Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

Maklumat Peribadi
Sila Tandakan ( ) Pada Yang Berkenaan
1. Jantina
LLA!I
P"MP#AN
$. #mur
%. Statu&
B#JANG
!AH'IN
(#(A
JAN(A). Bang&a

MLAY#
*INA
IN(IA
5. Tara+ Pendidikan
TI(A! B"S!,LAH
PM"-S"P
SPM-STPM
!,LJ-#NI."SITI
BAHAGIAN B
Sila Tandakan ( )Pada Yang Berkenaan
a. Sangat ber&etu/u 0 1
b. Ber&etu/u 0 $
1. Tidak Ber&etu/u 0 %
d. Sangat tidak ber&etu/u 0 )
Soalan 1 2 3 4
1. G2l2ngan Pertenga3an Tidak Perlu Pri3atin Ter3ada4 AI(S.
$. Nama0Nama G2l2nagn Yang Meng3ida4i AI(S Perlu
(ira3&iakan Bagi Mengelakkan Mereka (ari4ada (i
(i&krimina&ikan.
%. Sekiran5a Sa5a Meng3ida4i AI(S Sa5a Tidak B2le3
Melakukan A4a0A4a #ntuk Mengalakkan Sa5a (ari4ada
Pen5akit Ini.
). Lebi3 Ban5ak Tabung0Tabung !era/aan Perlu (i&ediakan Bagi
Memberikan Bantuan Sumbangan !e4ada G2l2ngan Yang
Meng3ida4i AI(S.
6. Sa5a Akan *uba #ntuk Mengelak (ari4ada Ber3ubung
(engna G2l2ngan Yang Meng3ida4i AI(S.
7.(2kt2r Mem4un5ai Hak #ntuk Menentukan Samaada Sanggu4
#ntuk Memberi "a8atan !e4ada G2l2ngan Yang Meng3ida4i
AI(S.
9. Sa5a Akan Bera&a Malu Sekiran5a Sala3 Se2rang (ari4ada
A3li !eluarga Sa5a Yang Meng3ida4i AI(S.
:. Adala3 Penting Bagi Mengelakkan Jangkitan AI(S (engan
*ara Melakukan Satu Hubungan Se;ual Sa3a/a.
<. !anak0!anak Yang Meng3ida4i AI(S (iberikan Peluang
#ntuk Ber&ek2la3 Ber&ama0Sama (engan !anak0!anak Yang
Tidak (i/angkiti AI(S.
1=. !emuda3an0!emuda3an A8am (Tanda&) Perlula3
(ia&ingkan (ari4ada G2l2ngan0G2l2ngan Yang Meng3ida4i
AI(S.
11. Bagi Mengelakkan AI(S Tanggung/a8ab Indi>idu Adala3
Penting (ari4ada Tanggung/a8ab Ma&5arakat.
1$. Setia4 ,rang Perlu Men/alani #/ian HI.-AI(S.
1%. (i/angkiti AI(S Adala3a Satu Bala&an Yang *uba
(itun/ukkan ,le3 Tu3an !e4ada Mereka Yang Melakukan
H2m2&e;ual.
1). Setia4 ,rang Perlu Ta3u Tentang AI(S.
16. G2l2ngan Yang Meng3ida4i AI(S Ber3ak #ntuk Menda4at
S2k2ngan (an (2r2ngan (ari4ada A3li !eluarga Mereka.
19. Peker/a Yang (i/angkiti AI(S Tidak (ibenarkan #ntuk
Beker/a.
1:. Sa5a Mem4un5ai Per&aaan !a&i3an !e4ada G2l2ngan0
G2l2ngan Yang Meng3ida4i AI(S Atau Yang Berkaitan (engan
AI(S.
1<. Pengeta3uan Yang Lebi3 Tentang AI(S Akan Mengurangkan
Takut Mengenai Pen5akit Ini.
$=. !anak0!anak Perlu (ia/ar (an (ididik Bagi Mengelakkan
Merka Melibatkan (iri (alam Ge/ala Ini !elak.
