Anda di halaman 1dari 12

Refleksi Bina Insan Guru Fasa II

Tarikh : 28 November 2010


Masa : 8.00 pai ! ".00 pe#an
Tempa#$ I%GM & Ipoh.
.% a ' a h a r i (h a ' & a k # i v i # i o # o n ) r o * o n # e l a h ' i a ' a k a n
un#uk membersihkan ka+asan 'i seki#ar kampus I%I. %ara peser#a berkumpul 'i
,e+an -eri #an.un I%G un#uk men'enar #aklima# menenai proram o#on
ro*on. %eser#a 'ibahaikan kepa'a uni# masin)masin iai#u %ena.ian Mela*u&
%en'i'ikan /has& %ena.ian 0ina& Mu1ik& -ains 'an %ena.ian Tamil 'enan
#uasan masin)masin. Tempa#)#empa# *an 'ibersihkan ialah ka+asan
perseki#aran %usa# kokurikulum .
-emua peser#a men.alankan #uas 'enan bersunuh)sunuh 'an penuh
semana#. Ti'ak lama kemu'ian& ka+asan #ersebu# men.a'i 2eria 'an kemas.
Minuman pai #elah 'ise'iakan oleh (3/ BIG.
%eser#a)peser#a meneruskan ker.a mereka selepas +ak#u reha# minum pai .
-e#erusn*a proram 'i#eruskan meniku# aihan s#es*en iai#u %G-R Bahasa Mela*u 'an
%en'i'ikan /has 'i bahaian surau& %G-R 0ina 'i Blok %en#a'biran& %G-R Bahasa Tamil 'i Blok
0empaka 'an %G-R Mu1ik 'an -ains 'i %usa# /o)ko.
%a'a pukul 1.00 hina 2.00 pe#an semua peser#a %G-R berhen#i reha# 'an sola#.-e#erusn*a
proram o#on ! ro*on 4 bersambun sehina ke pukul 4."5 pe#an.
Ma.lis penu#up #elah 'iken'alikan oleh 6n.Muhamma' 7alili b Moh' Isa pa'a pukul
".00 pe#an. %roram #ersebu# ama# memanfaa#kan ki#a kerana ia #elah
menera#kan persahaba#an 'i sampin memupuk semana# perpa'uan 'an
ker.asama 'i kalanan pela.ar )pela.ar.
BIG Fasa II #elah 'i.alankan 'an men2apai ma#lama# 'an hasra#n*a -emana# bero#on)ro*on
'ipra#ikkan sepenuhn*a
Refleksi BIG II : 2eramah e#ike# 'an pro#okol
%a'a bersamaan hari & ber#empa# 'i 'e+an seri Mela#i #elah 'ia'akan sua#u
2eramah bai proram Bina insan uru.-emua pela#ih uru proram %G-R seramai
menghadiri ceramah tersebut.terdapat dua tajuk yang disampaikan oleh dua
orang penceramah .
Ta.uk 2eramah *an per#ama ialah *an 'isampaikan oleh en2ik Moh' 8usri 'an
#a.uk seramah *an ke'ua ialah 6#ika 'an so2ial *an 'isampaikan oleh %n.7a*a#i
,esa.
Ma#lama# u#ama 'ia'akan 2eramah ini a'alah un#uk memberi info 'an inpu# *an
bermanfaa# kepa'a uru %G-R.
9leh i#u&'enan a'an*a 2eramah ini 'iharapkan para pen'i'ik akan menambahkan
lai kefahaman uru menenai #a#a2ara 'an e#ika so2ial +alau 'alam apa .ua ma.lis
*an 'iha'iri.
1.0 9b.ek#if 2eramah
(n#ara lain ob.ek#if benkel ini 'ia'akan a'alah un#uk meninka#kan #ahap
pene#ahuan para uru 'ari aspek
penampilan 'an kesesuaian pakaian 'alam ma.lis
#a#a2ara a'ap makan 'alam ma.lis rasmi
penen'alian ma.lis rasmi
2.0 /an'unan 2eramah
0eramah per#ama 'isampaikan oleh 6n2ik 8usri ber#a.uk
2.1 %ro#okol
Tema *an ke'ua #elah 'isampaikan oleh %n 7a*a#i. 0eramah ini
menerankan maksu' pro#o2ol. Ber'asarkan kamus 'e+an pro#o2ol
bermaksu' pera#uran)pera#uran 'alam is#ia'a# rasmi.9leh i#u sebaai
seoran uru pro#o2ol perlu 'ike#ahui supa*a 'apa# meninka#kan
pene#ahuan 'alam pelbaai aspek e#ike# sosial 'alam pelbaai si#uasi
&memahami : menaplikasi elemen pro#okol 'alam menen'alikan ma.lis
rasmi;formal& menambahkan ke*akinan 'iri 'an merapa#kan hubunan
sesama manusia .kesemua elemen 'ia#as ama# perlu a'a 'alam 'iri se#iap
uru supa*a 'apa# memben#uk muri')muri' *an mempun*ai ke#e rampilan
'iri *an sesuai meniku# si#uasi 'an kea'aan 'i mana muri' #ersebu#
bera'a.
%a'a 1aman sains 'an #eknoloi ini& pro#okol ber#u.uan un#uk menamalkan
sopan san#un 'i 'alam sua#u ma.lis 'an keraian& memu'ahkan penurusan
'an penen'alian sesua#u ma.lis seper#i ma.lias 2eramah& sambu#an
mauli'ul rasul 'an sebaain*a. Memberi penhorma#an se+a.arn*a kepa'a
se#iap #e#amu 'an .empu#an ama# 'i#i#ik bera#kan.
Manakala e#ike# so2ial berkai#an 'enan /e#erampilan sosial &#a#ahias 'an
hemah 'iri 'alam urusan rasmi .ime. 'an e#ike# ke ma.lis ser#a #er#ib 'i me.a
makan <#able manners=.#u.uann*a e#ike# so2ial ini 'ike#ahui oleh muri'
supa*a mereka #i'ak men.a#uhkan ime. seseoran se+ak#u 'i 'alam ma.lis.
Ter'apa# perbe1aan ke'u'ukan 'an elaran seseoran in'ivi'u 'i 'alam
sesua#u Bei#u .ualah 'enan susunan le#ak 'u'uk bai mereka 'i 'alam
sesua#u ma.lis a#au 'e+an..
4.0 6#ike# sosial
%n.7a*a#i .ua menerankan apa *an 'imaksu'kan 'enan e#ika.. /er.a
e#ika 'i.a'ikan peanan semasa men.alankan #uas.6#ika .ua menekankan
2ara a#au hukum)hukum *an #i'ak ber#ulis berkenaan 'enan a'ab #er#ib
'alam peraulan.
Tu.uan 6#ike# a'alah merankumi :
6#ike# semasa ber#uas 'i pe.aba#
6#ike# peraulan sesama rakan
/esesuaian pakaian lelaki
/esesuaian pakaian +ani#a
%emilihan +arna *an sesuai
/esemua e#ike# 'i a#as ama# perlu 'ike#ahui oleh se#iap uru kerana 'enan a'an*a
ilmu #ersebu# muri')muri' *an 'ia.ar 'i sekolah mempun*ai /emuliaan periba'i$
'imana ber#u.uan un#uk membina& membela 'an men.aa hara 'iri mereka apabila
ber'ampin 'enan oran lain.-eper#i ka#a pepa#ah masuk kan'an kambin
menembek 'an apabila masuk kan'an lembu menuak. -elain i#u& uru .ua
hen'aklah #i'ak boleh melupakan #er#ib 'i me.a makan& #eru#aman*a
semasa ma.lis)ma.lis formal 'an rasmi& 'an .ua e#ika pemakaian& 'i mana
uru hen'aklah meniku# #er#ib 'an pakaian *an be#ul meniku# #ema
ma.lis.
-e#erusn*a %n.7a*a#i menerankan 2iri)2iri keininan *an a'a 'alam se#iap
'iri manusia.Ian*a a'alah $
/eininan 'iberi perha#ian
keininan menerima penhorma#an
keininan men'apa# la*anan
keininan 'iberi penharaan
keininan men'apa# keseronokan
keininan men'apa# kepuasan
".0 Ime. 'an ke#er#iban
Beliau .ua menerankan menenai Ime.. Ime. 'i'efinasikan sebaai


