Anda di halaman 1dari 22

1

MAKALAH
KONSEP DZIKIR DAN TAFAKUR DALAM KEHIDUPAN SPIRITUAL


DISUSUN OLEH:
1. LISA GUSTIA NORMA MUNGKARI (13513184)
2. ARSY ANASTASYA RAHMADANI (13513185)
3. IDA FARIDA FAUZIAH (13513186)
4. VELI NOVITA SARI (13513187)
5. WARDHATUNNISA S. MEGANANDA (13513188)
6. FADLUL LAILI (13513189)

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN
FALKUTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013/20142

KATA PENGANTAR

Bismillahhirahmannirrahim,
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya
kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Konsep Dzikir dan Tafakur dalam
Kehidupan Spiritual dengan baik.
Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari tidak sedikit hambatan yang kami
hadapi. Akan tetapi, berkat kerjasama kelompok yang baik kami bisa menyelesaikan makalah
ini sesuai yang kami harapkan.
Makalah ini bermaksud mengajak pembaca untuk lebih memahami dari konsep dzikir
dan tafakkur sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dimana dzikir itu
bisa menciptakan ketenangan bathin, menjauhkan musibah, mempererat hubungan
(silaturahmi) dan merasakan nikmatnya hidup.
Perlu dijelaskan pula, tenyata aktivitas berdzikir itu menjadi perangkat Pembuka
pintu langitatau dengan kata lain Membuka pintu makrifat. Insya Allah dengan berdzikir
kita akan mengalami, kemudian mendapatkan hal-hal positif yang diberikan oleh Allah Swt.
Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat, segala yang baik hadirnya makalah ini
adalah dari Allah Swt, sedangkan segala kekurangannya adalah dari kami. Hanya ridha Allah
semata yang kami harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.


Penulis

3

DAFTAR ISI

Kata pengantar 2
Daftar Isi 3
Bab 1 : Pendahuluan 4
A. Latar Belakang 4
B. Tujuan 5
Bab 2 : Pembahasan 6
A. ZIKIR 6
1. Pengertian Zikir 6
2. Macam-macam Zikir 8
3. Keutamaan Zikir 9
4. Manfaat Zikir 12
B. Tafakur 15
1. Pengertian Tafakur 15
2. Keutamaan Tafakur 16
3. Batasan Tafakur 17
4. Larangan Tafakur Mengenai Zat Allah 18
5. Macam-macam Tafakur 19
C. Kaitan Tafakur dengan Zikir 19
Bab III : Penutup 21
A. Kesimpulan 21
Daftar Pustaka 22

4

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdzikir kepada Allah merupakan salah satu usaha taqarrub dan juga suatu bentuk
amalan yang sangat dicintai Allah SWT. Dalam sejumlah ayat, Allah telah memerintahkan
para hamba-Nya agar senantiasa berdzikrullah sebagai upaya menghidupkan sanubari.
Sebagaimana firman Allah:
Karena itu, ingatlah (berdzikirlah) kamu kepadaKu niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu. Dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku. (Q.S. Al-Baqarah :152)
Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir
yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S.
Al-Ahzab: 41-42)
Dzikir adalah cara mengingat Allah yang sebaik-baiknya. Allah akan ingat kepada
orang yang ingat kepada-Nya, mengingat Allah dalam keadaan apa saja, saat berdiri, duduk,
berjalan dan lain-lain. Apabila kita mengingat Allah ditengah kerumunan orang ramai, maka
Allah akan mengingat kita di dalam kerumunan yang lebih baik dari mereka.
Sebuah hadits menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah SWT adalah mencintai
dzikrullah, Abu Darda ra. berkata, Barang siapa lidahnya senantiasa basah karena dzikir
kepada Allah, ia akan masuk surga dengan tersenyum.
Tafakur biasanya merupakan kelanjutan dari dzikir. Tafakur disebut juga dengan Dzikir
Qalby, artinya bukan lagi anggota badan atau fisik serta logika yang aktif, melainkan jiwa
atau kalbu. Bertafakur adalah pangkal dari segala kebaikan, bertafakur adalah pekerjaan hati
yang paling utama dan paling mulia. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya dalam
penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali-
Imran: 190-191).
5

