2am1a'#a&
ma#*"ma( (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a a(a" (a!"# -e&0a&
me&00"&a#a& #a(a6 I+('*a46
9)a+a6 +()"#(") a2a( 2a&0
/e("* -a& *a)a+
/a4a+a 2a&0 +e+"a'.
@.1 Me&0'm*a# 7me&0am/'*
)e&,a&a8 /e)-a+a)#a& (e#+
2a&0 -'1e)-e&0a)#a&.
1.1 Aras . #i$:
!enerima teguran secara
terbuka dalam perbualan.
.1 Aras , #i$:
!embaca dan memahami
pelbagai jenis ayat dengan
memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan
ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
"., Aras , #i$:
!embina perenggan
dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.
3.1 A)a+27''8
Me&2am1a'#a& '+' 1e&('&0
(e&(a&0 +e+"a(" (a!"# +e,a)a
(e)+"+"& -e&0a& /a4a+a
2a&0 /e("*.
@.1 A)a+ 27'8
Me&0'm*a# 1e*/a0a' !e&'+
a2a( 2a&0 -'1e)-e&0a)#a&
&atabahasa:
-peluasan
subjek
'osa kata:
-ketua
pengarang
-menemu
ramah
-memenangi
-peraduan
-pendorong
-dorongan
-bimbingan
-bersepah-
sepah
-prestasi
-merosot
-menegur
-pustaka(an
Ta(a/a4a+a
Ka(a #e)!a
K3+a #a(a
-*a*" >*'&(a+
-/3*a ma(a
-a4*' #"m1"*a&
-e#+1e)'me&
)lmu:
-pendidikan
moral
*ilai !urni:
-tanggung
ja(ab
'B&:
'B-membuat
urutan
'!1:
-ramalan dan
analisis
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
@
$ - %
MAC
Tema
Bumi
Bertuah
Ta!"#
Petani
Jaya
PKJR
U&'( 3
S"#a)&2a
Me*'&(a+
Ta!"# 2
Be)9'#')
Se/e*"m
Me*'&(a+
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mengemukakan
soalan bertumpu dan
bercapah, serta
menja(abnya secara
logik dan tepat,
- membaca petikan
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
menarik,
- membetulkan
kesilapan ejaan,
perkataan, dan tanda
baca dalam hasil kerja
rakan.
1. Me&-e&0a)6 me&e)'ma
-a& me*a#+a&a#a&
a)a4a& +e)(a 1e+a&a&
-e&0a& /e("*6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
2. Me&,a(a( /e/e)a1a
)"m"+a& /e)#a'(a&
a#('A'(' ,a)a me*'&(a+
2a&0 +e*ama(
me&00"&a#a& /a4a+a
2a&0 /e("*.
3. Me&2a(a*a& e*eme&-
e*eme& 1e&('&0 "&("#
me*'&(a+ !a*a& )a2a 2a&0
1e)*" -'1e*a!a)' -a&
-'*a('4.
1., Bertanya dan
menja(ab tentang
sesuatu perkara secara
bertatasusila.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.
4.1 !engimlak
#mengambil rencana$
berdasarkan teks yang
diperdengarkan.
1.3 Mem/e)'#a& -a&
mema4am' a)a4a& +e)(a
1e+a&a& (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a.
%.2 Mem/'&a -a& me&"*'+
a2a( ("&00a* -a& a2a(
ma!m"# -a*am +e+"a("
1e&"*'+a& (e#+ (e&(a&0
+e+"a(" (a!"#.
1., Aras , #i$:
!engemukakan soalan
bertumpu dan bercapah
serta menja(ab dengan
memberikan ja(apan yang
logik dan tepat.
.1 Aras . #i$:
!embaca petikan dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan menarik.
4.1 Aras 1 #i$:
!engambil imlak perkataan
dan ayat dengan ejaan dan
tanda baca yang betul
berdasarkan teks yang
diperdengarkan.
1.3 A)a+ 27'8
Me&-e&0a)6me&e)'ma -a&
me*a#+a&a#a& a)a4a& +e)(a
1e+a&a& -e&0a& /e("*6 ,e1a(
-a& (e)+"+"&.
%.2 A)a+17'8
Mem/'&a a2a( ("&00a* -a&
a2a( ma!m"# /e)-a+a)#a&
(a!"#.
&atabahasa:
-kata kerja
transiti%
'osa kata:
-traktor
-sinopsis
-jentera
-mengangkut
-menjimatkan
-glosari
-bibilogra%i
-kandungan
Ta(a/a4a+a
Ka(a #e)!a
K3+a #a(a
La*" *'&(a+
-)"a&0 +e*a
-/3*a ma(a
-/e)5a+1a-a
-/e/e&-"* !a*a&
)lmu:
-sains dan
pertanian
*ilai !urni:
-kerajinan

'B&:
'B
-mereka cipta
'P:
-5erbal
linguistik
B-B:
-merujuk
pelbagai
sumber
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
10
11 - 1:
MAC
Tema
Bumi Bertuah
Ta!"#
'ampung
-ontoh
PKJR
U&'( $
Ke+e*ama(a&
/e)/a+'#a*
Ta!"# 1
Ce)ma( -a&
Se*ama(
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyatakan
permintaan dan
hasrat menggunakan
ungkapan yang
sesuai.
- menerangkan
makna perkataan
yang terdapat dalam
bahan yang dibaca,
- membina pelbagai
jenis ayat
berdasarkan
perkataan dan topik.
1. Me&2a(a#a&
1e&-a1a( (e&(a&0 ,a)a
2a&0 +e*ama( #e('#a
/e)/a+'#a* -e&0a&
a2a( 2a&0 /e("*.
2. Me&"*'+ #a)a&0a&
a"(3/'30)a9'
BA#" Se/"a4 Ba+'#a*C.
3. Me&2e&a)a'#a& ,')'
#e+e*ama(a& 2a&0
1e)*" a-a 1a-a /a+'#a*
-a& 1e&"&00a&0
/a+'#a*.
1.6 !enyatakan
permintaan secara
berterus-terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi
dan
paralinguistik yang sesuai
untuk
menguatkan permintaan.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.
$.1 Me&0em"#a#a& '-ea6
-a& 1e&-a1a( (e&(a&0
+e+"a(" 1e)#a)a +e,a)a
(e)1e)'&,'6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
10.1 Me&04a+'*#a&
1e&"*'+a& 1e*/a0a' 0e&)e
71)3+a -a& 1"'+'8 (e)ma+"#
eme*
2a&0 m"-a46 me&a)'# -a&
/e)ma#&a.
1.6 Aras , #i$:
!engajukan hasrat dengan
menggunakan ungkapan
yang sesuai.
.1 Aras . #ii$:
!enjelaskan makna
perkataan mengikut
konteks.
".1 Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat
berdasarkan topik yang
diberikan.
$.1 A)a+ 27'8
Me&0em"#a#a& 1e&-a1a(
/a0' me&!e*a+#a& '-ea
(e&(a&0 '+" 1e)/'&,a&0a&
10.1 A)a+ 37'8
Me&"*'+ #a)a&0a&
/e)-a+a)#a& (a!"# 2a&0
-'/e)'#a&.
&atabahasa:
-kata bantu
'osa kata:
-kampung
contoh
-anugerah
-%aedah
-bertuah
-merancang
-mencapai
-mengekalkan
-diistiharkan
Simpulan
Bahasa:
-dalam tangan
-mencari jalan
-titik peluh
Ta(a/a4a+a
Ka(a a-!e#('9
K3+a #a(a
-Aa+
#e+e*ama(a&
-1ema&("*
,a4a2a
-1e&e/a(6
/e)9"&0+'
-,e)a46
me&!e!a#
)lmu:
-ekonomi
*ilai !urni:
-kebersihan
dan keindahan

