Anda di halaman 1dari 10

PERSATUAN BAHASA CINA

PENGENALAN : Di dalam KBSR, program kokurikulum yang diwajibkan kepada emua murid adala! un"uk
mengeimbangkan perkembangan indi#idu dari egi $i%ikal, men"al, ro!ani, dan in"elek eper"i yang
"ermak"ub dalam &ala$a! Pendidikan Negara' Program kokurikulum yang diran(angkan !endakla!
meliba"kan pelajar dari pelbagai kaum "eru"amanya program luar bilik darja! elara dengan
kokurikulum pendidikan di negara ini' )u"eru, Pera"uan Ba!aa *ina diwujudkan un"uk murid
beri$a" ak"i$ di dalam pera"uan dan menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya' +urid perlu
menggunakan peluang yang ada un"uk menimba ilmu dan pengalaman menerui ak"i#i"i kokurikulum'
RAS,-NAL : +eliba"kan murid dari emua kaum dalam pera"uan un"uk memupuk perpaduan , in"egrai
naional dan raa "anggungjawab "er!adap diri, ekola!, mayaraka" dan negara'
+A.LA+A. : +emberikan peluang kepada emua murid meliba"kan diri dengan ak"i$ e(ara
indi#idu dan berkumpulan dan membina daya kepimpinan di kalangan a!li dan yakin
menimbulkan daya kepimpinan dalam diri'
-B)EK.,& : /' +ela!irkan pelajar yang berke"erampilan, berak!lak mulia, krea"i$, ak"i$ dan ino#a"i$'
0' +emupuk ikap bekerjaama dan emanga" keki"aan eama murid'
1' *in"akan Ba!aa ibunda'
2' +eningka"kan lagi penguaaan Ba!aa *ina di kalangan murid dengan penggunaan
Ba!aa *ina yang be"ul dan $ai!
ANALISIS SWOT
OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
/' +engembangkan baka"
dan po"eni murid dalam
Ba!aa *ina'
0' +emperbanyakkan
perbenda!araan ka"a
murid'
1' +eningka"kan pera"u
keluluan murid di dalam
peperikaan '
2' +emupuk in"eraki dan
in"egrai di kalangan
murid'
3' +emupuk mina" murid
un"uk mempelajari Ba!aa
*ina e(ara lebi!
mendalam'
/' .erdapa" guru4guru yang
berpengalaman dalam
bidang ini'
/' .iada gari panduan
k!uu un"uk menjalankan
ak"i#i"i'
/' Bilik di"en"ukan un"uk
menjalankan ak"i#i"i'
0' Guru4guru "erla"i!'
Kurang pendeda!an
"en"ang kepen"ingan
berpera"uan'
PELAN STRATEGIK
BI MATLAMAT PROGRAM TEMPOH
MASA
KUMPULAN
SASARAN
TANGGUNG
JAWAB
TOV OTI1
2009
OTI2
2010
OTI3
2011
OTI4
2012
OTI5
2013
ETR
/' +ela!irkan
paukan koir yang
unggul di Kuala
Lumpur'
La"i!an yang gia" 3 "a!un
0556405/1
Semua a!li )urula"i! Koir

Peringka"
Negeri
Peringka"
Negeri
Naib )o!an
Peringka"
Negeri naib
)o!an
Peringka"
Negeri
)o!an
Peringka"
kebangaan
naik
)o!an
Peringka"
Kebangaan
)o!an
Pering
ka"
Negara
PROGRAM PELAN TAKTIKAL
/' +eyuara" agung Pera"uan Ba!aa *ina
0' Per"andingan a!li Pera"uan Ba!aa *ina
4 Per"andingan +emba(a
4 Per"andingan Ba!aa Dan Kui%
4 Per"andingan 7jian Ber"uli
4 Per"andingan Syaraa!an 8 Ber(eri"a
1' +embua" buku krap
2' Lawa"an
CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL
Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV IS
/' +eyuara" agung
Pera"uan Ba!aa
*ina
0 Per"andingan di
kalangan a!li
Pera"uan Ba!aa
*ina
1 +embua" buku
krap
2 Lawa"an
PELAN TAKTIKAL
BIL NAMA
PROGRAM
SENARAI
PROJEK
SENARAI
PROJEK
KUMPULAN
SASARAN
TEMPOH
MASA
PELAKSA
NAAN
SUMBER
KEWANG
AN
TOV OTI
1
ETR
/'
0'
La"i!an
nyanyian 0
uara
peremba!an'
/' +enyediakan
a"u program
a"au ak"i#i"i
yang dapa"
membole!kan
murid4murid
lebi! bermina"
menyanyi'
+emberi
keyakinan
kepada a!li
un"uk membua"
peremba!an
yang "erbaik di
!adapan
k!ayalak ramai'
Perjumpaan
mingguan
La"i!an
Peremba!an
mengambil
ba!agian
dalam
per"andingan
koir
Pelajar "a!un
149
e"a!un Semua
guru
penai!a"
koir
Sekola!
P,BG
:9;
!adir
65;
!adir
6/;
!adir
PERANCANGAN TAHUNAN
/' Peran(angan
/'/ Penubu!an )8Kuaa'
/'0 Penyediaan "akwim
/'1 +eyuara" )8Kuaa
/'2 Penyediaan perlembagaan kurikulum'
0' Pengenalan
0'/ Pemba!agian "uga kepada guru'
0'0 Pengagi!an murid kepada ak"i#i"i kokurikulum
0'1 Ak"i#i"i bermula
1' Penyeliaan
1'/ Penyeliaan buku keda"angan kegia"an
1'0 Penyediaan buku kawalan kegia"an kokurikulum
1'1 Pen(erapan
2' Pelaporan
2'/' +erekod makluma" kegia"an murid'
3' Penilaian
3'/ +ewujudkan (ar"a perbandingan kejayaan
CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN
Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV IS
/' Peran(angan
/'/ Penubu!an )8Kuaa
/'0 Penyediaan "akwim
/'1 +eyuara" )8Kuaa
/'2 Penyediaan
kurikulum
0' Pengenalan
0'/ Pemba!agian "uga
kepada guru'
0'0 Pengagi!an murid
kepada ak"i#i"i
kokurikulum'
0'1 Ak"i#i"i bermula
1' Penyeliaan
1'/ Penyeliaan buku
keda"angan kegia"an
1'0 Penyediaan buku
kawalan kegia"an
kokurikulum
1'1 Pen(erapan
2' Pelaporan
2'/ +erekod makluma"
kegia"an murid
3' Penilaian
3'/ +ewujudkan (ar"a
perbandingan kejayaan
PELAN OPERASI
BIL NAMA
PROGRAM
OBJEKTIF AKTIVITI KUMPULAN
SASARAN
TEMPOH
MASA
PELAK!
SANA
KOS PENILAIAN
AN
PEMANTAUAN
INIKATOR
KEJA"AAN
/' Karangan +uda! /'
+eningka"kan
pema!aman
murid4murid
mengenai
membua"
karangan
dengan muda!'
0' +enuli
karangan
dengan be"ul
dan
beri"ema"ik
/' .aklima"8
penerangan
daripada guru
yang
berpengalam
an'
0' La"i!an8
la"i! "ubi
karangan
+urid4murid
.a!un 9
Se"a!un
&eb4-("
Semua
guru
Pera"uan
Ba!aa
*ina
R+ 35
un"uk
!adia!
/' Guru Pera"uan
Ba!aa *ina
+urid4murid
Pera"uan
meningka"
pen(apaian dalam
Ba!aa *ina'