Rasulullah saw. pernah bersabda, Tafakkuruu fii khalqillahi wa laa tafakkaruu
fiillahi. Artinya Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir
tentang Dzat Allah. (HR. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas)
Hadits tersebut berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya
dengan makhluk yang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan
kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan.
Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit manusia mengalami kesesatan dan
kebinasaan akibat berpikir.
Karena itu, Rasulullah menghendaki kaum muslimin agar memiliki budaya tafakur
yang dapat mengantarkan pada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan
ketundukan kepada Allah SWT. Agar tujuan itu tercapai, Rasulullah memberi rambu-rambu
agar kita tidak salah dalam bertafakur. Rasulullah memerintahkan kita untuk bertafakur
mengenai makhluk ciptaan Allah. Beliau melarang kita berpikir tentang Dzat Allah karena
kita tidak akan mampu menjangkaunya, dan berpikir tentang Dzat Allah bisa mengantarkan
kita kepada kesesatan dan kebinasaan.
B. Tujuan
1. Mengetahui dan memahami fadhilah atau keutamaan berdzikir serta berbagai faedah
atau manfaat yang dapat diperoleh dari mengingat Allah.
2. Mengetahui akan pentingnya bertafakur kepada Allah SWT serta memahami
keutamaan dan manfaat-manfaatnya.
3. Mengajak pembaca untuk lebih sering mengingat Allah dengan jalan berdzikir.
4. Mengajak pembaca untuk senantiasa berserah diri kepada Allah SWT.

6

BAB II
PEMBAHASAN

A. ZIKIR
1. Pengertian Zikir
Ditinjau dari segi bahasa (etimologis), kata adz-dzikr berasal dari kata
Dzakara-yadzkuru-dzikran yang berarti menyebut, mengingat, atau menghadirkan
sesuatu yang tersimpan dalam pikiran. Karena itu dzikir biasanya dilakukan dengan
lisan dengan menyebut asma (nama) Allah secara berulang-ulang sambil
mengingat-Nya didalam hati. Dan dzikir yang sesungguhnya mesti melibatkan
lidah dan hati. Di dalam Al-Quran, kata ad-dzikr disebutkan sebanyak 285 kali
dalam berbagai bentuknya. Delapan belas kata diantaranya berarti laki-laki
(dzukur). Disamping kata dzikir, dalam Al-Quran juga terdapat kata muddzakkir
(memakai huruf Dal), yang oleh Muhammad Fuad Al-Baqi, penyusun Al-Mujam
Al-Mufahras, dimasukkan dalam kelompok dzikir.

Didalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Nabi Musa a.s.
bermunajat, Wahai Tuhan, apakah imbalan bagi seseorang yang berdzikir
kepada-Mu dengan lidah dan hatinya? Tuhan menjawab : Aku akan
menempatkannya dibawah lindungan Arsy dan penjagaan-Ku di Hari Kiamat.

Dzikir menurut para Ulama
Imam Khomeini q.s. (qaddasallahu sirruhu)mengatakan : Berdzikir kepada
Allah atau mengingat-Nya adalah mengingat seluruh rahmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepadamu. Engkau tahu bahwa rasa terimakasih atau syukur
itu bersifat alamiah dan fitrah manusia untuk berterimakasih kepada siapa pun yang
telah bermurah hati kepadanya.
Sedangkan secara terminologis pengertian dzikir, beberapa ulama
memberikan batasan dzikir sebagai berikut:
Sayid Sabiq berpendapat bahwa, dzikir adalah segala apa yang dilakukan
dengan hati dan lisan yang berupa Tasbih, menyucikan Allah dan menyifati Tuhan
dengan sifat-sifat yang sempurna, keagungan dan keindahan.
7

Disamping itu, Hasby As- Shiediqy juga berpendapat, dzikir ialah
menyebut Allah dengan membaca : Tasbih, Tahmid, Takbir, hauqalah basmalah,
membaca doa atau mengingat akan Allah dan menyebut-Nya dengan mengerjakan
segala rupa taat berbakti kepada Allah dengan ketawadhuan.

Abu Bakar Washiti memberikan batasan dzikir bahwa, dzikir adalah keluar
dari lapangan lupa dan masuk ke lapangan musyahadah.
Berdasarkan pemahaman diatas maka mereka yang berbicara tentang
kebenaran Allah, atau yang merenungkan keagungan, kemuliaan, dan tanda-tanda
kekuasaan-Nya dilangit dan dibumi, atau yang mengerjakan perintah-Nya dan
menjauhi Larangan-Nya sesungguhnya dengan berbuat demikian mereka tengah
berdzikir.

Demikian dapat kita simpulkan bahwa dzikir adalah perbuatan mengingat
Allah dan keagungan-Nya, baik dengan lisan maupun dengan hati, yang meliputi
hampir semua bentuk ibadah dan perbuatan baik, seperti Tasbih, Tahmid, Shalat,
membaca Al-Quran,berdoa,melakukan perbuatan yang baik dan menghindarkan
diri dari kejahatan yang di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata
lain tiada hari tanpa dzikir (ingat) kepada Allah dimana saja kita berada yang
benar- benar merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan ciptaan atau
diada-adakan oleh manusia.
Dzikir menurut Al-Quran dan Al-Hadits
Dzikrullah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran sebagai Syarat utama
untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Bahkan secara
khusus ditegaskan bahwa dzikrullah adalah peristiwa yang sangat besar. Firman
Allah SWT dalam (Q.S Al-Ahzab : 41-43):
Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama)
Allah,dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu
pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya
(memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan
kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-
orang yang beriman.
8

