Anda di halaman 1dari 7

SK TAMAN MUTIARA RINI

PKSR 2
PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4 2013
NAMA:___________________________ KELAS: 4 ___________
Bahagian A
1. Aktiviti-aktiviti yang berikut dapat meningkatkan daya tahan otot keua!i ""
A #kiping
$ bermain atur
% mendagu
& bangkit tubi
'. Mengapakah kita per!u me!akukan aktiviti daya tahan kardiova#ku!ar (
A )ntuk menguatkan otot *antung
$ )ntuk membina ketahanan otot
% )ntuk me!anarkan #i#tem penghadaman
& )ntuk meningkatkan daya tindak ba!a#
+. ,engambi!an air #ema#a me!akukan aktiviti !atihan dan ber#ukan penting
untuk""
A. mengeka!kan ke#eimbangan eair da!am badan
$. me!anarkan pergerakan dan bertindak !ebih agre#i-
%. meningkatkan kemahiran dan pre#ta#i
&. menge!akkan daripada ra#a !apar
4. Kita me#ti memupuk #emangat __________ agar dihormati pihak !a.an.
A. ingin menang
$. ke#ukanan
%. me!a.an
&. #etia
/. 0!ek#ibi!iti ia!ah keupayaan "".
A ber!ari !a*u
$ meregangkan otot
% membe#arkan otot
& makan dengan banyak

