Anda di halaman 1dari 11

Borang Profil 9

INOVASI SEKOLAH
1. Nama Program Inovasi: Cintai Taman Kita (Sepanjang tahun) Sila nyatakan program
program inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang kepa&a ke'emerlangan
sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
". Tujuan Program Inovasi: )emupuk perasaan 'inta terha&ap tum!uhtum!uhan.
$. Kumpulan Sasaran: )uri&muri& sekolah
*. +ktiviti: )em!u!uh !aja, menyiram &an men'a!ut rumput serta
mem!uang &aun&aun kering.
%. Impak: )uri&muri& &apat mengenali jenis tum!uhan yang
ter&apat &i persekitaran sekolah
-. .lasan: )uri&muri& &apat menguasai kemahiran Sains merentasi
kurikulum.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: Kempen Pengurusan SP/T (/ulan 0kt, Nov &an 1an )
". Tujuan Program Inovasi: )eninggikan mutu pengurusan SP/T.
$. Kumpulan Sasaran: 1a2atankuasa SP/T &ianggotai oleh muri&muri&.
*. +ktiviti: 1. )em!aiki !uku yang rosak.
". )engemas !uku
$. )em'etak Cop pinjaman SP/T
%. Impak: Pengurusan SP/T telah &ijalankan &engan lan'ar.
-. .lasan: )emuaskan.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% :
1. Nama Program Inovasi: Program Suara 3mas
". Tujuan Program Inovasi: )en'ungkil !akat meningkat pretasi !erkenaan &engan
menyanyi.
$. Kumpulan Sasaran: )uri&muri& tahun $,*,% 4 -.
*. +ktiviti: 1. )uri&muri& memahami teori mu5ik.
". )emperkenalkan teknik yang !etul untuk
menghasilkan suara yang !aik..
$. 6atihan mengeluarkan suara.
*. )empelajari teknik memyanyai lagu pusingan 7 "
Suara.
%. Impak: )en&apat saguhati &alam pertan&ingan koir sekolah
sekolah ren&ah ( akhir ) 8.Persekutuan.
-. .lasan: )emuaskan.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: Kitar semula (/ulan 0kto!er)
". Tujuan Program Inovasi: )emupuk semangat men'intai alam sekitar. )enanam
sikap mrnjaga ke!arsihan.
$. Kumpulan Sasaran: Semua 8arga sekolah.
*. +ktiviti: )enyumpul surat kha!ar lama.
)enyumpul majalah, !uku!uku lama.
%. Impak: 9apat mengumpul se!anyak 1 tan surat kha!ar lama.
-. .lasan: :asil &aripa&a aktiviti ini telah memupukkan semangat
'intai aalam sekitar.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: )ereka &an men'ipta ka& Tahun /aru Cina.
( Tarikh: 1$.#1."##% hingga $1.#1."##%)
". Tujuan Program Inovasi: a. )e2uju&kan suasana meriah untuk menyam!ut Tahun
/aru Cina.
!. )emupukan nilai !erterima kasih &an hormat
menghormati antara satu sama lain.
'. )en'ungkil !akat mereka 'ipta muri&muri&
$. Kumpulan Sasaran: )uri& Tahun 1 hingga Tahun -.
*. +ktiviti: Semua muri& &i!ahagi kepa&a $ kumpulan.