Rasulullah SAW selalu melakukan dzikir kepada Allah dalam keadaaan
apapun, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
Aisyah r.a berkata : Adalah Rasulullah SAW selalu berdzikir pada Allah
setiap masa.
Dalam (Q.S Al-Baqarah : 152) Allah SWT berfirman:
karena itu ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat pula
kepadamu...
Sabda Nabi Muhammad SAW, dalam hadits Qudsi, Allah SWT berfirman :
Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda :
Allah SWT berfirman : Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku. Jika ia ingat
(dzikir) pada-Ku dalam hatinya, Aku ingat padanya dalam diri-Ku, dan jika ia
dzikir kepada-Ku dalam majlis orang-orang, niscaya Aku ingati dia dalam
gerombolan yang lebih baik dari gerombolannya..(H.R. Bukhari-Muslim).

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ankabut :45):
..Dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar (keutamaannya
daripada ibadah- ibadah lain). Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
Demikianlah diantara hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah dzikir
kepada Allah, yang sebenarnya masih banyak hadits yang berkaitan dengan dzikir.

2. Macam Macam Dzikir
Jika ditinjau dari hakikatnya, dzikir itu ada tiga jenis, yaitu :
a) Dzikir sebagai salah satu bentuk ibadah
Dzikir sebagai ibadah adalah seperti dalam firman Allah :
berdzikirlah dengan asma Tuhanmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan
penuh ketekunan, (Q.S Al-Muzammil [73] : 8).
9

Dzikir jenis ini memiliki dua macam bentuk : pertama, dzikir yang
formal, yaitu yang biasa dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti dzikir
setelah shalat, dzikir didalam khalwat (menyendiri dengan bermeditasi ) dan
yang semacam itu. Kedua, dzikir yang informal, yaitu dzikir yang dilakukan
setiap saat tanpa mengenal waktu dan tempat tertentu.. Dalam hal ini Allah
SWT berfirman : ..(yaitu) orang-orang yang berdzikir kepada Allah sambil
berdiri, atau duduk atau dalam keadaan berbaring.(Q.S Ali Imran [3] :191).
b) Dzikir sebagai tujuan seluruh ibadah
Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT : Sesungguhnya
aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka beribadahlah kepada-
Ku dan dirikanlah shalat untuk berdzikir kepada-Ku.(Q.S Tha-Ha [20]: 14).
Dzikir ini merupakan sebuah kesadaran manusia atas dirinya, ia
(manusia) menyadari penuh bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dari
hamba-hamba-Nya yang ada di semesta ini.kesadaran inilah yang kemudian
disebut kesadaran ubudiah atau kesadaran penghambaan.
c) Dzikir Allah kepada hamba-Nya
Ini berkenaan dengan uraian mengenai bahwa berdzikir kepada Allah
secara lisan tidak sesulit berdzikir dengan kalbu yang berarti mengingat-Nya.
Karena adalah tidak mungkin kita mengingat Allah yang non materi (tidak
berbentuk) sementara ingatan manusia hanya mampu menangkap hal-hal yang
bersifat materi.
3. Keutamaan Zikir
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 152 yang artinya :
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan
bersyukur kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
Zikir kepada Allah bukan hanya sekedar ingat kepada-Nya. Pernyataan ingat
dalam ayat tersebut adalah merupakan proses internalisasi sifat-sifat ketuhanan
dalam diri manusia, yang menjadi sebab bagi rasa kehadiran tanpa putus dari Allah
dalam sanubari serta kejiwaan seseorang. Oleh karenanyaterjadi proses timbal balik,
saling memberi dan menerima antara Allah dan hamba-Nya. Tentu kondisi tersebut
10