1. $erikut ia!ah ke#a!ahan da!am permainan bo!a #epak keua!i ""
A. menarik pemain !a.an
$. meno!ak pemain !a.an
%. menyiku pemain !a.an
&. merampa# bo!a pihak !a.an
2. Kemahiran a#a# bo!a ba!ing ada!ah #eperti yang di ba.ah keua!i "".
A. men*aring
$. menge!eek
%. menghantar
&. menampar
3. $o!a *aring dimainkan o!eh ___________ #epa#ukan.
A. / orang
$. 1 orang
%. 2 orang
&. 3 orang
4. $i!akah kita per!u me!akukan aktiviti regangan(
A Sebe!um tidur
$ Se!epa# tidur
% Sebe!um mandi pagi
& Sebe!um me!akukan aktiviti keerga#an atau permainan.
15. Kemahiran a#a# permainan bo!a #epak ada!ah #eperti yang di ba.ah
keua!i""
A. menendang
$. menahan
%. men*aga go!
&. mengui#
11. 0aktor utama kita tidak dibenarkan bermain di padang atau ge!anggang
terbuka #ema#a hu*an !ebat ia!ah""..
A. tidak dapat mempamerkan kemahiran #erta kebo!ehan #ebenar
$. #itua#i ter#ebut bo!eh menyebabkan keederaan dan kema!angan
%. hu*an akan mengha!ang kita men*aringkan go!
&. hu*an akan mengakibatkan penyokong dan penonton tiada
1'. $erikut ia!ah peraturan dan !angkah-!angkah ke#e!amatan yang
per!u diambi! #ema#a ber#ukan keua!i""..
A. pa#tikan permukaan padang rata6 tidak berpa#ir dan tidak ber!ubang
$. beraktiviti berda#arkan undang-undang permainan
%. tidak me!akukan aktiviti memana#kan badan #ebe!um permainan
&. memakai pakaian yang #e#uai dengan *eni# permainan
1+. $eraktiviti #eara #e!amat di padang dan ge!anggang bermak#ud"".
A. menge!akkan diri daripada keederaan dan kema!angan
$. *angan bermain ka#ar dan kotor
%. ber#emangat ke#ukanan
&. bermain dengan #entia#a dia.a#i o!eh *uru!atih #aha*a
14. Ka*ian menun*ukkan 15 hingga '/ peratu# kanak-kanak di Ma!ay#ia obes.
,una perkara ter#ebut ada!ah di#ebabkan"".
A. -aktor keturunan
$. makan banyak
%. kerap tidur
&. gaya hidup yang tidak #ihat.
1/. )ntuk menge!akkan badan kekurangan air6 kita memer!ukan #ekurang-
kurangnya............
A. ' ge!a# #ehari
$. 4 ge!a# #ehari
%. 1 ge!a# #ehari
&. 3 ge!a# #ehari
11. Sumber makanan utama yang membeka!kan tenaga ia!ah
A. !emak
$. protein
%. vitamin
&. karbohidrat
12. Sema#a bertanding6 pemain mudah terpengaruh dengan #orakan atau
emuhan penonton #ehingga bertindak di !uar bata#an. Apakah kemungkinan #ikap
pemain ter#ebut(
A. Mempunyai #emangat ke#ukanan yang tinggi
$. $eru#aha untuk menapai kemenangan
%. Ayam tambatan pa#ukannya
&. 7aga! menga.a! pera#aannya
13. Semangat ke#ungguhan untuk menapai ke*ayaan da!am #ukan bo!eh dipupuk
dengan ara yang berikut keua!i""""..
A. beker*a#ama dengan ah!i da!am pa#ukan
$. menya!ahkan rakan apabi!a me!akukan ke#a!ahan
%. men*aga ke#ihatan dan mengama!kan gaya hidup #ihat
&. ber!atih mengikut *adua!
14. &i #amping mempunyai kebo!ehan dan kemahiran yang tinggi da!am permainan6
ke*ayaan #e#eorang itu *uga didorong o!eh"..
A. di#ip!in yang tinggi
$. ra*in beru#aha dan ber#emangat
%. pera!atan yang pa!ing maha!
&. gan*aran yang !umayan
'5. &a!am #atu pertandingan bo!a #epak6 pa#ukan anda te!ah te.a# kepada
pa#ukan !a.an. Apakah #emangat ke#ukanan yang anda tun*ukkan(
A. Meningga!kan padang dengan kadar yang #egera kerana ma!u
$. Menya!ahkan rakan-rakan menyebabkan keka!ahan
%. $er#a!aman dengan pa#ukan !a.an #ambi! menguapkan tahniah
&. Menun*ukkan pera#aan tidak berpua# hati #erta ingin membuat bantahan
8'5 Markah9
BAHAGIAN B
:AN&AKAN ; ,A&A ,E<N=A:AAN =AN7 $ENA< &AN > ,A&A ,E<N=A:AAN
=AN7 SALA?
1 Si#tem reprodukti- ber-ung#i untuk mengha#i!kan @uriat.
' Argan reprodukti- !e!aki ada!ah vegina6 ovary6 uteru# dan tiub -a!!opio.
+ :e#ti# dan #krotum ada!ah organ reprodukti- !e!aki.
4 <ema*a perempuan akan menapai aki! ba!igh apabi!a didatangi haid untuk ka!i
pertama.
/ Apabi!a menga!ami ihti!am 8mimpi ba#ah 96 rema*a perempuan akan menapai
aki! ba!igh.
1 Sa!ah #atu perubahan -i@ika! yang ber!aku pada rema*a perempuan apabi!a
menapai aki! ba!igh ada!ah pertumbuhan mi#ai dan *anggut.
2 ,embe#aran payu dara ada!ah #a!ah #atu perubahan -i@ika! pada !e!aki apabi!a
menapai aki! ba!igh.
3 Sa!ah #atu per#amaan perubahan -i@ika! yang ber!aku pada rema*a perempuan
dan !e!aki ada!ah pertumbuhan bu!u di #ekitar kema!uan.
4 ,erubahan #uara yang akan men*adi garau merupakan perubahan ketara yang
#e!a!unya ber!aku pada perempuan apabi!a menapai aki! ba!igh.
15 ,ada umumnya6 rema*a perempuan ba!igh !ebih !ambat berbanding rema*a !e!aki
815 Markah9
BAHAGIAN C
B#ikan tempat ko#ong dengan pera#aan yang digambarkan o!eh .a*ah-.a*ah di ba.ah.
gembira marah #edih kee.a ma!u bangga takut terke*ut
83 Markah9
BAHAGIAN D
,adankan bahagian dan organ utama #B#tem penernaan manu#ia dengan -ung#i ma#ing-
ma#ing.
0ung#i $ahagian
dan organ
Menghantar makanan ke perut
,erut
Menernakan makanan
&ubur
Menge!uarkan tin*a 8na*i#9
Mu!ut
Menghanurkan makanan dengan bantuan gigi
dan en@im yang terdapat da!am air !iur
E#ophagu#
84 Markah9
BAHAGIAN E
Lengkapkan teka #i!ang kata di ba.ah.1
2
A
3


4

5
R
6
E


7

8
J

MEINTANG KE BA!AH
'. Mu#uh negara nombor
#atu
1. ,anggi!an bagi orang yang
menagih dadah

/. 7o!ongan yang pa!ing ramai
menagih
+. Serbuk dadah yang
ber.arna putih


1. La.an perkataan kuat 4. Air daun ini bo!eh memabukkan.

2. Nama !ain bagi Kanabi#
3. Se*eni# a!at untuk menyuntik.

83 Markah9
CCSEMA7A$E<DA=A1SEMA7A$E<DA=A1 SEMA7A$E<DA=A1 SEMA7A$E<DA=A1CC
&i#ediakan o!eh &i#emak o!eh
Siti Eubaidah bt ?u##in Mohd Eahini bin Muhamad
7uru ,endidikan Da#mani F Ke#ihatan Ketua ,anitia
:ahun 4 ,endidikan Da#mani F Ke#ihatan
SK :aman Mutiara <ini SK :aman Mutiara <ini