Anda di halaman 1dari 17

1

SULIT
018
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANGAT
_____________________________________

PKSR KALI KE 2

2014

YEAR 5


SAINS / SCIENCE
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Inggeris mengandungi dua
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan
untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan.
Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan
sebaliknya.
3. Bahagian A ada 30 soalan. Jawab semua soalan.
4. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan
Bahagian A.
5. Bahagian B ada 5 soalan. Jawab semua soalan.
6. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.


Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak di Bahagian A
dan 5 halaman bercetak di Bahagian B
2
Bahagian A
[30 markah]
Jawab semua soalan.

1. Antara penyakit berikut, yang manakah disebabkan oleh virus?

I Cacar air
II Beguk
III Campak
IV Selesema


A I, II dan III sahaja C II, III dan IV sahaja
B I, II dan IV sahaja D I, II, III dan IV


2. Rajah 1 di bawah menunjukkan suatu penyiasatan. Pada hari ke-8, lebih banyak kulapuk dapat
diperhatikan di atas permukaan roti.Apakah yang ditunjukkan melalui pemerhatian diatas?

A bernafas. C bergerak.

B bertumbuh D Berkumuh


3. Antara cara berikut, yang manakah dapat membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma daripada merebak?A W, X dan Y C X, Y dan Z


3
B W, X dan Z D W, X, Y dan Z

4 Antara yang berikut, yang manakah bukan kegunaan mikroorganisma?


A
Untuk membuat roti C Untuk membuat baja

B Untuk membuat tempe D Untuk membuat pakaian


5 Puan Nora menyediakan doh untuk membuat roti. Selepas setengah jam, dia mendapati doh itu tidak
naik. Apakah yang sepatutnya dia lakukan untuk membuatkan doh itu naik?


A
Yis boleh ditambah ke dalam doh itu.


B
Sedikit susu boleh ditambah ke dalam doh itu.


C
Lebih banyak gula boleh ditambah ke dalam doh itu.

D Lebih banyak tepung boleh ditambah ke dalam doh itu.6 Rajah 2 di bawah menunjukkan aktiviti seekor haiwan.

Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut?


A
Persaingan C Kemandirian spesies

B Pembiakan D Tumbesaran
7 Haiwan X mempunyai cirri-ciri berikut untuk memastikan kemandirian spesiesnya.
Menghasilkan telur yang mempunyai
cengkerang keras
Mengeramkan telur-telurnya
4
Antara berikut yang manakahboleh mewakili haiwan X?

A

C

B
D
8. Bagaimanakah seekor penyu memastikan kemandirian spesiesnya?

I Bertelur banyak
II Membawa telurnya di dalam uncang
III Menimbus telurnya di dalam pasir
IV Menyembunyikan telurnya di dalam cangkerangA
I dan III
C
II dan III

B
I dan IV
D
II dan IV9. Rajah 3 di bawah menunjukkan empat jenis buah.Cara pencaran biji benih buah manakah tidak betul?
10
Rajah 4 di bawah menunjukkan sejenis biji benih.


5Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri yang berkaitan dengan cara pencaran biji benih di atas?

A Ringan C Boleh dimakan

B Kecil D Ada struktur seperti sayap


11 Antara haiwan yang berikut, yang manakah adalah karnivor?

A Tikus C Helang

B Kambing D Rusa


12 Rajah 5 menunjukkan satu rantai makanan di dalam sebuah habitat.Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak helang dalam habitat di atas?

I Lebih belalang akan dimakan

II Bilangan daun akan berkurangan

III Bilangan burung akan berkurang


A
I dan II sahaja C I dan III sahaja

B II dan III sahaja D I, II dan III sahaja

13 Rajah 6 menunjukkan serangga X.


Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi serangga X dalam rantai makanan berikut?

A Daun ---> Burung ---> X ---> Ular C X ---> Daun ---> Burung ---> Ular


B Daun ---> X ---> Burung ---> Ular D Burung ---> Daun ---> X ---> Ular

14 Rajah 7 menunjukkan satu siratan makanan dalam sebuah habitat.


6
Apakah P?A
Rumput C Gajah

B Burung Pipit D Singa


15 Rajah 8 menunjukkan tiga jenis haiwan.


Antara berikut, yang manakah betul?


Haiwan X Haiwan Y Haiwan Z

A
Omnivor Herbivor Karnivor

B
Karnivor Karnivor Herbivor

C
Herbivor Karnivor Omnivor

D
Karnivor Herbivor Omnivor


16 Rajah 9 menunjukkan seorang budak lelaki sedang berlari.Apakah sumber tenaga yang membolehkan budak lelaki itu berlari?7
A


C

B


D17 Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang utama?
A Matahari C Air

B Makanan D Bahan api


18

Apakah bentuk tenaga yang dipunyai berdasarkan rajah di atas?

A Tenaga Kinetik C Tenaga Haba

B Tenaga Elekrtik D Tenaga Keupayaan


19 Rajah 10 di bawah menunjukkan pengelasan sumber-sumber tenaga.

Antara yang berikut, manakah yang mewakili P dan Q?


8


P Q

A
Arang Batu Nuklear

B
Angin Biojisim

C
Biojisim Arang Batu

D
Nuklear Angin
20 Rajah 11 menunjukkan sejenis alat.


Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam alat ini?