menyebabkan sang hamba selalu mengembalikan nilai-nilai kehidupan yang
diperoleh dari aplikasi sifat ketuhanan kepada Sang Pemilik Sifat, yakni Allah
melalui prosesi rasa syukur yang tiada putus. Oleh karenanya sang hamba
diingatkkan untuk tidak mengingkari nikmat pemberian-Nya.
Energi zikir sebagaimana tersirat dalam ayat tersebut adalah, adanya
ketenangan jiwa tiada putus yang disebabkan eksistensi nilai-nilai Ilahiah dalam diri
sang zakir. Selain itu bahwa apa yang menjadi kehendak dan keinginannya tidak lain
sudah berada dalam perkenan dan rida-Nya.
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan
janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (QS. Al Aaraf [7]: 205)
Zikir yang menyebabkan manusia berada dalam ingatan Allah adalah zikir
keseluruhan jiwa, yang tidak menyisakan eksistensi lain kecuali eksistensi Ilahiah
dalam diri seseorang. Oleh karenanya ranah terpokok dalam zikir berada di
kedalaman hati, yang kemudian baru menyembul dalam aplikasi lahiriah. Di
hadapan Allah, orang tersebut hanya memiliki kerinduan dan keinginan untuk dapat
dipertemukan dengan Ilahi, yang memunculkan kondisi kejiwaan tadaruk ( rasa
rendah diri yang amat sangat ), dan keinginan kuat untuk memenuhi apa yang
menjadi kehendak dan tuntutan-Nya. Rasa inilah yang disebut sebagai rasa
takutdari seseorang manusia beriman. Bahkan zikir yang dilaksanakan pun lebih
mendominasi ranah jiwanya, di mana gema zikir hati lebih dahsyatgaungnya
disbanding dengan kerasnya zikir lisa, namun dalam hati sedikit melupakan
eksistensi Ilahi itu sendiri. Kalaupun kemudian muncul ungkapan-ungkapan zikir
melalui lisan, tidak lain ini sebagai akibat gema suara zikir yang berasal dari
kedalaman jiwa dan rohaninya.
Firman-Nya dalam QS. Ali Imran [3]: 191 :
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadaan berbaring dam mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata) : Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-
sia, Maha suci Engkau, Maka perihalah Kami dari siksa neraka.
11

Zikir yang dilaksanakan adalah bersifat menyeluruh. Segala aktivitas hidup
dan geraknya adalah manifestasi dari kedalaman zikir rohaninya. Bahkan
keseluruhan nilai hidupnya adalah dalam kerangka zikir terhadap Allah, di mana hal
ini menjadi jiwa seseorang sebagai bagian tidak terpisahkan dari kosmos alam
semesta yang berada dalam pemeliharaan dan liputan sang Ilahi Rabbi (wujud dari
kalimat al-hamdulillahi rabbil alamin). Jika Allah menjadikan alam tidak dengan
kesia-siaan, demikian pula keadaan dirinya sebagai bagian dari ciptaan Allah dalam
semesta ini juga tidaklah menjadi bagian dari kesia-siaan. Ia menjadikan diri sebagai
manifestasi wujud, sifat dan tindakan Ilahi.
Dengan berbagai keadaan dari manusia yang berzikir demikian, maka Allah
menjanjikan ampunan dan anugerah yang tiada tara keadaannya sejak dalam
kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan alam akhirat, sebagaimana
firman-Nya dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35 :
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan
yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan
perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Rasulullah mengabarkan tentang firman Allah dalam hadist Qudsi (redaksi hadist
dari Rasulullah SAW, namun substansinya dari Allah SAW):
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA katanya : Rasulullah SAW bersabda : Allah
SWT berfirman : Aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku terhadap-
Ku. Akan bersamanya ketika dia mengingati-Ku. Apabila dia mengingati-Ku dalam
dirinya, niscaya Aku juga akan mengingatinya dalam diri-Ku. Apabila dia
mengingati-Ku dalam suatu kaum, niscaya Aku juga mengingatinya dalam suatu
kaum yang lebih baikdaripada mereka. Apabila dia mendekati-Ku dalam jarak
sejengkal, niscaya Aku akan mendekatinya dengan jarak sedepa. Apabila dia datang
kepada-Ku dalam keadaan berjalan seperti biasa, niscaya Aku akan datang
kepadanya dalam keadaan berlari-lari anak. (HR. Bukhari dan Ahmad)
12

Hadis ini tergolong hadis muttafaq alaih, yang tercantum dalam CD-rom
Al-Bayan, Nomor 1562. Dalam kitab al-Ahadis al-Qudsiyyah tercantum dalam
nomor 231. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang popular di kalangan para
sufi. Di kalangan ahli hadis pun juga memiliki kedudukan yang kuat, karena
banyaknya orang yang meriwayatkannya.
Dari berbagai ayat Allah dan hadis tersebut, tampak bahwa zikir kepada
Allah demikian juga doa merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang
terhadap Allah SWT. Dengan zikir dan doa yang menjadi jeritan rohaninya, maka ia
telah menjadikan dirinya tidak sia-sia sebagai ciptaan Allah yang dihadirkan di
dunia ini. Ialah wujud nyata jiwa khalifatullah yang terbungkus dalam diri zahir
sebagai sang ibadullah, untuk mewujudkan pesan Ilahiah untuk mewujudkan
rahmatan lil alamin.
4. Manfaat Zikir
Dzikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mudah dan sangat
ringan untuk dilakukan. Orang yang berdzikir akan memperoleh pahala dan
keistemewaan yang sangat besar bahkan dapat melebihi pahala yang diperoleh saat
melakukan amalan-amalan selain dzikir. Selain memperoleh pahala dan
keistimewaan yang sangat besar, berdzikir juga mempunyai banyak manfaat, antara
lain:
A. Menurut Dr. Hamzah Yaqub
1. Memantapkan iman
2. Perbaikan akhlak
3. Mendekatkan diri kepada Allah
4. Menentramkan jiwa
5. Mendapat maghfirah (ampunan)
6. Terlepas dari bahaya
7. Pahala yang bernilai tinggi
8. Mendatangkan rahmat


