Anda di halaman 1dari 4

Menggerinda Pahat dan Alat Potong

KATA PENGANTAR
Dalam rangka memperlancar proses pelatihan ketrampilan
Mengasah Alat Alat Potong, penulis dapat mengumpulkan data data
pelajaran Menggerinda Pahat dan Alat Potong.
Untuk sekedar memenuhi literature bagi para peserta didik dan
pelatihan, modul ini hanya membahas secara sederhana dan singkat
tentang materi Menggerinda Pahat dan Alat Potong.
Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan
baik isi maupun sistematiknya dalam modul yang sangat sederhana ini.
Maka kepada yang berkopenten penulis sangat mengharapkan saran
dan perbaikan untuk penyempurnaanya.
Segala tegur sapa dari pembaca yang bersifat membina
senantiasa penulis terima dengan suka cita. Dan semoga modul ini akan
sangat berguna bagi para peserta didik dan pelatihan kususnya serta
bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
Akhirnya kepada uhan !M" penulis panjatkan sukur dan do#a
semoga kita semua selalu dalam lindungan dan hidayah $ya.
%anyu&angi, '( Mei '))*
Penulis
SU+, -A./$/

DA0A. ,S,
Suci -artono
eknik Pemesinan
i
Menggerinda Pahat dan Alat Potong
1AA P"$2A$A. i
DA0A. S,S, ii
%A% , P"$DA-U3UA$
4
A. D,S1.,PS,
4
%. P.AS!A.A
4
+. P"U$5U1 P"$22U$AA$ M/DU3
4
4. Petunjuk Bagi Siswa
4
'. Petunjuk Bagi Guru
4
D. 1/MP""$S,
'
SAUA$ A+A.A P"M%"3A5A.A 6 SAP 7
8
%A% ,, P"M%"3A5A.A$
9
Uraian Materi 4
,. Memahami Macam Macam Alat Potong pada Mesin Perkakas
9
,.4 Pahat %ubut
9
,.4.4 Pahat %ubut .ata
:
,.4.' Pahat %ubut Muka
4)
,.4.8 Pahat %ubut Pingul
4)
,.4.( Pahat %ubut %entuk
4)
,.4.; Pahat %ubut Ulir
4)
,.4.;.4 Pahat Ulir <ith&orth
4)
,.4.;.' Pahat Ulir Metric
44
,.4.9 Pahat Alur
44
,.4.* Pahat Potong
44
,.' Mata %or
4'
"S
4(
Suci -artono
eknik Pemesinan
ii
Menggerinda Pahat dan Alat Potong
0""D %A+1
4;
5A<A%A$
49
Uaian Materi '
,,. Mesin 2erinda Alat= %angku
4*
,,.4 2erinda mesin
4*
,,.' 2erinda angan
4*
,,.8 %entuk %entuk %atu 2erinda
4:
,,.8.4 .oda .ata
4:
,,.8.' .oda Pembentuk
4:
,,.8.8 .oda opi= Mangkok
4>
,,.8.( .oda +akra
4>
,,.8.; .oda Silinder
4>
"S
'8
0""D %A+1
'(
5A<A%A$
';
Uraian Materi 8
,,,. Melaksanakan Penggerindaan Alat Potong
'9
,,,.4 Menyetel Pahat 2erinda
'9
,,,.' Mengasah Pahat %ubut
'*
,,,.8 Mengasah Mata %or
'*
U2AS
P"D/MA$ P"$,3A,A$
':
P"U$5U1 P.A1"1
'>
%A% ,,, DA0A. PUSA1A
(;
Suci -artono
eknik Pemesinan
iii
Menggerinda Pahat dan Alat Potong
Suci -artono
eknik Pemesinan
iv