Anda di halaman 1dari 3

TAJUK

Kemahiran Praktis Kerja Sosial


PENGENALAN
Praktis Kerja Sosial menumpukan kepada masalah dan kekuatan dalam
perhubungan manusia dengan menggunakan sumber-sumber persekitaran dan
komuniti dalam menilai sesuatu kejadian dan biasanya lebih menitik beratkan
tingkah laku di dalam peringkat sedar dan cuba mengelakkan dari mengaitkan
permasalahan dengan faktor bawah sedar.Praktis Kerja Sosial melibatkan
individu dan kumpulan yang terlibat dengan masalah peribadi dan sosial serta
menolong memperbaiki hubungan dengan orang lain. (Hubungan antara
manusia dengan manusia . Praktis ini adalah suatu bidang yang sensitif! iaitu
mempunyai tahap sensitiviti yang tinggi untuk memahami perasaan dan emosi.
"idang praktis kerja sosial berkecenderungan untuk menggunakan sepenuhnya
sumber komuniti dari segi ekonomi dan material dalam membaiki perhubungan
sosial masyarakat seperti membuat penilian terhadap persekitiran sosial ( home
#isit dan pengambilan sejarah sosial klien. Praktis Kerja Sosial adalah berkerja
dengan keluarga dan komuniti secara menyeluruh berbanding kepada terlalu
memfokus kepada individu! mengelakkan penggunaan ubat-ubatan atau dadah
dalam rawatan yabg diberikan! serta menekankan kepada kekuatan dan
pembentukan potensi. Praktis Kerja Sosial amat mementingkan mengenai
kefungsian sosial dan faktor komuniti serta interaksinya.
Seorang pekerja sosial yang baik perlu mempunyai kemahiran Praktis Kerja
Sosial seperti berikut$
i. Pengetahuan - (Polisi dan Perkhidmatan!%ingkahlaku &anusia 'an
Persekitiran Sosial!kaedah praktis kerja sosial!bidang praktis yang
khusus!mengenai agensi-agensi! mengenai individu ( klien.
ii. Kemahiran &endengar
iii. Kemahiran &emilih maklumat
iv. Kemahiran mewujudkan dan mengekalkan perhubungan
v. Kemahiran &enilai %ingkahlaku #erbal 'an )on-#erbal
vi. Kemahiran &embentuk penyelesaian yang inovatif terhadap keperluan
klien. ( menjadi orang tengah dalam menyelesaikan konflik!
menghubungkan antara organisasai! menyatakan keperluan sosial
DEFINISI KERJA SOSIAL
Kerja Sosial aktiviti profesional untuk menolong individu! kumpulan atau komuniti
untuk meningkatkan dan memulihkan keupayaan mereka bagi mencapai
kefungsian sosial dan seterusnya membentuk *Societal* yang baik bagi
mencapai matlamat melalui amalan-amalan kerja sosial termasuk kerja kes!
kerja kumpulan! organisasi! komuniti! pentadbiran dan juga penyelidikan.
CIRI-CIRI
i. +okus kepada keseluruhan individu
ii. &enekankan faktor kekeluargaan dalam tingkah laku individu
iii. &enggunakan sumber komuniti sepenuhnya
iv. &enggunakan proses penyeliaan
v. Program penyelidikan yang unik
vi. &enumpukan kepada tiga proses utama ( ,asework! groupwork!
community organi-ation
vii. &empunyai badan professional.( ).S/!0122!,S/3!0124
viii. Hubungan merupakan elemen penting dalam proses kerja social
KONSEP
Praktis kerja sosial berbe-a dengan psiktrist
- Peringkat Sedar
- +okus keseluruhan ( individu! keluarga! komuniti! persekitaran
KEPENTINGAN TOPIK
i. &emahami dan menilai situasi
ii. &engenalpasti masalah sosial dengan lebih tepat
iii. 5ntuk menjelaskan sikap dan perasaan klien
iv. &enjelaskan implikasi pilihan kepada klien supaya mempunyai tahap
kefahaman yang sama dengan pekerja soaial
v. &emilih strategi intervensi yang bersesuaian
TEORI-TEORI BERKAITAN
i. %eori Peranan
ii. %eori Sistem
iii. %eori 3kologi
iv. %eori Pemusatan %ugas
APLIKASI TOPIK SITUASI KERJA
- 'alam 6rganisasi
- 'engan Klien( Kumpulan Sasar
- 'alam Komuniti