13

B. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy
1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah dengan amal shaleh ini
2. Mendapatkan rahmat dan inayah Allah
3. Memperoleh sebutan dari Allah di hadapan hamba-hamba yang pilihan
4. Membimbing hati dengan mengingat dan menyebut Allah
5. Melepaskan diri dari azab
6. Melepaskan diri dari was-was dan membentengi diri dari maksiat
7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat
8. Menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisi Allah
9. Memberikan sinar kepada hati dan menghilangkan kekeruhan jiwa
10. Menghasilkan tegaknya suatu bangunan iman dan islam
11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat
12. Melepaskan diri dari kesesatan
13. Memperoleh penjagaan dan pengawalan dari para malaikat
14. Menyebabkan Allah bertanya kepada para malaikat yang menjadi
utusan Allah tentang keadaan orang-orang yang berdzikir
15. Menyebabkan berbahagia orang yang turut duduk beserta irang yang
berdzikir, walaupun orang yang ikut duduk itu bukan orang yang tidak
berbahagia
16. Menyebabkan dipandang orang yang ahli ihsan, dipandang orang yang
berbahagia dan pengumpul kebajikan
17. Menghasilkan ampunan dan ridho dari Allah SWT
18. Menyebabkan terlepas dari pintu fasik dan durhaka
19. Merupakan ukuran untuk mengetahui derajat yang diperoleh di sisi
Allah
20. Menyebabkan para nabi dan orang mujahidin menyukai dan mengasihi

C. Menurut Ibnu Mahalli Abdullah Umar
1. Dzikir dapat mengusir pengaruh dan mematahkan serta menundukkan
setan.
2. Menghilangkan kesedihan dan kesulitan dalam hati.
3. Memberikan ketentraman dan kebahagiaan serta keceriaan.
4. Menjadikan hati bercahaya dan terpantul pada wajah tampak berseri.
14

5. Memberikan kepada orang yang berdzikir pakaian kemuliaan
(kharisma).
6. Merasakan manis dan segarnya keimanan.
7. Mengantarkan pada rasa cinta kepada Allah.
8. Senantiasa bertaqwa dan bertaubat kepada-Nyat
9. Allah akan selalu menyebut serta mengingat dirinya.
10. Membebaskan hati dari belenggu kelalaian dan menghapuskan
kesalahan.

D. Menurut Sayyid Abdul Wahhab Asy-Syarani

1. Berdzikir merupakan ketetapan dan syarat kewalian. Artinya siapa
yang senantiasa berdzikir kepada Allah, maka ia akan dapat mencapai
derajat kekasih Allah dan itu menjadi salah satu cirri utamanya.
2. Dzikir merupakan kunci daari ibadah-ibadah lain. Dzikir merupakan
jalan yang paling cepat membuka rahasia-rahasia ibadah yang lain.
3. Berdzikir merupakan syarat atau perantara untuk dapat masuk dalam
hadirat Illahi. Seseorang yang senantiasa berdzikir, hatinya akan
menjadi bening dan bersih.
4. Dzikir akan membuka hijab dan menciptakan keikhlasan hati yang
sempurna.
5. Menurunkan rahmat.
6. Menghilangkan kesusahan hati.
7. Melunakkan hati dan meredakan berbagai macam penyakit hati.
8. Memutuskan ajakan setan.
9. Dzikir bisa menolak bencana.

Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi
manfaat yang dapat kita peroleh, antara lain sebagai obat bagi hati yang keras.
Dalam sebuah riwayat diterangkan, bahwa pada suatu ketika ada seseorang
yang datang mengajukan pertanyaan kepada Hasan Al-Bashri: Ya Aba Said, aku
ingin mengadu kepadamu, mengapa hatiku menjadi keras begini?.
15

Jawab Hasan Al-Bashri: Lunakkan hatimu dengan berdzikir.
Riwayat lain menerangkan bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki yang datang
menghadap Rasulullah seraya bertanya:
Ya Rasulullah, sungguh pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali dan aku tidak dapat
melakukan seluruhnya. Karena itu katakanlah kepadaku suatu amalan yang dapat
aku jadikan pegangan dan jangan engkau perbanyak amalan atasa diriku agar aku
tidak lupa untuk mengamalkan.
Rasulullah menjawab: Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berrdzikir kepada
Allah. (HR. Tirmidzi dari Abdullah bin Bushr)