'B&:
'B
-membuat
gambaran
mental
'!1:
-imaginasi dan
kreati5iti
!)*//7 11
7J)A* P38&3*/A+A* P3*//A9 1 # 1" : ,, !A- $
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 7 23 > 31 MAC 2013 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
12
1 > :
APRIL
Tema
Bumi
Bertuah
Ta!"#
+asil dari
bumi
PKJR
U&'( $
Ke+e*ama(-
a&
Be)/a+'#a*
Ta!"# 2
T31'
Ke*e-a)
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menerangkan %akta
dan mesej yang
terdapat dalam bahan
yang dibaca,
- membaca dan
menja(ab soalan
pemahaman
berdasarkan teks yang
dibaca.
- membetulkan
kesilapan ejaan,
perkataan, dan tanda
baca dalam hasil kerja
rakan.
1.Be)/'&,a&0 -e&0a&
me&0em"#a#a&
1e&-a1a( (e&(a&0
#e/a'#a& mema#a' (311'
#e*e-a).
2. Me&"*'+ ('0a
#e1e&('&0a& mema#a'
(31' #e*e-a)
me&00"&a#a& a2a( 2a&0
/e("*6
3.Me&2e&a)a'#a&
*a&0#a4-*a&0#a4
1ema#a'a& (31' #e*e-a)
2a&0 /e("*.
1. !emberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
., !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.
1;., !engedit dan
memurnikan hasil
penulisan.
$.1 Me&0em"#a#a& '-ea6
-a& 1e&-a1a( (e&(a&0
+e+"a(" 1e)#a)a +e,a)a
(e)1e)'&,'6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
%.2 Mem/'&a -a& me&"*'+
a2a( ("&00a* -a& a2a(
ma!m"# -a*am +e+"a("
1e&"*'+a& (e#+ (e&(a&0
+e+"a(" (a!"#.
1. Aras , #i$:
!enerangkan %akta dan
mesej yang terdapat
dalam bahan.
Aras . #ii$
!enja(ab soalan
pemahaman
berdasarkan teks yang
dibaca.
1;., Aras 1 #i$:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan perkataan dan
tanda baca dalam teks.
$.1 A)a+2 7'8
Me&0em"#a#a&
1e&-a1a( /a0'
me&!e*a+#a& '-ea
(e&(a&0 '+"
1e)/'&,a&0a&.
%.2 A)a+ 17'8
Mem/'&a a2a( ("&00a*
-a& a2a( ma!m"#
/e)-a+a)#a (a!"#.
&atabahasa:
-Predikat %rasa
kerja
'osa kata:
-ditebang
-diangkut
-dikitar
-sisa buangan
-kotar semula
-
mengusahakan
-gigih
-keme(ahan
-kesabaran
Ta(a/a4a+a
A2a( ("&00a*
A2a( ma!m"#
K3+a #a(a
-1e&"&00a&0
-4e&(a#a&
)lmu:
-kajian tempatan
*ilai !urni:
-menyayangi
alam sekitar