gambaran diri yang ditampilkan. Ini termasuk rupa paras, cara anda
bercakap, berpakaian dan bertindak, kemahiran sikap, perawakan dan gerak-
geri anda, hiasan tambahan dan persekitaran serta rakan taulan anda
Beriku# a'alah peneranan menenai ime. 'an penampilan 'iri *an posi#if.
(n#aran*a :
%amerkan air muka *an mesra 'an sen*um.
Bersifa# peramah.
%erkenalkan 'iri 'an bersalam <.ika perlu= 'an #un.ukkan mina#.
-e#erusn*a beliau menerankan ke#er#iban 'i 'alam perbualan.(n#ara *an
perlu a'a ialah :
Mulakan perbualan 'enan #a.uk *an rinan 'an #i'ak #erlalu periba'i.
Ber2akap 'enan .elas 'an mu'ah 'ifahami.
-oalan #erbuka.
>ebih bersifa# ?opinion seeker.@
Ber.enaka rinan.
Ter'apa# beberapa pera#uran ser#a a'ab *an perlu 'ike#ahui 'alam ban*ak
perkara .(n#aran*a se+ak#u perbualan se#iap in'ivi'u perlu mema#uhi
laranan 'i ba+ah :
3anan ber2akap .ika makanan penuh 'i mulu#.
3anan ber.enaka 'i me.a makan.
/a+al ke#inian na'a suara ke#ika ke#a+a
3anan men.eri# apabila memanil.
3anan memanil a#au menun.uk 'enan .ari #elun.uk.
3anan 'u'uk sambil menunka# 'au.
3anan 'u'uk bersilan kaki.
/e#ika 'u'uk .anan beren'an.
3anan bersan'ar 'i 'in'in.
".1 6#ike# 'i pe.aba#
-e#erusn*a e#ike# se+ak#u bera'a 'i pe.aba# a'alah berkai#an 'enan pakaian&
ke#er#iban ker.a& 2ara ber2akap a#aupun berkomunikasi 'an 2ara men.alankan
#anun.a+ab.
Bei#u .ua hubunan ki#a sesama rakan.#er'apa# beberapa e#ika *an perlu
'ike#ahui an#aran*a :
Mes#i se'ar se#iap masa ki#a 'iperha#ikan
6lakkan panilan elaran. Gunakan nama.
/a+al #anan semasa berbual
Beri perha#ian 'alam se#iap perbualan
3anan 2epa# memo#on per2akapan rakan
3anan perke2ilkan pen'apa# oran lain
-e#elah 'i beri peneranan menenai #inkah laku peser#a %G-R #uru# 'i beri
peneranan menenai kesesuai pakaian lelaki 'an perempuan 'i #empa# ker.a
'an .ua 'alam sesua#u ma.lis.Ian*a merankumi pemilihan +arna bai #ali
leher&s#okin ser#a kasu# 'an .ua sai1.
Bai pemakaian ba.u kebansaan pela#ih psr #elah 'iberi peneran se# pakaian
*an bersesuian iai#u sonkok hi#am &ba.u Mela*u hi#am& leher 2ekak musan
&seluar Mela*u hi#am &-ampin sonke# hi#am& 'ipakai sebelah luar &sarun kaki
hi#am& #i'ak berbelan 'an kasu# hi#am berkila#
Manakala sui# pemakaian ba#ik a'alah ba.u ba#ik lenan pan.an &ba#ik berkolar
&ba.u #i'ak perlu masuk ke 'alam seluar &ba#ik Mala*sia&#i'ak ber2orak #erlalu aran
'an seluar #i'ak ber2orak 'an ber+arna elap .
Bai kaum +ani#a pakaian *an meniku# pro#okol ialah 'ari sei +arna
pakaian & perhiasan 'ari sei be #anan. $
-e#erusn*a a*a 'iri *an sopan melipu#i
GAYA BERDIRI
GAYA BERJALAN
GAYA DUDUK DI KERUSI
GAYA DUDUK DI LANTAI
BANGUN DARI KERUSI
GAYA NAIK TANGGA
GAYA MASUK KERETA
GAYA KELUAR KERETA
5.0 -usunan Ben'era
-usunan Ben'era