B. Tafakur

1. Pengertian Tafakur

Tafakur adalah suatu perenungan dengan melihat, menganalisa, meyakini
secara pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang
berhubungan dengan Allah. Dengan kata laim, tafakur adalah mencari (Yang
Dicintai). Tafakur itu akan membuat manusia sedemikian ingat akan Yang
Tercinta (Allah Swt).
Rasulullah saw. pernah bersabda, Tafakkuruu fii khalqiLlahi wa laa
tafakkaruu fiiLlahi, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu
berpikir tentang Dzat Allah. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari
Ibnu Abbas ini menurut Syaikh Nashiruddin Al-Bani dalam kitab Shahihul
Jamiish Shaghir dan Silsilahtu Ahadits Ash-Shahihah berderajat hasan.
Hadits itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang
membedakanya dari makhluk yang lain, bahwa manusia adalah makhluk yang
berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan,
kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit
manusia mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir.
Karena itu, Rasulullah saw. menghendaki kita, kaum muslimin, untuk
punya budaya tafakur yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan,
kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah
Taala. Agar tujuan itu tercapai, Rasulullah saw. memberi rambu-rambu agar kita
tidak salah dalam bertafakur. Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk
bertafakur mengenai makhluk ciptaan Allah swt. Beliau melarang kita berpikir
tentang Dzat Allah karena kita tidak akan mampu menjangkaunya, dan berpikir
tentang Dzat Alllah bisa mengantarkan kita kepada kesesatan dan kebinasaan.
162. Faadhaailut Tafakkuri (Kutamaan Tafakur)
Setidaknya ada empat keutamaan tafakur, yaitu:
ii. Allah memuji orang-orang yang senantiasa bertafakur dan berdzikir
Dalam setiap situasi dan kondisi dengan menceritakannya secara
khusus dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190-191. Said Hawa
dalam Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil Anfus halaman 93 berkata, Dari
ayat ini kita memahami bahwa kemampuan akal tidak akan terwujud
kecuali dengan perpaduan antara dzikir dan pikir pada diri manusia.
Apabila kita mengetahui bahwa kesempurnaan akal berarti kesempurnaan
seorang manusia, maka kita bisa memahami peran penting dzikir dan
pikir dalam menyucikan jiwa manusia. Oleh karena itu, para ahli suluk
yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah senantiasa memadukan
antara dzikir dan pikir di awal perjalanannya menuju Allah. Sebagai
contoh, di saat bertafakur tentang berbagai hal, mereka mengiringinya
dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil.
iii. Tafakur termasuk amal yang terbaik dan bisa mengungguli ibadah.
Ada atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban berbunyi, Berpikir
sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Kenapa begitu? Karena,
berpikir bisa memberi manfaat-manfaat yang tidak bisa dihasilkan oleh
suatu ibadah yang dilakukan selama setahun. Abu Darda seorang sahabat
yang terkenal sangat abid pernah ditanya tentang amalan yang paling
utama, ia menjawab, Tafakur. Dengan tafakur seseorang bisa
memahami sesuatu hingga hakikat, dan mengerti manfaat dari yang
membahayakan. Dengan tafakur, kita bisa melihat potensi bahaya hawa
nafsu yang tersembunyi di dalam diri kita, mengetahui tipu daya setan,
dan menyadari bujuk rayu duniawi.
iv. Tafakur bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat.
Kaab bin Malik berkata, Barangsiapa menghendaki kemuliaan
akhirat, maka hendaknyalah ia memperbanyak tafakur. Hatim
menambahkan, Dengan merenungi perumpamaan, bertambahlah ilmu
pengetahuan; dengan mengingat-ingat nikmat Allah, bertambahlah
kecintaan kepadaNya; dan dengan bertafakur, bertambahlah ketakwaan
kepadaNya. Imam Syafii menegaskan, Milikilah kepandaian berbicara
dengan banyak berdiam, dan milikilah kepandaian dalam mengambil
keputusan dengan berpikir. (lihat Mauidhatul Muminin)
17