'B&:
'B
menyelesaikan
masalah
'!1:
-ramalan
)lmu:
-pendidikan
moral
P'J8
Pendidikan
Si5ik
dan 'e(arga-
-negaraan
*ilai !urni:
-kasih sayang
Berdikari
Bertanggung-
ja(ab
Berdisiplin
!ematuhi
peraturan
'B&:
'B
-mengumpul
dan
mengelaskan
-memberi
pendapat
Pembelajaran
'ontekstual
'!1-meramal
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
13
%- 12
APRIL
Tema
!enuju 'e
Puncak
Jaya
Ta!"#
Berusaha
demi
'ejayaan
PKJR
U&'( :
Be)/a+'#a*
-e&0a&
Se*ama(
Ta!"# 1
Pe)a(")a&
Be)/a+'#a*
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyampaikan cerita
dengan yakin dan gaya
yang sesuai,
- membaca lancar
pantun dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
- menbina ayat majmuk
dengan kata hubung
yang betul,
1. Mem/e)'#a& 1e&-a1a(
-a& a*a+a& (e&(a&0
)'+'#3 2a&0 -'4a-a1'
3*e4 1e&"&00a&0
/a+'#a*.
2. M")'- me&'*'+
,a-a&0a& ('&-a# /a*a+
(e)4a-a1 +'("a+' 2a&0
-'/e)'.
3. Me&2a(a#a&
#e1e&('&0a& mema("4'
1e)a(")a& !a*a& )a2a -a&
*a*"a& 2a&0 +e*ama(
"&("# me&'&0#a(#a&
#e+e*ama(a& +ema+a
/e)/a+'#a*.
,.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,%rasa,
ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan
jelas.
., !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.
6.1 !engemukakan idea,
dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.
4.1 !engimlak #mengambil
rencana$ berdasarkan teks
yang diperdengarkan.
,.1 Aras 1 #ii$:
!enyampaikan cerita
menggunakan diksi
yang telah dipilih.
., Aras 1 #i$:
!embaca lancar bahan
bukan sastera dan
bahan sastera, iaitu
pantun dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
"., Aras , #i$
!embina ayat majmuk
dengan
menggunakan kata
hubung.
$.1 A)a+ 37'8
Mem/e)'#a& )e+13&+
(e&(a&0 +e+"a(" '+"
2a&0 -'/'&,a&0#a&
-e&0a& me&00"&a#a&
a*a+a& 2a&0 +e+"a'.
@.1 A)a+ 17'8
Me&0am/'* 'm*a#
1e)#a(aa& -a& a2a(
-e&0a& e!aa& -a& (a&-a
/a,a 2a&0 /e("*
&atabahasa:
-kata kerja tak
transiti%
'osa kata:
-liburan
-gamat
-matlamat
-palas
-kelinci
-rintangan
-cekal
-tabah
-memancarkan
-berseri
Ta(a/a4a+a
A2a( Ta&2a
A2a( ma!m"#
K3+a #a(a
-(31' #e*e-a)
-1a1a& (a&-a
!a*a&
-a*a( 1ema&("*
,a4a2a
-1e&"&00a&0
)lmu:
-Sejarah
PKJR
Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-tanggung ja(ab
Mema("4'
1e)a(")a&
Be)4ema4
Be)-'+'1*'&
Me&!a0a
#e+e*ama(a& -')'
'B&:
'B
-membanding dan
membe<akan
me&0em"#a#a&
1a&-a&0a&
B-B:
-berbincang untuk
membuat
keputusan
#3&(e#+("a*
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1$
1: - 1@
APRIL
Tema
!enuju 'e
Puncak
Jaya
Ta!"#
&ukang
masak
PKJR
U&'( :
Be)/a+'#a*
-e&0a&
Se*ama(
Ta!"# 2
Ba4a2a
Sema+a
Be)/a+'#a*
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyampaikan cerita
dengan yakin dan gaya
yang sesuai,
- membaca dan
menerangkan makna
perkataan, rangkai kata
dan ayat .
-menyusun maklumat
mengikut perenggan
untuk menjadi
karangan yang
lengkap.
1. Me&2a(a#a& /a4a2a
2a&0 -'4a-a1' +ema+a
/e)/a+'#a* -e&0a&
/a4a+a 2a&0 /e("*.
2. Mem/a,a a2a( -e&0a&
+e/"(a& -a& '&(3&a+'
2a&0 /e("*.
3.Me&2a(a#a&
#e1e&('&0a& mema("4'
1e)a(")a& !a*a& )a2a -a&
*a*"a& 2a&0 +e*ama(
"&("# me&'&0#a(#a&
#e+e*ama(a& +ema+a
/e)/a+'#a*
,.1 Bercerita dengan
menggunakan
kata,%rasa, ayat serta
sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara
yang dibaca.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai
genre #prosa dan puisi$
termasuk emel yang
mudah, menarik dan
bermakna.
2.2 Me*a13)#a& +e+"a("
1e)#a)a -e&0a&
me&00"&a#a& /a4a+a
2a&0 +e+"a' -a& (e1a(.
:.1 Mem/a,a #"a(
1e)#a(aa& -a& a2a(
-e&0a& +e/"(a& -a&
'&(3&a+' 2a&0 /e("* -a&
mema4am' 1e)#a)a 2a&0
-'/a,a.
,.1 Aras , #i$:
Bercerita berdasarkan
bahan yang telah dibaca
dan peristi(a yang dialami
dengan menggunakan
pelbagai jenis ayat.
.1 Aras 1 #ii$:
!enerangkan makna
perkataan, rangkai kata
ayat.
1;.1 Aras 1 #ii$:
!enyusun isi mengikut
perenggan menjadikan
karangan yang lengkap.
2.2 A)a+ 27'8
Me&2a(a#a& 1e)#a)a-1e)#a)a
1e&('&0 +e+"a(" 1e)'+('5a
:.1 A)a+27'8
Mem/a,a -a& mema4am'
1e*/a0a' !e&'+ a2a( -e&0a&
mem/e)'#a& 1e&e#a&a&
1a-a '&(3&a+' /e)-a+a)#a&
(a&-a /a,a.
&atabahasa:
-ayat songsang
'osa kata:
-muruku
-ramuan
-menguli
-dihias
-tose
-capati
-che%
-hasrat
Ta(a/a4a+a
A2a( 1e&2a(a
A2a( ma!m"#
K3+a #a(a
-/e)*31a#
-)'+'#3
-*a*"a& #3&0+'
-+e1'( "-a&0
-1e)+'m1a&0a&
)lmu:
-pendidikan moral
PKJR
Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-kerajinan
Be)-'#a)'
Be)(a&00"&0!a5a
/
Be)-'+'1*'&
Mema("4'
1e)a(")a&
'B&:
'B
-menyusun
mengukut
keutamaan
-mem/e)'
1e&-a1a(
Pembelajaran
'ontrukti5isma
KMD-me)ama*
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1:
22 - 2=
APRIL
Tema
!enuju 'e
Puncak
Jaya
Ta!"#
+ijjas
'asturi
PKJR
U&'( =
Pe)!a*a&a&
Se*ama(
Me&00"&a-
#a&
Pe&0a&0#"-
(a& A5am
Ta!"# 1
Pe&0a&0#"-
(a& A5am
D' Ma*a2+'a
Pada akhir unit ini
murid dapat:
-membuat rumusan dan
keputusan dengan
berbincang,
- menyatakan ciri-ciri
karangan biogra%i
dengan tepat,
- menulis karangan
biogra%i dengan baik.
1.Mem/e&(a&0#a&
ma#*"ma( (e&(a&0
/e/e)a1a !e&'+
1e&0a&0#"(a& a5am -'
Ma*a2+'a.
2.Me&"*'+ #e*e/'4a& -a&
#e*ema4a&
me&00"&a#a&
1e&0a&0#"(a& a5am.
3.Me&2a(a#a& ,a)a
me&00"&a#a&
1e&0a&0#"(a& a5am
+e,a)a /e)4ema4.
1., Bertanya dan
menja(ab tentang
sesuatu perkara secara
bertatasusila.
0., !engenal pasti
pelbagai genre penulisan.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai genre
#prosa dan puisi$
termasuk emel yang
mudah, menarik dan
bermakna.
3.1 Me&2am1a'#a&
ma#*"ma( (e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a a(a" (a!"# -e&0a&
me&00"&a#a& #a(a6 I+('*a46
9)a+a6+()"#(") a2a( 2a&0
/e("* -a& *a)a+ /a4a+a
2a&0 +e+"a'.
%.1 Mem/'&a -a& me&"*'+
1e)#a(aa&6 a2a( ("&00a*
-a& a2a( ma!m"#.
1., Aras .#i$:
Bersoal ja(ab untuk
membuat rumusan dan
keputusan.
0., Aras 1#i$.
!engecam dan mengenal
pasti
%ormat pelbagai genre.
1;.1 Aras , #i$:
!embina ayat topik dan
ayat huraian untuk
membina perenggan yang
lengkap.
3.1 A)a+ 37'8
Mem/e&(a&0#a& ma#*"ma(
2a&0 -'1e)3*e4' -e&0a&
me&00"&a#a& a2a( 2a&0
(e1a(.
%.1 A)a+ 17'8
Me&"*'+ 1e)#a(aa& -a&
1e*/a0a' !e&'+ a2a(
/e)-a+a)#a& (31'# 2&a0
-'/e)'#a&.
&atabahasa:
-subjek dan
predikat
'osa kata:
-biogra%i
-pendidikan
-arkitek
-pengajian
-bergiat
-pelan
-usaha(an
-diilhamkan
Ta(a/a4a+a
Ka(a &ama am
K3+a #a(a
-1e&0a&0#"(a&
a5am
-m3&3)e*6
#3m"(e)
)lmu:
-Sejarah
PKJR
Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-tanggung ja(ab
Mema("4'
1e)a(")a&
Be)4ema4
Be)-'+'1*'&
Me&!a0a
#e+e*ama(a& -')'
'B&:
'B
-membanding dan
membe<akan
me&0em"#a#a&
1a&-a&0a&
B-B:
-berbincang untuk
membuat
keputusan
#3&(e#+("a*
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1=
2@
APRIL
3 MEI
Tema
&ekstil
'ebangga-
an 'ita
Ta!"#
-antik dan
!ena(annya
Sari
PKJR
U&'( =
Pe)!a*a&a&
Se*ama(
Me&00"&a#a&
Pe&0a&0#"(a&
A5am
Ta!"# 2
Pe&"m1a&0
2a&0 +e*ama(
-a& Be)(a&0-
0"&0!a5a/
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mengumpulkan,
menyusun dan
mengemukakan isi
penting daripada
sesuatu topik yang
dibincangkan,
- membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara
yang dibaca,
- membina ayat
majmuk daripada dua
atau lebih ayat tunggal
yang diberikan,
1.me&2a(a#a& #e*a#"a&
2a&0 ('-a# +e*ama( -a&
a#'/a(&2a !'#a ('-a#
mema("4' 1e)a(")a&
1e&00"&aa&
1e&0a&0#"(a& a5am.
2.Me&2e&a)a'#a&
/e/e)a1a 1e)a(")a&
1e&('&0 #e('#a me&a'#'
/a+.
3.me&2a(a#a& ,a)a
me&00"&a#a&
1e&0a&0#"(a& a5am
+e,a)a /e)4ema4.
.., !enghuraikan
maklumat dengan
menggunakan alasan
yang
meyakinkan.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami
perkara yang dibaca.
".1 !embina dan
menulis perkataan,
ayat tunggal dan ayat
majmuk.
2.2 Me*a13)#a&
+e+"a(" 1e)#a)a
-e&0a& me&00"&a#a&
/a4a+a 2a&0 +e+"a'
-a& (e1a(.
10.1 Me&04a+'*#a&
1e&"*'+a& 1e*/a0a'
0e&)e 71)3+a -a&
1"'+'8 (e)ma+"# eme*
2a&0 m"-a46 me&a)'#
-a&
/e)ma#&a.
.., Aras 1 #i$:
!engembangkan idea
tentang sesuatu perkara
dengan memberikan alasan
yang sesuai.
.1 Aras , #i$:
!embaca dan memahami
pelbagai jenis ayat dengan
memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan
tanda baca.
".1 Aras . #i$:
!embina ayat majmuk
daripada dua atau lebih
ayat tunggal yang
diberikan.
2.2 A)a+ 27'8
Me&2am1a'#a& 1e)#a)a-
1e)#a)a 1e&('&0 +e+"a("
1e)'+('5a.
10.1 A)a+ 17'8
Me&0e&a* 1a+(' '+' -a)'1a-a
1e*/a0a' +"m/e)
/e)-a+a)#a& (a!"#.
&atabahasa:
-kata adjekti%
'osa kata:
-dihebahkan
-pesta
-bermutu
-istime(a
-keemasan
-ansuran
-kredit
-tradisional
Ta(a/a4a+a
Ka(a &ama am
K3+a #a(a
-m3&3)e*
-#3m"(e)
-1e&0a&0#"(a&
a5am
-#e+e*ama(a&
-#e,e-e)aa&
)lmu:
-seni dan budaya
PKJR
Pe&-'-'#a&
S'A'# -a&
Ke5a)0a-
&e0a)aa&
*ilai !urni:
kesederhanaan
Mema("4'
1e)a(")a&
Be)4ema4
Be)-'+'1*'&
Me&!a0a
#e+e*ama(a&
-')'
'B&:
'B
-menghubung
kait
me&0em"#a#a&
1a&-a&0a&
'!1:
-proses ino5asi
sosial
#3&(e#+("a*
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1?
= > 10 MEI
Tema
&ekstil
'ebangga-
an 'ita
Ta!"#
&anda !ata
dari Sara(ak
PKJR
U&'( ?
D'*ema
Ta!"# 1
U(ama#a&
Ke+e*ama(a&
Pada akhir unit ini murid
dapat:
- mengumpulkan,
menyusun dan
mengemukakan isi
penting daripada sesuatu
topik yang dibincangkan,
- membaca prakata,
glosari, bibliogra%i untuk
mendapatkan maklumat.
- menulis perkataan dan
ayat dengan
menggunakan tulisan
berangkai dengan kemas
dan cantik.
1. Mem/a,a -a&
me&2a(a#a& 9a#(a 2a&0
(e)-a1a( -a*am #a-
1e)ma'&a& R3#e( D'*ema.
2. Me&,a(a( &3(a +e/a/
-a& a#'/a( +e+"a("
('&-a#a& 2a&0 -'am/'*
/e)-a+a)#a& +'("a+'
(e)(e&(" -a*am /e&("#
0)a9'#.
3 Me&2a(a#a& a#'/a(
1e&0a)"4 )a#a&-)a#a&
+ema+a mem/"a(
#e1"("+a& (e&(a&0 +'("a+'
2a&0 +e*ama( -' !a*a& )a2a.
..1 !enyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dengan
menggunakan kata,
)stilah, %rasa, struktur
ayat yang betul dan
laras bahasa yang
sesuai.
0.1 !erujuk pelbagai
sumber untuk
mendapatkan
maklumat bagi tajuk
yang sedang dikaji
termasuk
maklumat daripada
internet.
".. !enulis perkataan
dan ayat dengan
menggunakan tulisan
berangkai yang
kemas.
=.3 Mem/a,a -a&
me&0e&a* 1a+(' '+'
"(ama -a& '+'
+am1'&0a& -a)'1a-a
(e#+.
%.2 Mem/'&a -a&
me&"*'+ a2a( ("&00a*
-a& a2a( ma!m"#
-a*am +e+"a("
1e&"*'+a& (e#+ (e&(a&0
+e+"a(" (a!"#.
..1 Aras 1 #ii$:
!engemukakan isi penting
dengan jelas.
0.1 Aras . #i$:
!eneliti prakata, glosari,
bibliogra%i untuk
mendapatkan maklumat.
".. Aras , #i$:
!enulis ayat dengan
menggunakan tulisan
berangkai dengan kemas
dan cantik.
=.3 A)a+ 17'8
Mem/a,a -a& me&2a(a#a&
9a#(a 2a&0 (e)-a1a( -a*am
(e#+.
%.2 A)a+ 17'8
mem/'&a a2a( ("&00a* -a&
a2a( ma!m"# /e)-a+a)#a&
(a!"#.
&atabahasa:
-kata penguat
'osa kata:
-bungkusan
-sejahtera
-kra% tangan
-upacara
-kain samping
-%lora
-pua kumbu
Peribahasa:
-ada akal
-lepas tangan
-cari jalan
Ta(a/a4a+a
Ka(a a-!e#('9
K3+a #a(a
-13+'('9
-&e0e('9
-/3&,e&0
-me&04a+"(
)lmu:
-seni dan budaya
Pe&-'-'#a&
S'A'# -a&
Ke5a)0a-
&e0a)aa&
Ka!'a&
Tem1a(a&
*ilai !urni:
-kasih sayang
Be)4ema4
('&00'
'B&:
'B
-menyusun
mengikut
keutamaan
-mem/a&-'&0
/e<a
B-B:
-merujuk
pelbagai sumber
-/a,aa&
*"&,")a&
'P-'&(e)1e)+3&a
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
MINGGU
1%
13 - 1?
MEI
Tema
&ekstil
'ebanggaan
'ita
Ta!"#
Songket
&enunan
!elayu
PKJR
U&'( ?
D'*ema
Ta!"# 2
Ke+e*ama(-a&
-' Ja*a& Ra2a
Pada akhir unit ini murid
dapat:
- mengumpulkan,
menyusun dan
mengemukakan isi
penting daripada sesuatu
topik yang dibincangkan,
- membaca teks pelbagai
genre dan mengenal
pasti %ormat laporan dan
catatan.
- mengimlak pelbagai
teks yang dibacakan
dengan menggunakan
ejaan dan tanda baca
yang betul.
1.Mem/e)'#a& 1e&-a1a(
(e&(a&0 +e+"a(" +'("a+'
#e+e*ama(a& !a*a& )a2a
2a&0 -'("&!"##a&.
2. Me&"*'+ #a)a&0a&
(e&(a&0 1e&0a*ama&
me&00"&a#a&
1e&0a&0#"(a& a5am.
3. Me&2a(a#a& a#'/a(
1e&0a)"4 )a#a&-)a#a&
+ema+a mem/"a(
#e1"("+a& (e&(a&0 +'("a+'
2a&0 +e*ama( -' !a*a& )a2a.
..1 !enyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dengan
menggunakan kata,
)stilah, %rasa, struktur
ayat yang betul dan
laras bahasa yang
sesuai.
0., !engenal pasti
pelbagai genre
penulisan.
4.1 !engimlak
#mengambil rencana$
berdasarkan teks
yang
diperdengarkan.
$.1 Me&0em"#a#a&
'-ea6 -a& 1e&-a1a(
(e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a +e,a)a
(e)1e)'&,'6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
10.1 Me&04a+'*#a&
1e&"*'+a& 1e*/a0a'
0e&)e 71)3+a -a&
1"'+'8 (e)ma+"# eme*
2a&0 m"-a46 me&a)'#
-a& /e)ma#&a.
..1 Aras , #ii$:
!enyampaikan isi penting
tentang sesuatu tajuk
secara tersusun dengan
bahasa yang mudah.
0., Aras 1 #i$:
!engecam dan mengenal
pasti %ormat pelbagai genre.
4.1 Aras , #i$:
!engimlak pelbagai jenis
ayat yang diperdengarkan.
$.1 A)a+ 27'8
Me&0em"#a#a& 1e&-a1a(
/a0' me&!e*a+#a& '-ea
(e&(a&0 '+" 1e)/'&,a&0a&.
10.1 A)a+ 37'8
Me&"*'+ #a)a&0a&
/e)-a+a)#a& (a!"# 2a&0
-'/e)'#a&.
&atabahasa:
-tanda baca
'osa kata:
-mena(an
-tenunan
-terpaut hati
-raja sehari
-taklimat
-pemprosesan
-pameran
Ta(a/a4a+a
Ka(a a)a4
K3+a #a(a
-#e*am-#a/"(
-me&04a&(a)
-me&!em1"(
-me*e(a##a&
-1'&00')
)lmu:
-seni dan budaya
Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
Ka!'a& Tem1a(a&
*ilai !urni:
-cinta akan negara
Be)4ema4 ('&00'
'B&:
'B
-menganalisis
-mem/a&-'&0
/e<a
'P:
-mu<ik
-'&(e)1e)+3&a*
B-B
-/a,aa& *"&,")a&
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU 1@
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 > 2$ MEI 2013 8
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 7 2: MEI > @ JUN 8
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
20
10- 1$
JUN
Tema
Seni
!emperta-
hankan 1iri
Ta!"#
=ushu
PKJR
U&'( %
Ja*a& Ra2a -'
Ma*a2+'a
Ta!"# 1
Ke&a*' Ja*a&
Ra2a -'
Ma*a2+'a
Pada akhir unit ini murid
dapat:
- mendengar, menerima
dan melaksanakan
arahan serta pesanan
dengan betul dan tepat.
- membaca dan
menyatakan %akta yang
terdapat dalam teks,
- membina ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
betul berdasarkan tajuk
1. Mem/e)' )e+13&+
(e&(a&0 !a*a& )a2a -'
Ma*a2+'a.
2. Mem/'&a a2a( ("&00a*
-a& a2a( ma!m"#
/e)-a+a)#a& 0)a9'#
4'e)a)#' !a*a& )a2a -e&0a&
/e("*.
3. Me*e&0#a1#a& 4'e)a)#'
!a*a& )a2a -' Ma*a2+'a -a&
ma&2a(a#a& #e1e&('&0a&
me)a&,a&0 1e)!a*a&a&
1.. !emberikan dan
memahami arahan
serta pesanan
tentang sesuatu
perkara.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami
perkara yang
dibaca.
%.2 Mem/'&a -a&
me&"*'+ a2a(
("&00a* -a& a2a(
ma!m"# -a*am
+e+"a(" 1e&"*'+a&
(e#+ (e&(a&0
+e+"a(" (a!"#.
$.1 Me&0em"#a#a&
'-ea6 -a& 1e&-a1a(
(e&(a&0 +e+"a("
1e)#a)a +e,a)a
(e)1e)'&,'6 (e1a( -a&
(e)+"+"&.
1.. Aras 1 #i$:
!endengar dan memahami
arahan dan pesanan.
.1 Aras . #ii$:
!enjelaskan makna
perkataan mengikut
konteks.
"., Aras 1 #i$:
!embina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
$.1 A)a+ 37'8
Mem/e) )e+13&+ (e&(a&0
+e+"a(" '+" 2a&0
-'/'&,a&0#a& -e&0a&
me&0em"#a#a& a*a+ a&
2a&0 +e+"a'.
%.2 A)a+ 17'8
Mem/'&a a2a( ("&00a* -a&
a2a( ma!m"#.
&atabahasa:
-kata sendi
nama
'osa kata:
-(ira
-(ajar
-merangkul
-kejohanan
-jangkaan
-menyumbang
-mengulas
-perangsang
Ta(a/a4a+a
A2a( ("&00a*
A2a( ma!m"#
K3+a #a(a
-*3)3&0
-1*a<a (3*
-#e&-e)aa&
/e)a(
-#e&-e)aa&
)'&0a&
)lmu:
-seni dan budaya
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&a0a)aa&
-Ka!'a& Tem1a(a&
*ilai !urni:
-kebersihan %i<ikal
dan mental
Be)4ema4 ('&00'
H3)ma(-
me&043)ma('
'B&:
'B
-menganalogi