A.0 /esimpulan
,alam men.a*akan proram ini& ian*a #elah memberikanpenalaman *an ama# baik 'an
pene#ahuan *an pen#in kepa'a sa*a. Ten#a#if proram #elah ber.alan lan2ar
meniku# seper#i *an 'iran2an. Ma.lis 'imulakan pa'a .am 8:00 malam 'enan
'oa *an 'iaminkan oleh ................
%n.7a*a#i ,esa a'al ah merupakan pens*arah *an
ber#anun. a+abmemben#ankan ker#as ker.a ber#a.uk e#ike# sosial 'an pro#okol
& Beliau #elah memberi 2eramah 'enan baik 'an berkesan. -ebaai seoran
pen. a+a# a+am& sa*a 'apa#i #akl i ma# berkai #an proram i ni ama# pen#in
sekali bai 'iri sa*a 'an sahaba#)sahaba#.
6#ike# sosial 'an pro#okol *an selama ini 'ianap remeh rupa)rupan*a a'alah
bei#u pen#in 'alam membua# sesua#u urusan *an berkai #an 'enan ma. l i s
'an kerai an. 0eramah i ni #el ah ban*ak memberi pene#ahuan kepa'a sa*a
berkai#an e#ike# sosial 'an pro#okol./e#i'aksesuaian 'an #in'akan salah 'alam
e#ike# sosial 'an pro#okol a'alah memperliha#kan kelemahan 'iri sen'iri 'alam
sesua#u susun a#ur ma.lis& apa#ah lai meliba#kan ma.lis *an 'iha'iri oleh
pembesar a#au oran kenamaan. -elain i#u& uru .ua hen'aklah #i'ak boleh
melupakan #er#ib 'i me.a makan& #eru#aman*a semasa ma.lis)ma.lis formal 'an
rasmi& 'an .ua e#ika pemakaian& 'i mana uru hen'aklah meniku# #er#ib 'an
pakaian *an be#ul meniku# #ema ma.lis.
/esimpulann*a &e#ike# ialah pera#uran)pera#uran *an berkai#an 'enan 2i#arasa &kesesuaian&
a'ab #er#ib& penampilan& kesopanan 'an sebaain*a semasa menha'iri sebaran
ma.lis sama a'a ma.lis rasmi a#au ma.lis #i'ak rasmi. Ma.lis 2eramah 'an benkel berkai#an
6#ike# -osial 'an %ro#okol berakhir pa'a .am 11:40 malam. Ban*ak inpu# 'an
pene#ahuan *an #erama# pen#in 'apa# 'iambil 'an perlu 'iprak#ikkan .
-ekian& #erima kasih.