v. Tafakur adalah pangkal segala kebaikan.
Ibnul Qayyim berkata, Berpikir akan membuahkan pengetahuan,
pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati,
perubahan keadaan hati akan melahirkan kehendak, kehendak akan
melahirkan amal perbuatan. Jadi, berpikir adalah asas dan kunci semua
kebaikan. Hal ini bisa menunjukkan kepadamu keutamaan dan kemuliaan
tafakur, dan bahwasanya tafakur termasuk amalan hati yang paling utama
dan bermanfaat sampai-sampai dikatakan, Tafakur sesaat lebih baik
daripada ibadah setahun. Tafakur bisa mengubah dari kelalaian menuju
kesadaran, dan dari hal-hal yang dibenci Allah menuju hal-hal yang
dicintaiNya, dari ambisi dan keserakahan menuju zuhud dan qanaah, dari
penjara dunia menuju keluasan akhirat, dari kesempitan kejahilan menuju
bentangan ilmu pengetahuan, dari penyakit syahwat dan cinta kepada dunia
menuju kesembuhan ruhani dan pendekatan diri kepada Allah, dari
bencana buta, tuli, dan bisu menuju nikmat penglihatan, pendengaran, dan
pemahaman tentang Allah, dan dari berbagai penyakit syubhat menuju
keyakinan yang menyejukkan hati dan keimanan yang menentramkan.
(Miftah Daris Saadah: 226).
3. Dhawabithut (Batasan Tafakur)
Imam Al-Ghazali berkata, Ketahuilah bahwa semua yang ada di
alam semesta, selain Allah, adalah ciptaan dan karya Allah Taala. Setiap
atom dan partikel, apapun memiliki keajaiban dan keunikan yang
menunjukkan kebijaksanaan, kekuasaan, dan keagungan Allah Taala.
Mendata semuanya adalah sesuatu yang mustahil, karena seandainya lautan
adalah tinta untuk menuliskan semua itu niscaya akan habis sebelum
menuliskan sepersepuluhnya saja dari semua ciptaan dan karya-Nya.

Jadi, tafakur adalah ibadah yang bebas dan terlepas dari ikatan segala
sesuatu kecuali satu ikatan saja, yaitu tafakur mengenai Dzat Allah.

Saat bertafakur sebenarnya seorang muslim sedang berusaha
meningkatkan ketaatan, menghentikan kemaksiatan, menghancurkan sifat-
sifat destruktif dan menumbuhkembangkan sifat-sifat konstruktif yang ada
dalam dirinya.
Berhasil tidaknya hal itu dicapai sangat dipengaruhi banyak faktor, di
antaranya:
1. Kedalaman ilmu
2. Konsentrasi pikiran
3. Kondiri emosional dan rasional
4. Faktor lingkungan
5. Tingkat pengetahuan tentang objek tafakur
6. Teladan dan pergaulan
7. Esensi sesuatu
18

8. Faktor kebiasaan

4. Larangan Tafakur Mengenai dzat Allah
Setidaknya ada dua alasan, yaitu:
1. Kita tidak akan sanggup menjangkau kadar keagunganNya.
Allah swt. tidak terikat ruang dan waktu. Abdullah bin Masud berkata,
Bagi Tuhanmu tidak ada malam, tidak pula siang. Cahaya seluruh langit
dan bumi berasal dari cahaya wajah-Nya, dan Dia-lah cahaya langit dan
bumi. Pada hari kiamat, ketika Allah datang untuk memberikan keputusan
bumi akan tenang oleh cahayaNya. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia
menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan
dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu
berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa
dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (Asy-
syuuraa: 11)
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat
segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha
mengetahui. (Al-Anam: 103)
Ibnu Abbas berkata, Dzat Allah terhalang oleh tirai sifat-sifat-Nya, dan
sifat-sifat-Nya terhalang oleh tirai karya-karya-Nya. Bagaimana kamu bisa
membayangkan keindahan Dzat yang ditutupi dengan sifat-sifat
kesempurnaan dan diselimunti oleh sifat-sifat keagungan dan kebesaran.
2. Kita akan terjerumus dalam kesesatan dan kebinasan.
Memberlakukan hukum Sang Khalik terhadap makhluk ini adalah sikap
ghulluw (berlebihan). Itulah yang terjadi di kalangan kaum Rafidhah
terhadap Ali r.a. Sebaliknya, memberlakukan hukum makhluk terhadap
Sang Khalik ini sikap taqshir. Perbuatan ini dilakukan oleh aliran sesat
musyabihhah yang mengatakan Allah memiliki wajah yang sama dengan
makhluk, kaki yang sama dengan kaki makhluk, dan seterusnya. Semoga
kita bisa terselamatkan dari kesesatan yang seperti ini. Amiin.

19

5. Macam-macam Tafakur

Menurut imam Al-Din Al-Amawi
a. Tafakur terhadap ciptaan allah, dapat melahirkan makrifat
b. Tafakur terhadap kekuasaan dan segala nikmat yang diperoleh dapat
melahirkan kecintaan hamba kepada-Nya
c. Tafakur terhadap janji dan pahala dari allah dapat melahirkan dorongan
untuk memperoleh imbalan dari allah
d. Tafakur terhadap ancaman dan azab allah, dapat melahirkan sikap untuk
menjauhi perbuatan buruk dan rasa takut terhadap siksaanya.
e. Tafakur terhadap penyimpangan nafsu yang sering dilakukan manusia,
dapat melahirkan rasa malu terhadapnya.