$1. (2kt2r B2le3 Memberita3u !e4ada Pa&angan Pe&akit AI(S
Ba3a8a Mereka Mem4un5ai "i&ik2 #ntuk Menda4at HI. Tan4a
Memberita3u Terlebi3 (a3ulu !e4ada Pe&akit AI(S Ter&ebut.
$$. Han5a Ibu0Ibu Yang Tidak Si3at Sa3a/a Mem4un5ai Anak0
Anak Ynag Meng3ida4i AI(S.
$%. AI(S (a4at (ielakkan (engan Mengamalkan Langka30
Langka3 Yang Betul.
$). !a/ian0!a/ian Yang Berkaitan (engan AI(S Perlu (iberi
!eutamaan ,le3 Pi3ak !era/aan.
$6. Sa5a Selalu Memba1a (an Mendengar Tentang Maklumat0
Maklumat Mengenai AI(S.
Sila Tandakan ( )Pada Yang Berkenaan.
S2alan BNA" SALAH
1. Hem243ilia1& B2le3 Men5ebabkab AI(S.
$. AI(S Adala3 'abak.
%. Han5a G2l2ngan Se;ual Sa3a/a Yang B2le3 Menda4at AI(S.
). .iru& Yang Men5ebabkan AI(S Adala3 Human
Immun2de+i1ien15 .iru& (HI.).
6. .iru& AI(S Ma&i3 B2le3 Ber/angkit (alam Ma&a 1= Hari (an
Berada (alam !eadaan Su3u Bilik.
7. Jangkitan AI(S B2le3 (i&ebabkan ,le3 Perk2ng&ian
Makanan (engan G2l2ngan Yang (i/angkiti AI(S.
9. G2l2ngan Yang (i/angkiti AI(S Tidak Meng3a&ilkan !an&er.
:. Bekalan (ara3 (i H2&4ital (an Pu&at0Pu&at Pendermaan
(ara3 Pada Hair Ini Akan (ita4i& Intuk .iru& AI(S.
<. !ekurangan (alam Ingatan (an Tum4uan (an Juga Ma&ala3
(alam Pergerakkan B2le3 Ter/adi Pada Sebilangan Pe&akit
AI(S.
1=. Perk2ng&ian Jarum Suntikan B2le3 Men5ebabkan Jangkitan
AI(S.
11..iru& AI(S B2le3 Tinggal (idalam Badan Se&e2rang Itu
(alam Ma&a Berta3un0Ta3un Sebelum Tanda0Tandan5a !eluar.
1$. AI(S (i/angkiti Melalui Pemerimaan (ara3 Atau S4rema
(ari4ada Penderma Yang Meng3ida4i AI(S.
1%. (engan Menggunakan !2nd2m Sema&a Melakukan
Hubungan Se; Ia Adala3 Selamat (ari4ada Jangkitan AI(S.
1). #/ian HI. Adala3 #/ian (ara3 Yang (ilakukan #ntuk
Mengeta3ui Samaada Se&e2rang Itu (i/angkiti AI(S.
16. Ada #bat Bagi Mera8ati AI(S.
17. Mang&a0Mang&a AI(S Akan Menun/ukan !eleti3an Yang
Melam4au? Ber4elu3 Pada 'aktu Malam? Penurunan Berat
Badan (an Sebagain5a.
19. AI(S (i/angkiti Melalui Hubungan Se; (engan Meraka0
Mereka Yang Tela3 (i/angkiti.
1:. AI(S Merebak Melalui Batuk? Ber&in (an Sentu3an.
$=. AI(S (i/angkiti (engan Melakukan Hubungan Se; Ber&am0
Sama (engan Penagi3 (ada3.
$1. AI(S B2le3 Merebak (engan Perk2ng&ian Tuala (engan
G2l2ngan0G2l2ngan Yang Tela3 (i/angkiti AI(S.
$$. Ibu0Ibu Yang (i/angkiti AI(S Akan Memberikan .iru& AI(S
!e4ada Ba5i Mereka Sema&a Mengandung (an-Atau Melalui
Su&uan Ibu.
$6. G2l2ngan 'anita Lebi3 (i/angkiti AI(S Berbanding (ari4ada
G2l2ngan Lelaki.