i) Kump +: Tahun 1 4 "
. Kump /: Tahun $ 4 *
Kump C: Tahun % 4 -
ii) Cara penyampaian : !e!as ( Sai5, !entuk, 2arna, 'orak)
iii) :asil kerja yang terpilih &ari setiap kumpulan akan
&i!erikan ha&iah.
%. Impak: Impak &aripa&a muri&muri& sangat meem!erangsangkan,
ke'uali muri&muri& tahun "..
-. .lasan: )elalui aktiviti, &i&apati sesetengah memang mempunyai !akat
reka 'ipta yang tinggi 2alaupun keputusan aka&emik mereka
ti&ak !egitu mem!erangsangkan.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: Seminar kempen keselamatan 1alanraya (Tarikh: #".#-."##*)
". Tujuan Program Inovasi: )enjaga keselamatan 1alanraya &i &epan sekolah..
$. Kumpulan Sasaran: Peman&upeman&u !as sekolah.
*. +ktiviti: Per!in'angan antara pihak sekolah &engan peman&upeman&u
!as sekolah supaya keselamatan muri&muri& &apat &ijamin.
%. Impak: Seminar telah &ijalankan &engan lan'ar.
-. .lasan: )emuaskan.
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: Seminar kempen keselamatan 1alanraya (Tarikh: "-.#"."##-)
". Tujuan Program Inovasi: )uri&muri& memahami tan&atan&a lalulintas.
$. Kumpulan Sasaran: )uri&muri& Tahun 1
*. +ktiviti: 1. )emahami tan&atan&a 6alulintas
". )elukis tan&atan&a 6alulintas.
%. Impak: Telah &ijalankan &engan lan'ar.
-. .lasan: )emuaskan
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: ;o!otik
". Tujuan Program Inovasi: )eningkatkan Kreativiti, pemikiran, inovati(, kepakaran
memprogram kumputer &an persem!ahan.
$. Kumpulan Sasaran: )uri& tahun *,%,-.
*. +ktiviti: Kela! ro!otik 4 6atihan Intensi(..
%. Impak: i) 0lympia& ;o!ot Se&unia "##* : 3mas
ii) International ;o!oti' Competition "##% : <angsa.
iii) Peringkat Ke!angsaan "##% keseluruh : 1uara.
+'ara : Tempat Pertama
Tempat Ketiga
+'ara )a5e : Tempat Pertama, Ke&ua, Ketiga.
+'ara : Tempat Pertama, Ke&ua.
(Stair Clim!ing)
Sumo : 1uara
(+'ara ter!uka)
-. .lasan: ;o!otik &apat memotivasikan muri& &alam mempelajari !i&ang
Sains &an teknologi selaras &engan 2a2asan "#"#..
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: ;o!otik
". Tujuan Program Inovasi: )eningkatkan Kreativiti, pemikiran, inovati(, kepakaran
memprogram kumputer &an persem!ahan.
$. Kumpulan Sasaran: )uri& tahun *,%,-.
*. +ktiviti: Kela! ro!otik 4 6atihan Intensi(..
%. Impak: i) 0lympia& ;o!ot Se&unia "##* : 3mas
iv) International ;o!oti' Competition "##% : <angsa.
v) Peringkat Ke!angsaan "##% keseluruh : 1uara.
+'ara : Tempat Pertama
Tempat Ketiga
+'ara )a5e : Tempat Pertama, Ke&ua, Ketiga.
+'ara : Tempat Pertama, Ke&ua.
(Stair Clim!ing)
Sumo : 1uara
(+'ara ter!uka)
-. .lasan: ;o!otik &apat memotivasikan muri& &alam mempelajari !i&ang
Sains &an teknologi selaras &engan 2a2asan "#"#..
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: ;o!otik
". Tujuan Program Inovasi: )eningkatkan Kreativiti, pemikiran, inovati(, kepakaran
memprogram kumputer &an persem!ahan.
$. Kumpulan Sasaran: )uri& tahun *,%,-.
*. +ktiviti: Kela! ro!otik 4 6atihan Intensi(..
%. Impak: i) 0lympia& ;o!ot Se&unia "##* : 3mas
vi) International ;o!oti' Competition "##% : <angsa.
vii) Peringkat Ke!angsaan "##% keseluruh : 1uara.
+'ara : Tempat Pertama
Tempat Ketiga
+'ara )a5e : Tempat Pertama, Ke&ua, Ketiga.
+'ara : Tempat Pertama, Ke&ua.
(Stair Clim!ing)
Sumo : 1uara
(+'ara ter!uka)
-. .lasan: ;o!otik &apat memotivasikan muri& &alam mempelajari !i&ang
Sains &an teknologi selaras &engan 2a2asan "#"#..
Borang Profil 9
INOVASI SEKOLAH
Sila nyatakan programprogram inovasi !agi tahun "##$ "##% yang telah menyum!ang
kepa&a ke'emerlangan sekolah &engan menggunakan (ormat !erikut:
1. Nama Program Inovasi: Program Pertan&ingan .jian /ertulis Pringkat Negeri Piala
Perpa&uan
". Tujuan Program Inovasi: )empertingkatkan Penguasaan /ahasa )elayu &ikalangan
Pelajar /ukan )elayu.
$. Kumpulan Sasaran: )uri& Tahap " &i S1K ( C )
*. +ktiviti: Pertan&ingan .jian /ertulis /ahasa )elayu yang mengan&ungi
1"# soalan..
%. Impak: )emenangi pertan&ingan &i peringkat negeri.
Tahun "##$ = )e2akili peringkat negeri.
Tahun "##* = )e2akili peringkat 5on
Tahun "##% = )e2akili peringkat kumpulan.
-. .lasan: +ktiviti yang &ijalankan men&apat kerjasama yang jitu &aripa&a
guru, muri&, pihak sekolah &an i!u!apa. Ke'emerlangan para
pelajar menja&i ke!anggaan semua. Setiap tahun, !er!agai
usaha &ilakukan untuk mempertingkatkan kemahiran !er!ahasa
ini.

Anda mungkin juga menyukai