Menurut imam Ghozali
a. Tafakur terhadap sikap dan prilaku diri sendiri, yang dapat membedakan
perbuatan baik dan buruk sesama manusia, dan yang membedakan perbuatan
baik dan buruk terhadap allah
b. Tafakur terhadap kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah

C. Kaitan tafakur dan dzikir dengan kehidupan spiritual
Tafakur dalam bahasa tasawuf berbeda dalam bahasa mantiq, dalam tasawuf tafakur
adalah kegiatan akal yang dituntun oleh perasaan hati terhadap suatu objek fikir untuk
mendorong sikap agar selalu melakukan dzikir kepada allah. Sedangkan dalam bahasa mantiq
adalah kegiatan akal dalam memikirkan sesuatu untuk membentuk suatu konsep baru
Untuk menambah dorongan batin dalam memperkuat sikap dan prilaku baik, maka
diharuskan pula bertafakur terhadap kebesaran allah, lewat renungan terhadap ciptaannya
maka inilah yang mendorong manusia untuk memperbanyak dzikir kepadanya, baik dzkir
lisan maupun dzikir hati, jai tafakur adalah kegiatan merenung untuk menimbulkan
keyakinan yang kuat tentang ke-mahakuasaan allah, sehingga timbul kesadaran yang kuat
pula untuk berdzikir kepadanya.
Melalui tafakkur, subjek mampu memahami makna di balik peristiwa. Pir Vilayat
(2002, hal. 41) menyebut kemampuan memahami makna di balik peristiwa lahiriah dengan
istilah akal spiritual yang merupakan realisasi tertinggi dari para penempuh jalan tasawuf.
20

Akal spiritual merupakan suatu tahapan dalam meditasi atau perenungan dimana menemukan
pemahaman mengenai makna dibalik fenomena fisik. Melalui berpikir (bertafakur), maka
manusia akan sanggup melampaui kedudukan binatang dan makhluk lainnya. Melalui
tafakur, manusia mencapai kedudukan tertinggi. Ketinggian kedudukan dan derajat manusia
tidak akan terwujud kecuali dengan memikirkan hal-hal yang paling abadi, yaitu akhirat
termasuk segala sesuatu yang mendukung keimanan.
Sedangkan dzikir membawa dampak relaksasi dan ketenangan bagi mereka yang
melakukannya (Bastaman, 2001, hal. 161). bahwa dengan berdzikir, banyak mengingat dosa
dan memohonkan ampunan Tuhan atas dosa, hal tersebut mampu membersihkan hati. Subjek
menyampaikan bahwa dengan kondisi hati yang bersih tersebut, maka subjek mengalami
pengalaman-pengalaman beragama disamping juga mendukung tafakur.
Menurut Bastaman menyatakan bahwa secara umum, membersihkan hati dapat
dilakukan dengan berdzikir untuk membuka pintu penghubung antara hati dengan alam
rohani. Bersamaan dengan berdzikir, diri individu senantiasa membiasakan diri bertafakur
untuk membuka pintu penghubung antara hati dengan alam duniawi (2001, hal. 94). Tasmara
menyatakan (2001, hal. 148) bahwa hidup manusia akan memiliki makna apabila manusia
mampu menyadari secara hakiki bahwa dunia adalah amanah Tuhan yang
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Salah satu cara memunculkan kesadaran semacam
ini adalah dengan mendidik hati (qalb) melalui tafakur atau perenungan dengan
mendayagunakan aspek kognisi (fuad), supaya tidak menyimpangkan hakikat perenungan
dalam upaya mendapatkan gambaran hakiki dari dunia.

21

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Zikir ditinjau dari segi bahasa (etimologis), kata adz-dzikr berasal dari kata Dzakara-
yadzkuru-dzikran yang berarti menyebut, mengingat, atau menghadirkan sesuatu yang
tersimpan dalam pikiran.
2. Tafakkur adalah suatu perenungan dengan melihat, menganalisa, meyakini secara
pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
dengan Allah. Dengan kata laim, tafakur adalah mencari (Yang Dicintai). Tafakur itu
akan membuat manusia sedemikian ingat akan Yang Tercinta (Allah Swt).
3. Zikir dan tafakur merupakan salah satu jalan pengobat hati manusia dan
menghantarkan suasana sejuk dan damai, karena meyakini bahwa segala sesuatu yang
terjadi di langit dan di bumi termasuk pada diri manusia adalah kehendak dan takdir
Allah SWT.22

DAFTAR PUSTAKA
Al-Halwani, Alba Firdaus dan Sriharini, S.Ag., M.Si. 2002. Manajemen Terapi Qalbu.
Yogyakarta: Media Insani.
Busye, Motinggo dan Quito R. Motinggo. 2004. Zikir Menyingkap Kesadaran Ruhani.
Jakarta: Hikmah
KH. Muhammad Sholikhin. 2011. The Miracle of Shalat. Jakarta. Erlangga
http://www.dakwatuna.com/2010/04/13/5974/tafakur/#ixzz2xy87DhPT
pematangteba.blogspot.com
suryoptm.wordpress.com