'P:
-kinestetik
-'&(e)1e)+3&a*
B-B:
-/a,aa& *"&,")a&
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
21
1? - 21
JUN
Tema
Seni
!emper-
tahankan 1iri
Ta!"#
Silambam
PKJR
U&'( %
Ja*a& Ra2a -'
Ma*a2+'a
Ta!"# 2
T'/a -e&0a&
Se*ama(
Pada akhir unit ini murid
dapat:
- mendengar, menerima
dan melaksanakan
arahan serta pesanan
dengan betul, tepat dan
tersusun,
- membaca dan
menyatakan %akta yang
terdapat dalam teks,
- menyusun maklumat
mengikut perenggan bagi
menghasilkan karangan
yang lengkap,
1.mem/a,a ma#*"ma(
2a&0 (e)-a1a( -a*am
/a4a& )a&0+a&0a& -e&0a&
/e("*.
2./e),e)'(a (e&(a&0 (a&-a
-a& '+2a)a( !a*a& )a2a 2a&0
-'*'4a( -e&0a& /a4a+a
2a&0 /e("*.
3.me&2a(a#a& #e1e&('&0a&
me)a&,a&0 1e)!a*a&a&
"&("# ('/a #e -e+('&a+'
1.. !emberikan dan
memahami arahan
serta pesanan
tentang sesuatu
perkara.
0.. !embaca dan
mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai
genre #prosa dan
puisi$ termasuk emel
yang mudah, menarik
dan
bermakna.
:.1 Mem/a,a #"a(
1e)#a(aa& -a& a2a(
-e&0a& +e/"(a& -a&
'&(3&a+' 2a&0 /e("*
-a& mema4am'
1e)#a)a 2a&0
-'/a,a.
2.1 Be),e)'(a -e&0a&
me&00"&a#a&
#a(a69)a+a6 a2a( +e)(a
+e/"(a& -a& '&(3&a+'
2a&0 /a'# -a& !e*a+.
1.. Aras , #i$:
!endengar, menerima dan
melaksanakan arahan serta
pesanan dengan betul,
tepat dan tersusun.
0.. Aras 1 #i$:
!embaca dan menyatakan
%akta yang terdapat dalam
teks.
1;.1 Aras 1 #ii$:
!enyusun isi mengikut
perenggan menjadikan
karangan yang lengkap.
:.1 A)a+ 37'8
Mem/a,a 1e('#a& -e&0a&
+e/"(a& -a& '&(3&a+' 2a&0
/e("* -a& me&a)'#.
2.1 A)a+ 27'8
Be),e)'(a /e)-a+a)#a& /a4a&
2a&0 (e*a4 -'/a,a -a&
1e)'+('5a 2a&0 -'a*am'
-e&0a& me&00"&a#a&
1e*/a0a' !e&'+ a2a(.
&atabahasa:
-kata pemeri
'osa kata:
-silambam
-pengumuman
-kemahiran
-teknik
-
mempertahank
an diri
-kelincahan
-senjata
-mengelakkan
-(arisan
Ta(a/a4a+a
Ka(a a)a4
K3+a #a(a
-me)," (a&-a
-1e(a
-!am/a(a&
-*3#a+'
)lmu:
-seni dan budaya
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&a0a)aa&
-Ka!'a& Tem1a(a&
*ilai !urni:
-kebersihan %i<ikal
dan mental
Be)4ema4 ('&00'
H3)ma(-
me&043)ma('
'B&:
'B
-membuat
keputusan