A Tenaga elektrik Tenaga cahaya
B Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga cahaya + Tenaga haba
C Tenaga elektrik Tenaga bunyi + Tenaga cahaya
D Tenaga kimia Tenaga elektrik Tenaga bunyi + Tenaga kinetik


21 Rajah 12 menunjukkan dua jenis kenderaan.


Apakah sumber tenaga elektrik bagi P dan Q?

P Q
A Dinamo Sel solar
B Sel kering Akumulator
C Sel solar Sel kering
D Akumulator Dinamo


22 Rajah 13 di bawah menunjukkan jenis-jenis symbol9Antara simbol yang berikut yang manakah dipadankan dengan simbol yang salah?

A P C R
B Q D S


23 Rajah 14 menunjukkan empat litar elektrik yang ditandai dengan S, T, U dan V.

Susunan yang manakah menunjukkan nyalaan mentol semakin terang?
A U, V, S, T C T, U, V, S
B T, V, U, S D V, U, S, T


10
24 Rajah 15 menunjukkan sebuah litar elektrik.Antara suis berikut, yang manakah perlu dihidupkan untuk menyalakan mentol R sahaja?

A Hidupkan suis S dan U sahaja C Hidupkan suis S, T dan V sahaja
B Hidupkan suis S dan V sahaja D Hidupkan semua suis


25 Rajah 16 menunjukkan satu litar elektrik.

Rajah manakah yang sepadan dengan susunan litar dalam Rajah 16 ?

A

C
11
B

D

26. Rajah 17 menunjukkan satu penyiasatan

Rajah 17
Bayang-bayang kelihatan di atas skrin. Apakah akan terjadi pada bayang-bayang jika
kedudukan objek X mendekati skrin?
A. Saiz bayang-bayang mengecil
B. Saiz bayang-bayang lebih besar
C. Bayang-bayang lebih jelas kelihatan
D. Bayang-bayang tidak kelihatan

27. Rajah 18 menunjukkan empat kedudukan mata semasa mengambil bacaan suhu air
menggunakan termometer. Manakah kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan
termometer?
A
B

C
D12
28. Manakah antara berikut menunjukkan keadaan jirim yang betul?
Solid Liquid Gas
Pepejal cecair gas
A Ais krim air hujan awan
B Jeli embun salji
C Ais air mineral wap
D Embun ais asap

29. Rajah 19 menunjukkan keadaan wayar telefon pada waktu tengah hari.
Rajah 19
Bagaimanakah keadaan wayar telefon pada waktu pagi?
A Bertambah kendur C Bertambah tegang
B Bertambah tebal D Bertambah gelap warnanya

30. Rajah 20 di bawah menunjukkan dua gelas yang melekat antara satu sama lain.
P


Q

Rajah 20
Bila ia direndam dalam air panas, gelas tersebut senang terpisah. Mengapa?
A Gelas Q mengembang. C Gelas Q mengecut.
B Gelas P mengembang. D Gelas P mengecut.

TAMAT BAHAGIAN A


13
Bahagian B
[20 markah]

1 Rajah 1 menunjukkan dua puluh ekor cacing di dalam sebuah bekas kaca yang ditutup dengan jaring.
Bekas itu diletakkan di tengah panas Matahari.Rajah1

Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi pemerhatian yang dibuat ke atas cacing-cacing itu.

Masa (minit) 20 40 60 80 100
Bilangan cacing yang mati 4 10 15 18 20

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Beri dua sebab (inferens) mengapa cacing dalam bekas mati.

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (b).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

14
2 Rajah 2 menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Sri Raami.Rajah 2

Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan.

Ketinggian objek dari lantai (cm) Saiz bayang-bayang (cm)
30 Kecil
50 Sederhana
60 Besar

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat yang dinyatakan di (b).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Ramalkan saiz bayang-bayang jika objek itu dinaikkan lebih dekat lagi dengan lampu.

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

3 Auni dan Faris menjalankan penyiasatan ke atas tiga keping roti yang sama saiz. Mereka merenjis ke


15
atas roti dengan jumlah air yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3 di bawah.
Rajah 3

Roti K Roti L Roti M
Direnjis dengan Direnjis dengan Direnjis dengan
satu sudu air tiga sudu air enam sudu air

Kedaan roti selepas tiga hari ditunjukkan dalam Jadual 3.


Roti K L M
Bilangan renjisan Satu sudu air Satu sudu air Satu sudu air
Bilangan tompokan kulat
3 6 15

(a) Berikan satu sebab (inferens) kenapa bilangan tompokan kulat bertambah.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c) Nyatakan satu hubungan di antara apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dengan apa yang
diperhati (pembolehubah bergerak balas).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)


4 Rajah 4 menunjukkan tiga litar elektrik, R, S dan T. Kecerahan mentol-mentol itu direkodkan.16


Rajah 4

(a) Apakah corak perubahan kecerahan mentol-mentol itu ?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat yang diberi?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c)


Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan di antara kecerahan mentol dan bilangan
bateri.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini

__________________________________________________________________________________
(1 markah)
5 Rajah 5 menunjukkan satu ujikaji yang telah dijalankan oleh Sasiteran dan Kavipriya. Air di dalam
Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan bateri.


17
bikar dipanaskan selama 16 minit.

Rajah5

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.Masa (minit) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Suhu (C ) 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah corak perubahan suhu air?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

(c) Nyatakan sebab tentang suhu air yang semakin meningkat?

_________________________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?

__________________________________________________________________________________
(1 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai