Anda di halaman 1dari 7

015/2 1 SULIT

For
Examiners
Use
[40 marks]
[40 markah]
Answer all the questions
Jawab semua soalan.
1
1 Tuliskan angka bagi empat ribu dua belas.
2
2 Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam 9 523.

3 5 026 + 972 =
4
4 7 000 963 =
!
5
undarkan ! 3!2 kepada pulu" terdekat.
SULIT
[1 markah]
[1 markah]
[1 markah]
[2 markah]
[1 markah]
015/2 3 SULIT
6
#a$a" di ba%a" menun$ukkan lima keping
kad n&mb&r.
'usunkan n&mb&r(n&mb&r di atas dalam tertib
menaik.
"
#
7 ) 3!) = ) 000
+
+ !0 + )
*paka" n&mb&r yang mesti ditulis dalam
di atas?
8 +ari $umla" bagi 29! dan , 076.
$
9
#a$a" di ba%a" menun$ukkan satu garis
n&mb&r.
*paka" nilai bagi M?
%
015/2 [Lihat sebelah
9 ,90 9 09, 9 0,9 9 ,09
) 205 ) 305 ) )05 M
[2 markah]
[1 markah]
[2 markah]
[2 markah]
SULIT
015/2 4 SULIT
For
Examiners
Use
10
10 #a$a" di ba%a" menun$ukkan bilangan
penduduk di dua bua" bandar * dan .
+ari be-a bilangan penduduk antara
bandar * dan bandar .
11
11 9 !65 307 2 !23 =
12
12 #a$a" berikut menun$ukkan bilangan lembu
dan kambing di sebua" ladang ternakan.
.itungkan $umla" lembu dan kambing
di ladang ternakan itu?
015/2 SULIT
3 828 6 172
[2 marks]
[2 marks]
[2 markah]
Town A Town B
8 309
7 133
[2 marks]
[2 markah]
015/2 5 SULIT
13 + 2 729 = 9 000
For
Examiners
Use
1
*paka" n&mb&r yang mesti ditulis dalam
di atas.
14 5 375 kurang daripada ! )20 iala"
14
1!
15 /&tak ilangan 0uli
1 , )30
2 357
3adual di atas menun$ukkan bilangan guli di
dalam dua bua" k&tak.
/ira $umla" guli dalam dua bua" k&tak itu.
015/2
[Lihat sebelah
SULIT
015/2 6 SULIT
[2 marks]
[2 markah]
[2 marks]
[2 markah]
[2 marks]
[2 markah]
For
Examiners
Use
1"
16 4n5ik /amal membeli 3 ,!3 bi$i durian.
6ia men$ual ,!2) bi$i durian pada "ari
pertama dan 6,9 bi$i durian pada "ari
kedua. erapa bi$ika" durian yang
tinggal?
1#
17
7ak *gus memeli"ara 2 0)5 ek&r ayam.
7ak 8eman memeli"ara !00 ek&r ayam
lebi" daripada 7ak *gus.
erapa ek&rka" ayam yang dipeli"ara
&le" mereka kesemuanya?
015/2 SULIT
[ markah]
[ markah]
015/2 7 SULIT
18 0ambar berikut menun$ukkan album
setem kepunyaan *my.
6ia beri 2 200 keping setem kepada
abangnya dan , 750 setem kepada
ka%annya9 0enna.
erapaka" bilangan setemnya yang tinggal?
For
Examiners
Use
1$
19 0ambar di ba%a" menun$ukkan gula(gula
di dalam bekas *9 dan +.
+ari $umla" gula(gula yang terdapat di dalam ketiga(
tiga bekas tersebut.
1%
015/2
[Lihat sebelah
SULIT
! )00
) ,23 956 3 0,2
[ markah]
[ markah]
015/2 8 SULIT
For
Examiners
Use
20
20 3adual berikut menun$ukkan bilangan
bunga ma%ar yang di$ual dalam
seminggu.
:a%ar 3ual
:era" $ambu 2)5
/uning 2 )30
:era"
3umla" 7 6!0
erapaka" $umla" bunga ma%ar mera"
yang tela" di$ual?
END O !UESTIONS
"E#T$S SO$L$N T$%$T
015/2 SULIT
[ marks]
[ markah]