'P:
-kinestetik
-'&(e)1e)+3&a*
B-B:
-/a,aa& *"&,")a&
MINGGU
TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN
PLAN-J /
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TAJUK BAHASA KURIKULUM DISEMPURN
A-KAN
MINGGU
22
2$ -2%
JUN
Tema
Seni
!emperta-
hankan 1iri
&ajuk:
Belajar
Bersilat

Pada akhir unit ini murid
dapat:
- menyatakan maklumat
yang tersurat dan tersirat
berdasarkan teks yang
dibaca.
- membaca dan
mengecam isi penting
dan isi sampingan
daripada teks,
- membina ayat topik dan
ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang lengkap.
1. !emberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
0.. !embaca dan
mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai
genre #prosa dan
puisi$ termasuk emel
yang mudah, menarik
dan
bermakna.
1. Aras . #i$:
!enerangkan maklumat
yang tersurat dan tersirat
tentang sesuatu peristi(a.
0.. Aras , #i$:
!embaca dan mengecam
isi penting dan isi
sampingan daripada
pelbagai bahan bacaan.
1;.1 Aras , #i$:
!embina ayat topik dan
ayat huraian untuk
membina perenggan yang
lengkap.
&atabahasa:
-ayat akti%
dan ayat pasi%
'osa kata:
-persilatan
-maha guru
-berbakti
-memiliki
-pahla(an
-diancam
-(arisan
-serangan
-bunga gerakan
-silat olahraga
)lmu:
-seni dan budaya
Ma(ema('#
*ilai !urni:
-kebersihan %i<ikal
dan mental
-/e)(3*a# a&+")
-(3*e)a&+'
'B&:'B
-membuat ramalan
-mem/"a(
)"m"+a&
'!1:-strategi
mengatasi cabarab
KP-A'+"a* )"a&0
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
23
1 > :
JULAI
Tema
-intailah
Alam 'ita
Ta!"#
-intai Alam
yang )ndah
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menerangkan
maklumat yang
tersurat tentang
sesuatu kejadian,
- membaca
petikan dan
mengenal pasti
kata, %rasa,
peribahasa dan
ayat yang terdapat
dalam teks.
- menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
penulisan
karangan.
1.6 !enyatakan permintaan
secara berterus-terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan
paralinguistik yang sesuai
untuk menguatkan
permintaan.
0., !engenal pasti pelbagai
genre penulisan.
"., !embina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
1.6 Aras . #i$:
!enyatakan sebab akibat
untuk menyokong sesuatu
permintaan.
0., Aras , #i$:
!engenal pasti kata, %rasa,
peribahasa dan ayat yang
digunakan dalam sesuatu
genre.
"., Aras .
i. !enulis karangan prosa.
&atabahasa:
-imbuhan
akhiran
'osa kata:
-terurus
-bersepah
-tersumbat
-merebak
-(abak
-usaha(an
-perla(aan
-pusat
peranginan
-sanjung tinggi
Peribahasa:
-bagai bulan
jatuh ke riba
-indah khabar
daripada rupa
-sambil
menyelam
minum air
-masa itu emas
-buah mulut
)lmu:
-alam sekitar
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
-#a!'a& Tem1a(a&
*ilai !urni:
-peka terhadap isu
alam sekitar

'B&:
'B
-mensintesis
Pembelajaran
'onstrukti5isme
)lmu:
-sains perubatan
-Pe&-'-'#a&
S'A'# -a&
Ke5a)0a&e0a)a
a&
*ilai !urni:
-kebersihan
-/e)-'#a)'
-
/e)(a&00"&0!a5
a/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-mengitlak
-
me&0#*a++'9'#a+
'
'onsturkti5isme
BCB-me&,a(a(
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
2$
% - 12
JULAI
Tema
-intailah
Alam 'ita
Ta!"#
Jerebu dan
+ujan Asid
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menerangkan
maklumat yang
tersurat tentang
sesuatu kejadian
berdasarkan
gambar.
- menja(ab soalan
pemahaman
berdasarkan teks
laras sains dengan
betul,
- mengedit teks
yang diberikan dari
segi penggunaan
penanda (acana.
1. !emberikan penjelasan
tentang sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat.
., !embaca kuat teks prosa
dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta memahami
perkara yang dibaca.
1;., !engedit dan
memurnikan hasil penulisan.
1. Aras . #i$:
!enerangkan maklumat
yang tersurat dan tersirat
tentang sesuatu peristi(a.
., Aras . #ii$:
!enja(ab soalan
pemahaman berdasarkan
teks yang dibaca.
1;., Aras . #i$:
!engenal pasti kesilapan
penggunaan penanda
(acana dalam penulisan.
&atabahasa:
-ayat penyata

'osa kata:
-jerebu
-jarak
penglihatan
-menyekat
-pencemar
-kimia
-asid
-kepekatan
-memudaratkan
-memusnahkan
-didak(a
-sabit
kesalahan
)lmu:
-sains perubatan
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-kebersihan
-/e)-'#a)'
-
/e)(a&00"&0!a5a
/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-mengitlak
- me&0#*a++'9'#a+'
'onsturkti5isme
BCB-me&,a(a(
MINGGU
TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN
PLAN-J /
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TAJUK BAHASA KURIKULUM DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2:
1: - 1@
JULAI
Tema
+argailah
'esihatan
&ajuk:
Aduh,
/atalnya
'epala>
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- membentangkan
%akta dengan
memberikan
alasan yang
sesuai,
-membaca teks
bukan sastera
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul,
- membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk
berdasarkan tajuk.
.., !enghuraikan maklumat
dengan menggunakan alasan
yang meyakinkan.
., !embaca kuat teks prosa
dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta memahami
perkara yang dibaca.
"., !embina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
.., Aras 1 #i$:
!engembangkan idea
tentang sesuatu perkara
dengan memberikan alasan
yang sesuai.
., Aras , #i$:
!embaca lancar bahan
bukan sastera dan bahan
sastera, iaitu sajak dengan
sebutan dengan intonasi
yang betul.
"., Aras 1 #i$:
!embina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
&atabahasa:
-kata tanya

'osa kata:
-mengaru-garu
-gatal-gatal
-jangkitan
-bintik-bintik
-merebak
-sentuhan
-mencegah
-jangkitan
-parasit
-perumah
Simpulan
Bahasa:
-nya(a-nya(a
ikan
-darah daging
-memberi muka
-angkat kaki
-naik angina
)lmu:
-sains perubatan
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-kebersihan
-/e)-'#a)'
-/e)(a&00"&0-
!a5a/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-menjana idea
-
me&0#*a++'9'#a+'
'P:
-menjana
interpersonal
BCB-me&,a(a
MINGGU 2=
PENILAIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 7 22 -2= JULAI 2013 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2?
2@
JULAI
= OGOS
Tema
+argailah
'esihatan
Ta!"#
Penjagaan
+idung
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- membentangkan
%akta dengan
memberikan
alasan yang
sesuai,
- menyatakan isi
penting
berdasarkan
bahan yang
dibaca,
- membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
perenggan
berdasarkan tajuk.
.., !enghuraikan maklumat
dengan menggunakan alasan
yang meyakinkan.
., !embaca kuat teks prosa
dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta memahami
perkara yang dibaca.
"., !embina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
.., Aras , #i$:
!embentangkan %akta
tentang sesuatu topik
dengan ulasan yang (ajar.
., Aras , #ii$:
!enyatakan isi-isi penting
berdasarkan bahan yang
dibaca.
"., Aras , #i$:
!embina perenggan
dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.
&atabahasa:
-kata penegas

'osa kata:
-telaga
-berna%as
-organ
-berkedut
-tertusuk
-resdung
-mukus
-penyedut
hampa gas
)lmu:
-sains perubatan
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-kebersihan
-/e)-'#a)'
-
/e)(a&00"&0!a5a
/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-menjana idea
-
me&0#*a++'9'#a+'
'P:
-menjana
interpersonal
BCB-me&,a(a
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 7 ? > 1% OGOS 2013 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2%
1@ - 23
OGOS
Tema
+argailah
'esihatan
Ta!"#
Badan
-ergas
!inda
-erdas
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyatakan
pendapat tentang
sesuatu topik
dengan betul.
-membaca petikan
dan menyatakan
makna perkataan
dengan betul
dengan merujuk
kamus.
- menulis tentang
perkara yang
menarik dalam
karya yang dibaca.
.., !enghuraikan maklumat
dengan menggunakan alasan
yang meyakinkan.
0.1 !erujuk pelbagai sumber
untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji
termasuk
maklumat daripada internet.
11.1 !enyatakan pandangan
tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
.., Aras . #i$:
!enjelaskan pendapat
tentang sesuatu topik
dengan mengemukakan
bukti yang (ajar.
0.1 Aras 1 #i$:
!erujuk kamus untuk
mencari makna perkataan
dan meneliti ejaan yang
tepat, mengikut susunan
perkataan.
11.1 Aras . #i$:
!engulas perkara menarik
dalam karya.
&atabahasa:
-ayat tanya

'osa kata:
-kecergasan
-risiko
-positi%
-psikologi
-organ deria
-organ
perna%asan
-ilustrasi
)lmu:
-sains perubatan
-Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa&
*ilai !urni:
-kebersihan
-/e)-'#a)'
-/e)(a&00"&0 -
!a5a/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-membuat
in%erens
-me&0#*a+'1'#a+'
B-B:
-merujuki kamus
dan halaman
kandungan
-me&,a(a(
MINGGU PLAN-J /
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBLAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2@
2= -30
OGOS
Tema
!akanan
Berkhasiat
+idup Sihat
Ta!"#
Sayur-
sayuran
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menggunakan
kata umum dan
kata istilah yang
betul semasa
berurusan
- membaca teks
pelbagai laras
bahasa dan
menja(ab soalan
pemahaman
dengan betul.
- menulis karangan
berdasarkan
gambar.
1.0 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transkasi dalam
urusan harian untuk
mendapatkan berangan dan
perkhidmatan.
., !embaca kuat teks prosa
dan puisi dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
"., !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
1.0 Aras 1 #ii$:
!enggunakan ayat yang
sesuai untuk mendapatkan
barangan dan
perkhidmatan.
., Aras . #ii$:
!enja(ab soalan
pemahaman berdasarkan
teks yang dibaca.
"., Aras . #i$:
!enulis karangan prosa.
&atabahasa:
-kata seru

'osa kata:
-membekalkan
-berkhasiat
-sumber serat
-dicelur
-kerdas
-kacang kelisah
)lmu:
-kesihatan
*ilai !urni:
-hemah tinggi
-/e)-'#a)'
-
/e)(a&00"&0!a5a
/
-/e)-'+'1*'&
'B&:
'B
-membuat
keputusan
-me&0#*a+'1'#a+'
Pembelajaran
'ontekstual
BCB
-me&,a(a(
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
30
2 - =
SEP
Tema
!akanan
Berkhasiat
+idup Sihat
Ta!"#
Susu
Pa-a a#4') "&'( '&'
m")'- -a1a(
- menggunakan
kata umum dan
kata istilah yang
betul semasa
berurusan,
- mengenal pasti
peribahasa dan
menyatakan
maksud peribahasa
yang dipelajari.
- menulis maklumat
daripada teks yang
dibaca dengan
betul.
.
1.0 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transkasi dalam
urusan harian untuk
mendapatkan berangan dan
perkhidmatan.
0., !engenal pasti pelbagai
genre penulisan.
1;.1 !enghasilkan penulisan
pelbagai genre #prosa dan
puisi$ termasuk emel
yang mudah, menarik dan
bermakna.
1.0 Aras , #i$:
!enggunakan kata dan
istilah yang betul semasa
berurusan.
0., Aras , #i$:
!engenal pasti kata, %rasa,
peribahasa dan ayat yang
digunakan dalam genre.
1;.1 Aras 1 #i$:
!engenal pasti maklumat
daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.
&atabahasa:
-imbuhan
apitan

'osa kata:
-jualan runcit
-dirumus
-label
-peket
-disejatkan
-hidangan
-diabetes
Perumpamaan:
-bagai kaca
jatuh ke batu
-bagai
melepaskan
anjing tersepit
-bagai kera
mendapat
bunga
-bagai dihiris
sembilu
-bagai itik
pulang petang
)lmu:
-pendidikan
jasmani dan
kesihatan

*ilai !urni:
-patuh kepada
peraturan dan
undang-undang
- Mema("4'
1e)a(")a&
'B&:
'B
-membuat hipotesis

B-B:
- membuat rujukan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
31
@ - 13
SEP
Tema
!akanan
Berkhasiat
+idup Sihat
Ta!"#
Buah-
buahan
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- berbincang
tentang sesuatu isu
dan memberikan
pandangan,
- membaca dan
menyatakan %akta
dan maklumat
berdasarkan tajuk,
- menngedit dan
menmbetulkan
kesilapan ejaan
perkataan dan
tanda baca yang
terdapat dalam
teks.
6.1 !engemukakan idea,
dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.
0.. !embaca dan mengenal
pasti isi utama dan isi
sampingan daripada teks.
1;., !engedit dan
memurnikan hasil penulisan.
6.1 Aras 1 #i$:
!engamati topik sesuatu
isu untuk memberikan
pandangan yang rele5en.
0.. Aras 1 #i$:
!embaca dan menyatakan
%akta yang terdapat dalam
teks.
1;., Aras 1 #i$:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan perkataan dan tanda
baca dalam teks.
&atabahasa:
-ayat seruan

'osa kata:
-kordial
-ulser
-di%teria
-jus
-hal(a
)lmu:
-pendidikan
jasmani dan
kesihatan
Pe&-'-'#a& S'A'#
-a&
Ke5a)0a&e0a)aa
&
*ilai !urni:
-peka rehadap isu
sosial
-Mema("4'
1e)a(")a&
'B&:
'B
-menjana idea

B-B:
-meringkaskan
maklumat
K3&(e#+("a*
KP-'&(e)1e)+3&a*
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA
-KAN
MINGGU
32
1? - 20
SEPT
Tema
=ira
*egara
Ta!"#
Jaguh
?lahraga
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyampaikan
sesuatu perkara
atau berita secara
ringkas dengan
bahasa yang betul,
- membaca contoh
beberapa genre
dan menyatakan
ciri penulisan yang
baik,
- menulis karangan
yang lengkap
berdasarkan tajuk
yang diberikan.
,., !elaporkan sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang sesuai dan tepat.
0., !engenal pasti pelbagai
genre penulisan.
"., !embina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
,., Aras 1 #i$:
!emberitahu sesuatu
berita secara ringkas
dengan menggunakan
bahasa yang betul.
0., Aras . #i$:
!enjelaskan ciri-ciri
penulisan yang baik
berdasarkan sesuatu
genre.
"., Aras , #i$:
!embina perenggan
dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk.
&atabahasa:
-kata perintah

'osa kata:
-jaguh olahraga
-pelari pecut
-bersemangat
(aja
-gergasi olahraga
-saingan
-kagum
-kegigihan
-gentar
)lmu:
-sejarah sukan
*ilai !urni:
- cinta akan
negara

'B&:
'B
-membanding
dan
membe<akan
-memberi
pendapat
'!1:
-pengumpulan
maklumat
MINGGU
TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN
PLAN-J /
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TAJUK BAHASA KURIKULUM DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
33
23 - 2?
SEPT
Tema
=ira
*egara
Ta!"#
!ena(an
Puncak
1unia
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyampaikan
sesuatu perkara
atau berita secara
ringkas dengan
bahasa yang betul,
- membaca dan
menentukan isi
penting dan isi
sampingan, serta
menyatakan mesej
penulisnya,
- memurnikan hasil
penulisan rakan
dengan
membetulkan
kesilapan ejaan,
perkataan, dan
tanda baca,
,., !elaporkan sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang sesuai dan tepat.
0.. !embaca dan mengenal
pasti isi utama dan isi
sampingan daripada
teks.
1;., !engedit dan
memurnikan hasil penulisan.
,., Aras , #i$:
!enyampaikan perkara-
perkara penting tentang
sesuatu peristi(a.
0.. Aras , #i$:
!embaca dan mengecam
isi penting dan isi
sampingan daripada
pelbagai bahan bacaan.
1;., Aras 1 #i$:
!engenal pasti dan
membetulkan ejaan
perkataan dan tanda baca
dalam teks.
&atabahasa:
-kata terbitan
berapitan

'osa kata:
-kepulangan
-kejayaan
-dipakaikan
-menjejakkan
-mengharumkan
-berbekalkan
-jurusan
-gamelan
-sirih junjung
)lmu:
-geogra%i
'ajian
&empatan
*ilai !urni:
-cinta akan
negara
-rasional
-berhati-hati
'B&:
'B
-membuat
kesimpulan
-memberi
pendapat
'P:
-interpersonal
MINGGU
TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN
PLAN-J /
TARIKH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TAJUK BAHASA KURIKULUM DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3$
30 SEP -
$ OKT
Tema
=ira
*egara
Ta!"#
Pejuang
&anah Air
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- berunding dengan
sopan bagi
mendapatkan
persetujuan
semasa berurusan,
- membaca dan
menentukan isi
penting dan isi
sampingan, serta
menyatakan mesej
penulisnya,
- menulis karangan
yang lengkap
berdasarkan tajuk
yang diberikan.
1.0 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transkasi dalam
urusan harian untuk
mendapatkan berangan dan
perkhidmatan.
0.. !embaca dan mengenal
pasti isi utama dan isi
sampingan daripada
teks.
1;.1 !enghasilkan penulisan
pelbagai
genre #prosa dan puisi$
termasuk emel yang mudah,
menarik dan
bermakna.
1.0 Aras . #i$:
Berunding dengan sopan
untuk mendapatkan
persetujuan dalam
berurusan.
0.. Aras . #i$:
!engenal pasti dan
menyatakan mesej penulis
berdasarkan teks yang
dibaca.
1;.1 Aras . #i$:
!enulis karangan
berdasarkan tajuk yang
diberikan.
&atabahasa:
-tanda sempang

'osa kata:
-tragis
-serangan
-mengintip
-meleset
-bertempur
-gugur
-penjenayah
-bertempur
-sengit
-berjuang
-dite(askan
)lmu:
-sejarah
'emahiran
+idup
*ilai !urni:
-keamanan dan
keharmonian
-bersyukur
-bertolak ansur
'B&:
'B
-menjana idea
-membanding
be<a
'!1:
-penjelasan
nilai dan masa
depan
'P-
interpersonal
MINGGU 3:
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2013 7 ? > 11 OKTOBER 2013 8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3=
1$ - 1%
OKT
Tema
*ikmat
'emerdekaan
Ta!"#
Salam !erdeka
Pada akhir unit
ini murid dapat:
- bercerita
dengan
penghayatan,
sebutan, dan
intonasi yang
sesuai dan jelas,
- membaca genre
dan menjelaskan
ciri penulisan
yang baik,
- memulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
penulisan
karangan
berdasarkan
tajuk.
,.1 Bercerita dengan
menggunakan kata, %rasa,
ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
0., !engenal pasti pelbagai
genre penulisan.
"., !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
,.1 Aras . #i$:
!empersembahkan cerita
dengan sebutan, intonasi
dan penghayatan yang
sesuai.
0., Aras . #i$:
!enjelaskan ciri-ciri
penulisan yang baik
berdasarkan sesuatu
genre.
"., Aras . #i$:
!enulis karangan prosa.
&atabahasa:
-ayat suruhan
dan ayat
larangan

'osa kata:
-mengumumkan
-mengistiharkan
-perpaduan
-perjuangan
-merdeka
-patriotisme
-isytihar
)lmu:
-sejarah
kemerdekaan
'emahiran
+idup
*ilai !urni:
-hormat dan
setia kepada
pemimpin raja
dan negara
-bersyukur
-bertolak ansur
'B&:
'B
-menganalogi
-membanding
be<a
'P-
interpersonal
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3?
1$ > 1%
OKT
Tema
*ikmat
'emerdeka-
an
Ta!"#
-emerlang,
/emilang,
&erbilang
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mengemukakan
pendapat yang
kukuh untuk
menjelaskan idea,
- membaca dan
menyatakan
maklumat yang
tersurat dan tersirat,
- menulis perkara
yang menarik yang
terdapat dalam
bahan yang dibaca.
6.1 !engemukakan idea,
dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.
@.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
11.1 !enyatakan
pandangan tentang
perkara yang menarik
dalam
sesebuah karya.
6.1 Aras , #i$:
!engemukakan pendapat
bagi menjelaskan idea
tentang isu perbincangan.
@.1 Aras 1 #i$:
!enyatakan maklumat
tersurat dan tersirat
berdasarkan teks yang
dibaca.
11.1 Aras 1#i$
ii. !eneliti perkara yang
menarik
dalam bahan yang ditonton
atau
dibaca.
&atabahasa:
-kata ganda
penuh

'osa kata:
-mengeratkan
-cemerlang
-gemilang
-terbilang
-tabik hormat
-mela%askan
-tsunami
)lmu:
-mu<ik
'emahiran
+idup
*ilai !urni:
-cinta akan
negara
-bersyukur
-bertolak ansur
'B&:
'B
-menjana idea
-menciri
'P:
-interpersonal
MINGGU PLAN-J /
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3%
,1 : ,
?'&
Tema
*ikmat
'emerdekaan
Ta!"#
3rti
'emerdekaan
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mengemukakan
pendapat yang
kukuh untuk
menjelaskan idea,
- membaca dan
menyatakan
maklumat yang
tersurat dan
tersirat,
- menulis perkataan
dan pelbagai jenis
ayat berdasarkan
topik dengan betul.
6.1 !engemukakan idea,
dan pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.
@.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.
6.1 Aras . #i$:
!emberikan respons
tentang sesuatu isu yang
dibincangkan dengan
mengemukakan alasan
yang sesuai.
@.1 Aras , #i$:
!enjelaskan maksud
tersurat dan tersirat
berdasarkan teks yang
dibaca.
".1 Aras 1 #i$:
!enulis perkataan dan
pelbagai jenis ayat
berdasarkan topik yang
diberikan.
&atabahasa:
-ayat permintaan
dan ayat silaan

'osa kata:
-menconteng
-menoleh
-dicuit
-tanggal
-(arganegara
-terlanjur
)lmu:
-
ketatanegaraan
'emahiran
+idup
*ilai !urni:
-cinta akan
negara
-bersyukur
-bertolak ansur
'B&:
'B
-menilai
-menciri
'P:
-mu<ik
interpersonal
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3@
2% OKT
1 NOD
Tema
1unia !aya
Ta!"#
'a%e Siber
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- berunding
dengan sopan
untuk
mendapatkan
persetujuan,
- menyatakan isi
penting dan isi
sampingan yang
terdapat dalam
teks,
- menulis karangan
perbahasan
dengan %ormat dan
gaya bahasa yang
betul,
1.0 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transkasi
dalam urusan harian
untuk mendapatkan
berangan dan
perkhidmatan
0.. !embaca dan
mengenal pasti isi
utama dan isi
sampingan daripada
teks.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai
genre #prosa dan puisi$
termasuk emel
yang mudah, menarik
dan
bermakna.
1.0 Aras . #i$:
Berunding dengan sopan
untuk mendapatkan
persetujuan dalam
berurusan.
0.. Aras 1 #i$:
!embaca dan menyatakan
%akta yang terdapat dalam
teks.
1;.1 Aras . #i$:
!enulis karangan
berdasarkan tajuk yang
diberikan.
&atabahasa:
-kata hubung

'osa kata:
-ka%e ciber
-mengundur diri
-berunding
-kaunter
-maklumat
-berkomunikasi
-hujah
-disangkal
lmu:
-teknologi
maklumat
Pendidikan Si5ik
dan
'e(arganegaraan
*ilai !urni:
-patuh kepada
perturan dan
undang-undang
Aakin diri
'B&:
'B
-mengesan
kecondongan
pendapat
penyelesaian
masalah
'emahiran
&eknologi
!aklumat
1an 'omuniokasi
MINGGU PLAN-J /
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
$0

$ > % NOD
Tema
1unia !aya
Ta!"#
9aman =eb
'eluarga
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyatakan
cadangan untuk
menyelesaikan
masalah,
- menyatakan isi
penting dan isi
sampingan yang
terdapat dalam
teks,
- menulis perkara
yang menarik
dalam bahan yang
dibaca.
,., !elaporkan sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.
0.. !embaca dan
mengenal pasti isi utama
dan isi sampingan
daripada teks.
11.1 !enyatakan
pandangan tentang
perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
,., Aras . #i$:
!engemukakan cadangan
untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
jelas.
0.. Aras , #i$:
!embaca dan mengecam
isi penting dan isi
sampingan daripada
pelbagai bahan bacaan.
11.1 Aras 1 #i$:
!eneliti perkara yang
menarik dalam bahan yang
ditonton atau dibaca.
&atabahasa:
-ayat majmuk
gabungan

'osa kata:
-salah silap
-jeriji
-ragu-ragu
-terpinga-pinga
-ditegur
-bergegas
)lmu:
-teknologi
maklumat
Pe&-'-'#a&
S'A'# -a&
Ke5a)0a&e0a)a
a&
*ilai !urni:
-kesederhanaan
Ya#'& -')'
'B&:
'B
-mengkonsepsi
1e&2e*e+a'a&
ma+a*a4
'emahiran
&eknologi
maklumat 1an
'omunikasi
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
$1
$ - %
NOD
Tema
1unia !aya
Ta!"#
Sahabat Siber
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- menyatakan
ramalan kesudahan
cerita yang dibaca.
- membuat
kesimpulan
berdasarkan teks,
- mengedit dan
menulis semula
,.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,
%rasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik
dan jelas
@.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
1;., !engedit dan
memurnikan hasil
penulisan.
,.1 Aras . #ii$:
!enyatakan ramalan
kesudahan sesuatu peristi(a
dengan menggunakan
bahasa yang betul.
@.1 Aras . #i$:
!embuat kesimpulan
tentang maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan teks
bahan gra%ik.
1;., Aras , #i$:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan
struktur ayat.
&atabahasa:
-kata ganda
separa

'osa kata:
-sembang ciber
-dunia maya
-koleksi
-bersimpati
-keberatan
-hasrat
-menghidap
-membiayai
-kos
-menimpa
)lmu:
-teknologi
maklumat
Sa'&+
*ilai !urni:
- berterima kasih
-/e)-'#a)'
'B&:
'B
- meramal
-me&0a&a*'+'+
'emahiran
&eknologi 1an
!aklumat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN EMPAT
MINGGU
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLAN-J /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
$2
11 - 1:
NOD
Tema
Bijak !engira
Ta!"#
7niknya
Sempoa
'aulator 'ak
9ong
Pada akhir unit ini
murid dapat:
- mengemukakan
cadangan untuk
menyelesaikan
masalah dengan
ayat yang jelas,
- membaca teks
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul serta gaya
yang sesuai,
- membina ayat
topik dan ayat
huraian untuk
menghasilkan
karangan yang
lengkap,
,., !elaporkan sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.
., !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.
1;.1 !enghasilkan
penulisan pelbagai
genre #prosa dan puisi$
termasuk emel yang
mudah, menarik dan
bermakna.
,., Aras . #i$:
!engemukakan cadangan
untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
jelas.
., Aras . #i$:
!embaca lancar teks
pelbagai laras bahasa
dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta gaya yang
sesuai.
1;.1 Aras , #i$:
!embina topik dan ayat
huraian untuk membina
perenggan yang lengkap.
&atabahasa:
-kata arah

'osa kata:
-salah %aham
-dekak-dekak
-kelemaham
-menghitung
-hebat
-rahsia
)lmu:
-matematik
Sains
*ilai !urni:
-kejujuran
-berdikari
'B&:
'B
-membuat
urutan
-menganalisis
'P:
-logik
matematik
CUTI AKHIR TAHUN